Goudsche Courant, donderdag 24 januari 1901

1 39ste Jaai gang Vrijdag 35 Januari 1901 iVo 8410 GOUDSCHE COIMNT j üeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tclefooo S Mt ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere r el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd lelefocn No M De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondeving van Zon en Feestdagen üe prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN AiUl§eptl§clie Tandpoeder Aiitl§eptiseh Moiidllncluiir an JS CASSVTO Tandartt te GouOa OVERAL VEBKBUQBAAR Agent voor Nederig Standaard Hypotheekbank MaalschappelUk Kapitaal EEXMILLIOEN GULDEN GbioUwta Mt B H C CABTIW iaK B SE EMT ta De Bank verstrekt op zeer bilipe toornaarden ffeW peer teft Te ïp eT v 7 1 Arr lr t v Correspondenten voor Qouda de Heeren M J OGIER Co tOoedltoopgte en soliedst adres voor Vervoer van Inboedel loowel binnen als hniten de stad met gesloten wagen A G RAVESTEIJN fileekerssingel 287 AUe Kordt tegen Transport schade venekerd laayiappij tot Nul Tan l Mjmusi Departement Qouda VËRGAMRING op Donderdag 24 Januari 1901 des avonds te 8 aren in de Zaal NTJT en VERMAAK Ooathaven Optreden van de Dames Ida MoUinger ea Freule Sopbie Wicliers nit AMSTERDAM Niet Leden hebben toegang i f 0 30 de persoon Te Huur of Tc Roop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande praclitige Paklniizen gelegen te Gouda aan de Turfsingel Te bevragen Lange ïiendeweg D 29 GSröëdêrTsTEENSMA Bloemisten Turfsi iisel 77 en 78 Struik en Stamroaen OP BOTTEL PïiAOHTWAAR steeds voorhanden Bloemen uil t Zuiden TELEPH No 114 Geen Ëngelsch maar Echt BOEEEUTBUOOD iX cent de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 Thitriy s WondMbtliim in do geUeele wereld beleend en Beroemd OnoTertroffen nliddel tegen nil Bont Long tever oowel al dolt uitwendis in bijn iille tiektegetallBn met goed nevolg aan te wenden PrU perfllCOn t 1 per jost 1 1 J6 Thlirry i Woiid alf beiil en alinog o n e k u d e g o n o e i k r a o li t heilLame werking M ikt meestal Ike p jnljk an geTaartolle operatie geheel o erbodig Meide alf werd een u a r oud ïoor geMesU rehonden beengeiwel en onlangs een byna alaar kaBkerlHdeii fenezen Brengt genezmg eoVerzachting der pijnon bij wonden ontstekingen eni vaiT allerlei aard t g t on Prlja per pot f l BO per post f 1 60 Centraal DepSt voor Nederland Apotheker IIEiVRI S tNnEHS EokinS Amsterdam W r l n J p4l U b it ll mM a r cl n d b k l i k cSi T i ta albf bu l t C t l B p6 3 ad Rtkin 8 AmiUrism i dfT Wie werkelijk p r ij s stelt een UECELIJK te hebben laat zich fotograieeren in de Fotografiiche Uun§UnrlehU 0 STTJIDIO Tan P V D WAALS Fl SI NGEL 661 neetiug Congretten M$ul ir elfen ter beteugeling van het DEANEMISBEUIE voortaan overbodig I Gewapend met ons heilraiddel KI B tJ d züne eigen familie van de drankellende bevrijden zelfs buiten medeweten der lijders Nadere inlichtingen verstrekt gratis en Firma J JOSEPHUS UeH Haag nOOrilPIII ll§l frs 300 000 Op 1 FEBRtJAEI trekken de TURKSCHE LOTEN met hoofdprijzen van frs 300 000 25 000 10 000 2000 en honderden anderen van frs 1250 en minder minste prijs frs 400 Do winner van de hoofdprijs kan in plaats van geld ook krijgen een lief Bnitentje een Victoria bespannen met een Hongaarjche Merrie gekrnisd ras geheel compleet opgetuigd benevens 20 galden per week levenslang Zoolang de voorraad strekt zijn voor deze trekking verkrijgbaar heele aandeden voor f 2 en halve voor f 1 naar buiten tegen toezonding van postwissel aan