Goudsche Courant, maandag 28 januari 1901

IHrcclc SuourwegverblndlDgen met GOUDA Wtoterdieist 1900 AaDgevaogeD 1 October TUd vao Greeiwleh OÜDA aOTTIEDAMii r U tt 11 18 11 68 1 87 8 18 8 80 8 48 4 89 4 54 5 88 6 18 I 1 t I I I 1 10 I t 1 17 t 11 50 18 84 1 86 8 89 S ll 4 08 1 58 10 f 06 6 80 It Uiua BitM k krt l ii f Op dan tniuii iij ZonAi Mualij 4 Dindig aliig ih r tciiirbil rttej Toor J H Tgtajjlim teg tol TMtlptji B H oUmtol Spo t L itn nppl i i MiKgi 9 OU BA tiwjTim 18 80 1 48 18 88 1 54 ll l 11 48 18 10 86 8 14 8 4S S 4B T 86 7 44 8 14 8 17 8 88 8 14 10 6 10 18 10 40 1188 9 84 88 7 47 8 07 9 99 9 45 6 41 6 04 8 8 f 46 f f i ts 8 08 1 09 8 0 8 8t 8 04 B 84 9 60 B 89 10 08 10 1 AU l 8 f dn X f OOUOA DËNBAASfiw t m 8110 00 10 19 10 89 11 88 18 16 18 86 18 58 1 58 Sl 8 48 4 1 J 0 5 86 6 4 6 81 7 f f 11 11 f 1 1 f 11 88 i i n 1 85 f f 7 f f f 9 lo 88 10 48 lUÏ IS OB 18 46 18 55 1 40 8 86 8 48 4 15 M 8 85 8 15 6 49 7 57 Han 5 8 S 6 04 7 08 7 16 7 89 S tS 8 55 9 08 9 44 10 1111 88 11 85 18 06 1 80 8 40 8 87 4 00 4 15 4 87 5 88 6 81 7 01 7 41 7 56 8 18 9 51 lO SOl Voorbttig 5 SB j 10 17 1 86 4 48 6 88 9 57 Zo term ZM 6 58 10 88 1 50 4 88 6 4J 10 11 Zeveah fc 8 08 10 48 J Ol 6 1 1 6 64 10 88 Oond 8 14 6 H1 7 88 7 4 8 07 0S 9 88 9 SO lO U 10 64 11 5S 18 08 H 84 8 18 8 09 8 84 4 17 4 4 5 81 5 4 7 05 7 81 8 09 8 88 8 41 lOiSS 10 691 fMomiltl pa ilMplm iel A l woriM M lUmoubtnlii tUteii Ie 8 kl intia Mdn v v d B 8 0 l D A U TKICa t lUiTOi 6 84 7 48 8 16 9 07 1 8 10 14 10 5 18 00 18 87 8 16 8 18 4 88 8 58 e O D A A 11 S r S D A M itim au iouiU 6 39 8 11 8 3S 9 83 10 80 10 9 18 08 1 10 8 S6 S lt 07 4 48 6 19 5 86 8 48 9 51 10 19 10 37 11 06 lAnitW 8 01 8 58 9 t 10 10 11 04 18 48 18 57 1 57 8 88 II 4 57 5 9 6 03 6 44 9 35 10 3 11 03 11 59 lAiMtC 8 IV 9 13 ar 10 86 11 IH 08 1 10 8 18 8 10 4 87 13 5 45 6 8 8 8 10 kO 11 16 18 14 x B Mnw UIjtt U U m ippl a i WwJi V rt O 6 S1 7 11 8 10 8 18 18 8 81 11 18 18 87 18 S0 8 8 10 8 84 4 4i 6 11 6 81 7 0 8 10 BI km W B S4 6 47 7 80 8 86 8 4i 30 9 45 11 80 18 481 05 8 40 8 88 8 49 5 00 6 38 6 36 7 85 8 85 10 06 1oud 7 08 7 81 8 18 1 I9 10 18 6 11 8 80 9 S9 10 14 10 4 35 10 05 10 46 11 07 10 41 11 36 4 33 9 i6 6 18 88 7 47 8 88 9 90 10 10 10 56 U SB 18 08 1 48 8 08 8 19 4 01 4 48 5 48 B Si 7 00 7 58 9 01 8 09 9 87 10 38 11 56 18 87 4 8li r 84 9 8 keiyk toezicht worden gehouden op de geneeskundige literatunr ter ontdekking T n overtredingen door proeluemingen op menschen en dieren BINNENLAiyP Te 11 nnr gistermorgen hield voor het bordes van het Stadhuis in den Haag een tveespannig rqtnig stil op den bok waarvan een witgedaste bode ran het departement van jnstttie met het teeken voor die beambten op de borst De koetsier hield witte leidsels in de haod De heer mr A D W de Vries referendaris aan het departement van jastitio die in het rijtuig was gezeten begaJ zich na uitgeBtegen te zijn naar het kabinet van den heer De Wijs wethonder en ambtenaar van den burgerlijken stand De heer De Wijs was door den minister van