Goudsche Courant, zaterdag 26 januari 1901

No 8411 Zaterdag Sd Januari 1901 39ste Jaargang GOMCHE mum iVteiiirs en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No Ut ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 r els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No SS De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nomroers VTJF CENTEN B W W W fWI ÈWmnmiMm aUe Couraiten worden aangenomen door het 4 lverleuti Burean van A BKI KMAK ZOON Dames Zangvereeniging AEÏÏOLD SPOEL Dirigent de Heer BEUSEKAMP met welwillende medewerking van H H Oenoodigden LAATSTE 0PV0ERIH6 Volks Voorstelling OP Zaterdag 20 Januari 1901 des tvondB te t l aar in de Zaal KUNSTMIN der Sociëteit ONS GENOEGEN Bewgien van toegang i SO ets Ie rang en M ets 2e rang tot een beperkt aantal na Donderdagavond 7 nar tUtêluUena veiiirijgbaar bg den Boekhandelaar J de VEN Markt Plaatsen kannen besproken worden op vertoon van Kaart VBIJD AG en ZATEED AU van 10 12 en 3 5 nur Aan d Zaal wordt des avonds geen bnroaa geboaden Te Huur of Tc Hoop om terstond te at nvaardcn twee naast elkander staande praclitigo Pakliuizen gelegen te Gouda aan de Tarlsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Gel3roodersSTE£ SMA Bloemisten Turfil ngci 7 eu 7S Struik en Stamrosen OP BOTTEL PRAOHTWAAR steeds voorhanden Bloemen öil t Zuiden TELEPH No 114 FEMSCHE STOOMVEEVEEIJ H theiiiisclie W ssclierlj I Ti H oppi iiiEiMii B 19 KmiêkaAe Uotterdam UebrevetDt rd lioor Z M den Koning der B gea Hoofddepdt voor GOUDA de Beer A VAN OlS Az Öpttcialiieit toot het itoomen en rerrea Tan alle Heereneu Dameigarderoben alioolr alle Kindert oederen Speciale inrichting Toor het atoomtD fan pluche mantels veeren bont enz Gordyneu tatelkleeden eat worden oaar dt uienwate en laatst methode geverfd Alle goederen faetzü gehoornd of g vertd worden oneohadel k voor de i rezondneid TolgenB ttasl bewerkt H E eg sj it Paiit Expeller D rbg jui ordt dit nudiA net TAnuwDd mioOM MO wwad tano Bhaom thk JlektVnkoodluil iitp iaiUn dMi Twtnmvwt Iba l tt oplut hbddiBuk ABkut JUflM n mlf citt ie d miMt aMlMw ImilwlUi M XIUA CUbu ti Tbj w B ad9rfl Iittntim nt I i k Hat t Mti BKdièdldjrlHtt u c ifc maklulylute omêoiMtl vooc He ra n vooral damaa tn KituUneboeawark U de Appratuwr Tkn C H HVIIir 4 C B rlla B tli 8tr 14 Man letta goed op naam en hbridcimerk lirtrn Mr kvi H woa WlnktUvt tn inkwawwk HtutarlH Hw BMwrul OiMt ky W aN UM JlraNa Voor Maaglijders 4 AN allen die zich door het vatten van konde of overlading van demaag door het gebruik van slechte moeieiyk te verteeren te warmeot te koade spijzen ol door onregelmatige levenswijze een maaglgdenals Maagkntarrh Maagkramp M mopünen moeielijke pij verterlng ol fer H nUng op den hals gehaald hebben zj hiermedeeen goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreöeljjke werkingen reedssedert vele jaren belezen zijn Het is J Deze Kraidenwijn is ait voortreüeiyke geneeskrachtig bevondene kruiden met goeden wijn gemaakt en versterkt de spj verteerings organen van den mensch zonder een laxeermiddel te zijn Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzijtendc stollen en werkt bevorderend op de vorming van gezond bloed Door het op juisten tijd gebruiken van Kruidenwijn worden maagkwalen meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niet talmen er eene proef medete doen Symptomen als hoofdpijn oprispen zuur in de maag opzettiag misselijkheid met braken die biJ chronische