Goudsche Courant, donderdag 24 januari 1901

30ste Jaargang Donderdag 34 Januari 1001 JVo 8400 miMM mum JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ko S ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte TelefMH N U De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Ateönderlijke Nommers VTJF CEISTEÏJ ped Hier komt natuurlijk nog bij dat hoe verder de Boeren doordringen en hun bezoeken brengen des te meer de nog weifelende Kapenaars vertrouwen zullen krügen De geschiedenis heeft het zoo dikwijls geleerd en het ligt zoo in de menschelijke natuur dat succes een met geringe hulpmiddelen begonnen maar met stoutmoedigheid en energie aangevatte onderneming plotseling tot een zaak van algemeene moreele en materieelo belangstelling maakt Het is meer dan waarschijnlijk dat het onmiskenbaar succes der Boeren vele Kapenaars de risico van een opstand minder groot zal doen schijnen gelijk een jaar geleden de zegepraal op Suffolk Hill bjj Colesberg en iets vroeger do nederlaag van Gatacre bjj Stormberg eerst den strijdlust bij vele Kaapkolonisten deden ontwaken van BLUYSSEN S le buitengewoon belangrijke gratis verloting nitsloitend voor de afdeeling ZUID HOLLAND De steeds toenemende verkoop van al onze artikelen stelt ons in staat een g rooter bedrag van onze winst af te zonderen voor prijzen Voor de nieuwe verloting kochten wij aan 50 zeer fraaie SALONPENDULES op 50 prachtige ZUILEN Een tn ander ter waarde van ongeveer lu fMl ffilWeil De gratis nitgil te van aandeelen in deze verloting is MAAND AG 21JANÜARI aangevangen Xeemt proef met onge artikelen en oordeelt atlf ot onite kwaUtelten aioowel al onme prU en niet elke eerlijke concurrentie ver achter teh laten In de Fransche Kamer was het Maandag de groote dag voor de veroenigingswet Eerst was aan het woord graaf De Muu ondcavalerist ofücier achterkleinzoon van den wijsgeer Helvétius en sinds jaren een der dapperste voorvechters van het Katholieke geloof De inhoud van zijn rede laat zich begrijpen Hij vroeg het bewijs dat de groote rijkdommen der orden een gevaar waren voor den Staat en keurde de verbeurdverklaring at die alleen gegrond kon j j w rdon op een uitzonderingawet als dit ontwerp Men werkte aan de ontchristoljjking van het volk terwijl de intellectualisten tot den godsdienst terugkeerden men wilde atheïsten zaaien on zou Christenon oogsten Toen de premier Waldeck Eonsseau de tribune opging ging van de linkerzijde een daverend applaus op De rechterzijde verlangde verdaging der zitting en toen dit verworpen werd verliet een deel van die party de zaal Waldeck Bousseau sprak kalm maar flink Hij begon met er nadruk op te leggen dat het hier de strijd gold tusschen het burgerlijk en het geestelijk gezag en hot daarom onmogelijk was om toe te geven Men had hier niet te doen met een gelegenheidswet Ik heb ging de premier voort reeds in 1882 den dag na den val van Gambetta deze wet ingediend die door het Kabinet was bewerkt Ik heb in het Ministerie Ferry Waar ik naast den heer Méline zat gelach het ontwerp verdedigd De tegenwoordige Regeering heeft van dit ontwerp een voornaam artikel van haar program gemaakt Dat is het eenvoudige antwoord dat ik geven kan tegenover zekere beweringen waarvan de perildio genoegzaam bekend is Wat de verdedigmg van het ontwerj be NOTEEREN ALLEKFIJNSTE gegarandeerd ZÜIVEEE NATUUEBOTEE nit eigen melkerij I S et per pond FIJNSTE MBNGBOTER M et per pond FIJNSTE DEENSOHE MELANGE 19 et per anderhalf pond FIJNSTE MAEGABINEBOTER O et anderhalf pond