Goudsche Courant, maandag 28 januari 1901

Uinsdag SO Januari 1901 30ste Jaargang So 8413 mmm courant ISieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Telefoon Mo t ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefaan No 9 De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco perpost 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN Open bare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notari ö C FOETÜIJN IiHOOGLEEVER op WOENSDAG 30 JANDARI 1901 des morgens te élf nren in het Kotflehnis HARMONIE aan de Markt van No 1 tot 4 Vier goed onderhouden naast elkander gelegen HÏÏIZEÏÏ en EUVEIT aan den Haam op den hoek van de Vest te Gonda waarvan 2 met afzonderlijke BOVENHUIZEN Wflk O No 170 171 172 en 172a en 173 en 173a No 5 en 6 Twee naast elkander gtf j legen goed onderhouden Huizen en Erven aan de Vest te Gouda wUk O No 168 en 169 achter de perceelen No 1 tot 4 De perceelen No 1 tot 6 ie zamen groot 2 Aren 28 Centiaren uitmakende den hoek van den Raam en do Vest worden na afzonderlijke veiling en afslag eerst by gedeelten en daarna geheel gecombineerd Het Hnis on Bovenhuis O 172 en 172 i8 in eigen gebruik en te aanvaarden 1 April 1901 de overigen zijn bü de week verhuurd en wel O 170 en 171 elk voor 1 1 50 0 173 en l73o elk voor f 1 70 O 169 voor 11 50 en O 168 voor l 1 30 De Kelders onder de Huizen aan de Vest worden bö die perceelen verkocht en kunnen 1 April 1901 door de koopers dier perceelen worden aanvaard No 7 tot 10 Vier naast elkander gelegen Huizen en Erven In het Slapperdel aan de Vrouwesteeg te Gouda H No 229 tot 232 Allen bü de week verhuurd elk voor f 1 40 No 11 Een PAKHUIS en ERF groot 96 Centiaren gelegen achter Huizen en Erven aan den Langen Tiendeweg te Gouda ingang hebbende door de poort of gang tnsichen wijk D No 26 on 27 met medegebrnik van die poort of gang Terstond te aanvaarden En No 12 tot 24 Dertien perceelen BOUWGROi D waarvan 10 aan de Oude Gouwe elkbreea 4 ilfet on 3 aan de Vierde Kade elk breed 3 5 Meterê zoodanig als zij zijn of lullen worden afgepaald De perceelen te zamen groot 14 Aren 4 Centiaren worden na atzonderljke veiling en afslag eerst bü gedeelten en daarna geheel gecombineerd De perceelen zijn te bezichtigen 25 28 en 29 Januari 1901 van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLBEVER te Gouda In het MAGAZIJN de AVONDSTEE üubbcle Buurt z n heden ontvangen de nieuwste KBFLECTORS uit een stuk prima SPIEGELGLAS vervaardigd voor verschillende doeleinde staande on liggende LICHTVERSPREIMNG in alle groote Gasgloeilicht avtikelen van prima kwaliteit en uiterst concur reerend AanbevoUmd M M VA L00 Tel No 117 Gasütter Zuivere Medicinale LEVERTRAAN 0 30 per fl bij D MIËBIËS Kleiweg E 100 C F BISCH GOUDA MARKT A 60 Tam fttlatniif i limiül GROOTE OPRUIMING VAiN HaDDiactnren en Hantels BITERSE LAPPEN tot spotprijs P I Goudsche Melkinrichting gevestigd TURFSINGEL TELEPHOON No 21 Bovenstaande inrichting blp zich bij voortduring aanbevelen tot levering van Prima onvervalschle Melk I welke door het personeel tweemaal daags aan hnis bezorgd wordt des Zon dags all en s morgens De prijzen zijn tot nadere aankondiging als volgt VOLLE ZOETE MELK 8 ets por Liter 4 3 70 70 90 GEROOMDE MELK BOOMKARNEMELK ZOETE ROOM ZURE BOOM SLAGROOM GEPASTEÜBISEERDE MELK 10 Prima Kwaliteit GEPASTEURISEERDE ROOMBOTER 75 cent per V K G Vanaf heden wordt onze Gepasteuriseerde Roomboter bö verkiezing ook afgeleverd in sierlpe tafelvlootjcs van Vi K G inhoud Goede Kwaliteit ROOMBOTEB voor STOOF of KEUKENGEBBPIK 70 ctB per V K G Teven zijn verkrijgbaar GOUDSCHE KAAS 20 40 ets per 4 K Q EPAMMERS van + 4 pond f 1 10 25 Orders op boter kunnen aan de Wpknechts worden opgegeven en W rden I geregeld aan huis bezorgd LEID8CHE KAAS GROOTE OPRUIMII G Zwarte en gekleurde Stoffen tot Spotprijzen netto ï contant Van a s Maandag 28 Jan tot 9 Febr SCHENK i Z tOoedkoopste en soliedst adres voor Vervoer