Goudsche Courant, woensdag 23 januari 1901

Februari het nationale werk op te voeren Tevens zon dan nog een ander Nederlandsch werk gaan Rechtsgaken Een timmerman te Krimpen a d IJsel had in 1896 een sloot gedempt liggende tnsschen een hem toebehoorend terrein en den Polderscben djjk aldaar Het terrein door de demping verkregen bracht hij op t zelfde niveau als de dgk en beschouwde dit als zijn eigendom Om alle moeilijkheden hierover met het gemeentebestuur te voorkomen sloot hij echter hiermede eene overeenkomst bjj behoorlijke acte waarbg hem an dit stnkje grond het volledig gebrnik werd verschaft tegen eene recognitie van f 7 50 per jaai aan de gemeente slechts voor het afrasteren ol plaatsen op dit stuk grond had I hg vergunning van B en W noodig I Om verschillende redenen kregen B en I W echter spijt van hnn besluit en wilden I het stuk grond terughebben Daar de timI merman weigerde van zijn recht afstand te I doen besloot men hem hiertoe te dwingen I Yau gemeentewege werd een hek geplaatst I dwars over t terrein en toen dit tot drieI malen toe door den timmerman wae weggeI nomen werd hij vervolgd wegens het misI drijf van art 162 W v Strafrecht De I rechtbank te Rotterdam veroordeeld werd I htj echter door het Hof vrijgesproken op I grond dat dit stnkje grond geen openbare I weg was De burgemeester heeft toen zonder I succes gepoogd een vervolging tegen den I fimmerman te doen instellen wegens diefstal I van een gemeentehek Ook het bestrooien I met grind van het terrein vanwege den burI gemeester deed den timmerman niet van besluit veranderen om zjjn recht te handhaven Ten slotte werd hjj nu vervOlgd Vegens het zonder vergunning van B en W materialen langs de wegen nederleggen 4 maal gepleegd Als bouwer had hS nl op dit stnkje grond steenen e d gelegd hetgeen in strijd zou zijn met de politieirerordening Van het vonnis van den kantonrechter te Schoonhoven hem te dezer zake veroordeelend tot 4 geldboelen van f 2 kwam onze timmerman than in cassatie Mr J A de Ramtz advocaat te s Gravenhage voerde gistermorgen bg pleidooi voor dezen requirant die naar pleiters oordeel op onrechtvaardige en ongejiaste wjjze werd geplaagd en vervolgd om hem zoodoende door middel van den strafrechter te dwingen zjjne wettige rechten prgs te geven drie cassatiemiddelen aan o a was niet onderzocht wat de waarheid was van reqnirants bewering dat de bewuste grond zgu eigen grond was voorts had de bekl erop gewezen dat gelgk ook het Hof heeft uitgemaakt het stuk grond waarop zijn materialen lagen geen openbare weg was in den zin der verordening Toch had de kantonrechter deze toepasselgk geacht Pleiter wees er op dat door de handelwijze van den burgemeester deze man op groote kosten wordt gejaagd en laakte scherp het gebruik maken van den strafrechter om I civiele gedingen te voorkomen I Conclusie O M 4 Februari a s E i 7 18 7 44 8 14 8 17 8 88 1 14 10 8 10 1 10 40 U it ff ff ff 4 J ff 10 19 ff ff ff 8 84 Z lO SO ff ff ff 8 41 ff 10 87 ff 7 47 8 07 ff 8 iO 8 B 9 S6 10 80 10 48 11 01 ff 8 48 ff ff ff ff ff ll tl ff ff ffffff 11 