Afdeeling KAAS Allds met Cadeaux ALLEEFIJNSTB GOUDSCHE September October 45 et per pond ZISEE GOEDE GOODSCHE jong BESTE 40 et AjLERFIJNSTE LEIDSCHE goed belegen Aideeling EIEREN Alljss met Cadeaus öegarandeerd versehe INLANDSCHE ot pet stuk Afdeeling KOFFIE Alljjs met Cadeaux No 1 FIJNSTE kwaliteit SO et per pond N 3 BESTE kwaliteit a PRIMA S et N i i GOEDE Opnieuw ontvangen een groote collectie prachtige nieuwe egift artikelen voor weinig bons verkrijgbaar A BLUYSS Boterfabrieken en Stoomkofiiebranderij Te GOUDA alleen Ü ljd§traat A 160 i Z01 Ei te ASTEN 13 4 eigen Winkel met innige liefde had omhelsd klaarde de sombere uitdrukking van zijn gelaat op Nadat hij zich m t spys en drank verkwikt had herhaalde hij nog eens dezelfde woorden iWelk eene versdirikkeltjke ramp mijn kind Clara had een laag stoeltje gekregen en ging 100 dicht mogelijk bij haren vader zitten zij spak geen woord maar keek hem van tijd tot tijd aan als wilde zij zich vergewissen dat hij daar nog naast haar zat Graaf Waldemar bewaarde nog steeds het stilzwijgen over de ramp zg liet het moede hoofdje tegen zijn arm leunen en wachtte geduldig het oogenblik af waarop hij spreken zou De oude dieoaar bleef in de kamer al stond hij óp een bescheiden afstand Graaf Waldemar doorieefde nog eens de laatste uren eindelijk sprak hij Uw broeder is raaii geworden daarvan zijn heden de bewijzen geleverd Clara sloeg de sprekende oogen tot haren vader op doch viel hem niet in de reden In afgebroken volzinnen verhaalde de Graaf von Felsburg De vlammen lyaren eene korte poos zoo hevig omdat de bliksem op twee plaatsen tegelijk was ingeslagen De bluschmiddelen waren in onvoldoenden staat en helpende handen in veel te geringen getale voorhanden Verscheiden boeren waren nog in t bosch weer anderen op den akker bezig Ach hoe menig huisvader heeft s middags zijn lief net gemeubeld huisje verlaten om bij zijn thuiskomst eene leege plek een puinhoop te vmden Dat het personeel van het kasteel naar den brand was gezonden droeg zijne goedkeuring weg De brandklok had vroeger moeten jUiden dus besloot hij terwijl hij Hubert een Druk van A BBINKMAN Zn Oonda GeliroedersSTEElirSMA Bloemisten Turfsi pgei yy en 78 Struik en I Stamro en op BOTTEL PRAOHTWAAR steeds Toorhasden Bloemen uil t Zuiden TELEPH No lli I HT Wie werkeUJk p r ij s stelt een te hebben laat zich fotografeeren in de Vetogra Uehe UunitinrichtUig i STTJ3DIO Til P Y D WAALIS PI SINÖEL 661 Te Huur of Te Koop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande prachtige Pakhuizen gelegan te donda aan de Turfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Ondergeteekende beveelt lich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotela en alles wat tot het koksvak behoort desvorlangd met bjlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend lerard Pinkseu Cuisinier Wesithaven 182 STÜITEOEEP SpERSZEEFFOEBEB SMNE2EEFF0EBES De 7de Premieverdeeling si Zendt dus Uwe ► Door de enorme inzendingeii worden de loten eerst eenige weken na de ontTangst der stjrookiCH toegezonden waarvan iiit 31 Januan a s trookjes voor dien datum wU beleefd verzoeken goede nota te willen nemen Naamlooze Vennootschap REENIGDS ZEEPFABRIEKEN Antiseptliciie Tandpoeder en Antlseptisëli Alondtinctuur r van E CASaVIO Tdndartt te Oouda B OrERAL VEBKRUOBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTlpN Blanwstraat Gouda Afdeeling BOTER Allies met Cadeaux E TEA KWALITEIT ifARGAEINEBOTEE PilMA B ÏSTE if wwm p wm i Door Ocnacah alcemccn laanbavoicti