Goudsche Courant, zaterdag 19 januari 1901

Maandas SI Januari 1901 SOsite Jaal ang No 8406 Sociëteit ONS GENOEGEN ROTTERDAHSCB TOONEELVERBOND ZONDAG 20 JANUARI 1901 Volks Voorstelling tegen verminderde r jzen 60ÜMIHE mmmi JSieuwS en Advertentieblad vóór Gouda en Omstreken ËïmPMiJS Telefoon No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Beroemd Drama in 8 Tafereelen en een Voorspel in 1 Talereel van C P Th Bioot Bureau geopend 7 uur Aanvang wegens uitgebreidheid der Voorstelling 8 aur I Zie verder groote biljetten Zijt Gij Doof n Ki VHlleu VMI DOOFHEID of HARDHOORIQHEID liJn nu fc i ketba r itoor onm nitiKKH iiitTindli c lifhalv ilou m i wtike itixif fTOtioreu iljii Geaon i i9 oaren houd direct p JloKclinJlt Uw gttvHl ojidt r oekiTiti en nnii vrij inuii KHu lirh mwt weliitp oiikuHtun o hiiiii i Ptjircii Dr Dnlfon Aura In titntc ritïl U Nnll Atc CIIICAhO IT Ï Telef ii No SI De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per di ie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlyke Nommers VT TF CEHTfiK van BLUYSSEN S 16 buitengewoon belangrijke gratis verloting uitsluitend vooi de aldeeling ZUID HOLLAND De steeds toenemende verkoop van al onze artikelen stelt ons in staat een g rooter bedrag van onze wrnst af tezonderen voor prijzen Voor de nieuwe verloting kochten wij aan 71 I I ft 50 zeer fraaie SALONPENDÜLES op 50 prachtige ZUiEN H i a nuld a De irratis uitgifte van aandeden in deze verloting begint MAANDAG 21 JANUARI Me Z TroTJroZT rZ T ool a êli VtlfZ fZ ulne oo ei I e pvij e uUt e e eerme concurrentte ver achter mich laten NOTEEREN ALLERFIJNSTE gegarandeerd M et per anderhalf pond EXTRA KWALITEIT MARGARINEBOTEE PRIMA BESTE GOEDE ZUIVERE NATUURBOTEE uit eigen melkerii f5 et por pond Sïi SSUaNGE n cl Z rf ha pond SsTE MARGABINEBOT R O J ALLEEFIJNSTE GOUDSCHE Septembor Oetober et per Ipond EER jDE GOTOSCH Afdeeling EIEREN Alles met Cadeaus Seitarandeerd versche INLANDSCHE et per stuk uegaranoeeru Y Afdeeling KOpiE Alles met Cadeaux aa et oer mond I No 3 BESTE kwaliteit No 1 FIJNSTE kwaliteit a t I No 4 GOEDE anderhalf pond anderhalf pond anderhalf pond S et 48 et 40 et 3ft et per pond 30 et so et per pond a et I i VAK DËRI BERG i Slager TIEilDEWEG l 73 EERSTE KWALITEIT BUNDVLEESCH Concurreerende Prvjzen lEFSTÜR 55 et per 5 Ods Aanbevelend A V D BERG TIENDE WEG D 73 Zenuw en Maaglijders wordt uit overtuiging als eén werkeljke hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart norat d t boekje franco per post toegezonden door BLOKPOEL S Boekh Zaltbommel Druk van A BRINKMAN Zn Gouda BELANGRIJKE Tan den Heer D F C FLEISSCHER uit Broek op Langedijk tevens Voorzitter van de Afdeeling Langedgk van bet Witte Krnia over di werking v n de VereenIgiDg het Wilte Kruis in de Profincie Noord Holland op Zaterdag 19 Januari 1901 s avonds 7V ure n het Gebouw van de Afdeeling Haastrecht van den Ned Prot Bond TOEGANÖ VRIJ Te Huur or Te Hoop om terstond te huvaarden twee naast elkander staande pracMigo Pakhuizen gelegen te Gouda aan de Turlsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Gebroeders STEEÏÏSMA Bloemisten THrr§l nsei 7 en 78 Struik en Stamrosen OP BOTTEL PRACHT VAAR steeds voorhanden Itloemen uil t ituiden TELEPH No 114 neettugt Conijreuen J irl netten ter beteugeling van het DRANKMISBRUIK