Goudsche Courant, zaterdag 26 januari 1901

39ste Jaargang Maandag 38 JanuUri 1901 No 8413 A VAN MN BERG I Slager I TIEIDBWKG D 73 EERSTE KWALITEIT RUNDVLEESCH Concarreerendo Prijzen I BIËFSTU 55 et per 5 0ns Aanbevelend I A V D BERG TIENDEWEG D 73 Geen Engelsch maar EcM BOEUEÜTBEOOD i2 cent de K O A SLEGT NIEDWE HAVEN 28 WD CHE mmmï ISieuws en Advertentieblad vo0r Gouda en Omstreken o I sr V o ï S O I D n S a es 6 O 2 Ttlefoaa So 1 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd s relefMi No St 1 De Uitgave dezer Courant geschiedt met uitzondering van Zon en PeestdagiDe prijs per drie maanden is 1 24 franco per post 1 70 I Aizonderlijke Nommers VTJF ckjNTEN dagelijks en u 9 in beweging stelt naar het Mausoleum van Frogmore langs de pariicnliere wegen die het kasteel van Windsor met Frogmore verbinden De bisschop van Winchester en de deken van Windsor zullen bjj den lijkdienst voorgaan qe O 2 De flebschea zgn in de prjjzen begrepen en worden i3 ets per stuk teruggenomen Bjj elke hoeveelheid verkrugbaar bü De flrma T € REBAI § Gouda Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoening binnen den kortüt mogelijken tgd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot dej van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior BniiveiiBorst lionig Extract M E L I ü N T II r uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM etikette eischt dat de Earl of Clarendon Lord kamerheer bij het Ijjk de wacht houden tot het oogenblik der eigenlijke bijz tting Deze waardigheidsbekleeder is voor de vervulling dezer taak Dinsdag op Osborne aangekomen itieaw onovertroflen I Prof Dr Liebers wolbekend I mVV KaACBT BLIZia Alloeu Hbt met Fkbriakiincirk I tot Toortdarendef radicale en I lekera genezing van alle zelf I J de meest hardnekkige xenuw I P I kRI ulektertf Tooral ontstaan düo I afdwalingen op jeugdigen leefty I Totale genezing van elke zwakte Blee I I zacht Benauwdheid Hoofdpyn I Migraine Hartklopping Maagpflü i slechte Bpgsvertering Onvermogen L Impotenz PoUutione enx Uit I I roerige prospeotufBen Ifrijapcr i eBoh fi 1 fi 1 fl Vi duhW flew li II Oentratil Depöt Matth r d VeRto Zaltborarael II Depots M Cléljttn k Co Uotterdum Il P Happol a Grafenhage II T lUlramRDi de Jong Gsn Uotterdkin Il VTolff te Ca Gouda II en hi alle drogisten DEN HAAG HoflJveianciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij J Til TOEKEN Boskoop B V WIJK Oudewairr M KOLKMAN Waddinxveet a KOLLMAN Bodegravm W 1 TAH DAM Haailreeht P W T EDE OudewaUr In het MAGAZIJN 1 ae AVONDSTER Uubbele Buurt zgn beden ontvangen de nieuwste REFLECTORS uit een stuk prima SPIEGELGLAS vervaardigd voor Terschillende doeleinde staande en liggende lilCHTVEKSPEEIDING in alle groote Gasgloeilicht artikelen van prima kwaliteit en uiterst eoncur reerend Aanbevelend M M VAN LOON Tel No 117 Gasfitter Wie ztker syn wii d Ecbte I EllLel UaCao te ootrangen teèamen 1 mstdd en u vela prcefuemingen In de I Wdal gekomsn onder dea naam des I uitvinden Dr UiohMli vemaxdigd I p da beate micbioei in het wereldb 1 I namda Mabbliweiaant van Qebi £ StoU 1 rok ta Kaaien tlMht I Bikcl eacao I In vlsrkanten baaaai I De Sihil Ctaiw ia at maOt fakaokt I aana aangenama geianda draak v d I g lijkacbgalmiik eenli t lisali vw I t podei voor een kop Choaolati Ala I geneeakiaoktiga diank U tval i a i dianhee tbcöta net vratar labnlInB I Verkrijgbaar Mi ia TnwuaHa 8 fl I Apotbtkan ia V K V I warmte had plaats gemaakt voor den herfatwind 1 de kleine plek door hoog geboomte en dicht struikgewas omgeven en afgesloten had voor hem om andere redenen iets bijzonder