Goudsche Courant, zaterdag 26 januari 1901

Wlnterdieist 1900 AaDgevaogen 1 October TUd vaa Greeiwlch Ulr cln Spoorwegverbindingen met GOUDA 18 58 1 17 8 18 8 80 S IS 4 89 4 4 S iS t l8 1 5 01 5 11 f 5 18 V f 8 89 8 1 4 08 6 17 5 4S 8 1 68 5 10 0 I i 06 5 J0 Eitn HjtaUlen O tpiümi lijil ZoodH Muod n Oüudig niMgwli ralommnB r d S H TOlcrjgbiir Mpa k l i rmiilpriii B HolUndialie Spoor E0TTIKDAM 9ODDi tl rnn u 18 80 1 48 18 88 1 54 88 8 14 7 18 7 44 8 14 8 17 S SS 9 14 10 9 10 18 10 40 11 8t 1 14 10 19 8 8 10 80 8 41 X 10 87 7 47 8 07 8 19 8 68 9 85 10 M 10 4 11 01 11 47 8 46 11 1 t w a w t n t a 11 48 L gilr laiipUje l towgi 1 llln i i4 8 17 10 88 87 I 9 46 10 81 89 7 06 7 89 8 81 9 88 6 8 f r 9 48 ♦ 9 3 8 51 10 08 7 08 7 88 8 80 8 48 9 47 10 09 lO U 11 81 8 88 a 08 14 9 40 8 80 8 87 g os a M 9 48 8 04 8 84 9 00 9 89 10 08 10 1 9 a Halluaio apoor L Extn aapplaniestbowija ai de Oampagaia dee Wapmi Liti Allan m 8a kliaaa aim Utola Fla ilUtlaI op lu laop ku ulat farakail mrlaii 90DD A DEN 10 69 11 88 U 1 18 16 18 68 1 68 8 81 ll lL 1 10 11 8 1 a 11 88 ir 10 46 11 41 18 09 18 46 18 66 1 40 8 90 10 18 10 43 11 89 5 49 6 81 7 89 10 6 11 11 11 67 W 8 49 7 57 S O D U K i M S T I R D A M ji m oudk 8 9 8 11 8 81 9 83 10 80 10 9 18 08 1 10 1 88 8 86 07 1 43 5 19 88 8 48 9 61 0 l9 10 37 11 0 Amit W 8 01 8 8 9 81 10 10 11 04 19 48 11 67 1 57 S S6 4 It 4 67 6 S OS 8 44 9 85 10 3 11 03 11 58 lA rMt C 8 1 1S 9 87 10 95 11 1 1081 118 18 8 40 4 87 5 1 45 8 9 18 10 0 11 18 19 14 l at O 687 7 15 8 10 9 13 81 U IB 19 87 18 50 9 8 MO 3 34 4 41 8 11 81 7 09 8 10 9 61 Jl ma W S 84 8 47 7 30 8 25 8 45 9 80 9 46 11 30 19 48 1 05 9 40 8 8S 3 4J 6 0 6 88 38 7 85 8 86 10 06 Imida 7 01 7 31 9 18 9 89 10 13 10 8n8 61 1 88 6 1 18 4 18 4 84 6 47 7 18 7 4 8 01 lt 11 88 9 3 10 14 10 49 t 10 66 11 88 19 08 1 48 8 08 8 1 4 18 4 48 6 48 61 7 00 7 58 9 01 9 3S 10 05 10 48 8 18 8 68 7 47 8 88 9 80 10 10 9 87 10 88 10 41 ll I1I7 lial 1 1 ♦ 8 41 7 08 7 84 8 80 9 08 9 66 10 ziekte zon hebben en niet lang meer kan leven Hy zal liJn inangnratie redeToering niet zooals te doen gebraikeltjk is nitspreken in de open Incbt doch in het Kapitool BINNENLAND De Znid Hollandsche Gymnastiek ouderwjjiers verocniging houdt Zondag te sGra venhage eeno algemeene vergadering waarin onder meer zal behandeld worden het onderwerp Volkaweerbaarheid en gymnastiek inleider de heer W H H ngevelt Naar aanleiding van de praktjk zal voorts de vraag worden behandeld In hoeverre is het mogelijk en wenschelijk dat do oeleningen nit de soldatenschool op de lagere en middelbare scholen worden onderwezen f De heer G Ë Baerenda zal eene praktische les geven waarin uitgevoerd znllen worden oefeningen nit de soldatenschool zonder geweer staal oefeningen kleinoele ningen hoog en ver springen oeleningen aan het rek De 3e comp van het 4e reg vesting art nit BGravenhage onder bevel van kapt W J C B Droogleever Fortnyn komt 31 Oct e te Willemstad in garnizoen Volgens het afdeelingsverslag over de Staatsbegrooting werd slechts in twee aldeelin en over het kiesrecht van gedachten gewisseld maar in die aldeelingen verklaarde men zich algemeen tegen nitbreiding van het kiesrecht Üg dit aantal schaarden zich ook leden die bjj de laatste grondwetsherziening gezind waren geweest voor bepalingen die een uitgebreid kiesrecht mogelijk zouden maken maar thans zich aansloten