J VAN OIJE Kleiweg No 2 Goüba Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoening binnen den kortst njogeljjken tjjd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot del van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Bniiven Borst honigExtract M E L I A M T H E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK r DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij 1 Th TOKKEN Boekoop B T WIJK OudeaatcT M KOLKMAN Waddimneen II ROLLMAN Bodegraven W 1 TA DAM Haaltrecht P W T EDE Oudeaater Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gouda D M1EB1E8 Kleiweg E 100 iouda E H ViN UILU Veeratal U 126 te Gouda k BÖUMAN Moordrecht PINKSK Niiuwerkirk a d JJul A N VAM ZESSEN Schoonhoven j mihSiU4il OOiXi iiGmfmi I O o Kort overzicht onzer Prijscourant SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 üess g ROODE en WITTE PORTWIJNEN jo MADERA S droog en zoet i isn flesch VERMOUTH la Turin j = O BODEGA CHAMPAGNE J J b 9 O O a S COGNACAf 1 75 f2 25 f2 T5 13 25 f 3 75 en 5 j SCOTCH WHISKY h SIB S Per Fl Per Ank 45 Fl I ff i 2 TTQTinir f n 65 Nto f27 75 H LISTRAL nir m 2 o B j CHATEAU VALEOSE J l 1 a St ESTEPHE Y S St EMILION 1894 T 5S aS g PAUILLAC 1893 f fffg 2 GRAVES Witte Bordeaux 0 8 SS o o 1 SAÜTERNE non ST iO § B S ZELTINGER Moezel O a oU g B üe fiSn ï I deprözenbegrepen wordeaL3cts per stitteruggenomen Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar m I 1 en il bü De Orma T CREBAI Gouda 1 VAN 9m wu Slage 1 TIEflDEWEG l 73 EERSTE KWALITEIT RUNDVLEESCH Concurreerende Prijzen BIEFSTUK 55 et per 5 Ods Aanbevelend A V D BERG TIENDEWEG D 73 Nlenw onovertroSen Prof Dr Liebers welbekend SIUttlW SaACBT lLIZIB AUmd wbt met Fabriekimuk tot voortdurende radicale en zekere genezing van alle zelfs HI9H de meest hardnekkige xenutlifiBRI ttiektenf vooral ontstaan door QSSI afdwalingen op jeugdigen leeftijd Totale genezing van elke zwakte Bleeb lacht Benauwdheid Hooldpgn Migraine Hartklopping Maagpfln slechte spysTerteriug Onvermogen Impotenz PoUntione enz Uitvoerige proflpectuBaen rrijspcr fiesob 11 1 fl il S dubbeleüesch n 61 Centranl Depot Matth ▼ d Vegte Zaltbomrael Depots M Cléban Co Kotterdam K Happel B Gra enliage 1 HalllimanB de Jong J Gzn Botterdam Wolff Co Gonda rn bil alle drogisten Naamlooze Vennootschap TEToKAV NfLAGE De DIBECTIE bericht dat de Coupons der 4V Obligatiën vervallende f MPebruari Ê90I betaalbaar zijn TEH Kastore dee Vbssootschap te a Gra venhage en bs de Heeren PRAETOEÏUS ZOON te Amsterdam In het MAGAZIJN de AVONDSTEE Uubbele Buurt zijn heden ontvangen de nieuwste EEFLECTOES uit een stuk prima SPIEGELGLAS vervaardigd voor verschillende doeleinde staande en liggende LICHTVERSPEEIDING In alle groote Gasgloeilicht artikelen van prima kwaliteit en uiterst concur reerend Aanbevelend M M VAN LOON Tel No 117 Gasfitter Zenuw en iiaaglijders wordt nit overtuiging als een werkeiSke hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart worat d t boekje franco per post toegezonden door BLOEFOEL S Boekh Zaltbommel Druk van A BRINKMAN Zn Goud m mmmmmmmmm BulleDlandsch Overzicht Het stoffelijk overschot der Koningin ligt te Oabome nog altijd op het bed in de sterfkamer SoldiKNi staan geschaard op de trap twee officieren houden de wacht bü de deur der kamer De bedienden en pachters defileeren langzaam voor de doode Koningin wier gelaat kalm en rustig staat als van een marmeren beeld De armen zijn gekruist een rijk maar eenvoudig krnis mat op de borst het hoofd is naar rechts gebogen het