aantrekkelijks Weer zien wij den jongen Graaf op zijn Hevelingsplekje hij houdt een open boek in de hand toch wordt bij door de lectuur niet geboeid want zijoe oogen kijken over het boek tusschen de takken der boomen door langs de roode daken der nieuw gebouwde huizen en blijven ik zal het maar verklappen vol heimwee en smart op de kleme pastorie gevestigd Na eene poos sloeg hij de oogen somber op den grond Hermann von Fclsburg is zoo vervuld met het eene onderwerp hetwelk at zijne gedachten bezighoudt dat hij zijns ondanks hardop denkt Waarom wü ik mij zelven misleiden i sprak hij ik moet eindelijk mij zelven volkomen duidelijk worden En fluisterend gin hij voort Ik bemin u Marie met de feinste bedoelingen des harten bemin ik u zoo iiftig dat mgne uitwendige omstandigheden ja zelfs uwe onverschilligheid mij niet van u kunnen verwijderen De liefde vervult geheel mijn yezen en toch moet zij overwonnen worden I Zal ik het kunnen Zal ik daartoe in staat zijn Het moet gebeuren gal hij zich zelven ten antwoord het kan niet anders al moest ik mijn dierbaar vaderhuis weer verlaten De dagelijksche omgang waarnaar mijn hart verlangt al hoop ik tevergeets en al word ik dus telkens ongelukkiger moet ophouden Mijne fierheid mijne wilskracht wordt ondergeschikt aan mijn verlangen dat kan zoo niet langer dan LeTensTerzekering IaatscliappiJ ftOKBRECBT Goedgekeurd bjj Kon besL van 10 Nov 1873 No 21 f 130 a aM ToiS Qenenalv rtegenwo adJ ar Mr Ka4 land JuHus RatttnMidi Amnterdam Kalvewtraal lOS MaatschappelUk Kapitaal ƒ 2 U00 00a geheel gepbut VEEZEKEED BEDBAG 36 800 000 30 September 1899 BESEEVE 6 196 000 Sliat AIjIjK soorten van verzekeringen op levens en sterftekansen gegrond J De Tarieven zijn volgens de laatste sterftctafels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan het HOOPDBUEEAU te Dordrecht en de BIJKANTOEEN te Amsterdam en te Eotterdam by den Hoofd en de Provinciale Inspecteurs en by de Agenten in alle plaatsen van Nederland an Tooril duioM m Klad t Qlio Dwai4c U dl Aitpntinr vu 0 tUUir 4 Ca Bmlli B ytll 8lr M Mn latte d nrini Hur MUI hl MwnrM ittUMHa Druk van A iBEItlKMAN Zn Goud i s Kort overzicht onzer Prijscourailt SHEBEIES Pale en Gold Dry van at 1 16 50 per 12 flesi KOODE en WITTE POETWIJNEN 15 12 MADEEA S droog en zoet 18 12 VEEMOÜTH lo Tnrin 1 50 flescU BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC k t 1 75 t 2 26 t 2 75 i 3 25 t 3 75 en L 5 S 23 SCOxCH WHISKY L 2 25 S Per F I Per Ank 45 FI LISTEAC 1 0 65 Nto 1 27 75 IJ CHATEAU VALEOSE 6 75 31 g St ESTEPHE 0 85 36 St EMILION 1894 1 2 il pa g PAUILLAC 1893 1 85 I 53 S GEAVES Witte Bordeaux OM 34 g SAUTEENE 1 42 S ZELTIN6EE Moezel 0 90 37 50 H N VAN SCHAIK BOUEGOGNE 1 10 47 Firma WOLFF Co Westliaveu 198 Gouda D MltlBIBS Kleiweg K lOo iouda E H VIN MILU Veerstal B 12ü te ffo ia A BOUMAN Moordrecht PINKSB Nuuwerkerha d IJul A N ïAH ZESSEN Sdwonhoven Het groote aantal zenuwkwalen VM rem T hoofdiiMn af tot de voorafKMiidekemteekenen van apoplaxlt h rMHbero rte toe troU89r nog Htnedfl alln nuddelf u door de medUolie wflteniichap anngnwend Bent aan den nienwea tlld komt de eer tofi dat ilj door het Rflbraik mnkrii van den eenvoHdipateaweg namelijk lange de lintd eenfl pbyülolOKlHOtie outdekktae gedaan heiift dle naliondHrde nroefiiemlngi D tliansovRr dn geheeliti wereld Terbr ld ia en terwijl li in watenBrhaiinelkJbe kïingeu dn iioogBte bBlnnKBteUing wekt tevens eeue weldttud blijkt te iju voor de Mn ennwllwaleti HJdnnde nienaublieid Darp genpeawijie ït nltgevonden door iien geweaen OtnoLer Van GeiooütieU Dr Uoman WeisHTiiaun te Vilahofen en bernal op