justitie eenige dagen te voren met een brief in kennis gesteld dat de gemachtigde van den Minister hem de schriftelgke aangifte van het hnwelijk zou overhandigen De heer De Vries heelt aan die opdracht voldaan met dei aanbieding van de eigenhandig door H M de Koningin en Z H den Hertog onderteekende aangifte Do akte van aangifte Inidt aldus Wü Heinrich Wladimir Albrecht Ernst Hertog van Mecklenburg Vorst van Wenden Schwerin en Batzeburg Graaf van Schwerin Heer van de landen Uostock en Stargard enz enz oud 24 jaren wonende te Schwerin zoon van wijlen Zijne Konink lijke Hoogheid Friedrich Franz II Groothertog van Mecklenburg Vorst van Wenden ScbwerÜi en Ratzeburg Graaf van Schwerin Heer van de landen Rostock en Stargard enz enz en van Hare Koninklijke Hoogheid hoogstdeszelfs Gemalin Marie Caroline Augnste Prinses van Scbwarzbnrg en Wilhelmina Helena Pauline Maria by de gratie Gods Koningin der Nederlanden Prinses van Oranje Nassau enz enz enz oud 20 jaren wonende te sGraven hage dochter va wijlen Zijne MajesteitWillem Alexander Paul Frederik Lodewjk Koning dor Nederlanden Prins van OranjeNassau Groothertog Ivan Luxemburg enz enz enz en van Hare Majesteit hoogstdeszelfs Gemalin Adelheid Emma Wilhelmina Theresia Prinses van Waldeck enPyrmont geven bil deze ingevolge artikel 105 van het Bnrgerlp Wetboek ons voornemen te kennen met elkander een huwelijk aan te gaan Schwerin den 18 Januari 1901 s Gravenhage den 21 Januari 1901 get HeinriiSh Wladimir Albrecht Ernst Hertog zu Mecklenburg get Wilhelmina Nadat de huwelijksaangifte was afgeloopen begaf de referendaris zich rechtstreeks mar het Koninklijk Paleis 031 namens den Minister aan Hare Majesteit de Koningin de mededeeling te gaan brengen dut de aangifte heeft plaats gehad 1 S 8I 7 11 door 7 18 7 88 7 88 6 85 7 44 b bb 1 40 8 60 B 87 9 C6 7 88 8 81 UOUÜB Moozdreoht liouwerkerk Oopelle aotterdun H RollerdamD P Eotterd m B Allan li n 1 54 9 08 7 58 Kotteidus Beun f f 8 41 Rotterd m D P 8 85 HotterduB M 4 48 5 80 6 07 7 18 Oangllg 4 5 5 41 Klauwnkerk 5 01 8 51 MoordnwM B ll 6 04 Souds 17 6 10 6 88 7 8 7 48 8 87 8 41 ll 8 58 f 9 US f 14 f 9 08 19 9 8 7 16 7 18 7 7 58 7 58 Oouda Zeveoh Moero 8o tena erZ g Voorburg t Higa w 8 80 8 88 8 48 6 08 Uood Oodew Wwrd Utrwilit 8 88 8 58 7 4 8 18 Utreoht Wownlu Oiidtv 5 07 6 44 88 6 53 8 17 Onmiddellijk na de verrichtingen ten Stadhuize woei de vlag van Stadhuis en toren weldra gevolgd door den vlaggentooi der openbare gebouwen en van vele particulieren huizen zoodat de stad tegen 12 nor een feestelijk aanzien had aangenomen H M de Koningin is gister tegen 12unr s middags te paard uitgegaan Kort na de aangifte van het Koninklgk huwelijk hebben verschillende autoriteiten geteekend in het lelicitatieregister ten Paleize De tfldelp voorzitter van den Ministerraad de heer Pierson was een der eersten om zijn naamteekening te stellep Volgens mededeeling vau dr Heymans heeft president Kruger na de operatie den nacht rustig doorgebracht Gisternamiddag heelt prol Snellen