48 ll i7 ff I0 9 48 10 81 6 11 i 6 41 ff 8 87 ff ff ff 8 04 9 7 08 7 89 8 SL 9 86 ff 6 39 ff ff ff PT 6 ff ff 6 46 ff ff ff 9 88 ff ff 8 88 ff 10 08 ff ff 6 11 7 0 7 8 0 8 4 9 47 10 09 lO U ll OJ 10 18 10 43 11 19 10 46 11 11 11 67 GOnl A lMSTZBDl iff houd 6 S 8 11 8 SS9 S3 10 10 10 89 H 08 1 10 88 8 16 07 4 48 8 19 i 18 8 48 9 81 10 19 10 87 11 06 Am t W 8 01 8 88 10 10 11 04 1 48 1 87 1 87 8 18 4 114 67 8 8 6 0S 8 44 9 S8 10 8 i 11 03 11 8 Am t O 8 1 13 37 10 6 11 1 1 08 1 10 1 8 40 4 I 813 6 46 6 8 tS 10 kO 11 16 18 14 kmit O 6 81 7 18 8 10 13 1 11 18 7 1 i l 8 10 8 81 4 4i 6 11 II 7 0 8 10 81 kout Vr B S4 6 47 7 80 8 16 8 41 9 30 9 46 11 80 1 4 1 08 10 8 8 49 B On 6 98 Si 7 18 8 8 lO Ot Houd 7 ÜJ 7 31 8 18 9 19 9 8 10 18 10 8119 811 8 8 I S 8 4 18 4 84 8 47 7 18 7 84 8 0 1 11 18 zw rten rok korten grijzen talUemantel een 1 zwart of donkerbruin halsbontje en ee 1 grijzen matelothoed met grijze veeren en 1 grgs lint De man die haat vergezelde was 1 all heer gekleed Hjj droeg een tamelg 1 lange donkere jas en een donkerbruinen gleuf hoed Hg had een donker kneveltje en was Inaar gissing 24 h 25 jaar ond 1 De politie te s Gravenhage verzoekt bun 1 die omtrent een eventueel verblijf van Naatje I Krgnen in die stad Inlichtingen kunnen ver 1 schaffen deze ten spoedigste te willen ver I strekken waartoe men zich kan aanmelden 1 aan alle commissariaten of politieposten I Naar aanleiding van het bericht uit de Haag over het vermiste meisje meldt het Handelsblad Naar wg nader vernemen is aan dit verhaal weinig waarde te hechten Een meisje uit Amsterdam was op den bewusten avond buiten goedkenring barer ouders naar den Haag gegaan De oudere hadden daar zij minderjarig was de politie gevraagd hnn dochter op te sporen Zy werd in den Haag gevonden en door een paar recherchenis I naar het politiebureau gebracht Aldaar I beweerde zg toen er over bet verdwenen I meisje gesproken werd Naatje KriJnen te I kennen en haar te hebben gazien Natuurlijk I dat zij ook te Amsterdam door de justitie I streng verhoord werd Zg vertelde toon I Naatje Krgnen te hebben gekend zg had I destijds met haar op school gegaan op de I Zusterschool aan Kromboomsloot en later I menigmaal strijkgoed gebracht bg de bewoI nere naast het huis waar Naatje diende I Later is gebleken dat Naatje Krgnen nooit I op de Zusterschool van Kromboomsloot is geweest en bet meisje Naatje een paar jaar geleden niet gezien kon hebben in het huis op den Singel waar zij voor haar Verdwgnen diende omdat zij toen nog niet bij die familie aan den Singel in dienst was Het aangehouden meisje heeft blijkbaar maar een verhaal verzonnen dat zg toen ze het eenmaal in den Haag had verteld voor de justitie alhier ging volhouden den burgemeester van Berlgn Brinkmann is op het laatste oogenblik algezieu van het plan het stoflelgk overschot te doen verbranden te Gotha conform aan de wenschen van den overledene omdat er geen geestelijke in ambtegewaad bij de godsdienstige plechtigheid vooraf aanwezig wilde zgn Geoot Bkittissib Aan boord van het stoomschip Friary te Hull zjjn nu vgf