maagziekten des te heviger optreden worden dikwijls n i eenige malen drinken genezen VofetOTminir onaangename gevolgen daarvan als V BVU p U benauwdheid koliekpjjnen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KRUIDENWI JN dikwgls snel genezen KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spysvertering en ver wijdert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen uit maag en darmen I Schraal bleek uitzien bloedaimoede Teival van kracbien zijn meestal do gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloedvorming en een ziekelijke toestand van do lever Bg gebrek aan eetlust I evenals herhaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voordurend i ziekelijke toestand in KKUIDÉNWIJN wekt de verzwakte levenskrachten op KRUIDENWIJN verhoogt den tietlust bevordert de spijsvertering prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust Talrijke altenten en dankbetuigingen bewijxen dit I ggp KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flesschen i Fl 1 50 en 2 in de Apotheken van Gouda Oudewater Schoonhoven Bodegraven Woerden Alfen Aarlandervoen Voorburg Leiden Rotterdam s Gravenhage enz alsook in alle groote en kleine plaatsen van de provincie NoordHolland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt de Firma WOLFÏ Jo drogisten Westhaven Gouda 3 en meer flesschen Kruidenwijn tegen origineele prijzen naar alle plaatsen van Nederland Voor namaak wordt gewaarschuwd Men ïcrbqc uiisluiiend Pf HiilMiri IJllrU irsclie Rrulileiiwljn Mjjn Kruidenwijn is geen gehcimraiddel zgn bcstanddeeleu zgn Malagawgn 450 ü Wgngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roode wgn 240 0 Atlas bessensap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anijs alantswortel Amerik krachtwortcl gontiuilnwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bostanddeelen worden vermengd iwy i ir i n i f i iii Dour OeiiMfth algemeen Ksinbevolcn Met C r Dlploina en Ooud Bekroonde PRAEPARATEN VAN OlllnSI 1 JlPrtrh d meeitlttacWigo en vertterkcnda KINA WUN tegenfwaktt y ü U L I J i 1 volwawenen gebrek tan eetlmt ilechw pUaTérlërlngi zehuwhootüpyn ter versterking na tiekte of kraambed koorta en hare gevolgen QUINA LAROCHE FERRUQINEUX in bet bijiouder tegen Blocdgebrek Blnkzucht kwalen Tan KritUchen loeftyd ent Verkdji baar lu tln ons t 1 00 ca 1 TS WtfA f jk o fl Totdzaam versterkend aangenaam van smasLk voer daeetijkich geb nik T V vooral voor kinderen jwakken en klierachtlge gestellen leer aan te be veleu aIs geneeskrachtige drank bi etoornijacn der apijiverterlneaorganen en dlarrhée ook voor xmgelingeo en kleine kinderen Pnia per bui a 4 K fXJQ k K 0 ©0 Kgr 0 50 Chemlach M AllrcilïL At Speciaal voor Kindervoeding in buMtu i Kgr ƒ 0 90 lulvere ITI IIVomiVd k ƒ o eO Vi Kgr 0 aÖ to Ac41ltnSl C tCfnVf Üf tl Het rookenecnerhalvc cigarette ii voldoende ter bcMnj ding van de hevlgate aanraUea van ABtluna otc Indoosjes a 0 86 en 0 6Ó Tamarinde Bonhnns f uit puroatikf tegen verttopping Aam belen Migraine Congeatiesetc vooralooit alsiaxana voor kinderen bewijien de famarinde Bonbons van KKAri KI IEN ii HOLM lelani Tijke diensten daar de vorm voor het kind begeetl jjk en de smaak aangenaam n l riji per doo e 0 90 en O BO Qg1mi k1r 3aGiniAG alf emeen erkend als het BESTE huismiddel aOHll O bij Hoest Verkoudheid en Keelp n bet it een allJmoplcMsend en verzaciitend middel bij uitnemendheid uiüduitend m □ fleïchj verkrijgbaar Frija ƒ 0 20 per flead ije