Goudsche Courant, maandag 21 januari 1901

Maatschappij lot hl van t Departement Oouda VEKGADËIUAIG op Donderdag 24 Januari 19Q1 des avonds te 8 uren in de Zaal NÜT en VEEMAAK Oosthaven Optreden van de Dames Ida Zollinger en Freule Sophie Wichers uit AMSTEEDAM Niet Leden hebben toegang A f Q 30 de persoon gesade m tgea vieren ricbt ik mtjn blik aftrst op den Schepper en vervolgens naar Nederland Aan ijèt groote geslacht der Oranjes hebben w j de dengden te danken die den Grooten Keurvorst sierden hebben Wfl de heerlijke vorstin te danken die aan Prnisen zgn eersten Koning schonk Ter j herinnering hieraan en aan het leit dat ome eerste matrozen Nederlanders waren en onze eerste admiraal een Nedeirlander is geweest heb ik als parade marsch aan miJn zeemacht den onden Eeremarsch van de Nederlandsche vloot gegeven Moge God onze beide haizen steeds genadig zijn gelijk eens in goede en kwade dagen onze voorvaderen Mijn zeemacht zal het woord van admiraal de Rnyter tot leuze nemen Het is mjj liever dat ik door niemand word geprezen dat ik naar mijn geweten vrjj handele en mijn bevelen zoo kan nitvseren als ik moet WILHELM Koningin Wilhelmina antwoordde s Gravenhage 17 Januari Aan Z M den Dnitschen Keizer te Berlijn Paleis Ik dank n van ganscher harte voor nw telegram dat mij zeer verheugde en voor de gevoelens die u op den gedenkwaardtgen dag van morgen ook mijn land mijn voorvaderen en onzen grooten de Euyter doen gedenken Uw waardeering en erkenteliikheid jegens reeds lang overledenen treitmij diep Zeer verheugd ben ik over de verleening van onzen ouden Eeremarsch als parademarsch aan uwe zeemacht Gjj weet welk een hartelijk deel ik neem aan het gewichtige ieest van heden Ik herhaal n mijn allerhartelijkste en zeer vriendschappelgko gelukwenschen WILHELMINA In Den Haag is bekend geworden dat de residenten van Batavia Semarang Djocjocarta en Soerabaja het verlangen hebben te kennen gegeven in het voorjaar s lands dienst te verlaten Gemengde Berichten Men schrijft uit s Gravrnhage aan het N V d D Toen bekend was geworden dat de Koningin in het huwelgk zou treden besloot onze Gemeenteraad in een zijne geheime zittingen naar oud gebruik aan H M een geschenk aan te bieden Nadat een som was toegestaan werden Burg en Weth uitgenoodigd zich te vergewissen wat aan H M het aangenaamst zjjn zou en naar bevind van zaken te handelen Men ontving daarop echt huiselijk HoUandsch wat wjj in hèt gewone leven zouden noemen een verlanglijstje n t is thans gelukt op buitengewoon goedgeslaagde wijze aan den eersten wenscU der Koningin te voldoen Bovenaan stond n l een eetservies en de burgemeester een kenner van porcelein heeft nu van een verzamelaar die zjn schat voor dit doel gaarne afstond een servies kunnen koopen van 220 stuks antiek blauw Chineesch van het vermaarde merk lange lijzen met den bouquet Gisteren is de keurige verzameling voor de leden van den Raad te bezichtigen geweest een naar kenners verzekeren uniek stel prachtig geconserveerd inderdaad een bruidsgeschenk Koningin en Residentie waardig Men meldt uit Deventer Omtrent de bij het spoorwegongeluk te Twello op 22 December gewonde personen kan gemeld worden dat de heer Jacobson goed vooruitgaat De heer Vis mag weder kleine wandelingen doen en de hear Schreuder wiens toestand voor eenige dagen zeer ernstig was neemt nu flink in beterschap toe Bg de