d 011 dnrvlndiiig ojiKfdahn In eene W Jartge praktijk ur wnHHrliln i hu livt hoofd emiiaHl pi r 1mi word fi clin ri B gPichlUlAHintreil door ó tinld oiMiiltldflItJk b ïii hel aonu lrl iitefloiirdoild Het dese geDeeiiwijr n werden werkelijk Hvbitteionda reealtaten verkregen en Bij maaJile aouvuel oi ganB dat van een d or den nilvlnder geaolireven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE Nai e vonrkoinInB en ganeiina b nutin korten ttjd r edir de ïle druk veraPlieuen in Uit bonkje bevat niet alleen vor bet groote pnblink vi rntiiaubaio verklailngen omlreut Uut wefen dei Hinnwere tlieraiile en d daarmede zelfi lil iiilioiiiKi gevallen verkrogeii nnwurklng miiar ook vMidt iii n daarin wetenaoliappelIjke ver liaiidpUiizcn iiTt de nn illeohf biKdon die aan dfin RPncPhWijïe üB vtid aijo aoownde afBcUrin van lal V4in Keluirnrbtiflcu vnii hi ogj i laatate genctiHkundtgtri ondei welks P Meniere ined dr profaisnr a I i o ykl ninli M Panjt me Rouoi mont 10 Stemgre ur m r prafciliuerfnil gentt ihettr aan het krank ïinnlcon ceiHoht d CharBMlo i SanilBttraKi O Cd Ii ta 5Ul n B tn n n ined ir arrend arli tel flliniBH D P Forft tler oDuieiti pr dl ia eur va ift hotplUal lo Ag O Iicinirath Or Snharlng kgiteel Qutenfela Bad Ent DifiPl mfid dr ganeMhenr dlr etiur dir B 1v io tlibnj utiijhn inrlchlinijvoür innuwtl dars laPari rur Et Hunort 33 1 CotiKul von tchtnbaoh med dr ta Coim Pr Butlno arrnnd arli de Znknlti ObtrlUSï vit Juchl mod dr la Vitfntn Dr C 8on avel te la Farnire Euffi lid vb dan Conaell Contral d tiyuieni et de S nt n Frankr k en vele anderxu Ahr allen wi r nrnnwBeiiilttt iiifer nt uilitdT nnnsmlaMn IK r nnti ynfreiiiinnid p iiiiMHCIilltclteld ll lc n waarvan loUenU ften n tijii oiron tchB bonfdpiin mi rama sofiela tioof dpiji tilnoiandi a e irnote pi Ikkall aai heid Betaaodtii t tlBpe ü i n d lu liain tllke onrual en DnbbhByelllke to iliiil vordnr alle k1 ken die dooi btTöert getiuffeu weiden nnog lijden aan de gevolRen daarvan looalH Vbrlaflimlaptn ONvermogett tot sprakun iwar longval moaielilk likken atlirhald dar gpwnonto met uoortdurende fhit plantaajjhe iwakte vflriwakking wan OBhaugen ens en il die re ila onder gfneettkundige behandeling ceweeat nljn maar dooi da bfki l de wlddeien als onthotidtoKaen en kondwaterknnr wilivail ele trtsi eK n atoomlooi of ceebaden geen genözinjc o lemelug hunner kwaul gevonden bebb n en ten alolle aij die vrr rm B voeI n voor lii r rt n daartoe reden hebben wegene veiachijuaelen als iloh aanhoudand angtllg vealan werdUDvlnfl la hat haefd houfdplln met duliallglieid DlkkDDnDen en aonior worden vooi de ooDen drukkende pi ondar het vaorhootd ii lna in d ooi en het woe en wan kplebfltInD In on het dapen wn handen ee woatan aan al deze drie categoMén van seirawlUders Kla ook Ban lange meiilai lltdende aan blcekiucM en kraohtelooatield ook an gezonde laifs aan tonae pariDftsn dia vaal iel het hoofd werken en geeetelijke leactle willen Voorkomen wordt dringend aangeradau Bieb het hoven vermelde werkje aan te ecbaffen hetwelk op Mnvrage koatelooi en franoD ver toaüea vordt door AtnMterdftM door M dXKBAW Co Heillgewer 9 Vti cht I OBRY A POUTOli üadegracht bij da Qairdbrng P Stt Op de iongate hrglutniaoh mediolnale tentoonitelling ia do l r Wetsaaiattn ioh SanM Um i M da Mediicbe JuU m t d KllTeraia M d Ui t bekrMud Te Huur of Te Hoop om terstond te aonvaarden twee naast elkander staande prachtige Pakhuizen gelegen te Gouda aan de Tnrlsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 GekoedorsSTEENSMA Bloemisten I Turf§l ngel 7 eu 7S Slrifife en iSiamro en OP BOTTEL