fh fratparaitM rm KRAEPELIEN ft HOLH U Zelat ti n iflhm twtrêien ran mligvtl n waarop ét naam wi kamdtetknUnif w rêrlri gltaar HJ tMt mê tU KRAEPELIEN HOI M Hofleveranciers ZEIST Ul Patent JH Stollen tn irtipi Der arottne Effido itm untere i ateni H Stoltmi trrungBn hêt Aniau tu r rMhlii aiian wrrthlosen yaehahtnungfn gagtbrn Uut iaufe isthar nnure gteta êCiiMrffn H StoUen mir ton un Jtnct od tn toloftw £ l$êntitn ilui7fên Anw iiAiar PUkit M nalwiiliiwul ÊMgaltSngt Èt S Fr i M rf n und ZettffniêM trêtk umi frmmê Wa arn ing Mj tliiii fni Geen Engelsch maar Echt BOEEENBHOOD 19 cent de K 6 A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 Wie SütikfciT üjn wil de £ cllt I xd£u C C 0 te ontvangen cwunen gesteld o os v le prcofiiemingen in den handel gekomen onde de d jub des I uitrinden Dr Miohaelli vemardigd l op de beste machines in het wereldbe1 ramde étabbliateownt van Ocbn 8 oU 1 wok t Ksoleii laciM J rTDlc aeIiy Cikel Cacao In vierkanten buow Se Efkül OkOKi h m mdk iA okt 1 Mn ungenua gezond druk war it gtlijkaoh gtbniik eeo k t the ipria t p Bder TOOT een knp ChoeoUtt Ali geneeakraoktiu drank bij gtral dianhee ilodit nut water t gabto en j Verlrijghur bi t TwiTMWHt B X Apotbêksm i Pri Vi 0 U T pwlrfbinlei I f 1 80 t 0 90 o ai5 Oeneraalvertsgenwoordigar v ar Nedett I land JuHus RlatlenMtdt Amnterdam Kalvetstraat 103 TUtny t Wondirbalifia d do geheele wereld beVoud en fteroemd OnOTertroffen middel tegen olie UoTBt Long LeierMftaifzlekten enz Inwoudig óowoi ats ook uitwendig m bijna lUe itektegevallen met goed itevolg non te wouden l r s p r flacon t 1 per post t liö ThiirtfB Wv dmdf bo it een Alsnog ougelcauda gea eakracht on heilzame werking Maakt raeeatai alke pijnlhke an feraarvoUe operatie fjeheel overbodijt Met deze ztilf werd eon 14fa r oud VOOf ois iKeslJ k rehouden heriirezwet on onlangs een bijna s aar kankerlijden eiiezen ürenxt geadKing en verzachting der pijueu bij vrondeo oatatekingeu ens van allerlei aard Prijs por pot t 150 per post f 1 80 Centraal Depot voor Nederland Apothekor IIEKKI S4NDEIIS Rokin S A m tordam W r geen dep6t ii bcsteüe ueu direct un diehcliatiena Kithika ilci A THIKKKY iu Fregiad 1 Kohittcii ÜMten cli Gelieve proBpeclui te ontbia ea b h L Cautraal UapAt ndMS B kin B Amsterdam yiWj jS f U IKS OODIS SCHIEDAMMEK BEUEVEE Merki NIOHTCAP Verkrijgbaar biji PE ETERS Jz Als hewya van eehthaid U oacbet en kurk steeds rooi lieo van den naam der Fino P HOPPE EENISBEFOITAKTBSB Heu wordt verzocht op t HEUK te letten ÜIT H T MAOiZUS vm M RAVEi SWAAYZO EN GORINCHEM Deze THëëËN worden afgelererd in verzegelde pakjes van w iwee tn een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prijs voorzien van nevenstaand Merk volgens do Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREEBAART hZ GEEJ BETKIi Kres voor alle soorten SCHOENWEEK dan het loordbrabantsch Schoen en Laanenmagazijn apleiweg E 80 tegenover de Kleiwegsteeg OPHtllMIWCt van alle Winter Arti kelen in ongesorteerd SCHOENWEEK Aanbevelend C SMITS AUe reparatiën en aangemeten werk Druk van A BRINKMAN Zn Gouda KE i lSGËVlKG GHONDBELASTIUG tDe BURGEMEESTER der gemeente Gouda brengt ter algeraeene kennn dat het Kohier No I voor de Grondbelasting op de Gebouwde en Ongebouwde Eigendommen dier Gemeente over het jaar 1901 op den 23cn Januaxi 1901 door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Rotterdam executoir verklaard is gesteld in handen van den Heer Ontvanger der Öirecte