bij hen die meenen dat nitgebreid kiesrecht ten koste van nieuwe grondwetsherziening niet gewenscht was Slechts èén lid verdedigde do stelling dat nitbreiding van bet kiesrecht moest beschouwd worden te ziJn een eisch van rechtvaardigheid Do rapporteurs willen blgkbaar den indruk vestigen dat de Eerste Kamer in ieder geval niet voor kiesrechtnitbreiding te vinden ia Het wordt eiken dag dnidolijker dat het bestnur der Liberale Unie met zijn voorstel om onverwijld Grondwetsherziening voor het kiesrecht bg de aanstaande Kamerverkiezing als shibboleth te stellen voor de liberale candidaten in de vergadering van Zaterdag zeer ernstigen tegenstand zal ontmoeten 01 de meerderheid der afgevaardigden voor ot tegen zal stemmen is een vraag welke wü niet kunnen beantwoorden omdat wij de volledige gegevens daartoe missen Uit de besluiten van een groot aantal der aangesloten kiesvereenigingen en ook nit het overgroote deel der liberale pers is echter reeds gebleken hoe slecht het bestuur op de hoogte is van de meeningen onder de liberale partjj in den lande Opnieaw beeft men aldus ervaren dat dergelijke ingrgpende voorstellen ten eonenraale onvoldoende worden voorbereid Zy behoorden niet aan de orde te worden gesteld zonder voorafgaand overleg Niet het bestuur der Liberalo unie alleen vertegenwoordigt een der grootste partyen 1 7 88 8 11 lioid 8 8 7 11 Moordroohl doot 7 18 Sieuwerterk T 8 Oapelle t f 8 64 9 08 8 09 7 98 65 4 49 6 80 07 7 18 4 58 6 41 6 01 6 61 5 11 8 04 f 6 17 10 S 98 7 89 Eotterdam Beur Rolterdsm D P Botterdun M Oipalla Hl uirerk rk Uaordrwht Souds i 9 07 8 84 7 48 8 18 6 90 6 86 6 48 8 iond Oudew Woerd Utraokt 8 88 8 18 8 68 7 4 UtrMkt Woardea Oudew Qoida 8 09 8 17 6 07 8 44 6 88 8 68 aotterdm M 5 7 44 EotterdsmD P Uolterdam B AUeo ll Uun in den lande ook de liberale leden der beide Kamers en de liberale pers behoorden gekend te worden alvorens voor een algemeene verkiezing een program wordt vastgesteld Wat er ook uit de vergadering van Zaterdagte voorschyn kome in allen gevalle achtenwy voor bet vervolg een andere voorbereiding dringend noodig welke zulke gewichtige daden niet enkel in handen laat van eenuiteraard beperkt bestuur Hand Do aankomst van de vorsteiyke gasten nit het buitenland is Maandagavond 1 Februari te 9 uur 16 min aan het Staatsspoor station Zy Kforden officieel ontvangen Op den weg van bet vorsteiyk echtpaar van het Paleis naar de Groote Kerk zal de KoninginMoeder in een staatsierijtuig met de Koningin en hertog Hendrik plaats nemen Zooals reeds vroeger werd gemeld is het Bruidspaar vergezeld van H M de Ko ninginMoeder voornemens Zaterdagavond 2 Februari de illuminatie van gemeentewege en van die der ingezetenen in oogenschouw te nemen De Vorsteiyke personen zullen zich op dezen tocht doen volgen door een stoet van leden van het Konfrkiyke Hof die door de Eerewacht wordt begeleid terwyi huzaren aan het hoofd znllen ryden De stoet zal te 9 uur van het Paleis vertrekken Dinsdag 6 Februari des v m 11 nur verleent H M de Koningin audiëntie aan de buitengewone gezantschappen die alsdan in Den Haag mochten zyn Dien avond is er groot gala diner ten Hove na afloop waarvan H M zich met de Vorsteiyke gasten te 9 uur begeeft naar den Koninkiyken Schouwburg tot bywoning van de galanitvoering door het Volkshnldeleeat comité aan H H M M de vreemde gasten het Hof