Goudsche Courant, dinsdag 22 januari 1901

39ste Jaargang Dinsdag 23 Januari 1001 No 840T meuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Telefoon Ho ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Ten slotte vermeldt de correspondent als een merkwaardigheid dat de Koningin juist Vrijdag 18 Januari een dag onder was dan n harer vo8r aten op den Engelachen troon zjj was 81 jaar en 239 dagen George III haar grootvader heeft 81 jaar en 238 dagen geleefd Men kan dus reeds van Koningin Victoria zeggen niet alleen dat zij de souverein was die het langst over Engeland heeft geregeerd maar ook dat zij de Engelsche souverein was die het langst geleefd heeft Over den stand van zaken op het oorlogsterrein is niet veel naders bekend Het eenige merkwaardige is het telegram over het gevecht bij Murraysburg dat weer een eigenaardige geschiedenis heeft Op de Dinsdag openbaar gemaakte Ijjst der geleden verliezen stond achter een vijltig namen vermeld gesneuveld of gewond bij Murraysburg maar niemand wist dat daar gevochten was Eerst drie dagen na de Igst der veilen kwam het eerste bericht over het gevecht De verlieslijst van Vrijdag is ook weer slecht en geeft de volgende cijfers 12 man gedood 19 man aan ziekten overleden 3 officiers en 11 man gewond i officiers en i man vermist Volgens een telegram uit Durban aan de Standard trekken vjjf Boerenkommando s te zamen ten sterkte van 3000 man met 6 kanonnen van Ermelo naar Wakkerstroom op de Natalsche grens Dit telegram bevestigt dus het reeds door Central Hews aangekondigde voornemen der Boeren om weder een groeten inval in Natal te doen en voegt er nog aan toe dat den zwakke Engelsche garnizoenen In die kolonie zich reeds op Newcastle terugtrekken Ook hier schijnt dns evenals in de Kaapkolonie een herhaling der geschiedenis van bijna anderhalf jaar geleden te zullen plaats grijpen Vermoedelijk zal de paniek te Ladysmit Pietermaritzburg en Durban niet minder zijn dan in de zusterkolonie Ken Central News telegram uit Pretoria deelt mede hoe de Boeren volgens een vrijgelaten Bngelsch gevangene overvloed van ammunitie hebben Zg vullen hnn voorraad bovendien aan door alle Engelsche munitie bijeen te zoeken die ze maar vinden kunnen en waarvan een niet gering deel door de Britsehe bereden infanterie wordt verloren De officieren hebben herhaaldelijk er op gewezen dat tengevolge van het ontbreken van kleppen op de bandeliers gedurende hevige slag deed den grond dreunen de vensters kraakten op hetzelfde oogenblik flitste de bliksem door de lucht iVader I Heer in den hemel het is zeker ingeslagen Hermann I Bernsdorf Zij zijn misschien onder weg 1 Graaf Waldemar was van zijn stoel opgesprongen Als oud soldaat als man die weet te handelen was hij ras besloten fWecs bedaard kind sprak hij en liep naar buiten op het balkon Even snel kwam hij de kamer weer binnen Er IS brand in het dorp kind de groote schuur staat in lichtelaaie vlam Hij trok aan de bel het dienstpersoneel kwam haastig de kamer in Laat terstond mijn paard ratelen het vlugste gelastte hij opgewonden Vader vroeg Clara met beangstigde stem gij zult mij toch niet alleen laten ï jija kind ik moet mijn plicht doen en ik ben overtuigd dat gij er niet aan deukt mij daarvan terug te houden Graai Waldèraar at in den zadel naast hem reden bedienden te paard De brandspuiten rolden over de htü y het dreunen klonk angstwekkend tot in de huiskamer Met een knecht achter zich reed Graaf JtValdemar in snellen galop vooruit de allee af Na dien eenen iwaren slag was het onweer bedaard naar het scheen eene onbehagelijke kalmte