Goudsche Courant, vrijdag 25 januari 1901

Belqie De Antwerpensahe bootwerker die den reeder Venkeleer tijdens de werketakinf met een mes op twee plaatsen in den lials verwondde heelt zes maanden goTangenisBtraf gekregen en nog wachten tal van geweldplegers van gelijken aard op het loon Toor ban wandaden In de Kamer en den Senaat zal de speelaangelegenheid weer ter sprake komen terwijl de Kamer zich indertyd verklaard hoeft voor ophelflng van het spel wilde de Senaat te Ostende en te Spa het spel gehandhaafd zien De regeering wil nn tot redding van de moraal een internationale conferentie beleggen ter beraming van middelen tegen de speelwoede oen loopje om alles voorloopig blanw blanw te laten I iTiLlE De koning hondt ervan zich zoo af en toe eens te onttrekken aan de waakzaamheid der politie zoo is hij Zondag den geheelen dag op het eiland Monte Cfisto op jacht geweest in gewoon bargerpak en een heelen dag heeft de ijverige politie Victor Emannël gezocht waar hij niet was I BINNENLAND Wij vernemen dat de schriftelijke aangifte van het Imwelijk van hertog Hendrik en Hare Majesteit de Koningin Vrijdag des voormiddags om elf onr op last van don minister van jnstitie door mr A D W de Vries referendaris aan den ambtenaar zan den burgerlijken stand zal worden overhandigd Waarschijnlijk zal president Kruger heden ochtend geopereerd worden door professor Snellen en dr Heymans Vele autoriteiten hebben reeds in het daartoe bestemde register geteekend Wij vernemen dat aan alle formaliteiten die aan de toekenning van het Nederlanderschap aan hertog Hendrik moesten voorafgaan thans voldaan is zoodat de afkondiging der neutralisatiewet weldra zal plaats hebben Naar men meedeelt zal het burgerlijk hnweltjk van de Koningin met hertog Hen drik op 7 Februari des voormiddags om half twaalf in de Witte Zaal van het Koninklijk Paleis in het Noordeinde worden voltrokken in tegenwoordigheid van al de vorstelijke gasten Den vierden Februari zal H M de Koningin ten paleize ontvangen de Haagscho deputatiën en die uit de provincie ZuidHolland die geschenken of haldoWiJken wenschen aan te bieden zoomede de commissie uit Amsterdam die de gouden koets zal aanbieden Men Bchrjft aan hot Handelsblad uitSchwerin Het huwelpageschenk van den hertogregent van Mecklenburg ea van zijn gemalin aan Koningin Wilhelmina en hertog Hendrik ülrecte SooorweKverMndlngeo met 60UDA Wlnterdlenst 1900 AangevaDgen 1 October TUd van Greetwlcfc 7 88 7 44 8 14 8 17 8 38 9 14 10 8 10 18 18 40 11 88 84 J 10 19 8 8 Z 10 80 8 41 J 10 87 7 47 8 07 r 8 tO 8 68 86 10 80 10 46 11 01 11 47 w 8 46 n t w w 11 81 r t ïï t n w 1 M n 11 48 ff 1 6 8 7 11 door 1 18 7 98 7 88 e i5 7 44 Oondi Moordreeht SieawerVerk Otpelle Etstterdam M OotterdamD F Kotterdam B 1 U 8 U L iL Hibll o dl J ii l z i M a Dl a g il Kl r Wi tt d 8 kl f I 1 l rii g H lU i S Sp l S r pi l g 1 11 Botteidun Beun Rotterdam D F Aotterdam M Oapelle Niauwarkuk Moordreoht Soadt 4 AUm 1 6 41 8 04 a a i p k t gmtod ord a H llairfiA ipo L tot i ppl m H nit d Cmpagrie te W r Ut 10 18 ll 48 11 M 6 4 8 81 7 8 Ooudt Zevenli Moero 8oelerme rZeg Voorburg a Hag 10 48 11 11 11 17 8 16 8 49 7 67 1 44 10 U U 86 11 86 18 08 1 80 9 40 8 67 00 4 16 4 87 6 98 6 SJ 7 01 7 41 7 66 8 18 9 61 10 8o G O ü i A A MS T R D A M i a Llo l7 1 86 4 48 6 98 67 i 8 19 8 11 8 3J 9 88 10 8010 6 IS OJ 1 10 8 88 8 lOM 1 60 85 8 43 lO U 07 48 6 1 i 96 8 48 9 S1 O i 10 37 11 06 n 8 01 S n 64 10 98 lm t w 8 01 8 68 ll 10 10 11 04 18 48 18 67 1 67 3 8 l aHane 6 8 6 04 7 0 