bed is met bloemen omringd Twee Indische bedienden en een hofdame waken in de sterfkamer Tijdens de vergadering van den Privy Council te Londen kwam de Koning niet in de zaal Waar de raadsbe eren zich bevonden De hertog van Devonshire in zijn lioedanigheid van lord president van den Privy Council deelde aan da aanwezigen don dood der Koningin en de troonsbestijging van den prins van Wales mede Vervolgens werden de hertogen van de koninklijke familie en zekere andere hooggeplaatste personen uitgenoodigd zich in de tegenwoordigheid des Koaings te begeven Na eenigen tiJd trad Zgne Majesteit de zaal binnen waar de raadsheeren vereenigd waren en hield een korte toespraak tot hen Vervolgens nam de lord kanselier den KoBtag den eed af waarna da raadsheeren naar rangorde den eed van trouw aflegden n voorbij den Koning defileerden voor tien Sandkns Daarmede was de plechtigheid geëindigd De titel des Konings is Edward VII koning van Groot Brittannié en Ierland keizer van Indië De proclamatie door de herauten heeft beden om 10 uur voor het St Jamespaleis plaats De Koning werd op den terugweg naar Marlborough House zeer toogejnicht Het Parlement kwam gistermiddag bijeen De voorzitter deed aan het Huis der Gemeenten mededeeling van den dood der Koningin en voegde er bü Nu i het onze plicht geworden den eed van trouw af te leggen aan haren opvolger koning Edward VII De voorzitter legde dakrop den eed af en de andere leden volgden ieder op hun benrt In het Hoogerhuis was de lord kanselier de eerste die den eed aflegde daarna de aartsbisschoppen van York en Canterbnry AUe leden waren in rouwgewaad Het zon ons te ver voeren in bijzonderheden weer te geven de wöze waarop de Engelsehe Fi ViLlETOX WILSKRACHT 9 Maar ook van vreeze om den wille van mijn eenigen soon met levensgevaar redde hij eerst de oudp moeder van uw dienstmeisje Clara toen een grijsaard uit een brandend huis waar deze iwaar ziek xoodat hij niet van bed kon opstaan zijne ziel reeds aan God bevolen had De predikant heett hem een plaatsje in zijn huis gegeven bij Marie zal hij de beate verpleging vinden Graaf Waldemar was zoo in het geixurde der laatste uren verdiept dat hij al wat hem omringde TCT t hij dacht niet meer aan Clara s bijzijn en gaf een nauwkeurig verslag van het rampspoedig onheil Hij verhaalde verder Ook Egon von Bemsdort heett Bijn adelbrief eer aangedaan van moed en zelfverloochening heeft hij de doorslaande bewijzen gegeven zijn vader mijn onvergetelijke vriend zou even ab ik gevreesd hebben en vol bewondering geweest zijn als hij zijn zoon boven op de zfrakke reeds gebroken ladder gezien had terwijl het huis waartegen die ladder aanstond al instortte en de balken brandden Ik zie nog den flmken moedigen jongen man loo als hij daar hoog boven ons stond in lederen arm een klein kind Naar menschelijke berekening zou hij slechts één kunnen redden welk van de twee zou hij aten blijven om het aan een gewisseu dood ten J 3t bladen bun gestorven Koningin schilderen de meeste geven een zeer treffende in werkelük lyrische ontboezemingen vervatte uitdrukking van bun deelneming in het overljden van hun bewondering vo r de daden der geliefde vorstin Evenals do officieele Gazette die het doodsbericht brengt zijn zü alle met rouwrand gedrukt Bijna hun geheele inhoud wordt in beslag genomen door artikelen over de laatste levensdagen der Koningin dah door uitvoerige beschryvingen van deVictoria regeering haar particuliere leven enz De meeste bladen geven afbeeldingen van de