Belablingen alhier dat ieder belastingschuldige verplicht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat binnen drie maanden na atkondigiug van het Kohier onder overlegging van een dubbel van het AanslagBiljet bezwaarschriften kunnen worden ingediend bij Heeren Gedeputeerde Staten deier Provincie Gouda den a sen Januari igoi De Burgemeester voornoemd R L MARTENS UalteolaDdscbOverzIcbl Koning Edward VII is in t openbaar geproclameerd tot koning van Sroot Brittanje en Ierland keizer van Indië om 9 uur gistereniBorgen aan het paleis van St James De Koning was er niet bg tegenwoordig De Staatscourant bevat da afkondiging van den zwaren rouw voor het Hof tot den 21sten Juli halve rouw tot den 24ste Januari 1902 De Staatscourant deelt verder mede dat de Koning in zgn radevoering in den Privy ConcU zeide Mgn eerste en droevige plicht is V het overlgdon van mgn dierbare moeder de Koningin mede te deelen Ik weet hoe innig gij en het geheels volk ik geloof ik mag zeggen de geheele wereld met mg deelt in het onherstelbaar verlies dat wiJ alleji hebben geleden Het zal mijn standvastig streven zgn om steeds op den door haar gewezen weg voort te gaan Ik ben vast besloten een constitutioneel vorst te zijn in den striksten zin des woords en zoo lang ik leef te arbeiden aan het welzjjn en de vooruitgang van mijn volk Ik heb besloten xlen naam Edward te voeren Aldus handelende onderschat ik niet den naam van mijn groeten en wgzen vader die algemeen bekend stond als Albert de goede en ik wensch dat zgn naam als zoodanig zal blijven voortleven Ten slotte reken ik op het Parlement en het volk om mij te schragen in de zware plichten welke nu op mij rusten en aan wier vervulling ik besloten ben mijn geheele kracht gedurende het overige mgns levens te wgden FEVlLtETOX WILSKRACHT 30 Haar eenige verdriet als dit een verdriet genoemd kan worden is hare zwakke gezondheid doch doen wij niet alles om haar te versterken f Die schaduw haars levens heeft God haar op haar pad geworpen en Clara is een veel te vroom kind dat zij daarom tegen haren hemelBcben Vader io opstand zou komen Laat ons in ootmoed roor Zijn wil het hoofd buigen Clara dus ging hij voort op teederen toon tot haar het woord richtende ik heb nog maar weinige uren geleden Zijne nabijheid op nieuw ervaren Zijne macht en Zijne barmhartigheid mogen aanschouwen O mijn dierbaar kind I hoeveel en dat wel onverdiend hebben wij voor bij de armen toch ook Gods kinderen l Dat mogen wij wel nooit vergeten Clara gevoelde dat niemand haar begreep zij leed ontzettend veol en kon het misverstand niet uit den weg ruimen zij kon niet zeggen aan geen mensch op de wereld wat baar zoo diep ontroerde Nadat zy langen tijd had liggen mijmeren brachten haara vaders woorden haar toch op den eenigen goeden weg waarlangs de geschokte ziel rust en vrede kan vinden den weg tot God dien wit toeken dien wij vinden door het geloot en de heida tot Hem Ëene korte poos Verschillende Engelscbe bladen bevatten artikelen over den Koning Aan de bgzonderhaden daarin vermeld het wordt het volgende ontleend Toen de prins zijn studies teEdinhnrg te Oxford en te GambridgeVoltooid had maakte hij in 1860 een reis door de Vereenigde Staten en Canada waar bij met veel geestdrift werd ontvangen In 1862 reisde hg met Dean Stanley naar het Oosten en bezocht hg Jeruzalem In 1863 trad hg in het huwelgk met Alexandra van Denemarken In 1871 werd de prins aangetast door typhns en verkeerde