Sr in consult met dr Heymans het verband van het linkeroog afgenomen en na onderzoek van het oog er weder opgelegd Het herstel van dat oog is een kwestie van eenige dagen Gemeng de Berichten Men schrijlt uit den Haag Bg de oprichting in 1897 van het gebouw Concordia werd het aanbevelenswaardig geoordeeld door tusschenkomst van den beer A 0 Sommer voor het tooneel uitsluitend brandvrij decor aan te schallen Wat het nut van deze maatregel is ol beslister gezegd door gezonde vatting vi n da plichten tegenover het Mbliek voorgeschreven wordt is korteling tijdens eene uitvoering gebleken Een tooneelachterdoek opgerold hangende in den kap is daar in aanraking gekomen met de hersvlammen Het gevolg daarvan zou bij gewoon decor absoluut een vlamvatten van het doek zijn geweest wat op zijn beurt zich bliksemsnel zou medegedeeld hebben aan het overige decor Een tooneelbrand met den treurigen nasleep van paniek enz zou niet meer te voorkomen zijn geweest Thans bleek dat het doek aan de vlammen weerstand had geboden en alleen op de aangeraakte plekken verkoold was terwijl het overige gaal gebleven is Niemand van het publiek heeft iets van het voorgevallene bemerkt Een stamgast in een wijnrestaurant te Mttnchen gaf dezer dagen in een joviale bui aan een kellnerin di daar bedient een lot in een weldadigheidsloterjj Bij de trekking viel de hoofdprijs van 7000 mk op het lot van de kellnerin Zij verdiende het buitenkansje want zij schijnt een brave meid te zgn die met haar verdienste een moeder en znster onderhoudt Het meisje wi e eerst de winst met den schenker van het g deelen maar toen deie niets wilde aannénen gal ziJ een flinke som aan de armen Gisternamiddag is de 16 jarige É L A de J gedeserteerd van de instructiecompagnie te Schoonhoven ter beschikking van den garnizoenscommandant gesteld en is de 19jarige H van B naar de gevangenis op den Noordsingel te Rotterdam overgebracht Beiden zjjn aangehouden nadat zg zich in de Ondaenstraat aan diefstal van lood hadden schuldig gemaakt B7 10 8B 11 08 11 09 11 19 11 86 11 85 10 18 10 16 11 16 11 85 10 08 BOTTKKDAII 9 40 48 10 16 10 86 10 88 10 48 10 4 9 18 9 47 11 58 l i06 18 81 i ss 8 40 8 8 8 08 8 4 5 M H l ll 11 47 18 88 1 0 De welbekende colporteur P C Bos is Donderdag jl te s Hertpgenbosch in het huis van bewaring aldaar tei echt gekomen Hjj stond in het Politieblad gesignaleerd als hebbende 21 vonnissen elk van 2 dagen subs hechtenis tot zgn last en daarom heelt de Bossche gemeentepolitie hem ingepikt Een huisschilder Leskowics genaamd werd eergisteren op ongegrond vermoeden van diefstal door de politie te Weenen uit zgn woning gehaald Zgn vrouw trok zich dit zoo verschrikkelgk aan dat ziJ waanzinnig werd en den volgenden morgen om 7 uur haar beide kinderen nit het venster van de derde verdieping op straat wierp en ze daarna zelf nasprong De toeschietende buren vonden de ongelukkige moeder zieltogend De kinderen werden stervend opgenomen Het ijs in het Merwede kanaM is tot Utrecht en Gorinchem gebroken