vau loboedel oowel binnen aU bniteè de stad met gesloten wagens i bg A QRAVESTEUN Bleekerssingel 287 Alle trordt tegen Tran port sehaae ver ekera Eijksnonnaallesseii TB GOUD A De ondergeteekende bericht dat op 1 APBIL a Kweekelingen kunnen GEPLAATST WORDEN Aanmelding vóór 16 FEBRUARI met overleggingvan geboorteakte één of meer getuigschriften en verklaring van ouders of voogden dat zg voornemens zijn hun kind of pupil voor het onderwijs te bestemmen Vereischte leeftijd 14 jaar De Directeur H J W HUBER flouda 26 Januari 1901 Te Huur of Te Hoop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande Jraclitige Pakhuizen gelegen te Gouda aan de Tnrfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Gebroeders STEEHSMA Bloemisten Turfslngel 77 en 7 S Struik en Stamroaen OP BOTTEL PRAOHTAA AAR steeds voorhanden Bloemen uil t Zuidea TELEPH No 114 a s o O Pain Expelkr U fl n i mlOt Ut in UmM t Mth k n lu vu Iiqll Suden i jA U tg l lttelrni ar BV Wie werkelp priJs stelt een UECiEI IJK te hebben laat zich fotografeeren in da K fgrafitehe UuuêUurichUng STTJIDIO Tan P V WAALIS PI SINGEL 661 Ondergeteekende beveelt zich beleefd Ma voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS Toor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en allea wat tot het koksvak behoort desvorlangd met bjlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 HM bHU ouduMyluti n f nukUlirkae roMmldddTiiac Hwa n vooral d iiiHMiKiildirMliiMn w4c U dt Appntiar vu C HUlltr 4 te t ll tt Str 14 Mm bttt 0ll Druk van A BEINKMA Zn Gouda op natin m fUriAamcrk BoitenlaDdscb Overzicbl Lord Kitchener seinde 26 dezer uit Pretoria Generaal Cnnningbam viel gisteren bü MiddeUontein en Kopperfontein het commando van generaal De la Rey aan Kolonel Babington bedreigde den flank der Boeren door van Ventersdorp noordwaarts te trekken waarop deze in Westelijke richting terugtrokken De Briteche verliezen zijn twee officieren gewond 4 man gesneuveld en 37 gewond In het gevecht bij Lichtenberg op 17 Januari sneuvelden drie Engelsche soldaten twee werden gewond en een aantal Yeomen werd gevangen genomen doch later losgelaten Generaal Smith Dorrien marcheerde van Wonderfontein naar Carolina waar do Boeren zich hadden geconcentreerd en leverde een goed geslaagd gevecht vijf uren lang tegen een aanzienlijke macht van den vjand die de rivier bezet hield De vijand werd uit zijn stellingen gedreven waarbij een officier sneuvelde twee officieren en dertien man werden gewond V Een extra nummer van do Londen Gazette van heden meldt dat bü Koninkiyk besluit Keizer Wilhelm is aangesteld tot veldmaarschalk van het Britsche leger Do aanstelling is gedateerd van heden Do hertog van Connaught overhandigde heden den Keizer het zwaard ter gelegenheid van zijne aanstelling tot Britsch veldmaarschalk De Keizer vierde zijn verjaardag te Osborne waar hiJ de gelnkwenschen van het personeel ontving in tegenwoordigheid van do hofhoudingen der Koningin en des Konings van Britsche en Duitsche leeoffl cieren De Koning en de Koninklijke familie brachten in den namiddag een plechtig bezoek aan de Hohenzollern waar do Keizer zijn gasten op do thee ontving Heden ochtend zal de Koning in tegenwoordigheid van den Keizer en de leden van het Britsche Vorstenhuis den Duitschen kroonprins de orde van den Kouseband verleenen De Keizer vergezelt den Koning naar Londen en keert onmiddellijk na de begrafenis naar Duitschland terug V Voor de begrafenis van koningin Victoria is nu het volgende bepaald Het Igk dat in 3 kisten rnst wordt 1 Febrnari van Osborne vervoerd bij welke plechtigheid een zeer FEVILLEIOX WILSKRACHT i Ann kind Als ik voor een oo enblik mijne eigen smart te boven ben denk ik aan u met nameloore droelheid want Egon is voor zich zelven nog niet tot klaarheid gekomen Hij heelt u innig lief hoe zou took anders kunnen doch hij aanbidt ook Clajfia en Angelica s schoonheid heeft hem betooverd