Koningin soms en geheele voorpagina de kop der Koningin büna levensgroot van afbeeldingen uit haar jeugd echtelük leven herinneringswaardigo regeeringsmomenten Een ware vlood van brieven telegrammen en andore bewijzen van rouwbeklag van de geheele wereld aan den nieuwen Koning en de koninklöke familie wordt opgenomen alle Engelsehe koloniën Amerika bijna alle hoven alle groote steden van het vasteland van Engeland zonden hnn bowüzen van deelneming Het is merkwaardig zoo kalm enzakelgk als in de Fransche Kamer de algemeene beraadslaging over de vereenigingswet wordt gevoerd Het Onderwerp zou op zichzelf felle uitbarstingen van hartstocht doen verwachten maar dit is niet het geval Van weerszyden heeft men de beste redenaars vooropgesteld en het gehalte der redevoeringen is van dien aard dat zü herinneren aan de beste parlementaire tyden Eergisteren was Ribot aan het woord maar het was alsof hü gevoelde dat hg sprak voor een verloren zaak Men had niemand anders van de gematigde republikeinen kunnen krijgen omdat de mannen van naam op het punt van de vereenigingswet met deze Eegeering gaan Ribot keurde de wet niet alleen af maar hield haar ook voor onuitvoerbaar De orden waren een geheel met de kerk en ook Bismarck had indertgd de orden weer moeten toelaten Er waren 14 000 kerkelijke inrichtingen zonder machtiging die zich met het onderwüs bezig hielden hoe zou de Regeering do leden dezer orden kunnen verbannen wanneer men het deed zou er opstand komen men zon en kon niet overgaan tot de verbeurdverklaring der goederen De vrijheid voor allen dat moest de leus zgn Men sprak van herstelling van den vrede en riep ten oorlog Brisson die op Ribot als spreker volgde begon met de betuiging dat Ribot hem verwonderde Hü wilde niets weten van voorafgaande machtiging der orden terwgldoor prooi te doen zijn f Beiden hadden hunne armpjes om zijn hals geslagen de smeekende kinderstemmetjes wanhopend klagend konden wij beneden hooren iNeem mij raeê Neem mij meê riepen ze allebei Bij het licht van de bcMere vlammen zagen wij den tweestrijd op het gelaat van den jongen Daan Een angstkreet door het rooederhart geslaakt besliste 0 mijne kindereu Wij z gen het duidelijk Met een lederen riem bond hij rich het oudste kind op den rug vast het andere klemde hij tegen de borst Met den uitroep Help mij almachtige God lette hij den voet op de ladder Een onderdrukte kreet van bewondering weerklonk terstond daarop was bet doodstil om ons heen Graaf Waldemar wischte de tranen weg die aan zijn oog ontsprongen waren Hij mocht de beide kinderen aan de moeder die in zwijm was gevallen teruggeven ging de Graat met cene fltem vol aandoening voort Daar zijne kleederen reeds vlam hadden gevat heett hij een paar kleine onbeduidende wonden gekregen Egoo was nog geen vijf minuten beneden toen het huis instortte Houd op vader Gij vermoordt mij zeide Clara met eene stem waaruit alle klank was geweken Vergeef mij lief kind Ik verwijlde nog in gedachte bij al het verschrikkelijke dat ik pas doorleefde en heb aan u niet gedacht Ga nu naar uwe kamer arm kind gij hebt rust noodig op Justina kunt gij niet wachten als eene zuster der barmhartigheid verleent zij aan de armen ca gewonden hare UetdevoUe hulp Waarom beeft de Fransche Rechtbank was gezegd van een ord4 dat zü een staat in den staat wilde vormen Brisson die zooals men weet gewoon is de zaken bg haar naam te noemen herinnerde dat reeds het oude recht sprak van de roofzncht der orden om defamilién uit te kleeden en dat was