voortaan overbodig Gewapend met ons heilmiddel UiVHBH kan iedereen zijne eigen familie van de drankellende bevrnden zelfs buiten medeweten der lijdors Nadere inlichtingen verstrekt gratis en Firma J JOSEPHUS Ue Bamg Geen Rinkhopst Geen Influenza Om Kiiikhocsl Influenza Borst en lioelaandoeninff linnen den kortst mogolijken tp te doen genezen leemt onraiddellok de toevlucht tot de van ouds aekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borst tioiigExtract M E L I A M T H E it de KoninklSke Stoomlabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C i EN HAAG Hofleveranciers Flacons 11 70 cis 40 et bij Firma WOLVF Co Westhaten 198 Gouda J T TOBKBN Bo ioop A BOUMAN MoordrecM w I nAM Haaitrtdlt PIN K8E m uu erkerk a d 1J 1 W J AM oa r A AA ROi DIGlL G Afdeeling BOTER Alles met Cadeaux iwfnriffWfwrwi l o r OcnMth Itemeen anbevolcii M t E rtplploni en Goud BeUrooMii PRAEPARATEN VAN w ritii nfi T 1lT A N VAS ZES8EN Schoonhoven P W EU Oudewater Quina Larocne z T i f voi gebrek r e iu t i m nekte of kraambed koorti en hare Eevolyen Blctknicbt kwlen van Kriuichen l ild V t ii ta r m fl coi X 90 eu 1 CheBUci MAllrCIlikpr SpeciMlTOor KindenroKllne In bu e i X KjT 0 eO lulvere iVlClK aUllVCl i Kgr ƒ 0 B0 Kgr O as Hel rooken ecner halve Cigarette ia voldoende ter bettrijding Twi de hevipte aonvaUen v j Althma c In r Asth ma Cigarettëif f Joo ic5 yó ti0=nyi5 bu UI 1 amannUC DOnOUna i eleD MlEraine Oonjeille etc vooriüook l l ll Voor HnJeiei bewijien Je TM rl le tlonbo 5 v KKAEPELIEN V HOLM PU to ten Zr Tvorm oor het kmd begeer Wlc et de maak ngenatm i rr j per loo e O BO en 0 60 C I MSolr Dac nioC llcemeen erkend li het BESTE himmiddcl aaliniaKrapXlnes Hoest verkoudheid eji Keelpijn bet i n lljmoplonena en veriachtend middel bU viltnemendbeld mmmtend in I O flesehjes verkrijgbau J Pnjs 0 20 per llejchje T 9 FratparattM pttn hiywIU tfnarop dalitaaM poUtttrl llnvüt AEPELIEN HOLW te ZtUt i B ft wW r KKAEPELIEN OLM Hofleveranciers ZEIST iÜlJkl Bultenlimdsch Overzicht Sedert gisteren hebbeu te Londen verschillende ongunstige beriehten geloopen over de gezondheid van de Koningin H M zouongesteld z n geweest en heden niet beterzijn Modat heden twee genoesheeren op Osborne waren ontboden Het gerucht datde prins Tan Wales naar Osborne is ontboden is ongegrond Het offloleele communiqué zegt dat de groote spanning in het afgeloopen jaar in zekere mate het zenuwgestel der Koningin heeft aangetast De geneesheeren hebben daarom gemeend H M een volstrekte rust iu haar vertrekken te moeten voorschrijven en voorloopig te moeten verbieden zich met Ie staatszkke te bemoeien De berichten van het oorlogitooneel blijven dezelfde steeds gevechten in Transvaal waarover WB niet anders vernemen dan de zeer partijdige berichten van de Engelschen wereldberncht wegens bun curiense eigenlijk wel wat kinderachtige inkleeding In weerwil van de samentrekking der troepen door Kitchener gaan de Boeren voort den vijand geen dag met rust te laten Kitchener heeft nu wel de belofte gekregen uit Londen dat aan jn verioek om versterking lalworden TOld1i yiB Mr i t tt o I WH ff ni ttMè Hmee heengaan voor alles in Znid Atrika is Het Ministerie van Marine heeft last gegeven tot mobiliseering van de reeds gepensionneerden tot den leeftjd van 55 jaar Er zou zelfs