man van de equipageaan pest overleden terwijl er nog vier inhet ziekenhuis zijn BINNENLAND De commissie van do Tweede Kamer t t voorbereidfng van de Woningwetten komt 1 a s Vrgdag bijeen tot vaststelling van haar 1 verslag Naar wij vernemen is over bijna 1 alle punten bij de jongste conferentie m t I de Ministers ter sprake gebracht tnsschende commissie en de regeering overeenstem I ming verkregen 1 De groothertog van Saksen Weimar en de I hertog regent van Mecklenburg die bg de 1 huwelijksplechtigheid verwacht worden zijn I beiden ongeleid on znllen dientengevolge 1 verhinderd zijn aan de uitnoodiging gevolg I te geven I Gemengde Berichten I In verband met het gebeurde met den I assistent bg de Mij t E v S S M en den I wisselwachter H beiden te Arnhem en d e I nit hnu dienst ziJn ontslagen deelt men h t I volgende mede aan de N Arnh Ct Er werden in den laatston tgd veelvuldige I diefstallen aan het itation alhier gepleegd I ook werd herhaaldelijk geld vermist van I ambtenaren I Eenige ambtenaren en beambten werden I verplaatst naar elders terwijl nog meer ver I I plaatsingen te wachten staan I Het wordt hoog tgd dat er ma iregelen 1 genomen worden om een einde te maken i aan de talrijke diefstallen die zoowel hier als elders bjj de Mij voorkwamen Scherper toezicht is een hoofdvereiicbte Thans vernemen wg dat gisteren wedereen beambte van het station zekere V betrapt werd op het oogenblik dat hg bez g iwas met het ontvreemden van kolen D t 1 feit is te meer teekenend wgl V vele diens 1 jaren telt en dat bü bekend etond als een 1 persoon die zich schijnt verdienstelgk te I hebben gemaakt met het publiek maken van 1 verschillende feiten ten nadoele van zjjne 1 medebeambten I De politie in den Haag deelt het volgende 1 mede 1 Een meisje heeft op 13 dezer des avonds I tusschen 9 en 94 uur op den Parallelweg alhier dicht bjj de Jacob Catsstraat een jongen man gearmd met een meisje zien loopenin de richting van het Zieke Zü heeft aan de Amiterdamsche justitie medegedeeld dat zg dat meisje met zekerheid heeft herkend als de baar vroeger bekende en thans al verdwenen gesignaleerde Naatje Krijnen uit I Amsterdam Deze was toen gekleed met maatregelen te nemen tegen China maar dat I ook rekening moet worden gebonden met de nooden en beboetten van het Chinee che 1 Bijk De Ënropeesche mogendheden achten 1 de beperkende bepalingen door het verdrag Tan Tientsin van 1858 voor den handel met China gesteld thans vervallen en willen tal van wijzigingen daarin aanbrengen maar daarbij znllen zg tevens moeten zorgen dat 1 de handel niet door te zware lasten wordt I gehinderd en dat zij daarbij tevens niet alleen hnn eigen belang moeten behartigen maar ook bet belang van China En dat 1 verliezen de mogendheden wel at veel nit 1 het oog bij alle bepalingen die zij opste len 1 Als voorbeeld baalt sir Robert de zende I lingenqnaeBtie aan waarover hg geheel in I denzelfdcn geest oordeelt als Henri Bor 1 in ijjn bekend Gidsartikel Sir Robert wil dat de mogendheden duidelijk aangeven welke 1 positie de zendelingen innemen De tot nog