7 16 7 8 8 85 8 5 9 0S Voorburg 5 88 3 Zoelatm Zeg 6 69 Z Bnh Mo 8 08 j o 54 11 6618 03 U 84 8 l9 8 0 8 94 4 n 49 5 81 5 4 7 06 7 SI O 8 98 8 46 10 83 10 6 4 1 7 s j J os 8 44 9 86 10 8 i 11 08 11 6 Wt pa l llti li B M Ui tU kl l 6 g a c ls 8I 10 6 11 1 1 03 1 10 18 3 6 IJ 6 46 8 8 3 10 iO 11 16 18 14 5 80 8 86 5 48 8 03 ttonda Oudew Woerd Utrwhl ITtraeht Woarrlsl Oudaw Olidt Vaiit n 6 3J 7 15 8 10 8 18 9 18 81 11 18 18 87 18 58 9 81 8 10 3 34 4 41 8 11 6 91 7 09 8 10 9 61 iniai W 6 84 6 47 7 80 8 35 8 45 9 80 9 46 11 30 18 48 1 06 8 40 3 88 3 49 6 0n 6 98 8 36 7 85 8 85 10 08 Uuil 7 09 7 81 8 18 9 1 8 10 18 10 34 It 811 88 1 5 8 88 4 18 4 84 6 47 7 18 7 64 8 0 It 11 8 8 zal bestaan nit een bijzonder kostbaar zilverwerk uitgevoerd door drie goudsmeden nit onze stad oen en ander heeft dezer dagen in hun uitstalkasten ten toon gesteld gestaan De verschillende voorwerpen welke in Barockstijl gehouden zijn werden vervaardigd naar modellen welke zich bevinden in de zilverkamer van het groot hertogeiyk slot alhier De modellen zgn afkomstig nit den zllverschat welke in het jaar 1799 door de gemalin van den Mecklenburgschen erfprins Friedrich Lndwig grootvorstin Helena Panlowna nit Kusland werd medegebracht Bij de drie goudsmeden zjjn de verschillende voorwerpen waaruit het bruidsgeschenk zal bestaan te zien Bjj den goudsmid loost vinden wij twee grooto ovale en twee ronde terrines op een rijk geciseleerd onderstuk staat op vier leeuwenklauwen de terrine welke versierd is met twee leeuwenkoppen die ringen in den mnil dragen smaakvol bewolkte ranken opgehouden door slippen en kwasten loopen in ongedwongen lijnen om de terrine Het deksel eveneens riJk geciseleerd wordt gekroond door een ananas Hierbij beboorend zijn twee groote gelijkvormige tafolbellen op een schotel staand De gezamenlijke voorwerpen vertegenwoordigen oen gewicht van ongeveer 100 pond Bij den goudsmid Rotflsch staan in de uitstalkast twee groote ncgen armige twee middelsoort zevenarmige en twee kleinere vijf arraige kandelabres en twee ovale jardinieres De groote kandelabres hebben alleen reeds een gewicht van 34 pond Zy zyn eveneens in Barockstyi rgk geciseleerd en munten uit door zeer schoone voorname vormen de armen eindigen in een Egyptischen sphinxkop waarop een zilveren kussen rust en waarop het volle licht valt Een volle kettingboog verleent den massieven en zwaren vormen iets bevalligs en krachtigs De beide ook rgk geciseleerde jardinères zgn in haar uitvoering bepaalde kunststukken Zy zgn voorzien van twee handvatsels en kunnen ook als koelvaten gebruikt worden De goudsmid Schomaker vertoont vier vier hoekige vier drie hoekige en twee ovale schalen met deksel welke geheel jassen by de boven beschreven terrinen en evenzoo fraai geciseleerd zgn Ook deze kunststukken zgn zeer geslaagd De gezamenlijke voorwerpen strekken der Schweriner gondsmeedkunst tot eer het is byna alles met de hand uitgevoerd Alle voorwerpen dragen bet Mecklenbnrgsche wapen dat door den hofgravenr Denthe in sobere wijze erin gegraveerd is Een bemesti gsproef Zooals reeds meermalen op deze plaats is gezegd wordt vooral in t Oosten van ons land met name in de veenstreken van Groningen Friesland Drenthe en Overysel veel kunstmest gebruikt Het ligt in den aard der zaak dat men in die streken ook zeer veel proefvelden zal vinden Dezer dagen kwam ons een verslag van een proefveld by den Heer J E Stollenga te Zuidwoldo onder de oogen dat wg hier den lezer willen medodeelen Op kleigrond kreeg gerst een