hg gerniraen tijd in levensgevaar Geheel Engeland leed met de Koningin in die dagen van diepe droefheid over Bertie s ziekte Maar door de trouwe zorgen van moeder en zuster herstelde de prins en in Februari 1872 kon hij den dankdienst in St Paul s bjiwonen Sedert 1874 is de prins Grootmeester der vrgmetselaren in Engeland In 1875 en 1876 maakte hg een reis door ludië De groote belangstelling die hg toonde voor de Farijsche tentoonstelling van 1878 droeg veel bg tot het welslagen van die expositie In 1883 woonde de prins de zilveren bruiloft bg van den Duitschen kroonprins en zgn zuster toen kroonprinses Erederik thans de Duitsche keizerin weduwe Hj werd by die gelegenheid door keizer Wilhelm I benoemd tot velcimaarschalk inbet Duitsche leger Herhaaldelgk vertegenwoordigde hij de koningin of de Engelsohe koninklgko familie bg offlcieele pIschtigUeden in het buitenland De prins staat bekend als een groot sportsman wiens kleuren overal bg de groote rennen te zien zgn en van wian eenmaal een paard den Derby heeft gewonnen En overigens moet hy een bootsche gemakkelgkheid in den omgang bezitten die hem een zekere populariteit deed verwerven Het stoffelijk overschot der Koningin zal dan Isten Februari van Osborne worden overgebracht De begrafenis zal den volgenden dag te Windsor plaats hebben overeenkomstig het uitdrukkelgk verlangen der Koningin Ue plechtigheid zal plaats hebben te midden van groot militair vertoon De Duitsche Keizer zal Engeland niet verlaten voordat de teraardebostelling der Koningin heeft plaats gehad De Kroonprins zal 26 Januari te Port Victoria aankomen Het Engelsehe Departement van Oorlog geeft nog geen berichten uit Zuid Afrika De gevolgtrekking ligt voor de hand dat er niet veel goeds te melden valt had het lieve kind dien weg wel niet verlaten maar minder hare aandacht er aan gewijd Zij richtte zich thans weder met al de kracht harcr ziel met geheel haar hart tot God Zij was nog te zwak om aan haar gebed woorden te geven zij spande tich in om hare gedachten bij God te bepalen en sprak in zich zelve zonder woorden iMijn Vader ondersteun mij behoed mij Ik wilcte zoo gaarne mijn hart van de wereld en hare genietingen attrekken ik kan het niet Zonder Uwe hulp vermag ik het niet Een paar uur geleden bij het verhaal haart vaders was zij zich van eene innige liefde voor den vriend haars broeders voor Egon von Bemsdorf bewust geworden zij hield zieh verzekerd dat als haar vader gezegd had dat de jonge man dood van de ladder was gevallen ook haar levenslicht zou zijn gedoofd Hij leefde hij was door Gods goedheid gered geworden Door het vroolijk poperen van haar harf was y aan zich zelve ontdekt geworden Zij had zich één kort oogenblik zijn eigendom geweten en eene warme zonnestraal ras verdwenen evenwel wab in haar hart gevallen en had er een tot hiertoe onbekend leven eene nieuwe vreugde gewekt Toen stond plotseling de Ztgeunersvrouw weer voor haar Clara iiowde weer met ontroering hare onheilspellende woorden Zij moest van de heerlijkheid des tevens afsuod doen en zij kreeg het leven nu pas het Het was een zware strijd voor het zwakke meisje zalig door haar hartsgeheim was zij meer dan ooit gehecht aan de aarde co het levao terwijl de herinnering aan de vervloeking geea oogenblik ran haar week waarbij haar de De overige berichten zijn spaarzamer dan ooit maar dit schijnt wel zeker dat omstreeks den 20en of 21en een sterk commando van Calvinia uitgerukt