slechts eene enkele maal door een angstkreet uit het dorp afgebroken trad in de plaats van het woeden der elementen Justina betrad met Clara die door de onsteltenis en uit bezorgdheid voor Openbare Yerkooping te GOUIIA ten overstaan van don Notaris G C FOETUIJN DROOGLEEVER op WOENSDAG 30 JANÜAEI 1901 des morgens te elf uren in het Kolfiehais HARMONIE aan de Markt van No 1 tot 4 Vier goed onderhouden naast elkander gelegen HUIZEU en EEVEN aan den Raam op den boek van de Vest te Gouda waarvan 2 met afzonderlijke BO ENHUIZEni Wijk o en 173o No 5 legen goed Huis aan de I nO ni 172 on 172o en 173 Twee naast elkander ge d rhouden en Er en Ves te Gouda wjjk 0 ifif 168 I perceelen No 1 tot il Xo 1 tot 6 te larae pntiareri uitmakende dei im en do f est worjen jeiling en Wslag eertt ïarna gehee l gecombinee 169 achter De percee 2 Aren 28 van den Ri zonderljjke I deelten en dn M sv Het Huis Sn Boi enhnl O 172 en J72 is tin eig n Kefifiit en w aanvaarden 1 April 1901 te oïBigen tM b de weck verhuurd en welfO li eh 17j elk voor f 1 50 0 173 Jen 173 1 oltófvoor i 1 70 O 169 voor 11 50 en O 168 v or i 30 De Kelde onder de Hniren a in de Xo t worden bfl cRe perceelen verkocht en kunnen yi April 1901 donir de keepers di r perceejlenjlvfirden aanvaard f ti o 7 tot 10 yier njjast elkander gele jen fiuizei ei Erven in het Slapperdel aan He Vronwesteeg te Gouda H Noi 229 totj 232 Allen bg de week verhuurd elk voori 1 40 No 11 Een PAKHUIS en ERF groot 96 Centiaren gelegen acpter Huizen en Erven aan den Langen Tiendeweg te Gouda ingang hebbende door de poort è gang tusschen wjjk D No 26 en 27 met Jaedegebrnik van die poort oJ gang Tefstond te aanvaarden En No 12 tot 24 Dertien perceelen BOUWGROND waarvan 10 aan de Oude Gouwe elk breed 4 Meter en 3 aan de Vierdo Kade elk breed 3 8 Meters zoodanig als zjj ziJn ol znllen worden afgepaald De perceelen te zamen groot 14 Aren 4 Centiaren worden na alzonderlpe veiling en afslag eerst bü gedeelten en daarna geheel gecombineerd De perceelen zSn te bezichtigen 25 28 en 29 Januari 1901 van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTULIN DROOGLEEVER te Gouda Zaal lilII lSTlIll Sociëteit ONS GENOEGEN ROTTERDAMSGH TOONEELVëRBOND ZONDAG 20 JANUARI 1901 Volks Voorstelling ilMWiPilJ tegen verminderde prjjzen Beroemd Drama in 8 Tafereelen en een Voorspel in 1 Tafereel van C P Tü Bioot Bureau geopend f uur Aanvang wegens uitgebreidheid der Voorstelling uur t$r Zie verder groote biljetten t£Ot fet O OU UK m SCHIEDAMMER GENEVEE Merh NlGHTCAf Vorltrijnbaiir bij i M PEUTERS Jz N B Ms bewija ran eohthotc it Oftobet on kurk steeds voor£200 £ van tien naam itor Kirni P fi OPPE Goudsche Melkinrichting gevestigd TURFSINGEL TELEPHOON No 21 Bovenstaande inrichting blijft zich bjj voortduring aanbevelen tot levering van Prima onvervalschte Melk welke door het personeel tweemaal daags aan hnis bezorgd l rdt des Zon I dags alleen s morgens j De prijzen zijn tot nadere aanl fj ndiging als volgt VOLLE ZOETE MELK 8 ets per Liter GEROOMDE MELK 4 ROOM KARNEMELK 3 ZOETE ROOM 70 ZURE ROOM 70 SLAGROOM 90 GEPASfEÜRISEBRDE MELK 10 Prima Kwaliteit I GEpiSTEURISEIilRÜE ROOMBOTER 75 cent per V K Q Vartif hedm woriltj onze Gepasteuriseerde Rpomlotcr bij verkiezing oo r I afgelQrerdjïn lierliil b kafelvloótjes van I K G inhoud I éoede Kwalit4it ÏRÖOMBpIeR voor STOOF of KEÜK NGEBRIU 70 ctB per V K vens ziJn vejttïWb iar GOf DSCHÈ KAAS til EDjiMMERa vah + 4 ond j AAN allen die zich door l et vatten van i oude of overlading van demaag door het gebruik van sjechte moei k to verteeren te warmeof te koude spijzen of