PRACHTWAAR I steeds voorhanden Bloemen uil t Zuiden I TELEPH No 114 meeting Congretaeu jttj l Moeiten ter beteugeling van het DEAMMISBRUIE voortaan overbodig Gewapend met ons heilmiddel K ilHEUjt kan iedereen zgne eigen Jamilie van de drankellende bevrijden zeUs buiten medeweten der Ipers Nadere inlichtingen verstrekt gratis en franco de i Firma J JOSEFHUS Uen Uaug FEAilSCEil STOOMVEEYEEIJ I IN I eheinisclie Wnsscberij n OPPKrluEIMKIl I 19 KmU Uade Hottpmlam I Gebreveteorii door L M den Koning I der Belgen Hoofddepói voor GOUDA de üeer i A VAN 0 S Az I dpeciftliteit TJior het stooraen en verven van I alle Üeeren ei Dameagardetoben alsook alle I KindergoeÜerenL I Speciale inrichtinffl voor het toomtn van I pluehe mautelB veeren bont enz I Gordgnen taielkl den ent worden aiwr di I nieuwste eu laAtste methode geverfd I Alle goederein hetzg gestoooid oi geverfd I worden onschadel k voor de gezond beid Tiiieny s Wondsrbalsm Ïq do geheels wereld bekend oD gt roeind l Oaovertroffen middel tegen ulle Boir Bt ii onr i LeverHl a ate lil ek ten enz liiwaudig zoowel als ook uitwendig in bijna iiUe ïioi teg TaUeü met goed evolg si n te ïfeiiden Prys per llacon t l Mr post t U TUi ry B Wiadinalf bezit eeti alinog onge audQ gea e kr olit en heilzame werking Msftkt raeeaUl Ike pijnlijke en geTaarïolle operatie geheel OTerbodig Met de e zaïr vrerd edn 1 laar oud voof aageneesli k teliouden beengezwill en onlanjii een bijna 23 jaar kankeriyden gbnezen Brengt genezing en Terzacbting der pijnen bij wonden ontstekingen euz Tan allerlei aard Prijs per pbt 1 11 50 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apiitbeker HENKI SVtl En Kokin i Amstenlam Wwr geen Jrnöt i bestelle loLii direct Mn die Schiitienspotlitkt d i i ÏHlEBBïlin PrcJradi bel BohiUch OeiUmiel GelieTe prospectus te ontbUjen by hst Csntrtal llepót Ssnds I kin 8 AmBtcrdamt Pain Expeller Dnüg jaax wordt dit mid d lf rt T n d aneoe laJMtmend mwnrai J WBd a BbeiuMJkA tTerlcroU uid PD tienww mk tfabriA tk k n l TB i 60o é a niHla K tli kei Te rdM Mrineti Cli baiJ TM Tnjn o BMideii 5 li I volgens staal bewerkt BullenlaRdscb Överzlcbt 1 In het Engelsche Lagerhniswerd gisteren de koninklvke boodschap gelezen Daarin wordt verklaard dal de Koning ten volle overtuigd is dat het Huis deelt in de diepe smart die Z M en het volk heeft getroffen door den dood van ijjn geliefde moeder wier toewping aan het welzgn van land en volk en verstandig weldadig bestunr steeds in toegenegen herinnering zal worden gehouden door haar loyale en getrouwe onderdanen Minister Balfour stelde daarop een adres in antwoord op des Konings boodschap voor waarin aan Z M leedwezen wordt betuigd met zijn diep verdriet en hiJ verder wordt gelukgewenscht met zjjn troousbestüging Hem word de verzekering gegeven van de loyanliteit van het Huis Dan wordt de diepe overtuiging uitgesproken dat de regeering van koning Edward zich zal kenmerken door den oprechten wensch om de wetten te handhaven en het geluk en de vrybeid van bet volk te bevorderen Minister Balfour sprak vol ontroering over j de groote hoedanigheden der overleden Koningin en over haar onvergelijkelijk bestuur Sir Henry Campbell Bannerman secondeerde het adrw dat zonder tegenspraak werd i aangenomen Een gelykluidende boodschap werd in het Hoogerhuis gelezen Loid Salisbury stelde een dergelgk adres van antwoord voor dat door lord Kimberley werd ondersteund en eveneens word aangenomen Beide Huizen waren próThuil alle ledenwaren in den rouw J Het parlement ging vervolgene tot 14 Februari uiteen Het staat thans vast dat het overscbotvan Koningin