Door de Groote en Wilhelmina sluizen wordt weder geschut Uit Amsterdam ign echter nog geene booten aangekomen Op de Lek ziet men nog geen stoom ol zeilvaart Het kribjjs is nog niet weg Het water is weder gevallen Een vreeaelijk drama is bg Turi in Hongarije algespeéld Twee jonge mannen de broeders Palotoy warep met twee zusters Anna en Marie Benly in het huw elgk getreden De twee gelukkige paren kwamen nit de kerk en waren op weg naar huis toen hun rijtuig door twee wolven werd aangevallen De jonge mannen die geweren bij zich hadden schoten op de wolven en raakten er een van ïnaar op het geschiet kwam een heele bende wolven al die zich op de on plnkkigen wierpen De munitie was spoedig uitgeput De paarden waren in een oogwenk door de hongerige dieren verslonden en een vreeselgk gevecht tusschen het viertal en de wolven ontbrandde De wolven behielden de overhand en toen eenige uren later een paar boeren langs de plaats kwamen waar het gevecht plaats had vonden zg van het viertal nagenoeg geen steek meer over De koetsier die aan de wolven was ontkomen door in een boom te klimmen was bevroren Een vreeselgk ongeluk heelt plaats gehad met de elektrische tram die van het Fransche stadje Lorient naar Ploeneuc gaat Op een tamelgk steil gedeelte van de straat wei kte de rem niet meer de voorste wagen ontspoorde en kwam in volle vaart tegen een telegraafpaal aan de achterste wagen botste met groote kracht tegen den voorste en verbrijzelde dien geheel Twintig passagiers werden gewond uit de puinhoop te voorschijn gehaald zes werden in hopeloozen toestand naar het ziekenhuib vervoerd De olflcier van justitie te Amsterdam verzoekt dringengdaan alle personen die in den avond van 20 December jl met da stoomboot D A Verschure I als pass giers ziJn gevaren van Aipstardam naar Rotterdam zich ten spoedigste met opgaal van hun beroep en tegenwoordig verblgl biJ hem olflcier bekend te maken 7 17 6 01 S ll 5 18 5 87 i 4t 6 8 7 48 7 57 4 8 4 jr 4 08 4 34 4 44 f f f 4 51 f f 8 4 84 5 07 5 18 5 44 5 85 ff 6 80 7 10 7 86 7 85 7 88 7 00 7 84 8 08 8 96 10 87 U OBl 10 5 J 1 43 ll Ol 8 59 11 88 11 4 1 Stbl no 1 bevat de wet van den 2den Jacuari 1901 houdende wettelijke verzekering van werklieden tegen geldelijke gevolgen van ongevallen in bepaalde bedrijven Een geweldige braad brak Dinsdagavond nit in de handelswgk te Montreal Tien pakhnizen en het ministerie van handel zgn door de vlammen vernield De schade wordt geschat op 12 millioen gulden Het duurde acht uren voor men den brand meester wai Ongeveer 150 handelshuizen zitten zonder kantoren 20 Brandweerlieden werden gewond bij het omhalen van muren Hollandsche spoorwegwaggons als model In verband met het na het ongeluk met den Dtrein bg Olfenbach ingeleid onderzoek wijst de Vossische Ztg op de waggons in de harmonica treinen die bg de Nederlandsche spoorwegen in gebruik zjjn en diaaan de eene zijde met een overlangschtgang aan de ander zgde met deuren vooriedere coupé zjjn voorzien Zulk een waggon loopt in den