gisteren te Valom gebonden hardrgderij Waaraan een groot aantal rijders deelnamen had een treurig ongeval plaats Een der rijders de ruim twintigjarige Douwe Johs Halbesma die zijn vierde partij had afgereden viel over de streek gekomen dood neder Te groote overspanning moet als oorzarit van zgn overlgden genoemd worden althans de ter hulp geroepen geneeskundige constateerde hartverlamming Leeuw Ct In den sneltrein die s morgens om 11 20 van Southampton naar Londen vertrekt reisde psteren de oude hoer William Pearson uit Winchester In denzelfden coupé zat eene Mrs King Te Eastleigh kwam een goedgekleed man van middelbaren leeftijd hg hen zitten Toen de trein nog omstreeks 23 KM van Londen verwijderd was vroeg de vreemdeling den beer Pearson om zijn geld deze weigerde en de vreemdeling haalde een revolver voor den dag en schoot den ouden man door het hoofd Pearson was onmiddellijk dood Terwgl de moordenaar de zakken van zijn slachtoffer leeghaalde viel mevrouw King die door de revolverkogel in het gelaat gekwetst was voor den vreemdeling neer en smeekte om genade Wg zullen samen deelen was het antwoord Maar de trein hield bij Vauxhall stil de man sprong uit den coupé en liep hard weg Mevrouw King zich spoedig herstellende riep Houd hem die man 1 een moordenavir en hoewel de vreemdeling het station al uit was slaagde men er in hem te pakken De Daily mail wijst naar aanleiding van dezen brutalen aanslog nog eens op bet voordeel van het corridor stelsel voor de spoorwagens tegenover het stelsel van afzonderlijke coupe s De 25 jarige vrouw van den landbouwer V te Den Ham biJ Kerkrade is eerj sterennamiddag op treurige wijze om het leven gekomen Bezig zijnde met een spiritnsstel aan te steken barstte dat uit elkaar met het gevolg dat hare kloederen in brand geraakten en ZQ levend verbrandde Toen de man thuis kwam vond hy twee schreiende kinderen en het verkoolde Igk van zgne vrouw Het was een gezellig clubje zegt de Zutphensohe Crt dat eergisteren om 12 uur met pakjes en schaatsen bg zich het Zuttenscli Gymnasium verliet om onder leiding van den rector Dr Brnijns en den leeraar Dr Hooykaas een tochtje te maken over het Dierensche kanaal Per locaalspoor ging men naar Dieren waar de schaatsen werden aangebonden Het ijs was zeer goed de tocht werd zonder ongelukken volbracht Hier en daar legde men op het ijs eens aan of werden de versnaperingen die de heeren hadden meegenomen gebruikt en vóór men het wist was men te Apeldoorn Daar verkwikten de tochtgonooton zich in het café Burgerhout n keerden vervolgens per spoor terug Omtrent den slag bg Lindley waar kolonel Laing sneuvelde deelt Reuter uit Kaapstad nog het volgende mede Op den ochtend van den 3n gaf kolonel White aan kolonel Laing den kommandant van de aan Knox toegevoegde Igfwacht van den opperbevelhebber last met een afdeeling vai 150 man te beproeven in verbinding met het dorp Reitz te komen In den vrdegen ochtend had men de Boeren in geringen getale aan de rechter en linkerflank op een afstand van 9 KM gezien Zoodra zg de Engelschen te zien kregen schenen zg echter af te trekken Toen de Engelschen in een kolonne een dal inreden werden schoten gehoord aan de rechterflank en kwam een van de Engelsche verkenners de hoofdmacht waarschuwen Zgn paard was neergeaohoten en ook een kameraad van hem Kolonel Laing gaf onverwijld aan een eskadron bevel naar