Victoria in den nacht van Vrijdag 1 Februari op het jacht Alberta te Portsmouth zal blijven Het zal dan Zaterdag naar Londen en van daar naar Windsor gebracht worden De bgzetting in het mausoleum van Frogmore geschiedt denzelfdendag Het Ivjk zal niet in het openbaar te bezichtigen zijn v rr Eeeds vele jaren geleden heeft Koningin Victoria uitgebreide bevelen gegeven omtrent haar begrafenis Overeenkomstig den wensch van H M zal haar lijkkist in de groote sareophaag worden geplaatst welke sedert 1862 het stoffelijk overschot van Prins Albert bevat Het eerste deel van den Ijjkdienst zal plaats hebben in het koor der kapel van St George waarna de stoet zich FEVILLEIOX WILSKRACHT 3 Als de eerate Icntebloemen schuchter het kopje uit den grcmd hebben gestoken is een kille luchtstroom voldoende on ze te dooden Ach één woord één blik is vaak genoeg om hetjookvrouwelijk gemoed de waarheid te leeren dat de in haar hart diep verborgen heilige bloesem versmaad wordt zich niet ontplooien raag dat zij die paa de lietelijkheid van het leven ervaren heeft onbegeerd moet wegkwijnen Met gebogen hoofd het hart vol bittere teleurstelling vcrhet Clara het balkon eu bleef uren lang alleen op hare kamer Het waren uren van diepe droefheid van onuitsprekelijke smart uren waarin tij de innige lietde van een onschuldig meisjeshart voor immer begraven moest Het zwakke Oravenkind had onuitsprekelijk veel te dragen met bevende lippen duisterde zij Niemand mag het weten geen meusch zal et iets van vernemen Clara was dien avond tegenwoordig bij de gemeenschappelijke beraadslagingen over hetgeen er Troor de armen gedaan moest worden en over de beste wijze om hen te helpen Zij kwam in den familiekring uiterlijk rustig en onbezorgd doch doodsbleek liJ de loeren in om heii in de gelegenheid te stelen maatregelen te nemen tegen de bewegi gen van de Engelschen de blii In e D telegram uit Grootrivier biJ Piketberg k lagt een correspondent van Eeuter over ét gemelijke houding van de Hollanders aigenover de Engelschen Zü zeggen hun d t ij hen niet weuschen te zien en nooit lopen terug te zien De Wet is hun held Zij houden niet op met hem en zijn overwamingeu te verheerlpen Ik ben overtuigd zegt de berichtgever dat niemand onder ie HoUandsche bevolking zich zou kunnei of wilAn versetten als hijzelf hen te wapen riep Eei telegram van lord Kitchener uit Pretoria fta Donderdag meldt Geièra l Cunningham die van Olifantsnek zÉdwaarts trok nam zeventien krggsgevanfenen Heden werd hg in een gevecht gewikkeld bjj Middelfontein Gei aal Charles Knot viel het kamp van k aan maakte een veldkornet en gevangen en twintig paarden buit geen verliezen ilonne van generaal Methuen keerde heden terug na de Boeren uit Griqualand en Eifuman te hebben verdreven In iet westen van de Kaapkolonie rukkeft onze Hoepen noordwaarts door Clanwiliam terw I h iiild Bir omni i ti tm hertenUniondale is op dol voet achtervolgd doorkolonel Haig s troepen In het oosteu is allesstil De Boeren doen zeer weinig schade in de kolonie de inwoners sluiten zich niet bjj ben aan maar de invallers worden dagelijks meer impopulair bg hen nIu de eerste indruk wat voorbij is komt er hier en daar ook eenige critische beschMwing van het leven van Victoria Zoo workt opgemerkt dat zjj zich wel altijd zeer constitutioneel heeft gedragen maar de voorspoed van haar land meer het gevolg is van de groote mannen welke haar tyd opleverde dan wel van haar persoonlijk initiatief dat nooit eenig gewicht in de schaal beeft gelegd Victoria heeft lich alles laten welgevallen zich tot alles laten drijven Het imperialisme