bemesting van kali phosphorznur en kalk terwgl een tweede perceel dezelfde bemesting ontving benevens nog 200 KG Chilisalpeter per HA Waar men door het gebruik van kunstmest een veel verhoogde opbrengst verkreeg op het eerste perceel bleek bg den oogst dat een toevoeging van Chilisalpeter niet alleen beter gewas gaf maar zeer rendabel was Gaf het eerste perceel 35 5 HL zaad en 2525 KG stroo ter waarde van f 157 15 het tweede bracht op 52 HL en 3950 KG stroo ter waarde van f 231 70 een meer opbrengst dns van f 74 55 Rekenen we hiervan af de beraestingskosten van Chilisalpeter + f 20 dan rest een zuivere winst van f 64 55 veroorzaakt door de toevoeging van 200 KG Chilisalpeter per HA Gemengde Berichten Men schryit uit Schoterland Men leest in het Sohoolbl In het aanhangige wetsontwerp tot naderï regeling van het muntwezen wordt voorgesteld het omschrift Koningryk der Nederlanden en het randschrift God zg met ons te behouden doch uit deze spelling blgkt dat men dan nu in beide eindelgk de g in de plaats van de y zal stellen die tot nu toe er in prgkte Maar zon het dan nn geen tgd zgn om in de nieuwe eeuw ookKoningrgk door Koninkrijk te vervangen f De spelling met een g is nu zelfs in de offlcieele staatsstukken reeds sinds vele jaren verlaten Zoo is het Eu welk Nederlander zegt ok Koningrgk P Die spelling toch maar te willen behouden is dan ook de dwaasheid zelve Er is wellicht geen plaatsje in ons vaderland waar zoovele houthandelaars gevonden worden als in onze gemeente Ofschoon zg in hout handelen noemt men ze houtbazen omdat zg enkel in brandhout doen om een onderscheid te maken tusschen hunne collega s die in timmerhout zaken doen De boBchrgkheid onzer gemeente is natunriyk oorzaak vi n het groote getal dier bazen de brandhout industrie als wy haar zoo eens mogen noemen geeft aan tal van arbeiders brood Er zgn onder hen die het gebeele jaar bgna door werk hebben met het kappen en verwerken van hout het verschepen enz De houtbazen en corps op tredende hebben veel macht bg verknopingen en sedert jaren was het gewoonte dat de verkoopers van bosscUen hen moesten trakteeren op koffie en koek Toen men eens van die gewoonte wilde afwyken volgde van de zgde der houtbazen verzet zy verlieten allen de verkooping en de verkoopers moesten ten slotte wel weer op detraditioneele koffie met kosk trakteeren De groote houtverkoopingen in deze gemeente zgn weer achter den rag en zooals het met meer oude gewoonten gaat de zoete traktatie bleef hier en daar achterwege en de houtbazen deden het zonder pruttelen zonder Enkel onze gemeente hield de oude gewoonte nog in eere De uitslag dier verkoopingen was voor de verkoopers gunstig De pryzen waren circa Vi hooger dan verleden jaar een gevolg van den hoogeren prgs van de eikenschors en de groote afname van brandhout tegen Hinken prgs Menige houtbaas is geheel uitverkocht OtlDA ROTTÏEDAM i 11 09 U 9 18 18 18 68 1 87 9 18 8 80 8 4 4 88 4 64 6 89 4 18 MT 10 86 11 09 I 11 1 11 86 10 66 11 86 11 60 18 84 11 16 11 96 67 8 88 9 08 8 40 f 8 50 8 67 9 C8 4 SS 7 86 8 81 8 01 f f 5 11 t w v f K 6 i8 H g 8 89 8 11 4 08 6 97 6 41 8 891 68 6 10 II 1 08 t 6 80 t r 1 1 10 1 17 1 86 10 18 V 10 08 U 9 46 7 48 7 67 8 64 9 03 Gisteravond wilde aan het station te Leiden een schaalknecht bezig een goederen EOTTÏKDAH SOOni 9 tO 9 48 19 80 1 48 H t t 4 8 7 68 ï 8 66 4 49 6 80 8 07 7 18 4 68 I 4VJ 1 01 5 61 5 11 8 04 S 17 6 10 6 88 7 8 1 S8 1 64 4 47 11 81 11 46 18 10 10 18 10 88 lO SS 10 48 ln 4 9 18 9 47 6 3 3 86 8 14 S 46 