nog precies hetzelfde Allo middelen hadden de orden uitgedacht om het goed van anderen aan zich te brengen schgn maatschappgen achgnverkoopen schgnverhuringen In een modeblad voild men een artikel dat tot opschrift had De kunst zgn testament te maken en daarin het middel aangegeven om in het geheim zijn goederen te vermaken aan een niet toegelaten orde Tal van büzonderheden van dien aard deelde Biisson mee en besloot Men moet niet coqaetteeren met een valsch liberalisme en wierook zwaaien voor de orden Het ontwerp is een verdedigingswetj een daad van herstel van het miskende en vergeten recht Republikeinen voorwaarts marsch en voorstel tot sluiting van de algemeene beraadslaging werd daarop verworpen met 329 tegen 214 stemmen Lerolle conservatief meende dat Brisson het ware karakter van de wet had aan den dag gebracht namelijk haat tegen de Katholieken en belaging der vrgheid Om vrede te hebben was er maar éen middel vrgheld en verdraagzaamheid De radicaal Fuech verklaarde zich tegen de wet op grond dat het recht van vereeniging was een individueel recht en de kroning van alle andere vrüheden Dat was de ware republikeinscheitleer De zitting werd daarop verdaagd De correspondent Ier N R C ta Weenen chrgft 0 a De nieuwe Rüksraad geelt ons een trouwe afspiegeling van de nationale en politieke tweespalt in het Donanrük want men moet ver zoeken om elders een in 27 fracties verdeeld parlement te vinden Ik al uw lezers niet vermoeien met al die partgen op te noemen maar tot kenschetsing van den toestand zeggen dat de Duitschers alleen reeds in 8 de Tsjechen in 4 en de Polen in 3 onder afdeelbgen verdeeld zgn De Dnitschers bezitten van de 425 mandaten tweehonderd en de Slaven ongeveer evenveel zoodat de Italianen met hunne 20 stemmen in staat zouden zün om den doorslag te geven Van bovengenoemde 200 Dnitsche afgevaardigden behooren er 140 150 tot de zoogenaamde Gemeinbttrgschaft dat wil zeggen tot de vereenigde Dnitschers die op nationalen bodem staan van geen gij zoo mijn kind P Het is meer dan tijd dat gg gaat Clara ichudde het hootd en fluisterde terwijleene doodelijke bleekheid haar gelaat overtoog enhaar blik onbestemd door de kamer dwaulde Gaan f waarheen naar hem Wees niet boosop mij vader ik kan niet naar hem gaan Ik zou wel willen maar ziet haar dan nietniet f daar in het bosclye Hoor I hoor wat gij zegt Gij zult beminnen doch Zij kon geen woord meer uiten bewusteloos lag zij in de armen van haren ontstelden vader Dece spande alle moeite in om bedaard te blijven 0aar het gebeurde met de Zigeunersvrouw hem niet ter oore was gekomen deed hij zich allerlei verwijten dat hij door zijne verhalen aan het zenuwtoeval schuld had Met behulp der rediame vrouw Hubert werd Clara te bed gebracht zij lag zóó stü löö volkomen bewegingloos dat de bezorgdheid van haren vader elke seconde toenam op zijne deelnemende vragen zoo teeder geuit kreeg hij geen antwoord Clara lag met de eene hand op het hart de andere tegen hare benauwde keel en verroerde zich niet Na eene korte poos zuehtte zij een paar malen zeer diep en het scheen dat het haar pyn deed maar nog altijd was zij öiachteloos om iets te zeggen Onrustig liep Graaf Waldemar de kamer op en neet zijn verlangen naar den huisarts die in het dorp de handen nog vol had toen hij van hem afscheid had genomen maar toch elk oogcnbUk thuis kon komen steeg tot eene pijnigke onrust liÜndelijk kwam hij zijne verzekering dat er geen gevaxur concessies van Slaven weten willen en die elke poging ten