trein HalleGoslar Hildesheim Löhne Rbeine Oldenzaal naar Amsterdam enRotterdam De waggon zegt het blad is zeer gemakkelijk ingericht ook wat betreft de W C s enz Russische leerplicht Een wetsontwerp zou samengesteld zjjn en aan den Rgksraad onderworpen volgens t welk in Rusland jongelieden zoo jongens als meisjes van 12 15 jaar slechts dan in fabrieken mogen worden aan t werk gesteld als zg het getuigschrift hebben verkregen van ontslag uit de school Bij gebreke daarvan moeten zjj de fabrieksschool bezoeken welke de patroon verplicht is op te richten en te onderhouden nit eigen middelen of met bgdragen van de openbare besturen Tevens wordt voor 12 ISjarigen de arbeidstijd beperkt tot ten hoogste 6 uren eiken dag Daar het getal jonge arbeiders van dien leeftjjd betrekkelijk klein is wordt zeer verlangd dat de schooltijd bg de wet tot het ISe jaar zal worden verlengd Terwijl het stoffelijk overschot van vrouw V te Breda naar de laatste rustplaats werd gebricht namen eenige lamilieleden de gelegenheid waar en verkochten haar geheelen inboedel voor f 10 Toen de andere leden der familie terugkeerden was alles gevlogen STADSNIEUWS GOUDA 26 Januari 1901 Hoezeer de Volksvoorstelling van de Klokken van Corneville op prjjs wordt gesteld kan blijken dat gisteravond een man uit het volk zich aan ons bureau vervoegde om ons te vragen ol wg de directie van Arnold Spoel niet konden bewegen nog eenmaal eene uitvoering te geven Wjj voldoen gaarne aan dit verzoek Bg de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen is benoemd tot sarnnmerair de heer M A E Seeuwen te Bodegraven Bist ff 10 80 f 841 X 10 87 f 8 S 8 56 3S 10 30 10 48 11 01 U tl 11 48 UM 8 4 B i i ll f 10 81 9 46 10 81 f 8 17 f 6 87 8 89 7 05 8 8 f 6 46 6 51 7 0 7 86 9 86 f f 46 f f f = 9 68 f f 10 08 f 1 80 9 48 47 10 0 10 15 11 08 7 59 8 81 t 1 8 01 8 19 17 9 588 18 8 84 t 8 88 P = 8 48 B iBt Bt lO l 10 18 10 48 11 1 56 10 08 10 17 10 89 10 84 10 46 11 11 11 57 Haastbeoht Op Zaterdag 19 Jan heelt de heer Ds F C Fleisscher uit Broek op Langedijk tevens voorzitter van de aldeeling Langedijk van de vereeaiging Het Witte Kruis in Noord Holland in het gebouw van de aldeeling alhier van den Ned ProTestantenbond de aangekondigde lezing gehou den naar aanleiding van de werking van de vereeniginj Het Witte Kruis in genoemde provincie In eene schoone en wel doorwrochte rede heelt de heer Fleisscher eerst een overzicht gegeven van de wording van de vereeniging Het Witte Kruis in Noord Holland waarna spreker meer in bijzonderheden heelt uitgeweid over al datgene wat die vereeniging in het algemeen voor nnt sticht tot verbetering van de hygiëne alsmede in het bijzonder wat d aldeeling Langedijk o m over het boekjaar 1900 voor leniging heelt gebracht aan meer dan 300 zieken Spreker deed in zgn warm pleidooi voor deze der menschheid zoo nuttige stichting uitkomen dat de vereenigihg zich zeil aanbeveelt en dat slechts een tgdruimte noodig is om de omgeBIng te doen gevoelen hoezeer eene vereeniging geschoeid