rechts om te zwenken Dit waren de laatste woorden die men den kolonel hoorde zeggen De Boeren openden uit een prachtige stelling op 550 M afstands een overstelpend vuur dat menig Engelschman uit het zadel wierp De Engelschen weken toen links uit om daar een stelling in te nemen maar worden ook van dien kant met een hagelbui van kogels ontvangen Daarip trachtten de Engelschen terug te trekken op de kolonne van White die slechts 6 KM achter was maar de Boeren verijdelden deze beweging door 500 man tnsschen de IgfwachUen do kolonne van White te plaatsen w De lijfwacht trachtte nu bescherming te vinden in een donga en vocht als tggers zegt Reuter Ongeveer op dit oogenblik werd kolonel Lainh door een Martini Henry kogel in hot hart getroffen en tegelgkertijd begon een ware slachting De Boeren drongen steeds meer op Do Engelschen aarrelden echter volgens Reuter geen oogenblik doch vuurden koelbloedig en vastberaden terug De officieren die de geweren der gesneuvelde manschappen hadden opgenomen en in het dichtste van den atrgd He mogelijke hulp verleenden vielen snel na elkaar hetzg gewond of gedood Eindelgk gelukte het luitenant Batesondoor het vuur der Boeren te galoppeerenen kolonel White den hopeloozen toestandvan de lijfwacht mede te deelen KolonelWhite zond oen afdeeling tot ontzet uit maar deze kwam eerst twintig minuten nadat het overschot der lijfwacht gevangenwas genomen De meeste wonden aaiiVngelsche zjjde waren toegebracht door Martini Henry en uitzetbare kogels De begrafenis der gesneuvelden had des avonds om 10 uur plaats De gewonden werden naar Kroonstad gebracht onder de Roode Kruis vlag die de Boeren echter niet ontzagen Zij vuurden op de wagens met zieken en bestookten ze ook op andere wijze op hun weg naar het hospitaal Een mededeeling als in deze laatste regels vergezelt veelal een nederlaag van de Engelschen Moordaanslag te New York Een geheimzinnig drama is aan geneigde van den Oceaan afgespeeld Een politieagent vond Woensdagmiddag op het Oostelijk havenhoofd een grooten reiskoffer die klaarblijkelijk van een vracht wagen was gevallen Wie beschrp zgn schrik toen hij bij opening er het Igk van een man in vond die met behulp van een tcuw gewurgd wak Het hoofd was bgna van ita romp geschenrd In den namiddag werd het Igk herkend als dat van Michael Wisberger bediende bg een groote jnweliersflrma te New York Een geneeskundig onderzoek bi acht aan het licht dat de dood slechts enkele nren geleden kon ingetreden zijn Weisberger s principalen verkochten gouden zilverwerk op crediet en telden een menigte klanten onder do bewoners van het Oostelijk stadsgedeelte Blijkbaar was de man voor zjjn verdwijning bezig met incasseeren en had hjj een aanzienlijke som gelds bij zich Straatroovers hebben hem aangevallen gedood en van zgn geld beroof4 Tot heden heeft men den sleulel om dit geheimzinnig raadsel op te lossen niet gevonden en loepen de aanrander moordenaars nog op vrije voeten rond In Turkije schgnt het nu ook goed winter geworden Volgens uit dat land gekomen berichten is de koude er zeer streng en volgen de sneeuwstormen elkaar onafgebroken op Te Konstantinopol is het tramverkeer gestaakt wegens de sneeuwmassa die in de laatste dagen gevallen is STADSNIEUWS GOUDA 19 Januari 1901 In eene voor penige dagen door de Commissie van openbare feesten gehouden vergadering werd van gedachte n