het Corps diplomatique antoritoiten depatatién van vereenigingen en genoodigden aangeboden De rytoer van het Bruidspaar naar omliggende gemeenten zal plaats hebben naar Bgswyk en Voorburg op Dinsdag 5 en naar Scheveningen en Loosduinen op Woensdag 6 Februari telkenmale des namiddags hall 3 nur President Kruger is gistermorgen te U uur in een der vertrekken van het hotel geopereerd aan het linkeroog door de professoren H Snellen Sr en H Snellen Jr en dr A Heymans Krugers lyfarts De operatie slaagde uitstekend Het rechter oog van den president zal de volgende week geopereerd worden Gemeng de Berichten Bg de My tot Expl v S S zgn vele beambten vroeger bg de Z A S M in dienst als condnctieur en in andere betrekkingen aangesteld Men meldt nit Beek by Nymegen De eigenaar van het hotel Bergendal beeft het twee jaren geleden gebouwde hotel NienwBergendal en bybeboorend paviljoen aangekocht en als dépendance in exploitatie genomen ll lS 88 87 10 86 11 08 U tt ii oi 1 10 1 17 1 86 11 19 11 98 11 86 11 60 19 84 10 18 n 10 08 10 8 11 16 11 86 9 40 9 48 11 81 11 45 18 10 10 18 10 S 10 88 10 48 10 49 9 18 9 47 8 89 11 68 U 08 18 81 10 1 gOl D4 UT 10Hl ia i 18 00 18 87 9 16 3 18 4 88 9 38 8 40 S J 18 88 109 8 08 S 4i 6 04 10 14 10 0 ll l 11 84 11 47 11 66 18 87 1 86 t 8S De tuin van het nieuwe hotel zal door aankoop van een belendend perceel nog met eenig terrein uitgebreid worden Nog een andere gelegenheid wordt opengesteld om op meer biyvende wijze van Bergendal s aantrekkelgkheden te genieten Er zal n l een villapark worden aangelegd in het boschryke terrein om den kleinen Uilenpnt gelegen aan den rgweg naar de Meerwyk Een zacht slingerende breede laan zal daarheen en daardoor aangelegd worden beginnende by het eindpunt van de stoomtram tegenover de stalling van het hotel en even voorby Beukenoord op den Meerwykschen weg uitkomend De wednwe Lefèvre te Pargs had aan de rechtbank van de Seine het verzoek gedaan verlof te verleenen om het lyk van haar man die te Villemonde begraven ligt over te brengen naar het kerkhof Montparnase De familie was er tegen Na pleidooien in deze zaak heeft de rechtbank uitspraak gedaan Het verzoek is geweigerd o a op grond dat het van belang is een begraafplaats die in overeenstemming met alle belanghebbenden is gekozen niet willekeurig te veranderen en den eerbied voor de dooden en hnn rust te storen door de grillen de twisten en de oneenigheden van de levenden Een zware orkaan beeft in den nacht van Maandag op Dinsdag op de geheele Noorsche westkust gewoed van Tromsoe tot Kristianssand Het noodweer ging vergezeld van hagel sneeuw bliksem donder en springvloed zoodat geen der schepen van de kustplaatsen kon nitzeilen De benedenwgken der havensteden zgn ondergeloopen en schade is berokkend aan pakhuizen bruggen enz ook vreest men voor het verlies an menschenlevens Het spoorwegongeluk te Twelloo I Voor de rechtbank te Zutfen stonden Woensdag terecht J de Vr oud 21 jaar klerk bg de HoUandsche Spoor en E E oud 31 jaar arbeider wisselwachter bg die maatschappy Bg dagvaarding wordt hnn ten laste gelegd door verzuim schuldig te zyn aan het spoorwegongeluk op 22 Dec j l te Twelloo dat den dood tengevolge had van de reizigers A N Tiggelaar en J Th Broekhuis Het O M reqnireerde voor den 2en beklaagde E E 3 maanden hechtenis en voor den len bekl J de Vr vrgspraak Mr Z van