door onregelmatigmevenswijze een maaglpen als Manglmuirrh Mnaukramp MadypIMen moelel0ke ii yljsverterina of veralijming op den hals gcffliald hebben zij hiermedeeen goed liuismiddol aanbevolen waarvan de voartreffelijke werkingen reedssedert vele jaren bewezen zijn Het ia I Deze Kruidenwijn is uit voortreffelijke geneeskrachtig bevon dene kruiden met goeden wgn gemaakt en versterkt de spijsverteerings organen van den raenscli zonder een laxeermiddel tezijn Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten zuivert hetbloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt be 1 vorderend op de vorming van gezond bloed Door het op jnisten tijd gebruiken van Krnidenwp worden maagkwalen meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niet talmen er eene proefmedcte doen Symptomen ah hoofdpijn oprispen znur in de maag opzetting misselijkheid met braken die b chronische maagziekten des te heviger joptreden worden dikwijls na eenige malen drinken genezen 1 Voi cf rkrkrfïntr onaangename gevolgen daarvan als W CA a l upp Ug benauwdheid koliekpijnen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KRUIDENWIJN dikwijls snel genezen KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spijsvertering en verwijdert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen uit maag en darmen I Schraal bleek uitzien bloedaimoede verval van krachten zijn meestal do gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloedvorming en een ziekelijke toestand van do lever Bg gebrek aan eetlust evenals herhaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voordurend ziekelijke toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de spijsvertering prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde zennwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust Talrijke attesten en dankbetuigingen heunj en dit g KRUIDENWIJN is te verkrijgen in üesschen è Fl 1 60 en 2 in de Apotheken van Gouda Oudewater Schoonhoven Bodegraven Woorden Alfen Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam s Gravenhnge enz alsook in alle groote en kleine plaatsen van de provincie NoordHolland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gouda 3 en meer flessohen Kruidenwijn tegen origineels prpen naar alle plaatsen van Nederland Voor namaak wordt gewaarschuwd Hen vdanije uiisluitenil VT Hubert Ullrlch sctie Kruidenwijn Mijn Kruidenwijn is geen geheimmiddel zijn bestanddeelen ziJn Malagawijn 450 0 Wijngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roode wiJn 240 0 Atlas bessensap 160 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anijs alantswortel Amerik krachtwortel gontiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen worden vermengd ADYEEiTENTIËU in alle Couranten worden aang enomen door het Adwerteutie Bureau van A BKINKMAN ZOON Pain Expellcr DMhgjuuwonit Oitmiii del Bflt TemiMMid tnooeB kU ptjDStillendi imrrqTing unnnrend tflgen Rbèum Htk JiohtVBrko dl 4 f s O HuiMmd J W V r dan itodwen W lette op hei hbriekwnerk Aiüier Adn 26 76o eii50e de indeoieeeleHiolliekcni Te Aniterdui b tnoth Oétan Ten T t S ii f 3ilr tlllt C 8rtlttliaill J e Huur r Te Hoop om terstond te aipvaaiden twee naastelkander staande il prachtige Pakhuizen gelegen te Gouda aar de Turfï ngel Te bevragen Lan y a Tlendefl iMf Wie werkelijk prij j stelt een tp hebben laat zich fotografeeren in de Fotografische tiuuiUnrichUng STTlfiDIO Fl SINGEL 661 GekoedersSTEElTSMA Bloemisten Turf si ngel 11 eu 78 Struik en Stamrosen OP BOTTEL PRACHT WA AR steeds voorhanden Bloemen uil t Zuiden TELEPH No 114 Zijt Gij Doof Heiku loi