gewisseld over de vraag zal op 7 Februari a S den huwelijksdag van H M de Koningin een openbaar feest gegeven worden Algemeen was men van gevoelen dat het jaargetijde zich niet tot het geven van een feest leende eenerzgds wat betreft het weder anderzgds met het oog op het bgeenbrengen der noodige gelden daar men meende dat in den winter wanneer reeds zoo velerlei bgdragen gevraagd worden in geen geval eene inzamelifig op de wgze als voor de viering van den 31n Augustus gebruikelgk is zoude kunnen plaats hebben De Commissie heeft echter gemeend den huwelijksdag niet ongemerkt te mogen laten voorbijgaan en heeft besloten aan het Gemeentebestuur een gedariksteen aan te bieden ter plaatsing in de vestioule van het Raadhuis De overdracht van dezen steen aan het Gemeentebestuur en de onthulling daarvan zal op de Markt met eenige feestelgkheid op 7 Februari a s plaats hebben Hoewel besloten is geen inzameling langs de huizen te houden zullen bgdragen gaarne in ontvangst genomen worden door de leden der Commissie en bestaat gelegenheid bg die H H op daarvoor bestemde lijsten te tcekenen Wij vertrouwen dat velen het hunne zullen bgdragen tot dekking der te maken onkosten en vermelden ten slotte dat bereid zgn bijdragen in ontvangst te nemen de H H J M Noothoven van Goor A van Reedt Dortland M H A Straater P de Raadt A van Veen A A C van Asch Th van Berkel J Breebaart Lz E S Cats J A Donker M M Eijssell G J Goedewaagen J G Kropman J W Moljjn H Ouderkerk W I D Rijmenam A Steensma A Vingerling J IJpelaar Jz en I IJssel de Schepper Dat de Stads Muziekschool alhier eene inrichting van onderwgs is die eene niet onbelangrijke plaats inneemt onder die inrichtingen hier ter stede bewjjst voorzeker wel het aantal leerlingen dier school Bij de laatstgehouden inschrijving werden opnieuw ingeschreven voor zang 54 voor blaas of strijkinstrument 15 voor blaas of strgkinstrament en zang 1 voor solozang 2 Toor piano 6 voor orgel 9 Op den len Januari 11 telde de school in totaal 307 leerlingen nl 202 meisjes en 105 jongens verdeeld over de volgende afdeelingen Zang 206 Blaas of strijkinstrument 47 Blaas of strgkinstrument en zang 6 Solozang 17 Piano 36 Orgel 9 Zooals uit het bovenstaande blijkt telt ook de nieuw opgerichte orgelklasse reeds 9 leerlingen waaruit men kan besluiten dat deze nieuwe afdeeling wel in eene bestaande behoefte voorziet Waar zulke cgfers spreken is verdere uitwijding overbodig het is trouwens genoegzaam hekend dat de Stads Muziekschool alhier eene inrichting is die velen tot zeer bekwame musici heeft gevormd als hebbende aan deze de eerste schreden op het gebied der kunst gezet In de maand Juli van dit jaar zal de school haar gouden bestaans jubileum vieren Wg maken hh geabonneerden bekend dat de abonnements voorstelling niet zal plaats hebben op 7 Februari maar op Woensdag 6 B ebruari de plaatsbespreking zal dan plaats hebben op Dinsdag 5 Februari dus een dag vroeger Heden morgen werden op deBleekerssingel verschillende wedstrijden gehouden door het garnizoen alhier De Muziek der Schutterij luisterde het feest op Hardrijderij voor onderofficieren Prijs serg van Oosterom Hardrgden voor korporaals 1ste prijs Alberda 2de pr Hoeven 3de pr Van Mastenbroek 4de pr Lorjé Hardrijden voor manschappen 1ste pr Verzooi milicien 2de pr van der Vlerk milicien 3de pr van der Vliet milicien 4de fr Lorbijn van