Heeft zijn hart reeds eene keus gedaan i ik weet het niet misschien Mijn zoon gij spreekt overiuid over geheimen die niet uwe eigene zijne hoorde Hermann sijn vader leggen op ernstigen toon De jonge man was zoo verrast schier verschrikt dat hij den Graaf droomend stond aan te kijken rik heb u niet beluisterd mijn loon sprak Graaf Waldemar op fleren toon jrdat ik door uw oyerïuid spreken een enkel woord opving heb ik niet kunnen vermijden Wat ik hoorde maakte het mij ten plicht u aan uwe droomen te onttrekken Adieu Hermann Graaf Waldemar wilde zich verwijderen Vader I bUjt en luister naar de bekentenis die Die ik niet aanhooren will viel Graaf Waldemar hem bits in de rede Hij bieef staan en tag stjn zoon met zulk een ernstigen blik aan groote Engelsche scheepsmacht en een sterk Duitsch eskader aanwezig zal zijn Per trein gaat het lijk naar Londen waar het in statigen optocht met veel militair vertoon door de straten naar een ander station gaat op dezen tocht zullen de vorstelijke personen het lijk te voet volgen s Avonds komt het te Windsor aan waarna het den volgenden ochtend in het binnen het park gelegen mausoleum zal worden bijgezet Een buitengewoon groot aantal vorstelijke personen zal aanwezig zijn daar de koningin wel 100 nakomelingen heeft terwijl bovendien de koninklijke families van Portugal en van België nanw aan de overleden koningin verwant zijn aan de moeder van koningin Victoria en aan den prins gemaal Vandaar dat een vorstenrennie zal plaats hebbon als zelden is gezien De tekst der proclamatie van de troonsbestijging die Donderdag op de bekende plechtige wijze werd afgekondigd luidt Aangezien het den Almachtigen God behaagd heeft wijlen onze Sonvereine Vrouwe Koningin Victoria gezegender en roemrucbter nagedachtenissc tot Zyne genade op te roepen door wier overlijden de Eijkskroon van t Vereenigd Koninkrijk van GrootBrit tannie en Ierland uitsluitend en rechtiglijk is overgegaan op den Hoogen en Machtigen Prins Albert Eduard Zoo is het dat wij de geestelijke en wereldlijke Heeren des Rijks i ijgebtaan door de Heeren van de Privy Council van wijlen Havo Majesteit on van verscheidene anderen onder do voornaamste personen van stand gekozen zoowel als van den Lord Mayor de aldermen en de sheriffs van de stad Londen mits dezen met éene stem en bewilliging van tong en van harte openbaar maken en kond doen Dat de Hooge en Machtigo Prins Albert Eduard door den dood van wijlen onze Sonvereine gelukkiger gedachtenisso thans is geworden onze eenige wettige en rechtmatige opperheer Ednard do Zevende bij de gratie Gods Koning van t Vereenigd Koninkrijk van ÖrootBrittannié en Ierland verdediger des geloofs Keizer van Indië Wlen wij toezeggen alle trouw en standvaste gehoorzaamheid met alle hartelijke en nederige toegenegenheid God door wien Koningen en Koninginnen rcgeoren smeekende om den Koninklijken Vorst Eduard den Zevende met eeno regeering over ons gedurende lange en gelukkige jaren te zegenen De panselijko encycliek herinnert aan de voorgaande over de sociale quaestie Na een opsomming van alles wat tot dasver in dien zin gedaan werd zegt Ie Paus dat dat men er niet aan twijfelen kon of hij wildo Hermann in de ziel ler en Minder streng werden zijne trekken ernstig maar kalm sprak hij Graaf Hermann von Felsburg geen man van eer mag zich het recht aanmatigen te wankelen bij eene beslissing waarbij hart en voratand eene verschillende raeening rijn toegedaan Beslistheid moet e grondslag sijn van al zijne redelijke wenschen Vermann mijfl eenige zoon gins hij op teederen toon voort God heeft den mensch een heilig gevoel in de borst gelegd dat zal en moet den man meer waard zijn dan alles wat de wereld biedt Een man van eer moet kunnen strijden kunnen sterven voor dat gevoel ander is het niet het goddelijke maar eene voorbijgaande zwakheid ot een verderielijke hartstocht waartegen de man van eer zich verzetten moet al zou daardoor zijn levensgeluk verwoest worden Mijn zoon gij zijt de laatste van uw geslacht gij zult u zeker wel bewust zijn wat gij als zoodanig verplicht zijt te doen Beraad u goed bij al wat gij wilt ontlemeraen en onderzoek u zelven ten strengbte Om den wille van uwe eer om Gods wil bcblis pas als gij omtrent uw gcvo l geen oogenblik meer ïn t onzekere zijt doe niets waarover gij later berouw zoudt kunnen hebben waarover gij misschien eenmaal zoudt moeten blozen Al sprekende werd zijn toon liefdevoller Hermann wees overtuigd ik moet het nog eenmaal zeggen geloot mij Dat reine edele zaligende gevoel waarover ik straks sprak kan de mensch niet ongestraft verloochenen nooit keert het weer altijd zal hg er vergeels naar smachten voor de tweede maal openimrt het zich nooit aan eenig do benaming christelijk socialisme niet naawkenrig is evenmin als het epitheon christelijke democraten Het socialisme streeft naar materieel welzijn volkomen gelijkheid en gemeenschap van goederen de christetolijko democratie eerbiedigt de beginselen der goddelijke wet streeft naar het geestelijk welzijn en moet do rechten der wettelijke en civiele overheid eerbiedigen De Paus voegt er bij dat de katholieken hun zorgen moeten w don aan de sociale quaestiên en de verbetering van het lot der werklieden met behoud van de gemeenschap van pogingen en gevoelens in stede van polo qnaesties op te werpen in de pers en in vergaderingen Men moet handelen en niet redetwisten De katholieken moeten do werklieden overreden alles te vermijden wat een oproerig en revolutionair karakter draagt het recht van anderen te eerbiedigen de patroons te eerbiedigen matigheid te betrachten en hun godsdienst waar te nemen ten einde overal den socialen vrede weer te doen opbloeien Bij de behandeling van de Doensche begrooting in do Kamer deelde de rapportenr der begrootingscoramissio mede dat do meerderheid van deze commissie voor den verkoop van de Deensche Antillen aan de Vereenigdo Staten is mits voor de eilanden een grtdo prija kan worden gemaakt De commissie acht liet op financieelo gronden raadzaam in den verkoop toe te stemmen daar het bezit der eilanden Denemarken op zeer hooge kosten jaagt De aanneming do onderteekening de zogeling zeils van do gemeenschappelijke nota schijnt nog maar weinig opluchting gebracht te hebben in den diplomatieken toestand te Peking Do toon der gezanteniswoerdreigend Zaterdag zijn al de gezanten het eens geworden over het antwoord dat zij zullon zenden aan de Chineescho regeerinj die wol is waar do geheele nota aangenomen hoeft maar alleen het Ie 3e en 4e artikel onvoorwaardelijk I Men zal nu pris ïsjing en Lihoeng stjang aan liet verstand brengen dat de militaire maatregelen der mogendheden zullen afhangen van den spoed waarmede de Chineescho regeering ook de overige eischen van het program inwilligt l wat zeker heel aardig gezegd is hoewel eenigszins vaag ra r misschien do regeoringspersonen te Si ngan toe geen slapeloozc nschten zal bezorgen Intusschcn heeft het diplomatoncorps nog eens de doodstraf geëischt voor vier aanzienlijke Chineezen bü de troebelen betrok menbchelijk hart Onderzoek u welven mijn zoon en handel dan Verwacht van mijn kant f een verdere bemoeiing geen berisping en geen verzet Gij zijt meerderjarig en meester van uwe handelingen Graaf Waldemar drukte zijnen zoon de hand en verwijderde zich Hermann had hem gaarne nog een oogenblik staande gehouden om hem een woord v in dankbaarheid toe te voegen Geheel zijn leven had hij zijn vader met kinderlijke liefde bemind en geacht doch zoo innig als in dezen oogcnbhk nog nooit Hij gevoelde met de hartelijkste dankbaarheid dat de op cijn adel zoo trotsche Graat met groote overwinning op zich zelven gehandeld en vrij van alle zelfzucht zijne eigen wenschen aan die van zijn zoon ten ofter gebracht had Lang oogiie hij m kloeke houding zijn vader na doch eindelijk het hij bedroefd