de Britten in de richting van Clanwilliam heeft teruggedreven en op die plaats is aangerukt Ook Zuidelijker begint men angstig ta worden voor de Boeren Te Swellendam is de staat van beleg afgekondigd Spoedig schijnt een treffen te verwachten Settle die het bevel voert in de kolonie en Delisle Bethnne Thornyoroft en Hinneket onder zich hieft heeft zjjn linie uitgebreid van Matjesfontein naar Piketberg Er scheen sprake van een concentreerende marsch Do olücieele opgave van het War Office van Dinsdag vermeldde vier man gesneuveld twee officieren en 41 man aan ziekte overleden Enteric of typhus üit Johannesburg wordt gemeld dat do Boeren onophoudelijk by do kafterkralen op 8 mijlen ten Oosten van Springs gelegen Engeliche patrouilles beschoten De kommandant te Springs besloot toen een hinderlaag te Itggen niet het gevolg dat vgf Boeren gedood en twee Engelschen gevangen genomen werden Alleen Engelschen zgn in staat om zulke mooie hinderlagen te leggen dit tjj zelf gevangen genomen worden In de Franache Kamer brengt de ministerpresident Waldeok Ronssean hulde aan de nagedachtenis van koningin Victoria hg voegt er hg dat men den rouw van de Engelsche natie kan afmeten naar den eerbied en de genegenheid die zy voor de Koningin koesterde Eerbiedig buigt da Pransche regeering zich voor dien nationalen rouw De president der Kamer sluit zich namens de Kamer bjj deze huidebetuiging aan In den Senaat leide de minister van buitenlandsche zaken de heer Dalcassè dat de regeering van koningin Victoria ean belangrijk tijdperk vormt in de geschiedenis van GrootBrittanniö on van de wereld want door haar eigenschappen baar zeldzame dengden en haar ondervinding wist koningin Victoria zelfs buiten haar Bgk geZag en algemeenen eerbied te verwerven De Eegaering spreekt haar hartolgke wenschen uit voor de regeering die thans aanvangt De voorzitter van den Senaat sluit zich namens den Senaat bij dezo betuigingen aan De Italiaansche Kamer besluit een adres van rouwbeklag te zenden aan het Engelsche Lagerhuis De socialistische afgevaardigde Horgari roept Leve de Boeren liefehjkheid des bestaans ontzegd werd Den gan schen nacht streden de bekoring der wereld en de zaligheid van den hemel tn haar gemoed om den voorrang zoodat zij pas tegen den morgen in eene gewenschte sluimering viel Met God verzoend kalmer van ziel werd zij wakker en voelde zich sterk genoeg om haar bed te verlatet Graaf Hermann bracht zijner zuster een bezoek in hare kamer met een hart vol deelneming sprak hij over den vorigen avond en schilderde den rampspoed dergenen die door het ongeluk getroffen waren met zulke levendige kleuren dat Clara weer al hare aandacht aan de armen en beproetden schonk Het jonge meisje had de beste voornemens opgevat zij wilde beproeven haar hart alleen aan God te wijden en het van aardsche wenschen te bevrijden Egon s liefde waaraan ny niet twijfelde zou aU eene vriendelijke ster haren korten levenstijd verhelderen Terwijl zij alstand deed van alle aardsche hoop bleul haar hart te inniger aan die liefde vasthouden als eene gave van God aanvaardde zij het gevoel dat haar gelukkig maakte en plaatste het m vromen eenvoud naast hare heilige vereering en hetde tot God haren hemelschen Vader Kon Clara zoo zeker zijn van Kgon s liefde Was het niet mogelijk dat zij zich bedroog Arm kind Hermann von Felaburg geleidde zijne zuster naar de huiskamer zij smachtte naar frissche lucht en trad naar buiten op het