den Bergh herinnert er in het yHbl aan dat by in den zomer reeds zyn formeele klacht wegens meineed indiende tegen Eeltje Singia Einde Juli vernam hy mondeling van den substituut officier van justitie te s Gravenhage dat de zaak in handen van den rechtor commissaris was Op een schrifteiyko vraag van 22 October kwam betzelfde antwoord En op 8 Januari kreeg hy op een derde vraag het bescheid dat de vraag nog hangende is Zg wordt dus wel grondig onderzocht naar t scbynt Of moet zg vervallen met de gratie die men voor de Hogerhuizen nu verwacht 7 1T 7 18 7 57 4 89 4 47 r 1 45 8 46 4 08 4 34 5 95 4 44 4 1 6 r 07 18 5 44 48 1 58 r 8 03 1 09 8 09 8 33 3 l 0 4 16 4 94 lae Taraa 4 19 4 60 8 86 6 08 6 18 6 87 6 88 5 66 A AO 8 46 8 48 4 16 4 45 n 8 80 7 10 7 86 8 1 7 96 7 38 8 43 7 54 8 08 5 10 87 10 53 11 01 1 98 6 8 6 11 6 80 9 18 9 28 üit Beriyn is te Londen het bericht ontvangen dat de firma Krupp aan de Duitsche Eegeenng zon hebben medegedeeld dat hoewel zg tot dusver zich onthield van het leveren van krygsbenoodigdheden aanB v land zg in het vervolg zich niet meer aan deze overeenkomst kan honden doch Engelsche orders weer zal uitvoeren Men brengt dit besluit van Krnpp in verband met de verklaarbare vrees voor de concurrentie van andere Duitsche kanonnengieters die zich niet stoorden aan de wenschen der Regeering en gretig gebruik hebben i emaakt van de gelegenheid om Engeland te bedienen toen Krnpp niet meedeed In een eergister avond in de Hoogduitsche Schouwburgzaal te s Gravenhage gehouden samenkomst van winkeliers en neringdoenden is met algemeene stemmen der talryke opgekomenen aangenomon de volgende verklaring De vergadering van winkeliers en neringdoenden gehouden op 23 Januari spreekt haar afkeuring uit over de bevoorrechting van enkele wmkeliers boven en ten koste van hun concurrenten zooals deze door de Commissie voor een Volks hulde by het huwelgk van H M de Koningin inzake de aanstaande nitdeeling plaats grypt acht noodzakeiyk dat hierin verandering kome en de commissie haar nit te reiken bons bg alle winkeliers inwisselbaar stelle tegen de op ds bons te vermelden levensmiddelen noodigt de winkeliers van s Gravenhage dringend uit geen bgdragcn te storten of toe te zeggen bg welke gelegenheid of aan welke commissie ook wanneer niet vaststaat dat de bgeen te brengen gelden op billgke en rechtvaardige wgze zullen worden besteed doch hun gaven op den dag der collecte in den vorm van bons tegen levensmiddelen inwisselbaar in eigen winkel of bg op die bon aangewezen winkelier op de aangeboden schaal te werpen behoudt zich hot recht voor bg volgende groote en heugiyke gebeurtenissen leden te benoemen die van dergeiyke commissiën voor volkshuldeblgken deel zullen uitmaken besluit afschrift van deze motie te doen toekomen aan den voorzitter der commissie voor een Volkahulde De dood van koningin Victoria vestigt opnienw de aandacht erop hoe snel de middelen van gemeenschap van onzen tgd zgn vergeleken bg die van vroeger Toen de koningin in 1837 op den troon kwam moest er veertien dagen worden gewacht eer de begrafenis van Willem IV kon plaats hebben omdat er zoo veel tgd mee gemoeid was het overlgdensbericht aan de vreemde soevereinen mede te doelen De Wheatstone telegraaf bestond reeds maar alleen binnenslands van een internationale verbinding was nog geen sprake Het journal des