f fcehoren rjn Genoni in da anran hntiiti liipant km ilch m t iielnl onkUten I hSi gZim Dr Dalton s Aura Imtltnt 6 6 1 SeU Ate CHIOAeO JtU iiiïiï mmm Door de vaststelling van het irwelijk van H M DE KONIlTGIir op DONDERDAG 7 FEBRUARI 1901 zal de 5 Abonnements Voorstelling van het KOITËRDAMSCH ÏOONËÜLGEZELSdDAP Directeur P D VAN EIJSDBN plaats hebben Woensdag 6 Februari 1901 Loting der te bespreken plaatsen DINSDAG 5 FEBRUARI des avonds 8 uur HET BESTUUR Drnk van A BKINKMAN Zn Qonda lelcfoM So n De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 faanco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN BaUenlaodscb Overzicbt Keizer Wilhelm kleinzoon van koningin Victoria vertrok Zaterdagavond te 6 uur van het Postdammer Station met den hertog van Connaught ov r VUsslngen naar Engeland zy Jtwamon Zondag te 6 u 20 min s avonds e aan Charing Cross station aan Zg werden il ontvangen door den prins van Wales den hertog v n York en prins Christiaan De Keizer bega zich naar het Buckingham pa leis Z M vertrok hedenochtend te tien uur n ar Osbome Het bulletin van Zaterdagavond 6 nnr luidt De krachten der Koningin bleven in den loop van den dag tamelijk goed er ziJn aanwijzingen van een geringe verbetering der symptomen Het laatste bulletin over den toestand van de koningin vin nacht te 12 uur uitgegeven luidt De toestand der koningin is Zondagavond ernstiger geworden de zwakte neemt toe het wordt moeilijk haar voedsel te doen innemen V D correspondent van Evening News legt Ik behoef er nauwelijks p te wiitAi welke redenen men voor ié veiluindering van de levenskracht der Koningin op = geeft Het laatste jaar van de eeuw is vbor Konitigltt Vtetotl en TMntg w a i be rste uit haar leven geweest De dood van haar kleinzoon Christiaan Victor van SleeswijkHolstein die van den hertog van SaksenKobnrg die van Lady Churchill voor wie de Koningin een oud hechte genegenheid k eBterde waren slagen die haar zwaar getidUen hebben Ook maakte tjj zich erg bezorgd over de ernstige ziekte van haar liefste dochter Keizerin Frederik en dan in weerwil van de voorzorgen die haar omgeving genomen heeft om zooveel mogeljk de droevige waarheid van de Zuidj lri kaaosehe caken voor haat te verbergen het hit alleed reeds dat 4ie oorlog nog voortdifurt heeft haar toch den last van haar jaren en van haar verantwoordelijkheid te iwaarder doen gevoelen Sic James Beid en Sir Francis Laking de gewone doctoren van de Koningin die sedert eenige dagen voortdurend op Osborne verbiyt holden hadden er op aangedrongen dat de Koningin zoo spoedig mogelijk naar Cimiez in het zuiden van Frankrijk kon vertrekken waar het klimaat h ar altp heeft opgeknapt Maar de leden der koninkIpe familie de prins van Wales iu het bijionder vreesden dat de overtocht haar te veel zou vermoeien fEVILlETOX WILSKRACHT Zijn kind was beminnelijker vroolijket dan ooit lij was door hare lieftalU heid door hare toewijding door haren yriendelijken lach het middelpunt harer omgeving Waartoe dan bezorgdheid De Iwide vrienden hadden gehoor gegeven aan eene uitnoodigmg der Gravin on Arnheim de tamile voa Felsburg wachtte hen s avonds thuis De beminnelijke dochter des huizes zat meer met hare gedachten bezig dan luisterende naar het gesprek haars vaders in een gemakkebjken stoel en voegde haren vader nu en dan eenige woorden toe die niet atijd pasten bij hetgeen Graat Waldemar gezegd had De Graaf bemerkte er niets van hij was in eene goede luim en besprak met ingenomenheid z ne plannen voor de toekomst Geen van beiden had er op gelet dat de lucht betrokken was en donkere dreigende