toe bestaan hebbende toestand acht hij eer verkeerd een zendeling moet in de eerste plaats nitslnitend zendeling blijven en zich niet bemoeien met iets wat naar interventie bemoeiing met binnenlandsche quaestie ol iets van dien aard gelijkt Daardoor alleen kan de vijandige atemming die in China bestaat tegen de zendelingen en bg nitbreiding tegen de vreemdelingen in bet alge J meen worden voorkomen Maar wanneer de Enropeesche regeeringen voortgaan de zendelingen voortdurend te verdedigen ook waar zg aalden en van elke gelegenheid gebruik te maken om in China grondgebied te verkrijgen kan in China geen goede verhouding tot stand komen Verspreide Berichten In Oostenrijk werd onlangs de moordenaar van een boschwachter door een zeldzame aanwijzing ontdekt Men vond bg het Igk een prop papier die blgkbaar uit het geweer van den dader afkomstig was Dat papier bleek uit een schoolschrift te zgn gescheurd en bevatte een aantal spreuken Het werd aan een aantal onderwgzers voorgelegd en een hunner herkende de hand van een zijner leerlingen De vader van dien jongen werd gevangen genomen en bleek inderdaad de moordenaar te zijn Tc Wieringen worden sedert 16 dezer i personen vermist Dien dag hadden zij zich over het ijs in do Zuiderzee naar Kolhom begeven doch zgn aldaar niet aangekomen Men vermoedt dat zü verdronken liJn of dat zij op een ijsschots ronddrijven Het viertal bestond uit een vader zoon en kleinzoon Pieter Jan en Pieter Wigbout en Jan Kraan Fbankbuk Een geweldig althans geruchtmakend duel heelt Zondag dan toch eindelijk en ten langen leste plaats gevonden op het aan baron De Rothschild toebehoorende kasteel van Boulogne Graal de Lnberzac en baron Robert De Rothschild hebben er de degens gekruist niet minder dan één uur I en tien minuten achtereen van 11 10 tot 12 20 met 16 reprices en der heeren over i hemden boden hun dapperen persoonlijkheden dan ook ten lange leste niet meer de 1 minste beBchermlng Wat moed en onver 1 Baagdheid al niet vermogen ten voordeele i van handelaars in ondergoederen Toch is 1 het nog niet eens zoo mooi geweest als wel 1 gewenscht had kunnen worden waqt 1 de edele graal die in de zestiende reprise I een degenprik kreeg door den reehter rm 1 die zich uitstrekte over vgl en twintig een 1 timeter terwijl bet wapen ouder den okzel 1 nitkwam en nog even licht de zijde wondde 1 werd onder het gepor en gesteek ook nog even de opperhuid beschadigd op niet minder dan drie plaatsen aan hals en b rst terwijl het ideaal van een modern duel toch moet wegen dat men alleen lucht hakt en prikt en slecht bg ongeluk raak stoot 1 De directie der Ned Opera meldt dat Meilief van Bonman dat voor Januari was aangekondigd nog korten tjjd moet worden uitgesteld door verschillende omstandigheden onafhankelijk van den wil van de directie Iniusschen is het stellige voornemen in DuiTSCHLiHD Eenige Italiaansche olflcieren hebben verlol gekregen van den minister van oorlog is hnn land om naar Dnitschland tekenen tot aanleering der Duitsche taal Door de lamilie van den overleden twee 0 r i S r erl M 8 r OHM