Débats maakte in haar nummer van 11 April 1829 melding van een buitengewoon snel bericht dat wg merkwaardigheidshalve hier in herinnering brengen 6 41 6 04 L 9 58 9 8 10 08 10 17 10 8 10 84 8 01 8 19 9 17 8 V8 8 84 i ï 1 88 E 8 48 8 i 4 10 1 Het bericht van de verheffing van Pins VIII tot Paus is van Rome verzonden op 31 Maart om acht uur s avonds per renbode en kwam 4 April te Toulon om 4 uur s morgens aan Vier uur later was het per telegraaf te Pargs gekomen Om 11 uur is antwoord verzonden De bode vertrok weer van Tonlon qm 1 uur s middags en isv7 April om 8 uur s avonds te Bome teruggeweest Zoo is het bericht van de verheffing van Zgne Heiligheid binnen 84 uren te Parys gekomen en er zgn slechts 8 dagen noodig geweest om den Franschen ambassadeur te Rome een antwoord te doen toekomen Een voorbeeld van zoo groote snelheid is wellicht nog nooit voorgekomen De kapitein der infanterie F W H Tuinenbnrg in garnizoen te Soerakarta zon volgens de Loc den dienst spoedig metpensioen verlaten De resident van Menado seint dd 10 December Politieke en gezondheidstoestand gunstig behalve in Balailng Mongondon waar de radja nog veel tegenwerking ondervint in het Moetonsche begint de toestand gunstiger te worden De radja acht zich thans krachtig genoeg om de zaken daar langzamerhand geregeld te krggen Aan de Locomotief is geseind datde commissie belast met het onderzoek naarde behandeling der koelies te Redjang Lebong rapport had ingediend De inbond zonvry gunstig voor de maatschappg EedjangLebong luiden By de regecringspersonenzou echter nog verschil van meehing bestaanof het rapport zou worden openbaar gemaakt Aan een telegram van 10 Doe vanden resident van Amboina is het volgendeontleend Algemeene politieke toestand gunstig pokken te Kisser zoo goed als geweken te Haroekoe bepaalde zich de ziekte tot een geval Naar Letti wordt een tgdeiyke vaccinateur gezonden Een der drie Af rikaanders die te Amsterdam studeerden en ïii October 1899 van daar vertrokken om voor hun vaderland te stryden heeft een brief geschreven dd 20 November 1900 uit Nauwpoort Bethlehem De schrgver is de heer J C Pretorins en het Hdblad heeft van dien brief inzage bekomen waaraan wg het volgende ontleenen Kondt gg hier zyn om te zien wat het leven is I Huizen zgn gelijk gemaakt met den grond met behulp van dynamiet doch dit geschiedde slechts met uitzondering De algemeene regel is alles neer te branden terwgl aan niemand der betrokkenen wordt toegestaan het geringste stuk voedsel of kleeding mee te nemen Hulpelooze vrouwen en kinderen zyn toen in gevangenschap gebracht en behandeld als ongeloovigen zg moeten aan honger vermoeienis hitte koude regen en wind worden blootgesteld en steeds in dezelfde kleederen biyven zy worden voortdurend bewaakt alsof zy schurken en moordenaars waren en dan zeggen de dagbladen Zg hebben om bescherming gevraagd Niemand is begeerig naar zulk een bescherming wanneer het lichamelgke mishandeling beteekent en een consigne is om alles wat iemand bezit in brand te steken Dit was den hardvochtigen nog niet voldoende Den 12den November niet ver van deze stad zyn een vrouw en haar dochter vermoord Er was niemand in den omtrek van het ongelukshuis behalve een vrouw en eenige kinderen Een achttienponder werd op het huis gericht en de vierde kogel raakte het gebouw terwgl hy door den muur drong