overwogen worden om nog verder te gaan en dan de manschappen boven dien leeftijd dienst te laten doen in de havenplaatsen Deze maatregel heeft ten doel nog dertig ft veertig duizend man van de gewone soldaten naar Afrika te kunnen zenden Welk een noodsprong Maar zal er veel van die versterking overblijven wanneer men van het leger in Znid Afrika aftrekt wat onbruiktijiar geworden is terwijltevens door den inval in de Kaapkolonie het oorlogsterrein veel grooter is geworden De Westminster Gazette maakt van al de nieuwe wapeningen in het militair zoo goed als uitgeputte Engeland gebruik om een Igstje te geven an de uitdrukkingen door de Ministers tijdens de verkiezingen gebruikt daarop neerkomend dat de oorlog uit was Nadat de Keizer in den voormiddag op het gedenkteefcen voor Frederik I in het Charlottenbnrgsche mausoleum kransen had ontving hj de gelukweuschen van FEViLLETOX WILSKRACHT 5 Zwijgend luisterde hij naar de overigen Een Tceibeteekenende blik van rijn vader werd door hem uitgelegd aU een wenk om zich in het gesprek te mengen daarom stelde hij lïjnen vriend voor wat muziek te maken Aller oogen wendden lich vragend en vol verwachting tot den jongen von Bernsdorf Met eenvoudige woorden bekende deze dat hg veel liefde voor de muziek bezat en ook niet geheel van gave verstoken was dat hij wel is waar sinds lange niet gezongen had doch het thans wel zou willen doen Aller dringend verzoek Marie s vriendelijke blik deed hem aan den vleugel plaats nemen hij zong met gevoel en wonderschoon klonk zijne baritonstem toen hij Geibel s bekend Wat xijt gij stil Wat staart gij denkend 1 ten gehoore bracht Waardeerisg en dankbaarheid behoeven zich niet steeda op uitbundige wijïe te uiten ditmaal vond de kunstenaar in de zwijgende erkentelijkHtid van lijn gehoor zijne rijkste voldoening Gaandeweg werd het kleine gezelschap vroolijker Egon zong nog eei paar malen Clara von Felsburg luisterde met geheel hare ziel tonen en klaqken troffen haar tot in het diepst haars gemoeds Marie s oogen vulden zich londer dat iemand het bemerkte naar zij meende met tranen II i ijiMiii i m xii L xj Ji i uw 11 I de bijzondere en gewone gezanten de vorstelijke personen uit het buitenland deputaties en de Duitsche vorsten Het kroningsfeest is begonnen met een plechtige godsdienstoefening in de slotkapel waarop een schitterend feestmaal in de Witte Zaal volgde waarbjj do Keizer zich levendig onderhield met de buitenlandsche vorstelpe personen en de diplomaten Hij stelde een dronk in op de nieuwe en de reeds vroeger benoemde ridders in de orde van den Zwarten Adelaar Wel is het bericht van den uitslag det laatste verkiezingen die in Oostentgk nog moesten worden gehouden nog niet in ons bezit maar toch kan men reeds met zekerheid zeggen hoe de Oostenrüksche Rjksdag biJ de opening zal zgn samengesteld Een merkwaardig lappendeken vormt dit parlement uit nog meer doelen bestaande dan de monarchie uit landen Men verdeelt de 428 leden van het Huis in niet minder dan 26 politieke groepen pe sterkste daarvan is de Polenolub die 60 man sterk is Deze vefeeniging bestaat wel niet uit dicht aaneengesloten mannen maar naar buiten treedt zij meestal eensgezind op Zij won b j deze verkiezingen vier zetels terug die zij in 1897 aan democratische Galicische volkspart