balkon De aanblik van het voorheen zoo üchoone dorp stemde haar droevig Het jonge meisje f ing onder een weelderig opgeschoten oranjeboom zitten die tegen In de Fransehd Kamer wordt de beUaudeling van do wet op de congregaties voortgezet Do algomeene beraadslaglngeu ziJD gesloten na een lange redevoering van Laaies waarin het ontwerp wordt aangevallen en de doopceel gelicht van Joden protestanten en vrymetselaren De urgentie van de bespreking der artikelen wordt anngenomon met 361 togen 179 stemmen daarna komt artikel 1 in behandeling Verspreide Berichten Fbankruk Nu heeft ook de gemeenteraad van Lyon in navolging van ettelijke kleine gemeenton het dragen van het geestelijke kleed op het grondgebied der gemeente verboden en wel met 31 tegen 9 stemmen Het arbeidaayndicaat van Calais heelt met 1776 tegen 38 stemmen on 18 onthoudingen uitgemaakt dat de staking in de kantindaatrie moet voortduren hoewel de tabrieken heropend zyn Professor Emile Deschanel op wien vóór enkele dagen een KuBsiache studente een aanslag ploegde heeft eergisteren Woensdagavond zyn college in het College de France weder gehouden De professor werd uiterst vriendelijk begroet en in een korte redevoering bracht hg hnlde aan de dappere jonge dame die hem hot loven gered heeft waarvoor de president der Republiek baar een gouden medaille heeft geschenken terwijl haar toestand minder bedenkelijk is dm vóór een paar dagen Na afloop werd de heer Deschanel alweer toegejubeld en lyn xoon de Kamerpresident had er wat een pleizler in Uit IJizza wordt gemeld dat Alpenjagers die in de richting van Peira Cava eon verkenning deden op 2300 meter hoogte overvallen zijn door een lawine Twee officieren en zes minderen worden vermist è Aan het departement der posterijen hebben twee commiezen rédacteurs een hoeveelheid buiten omloop gestelde postzegels verduisterd ten bedrage van een paar duizend francs welk geval opgesierd door tal van b jzonderheden aanleiding heeft gegeven tot geruchten van enorme schandalen aan het departement waarin de hoogste ambtenaren betrokken zouden wezen Veukeitiodk Statbn Het heet dat president Mac Kinley nier den muur tuischen het balkon en de huiskamerstond bij het venster waardoor men zonder bemerkt te worden de geheele kamer kon overzien Hermann had op haar verlangen zijne zuster alleen gelaten Clara dacht m de eerste plaats aande ongelukkigen in het dorp Graai Waldemarwas er heen gereden justina was in het geheelnog met thuis geweest Geruimeu tijd was ijalleen de rust en de trissche versterkende luchtdeden haar goed een gevoel van zoeten vrededaalde neder in haar hart Daar hoorde zij dedeur der kamer zachtkens opengaan en zag metkloppend hart ICgon von Bernwlort binnenkomen Kén oogenblik wilde zij ongestoord zijn aanblikgenieten om hem daarna te verwelkomen na deuren van geva r Clara s oog rustte op de geliefde persoonlijkheid zij bemerkte dat de jongeman een klein portret uit den zak haalde en datzijne oogen met verrukking daaraan bleven hangen Uit de diepte van zijn hart Clara gevoeldehet kwamen de woorden der bewondering hemop do lippen die thans haar oor bereikten Vollielde en opgetogenheid hoorde zij hem zeggen Hoe schoon hoe goddelijk schoon ziit eij Angelical Door deu klank van zijne eigen stem verschrikt keek hij angstig de kamer rond Neen neen niemand had zi ne bekentenis gehoord Dat geloofde dat hoopte hij Hij stak het portret weer in den zak en ging de kamer uit IVordt vrvolgii