i 46 4 08 4 34 6 86 7 43 48 n 4 44 u M 4 51 9 08 8 8 04 8 84 00 89 10 08 10 1 1 Si Uiaa no baUloi ftenlttUrf f SOODi DBN HAAO 1 v 4 60 6 88 6 08 6 18 ff 5 97 6 88 6 65 9 81 8 46 4 1 9 11 9 81 10 00 10 19 10 89 11 88 18 18 18 98 18 68 1 68 ff I 11 11 1 1 1188 1 81 ff ff ff ii ff ff 11 88 ff l M 10 46 11 41 18 09 18 46 19 66 1 40 8 80 8 87 8 41 8 63 9 0 9 149 08 9 1 7 18 7 98 7 3 7 53 7 68 M8 4 16 4 45 88 9 41 10 88 10 38 10 43 a 6 3 7 10 7 36 7 95 7 38 7 00 7 54 8 08 U 6 19 06 18 31 1 09 J 09 S Si M 4 6 t 94 6 07 6 18 5 44 s o i D A U r K m B t vlo 19 00 19 87 9 16 8 18 4 3 6 68 J S8 8 40 S S 6 11 19 S 1 0 8 18 S 41 6 04 8 80 11 06 8 18 10 37 10 58 11 01 11 89 10 14 10 69 11 18 11 84 11 47 39 8 34 7 48 8 18 8 48 69 i 9 07 11 4f 10 14 10 4 7 04 8 18 8 88 8 68 8 39 ïf B 8 1 4 18 4 48 6 4 8 63 7 00 7 68 9 01 S5 10 06 10 48 tj 7 94 9 8 11 07 4 88 T 18 58 7 47 8 38 9 80 10 10 10 85 11 88 18 0 1 48 8 J 07 8 44 8 09 9 87 10 83 11 56 19 87 wl iZ 8J0 9 M M Hm 11 H l ai 18 5 l 8 18 8 40 8 6 47 6 80 8 1 7 84 7 4 8 10 07 l 11 88 trein op het 4e spoor staande te bedienen van daar naar het Ie spoor oversteken juist op het oogenblik dat de van Amsterdam komende bliksemtrein die sporen voorbgreed De man bekwam een vreeselgke wond aan bet hoofd en was dadelgk en Igk Uit Winterswyk wordt van 22 Jan gemeld De 81 jarige Hulzen uit Medde is gisteravond door den locaaltrein die van den kant van Groenlo kwam overreden en was terstond een Igk Niemand had iets van dat ongeluk bemerkt eerst later vond men zyn lichaam geheel verminkt buiten de rails liggen Door de marechaussee te Zevenbergen is procesverbaal opgemaakt wegens keunelgken staat van dronkenschap op den openbaren weg o a tegen den gemeenteveldwachter en den nachtwaker Maandagavond is het aan de politie te Zeist gelukt op heeterdaad te betrappen een 19 jarigen jongen man die in den afgeloopen zomer en ook thans weer er zgn werk van maakte dames meest uit den deftigen stand de kleeding met verf te bespuiten van niet minder dan 48 gevallen werd bg de politie aangifte gedaan Voor duizenden guldens aan kleeding werd op die wyze door hem bedorven Een volledige bekentenis werd door hem gedaan doch zonder dat hg de reden opgaf waarom deze laaghartige aardigheid door hem bedreven werd Een politieagent in de me Bossini te Parijs ie van de week op een nacht zonderling aangerand Hg werd aangesproken dooreen individu dat hem familjaarweg zyn hand op den schouder legde en zei Vriendje geef my oens een lucifer om myn pQp aan te steken Ik zal je leeren wat beleefder te zyn antwoordde de ngdige agent Oh wil je mg geen vuur geven hernam de onbekende kalm dan zal ik jou vuur geven En onderwyi haalde bg een revolver te voorschyn en hield die den agent voor Deze aan den baal en naar een politiepost in de buurt De nachteiyke rooker werd opgespoord en gevat Hg verklaarde Ernest Canaque te zgn en hy had eens een aardigheid willen hebben Daar de politie deze nitlegging voor zgn gedrag niet overtuigend vond is de man in hechtenis gehouden van de toestand der Afdeling GOtJDA vau de Vereniging Volkswcerbaarheld over het jaar 1900 Vervolg X 6 1T l 10 88 6 87 48 10 81 8 8 7 06 7 6 8 81 S S 8 3 f 2 4 6 46 tr ff ff 9 68 r ff 8 61 ff 10 08 ff ff 7 08 7 98 8 80 8 49 9 47 10 0 lO li ll i i L 8 01 8 8 9 17 9 63 8 18 M 8 84 ss E 8 43 8 58t 4t 10 1 68 10 08 10 17 10 1 10 84 40 4 87 Nadat de komitee s waren afgetreden vestigde t bestuur een groot deel van i n aandacht op de voortzetting van de schietoefeningen De 1ste September toch