en had verloren I aBtaV n al g t J ir 4 arie hlb d O t l i Tsjechen die 51 leden telt in den vorigen R jksdag 55 Dan drie Duitsche groepen de Duitsche volkspartö mot 47 de Duitsche partü van den vooruitgang met 38 de groote grondbezitters met 31 stemmen Te zamen hebben deze partijen tamelijk wel haar oude stemmenaantal behouden de volkspartij won echter terwijl de Portschritf s partij verloor Dan komen de katholieke volkspartij met 22 de christelijk socialen en het feodale grootgrondbezit elk met 22 de Duitschradicalen die in 1897 slechts 5 man sterk waren met 21 stemmen Rekent men bij de genoemde Duitsche partyen nog eenige met kleinere getallen dan komt men tot 143 Dnitsche stemmen De Dnitsche radicalen zijn daar niet bij maar in zuiver nationaliteits quaesties zullen zj wel met de andere Duitschen meegaan evenals eenige leden der katholieke volkspartij zoodat de Dnitsche rekenen op in het geheel 170 stemmen dat is evenveel als de Polen Jong Tsjechen de verdere katholieke volkspartij de feodalegrootgrondbezitters de 16 Slovenen de 10 Kroaten en de 2 Serviërs samen Dan zijn er nog 19 Italianen 10 Ruthenen 6 Rumeniërs 10 sociaal democraten 9 leden der Poolsche volkspartij 5 Tsjechische agrariërs doch deze bezwaarden haar met integendeel zij gaven verlichting aan hare geschokte ziel zoodat ZIJ Egon met een dankbaren blik beloonde Hermann had in den uitersten hoek van de groote zaal plaati genomen hij keek platen en gaf zich het voorkomen alsof de schoone verzameling al zijne aandacht in beslag nam Weken waren voorbijgegaan in de verhouding tusschen de beide gezinnen had geene verandering plaats gevonden In de pastorie ging alles zijn geregelden gang dezelfde orde als te voreii dezelfde netheid als men er gewoon was Het kostte de zeventienjarige Marie geen geringe inspanning zij was wel van der jeugd af aan vlijt gewoon geweest doch had gearbeid onder de leiding van hare voortreffehjke moeder zonder eigen verantwoordelijkheid Zij moest er nog aan gewennen zelfstandig bezig te zijn Zij arbeidde gaarne niets kon haar van haren plicht afbrengen onvermoeid was zij bezig derhalve ontbrak bet haar aau Gods zegen en bijstand niet Marie was s morgens de eerste bij de hand en s avonds de laatste die ter ruste ging De predikant Gotthelt was niet rijk men kon niet eens zeggen dat hij in goeden doen verkeerde het jonge meisje had dus ook ddirop te letten en moest met spaarzaamheid eij overleg huishouden Justina stond haar met raad en daad terjiijde en bemerkte met schrik dat van het meisje vaak meer geéischt werd dan hare jeugdige krachten konden volbrengen Marie klaagde nooit en al was soms hare nachtrust kort geweest niemand die het vernam Als de groote wasch om de vier weken haar tijd in beslag nam bleef zij wel eens en 1 eenige andere partijen met 4 ol minder Stommen In de Pransche Kamer werd gisteren de algeifeene beraadslaging over de vereenigingfvet voortgezet De rallié Pion hield een f herp betoog tegen hel ontwerp terwijl dit iet talent verdedigd Wvd door den rapp tenr Trouillot die bij jjn komst op de t ibime door de meerderheid zeer werd toegqnicht De behandeling der wet zal van langeh duur zijn en de einduitslag is steeds onzeker Do vraag is of de socialisten zich b j ds gematigde ministerieele opvatting steeds z lles