door Beaconsfield het eerst op den voorgrond geplaatst om de Koningin to vleien werd gretig aanvaard al kou men toen reeds zien dat deze beweging op een bedenkelijk chauvinisme moest uitloopen Dobrzicht schijnt Victoria echter met veel gehad te hebben Haar voornaamste dengd was baar hniseljjkheid die na den dood van den Prinsgemaal te ver door baar gedreven werd ZiJ was en bleef echter altijd de fat so enlijke vrouw die ook in haar omgeving veel nadruk legde op de vormen Daardoor werd haar bnis in de oogen des volks een n odel wat vergeleken met de hoven der laatste Koningen t ook inderdaad was Ware het voortgegaan aan het Hof als njet George IV dan waren de Engelschen waarschijnlijk republikeinen geworden Waarschijnlijk mogen wü uit het geheimzinnige stilzwijgen van Engelschen kant opmaken dat het de Boeren in de Kaapkolonie niet slecht gaat Deze veronderstelling wordt zijdelings bevestigd door het volgende Eeutertelegram uit Kaapstad van 22 Januari Het is duidelijk dat de inval van Boeren beter slaagt dan wegens de genomen voorzorgen mogelijk moest zijn De Boeren ontwijken de Engelsche troepen steeds en bet staat nu vast dat zij in het binnenland hulp krijgen Wel sluiten de menschen op het platteland zich niet in menigte bij de invallers aan maar zü helpen hen op andere wijze Zij bejegenen hen goed en moedigen hen in allerlei opzichten aan Ook lichten Te New York on een telegram uit Peking ontvangen zg n volgens hetwelk Waldersee in het begin van April Cliina zou verlaten In dien vorm beteekent het bericht niet veel het is de vraag of dan de vrede met China zoover gevorderd zal zijn dat de internationale troepen kunnen oprukken Als deze blgven zal ook Waldersee wel blijven anders worden al de bevelhebbers weer baas Gemeld wordt dat de Chineesche Eegee ring de volgende bezwaren maakt tegen de nota der gezanten Bjj art 2 wenscht zjj prociseering der plaatsen waar de examens zullen worden geschorst Bij art 6 vraagt zij vergunning om wapenen in te voeren telkens wanneer het noodig is met het oog op de bestrijding der rooverbenden Bij art 6 vraagt zij de lankmoedi heid der Mogend heden bjj de regeling der schadevergoedin Uit hetgeen Clara s overleden moeder steeds I voor armen en behoeftigen gereed had liggen I werd het beste genomen gemaakte kleedingi tukken ondergoed oud Unncn pluksel alles was thana van dubbele waarde Clara Hermann en Egon gaven naar hunne krachten en Graaf Waldemar stelde den predikant eene groote som gelds ter hand om tn de eerite behoeften der ongelukkigen te voorzien eene andere som van nog hooger bedrag had hij den burgemeester toegezegd als bijdrage voor den herbouw der afgebrande woningen Graaf Waldemar had daarbij dan wensch uitgesproken dat de noodige herstellingen en de herbouw der huizen in het dorp zoo spoedig mogelijk gereed zouden lijn Ik heb geen rust eer het dorp weer in zijn vorigcn toestand ia zeide hij en ik heb er Veel voor over als mijn vetlangen wordt verwetenlijkt Overal uit de nabijheid liet hij werkrolk komen en door de gunstige weersgesteldheid geholpen had men dra in ongeloofelijk korten tijd de huizen het een na het andere gereed Reeds na een paar maanden de hoornen waren nog niet geheel van hun bladerendos beroofd schittterden de nieuwe roode daken in het dorp den wandelaar tegen die den grooten weg verlatende het pad door het bosch naar het kasteel insloeg Graaf Hermann had dezen weg dra weer onder zijne Hevelingswandelingen opgenomen hij liep vaak het prachtige bosch door en bl f geruimen tijd op de eenzame mosbank bij den waterval zitten Alleen om de koelte zocht