zouden de Zaterdagse garnizoensoeleningen eindigen en het bestuur wilde trachten onmiddellik na genoemde datum van wege de Afdeling Gouda de gelegenheid tot het schieten met scherp open te stellen Om tot dat doel te geraden werd besloten in de Afdeling een Schietvereniging op te richten en voor die vereniging Koninklike goedkeuring aan te vragen Men zou dan van rykswege geweren en patronen kunnen ontvangen en de oefeningen met scherp zouden niet onderbroken behoeven te worden als garnizoensoefeningen eindigen In de loop van de maand Juli werden de Statuten ter goedkeuring verzonden en bet bestuur meende dus alle recht te hebben te verwachten dat voor September de Koninklike goedkeuring verkregen zou zyn Dan aan de drie departementen waar de statuten langs en door moesten om bet einddoel te bereiken scheen t blijkbaar wenselik toe de spreekwoordelike Hollandse langzaamheid in ere te houden want maand na maand verliep en t jaar was reeds bgna ten einde toen eindelik de 6 maanden lang verbeide tijding van t goedkeuren der Statuten kwam De aanvrage om geweren en raunisio is toen ten spoedigste verzonden en het bestuur hoopt binnen enkele weken met de schietoefeningen met scherp te kunnen beginnen In de lange wachttyd heeft het bestuur echter niet stilgezeten Toen door tóouw van een schietbaan bg t Café de OWeyn te Gouda de gelegenheid geopend nti om ook des avonds met flobertpatronen tHnnnen schieten greep het bestuur der Afdenng deze gelegenheid met beide handen aan en nam de schietbaan voor een avond per week in huur De heer MajoorGarnizoenskomman dant stond weer bereidwillig als altyd twee flobentgeweren in bruikleen af Ook van de Kommandant van de d d Schltterg werden twee flobertgeweren ten gebrnike gekregen Zo kon een aanvang gemaakt worden met de oefeningen met flobertpatronen Een schietklupje bestaande nit de bestuursleden van de Afdeling en enkele leden welk klupje zich tevens by de Afdeling aansloot nam de huur van de schietbaan voor één avond por 14 dagen over terwgl nu op de overschietende avond per 14 dagen de baan opengesteld werd voor alle leden van de Afdeling Van deze gelegenheid tot flobertschieten die nog steeds voortduurt wordt vry druk gebruik gemaakt soms dox r een 40tal leden per avond De munisio by die gelegenheden verschoten moet door de schatters zelf bekostigd worden doch enkele bestuursleden hebben enigs dozen mnnisie als geschenk aan de vereniging gegeven zodat de schietliefhehbers voorlopig steeds 5 patronen gratis kunnen verschieten Behalve de reeds vermelde schietklup verzocht in de maand November ook nog de Gimnastieken Schermvereniging Gonda lich in baar geheel by de Afdeling Gouda van Volksweerbaarheid te mogen aansluiten Daar alle leden van deze vereniging reeds lid waren van de Afdeling en de Statuten van de vereniging niets bevatten strgdig met de belangen van de Afdeling werd dit verzoek natuurlik gaarne toegestaan Toen in t begin van Oktober debeschrgvingsbriet van t Hoofdbestuur voor een Algemen Vergaderinh de 27ste Oktober te Utrecht te honden ontvangen werd achtte het bestuur het niet nodig een Algemene Vergadering van de Afdeling Gonda en Omstreken bijeen te roepen daar de te behandelen punten niet van zo n ingrgpende aard waren dat het bestuur geen beslissing had knnnen nemen zonder de leden erin te kennen Het bestuur koos daarom ook zelfde ter Algemene Vergadering af te vaardigen leden Afgevaardigd worden de hh Zeeman en Brinkman die na afioop van hnn zending een uitvoerig verslag in een