Het E r Dlplom o Ooiil Bakrooirft PRAEPARATENl VAN I IW W FW HIW 1 Oflfna l urt t t tie meeitlcrscbtlgeen Versterkend kina WTJN tegenswaktt Vemiia a n VJWIIW j y i il Yol sencn rtrekMO eetlMt l liti E f piJiTVrtcringi tenuwhoofdpUQi ter vereterlclDg na ziekte of kraambed koorti en hare gfevolgeo OUINA LAROCHE PÈRRUGINEUX in bet bii ondcr tegei Bloeiltebrelc Blnksucht lacon i L90 eu L GPEDE P kwalèa tm KrïUachen leeftijd cni Verkrt gbaar i L pl V AÏ rf a pft fl voetUaam verjterkend aangenaam van imaale yoot dacelijkich geb nik V cavw yooral voor kinderen awakkrin en kllerachtigc gestellen leer aai te be ien AU geneeBkracmtge drank bij stoornissen der dpijsverteringsorganen en diarrhëe ook ar migclmgen en kleine kinderen PnjsperbusVS Kt T 1 70 S Kgr O ÖO i Kgr 0 50 W Chemisidl Mallf C i car Speciaal voor Kint enoeding in bussen t K Kpr 0 80 C nlvere ITICIKSUIK C1 k q q Kgr Q aS m Aeihma icrsit AHAn HetrookeneemrhalTeCigarettelsTotdoentleterbestrii P loo8 es Ö BÖen ï 86 lamanndeBonbons Jtlttll L pAQiillAQ ftlgnieen erkend als het BESTE huismiddel CtalilICa b j oeat Verkoudheid en Keeipijn het i een ammopltusena en venactitend miJdel by ultoemendheid uiUlmtend io □ SeKbjcs verkrijgbaar Prijs 0 30 i e I flcschjc Dé froêpartiltm ran KBACPELIEN l OLH t Zeist ai m alhm oornint rtm 9lift04li m waarop tta maam ti MaHdiettmmHff m iwkr jgbaar bit cAp mt U KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST voor Ictnderni bttwtjun do Tamariiulft Bonbons van KRA EPELIEN HOLM belangrijke diensten dur de Torm Toor het kind begeerl ijk en de smaak aangenaam Ji Prij per dwije O BO i O ÖO FEAUSCIE STOOMYEEVEEIJ IN chemische WasseheriJ il OPPENHEIMËK 19 KrtiUkade Botterilam Gebrevrtocrd donr Z M den Koning der Belgen Boofddep t roor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het itoomen en verven van Ue Ueeren en Oameagarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het itoomtn Tan pluchemantels veeren bont enz Gordgnen tafeikleeden enz worden naar d aieawste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverid worden onsehsdelgk voor de gezondaeid volgens staal bewerkt Zijt Gij Doof 7 BrtMlbwr door onio nieuws oJtrlndiiiK behalve deKeneii welke doof Behoren iiJn Geiim In de OIran hudl llreot n Beichnjn üw geveh ondSraoeklnu on r d vril nu IMUI alen met weinig onltoeten te hoJa ganoaon M et per anderhalf pbnd anderhalf pond anderhalf pond anderhalf pond S et 4 et 40 et M et per ptind M t SO et per pond S et Dr Dalton Aural Iiistitotc SM La gaUa Ave OHIOASO JtU ThieRj g l7ond rbftliim in do geheeld irereid bekend ea geroemd OnoTèrtroffen middel tegen alle Bont long LeverHaagzlefcten enz Inwendig zootvel als ook uitwendig ia bijna alle Eiektegerellen met goed gevolg san te wenden i Ptli p r llacaa 1 1 per poH t 1 15 TUmj i Wtsdsntlf bezit eeniJsnog ongekeodcj geneetkraoht en heilEame werking Maakt meestnl elke pijnlijke an geraarvoUe operatie geheet overbodig Met deze zalf werd een H jaar ad voor aiteneesli k tehonden beengezwel en oUangs een bijna 2 jaar kankeriyden genezen I Brengt genezing en verzacliting der pijnen bij woadten ontatekingen enz van allerlei aard PrUs per pot 1 50 per post f 1 80 Centraal Dopöt voor Nederland Apotbeker HEiVUI SÏANUEBÜ Bokin I Amiterdam Wstr geen depfit ii b Btclle men direct un dieSchutienatiotliska dM A THIBBBÏ lo Pregrad liel Hohttsell Oestenelek GeliiY prospeotu te ontliisieo bij hst Cenlrsal Dspól Sindeas Vskiii 8 Amiterdsm Bet beate iiadiaM 4ute ra maUnlykalepoMmlildslTiMrHeersi en