wolken den hemel verduisterdeo Een gierende stormwijid het dreunen van een paar ramen die met geweld toesloegen tnaakte hen opmerkzaam op het zware weder dat in aantocht was De Wind gierde met klagelijk gehuil door de toppen der hooge boomen de takken knapten af en het stot warrelde in hooge zuilen langs de vensters van het kasteel Het verhevenat schouwspel God s majesteit openbarende een zwaar onweder was ophanden Een de rit een belangrpe hoeveelheid patronen veBoren gaat De ex gevangene wist verder te vertellen dat de Boeren ieder drie paarden alle in góéden toestand verkeerende mede voerdon Zij krjjgen overvloed van voedsel op de hoeve waar ziJ langs komen Hun verkenners en voorhoede zijn altjjd in Engelsche khakikltederen gehuld Ittet vredesprotocol is geteekend in China pe nota met de handteekeningen der onderhiödelaars en het Keizerlijk edict door den ZoDn des Hemels onderteekend en van zijn grcot zegel voorzien is Woensdag aan de gezanten overhandigd De onderhandelingen over de onderdeelen van de vredes voorwaarden kunnen nu beginnen De Chineesche gevolmachtigden hebben aan de gezanten een keizerlijk schrijven overhandigd waarin de bezwaren van het Hof tegen de gestelde voorwaarden worden ontwikkeld De Keizer verzoekt de forten bij Takoe niet te doen slechten doch die te doen bezetten door de vreemde troepen HÜ verzoekt verder den invoer van wapenen niet voor onbepaalden tijd te verbieden maar in de vredesvoorwaarden een tgdstip aan te wijzen waarop dit verbod zal eindigen tder dringt de Keizer er op aan dat tuhl verdere strotexpedities der verbond a troepen zullen worden gestaakt Bovendien geeft de Keizer aan de gevolmachtigden last om de volgende vragen te stellen aan de gezanten Hoeveel grondgebied zal worden bestemd voor de gezantschappen Hoe sterk zullen de wachtposten voor de ambassades zijn na het vertrek van de vreemde troepen Hoe groot het bedrag waarschijnlijk wezen zal voor de kosten der militaire operaties Wanneer zullen de openbare gebouwen en de archieven te Peking weder aan de Chi neezen worden teruggegeven Over de bestraffing der schuldige ambtenaren hoeft de Keizer in zijn nota aan de gezanten niet gesproken Verspreide Berichten Fkankhuk De Baad van State heeft verworpen het appèl van majoor Esterhazy tegen het decreet waarbij hjj op pensioen is gesteld op advies van den Raad van Enquête voor welken hi zich in het jaar 1898 om disciplinaire redenen te verant jroorden had hare geliefden zeer opgewonden was het balkon Toen de dames naar beneden keken en den brand aanschouwden ontsnapte onwillekeurig een angstkreet aan hare lippen Het vuur greep met ongelootetijke snelheid om zich heen de brand was heviger dan zjj vermoed hadden Justina riep Clara laat ons hulp gaan bieden l Van hier uit ï hernam hare tante terwijl zij met het hoofd schudde Als wij daarheen gingen opperde Clara ongeduldig f Naar den brand i kind daar kunnen wij niet van nut zijn Misschien kunnen wi iets doen voor de arme menschen die het ongeluk getrotfcn heelt Kom dan tante Wat draalt gij oog F Laat ons dadelijk gaan Laat ons voortmaken Clara gij moogt in geen geval I Denk bij de zen storm aan den hoest die u weder den geheclen nacht heeft gekweld En ik kan ook niet naar het dorp gaan om te helpen dan zoudt gij alleen zijn 0 Justina alweer die herinnering aan mijne zwakke gezondheid die mij zoo treurig stemt Waarom wilt gij niet gelooven dat ik alleen maar zwak niet eigenlijk ziek ben En hoe gaarne wilde ik gezond zijn Nooit heb ik hét leven zoo lief gehad als tegenwoordig En toch ik gelooi dat gij gelijk hebt