bestnursvergaring nitbrachten Het Afdelingsbestuur heeft in de loop van t jaar nog een geringe wyziging ondergaan doordat de heer van der Garden zich door dmkke werkzaamheden genoodzaakt zag zgn ontslag als bestuurslid te nemen en doordat de heer Verschoor om dezelfde redenen z n penningmeesterstunksie neerlegde en daarin vervangen werd door d heer van der Laar Nog dient vermeld dat toen de tyding te öouda kwam dat de oude president Kruger n de hondse bejegening hem in Dnitsehland te beurt gevallen z n weg naar s Gravenhage over Gouda zou nemen het bestnur van de Afdeling het inietsiatief nam om de Staatspresident van de Zuid Alrikaanse Republiek aan t stasjon te Gouda een even warme ovasie te brengen als dit elders gebeurd was Snel werden zoveel mogelik alle verenigingen en korporasiën te Gouda bg eengeroepen en niettegenstaande de uiterst korte tgd van voorbereiding liep toch alles zeer geregeld van stapel President Kruger vond aan t Goudse stasjon een groot aantal verenigingen die bem warm toejuichten Bij deze gelegenheid werd namens de Afdeling Gouda van Volksweerbaarheid een lauwerkrans aangeboden Aan t einde van 1900 telde de Afdeling 426 loden nit de Afdeling is gevormd een schietvereniging die 89 leden telt en waaraan Koninklike goedkeuring is verleend van woge de Afdeling zgn 3 volksgimnas tiekklassen geopend met 90 deelnemers by de Afdeling hebben zich aangesloten één schietvereniging van 20 leden en één gimnastiek nastieken schermvereniging van 82 leden Het jaar 1900 is dus niet nutteloos voorbggegaan te minder waar in dat jaar do Vereniging Volksweerbaarheid ontstaan is als levend teken van een opleving van onze volksgeest Maar nog heel veel moet er gedaan worden voordat ons volk weerbaar is pas de eerste stap is gezet in de goede richting maar dat t doel bereikt zal worden daaraan twgfelt het bestuur van de Afdeling öouda niet Aan t slot van dit verslag zg nog dankbaar in berinnering gebracht de grote medewerking van de plaatselike autoriteiten ondervonden de burgemeester de garuizoenskommandant de kommandant der d d schutterg lieten geen gelegenheid voorbygaan om biyk te geven van hun ingenomenheid met het doel der vereniging De gamizoenskommandant vooral verleende verschillende malen daadwerkelik z n hooggewaardeerde stenn Dat van de zyde van t publiek niet meer steun en medewerking ondervonden werd kwam voor ten dele uit onverschilligheid maar ten dele nog uit onwetendheid De meerderheid beeft nog totaal geen of een totaal verkeerd idee van t doel van Volksweerbaarheid En daarom zg t hier nog eens gezegd Volksweerbaarheid is geen gimuastiekvereniging is geen schietvereniging Volksweerbaarheid wil niot wjt zo dikwels beweerd wordt het leger afschaffen om er een volksleger voor in de plaats te stellen Volksweerbaarheid tracht er niet naar oorlpgszuchtige doeleinden onder t volk te verspreiden Volkbweerbrarheid wil alloen ofls volkskarakter verhogen wil ons volk sterk maken naar lichaam en geest weerbaar voor iedere atrgd van welke aard ook Volksweerbaarheid wil ons volk wakker roepen zo nodig wakker schudden wil ons volk weer doen geloven in z n kracht Moge spoedig de tyd daar zgn dat ons volk t weer leert vertrouwen in zich zelf te hebben I Gouda 21 Januari 1901 De Sekretaris H ZEEMAN STADSNIEUWS apUDA 24 Januari 1901 Ned Opera Rotterdam Zondag 27 Jan a 5 Willem Teil Gelegenheid tot plaatsbespreking en het nemen van Couponboekjes Donderdag 24 Jan s avonds van 7 i Sj uur in het Café Schaakbord SoHooNHOVïN De rivier de Lek is nog zóó vol drgfgs dat de pont nog geen dienst kan doen en de stoombooten ook de reis naar Rotterdam nog niet hebben gewaagd Overtocht met roeibooten 3GS e Staats loteriJ 6a Klaaae Trekking ran Donderdag 4 Januari No 7790 25000 No 4445 14096 en 1859 ieder IDOO No 176 3 en 19628 ieder 200 No 613 738 H89 279 4193 6176 7717 8148 8358 8847 11791 14683 16189 15624 18016 17982 19191 ed 30898 eder ƒ 100 Friizen Tan ƒ 70 43 9413 6698 S7S7 lUSb I3S86 17133 18822 302 9819 5623 42 11294 13932 66 5 4 1 9843 6766 8838 14078 17269 18962 611 77 59 7 8907 11869 14116 89 19003 3 SOIO 8043 21 11431 142 1 VI 38 88 3114 89 9 40 60 14410 17419 68 782 17 83 7 81 11696 14652 46 98 47 2 6646 97 11669 14710 17646 19U8 60 3814 60 O 00 97 86 4 19307 861 62 61 9113 11891 94 17821 66 84 8386 691 7 12096 14878 94 19457 920 3U6 7057 2S7 12292 lé9U 17718 6 81 60 7181 9407 12308 90 17974 19637 1078 77 6 9868 88 I81t0 180IJ9 19728 1181 3603 7471 68 92 89 18144 29 1334 3786 7662 10006 12412 15411 46 78 1403 38 7744 10117 62 16644 18164 19830 87 8886 7848 21 2848 15760 69 19986 84 4197 7944 60 98 ItSi O 80 78 67 4208 80 8 10367 1 768 58 18906 20084 70 16 82 7 00 1ÏS76 15920 S 71 1831 40 813 10 60 13167 18091 18492 20148 1709 93 93 10563 13908 99 1S624 99 1 82 4310 8467 10607 74 16 06 6 20234 I 1931 4488 98 10718 98 16286 81 20357 48 4618 8573 73 18891 16 3 18611 828086 73 74 10961 13487 16489 48 20585 97 4714 77 72 13517 16864 63 20639 2104 6073 8 78 13642 18944 75 20 1 2234 6816 868111079 13 9 17011 18718 8 2413 1469 78 l l nAK T£IE RICHTKlN QOUda 24 Januari igol Granen Tengevolj e het dootweder ging er in granen hoegenaamd niets om Alle koopers wachten nu op de volle heropening der vaart Veemarkt Melkvee goede aanvoer handelen prijzen Vette varkens goede aanvoer handel vry wel 19 k 21 et per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vrij wel 19 k ao et per half K G Magere Biggen weinig aanvoer handel gewoon 0 70 i per week Vette Schapen wemig aanvoer handel gewoon Lamschapen redei aanvoer handel vrij wel 14 4 23 Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vlug ƒ 7 4 11 Graskalveren geen aanvoer handel iets beter k Fokkalveren 8 k 17 Kaaa aangevoerd 33 partijen h indel matig 16 kwal ƒ 24 i 26 2 le kwal 19 k 23 zwaardere NoordHoUandsche k Boter weinig aanvoer handel vlug Goeboter 1 30 k f 1 45 Weiboter i k f 1 20 üienwc Parapluies Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Hoeren gevoerd en ongevoerd en verder vole NOUVEAUTÉS A VAN t S l Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA relet Aaa Xo 31 Beurs Amsterdam van Slotkri 81 93 93 88 AN Vrkrs 88 NlMlLAND ü n Nad W 8 9V 81 dilo dito ditc 3 93 V dito dito dilo 3 93 Hon B übl Goudl 1881 084 lOOl itTAL Insol riiTmg 186981 6 88 Oonilia Obl in papier 1868 6 SS dito iu zilver 1868 6 li lu PoKTUOAt Obl niot ooupoo 3 ♦ dilo tlokal 24V RuzLAKD Obl lUnnenl 1894 41 66 dito O0COD8 1880 4 96 dito bij Botbs 1339 4 96 iidito bij Hop 1889 90 4 6 tdito 10 KOud leen 1883 8 67 dito duo dito 1884 6 101 apAKjB Perpet obuld 1881 4 57 iTuuau aepr Couv leep 1890 4 92 60c leening serie D 28 j Gecleeuin serie G 88 1 jZoiDAra Kp V oblg 189 6 Mailoo Ob iit 3oh 1890 8 10 T zvil i Obl 4onbep 1831 1 34 VmniDAH Obligation 1896 3 900 tHoniaoAll Stfld leeu 1894 3 91 Nm N Afr Handelsv aand 9 iArani sb Tab Ug Certifioaten 631 fieliMaatsotiappij dito 486 Ara Hypotheekb paodbr 4 Cult Mü der Vorstenl aand 65 1 Gr Hjpotbeekb pandbr 4Vi 108 Kederlaadsohe baak aand 204 Ked Handelmaataoh sito 164 N W k Pao