op de leest ala Het Witte Kruis in Noord Holland óf prijs mag worden gesteld Waar de heer Fleisscher zich voorstelt nog meerdere plaatsen te bizoeken en opwekking tracht te brengen voor deze zoo nuttige zaak verklaarde hg zich tevens tot het geven van inlichtingen bereid Niettegenstaande het slechte weder was de opkouist goed eji mag worden aangestipt dat vele belangstellenden van elders o m vele hh doktoren aanwezig waren ook werd opgemerkt de heer Dr Poolman uit Xango Buigoweide wien spreker liet eeres Iuut bracht voor diens bereids aangewende en met goede uitslag bekroonde pogingen om aldaar in het leven te roepon eene vereeniging Het Groene Kruis Met den wensch dat het door den spreker genomen initiatief om te trachten te bevorderen dat o m in deze provincie eene vereeniginggedoopt Het Groene Kruis algemeen mogeWorden opgericht eindigde spreker Bij monde van den heer C J M Kroon w erd spreker namens de voorloopige commissie te Haastrecht tot oprichting van eene vereeniging als meergenoemde hartelgk dank gezegd voor zgn zeer opwekkende rede en in herinnering gebracht dat alhoewel alhier znlk eene vereeniging niet bestond toch steeds met de meeste bereidwilligheid door een immer goeddoend ingezetene TOel in dezen geest werd gedaan de vestigingeener vereeniging als deze ongetwijfeld veelnut zal hebben en waarvan de oprichtingeen leit wordt Met den wensch dat de heerFleisscher goede vruchten van zijn arbeidn g zien wordt de vergadering gesloten i Kbimpe a d IJSEL Alhier isjeen aldeeling vin de vereeniging Het Groene Kruis opgericht met vijl en twintig leden VERSCHEIDENHEID Alpenjagers een Italiaansch legerkops die een onderzoekingstocht naar Peira Cava maakten ongeveer 2000 meters hoog zgn door een lawine sneeuwstorting overvallen Twee olücieren en zes man zjjn bedolven zjj werden echter gered De Engelsche dames en heeren die onder leiding van den heer Jl ouis Tebblutt uit St Neots onlangs een tocht op schaatsen maakten over Heerenveen Sneek Bolsward Hindeloopen Harlingen naar Leeuwarden hebben vergezeld vaneen zeer waardeerend schrijven een bijdrage toegezonden aan het Centraalbeslnur van de Friesche IJsbond en daarbij verzocht als leden van genoemden bond te mogen worden ingeschreven De heer Tebblutt toonde zich bovendien zeer tevreden over de vriendelijkheid en voorkomendheid waarmede zgn gezelschap overal op den tocht was ontvangen Eigenaardig Bchrijlt hg daaromtrent At the some time we have been received with great kindness and hospitality which considering the unlortnnate allairs in SouthAirica shows te Pries people can forget the horrible political deflerances in the glorious friendship ol sport and outdoor amusements O ii zijn ontvangen zoowol met groote vriendelijkheid als gastvrijheid hetgeen in aanmerking nemende de ongelukkige qnaestie in ZuidAlrika toont dat het Friesche volk dit verschrikkelijke politieke verschil kan vergeten onder den indruk van de hartelijke vriendschapsbanden door sport en openlnchtvermaken geknoopt