Wl Kl i 00 A MgM X Oeütar Tgd vu 6r leÉ l 6 l Wl8 i ro T 4 8 4 64 6 8 18 l 1 1 10 l 1 17 t B lö ff ff iJi 89 8 61 4 08 ff 6 97 8 4 8 8 1 88 ff ff 6 10 ff f ff ff 0 ff ff B 0 ff ff 7 17 GOUDi U u is 1 l üud B B 7 11 4oorilr rht door 7 18 uwerVerk J J Gipalla Kotlerdun M 6 7 44 EotterdamD P Bottetd m B 7 88 8 11 8 88 9 08 4 9 88 9 87 l l ll Ol 8 40 I 11 09 8 80 J 11 19 8 87 11 11 80 U 84 7 48 7 87 9 0 9 19 48 10 18 10 11 86 8 09 8 84 11 18 1 8 W X 9 1 9 08 10 08 ll 8 BOTTÏKDiM aOUD rla ran 1 48 ff 1 84 ff 3t 1 14 ff 1 48 ff ff 1 63 ff OS 1 09 1 09 St 9 40 9 48 1S S0 11 88 ff 4 47 ff 4 03 4 34 6 16 ff 4 44 ff ff ff 4 81 ff ff 8 0 ff ff 4 4 6 07 8 18 6 41 Kotterdam Beurs Rotterdam D P AoUordom U Otpoll i uwerk rk kloordreoht Oosdi 11 81 11 48 1 10 10 18 LO B 10 88 10 48 10 4 9 18 9 47 ff 8 48 ff 8 89 a 7 48 4 ii 8 80 8 07 7 18 4 B 1 41 ff ff 8 01 B Bl ff B U 8 04 ff 8 17 8 10 6 J8 7 8 ll B U 06 u ai 8 04 8 84 9 00 9 8 10 08 10 1 i u a i 8 A VIM VUFM 4 1 4 80 6 18 ff B 01 ff ff 8 18 ff B 7 ff 8 8 6 86 9 86 10 08 10 17 10 9 10 84 9 88 eOUDt DBN Htie 8 01 a i7 8 13 8 4 1 1 88 E = 8 48 S i 9 44 10 19 6 49 1 7 9 11 9 1 10 00 10 19 10 89 ll St 1 18 l ie 18 88 1 88 1 S 48 8 87 8 41 8 6S 9 0i 9 14 9 08 9 19 7 16 7 88 7 7 88 7 88 SoHda Ze enh Moera SooténnoerZeK Voorburg ff 11 11 k I 1 10 ff ff ff ff 11 f ff 1 81 ff ff ff ff ff ff 11 86 ff ff 1 88 ff ff ff 6 18 8 4 7 67 4 48 9 88 9 4 lO tS 10 48 11 41 ll OS 1 4S 11 86 1 40 1 10 1 48 4 18 VootSurg 6 88 m m sl l JO Z s ll 8 84 10 11 Z08torm Z g B 10 48 J 7 4 4 s n B 41 7 06 7 81 8 09 8 18 8 46 10 88 10 69 r 4 Jt 7 77 79 80loalJ B 8 i 9 07 10 14 8 0 6 84 7 48 ia 6 l 08 7 04 Uoud Oudew Woerd Utrwht 10 69 ori 3 rï rf i O O 7 107 6 8 6 l U 11 1 11 3J 8 48 ILOl 8 18 8 8 8 10 14 10 49 8 18 11 1 i 78 M i H 8 18 81 7 47 8 88 9 90 10 10 10 8 11 88 1 0 1 48 8 08 3 19 4 111 4 48 8 4 6 81 7 00 7 88 9 01 9 8B 10 08 10 48 irtrtoM Woerdei Oudow Uoada 6 07 6 44 8 09 9 87 10 88 11 88 1 7 4 1 7 14 J j H 07 6 88 8 17 10 41 11 88 4 88 8 41 7 08 I I4 8 80 0 0 9 88 10 84 11 11 1 11 li 81 16 8 40 3 84 4 48 t 0 8 16 7 14 7 4i 6 8 10 07 10 18 ll i Posterijen en Telegraphic Vacante directie Post en Telegraatkantoor te Ammerstol post 8e telegraaf 7e klasse Jaarwedde 1 1600 en vrge woning Pensioensgrondslag 1 1800 Borgtocht kan nog niet worden opgegeven Post en telegraatkantoor te Willemstad Jaarwedde f 1300 en vrge woning Pensioensgrondslag t 1500 Borgtocht f 4042 reéel Ofschoon aan de ambtenaren van de beide dienstvakken vrijheid wordt gelaten om zich aan te melden hebben ingevolge de bepalingen van het Koninklgk besluit van 21 Maart 1894 No 17 de telegraafambtenaren voor deze directies den voorrang Sollicitaties in te zenden vóór 5 Febr a s Benoemd 1 Febr Tot directeur van het post en telegraatkantoor te Weert G Beins thans commies der posterijen 2de klasse te Sneek tot brievengaarder te Glanerbrng J T W Rórinh en te Zomeren J T Jansen thans postbode te Vlierden Verplaatst 16 Jan De telephonisten mej B de Boos van Apeldoorn naar Helmond mej C Tgl van Alten naar Schiedam en mej J Plukker van Leiden