Willèmsnoord Hardrgden met lepels waarin een aardappel lite prijs Boon milicien 2e prgs Kools sergeant Hardrijden met een kruiwagen waarin gewichten 1ste prjjs Kools sergeant gde prg Langerak soldaat 3de prgs Bax korporaal De Commissie bestond uit Kapitein Pompe 1ste Luitenant Duijmaer van Twist 1ste Luitenant Scherpenhngzen Belast met het in orde brengen der baan Adjdt van Thiel Baancommissarissen waren de hh Adjdt An Thiel Sergt majoor Vrijhof en Sergt iSajoor van Waning De luit kol G J D A Riesz van het 8e reg inf zal tegen 1 Mei den dienst met pensioen verlaten OuDËEKEBK A B IJsEL Auu de hardrgderg namen veertien rijders deel eerste prijs G Schilling Amsterdam tweede E J Termolen Zwolle derde Holst Amsterdam vierde A de Jong Ouderkerk a d IJsel Het waren spannende ritten waara n zooals men ziet de beste rijders van dezen winter deelnamen Er was dan ook een massa publiek Waddinqsvees Bij do gisteren gehouden harddraverij ïan paarden bespannen voor arresleden wd de prijs behaald door den heer A v d Breggen 1ste premie door den heer Burgsdgk de 2de premie door den heer De Raad allen te Waddingsveen IJs en weder dienende zal Maandag a s eene hardrgderij Nationale op schaatsen gehouden Worden om prijzen in geld van f 60 f 30 f 15 en 7 5 Gld üe 3de Uitvoering van De Klokken yan Corneville Voor eene stampvolle zaal werd gisteren de 3de uitvoering gegeven Er was weer veel geestdrift bij het publiek Vooraf riep de heer van Dissel de welwillendheid in van de bezoekers voor den Baljuw die helaas door verkoudheid niet ton zingen Gelukkig wist hü door zgn spel veel goed te maken Een der heeren koristen zong bijzonder goed de partg van den Baljuw het was dezelfde heer die zoo goed voor Burgemeester acteert Een prachtige lauwerkrans met Hulde aan Oaapard op de linten werd onder een stroom van toejuichingen aan den heer Nr ereerd de gever of gevers wie heeft of hebben begrepen hoeveel talent er schuilt in de juiste opvatting voor deze zware rol Er kwam aan t applaus haast geen einde en we hoorden de koristen ook nadat het scherm weer was neergelaten duidelijk juichen en roepen Leve Qaspard De geheele voorstelling was weer uitmuntend verzorgd en de attentie bjj het auditorium was groot Geen wonder Een werk dat zoo goed is bestudeerd en dat gedirigeerd wordt door den bekwamen heer Beusekamp die eok nu weer zoo precies alles aangaf in orchest koor of bg de solisten moet slagen Er zijn voor de volksvoorstelling al zooveel kaarten verkocht dat de aal te klein zal zgn Het succes van dit werk is groot geweest Dank aan allen die daartoe meewerkten bijzondre Serpolette Germaine Jan Grenioheux den Baljuw en last not least aan den Markies INGEZONDEN De vereeniging Armenzorg doet in deze barren wintertijd een dringend beroep op de steun der meergegoeden Zij kent zooveel ook stille armoede meer dan ig lenigen kan Wie stelt haar tot het blijmoedig verrichten van haar werk in staat Elke gilt zal door ondergeteekenden met dank worden aanvaard en in dit blad worden verantwoord De onderstands commissie J W Berkelbach v d Sprenkel voorzitter Q J Goedewaagen C Luger secretaris TZ ncx j Ji cE Wanhoop der Zieken Ik geef hier slechts weer de uitdrukking van wanhoop van den Heer Maarten van der Meer op t Eiland Rozenburg Zuid Holland Onze verslaggever vernomen hebbende de wondervollo genezing van zgn zoon begaf zich persoonlijk