Mijne hulp zou niets beteekenen ga daarom alleen Justina ik bid het U Clara s verroek werd op zulk een hartatoch Itelijken toon herhaald dat Justina niet lan r weerstand kon bieden Clara gaf haar al het geld Gabrielle Bompard de medeplichtige van Eyrand aan den te Parjjs in het jaar 1890 gepleegden moord op den deurwaarder Guofte wiens Igk na verworging in de kamer van Gabrielle in een koffer verpakt en daarna verzonden werd Gabrielle Bompard die te dezer zake tot twintig jaar dwangarbeid werd veroordeeld terwijl de in Amerika aangehonden Eyraud ter dood veroordeeld en geguillotineerd werd heeft in de tien jaar dat zij in gevangenschap zucht zoovele blijken gegeven van beterschap en goeden wil zoowel te SaintLazare als te Clerment dat er over gedacht wordt haar als hebbende de helft van de haar ongelogde straf geboet onder toepassing van de wet Berenger regelende de voorwaardelijke invrpeidstelling de vrijheid te hergeven Immer is zij haar medegevangenen ten voorbeeld geweest door haar werkzaamheid gehoorzaamheid en onderworpenheid zoodat men gegronde hoopt heeft het met kans op succes met haar eess te kunnen probeeren Wat nog te zeggen ten aanzien van het feest ter herdenking van het tweehonderdjarig kroningsjubilenm in Pruisenland t Was mooi winterweer te Berlijn alle openbare en vele particuliere gebouwen waren versierd allerwegen vonden herinneringsteesten plaats op de scholen en in dB kerkenop ultdrnkkelijk bevel des keizers de beurs en de rechtbanken waren gesloten en tusschen het koninklijk slot en de Brandenbïrgerpoort bewoog zich den gansohen voormiddag een nieuwsgierige kijkgrage menigte verzot opgesabelde en geplnimde menschen waaraan het te Berlijn wel nooit ontbreekt doch die bij deze occasia als uiterst talrjik waren verpletterend bijna tegenover de simpele civilisten die bij hen niet gelden dan als belastingproducten en werkmachines BINNENLAND Ruim 40 fabrikanten van oliSn en veevoederkoeken uit Ijjn en raapzaad geslagen geven per adres aan den Min van Financiën te kennen dat zjj teleurgesteld zijn met de wgzigingen door hem in het tarief van invoerrechten voorgesteld Bij het nienwe tarief toch wvrden die rechten voor verscheidene artikelen verhoogd en andere die tot dusverre vrij waren daarin opgenomen Door deze regeling wordt met het begin sol van vrpandel geheel gebroken en kun om het te besteden ten bate der ongelukkigen Dank u mijn kindi Wat zult gy nu beginnen Clara r Gij zijt toch niet bang om alleen te zijn fO neen volstrekt nieb Het spijt mij dat ik niet met u kan gaan Dat kan ik niet maar voor de ongelukkigen bidden innig en vurig bidden dat kan ik en dat zal ik God s bijstand is machtig mijn kind de mijne gering Smeek over de ongelukkigen al God s barmhartigheden al en gij hebt meer voor ze gedaan dan ik te doen vermag De lucht was zwaar bewolkt maar geen regenbui ontlastte zich uit de wolkengevaarten Eene vroege schemering werd door stikdonkere duisternis vervangen De nog altijd voortwoekerende vlammen af en toe de vonkenregen de lekkende vuurzee maakten een vreeselijken indruk Clara bad Zachtkens werd de deur geopend Marie trad binnen Begrijpend wat hare vriendin deed knielde zij naast haar neder zij baden samen voor de door het zware onheil beproetden Marie sprak Clara eindelijk lik had u niet verwacht Ik wilde u een poosje gezelschap houden ik zag Justina ons huis voorbijgaan ik wist dus dat gij alleen waart Wees kalm Clara 1 God zal uitkomst geven 1 vAch I Marie het ongeluk in het dorp h zoo ontzettend Wie is thuis bij de kinderen r vroeg zij met bezorgde stem Wordt wrvolgd