ülenive Parapliiie § § Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Heeren gevoerd en ongevoerd en verder vele NOUVEAUTE S A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOTIDA Telephtm JV 3M Beurs van Amsterdam Vrknu Slotkrs 81 4 81 S Vll 98 s S loov 88 8SU 8811 88 siVi 66 961 96 101 57V 57 8 a l l 10 84V 900 91 631 435 651 10 04 164V 9 188 1101 o 891 1 10 884 9S5l 100 16 55 161V 7V 8 100 100 1141 m 141V 68 105 7ÖV4 74 104 37 Vi 99V 48 V 83 160 810 108 109 9911 100 117 U7 101 34 86 AN Kebmlasd Ci t Nod W S S i dilo dito ditc 3 dito dito dito 8 HoKBiK Ohl Goudl 1881 93 4 iTiLiK InsohroTing 1868 81 6 Oosus Obl in p pi r 1868 8 dito in ailrerlBSS 6 FoBTüOAL Obl met ooapoa 8 dito tiokal 3 Rbuasd Obl Binoenl 1894 4V dito Oecona 1880 4 dito bij Botba 188 4 iM bg Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 ÖPAMII Perpet acbuld 1881 4 Tdimh Qepr OoDf leen 1890 4 Goc leeoing serie D Gecleemn aerieC ZuiD An Bp T obig 1899 5 Mliloo Ob Jit 8oli 1890 6 VlKElDKlji Obl 4 oobep 1881 Y I DAM ObligAlion 1895 S UoniaDAlc Sted leeu 1894 3 Nm N Afr Handela a nd Arendab T b Mg Certi4o ten DeliMaataohappg dito Ara Hypolheekb pandbr 4Vi Oult Mij der Vorateol und a Gr Hypolheekb pandbr 4 i Nederlandache baak aand Nod Handelmaataob nito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Bott Hypothoekb pandbr 4i ütr Hypothoekb dito 4V OoariNS Ooat Hong bank aand RusL Hypotheekbank pandb 5 Ahbuea Ëqut hy poth pandb 4 Mal L G Pr Lien rert 6 NiD Holl IJ Spoor w Mii aand l Hij totEspi T Bt Spw aand Ned Xad Spoorweg m aand Ned Zaid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 IliUE Spoorwl 1887 8 A Eobl 8 Zuid Ital Spwmü A H obl S PoL K Waraohau Weenen aand BtlaL Gr Ruaa Spw Mijd obl 4 Baltiaoha dito aand FaaloWB dito aand 5 IwaDg Dombr dito aand 5 Knrak Cli Azoir 8p kap obl 4 dito dito obliK 4 Ahekika Cent Pao Sp Mg obl 5 Ohio North W pr G aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver fc Rio Gr Spm eert T a lllinoia Central obl in gond 4 LouisY I Naahrilli Oer v aand Mexico N Spw Mij Ie hyp a 6 Hias Kanaaa r 4pOt pref aand l N Tork Ontaaio k Weat aand Penn dto Ohio oblig 6 I Oregon Calif Ie hyp in goud S 9t Paul Minn ii Manit obl Do Pao Hoof lijn ob ig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 6 Oakada Can South Ohert y aand VlH 0 Rallw fcNa loh d c O Amaterd Omnibua Mij aand Rotterd TramiregMaata aand NlD Stad Amaterdam aand 8 Stad Rotterdam aand 3 BlLOll Stad Antwerpen 1887 8 l Slad Bruaael 1886 HoNO Tlioin Begullr Geaelaoh 4 OuaTsua Staataleenig 1860 5 K K Ooal B Cr l880 3 FAN IT Stad Madrid 3 1868 Nil V r F A b Soool oort OPRUIMING der KE STEEEENDE MANTELS COSTUMES Blousen Peignoirs en Pelterijen Tot veel verminderde prgzen O SAMSOM Burgerlijke Stand GEBOREN 24 Jan Geerdrnida Wilhelmina Catharine Ida ouders B MuUaart en C J Nijveldt Neeltje Wilhelmina ouders C van Oostenrijk en J M Schriek 25 Adrianus Hendricus Antonins ouders G W Verweg en 0 van Dgk 26 Maria ouders W Bruijniks en S de Jong OVERLEDEN f 23 Jan J