gunste der Tsjechen met dwarsdriji rü zonden beantwoorden Het is de partg die in den strgd tegen Badeni en diens taalbesluiten geboren is en gereed om in de ure des gevaars het opgestoken zwaard opnieuw te ontblooten Wat de regeering doen zal weet niemand Van hare plannen lekt niets uit Mon weet alleen dat het parlement den laatsten Januari zal büeenkomen en verder laat men aan gissingen de grootste speelruimte Treurig is het gebrek aan mannen van gezag en beteekenis Zü zgn nergens te vinden en ontbreken zoowel op de ministerbank als op die der afgevaardigden zonder onderscheid van natie en partü Dnitschers de Tsjechen de Polen en de adel allen gaan aan dit euvel mank terwgl men in de tgden van jarenlange crisis toch zoo good knappe menschen gebruiken kan En daar nu de pas gekozen Rüksraad vrüwel een afspiegeling is van de stemming der natie vrees ik dat de nieuwe olksvortegenwoordiging ni t veel deugen zal en niet in staat zgn om aan den chaos die nu reeds jaren duurt een einde te maken Verspreide Berichten Pkaskbuk Do Parüsehe koetsiers schijnen wel door schade en schande wgs te willen worden opnieuw is er nu een staking uitgebroken onder de koetsiers van de Compagnie générale des vaitnres omdat het gemiddelde bedrag aan de rütuigeigenaars uit te koeren te hoog wordt geoordeeld t Is de vraag of de deelneming aan de staking wel heel groot zal wezen na de recente mislukkingen De werkstaking te Montoean les Mines neemt verontrustende afmetingen aan en do autoriteiten van het departement hebben dan ook reeds uitgebreide voorzorgsmaatregelen genomen zoodat nu een drieduizend man ter plaatse aanwezig zgn Majoor Cuignet is uit de militaire gevangenis fort Valerien overgebracht naar een ander fort in de omgeving van Pargs wat volgens de nationalisten niet is zooals t hoort DOIISCHLAÏD De krggsraad te Kiel heeft in de marineacademie drie bootsmansmaten wegens gemeenschappelüke mishandeling van vier scheepsjongens van de verongelukte Gneisouau veroordeeld tot negen vgftien en vgf maanden gevangenisstraf terwgl een der beulen gedegradeerd werd tevens voor Clara s leven bestond deed dea Graven angst en vrees eenigermate bedaren De dokter beschouwde Clara s toestand als eene uitputting van hare lichamelijke krachtbn het ijlen waa daarvan hot natuurlijk gevolg De geest zoo sprak hy heett menigmalen om helder en geregeld te blijven een vasten wil noodig deze kan alleen door lichamelijke kracht gesteund en onderhouden worden Dientengevolge schreet hij rust volstrekte rust voor hij zou met vrouw Hubert den nacht in de zickekanier doorbrengen Met de grootste opmerkzaamheid sloeg hij het jonge meisje gade hij boog zich over haar heen en fluisterde haar in toor Clara hebt gij verdriet Deze woorden misten hunne uitwerking op de zieke niet Een blosje kleurde hare wangen hare mooie wijdgeopcnde oogen schitterden doch terwijl die glans even snel was gekomen als een bliksemstraal ging hij ook even snel weer voorbij Van hare lippen werd het antwoord vernomen fGeen verdriet dokter maar een zware strijd Uwe dochter heeft iets gesproken Graat von Felsburg teide de dokter ik hoorde dat rij zeide dat zij geen verdriet heeft maar het overige heb ik niet verstaan f Verdriet i antwoordde Graaf Waldemar diebij het hooren van dat woord vreemd had opgezien terwijl hij dichter bij het bed van zijn kindkwam staan waarom zou mijne dochter verdriethebben Ik heb haar lierer dan ket licht in mijneoogen zij is de vreugde mijns levens en een lietgoed kind l ordt vtrw d