naar Alten 1 Febr De commies der posterijen 4e klasse J M Henning van Alten naar Hoorn de commies der posterijen en telegraphie 4de klasse C J Cancel van Rotterdam telegraatkantoor naar Alten de klerk der postergen en telehrafle Iste klasse F J H van Hest van Ondenbosch naar Weeip de klerk der telegrafie 2de klasse H Laagland van Drachten naar Rotterdam telegraatkantoor de klerken der posterijen en telegraphie 2de klasse C Holenaar van Leeuwarden telegraatkantoor naar Dracbten J E Voids van Franeker naar Leeuwarden telegraatkantoor H A 6 Schippers van Haarlemmermeer naar Franeker L N H Doove van Scheveningen naar Rotterdam telegraatkantoor mej F de Vos van Amsterdam telegraatkantoor naar Scheveningen en W L Varossieau van Hansweerd naar Bodegraven de telephonisten mej C W Huyor van Delft naar Apeldoorn mej C G Biebericber naar Almeloo mej N A de Vries naar Enschede beiden van Groningen mej A Weber van Haarlem naar Nienwediep mej J Römerscheid van Utrecht naar Osch mej E de Haan van Tiel naar Roermond mej A van den Berg van sGravenhage naar Wageningen mej J Kapteyn van Leeuwarden naar Zntphen en mej H B Praag van N megen naar Tiel 1 Maart De commies der telegraphic 3de klasse J Peeters van het telegraatkantoor naar het postkantoor tp Middelburg de klerk der posterijen en telegraphie 1ste klasse H Fikkers van Enschede naar Groningen postkantoor Eervol ontslagen op verzoek I Maart De brievengaarder te Grabbenvorst H Geelen Ontelagen II Jan De klerk der posterijen en telegraphie 2de klasse R Rozeboom te Weesp Overleden 5 Jan De klerk der posterijen en telegraphie 2de klasse J J Driech te Rotterdam telegraatkantoor 8 Jan De met ingang van 1 Februari 1901 eervol ontslagen directeur van het postkantoor te Breda A van Walsem STADSNIEUWS GOUDA 22 Jannari 1901 In de gisterenavond gehouden algemeenevergadering van de aid Gouda van Volksweerbaarheid werd in de plaats van denheer A K van d r Garden gekozen de heerJhr Meger i Als een bizonderheid kunnen wg metfedeelen dat sedert 20 Jannari 1900 in deze gemeente geen brand heett plaats gehad waarbij de brandweer behoefde dienst te doen Gedep Staten van Zuid Holland hebben voor het gebruik van motorrijtuigen ongesehikt verklaard het gedeelte van den OndBodegravendijk No 4 van den legger der wegen en voetpaden van de gemeente Zwammerdam tuascheu den spoorweg Leiden Woerden en de straatweg Gouda Bodegraven Bedankt voor het beroep bij de Gereformeerde Kerk te Harmeien door da J van Lonkhuizen t Wilnia Donderdag 24 Januari des avonds 8 uur zal door het Departement Gouda der Maatschappij tot Nut van t Algemeen eene vergadering gehouden worden in de zaal Nut en Vermaak Ooatbaven waarin lul len optreden de damea Ida Uollinger en Freule Sophie Wichera uit Amsterdam Het programma luidt aldus 1 Reg van Engelen uit Lucifer J r d Vondel Sophie Wichers 2 De Speelpop J A Holtrop Ida Mollinger 3 Een lied van de Zee Helene Swarth Sophie Wichers 4 La Conturiére de Paris Ida Mollinger 5 Babbelen Henrici Sophie Wichera 6 Teleurstelling Mevr David Anecdoten Lanrillard Een afgeluisterd