neerleggen De socialisten zullen een nieuwe lezing van art 13 voorstellen waarbij het ligeudom van de kerkelijke ver enigingen zoowel roerend als onroerend voor het eigendom van den Staat wordt verklaard terw l deze onmiddellgk zich in het bezit daarran moet stellen t Spreekt van zelf dat 4e rechterzijde met de Mélinesten steeds specoleert op oneonigheid tusschen het Minjstatie en de socialisten j Verspreide Berichten Frinkrijk G neraal Andrè die nu weer uit de kranLopien heeft dat er te Evrenx schanfflSchtsovertredlngen hébben jllffals gevonden van onderoficieren tegenover recruten van het zesde regiment dragonders een der ongelnkkigen is een oog uitgeslagen een ander is zoolang geslagen dat hg bloed opgaf en zweep en sabelslagen waren schering en inslag heeft den militairen autoriteiten ter plaatse een ernstig onderzoek gelast Door de vertegenwoordigers der meeste Parijsche vakvereenigingen is in een vergadering ter arbeidsbeurze besloten geenerlei subsidie aan te vragen bg den nationalistischen gemeenteraad der hoofdstad In 1900 is Lourdes bezocht door 608 000 pelgrims en zgn e 5 2ö0 missen gelezen voor 890 600 geloovfgen die ter commnnie gingen terwgl er 105 000 flesschen van het grotwater zijn verzonden Niet minder dan vier kardinalen en dertig aartsbisschoppen behoorden tot de bezoekers Er reden 225 extratreinen en dit jaar rekent men op nog veel grooter bezoek BINNENLAND Er is een nieuw model briefkaarten die den nacht doorwerken om haar dienstmeisje te helpen Het goede kind wilde het niet hebben omdat Marie zoo bleek was en zoo mqger werd De vroeger zoo vroolijke Marie schudde dan het hoofd en antwoordde met droeve stem pHet kan niet anders Soms liep zy haastig den tuin in omdat zij alleen moest zijn dan legde zij de hand op haar kloppend hnrt en fluisterde by zich zelve Ik moet werken altyd maar werken opdat ik moede doodmoe word anders kan ik niet slapen Als ik de oogen dicht doe o mijn Goi dan staat hij vóór mij met zijn somberen verwijtenden blik in mijne droomen word ik door dien blik achtervolgd Vader die in de hemelen zijt r bad zij vroom laat mij alleen lijden maar geef hem zijn levenslust zijn geluk weer Hij is geroepen tot daden ik tot dulden en tot nederigen arbeid Dierbare vader lieve kinderen u behooren mijne krachten al mijn denken en handelen AlmaehtigB verlaat uw kind niet en geet mij de zekerheid van uwe naby heid De brave predikant had gsen flauw vermoeden van den strijd dien Marie te strijden had Hij had meenen op te merken en het deed hem o zooveel genoegen dat zij meer belang in het leven begon te stellen dat zij vroohjker werd Had zij een paar dagen geleden toen zij op het kasteel waren niet gelachen Allen hadden gelachen bij de verhalen van Egon von Bernsdort die over een schat van anecdoten beschikte en ze allergeestigst bij passende gelegenheden wist te verhalen Met ongeveinsde vreugde had de predikant zijne dochter gadegeslagen en was omh ent liitar volkomen gerust gesteld Kén hart was om spoedig zullen litgeijeven worden Het eenige verschil met de thans gebruikt wordende is gelegen in een gewjjzigden vorm van het Nederl wapen aan den linkerhoek Naar wg vernemen zal tgdens het a 8 verblijf Tan H M de Koningin en haar aan tftanden gemaal in Maart te Amsterdam gelegenheid worden gegeven