vooral damae en KladanelKMnwisfc ladaAppndnrvuCH lllllvfclla Barlil B Ul Slr M Man latla goad op naam ail hfariakametfc ftrfcrylkaar hy Msarsa Wlakallan la Mkssawart Bslsalsria SsMeaal llasat ky tsressMaa An a KEKOIISGEVIXG iNRICHriNGSN WELKE GEVAAR CHADB OF HINDER KUNNliN VBEOORZiKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de artt 6 en 7 der HINDERWET Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van de firma Van der Harst Co te s Gravenhage om vergunning tot oprichting cener ijzer en kopergietenj gedreven door eene Stoommachine in het perceel gelegen aan de Vest Wijk O No 567 568 Kadaitraal bekend Sectie D No 1173 Dat op Woensdag den 6 Februari 1901 des namiddags ten 2 ure op het Raadhuis gelegenheid is oro bezwaren tegen de gevraagde verguanmg in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 33 Januari igoi Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BolteolaDdscli Overzicht Koningin Victoria is gisteravond kwart voor 7 nor zacht en kalm overleden omringd door haar kinderen en kleinkinderen Z $ ging heen geacht door alle natiën geliefd en geëerbiedigd door de vele millioenen waarover zg regeerde In de geschiedenis van Engeland zal de 19e eenw xoo voorspoedig en roemrijk voor het Britsehe Bljk steeds de eenw van Victoria bleven heeten Gedurende Hr Mi regeering heeft Engeland ztjn bloeitjjd gehad met haar dood komt een tijdperk ten einde wat nog meer ieder zou getroffen hebben indien koningin Victoria gelnkkig genoeg geweest ware een paar jaar geleden te overlijden Nn wordt het einde van oningin Victoria s leven en regeering voor immer in de geschiedboeken der beschaving gebrandmerkt door den onrachtvaardigen oorlog der eenw bloedrood in stormachtige Incht gaat de zon ten onder die eens zoo weldoend scheen Heden zal haar ondste zoon Albert Edward die reeds een zestiger is en grootvader de regeering aanvaarden Van hem den vriend van Bhodes en Chamberlain koestert men geen groote verwachtingen De inval der Boeren in de Kaapkolonie breidt zich meer en meer uit Volgeus de jongste berichten is een Boerenafdeeling aan FEViLLETOX WIL SKRAC HT 8 Toen zij weder in de huiskamer was gekomen pioest rij gaan liggen zij trilde op hare beenen die bet verzwakte lichaam niet konden dragen Hubert s vrouw gaf haar een kop warme thee en een glas krachtigen wgn Na een korte poos kwam zij weer bij en verzocht Hubert noE eens naar den brand te zien Regen en wind sloegen zoo hevig tegen deuren en vensters dat de oude man geen balkondeur kon open krijgen lk zal even naxir den kleinen toren gaan sprak hij daar kan men verder zien dan op het balkon j ik ben in een oogenblik terug en breng u naar ik hoop goede tijding juffrouw Clara I Eenige oogenblikken later trad hij met een opgeruimd gelaat de kamer weer binnen en berichtte dat er geen vlam meer te zien was hier en daar zag men het vuur nog zachtkens gloren Maar het is dan ook geen gewone regen sprak hij alsot het een wolkbreuk ïs vallen de waterstroo men naar beneden God g gedankt I antwoordde Clara Toen haar hart ietwat gerust was omtrent de ongelukkigcn trad de zorg voor hare dierbare betrekkingen weer meer op den voorgrond Ach dacht zij nu skwamen zij maar terug mijn va der mijn broeder tante Justina en Egon I gekomen in het district Willowmore in het zuiden der kolonie waar ziJ een aanval deed op de stad Willowmore die niet veel meer dan 60 mijlen van de kost gelegen is Dit commando moet een der middelste colonnes zijn die over Middelbnrg of Craddock en Graaff Eeinet