gesprek over benauwdheid Lanrillard Ida Mollinger i Het Brantliet Tooneelstukje in één bedrijf Hgt Aleid Maria Sophie Wichers Frédérique Ida Mollinger 8 In de Smidse Maria Boddaert Sophie Wichers 9 Een jonge dame die aan politiek doet Tooneelstnkje in één bedrijf door E Lant Marcelia Sophie Wichers Jeanne Ida Mollinger 365 te Staats loterij 6a Klaaia Treklcing van Duiadag ü Januari No 1691 1000 Ko 9831 9418 16771 lliS7S 17846 en 0118 ieder 400 No 118 0 1470 on 16088 iedor 00 No 4 8784 6184 6168 7184 751 8108 8976 131S 13883 14514 14806 16311 17314 en USI9 ieder 100 Prüxen ao ƒ 70 61 1761 8 00 8981 11378 14166 16807 1S911 61 70 66 87 116113 14 74 81 48 111 1880 8614 8 60 14331 16983 74 8Sl 1968 17 9U1 63 46 1714 19011 8e S1B6 19 9118 11996 61 69 61 308 3387 6781 il 11711 00 17438 19UB 476 3841 91 9363 30 14492 86 73 518 371 689L 0446 14616 14818 17603 76 9H 61 6140 74 11961 14781 7 19166 10 O 3877 6161 9615 74 14811 11 19S06 1112 78 74 96 3 HOOS 9 13 87 66 4047 6389 9806 11808 40 17707 19617 13 1 4111 6168 10 13414 71 38 49 149S 60 87 31 16 14909 74 67 1621 89 6674 99IB 11666 16091 17804 19780 1696 43316716 10040 80 16808 16 19906 1703 84 6889 84 11691 16463 4 49 19 446 700110131 174 93 64 81 90 4137 8110883 1874 16704 73 10019 1801 4696 71011 111 13078 46 18106 80137 63 4734 7316 10199 88 16804 18183 20317 1941 4808 7488 10418 18166 30 18366 10400 2081 t4 7601 73 61 16174 91 81 87 1994 13 106 1 18469 81 18448 05S1 2166 61117844 10888 98 16879 S 84 2184 34 8063 86 1 708 163S8 18630 0637 86li 88 8166 11034 40 16466 18721 93 61 6248 8133 11186 13868 19661 61 10713 2613 76 43 lli46 1 936 16716 66 80166 2700 6338 8660 11307 87 62 18870 10963 16 96 8711 8 Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 23 Januari 1901 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijken waren voor ie kwaliteit 33 ae kwal 29 3e kwaliteit 26 cent per half Kilo Magere Ossen melkvee en Vaorkoeien goed aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 28 ade kwaliteit 26 3de kwaliteit 34 cent per halt KI Stieren goed aangevoerd De handel was voor alles traag minder in prijs Burgerlijke Stand GEBOREN 16 Jan Marie Henrietta Petronella oudera A W Roes en ü C Driessen 18 Pieter Martinus ouders M Danens an A Franken Cornelia ouders H A Meilof en J M Vermeulen Elisabeth lohanna ouders H Krimperfort en T J M Borshoom 19 Martha Lena Johanna ouders J Lekkerkerk en H van Drielen Johannes oudera W F Pouw en H A Hei WUlemiaa Alida Maria ouders N Faaij en R van der Steen 20 Leonardns ouders G Slootjes en M Rietveld Henrica Jacoba ouders H M Hendrii en J Verkerk 21 Johannes ouders J Bakker en F van Duivendgk Hendrik ouders A F T Bijntalder en W C Blom 22 Adrianns oudera A M van den Berg en M van Dam OVERLEDEN 17 Jan J Teekens 7 w H Hearkens huiavr van M Nabbe 63 j C de Vroom 17 j 19 E Agten 16 m A C Zandijk 8 m 20 P Karremaa hnisvr van D Wildschut 69 j 22 J A Sohieveen 74 j GEHUWD 22 Jan J Baijer en G M A Zitwing nienwe Parapinies Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Heeren gevoerd en ongevoerd en verder vele NOÜVEAUTE