daarheen om de patient te zien en van hem zeU de beterschap te vernemen Helaas hjj vond alleen zgn moeder te huis en Maarten v d Meer volgens portret op zijn vraag waar de zieke zoon was werd hem hier p door haar met vreugde geantwoord och mijnheer mijn zoon is thans zoo welvarend sedert hg de Pink Pillen van Dr Williams gebruikt heeft dat hjj gelijk een ander met zijn vader in de drnkke hooitgd mede werkt Vroeger was hij loom en had vreeselijke steken in de zijde kort ademig kortoml niet in taat zgn werk te verrichten Het was door het lezen van talrijke genezingen dat wg er ook toe overgegaan zgn en het krachtige geneesmiddel heeft onze zoon van een kwijnende ziekte genezen en gered Wg zijn de uitvinder dezer pillen duizendmaal dankbaar en verzoeken n onze dankbaarheid aldus over te brengen Diegenen en Jdio gebruik maken van de Pink Pillen zullen er de beste resultaten van bekomen Zg zijn krachtdadig voor bloedar moede verlamming rnggemergstering rheumnthiek heupjicht zenuwpijn StVitus dans Hoofdpijn zenuwziekte kliergezwellen enz zg zijn een hernieuwer van het bloed en een spierversterkend middel ZJ geven schoone kleuren aan de bleeke gelaatskleuren handelen in al de tijdperken der verzwakking bij de vrouw en veroorzaken bij den man eene werkdadige werking tegen al de ziekten veroorzaakt dosr lichamelijke en geestelijke overspanning en door buitensporigheden Prgs f 1 75 de doos f 9 per 6 doozen Verkrgghaar bg J H I Ssahilie Steiger 27 Rotterdam hoofddepothouder voor Nederland en Apotheken Franco toezending tegen postwissel Ook echt verkrggbaar voor Gouda en omstreken bij Wolff Co West Haven 198 Wacht ü evênvtlvoordenamaakuU veriehaft u de echte Pink Pillen alleen bij den Heer SnahiUé te Rotterdam of bij de depothoudera die onder de attesten in de couranten zijn aangegeven Aüe andere personen verkoopen goedkooptre zoogenaamde Pink Pillen zulke ia altchta om het publiek te bedriegen Ome verslaggever vernam op verai illende plaateen in Nederland hoe de personen er ingeloopen zijn en hoegenaamd niet de minste uitwerking dezer nagemaakte Pink Pillen ondervonden hadden onnoodig te zeggen dat deze personen apoedig met het gebruik der echte Pink Pillen weder zijn begonnen f Het nainaakael der Pink Pillen heeft nog nooit iemand genezen Albeelding der doos nienwe Parapliifes ieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Heeren gevoerd en ongevoerd en verder vele NOüVEAUTE S A VAN OS Az Md TaUleur Kleiweg E 73 GOUDA TeleplÊMe So ai OPRUIMING der RESTEEEENDE MANTELS COSTUMES Blousen Peigiioir § en Pelterijen Tot veel verminderde prgzen O SAMSOM ADVERTENTIEN V De Heer en Mevrouw VAN OLDENBOEGH IJssn se Scheppeb bedanken voor de blijken van belangstelling ondervonden bg de geboorte van hun Zoos Bktsbwuk 18 Januari 1901 Heden overleed te Loeses a d Vecut zacht en kalm na eene korte ongesteldheid onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder Mevrouw CAROLINA WILHKLKIKA VAN LEENT geb STERN Gouda 11 Januari 1901 P C IJSSELSTIJN Van Leent A J IJSSELSTIJN Cz Wegens buitenlandsche betrekkingen eerst heden geplaatst OPENB ARE VERRO OPING OP Dinsdag 22 Januari 1901 des voonniddags te ELF uur zal door Deurwaarder VAN DER PUT teRotterdam aan de nieuwe Veemarkt Stallen OCKHOEST publiek worden verkocht 10 WEllEFAAHDIN van alle rassen en haren zoowel jong e als aftands Op den verkoopdag te zien van 