Uyp b pandbr 8 9 Rott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hjrpothoekb dito 4 OoBTZNB Oust Houg bank aand 28 RusL Hypotheekbank pandb 6 IIOV AmaiRA Equt hy poth pandb 4 90 Maiw L O Pr Lion rort 6 291 NlD Holl IJ Spoor w Mij aand j 1141 Mij tot Bipl V St 8pw aaud j 10 1 Ned Ind Spoorweg m aand 884Nad Zuid Air Spm aand 6 285 Jito dito dito 1891 duo 6 100 IlALllSpoorwl 1887 89 A Eobl 3 66 Zaid Ital gpwmij A H obl 8 66 PoiBN Warsohau Weeoen i and 161 Eosl Or Ru Faatowa dito aand 5 76V 86V Iwang Oombr dito aand 5 98 Kur k Oh Azo 8p kap obl 4 lOO l dito dito obliir 4 100 Ahikika Cent P o Sp Mü obl 6 114 Ohio d North W pr O v aand l dilo dito Win 8t Poter obl 7 141 Denver k Rio Gr Spm eert v a 6 nUnoii Central obl in goud 4 lOSLoai r Naihvilli Oer V aand 74 Mexico N Spw Mlj Ie hyp 6 104 Hia Un Pao Hoof lijn ob ig 6 48 dito dito Line Ooi Ie hyp 0 6 Gadada Can South Ohert T aand 53ViK 0 Rallw t Na lo h d 0 0 Amsterd Omnibus Mij aand 180 Kbd Stad Amsterdam aand 8 108 Stad Rotterdam aand 3 lOS BiLorit Stad Antwerpen 1887 2 99 1 Stad Bralsol 1388 8 100Hoxo Theiss Begullr Oeselsoh 4 117V Ooanvi Staataleenig 1860 6 117 K K Oost B Cr lS80 8 101 PAHn Stad Madrid 3 1888 34 NiD Ver B z Arb Spool nert OPRUIMING der EESTEEEENDE MANTELS COSTUMES Blou§en Peigiiolr § eii Pelterijen Tot veel verminderde prijzen ü SAMSOM VEESCHEIDENHEID Als vervolg op een vroeger door ons geplaatst bericht omtrent het optreden in ons land van de tooneelspeelster Adële Sandrock doelen wtj mede dat heden hij ons uit Zimony het volgend telegraphisch bericht werd ontvangen Sandrock dnrchgegangen Gesellschaft in Eleud jgehracht Tournee absagen Impresario Schiller Burgerlijke Stand GEBOREN 22 Jan Franciscus ouders T Koster on P Vink AntoniuB Franciscus ouders T V van den Akker en M van Oosterom Jacobus ouders A de Mooij en A C Kusters 23 Gerrit Matthijs ouders J Bunschoten en A Verkaaik Geertrnida Bernardina ouders G H Straver en C van Hofwegen Thomas Johannes ouders P A Luiten en H J Blom OVEELEDEN 22 Jan J C Teurlings 6 m ReeuwUk GEBOREN Annigje ouders J vanSpengen en N Eijkaart Huig ouders J vaii DiJk en G Oskam Adriana ouders A Kraan en J van Tol Wilhelmina Helena Paulina Maria ouders S Hahen en T Noordegraal Klaas ouders W Schouten en M van Dp Pieter ouders A van den Berg en A Perdijk b OVERLEDEN A ökkersen U m J M van Leeuwen 28 j A J van Eijn 6 m GEHUUWD A Nederhol en J Verlaan A Blonk en S A Hagen AnVEttTENTIKN V Heden overleed ome geliefde Broeder Behuwdbroeder Oom en Behuwdoom de WelEdelgeboren Hoer ABRAHAM JAGOBUS POTTER in don ouderdom van 57 jaar Kit aller naam F J POTTEE Amsterdam 21 Januari 1901 Bezoeken van Roimbelftaij kunnen nüt worden afgewacht Alffemeene kennisgeving Heden overleed tot mgne en mijner Kinderen diepe droolheid mijn hartelijk geliefde Echtgenoot do Heer lacob jilriaan Koest van IJiiiburg in den onderdom van 52 jaar C M ROEST VAK LIMBURG ECK Eotterdam 21 Januari 1001 Eenige kennisgeving Teleplioonnet GoTida Abonnement f 40 per jaar voor per ceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gfratis Het net is aangesloten aan het Ejks communaalburean Op 1 November 119 vorkregen abonnem ten Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT OaFöêFbërg Slage r TIEIDGWEG II 73 EERSTE KWALITEIT RUNDVLEESCH Concurreerende Prijzen BIEFSTUK 55 et per 5 Ons Aanbevelend A y D BERG TIENDEWEG D 73 HtT Wie werkelijk p r ü s stelt een te hebben laat zich otogrnfeeren in de Votografitche HunHtmrtcMlng STTJODIO TOB V D W t LlS Fl SINGEL 661