zijn voortgernkt De aanval op Willowmore werd naar de Engelsche bladen mededeelden afgeslagen door de stadswacht die met eenige Australiërs versterkt was Deze wacht schijnt echter niet sterk genoeg te zijn geweest om de Boeren tegen te honden ten minste het commando zette zijn marsch naar het Zuiden voort in do richting van üniondale dat slechts 30 Engelsche muien van de kost gelegen ia Men meent dat het plan dor Boeren is zich naar Knysna te begeven een district dat geheel in het Zuiden der kolonie aan de zee gelegen is zjj werden vervolgd door een afdeeling huzaren onder commando van kolonel Haig den vroegeren chef van den stal van generaal French Bovendien zijn uit Kaapstad iversterkingen naar Knysna gezonden Niet alleen hier in het zuiden rukken de Boeren naar de zee In het westen der kolonie rukken twee commando s naar de zee Het meest noordelijke concentreert zich in Namaqnaland om de nederzettingen aan de kopermijnen aan te vallen en znidelitk daarvan is in het district Bhjnsdorp aen conmando gesignaleerd dat 18 Januari aan de Oliphantsrivier legerde op ongeveer 40 K M van den Atlantischen Oceaan Ook Oudtshoorn in het zuiden der kolonie wordt blijkens berichten in de Engelsche bladen dtior de Boeren bedreigd Wanneer zj deze plaatsen bereikt hebben kunnen zij in westelijke en oostelijke richting aanvallen doen op d n spoorweg van Kaapstad en dien van Port Elizabeth Het is toch niet aan te nemen dat zü nog zuideiyker zullen trekken enkel om het genoegen te hebben den Indischeu Oceaan te zien Inmiddels geeft dit diepe doordringen van betrekkelp zwakke scharen die nagenoeg geen tros medevoeren veel te denken Het wijst in de eerste plaats gelijk wij reeds hebben gezegd op de absolute onwaarheid van het Engelsche beweren dat de beweging tot staan gebracht is in de tweede plaats op de volslagen machteloosheid der Engelsche geregelde troepen en de tallooze vrijwilligerkorpsen en ten slotte op het verstrekken van Jielangrijken daadwerkelijken steun doo de Kapenaars die hun republikeiuBche vaenden gratis voorzien van alles wat he Engelsohe leger n groote treinen achter zich aan moet slee Egon het verraste haar dat de tem haars harten haar dien naam deed uitsprekin Lag Egon haar dan zoo na aan t hart BloWd moest zij zich zelve bekennen dat hare gpdahhte aarne bij hem bij rijne gaven en talenten vwfrijlden Maar op dit oogenblik voelde zij zich toch te zwak t was ol haar borst werd toegenepen en thans kon zij zich allerminst rekenschap geven welk gevoel het was dat haar tot haars broeders vriend aantrok Het verlangen naar de haren steeg tot eene koortsachtige opgewondenheid Eindelijk hoorde zij een luid kloppen op de verst verwijderde hoekpoort van het slot Hubert nam den grooten sleutelbos en haastte zich om open te doen Clara luisterde opmerkzaam zij herkende aan de naderende voetstappen den gang van Graal Waldemar nO vaderl Zijt gijlJaar riep zij onder tranen van vreugde Zijt gij daar weder I weder bij mij Lieveling Dierbaar kind ik moest u even zien eer ik mij verkleed Kom niet te dicht bij m want ik ben doornat Hoe hebt ge het gehad Zonder haar antiroord af te wachten sprak hij in één adem voort Welk eene ver schrikkelijke ramp ik zal u straks alles wel vertellen Terwijl Graaf Waldemar van kleeding veranderde zette Hubert s vrouw wijn thee en een stuk koud vleesch gereed zij schoot voor haren heer een gemakkelijken sftoel bij tafel en gaf aan de ruime zaai die gezelligheid welke alleen aan eene zorgzame vrouwenhaivd te danken is Toen