ontplofte hg met het gevolg dat de moeder en dochter gedood werden afzichtelgk verminkt Toen de meisjes van het huis wegrenden om een schuilplaats te zoeken werd haar nog een kogel nagezonden zonder ze echter te treffen Daarop werd het kanon gericht op een ander huis waarin zich een moeder met haar kinderen bevond waarvan het oudste 13 jaar was De tweede en derde bom troffen het huis en wondden twee der kin deren De arme moeder vluchtte met de gewonde kinderen in haar armen doch eer zy een veilige schnilplahts had kunnen vinden werden haar twee schoten nagezonden gelukkig zonder haar te raken Het eerste buis stond op ongeveer 2500 yards het tweede 4000 yards 1 van het kanon verwgderd Wat denkt gy van zulk een behandeling van zulke onmenscbeiykheid van zulk een bescherming f Huizen zonder tal zgn verbrand de arme en bulpelooie lieden zonder voedsel en kleeding latende blootgesteld aan kondt hitte honger en aan wat niet al Dorpen zyn eerst geplunderd en leeggehaald en de huizen zyn daarna geheel neergebrand STADSNIEUWS GOÜDA 25 Januari IWl Gisterenavond traden in een algemeene vergadering op van het departement Gouda der Maatschappg tot Nut van t Algemeen de dames Ida Mollinger en freule Sophie Wichers Deze dames hadden met hunne voordrachten zeer veel succes het aan afwisseling rgke programma werd uitmuntend afgewerkt en een daverend applaos klonk na ieder nummer De twee tooneelstnkjes vielen het meest in den geest en vooral de jonge dame die aan politiek doet De woorden van dank tot de beide dames door den voorzitter gericht vertolkten geheel het gevoelen van de bezoekers indien bet nieuwe nntsbestnur op den ingeslagen weg voortgaat kan het niet anders of het departement zal een grooter aantal leden krg gen Heden middag ten ongeveer 1 uur viel in het water Achter de Vischmarkt de 50ja rige L K die het gs wilde stuk slaan ter voorkoming van ongelukken voor de jeugd zy werd spoedig op het drooge gebracht door P Abbema die zich gekleed te water begaf aan Hare Majesteit WILHELMINA Koningin der Nederlanden Prinses van Oranje Nassau enz enz enz en Z H Hertog HENDRIK van Mecklenburg Schwerin by het voltrekken van hun Hoogst derzelver Hnwelgk op 7 Februari 1901 ZAN8 Wyze O God verlaat mijn Neêrhnd niet Wilhelmina van Nassaue O Koningin van Nederland Gy d Edelst aller Vrouwen Op ü is het vertrouwen Het heil voor t volk en t Vaderland O Koningin Néerlands Vorstin Door t volk bemind zoo eensgezind Heil ü heil Hem Hg ü Gg Vorst lgk Paar Heil U heil Hem Naar t Heilig Echt Altaar bis Met groote vreugde is vernomen Wat t volk van Neêrland zoo verblgd Door t Huw iyksplan genomen Wil men ü huid betoonen H Met Jubelzang aan Uwe Majesteit O Koningin Neêrlands Vorstin enz Van Oost en West en Zuid en Noorden Juicht men om Neêrlands Koningin Tot aan de verste boorden Waar men de mare hoorde Stemt alles in en vereend van zin O Koningin Neêrlands Vorstin enz Des Huw lgks band weldra gesloten Door Koninginne Wilbelmien Dat zg Haar Naam vorgroote Als trouwe Echtgenoote Geluk en welvaart moge zien O Koningin Neêrlands Vorstin enz O dat d Oranje Nassau s leve Deer Oude Stam zoo boog vereerd Dat God zgn zegen geve Ja door het Huw lgks leven t Aloude Stamhuis wordt vermeerd O Koningin Neêrlands Vorstin enz Hoezee t feest hier in den Lande t Is feest om Zgn Doorluchtigheid Hem voere liefdebanden Het Huwlgksfeest