het hoofd op de borst zakken en sprak Gij dwaalt dierbare vader ik heb uw offer niet noodig Doch uwe woorden hebben mij goed gedaan uwe onbaatzuchtigheid zal mij ten voorbeeld zijn Nauw hoorbaar fluisterde hij Gij gelooft dat Marie raij bemint dat ik haar tot de mijne kan maken en achttet het uw plicht mij aan het verschil van onze uitwendige omstandigheden te doen denken Neen vader I dien strijd heb ik niet te strijden Neen neen de btrijd met mijn eigen hart wacht raij Daartoe zullen uwe woorden mij sterkte en kracht geven opdat ik de zege behale op een ijdel hopen en verlangen De innige liefde voor Marie die gij geraden hebt en waarop gij hebt getinspeeld wil en kan ik niet ten minste nog niet uit mijn hart rukken maar ik zal het ken Tsjwang Jing huën Toeng foehsiang met de niet overbodige voorwaarde dat men eerst moet trachten hem in handen te krijgen en ton slotte Krng ji dio wel is waar zelfmoord gepleegd heeft maar nu denkelijk in olftgie terechtgesteld zal worden Verspreide Berichten FSASKBIJK El loopon geruchten van een voorgenomen verkoop van het aan den heer De Rousseu toebehoorende eilandje Porqorolles aan een Kngelschman Daar dit stukje FranHche bodem een groote rol kan spelen bij eventueele kustverdediging on de marine er tal van stellingen heeft terwijl de onderzeesche booten er waarschijnlijk komen te liggen meent men dat de staat tusschenbeido moet komen tenzij de eigenaar praatjes verspreidt om een mooi prijsje te bedingen van de regecring lekker gemeakt door andere liefhebbers I DüITSCÏlLlND Baron Wilhelm Karl van Rothschild chef van het bankiershnis M A van Rothschild Söhne te Frankfort overleed gistermiddag op 73jarigen leeftijd BINNENLAND Do minister van justitie maakt in do Staatscourant bekend Zijne Hoogheid Hendrik Hertog van Mecklenburg is op den 23sten Jannnri 1901 ontslagen uit het staatsverband van Mecklenburg Schwerin Staatsblad no 38 bevat do wet van den 268ten Jannnri 1901 lioudendo naturalisatie van zijne Hoogheid Hendrik Wladimir Albrecht Krnst Hertog van Mecklenburg vorst van Wenden Schwerin en Ratzeburg graaf van Schwerin Heer van de landen Kastock en Stargard enz enz en regeling van eenige gevolgen dier naturalisatie De Standard schrijft Nu het wetontworp ter zake van de schadeloosstelling dor gemeentebesturen en schoolbesturen ter ondervanging van do Leerplichtkoston is ingekomen is het ons een voorrecht te erkennen dat uit hot ontwerp de onmiskenbare bedoeling spreekt om op loyalo wjjze de gegeven belofte na te komen De eerste indruk dien eerste inzage van hot ontwerp maakt is gunstig Toch verlieze men niet uit hot oog dat leeren Zonder dat zij beantwoord wordt wil ik niet als een knaap mijne trouwe lietde in mijn hart kweeken en koesteren ik zal op reis gaan en zoolang verre blijven van mijn vaderlijk huis tot mijne wonden geheeld zijn en ik mijn vader Clara en Marie met een vrij en vroolijk hart kan tegemoet treden De liefde is eene goddelijke vonk in den mensch haar tegenstelling is de hartstocht Mijne reine mnige liefde kan u niet tot de mijne maken Marie mijn hartstocht raag u niet begecren ik zal u het hoogste bewijs mijner achting geven dierbaar meisje I ik zal beproeven een trouw vriend voor u te zijn en te blijven zoolang er adem in mij is TIENDK HOOFDSTUK Marie w as op de bijeenkomst Ier bespreking van de wijze waarop zij die door den brand verarmd waren het best en het meest afdoende geholpen kpndon worden pijnlijk aangedaan door het verschil in de uitwendige omstandigheden der beide familicn Tot heden tevreden en gelukkig was haar dit verschil nooit zoo opgevallen Bij deze gelegenheid whs het haar duidelijk geworden en die ontdekking deed pijn dat zij de dochter was van den armen predikant en althans naar hare meening slechts weinig voor de ongeUikkigen kon doen Justina ried Marie s gedachten en herinnerde haar aan het penningske der weduwe uit den Bijbel ffTordt vervolgd