S A VAN OS 4z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telepk n Mo 31 Beurs van Amsterdam 13 AN I Vikn iSistkra SiMElüil cn Nod W S IV l i dito dito dito 8 93 V dito dito dito 8 8 I 9S i lloKoal Obl Ooiidl 1881 984 100 lTAI ii InaohruTingl8 8 81 6 ti L M Vi Oonm Obl inpapisrl888 8 8SU dito in iilrerlaOB i 88U 14 Pomiuaii OU met ooupoo 8 Vi dito tioket 8 4Vii 4 68 6Vl dito aeooDi 1880 4 1 96l idito bij Bolbs 1889 4 96 dito bij Hopj 1889 90 4 6 dito in goud leen 1883 8 dito dito dito 1884 6 lOl i aFl 1111 Farpet aohuld 1881 4 67Vi TuuiQ Qep ConT leen l890 4 917 a o leening serie D 8 i Gee leanin sertaO i ZtHDAraRp T oblg 189 6 MMloo Ob uitSob 1890 6 1 10 VlMMtiu Obl 4 onbep 1881 841 V unu iLH Obligation 1896 3 00 HonnSAX Stod leeu 1894 91 NlD N Atr Handel aand 9BV4 Arand b Tab Mij CorMoataii 681 DeUHaataobappIj dito 486 Ata Hypothookb pandbr 4 Ned UaadelmaatMh ailo 164V 188 1101 ll is 381 loov 88 161V 97 N W k Pao Hyp b pandbr 8 Bott Hypotboekb pandbr 4 ütr Hypotboekb dito 4 OoSTiNR Oott Hottg bank aand RUBL Hypotheekbank pandb 8l Amiuka Squt by poth pandb 4 0 Maiw L O Pr Lieu cert 6 9i ViD HoU IJ Spoor w Mii aand l 98 lOOll ii 100 1147 1411 88 108 74 1 48 88 160 10 108 108 99 100 117V 117 ior 84 Hij tot Bip V St Spw aand l Ned Ind Spoorweg m aaad Ned Znid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 8 iTXUlSpoorwl 1887 89A Eobl 8 Zuid Ital Spwmij A M obl 3 POLiw Waraebaa Weenen aand RoiL Qr Ruas OPRUIMING der RESTEERENDE MANTELS COSTUMES Biousen Peignoirs en Pelterijen Tot veel verminderde prijzen O SAMSOM ADVERTEINTIKN Heden overleed te Rotterdam in den ouderdom van 62 jaar onze hartelijk gelleJde Broeder en Behuwdbroeder de Heer Jacob Adriaao Boesl van Limburg eouda 21 Januari 1901 S C ROEST Vis LIMBDRÖ J A F NOOTHOVEN vak GOOR EOBST vis LiMBOna J M NOOTHOVEN vah GOOR GEEN BETER Kres voor alle soorten SCHOENWEEK dan bet Noordbrabantscb Scboen m LaamniiiagaziJD apleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OPIHJIMiniCl van aUe Winter Arti kelen in ongesorteerd SCHOENWERK Aanbevelend C SMITS AUe reparatiën en aangemeten werk laatsdiapilij tot M m t AlgeoM Departement QoocU vergIFering op Donderdag 24 Januari 1901 dea avottda te 8 uren in de Zaal NÜT en VERMAAK Ooatbaven Optreden van de Dames Ida Minger en Freule Sophie Wichers uit AMSTERDAM Niet Leden hebben toegang 4 l O SO ie persoon A VAN DEN BERG Slage r TIENDEWEG D 73 EERSTE KWALITEIT RUNDVLEESCH Concurreerende Prijzen BIEFSTUK 55 et per 5 Ods Aanbevelend A y D BERG TIENDEWEG D 78 In het MAGAZIJN de AVOÏTDSTEII Dubbele Buurt zijn heden ontvangen de nieuwste REFLECTORS uit een stuk prima SPIEGELGLAS vervaardigd voor verschillende doeleinde staande en liggende LICHTVERSPREIDING in allo groote Gasg loeilicht artikelen van prima kwaliteit en uiterst concurreerend Aanbevelend M IH VAN LOON Tel No 117 Gasitter PaiM ExpelUr Dv jaaiveidtilltmid id 1 phMIlWdnucta r A4riJe 7B sWa 4 l tad art thekaa T ikiutBdaiaMrin lk U Ud tb Tnpl as Baadera l gtfc 8ttnlH I Geen Ëngelsch maar Echt BOEHEIBEOOD t eent Ae K a A SLEGT NIEUWE HAVEN 28