op handen Van Hertog Hendrik en Haaf Majesteit O Bruidegom wees welkom Juicht men alom bis Heil D 1 Heil Haar Heil U Gij Vorst lgk Paar HeU U heil Haar Naar t Heilig Echt Altaar bis Wees welkom in de Nederlanden U Hoogheid die men Hulde bien Het volk uit alle standen Zg reike U de handen Het volk van Neêrlands Wilbelmien O Bruidegom wees welkom enz Geluk aan ü Doorlnehtigheden Geluk aan U ten allen tyd Dat zg ons hoop en bede Leef lang te eaam in vrede In welvaart met Haar Majesteit O Bruidegom wees welkom enz Wilhelmina van Nfissane God zeeg ne ü en üw Gemaal Dat willen wg vertrouwen Van U Gg Eed le Vrouwe Dat wenscht het volk Wel duizend duizend maal Regeert in vree zg onze bêe Hoezee hoezee Heil ü heil hem Heil ü Gü Vorst iyk Paar Heil U heil Hem Naar t Heilig Echt Altaar bis G B Gonda 26 Januari 1901 Burgerlijke Stand moordrecht GEBOREN Cornelia ouders H Slobbe en D Oosterom Susanna Klasina ouders A Verstoep en W C de Jong OVERLEDEN A A Slobbe 20 m P Bongers 11 m A de Vos 66 j A J Mes 7 m H Tugnder 11 m J Kouwenhoven 80 j ONDERTROUWD C Ooms 25 j en D Tom 28 j üicnwc Parapliile § Nidffwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dameé en Hecren gevoerd en ongevoerd en verder vele NOUVEAUTlü S A VAN OS Az Md TaUlenr Kleiweg E 73 GOUDA telephoim Mo Si Ueurs Amslcrdain van Slotkri 61 93 93 Vrkrs 81 98 93 100 88 8811 65 9611 98V 101 671 All 10 841 84 AN 88 h WlDlELiND C rt Nod W 8 8l dito dtto dilc 8 dito dito dito 3 HoMiB Obl Qoudl 1881 9S 4 TAUlInsohrgring 1868 81 OosTIll Obl in papier 1868 6 dito iu iilrerl8S8 6 PoamsiL Obl mot coupon 8 dito ticket 3 67 SoiLAND Obl Binnenl 1894 4V duo Oeoona 1880 4 dito bij Kolh 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito ia goud leen 1883 dito dito dito 1884 5 dPAHji Ferpct ichuld 1881 4 Tuiliii Gepr Oaur leen 1890 4 Ge leeniniï aorie D Gee leenin ieriflG ZuiDArn Kp T oblg 189 5 Msiloo Ob lit Sot 1890 8 Vi lE o ii Obl 4 onbep 1881 V THDiH ObligAtien 1895 8 i ÏOO i BoTTHDill 8ted leen 1894 8 91 NlD N Afr H ndela nd 1 991 Ar ni b T b Mi Cerlilit ten 631 DeliMaatichappii dito I 485 65 108 S04 1641 9 188 1101 90 Arn Hypotheekb pandbr 4 C ult Mij derVoratenl aBnd a Ot Hypotbeekb pandbr 4Vi Nederlandeohe bank aand 1 Xad Handelmaateoli dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Botl Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4V OoBTBKS Ooat Hong bank aand RuaL Hypotheekbank paodh 6 Akiuka Equ hy poth pandb 4 HiiT L G Fr Lien rert Kbd HoII IJ 8poor w Mij aand 114 Hij tot Eipl T Bt Spr aand 10 1 Ned Idd Spoorweg m aand 884 Ned Zuid Afr Spm aand 98 i dito dito dito 1891 dito 5 100 Itaui Spoor 1887 89 A Eobl 8 55 aiid Il 1 8pwnia A H obl S 65 PoiRH Waraoliau Weenen aand 1 161 Buil Gr Ruaa Faaiown dito aand 5 1 Iwang llombr dito aand 5 98 Eurak Ch Azoar Sp kap obl 4 lOO dito dito oblie 4 100 Ahuika aent Fae Sp Mij obl e 114 Ohio k North W pr Cr aand l dilo dito Win t Peter obl 7 I 141 Denver ti Sio Gr Spm oert r a 69 Illinoia Central obl iu goud 4 1 105 1 7g Louiar iiNaihrilliCerr aand 74 Meiico N Spw Mg lohïp a 6 104 Oregon Calif Ie hyp in goud 5 991 8t Paul Minn t Hanit obl Dn Fao Hooflijn ob ig 8 48 dito dito Line Col Ie hyp 0 5 Canada Can South Chert r aand 58 V K O Ballw k Na lo h d 0 0 Amaterd Ommbua Mij aand 160 Rottard TramweKMaata aaod 910 Kio Stad Amaterdam aand 108 Stad Botterdam aand 8 10 S BSMIZ Stad Antwerpen ISSy 99 Blad Bruaael 1886 8 1 100 HoNo TheiBaB8BnllrOeaclaoli 4 117V OoaTiKK StaaUleenig 1880 5 117 K K Oo t B Cr I880 8 101 Pil Jl Stad Madrid 8 U88 84 Nin Vir Bn Arb Spoel oert I OPRUliMING der KESTEEEENDE MANTELS COSTUMES Blou§en Peignoirs en Pelterijen Tot veel verminderde prjjzen O SAMSOM 365 Staats loterïj Sa Klaaae Trekking ran Vrijdag 96 Januari No 6640 10818 en 19183 ieder lOOO No 6494 6 61 en 17518 iedet Oii No ttS 14603 en 18517 ieder 300 No 988 4143 5883 641 89 1 691 18644 18197 19S88 eu S08I8 ieder ƒ 10 PryMn van O 117 8783 6 J 8804 10389 SdSS IBU l i7S6 41 95 6639 47 K Sb 11 87 l li4 18348 861 8808 6779 8957 SS 1 1309 6 18900 648 8066 8 9101 11175 13 36 96 19039 48 71 13664 18828 13978 14074 99 14841 14610 93 14793 1 74 14804 14942 15039 1f 888 16 10 78 78 16 7 66 1 779 96 159 19 16068 79 UiSS St 68 t n868 88 11604 3D 11690 11717 11995 190 7 87 8196 1 295 12316 30 31 43 78 12 61 13690 19789 19881 18964 88 8845 85 8459 86 3604 68 58 6 3797 717 3818 61 48 90 4016 900 4103 1088 3 1198 4416 1344 45 0 ► 7 4711 74 69 1 55 480O 1468 1 9 163t 40 6 5305 77 71 1786 B6S3 46 6613 1836 5735 81143 6871 9816 5930 8681 6170 67 75 8679 384 810 S 0983 94 81 9816 7098 88 7119 9387 93 9489 7880 9 88 40 9631 7386 97 8 7461 70 87 9809 16 41 68 61 73 79 7784 86 78 10108 79 9 10 9 t08l 68 85 10484 8116 10 13 8818 80 8493 98 8505 10655 14 10791 70 10 63 8706 71 48 16414 19198 54 19898 16644 19801 16710 44 16928 19434 68 89 1707 0 19890 76 9 1711 19884 17898 67 85 19933 98 80198 17466 71 177 0 90236 17881 80 17968 20311 1 0 9 63 64 9 1S1I9 20467 18145 89 78 20500 18362 58 18493 66 I8618 80609 18605 58 63 64 60 Klaaso 7e Lijat No 1906 70 m t niet 1NQEZ0NDSN Mijnïieer de Redacteur I Mjj heden morgen naar Ons Genoegen begevende om plaatsen te bespreken zooals in de couranten was aangekondigd bemerkte ik tot mjjne groote teleurstelling dat een 150 tal plaatsen reeds besproken was Op eene vraag hoe dat kwam kreeg ik ten antwoord die hebben de leden van Arnold Spoel besproken en toen ik verder aanhield werd mi geiegd on ook andere leden Welke f Ik vind een dergelijke manier van plaatsbespreken verre van eerlijk Er wordt geadverteerd plaatsen zijn te bespreken Vrijdag van 10 12 uur en van 3 6 uur waarom geelt men des Donderdags reeds plaatsen uit f Bvj de abonnements voorstelling geschied dit niet en het is zeker alkeurenswaardig dat men nu daarmede geen rekening houdt het is de plicht van de verschillende besturen te zorgen dat men voortaan dergelijke onregelmatigheden niet meer te zien zal krijgen Een lid van Ons Genoegen AI VEllTEr JTIKN Heden oTerleod na een langdorig lilden mfjno geliefde Echtgenoote LAANTJE HARIANNA OUDIJK in den onderdom van il jaren P J J VEEVENNE Amsterdam 23 Januari 1901 Sarphatiestraat 34 VoUtrekt eenige en attjemeene kenniigeving Telephooiinet Gouda Abonnement 1 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhourl gratis Het net is aangesloten aan bet Rjjks Itltercommunaalburean Op 1 November 119 vorkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT Ondergcteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderiyke schotels en alles wat tot het koksvak behoort dosvcrlangd met bijlevoring van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 VAN BlOMHdESTEIN S InKT is procfonderl indelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK