Goudsche Courant, woensdag 23 januari 1901

Woensdag 33 Januari 1001 SOste Jaargang J o 8408 Geen Kinkhoest Geen Influenza tVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon tlo A ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters woi den berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd telefMBSo 9 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per i post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Qel roecLersSTEEN5MA Bloemisten TurfstB gei 77 en 18 Struik en Stamrosen OP BOTTEL PI ACaTWAAR steeds voorhanden Bloemen uil t Zuiden TELEPH No Ui ehemlsche WïssclierIJ H OPPEIHEIMER 19 KruUkade Botterdam a breTrt rd door Z M den Koning dai Bolgen Hoofddepftt Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az SMoialiteit TOor het itoomen en verren Tsn iKwr D m garde oben al ook 11 sS inriohting voor het on n an r rt rixA ve worien onBeh delflk voor d g ondn d volgena t al bewerkt Tlainy i Wouderttli in do g he l ï eroen Onorertroltea m ddel tegen U Bont Long l tïlekten eni Inwendig zoowel 11 ook uitwendig in b jn 11 iektegernllen met goed evolg S wenden PtUs per flacon Il 1 er ort 1 1 18 TUMty 17 4 n lï berit een kt n eStJ a jwk lt Jt nra r d n ont teV Apotheker J K J a tU to Sck i p il l Geen Engelsch maar EcW BOEUEUBEOOD gX cent de K O A SLEGT SIEUWE HAVEN 28 IpaliTExpënër I D tti wordt dit midItel wl WiaM d iic e S ulill d iawmnnl IS2jï t TMtii il l pij Int b lld l vM 1 J eet i I AÏ l ¥ Tnat 4lia W Dleth O S S Om Kinkhoest Influenza Borst en Reelaandoening binnen den kortst mog lSken tijd te doen genexen eemTonmiddeliyk d toevlucht tot delvan onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DramnBorst lionig Extract M E L I A M T H E nit de KoninkipeStoomlabriek DE HONING OEM van H N VAN SCHAIK r de haag Hofleverancrers J Th TOBKEN Boêkoop B WIJK Oudewalrr M KOLKMAN Waddinxvim B ROLLMAN Bodegraven W J Ti DAM Haaetreeht P W EDE Oudmialer Flacons 11 70 ets 40 et by nrpPACö Werthaven 198 Gouda t Ji ïi Kleiwen E 100 GouJa RH ViN MILL Veeratal B 12ti te ito a BÖUMAN i oo PISKS Ë Nit erlceTka l JJ A N T ZESSEN Schoonhoven Kort overwicht onzer Pr BC 12 12 fiesch 15 18 1 60 1 76 5 2 26 ToK ï E p o N 5 i o MADEEA S droog en zoet VERMOUTH lo Tnnn o £ § LISTEAC B 13 CHATEAU VALK08E St ESTEPHE St EMILION 1894 S g PAUILLAC 1893 i £ o öEAVES Witte Bordeaux O 2 SAOTEENE O g ZELTINGER Moezel Per Fl Per Ank i6 Fl I g i n 66 Nto I 27 76 oS 0 76 31 1 v x 0 85 86 log l St ESTEPHE i 42 £ 2 53 I r i § a9o f Bo s u = i x 110 7 5 De CrrS de pry enb e wo denlBctB per stnkteruggenomen B elke hoeveelheid verkr gbaar bfl si i da D r Otnewh Ijemeen rb ol n PRAEPARATEN VAN QuinaJL roche J rt SSSS g L u lln t r veriterltlne na ntlite 01 V Bleekiucht De flrma T CREBA e AU ne l a chlI i i drank b f 4 7l X 0 9Q H Kgr 0 60 Sf Melksu ker jt o ïfS a 5 vu f 0 60 M Kin Asth ma Cigaretten Tamar inde Bonbons Salmiak Pas ülSllSS tliauellettf waorop KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Siï s Pateiit H Stoiieï ntnittur Ireiatrtn uaiW ni Aiii m lUtMnnum Iilrlikin Der grout Erfolg 7ofnrnuno j o em HSfoue r r cr Te Hnurof Te Hoop om terstond te aanvaarden twee naaat elkander staande pracktige Paklmizeii gelegen te Gouda aan de Turtsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 jTvanmnIërg Slager TIECIDEWEG 7 EBESTE KWALITEIT RUNDVLEESCH Concurreerende Prjjzen BIEFSTUK 55 et per 5 Oos Aanbevelend A V D BERG TIENDEWEG D 73 Nieuw onoTcrtroftcB Prof Dr Lieber welbekend UKDW SaACBT BLIXSK AU It O t F ltiA lI k tot voortdurende radicale en lekere genezing van Ho 1 de meest hardnekkige etiuw tiekten vooral ontstaan door atdwalingen op jeugdigen leeltSd T ÏTir genezing van elke zwakte Bleel ijcht Benauwdheid Hooldpflu Migraine Hartklopping MaagpdB riè hte pBSvertéring Onvermogen irpotenz Pollutions enz Uitvoerige prospectnsBon injspcr fe ch d l V d hhel eK lf Cento l bepï Mrtth T d YoRte Zaltbommef Septo M citon tCo Bott ra n 1 Hippel 8 öra enhiiB6 1 llslmmai de Jong J OM Bottwd Wolff Co Oouda en bS alle drogisten w Wie zeker zya wu d Eelttfe Eikel Cacao te ontvangen tosunen stdd n na vrie prmlnemiligen 1 den Sdd gekom i onder i n XtodeS Dr MtohMll v w dB beste mschme In het w f n d ét bbliB ia nt van Gebr BteBwrok t Keulen ImIm Bikcl Cacao s vierkanten bonaa v w 1 aanrn d d rank vtor a Vpfflto voor een kop OiooriaM liarrhee alRhta nK w W l V rkrijgb r by i VXaMUmm a vl Apothetor I F j go I P wii f liö 9 M ftSi Oenoraalvertegenwooriigw v land luOus Hlattenkltdt Amntordam Kalveistraat 103 Ondergeteekende beveelt zich beleeld aan voor de leveling van DEJEUNERS DINERS SOUPERS Toor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlöke schotels en i alMwM tot hot koksvak behoort desvorlangd met btilevering van servies zUver taJellume enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Westhaven 182 Cuisinier B t t ÏÏ ÏS SJS OM UdeAppntuwvanC Druk van A BRINKMAN Zn Goada Bultenlaidsch Overzicht Het verloop der ziekte van Koningin Victoria is niet zoo snel als algemeen verwacht werd Het officieel bulletin van heden middernacht luidt Er is geen wezenlijke verandering in den toestand der Koningin De lichte verbetering van heden morgen heelt den geheelen dag aangebonden Het nemen van voedsel gaat tameljk goed De Koningin heelt een rustigen slaap genoten Olsclwjon het bulletin hoopvoller luidt maakt men zich in welingelichte kringen weinig illusion omtrent den afloop Een lijfarts van de Koningin heeft in een interview verklaard dat de ziekte aren dagen misschien kan aanhouden maar dat het noodlottig einde niet ver af is De slaperigheid des daags de krachteloosbeid des avonds en de slapeloosheid des nachts zijn slechte voorteekenen De dokter verklaarde zich genoodzaakt tot de gevolgtrekking dat men zich op het ergste móest voorbereiden al is dan de toestand niet geheel hopeloos Reeds weken te voren doelden particuliere berichten uit Osborne op een ingetreden hersenverweeking daar de Koningin allerlei zonderlinge ennitvoerbare bevelen gaf Xan de Times wordt uit Kaapstad gemeld dat Merriman en Saner hun zending naar Engeland opgegeven hebben De Engelschen hebben Eouxville en Smithfield ontruimd en de bewoners overgebracht naar Aliwal Noord De Daily Expres verneemt uit Kaapstad dat de zware regens de ergste die sedert 1842 in de Kaapkolonie gevallen zijn de krijgsverrichtingen belemmeren Naar de Daily Mail uit Pretoria verneemt hebbeu de Boeren Donderdagmorgen een trein aangehouden bij Bmgsprnit ten oosten van Pretoria Door ontploffing van dynamiet werd de locomotief nit het spoor geworpen en vernield waarop tweehonderd Boeren die zich verscholen hadden den trein omsingelden en plunderden alles medenemende en ook den reizigers zelfs den conducteur alles afnemende De Daily Mail verneemt uit Kaapstad dat tweehonderd Boeren Vrjjdag van Éijnsdorp hebben bezet een groote Boerenmacht bleef buiten De Boeren bedreigen Oudtshoorn waar de stadswacht dientengevolge Zaterdagavond opgeroepen is De oostelijke macht der invallers is Willowmore gepasseerd en heeft Zaterdag Uniondale bereikt slecht 40 KM van de zuidkust verwperd FEUILLETON 7 Ik kon de kinderen van avond niet naar bed krijgen antwoordde Marie zij zijn nu eindelijk pas in slaap en zullen naar ik hoop wel doorslapen Bij u blijven vervolgde zij kan ik niet Vader is naar het dorp ons dienstmei e ook de kinderen zijn dus alleen Ga gerust naar huis Marie I Hoe gaarne ik u bi mij Tiield wij zouden toch geen rust hebben Dit zeggende liep zij met Marie hare vriendin als t ware vooruitdringende naar de deur doch daar gekomen hield zij haar nog even bij de hand terug en fluisterde nauw hoorbaar Zij beiden zulleö er wel bij zijn Een gloeiend rood kleurde Marie s gelaat doch zonder hare aandoening te laten blijken antwoordde zij ClaraI allen die van hetvreeselijk onheil getuigen zijn staan in God s hand I De vrtendinnen omarmden elkander of hare zielen zonder woorden tot elkander spraken of zij elkander verstonden wie waagt het te zeggen Naar het uiterlijke kalm en bedaard gehjk zij gekomen was verliet Marie het vertrek Op betzeilde oogenblik trad een van Clara s dienstmeisjes door eene andere deur binnen en smeekte luid schreiend om verlof naar het dorp te gaan daar ook het hu je blurer oude moeder vUm had gevat Ook verzamelen Boeren zich in Namakwaland om daar de kopermijnen te overvallen Engelsche troepen worden er heengezonden Kol C de Wit schrijft in zijne beschouwingen in de N R Ct o a Het kan dan ook geene verwondering baren dat men zooala de Daily Mail bericht te Kaapstad den toestand zeer ernstig inziet en voortgegaan wordt met het afkondigen van den staat van beleg Behalve de zeer bepaald Engelsche districten verkeert nagenoeg de geheele kolonie thans in dezen abnormalen toestand Maar de Engelschen doen ons denken aan een brandweer die alle pogingen aanwendt om de belendende huizen te beschermen doch het brandende perceel zelf aan zijn lot overlaat daarbij nit het oog verliezend dat door op deze wijze te handelen het vuur zoodanig in kracht toeneemt dat niette enstaande alle pogingen om zjj oortgang tegen te houden het eindigt om met onweerstaanbare kracnt om zich heen te grijpen en spottend met alle bluschmiddolen de geheele wijk in lichtelaaie te zetten Zoo ook hier In het eene district na het andere worden wapenen in beslag genomen en alle maatregelen getroffen waarover de oppermachtig verklaarde militaire autoriteiten kunnen beschikken om hot uitbreken van een opstand te voorkomen maar er worden geene maatregelen genomen om de ingevallen Boeren terug te drjjven eigenlijk zelfs niet 9m hun een krachtig tot hiertoe en niet verder toe te roepen Wat te denken van verklaringen da de inval niets te beteekenen heeft dat de Boeren geen steun vinden bij de kolonisten en daarom alweer bezig zijn noordwaarts te trekken enz als men leest dat marinegeschnt aan wal wordt gebracht om tot de verdediging van Kaapstad te kunnen bijdragöi P Is de veiligheid van de hoofdstad der Kolonie dan nog niet genoeg verzekerd door het kwart millioen strijders die na sedert een jaar bezig zijn om misschien 20 000 Boeren ten onder te brengen f En wat te denken van de positie en de rechten van een occupator die alle krachten moet inspannen om zijn operatielijnen vrij te houden die dag op dag wordt aangevallen en geen man kan afzonderen om den vijand uit het eigen land te verdrijven Kitchener schijnt zich van den geheelen inval niets aan te trekken en er vast op te rekenen dat de Kolonie zich zelve wel zal weten te redden Het wordt trouwens met Weer dacht Clara niet aan zich zelve maar alleen aan e ongelukkigen in het dorp terstond gaf zij heB meisje de gevraagde vergunning zij voelde zich erg vermoeid en poogde eenige oogenbtikken te rusten Daarop trok zij aan de bel de oude getrouwe huisknecht kwam binnen Hubert laat een van allen de groote torenklok luiden opdat er meer brandspuiten naar de plaats des onheus komen stuur er dan al ons volk heen zij zijn daar noodiger dau hier Maar juffrouw Clara ik vrees ir Wees maar niet bang Hubert viel het meisje hem in de rede om elke aarzeling bij hem weg te nemen Ik ben voor dezen tast bij mijnen vader aansprakelijk Gij zijt de oudste onzer dienaren en blijft bij mij thuis Vleiend voegde zij er bij Niet waar Hubert gij blijtt bij mij Uwe goede vrouw zal wel voor oe keuken willen zorgen opdat er een degelijk maal gereed zij als allen thuis kolnen Ga nu Hubert vervolgde zij dringend stuur ze nu weg en kom gij dan terug ik tril van angst en opgewondenheid en blijf niet gaarne lang alleen Met eene diepe buiging verwijderde zich de oude dienaar Het was volslagen donker geworden aan den hemel was geen enkele ster te bespeuren