9 11 uren Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS Toor Partijen Bruiloften enz Alsook afzondei lgke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvorlangd met bijlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 F F mm Tiendeweg o9 Loodgleter KoperiÊlager Zinkwerker FETfiOLEUU SACIELS EEDKLOOS AANLEG van ¥ ater en Gasleiding In het MAGAZIJN de AVONDSTER Uubbele Buurt zijn heden ontvangen de nieuwste EEFLECTORS uit een stuk prima SPIEGELGLAS vervaardigd voor verschillende doeleinde staande en liggende LICHTVERSPREIDING in alle groote Gasg loeilicht artikelen van prima kwaliteit en uiterst concurreerend Aanbevelend M M VAN LOON Tel No 117 Gasfitter Telephoonnot Gouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rjjks Intercommnnaalbureau Op 1 November 119 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMAEKT i mnmm STüiTsmEPPOEDEU I SnmiIESSEFFOElEIl I De 7de Premie verdeeling sluit 31 Januari a s W A Zendt dus Uwe strookjes voor dien datum k Ê Door de enorme iuzeudlngeu worden de loten eerst eenige M weken n a de ontraugst der strookjes toegezonden waarvan K H wil beleetd verzoeken goede nota te willen nemen H M Naamlooze Vennootschap H 1 V EREENIGDE ZEEPFABRIEKENf B Kort otrerzicht onzer Prijscourant m SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 fless 2 ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 S MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH a Turin 1 60 flesch £ BODEGA CHAMPAGNE 1 75 g 3 COGNAC 4 f 1 75 f 2 25 f 2 76 f 3 25 f 3 75 en 5 3 S SCOtCH WHISKY 2 25 S BOK IDE TJX S =g aS Per Fl Per Ank 45 Fl I v e Bi LISTEAC f U 65 Nto f 27 75 JS n i CHATEAU VALR08E 0 75 31 S5 5 S St ESTEPHE 0 85 36 t St EMILION 1894 l 42 J te S PAUILLAC 1893 1 25 53 piM S GRAVES AVitte Bordeaux 0 80 34 S f § SAUTEENE l 42 S CT 3 ZELÏIN6ER Moezel 0 90 37 50 SE B r BOURGOGNE 1 10 47 B a J De flesBchen zgn in de prijzen begrepen en worden i 3 ets per stuk teruggenomen Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar bg De flrma T CREBAiS Gouda KLEINE 2 Spels Orgels G S r3vooJ 1 loü ffflUl ÊÊÊKÊÊÊ Ve mee at geliefde soliedste J HH ÜP DEN DUUR BEVREDIGENDE SmBS 61 in billijken prijs wedijverende STORY CLARKA M K M I K A A US C H E MASON HAMLIN eif gTf W fö gSfi CARPENTER NEEDHAM KM MUV f mk têi iL 1 ANN ABBOR AMER ORG Co 1 LJlf 9 § Al deze fabrikaten in voorraad jjj voorraad eST JX TvTf dï Zie Magazijn Markt No 97 i J it 5 van TEISCB MAT MORS Co e a STEMMEN EEPAEEEREN L C DE LANGi VERHUREN INRUILEN jl Te beharen Strijkstokken s v p in te leveren op den laatsten Zaterdag der maand tGoedkoopste en soliedst adres voor Vervoer van Inboedel oowel binnen als buiten de stad met gesloten wageui i bg A G RAVESTEIJN Bleekerssing el a87 Antf§eptl§che Tandpoeder en Anli§epti8eii Houdtiuctuur van H CASSVXO Xandartt te Gouda OVERAL VSRERIJQBAAR Agent voor Nederland Allen wordt tegen Tranaport tichade verftekerd GËEIN BETER adres voor alle soorten SCHOENWEEK dan het hrdhrabantsch Uoen en Laammagazijii Kleiweg E 80 tegenover de KleiwegsteegOPnVIMIKCi van alle WinterArti kelen in ongesorteerd SCHOENWEEK Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk a EBZ50K B3iT voorwerpen van GLAS POECELEIN AARJ DEWEEK HOUT IVOOE IJZEE STEEN enz kan men onbreekbaar vastl men met Cement of üitlljm 10 Cent per flacon met gebruiksaanwijzing biJ J VAN OIJE Kleiweg No i Qodba