tot het aanbieden aldaar van de voor H M bestemde huldeblijken en andere huwelijksgeschenken uit Amsterdam en andere plaatsen des lands De geschenken van Haagsche ingezetenen of corporatiètt zullen op een aan het huwelijk voorafgaanden dag in ontvangst worden genomen Door den Voorzitter der Tweede Kameris aan de leden medegedeeld dat op zijnaanvrage om oen audiëntie Hare Majesteit idoor tusschenkomst van den directeur van het Kabinet hem heeft doen weten dat HareMajesteit de leden van de Tweede Kamerder StatenGeneraal met de griffiers zal ontvangen na voltrekking van Hr Ms huwelijkop een nader te bepalen dag te Amsterdam bij gelegenheid van en v6or het hun alsdanaan te bieden diner ten Hove D Een Comité van Hnldebetooging gevormd door de heeren C L Bressers president der Ifoninklijke Harmonie Musis Sacrum te Dongen voorzitter jhr mr F van de Poll president van het Zeister HarmonieMuziekgezelschap te Zeist onder voorzitter Th L J van Banning eere president der Harmonie van Maastricht secretaris J C Eland president der Harmonie te Bommel commissaris J F Plate president van den Provincialen NoordHollandschen Bond van Harmonie en Panfare Corpaen te Bussum commissaris en M J H KeSsels te Tilburg directeur heeft een rondschrijven verzonden aan do Nederlandsche Dilettanten Harmonieen Fanfaregezelschappen met uitnoodiging om op Maandag 4 Februari ter geledenheid van hot huwelijk der Koningin een algemeene nationale hnldebetooging van bedoelde gezelschappen te doen plaats hebben door een orkest van ongeveer 500 executanten uit de leden samen te stellen Het comité deelt mede dat deze aubade welwillend zal worden aanvaard Naar aanleiding van het Pruisische kroningsjubileum zijn telegrammen gewisseld tusschen den Keizer en de Koningin der Nederlanden Het telegram van den Keizer luidt Bij het feest dat mijn hnisenikbij Gods harentwille vol bezorgdheid de trouwe waakzame Justina maar meer nog was zij bekommerd om twee andere personen die haar na aan het harte lagen Hermann en Clara Zij vreesde dat Hermann niet gelukkig was van zijne zuster wistïtS dit zeker Onverklaarbaar was haar Graaf Waldemar s rust en zorgeloosheid Hij wiens menschenkennis anders zoo groot was de teedere vader zag het gevaar niet waarin zijne kinderen zich bevonden Ègon achtervolgde als een dienende geest het bevallige lieve meisje al hare wenschen te vervullen te voorkomen scheen het eenige waaraan hij dacht Hij was voor haar een teedere opmerkzame broeder voor Graaf Waldemar een aanhankelyke dankbare zoon Egon was vaak van hui zooals hij zeide maakte hij studies en schetsen in de buurt voor een paar groote schilderijen Justina vertrouwde dit beweren niet ten volle zij vreesde dat er voor die uitstapjes eene andere oorzaak bestond Graai Hermann was buitengewoon ijverig hij studeerde den geheelcn dan was zelfs vaak s avonds op zijne kamer zijn vader keurde dat niet goed doch Het hem zijn gang gaan Clara begon er hoe langer zoo meer alö een hemelsch wezen uit te zien zij was onuitsprekelijk schoon Blijdschap geluk levenslust spraken uit hare oogen op hare wangen bloeiden de rozen die tot Justina s ontzetting zich van dag tot dag donkerder kleurden Graaf Waldemar wilde niets van de bezorgdheid zijner schoonzuster weten als zij hem daarover sprak 0rdt vervolgd