De horizon was door zware wolken bedekt Clara sloeg een warmen mantel om en trad op het balkon Een inderdaad verschrikkelijk schouwspel vertoonde zich aan haar blik Het geheele dorp stond in vlam naar het scheen het vas alsof het dal in een vuurpoel was herschapen De wind sloeg de vlammen voortdurend verder naar het bosch indien dit vlam vatte dan was het den dag duidelijker dat het afzenden van een troepenmacht van eenige beteekenis nit Transvaal of den Oranje Vrijstaat als onmiddellflk gevolg zoude hebben een geheele ontrliming van het grondgebied der beide republieken door de Engelsche troepen Besumeerende komen wjj tot hot besluit dat Kitchener al zjjne krachten moet inspannen om meester te blijven van de Delagoa lagoaen Natal spoorwegen dat zelfs in de onmiddellijke nabijheid van Pretoria en Johannesburg de Boeren meester zijn van het terrein buiten de steden dat de Engelschen iu des Oranje Vrijstaat nog meester zjjn van den spoorweg doch verder ook niet en dat men in de Kaapkolonie op het ergste bedacht is loodat zeüs maatregelen worden genomen tot verdediging van de hoofdstad De Matin heeft een interview gehad met een hooggeplaatsten Engelsohman volgens de Times een Engelsch minister over de vraag of arbitrage mogelijk is tusschen Engeland en de Republieken De yoprnaamsts reden waarom hjj dit niet mogeljjk achtte is dat nismand in Europa zich gesohikt heeft getoond voor de rol van arbiter Allen die van bet begin at aan tegen Engelind de meest heftige en beleedigende houdisg aannamen zjjn de vurigste verdediger 4er arbitrage Zy schijnen zich zelve te willen opdringen voor de rol van arbiter maar Engeland kan toch het vellen van een oordeel niet overlaten aan ben die slechts woorden van haat hebben geuit en wier vonnis dus reeds geslagen is nog voordat lü de beide partijen hebben gehoord Maar er is nog meer Engeland kan niet afwijken van de houding die het eens heeft aangenomen Het kan nu niet gaan bpraaien nu eens den eisch te hebben gesteld onvoorwaardelijke onderwerping WiJ kunnen den oorlog uitvechten hoeveel dat ook kosten zal aan het land welke offers wij zullen moeten vergen De Boeren hebben gezegd dat zij de wereld in verbazing zullen brengen door hun weerstand wjj zullen de wereld verbazen door onze volharding Het is mogelijk dat de wereld niet langer overtuigd is dat het recht aan onze zjjde is maar zij zal moeten erkennen dat de macht aan onze zijde is En de minister herhaalde de woorden Een zegenrijke uitslag van den strijd in Zuid Afrika ia voor Engeland een quaestie van leven of dood De uitslag der Oostenrpsche verkiezingen door Reuter korteljjk geseind is volgens de N F P als volgt Do Dnitsch vrijzinnige onheil niet te overzien Clara stond als verpletterd een oogenblik later staarde zij weer met over elkander gekruiste armen naar het angstwekkend tooneeU Uaar klonk van den hoogsten toren van het kasteel zwaar en somber de stem van de groote brandklok Het teêre meisje trilde van aandoening en vouwde de handen Als het beeld van een engel in haren langen witten mantel gehuld stond ij daar het vochtig oog naar boven gericht Hare lange haren reeds los gevallen langs haar hoofd golfden ooor den wind bewogen achter haar en schenen engelenwieken te zijn De oude Hubert keek bezorgd naar het doodsbleeke gelaat van het meisje en bad haar dringend aan haren vader te denken en weer in de kamer te komen Naar lichaam en geest uitgeput half onwillig liet zij zich door hem naar de sola geleiden I Hubert doe als t u belieft de deur van het balkon dicht vroeg zij zacht ïn weerwil van hare uitputting riep rij plotielmg met luide stem Hubert I Groote God I wat is dat wat beteekent dat f Hij draalde te antwoorden de oude maar moest wel spreken Er wordt geschoten juffrouw Clara Met een diepen zucht voegde hij er als onwillig bij Het is het teeken dat de nood zeer hoog gestegen is HeefT in den hemel riep