Graaf Waldemar terugkeerde ea Clara treft kon premier na al hetgeen er reeds gezt gd was niets nieuws meer geven De kerkelijke vereenigingen kunnen niet mot de gewone vereenigingen gelijk gesteld worden omdat bij deze het individu zjjn rechten behoudt wat bij de kerkelijke vereenigingen niet het geval is daar bestaat het individu niet meer Het einddoel van de clericale beweging was do tegen revolutie De heer De Mnn wil de maatschappij bouwen op de Christelijke kerk de Eegecring wil echter door noodzakelijke maatregelen den socialen vrede in de maatschapp verzekeren die uit de Fransche omwenteling is ont taan De Republiek staat open voor allen dio haar beginselen aannemen Zjj zal open blgven maar het moet dan het streven zijn tot de Republiek te behooren niet zich buiten haar te plaatsen Toen het gejuich waarmee de rede van den premier werd begroet was bedaard stelde Brisson voor haar aan te plakken in alle gemeenten Daartoe werd besloten mot 298 tegon 226 stemmen een uitslag die opnieuw met luid gejuich werd begroet Men houdt deze stemming voor beslissend en meent dat de wet zal worden aangenomen Voortdurende waakzaamheid zal echter bjj de behandeling van de artikelen noodig zijn om door een of andore intrij o biJ toeval niet een stemming te krijgen waarop niet gerekend werd Den socialisten gaat de wet van WaldeckKonsseau niet ver genoeg maar meer en meer komt men daar tot de overtuiging dat deze wet in elk geval nog boter is dan geen wet Verspreide Berichten Fkisouk In Montceau les Mines is het weder tot een werkstaking gekomen van de mijnwerkers die hooger loon eiSchen en nu reeds ten getale van acht duizend bij de pakken neerzitten terwijl de mijnmaatschappijen de paarden uit de mjjnputten laten bovcnbrongen Te Marseille zijn eergisteren opnienw proeven genomen met een onderzeesche boot saamgesteld door oen kotelmaker van do Compagnie transatlantiqne Hot vaartuig heelt den vorm van een sigaar is twee meter lang vijftig centimeter breed en duikt en drijft naar gelieven terwijl de besturing uiterst gemakkelijk en eenvoudig is In verband met do tevredenheid van admiraal Besson wil de uitvinder nu een model bouwen van tien meter lengte verwijtenden blik toewierp Maar Uwe Genade antwoordde deze verschrikt Zwijg maar oude I ik heb het ook vergeten viel de Graaf hem in de rede Moge God er ons voor bewaren dat er weer zuU een brand komt mnar mocht dit het geval wezen geef gij dan bevelen Hubert m mijn naam ik geef u daartoe van dit oogenblik at het recht Eerbiedig met meer denkende aan het verwijt boog de oude trouwe dienaar Hubert sprak Graaf Waldemar weer en zijne stem trilde van aandoening wat zal mijn mooi dorp er morgen verschrikkelijk uitzien Die arme beklagenswaardigen Ik ben een oud sbldaat en heb in den oorlog veel ellende gezien Ge weet het Hubert gij waart er ook getuige van de strijd op loven en dood tusschen mannen en jongelingen is aangrijpend doch de strijd meteen ontketend element dat met alle menschelijke inspanning spottend alle krachtsbetoon weerstrevend met zijn vernielend vuur steeds verder om zich henen grijpt is nog verschrikkelijker Nooit heb ik zoo iets beleetd Mijn leven lang vergeet ik de angstkreten niet de woeste uitroepen der smart het handenwringend schreien van vrouwen en kinderen Hubert dus gmg hij voort nadat hij eene poos zwijgend voor Rich uit had gestaard mijn vaderhart heefl heden voor het eerst ondervonden wit beven en sidderen is mijn hart heeft gebonsd van fierheid en bewondering Wordt vervolgd