Graafland 6 w ONDERTROUWD 25 Jan C Verkroost en M Tennissen J W M Kulik en A Tom te Moordrecht J Hollmaa en C Rgkelgkhuizen AIIVEllTENTIKN V Heden overleed na een Igden mijne gelielde Echtgen UANTJE HARIANNA IJK fung in den ouderdom van 47 P J AmstEiidau 23 Jannari Sarphatiestraat 34 VoUtrekt eenüje en altjemeene kennwjeving É De ondergeteekende geelt kennis dat hjj de IPOTIIËFI van wijlen den Heer C H STEENMEIJEE heelt oT7 exg en oxaQ erL en beveelt zich in hetiellde vertrouwen aan F A DEE Jr Apotheker Telephooniiet Gouda Abonnement 1 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud g ratis Het net is aangesloten aan het Egks Intercommunaalbureau Op 1 November 119 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMAEKT Oranje i v i Wimpels Oranje Koorden Oranje v Kwasten SCHEER Z F F Tiendeweg 59 Heerlijke Loodgieter Koperilager Zinkwerkor SffiOOP CIT80BKPüNDn PETEOLEl EiOHElS rma c LoüRE s 1 Water Gil Gasleiding AANLEG van KLEINE 2 Sp els Orgels d R rXoor 1I3 De mee t geliefde soCiedste OPÜEN DUUR BEVREDIGENDE en in billijken prijs wedijverende STORY CLARK MASON HAMLIN V CARPENTER NEEDHAM ANN ARBOR AMER ORG Go Al deze labrikaten in voorraad AMEIIIKAAIVSVHe in voarraa i eST A Tsrrr Ca Zie Magazijn Markt No 97 I rTt i 1 i X Siü t van TETSCH MAT MöBS Co e a STEMMEN BEPAEEEREN L C DE LANGi VERHUREN INRüILEn f0 Te beharen Strijkstokken s v p in te leveren op den laatsten Zaterdag der maand akJHi H MHH i i HMh 8l i H8 Hi Anll§epllsclie Tandpoeder en Anll8eptl§eii JMondtlncluur t van M CAS8VT0 Tandarts te Oouda OVERAL V£BERUOBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blauwstraat Goud a Hoofdprijs frs 300 000 Op 1 FMBKOABl dus riilJUAO trekken de TflHUHCHK IjOTB met hooldprijzen van Irs 300 000 ZSOOO MOOOO XOUO en honderden anderen van Irs ÉX30 en minder minste prgs Irs 400 De winner van de hooldprijs kan in plaats van geld ook krggen een mooie KENTENIERSW0NIN6 met Iraaie TUIN een ttQUIPAGE bespannen met 2 prachtige HONGAARSCHE MERRIES gekrnisd ras en bovendien TWINTIG GULDEN per week leeentlang Zoolang de voorraad strekt zijn voor deze trekking verkrijgbaar Heele aanOeeleu voor g MaUe l naar buiten tegen toezending van postwissel ol postzegels aan 7 VAN O IJ E Kleiweg No 2 Gouda miS mimtUal e g o s O o i f e sq ar a 6 s SS Co w icrisru isriDELJ T EiiT Kort orerzlcht onzer Frijscourapt SHERRIES P£e onj old Dry van ïl 1 16 50 per 12 fless o 8 12 flesch s dj 15 18 1 50 1 75 5 2 25 EOODE en WITTE PORTWIJNEN MADERA S droog en zoet VERMOUTH U Turin u S u o o s BODEGA CHAMPAGNE COGNAC i 1 1 75 1 2 25 1 2 75 1 3 25 1 3 75 en SCOtCH WHISKY cog Is Sn I § sa BOI IDEJLTJ22 U 65 Nto 0 75 0 85 I 1 I 1 26 0 80 o w 1 10 I 27 75 31 36 42 53 84 42 87 50 47 Per El Per Ank 45 F LI8THAC CHATEAU VALEOSE st ESTEPHE St EMILION 1894 PAUILLAC 1893 O O u GRAVES Witte Bordeaux SAUÏERNE ZELTINGER Moezel BOURGOGNE De flesschen zgn in de prijzen begrepen en worden i 3 ets pei stuk teruggenomen Bjj elke hoeveelheid verkrijgbaar bg De firma T CREBAIS Gouda