het ontstelde en geschokte meisje terwijl zij van de sofa sprong Beide handen tegen het voorhootd gedrukt stond zij een oogenblik midden m de kamer daarop greep zij een van de zilveren luchters ijlde de deur uit en snelde hoestend en kuchtend door de partij beeft 35 leden tegen 36 in het vorige Huis de Duitsche volkspartij 21 teg en 8 de Christelijk sociale 21 tegen 27 de vrjje Duitsche vereenigingen 3 tegen 9 de Katholieke volkspartij 23 ttgen 27 de Jong Gzechen 53 tegen 61 de Czechisch clericale groep 2 tegen twee nieuwe Czechische partijen agrariërs en arbeiders resp 6 en 4 de Polenclub 60 tegen 55 de Poolsche volkspartij 9 tegen 8 de Rnthenen 11 tegen 9 de Sloveenen 16 tegen 17 de Croaten 9 de Serven de Rumeenen 5 gelijk tot na toe deItalianen 19 tegen 15 het Verfassnngstreue grootgrondbezit 30 tegen 28 het conservatieve dito 19 gelijk tot nu toe de zoogen middelpartjj van het grootgrondbezit 3 tegen 2 huu centrum 6 als tot nu toe de sociaaldemoeraten door een telegramfout abusievelijk op 55 gestold 10 tegen 15 wilden 9 tegen 20 Welk een partijen Men moetzich verbazen dat er nog 9 wilden warendie nergens hun gading vonden Eenige groepeering in noodig om de beteekenis der uitkomst te begrijpen In het vorige Huis had do rechterzijde waarin Polen en Czeohen met de Katholieke volkspartij l n toon aangaven mist de mesrderheid Er waren toen 415 leden daar 10 mandaten niet vervuld werden Bedoelde partijen hadden 206 leden maar 10 wilden stemden steeds mee Waartegenover stonden dus 199 leden Thans wordt verpioed dat de Katholieke volkipariij en de Ramenen van de meerderheid zullen afvallen in welk geval deze over 183 stemmen beschikt doch zelfs met die volkspartij en de Rnmeniërs zou do meerderheid niet zijn gehaald doch slechts het cjjfer 211 Zonder de Katholieke volkspartij en zonder de wilden telt de linkerzijde 196 stemmen Wat de nationalisten betreft is de verandering goring De zuiver Duitsche partijen stegen van 148 tot 152 de Jong Czechen daalden van 61 tot S3 maar met de nieuwe Czechische partijen halen ziJ toch 65 tegen 62 de Polen stegen van 63 tot 69 Het zal weer moeilijk zijn een vaste meerderheid te krijgen Nu do voorwaarden der mogend eden in hoofdzaak door China zijn aangenomen en de onderhandelingen over do bijzonderheden zijn begonnen is het merkwaardig kennis te nemen van het artikel dat de bekende directeur generaal der Chineesche douanen sir Robert Hart schrijft lange gangen Eindelijk stond zij ten doodc vermoeid en naar adem snakkend aan den ingang van de slotkapel hier moest zij op den ouden man wachten die niet in staat was geweest hïtar bij te houden Maak open Hubert riep zij hem toe met eene stem waaruit alle klank geweken was maak de deur open Toen het geschied was trad Clara schuchter door zwakheid en velerlei droetiieid overmand God s heiligdom bin nen Met het gouden crucifix tusschen de vuigeron lag zij op een fluweelen kussen voor het altaar geknield en bad bad met eene innigheid waartoe alleen de vereering der ziel het heiligst vertrouwen en de diepste ootmoed in staat zijn Dicht Mchter het jonge meisje knielde de oude man met zijn zilverwitte haren tranen rolden hem over het zwaar gerimpeld gelaat hij had geen woorden des gebeds doch men gevoelde men zag het hem aan al zijn denken al zijn hopen al zijn vreezen was één gebed Wat tikt daar duidelijk ja met kracht tegen do groote geschilderde glazen der kapel f Clara luistert maar plotseling roept zij krampachtig snikkend en hartstochtelijk lachend om beurte Hubert het recent het regent De Voorzienigheid vergeet de ongelukkigen niet stamelde de oude man Het regent God zij Igelootdl Thana kon hij bidden met luide stem sprak hij een dankgebed uit De hoop op hulp die thans zulk een hechten grondslag had verkregen stevigde Clara s moed en sterkte haren geest al bleef zij zich lichamelijk zeer uitgeput gevoelen H ordt vtrvolgd