hij het stille gezellige plekje niet op de drukkende zomer gen China is arm daarom wordt vergunning gevraagd de invoerrechten te verhoogen Bij art 7 bewaking der legation wordt een grenabepaling van de wjjk der gezantschappen verlangd Bij art 12 wordt gevraagd vaststelling van een tijdstip voor ontruiming van het land door de vreemde troepen Wat dit laatste betreft is reeds geantwoord dat hiervan eerst sprak kan zijn als eerst de voorwaarden zijn aangenomen Verspreide Berichten FsiNKBUK Het aantal stakende mgnwerkers te Mont ceaules Mines wordt nu gesteld op tienduizend terwijl er drieduizend soldaten ingekwartierd zijn Dé officieren on minderen van het Alpenjagerbataljon die op een hoogte van 2300 meter door eenNawine zjjn overvallen zijn naar uit Nizza nader wordt gemeld met veel moeite allen gered ff DUITSCHLAND Prins Alfonsns van Beieren die in de laatste dagen zoo druk genoemd is in verI band met hem toegedichte onbekwaamheid of gebrek aan militaire Schneidigkeit heeft eergistor een langdurig onderhoud geïnd met 4 B piins regsnt van Beieren en het heet nu dat de prins een anderen post krijgt in het leger conform aan zijn rang Te Frankfort wordt Zaterdag dentweeden Februari een meeting gebondenten gunste der Boeren waarvan de leidingen voorbereidiug berust bij personen van I verschillende richting Doel is om rebenen I van menschelijkheid de wenscheljjkheid te I betoogon dat het nu spoedig op een eind I moge loopen en tevens om den Boeren I sympathie te betuigen met bun kamp voor I vrgheid en onafhankelijkheid I De gerechtelijke vervolging tegen het I Beriynsche gememiteraadslid Margraff weI gens mujesteitsschennis ingesteld omdat bjj I het gewaagd had te blijven zitten toon er I een hoch word uitgebracht op den keizer dat mag in Fruisenland volstrekt niet hoe I hoog men er ook opgeeft over de individuI eele vrijheid is ingetrokken doordien de getuigen en zelfs zjj die de aanklacht onderteekend hadden ïich niets meer met leI kerheid wisten te herinneren I Niet alleen heeft de ministor van eereI dienst bij rescript bevolen de proeven op I zieken te beperken doch er moet nadruk zou ik de achting voor mij zelven verliezen Zij mint mij niet ging hij voort met iets bitters in zijne atcm nooit zal ik haar de mijne kunoen noemen Marie is een beminnelijk wezen een en el ran goedheid vervolgde hij toen zijn bitterheid geweken was haar eenvoud hare ongekunsteldheid trekt mij onwederitaanbaar aan Uwe openhartigheid uw zin voor waarheid Marie vergunt mtj een diepen blik te slaan in uw hart en tot op dan bodem uwer ziel te lezen beter dan gij u zeWe kent ken ik u Oij hebt mg Hel als eene zuster gij hebt hart voor den speelgenoot uwer jeugd gij stelt hem hoog en voelt u tot hem aangetrokken omdat gij hem ziet lijden Daarom komt ij tot mij en trekt ij u angstig weer terug omdat gij in mijne oogen letb bespeurt dat geen weerkfank vindt in uw hart Wee u dierbaar meisje als gij mijn hart leert begrijpen want met die kennis Marie zult ge ook het gevoel verstaan dat uw binnenste vervult Dan zult gij u zelve moeten bekennen dat ook uwe lietde vergeetsch is want gij bemint óók Marie gij bemint Egon mijnen vriend Dat verraadt mij de zucht die aan uwe borst ontsnapt dat verraadt mij uw zoekende blik dat verraden mg de tranen in uw oog Is Kgon in uwe nabyhcid dan is het bekoorlijke van zijne tegenwoordigheid van invloed op uwe stemming mijn hart gevoelt smart eene ondra gelïjke pijn o ik wü erkennen ik j moest als man daarboven verheven zijn aU gij hem zoo vrooljjk tegemoet treed ls zijn zielvol lied uw hart in verrukking brengV