Goudsche Courant, dinsdag 29 januari 1901

i B Uoidt 1 10 8 84 7 48 8 1 7 10 14 Oudew 5 8 Wosrd l 8 18 Utwkt 8 08 7 04 8 18 8 5 t 8 10 1 10 4 1 Directe SpoorwegvcrMndlngen met GOUDA WlDterdleist 1900 AanKevangeD 1 October Tyd vao Greeawlch a t 7 18 7 44 8 1 8 17 8 88 t l lO t 10 11 10 e 11 It a a i a 10 1 a a 8 84 a 10 80 1 4 IM 7 7 8 07 r 8 t 8 58 8 10 30 10 5 11 01 lLt7 a 8 16 OOÜDA ROTTIKDIUtIm vene 11 01 11 1 11 18 18 58 1 17 1 18 S SO 8 48 S9 5 1 11 18 11 09 1 5 01 11 19 a 1 10 f f 5 11 r 11 18 1 17 5 18 11 85 11 80 18 84 1 18 1 89 8 51 4 08 5 17 E 41 8 8 y a a 1 58 a f a 8 10 g t t m a w M 08 a f 8 80 a a 1 19 5 la Uaw ïltre Hjietalen Op aele treinem jn Zosd Uauji ei Dimdig aieegeehe relembUiettem oot ie e H Tertojgbeir lege eikele rreelitprje H HolUadeote Spoer L 8tlr luppleamt teWAJe jtOTTÏEDi SDUDi Tlee f 11 80 a 11 88 11 81 11 45 11 10 1 48 a 1 64 a 86 8 14 t a I I S P 1 08 1 09 1 0 1 8 i 6 41 6 04 8 8 3 8 0 t 84 9 00 9 89 10 08 10 19 AUeei 1 1 Ueaee Itre betalen ÏMnltallet p del leep hm iet geretoi w rJe B Hellentote epoer L fain enpplenetlliewje i de C m g ie to Wepai Ille SODDA DEN HAAO nee leraa 10 8 11 88 18 1 11 16 18 5B L58 1 11 S 6 4 1 4 80 6 15 i 4 6 11 7 8 11 11 1 10 tint 8 01 a 11 11 1 a a f a 11 86 1 8 a a a 6 17 10 48 11 41 11 01 18 48 11 65 1 40 1 10 1 48 4 16 45 5 81 5 55 6 15 6 49 7 57 10 18 10 3 11 19 8 01 8 1 9 17 9 58 1 18 M 8 14 l jg F E 8 48 8 4t 10 1 ll 9 11 10 00 10 1 10 4 11 11 11 57 88 49 10 18 5 91 6 0 7 08 7 16 7 89 sSs 8 66 9 08 10 11 11 16 11 86 11 6 1 80 1 40 1 57 4 00 4 16 4 87 6 11 6 11 7 01 7 41 7 55 1 18 61 10 80 8 o 0 n 4 4 a T D A iee L 1 L H 10 17 1 86 a is 67 9 J u g su u 10 1010 6 ll OSl lO 8 86 S 7 551 10 8 1 60 4 88 S 4J 10 11 4 07 4 S 5 19 i 16 8 48 9 51 0 19 10 87 11 06 ico 6 0S l 4S 1 01 6 1n 64 10 11 An t w 8 01 8 68 9 1 10 10 11 04 11 48 11 57 1 57 8 1 Hlge Voorburg ZoeUriD ZeTMll Mo JO 11 io ïi 11 5 18 08 18 84 l U 8 0 8 84 4 7 4 41 S 11 6 4 7 05 7 81 8 iltaiet i lii ii gieUl Vie W Her nlh ll ee le e e He e fMe Be W Ije l H eo 85 II 4 67 6 iO 6 03 4 9 86 10 8 11 08 11 69 Am t G 8 J 9 18 J7 10 15 11 1V 1081 10 1 11 8 40 17 6 5 6 8 k8 10 to 11 16 11 1 e Ü U D 4 U T K K C H r liee ntie IT 10 59 IXM 18 87 8 16 8 11 4 38 6 68 6 80 7 10 7 86 11 16 8 88 7 8S H 14 1 40 S l 6 11 7 88 n 47 11 81 1 0 8 0 S 4S 6 04 6 80 7 00 7 64 8 08 V it n 6 81 7 15 8 10 8 16 9 18 1 8U1 U 11 17 11 10 1 11 8 10 8 84 6 116 11 7 0 8 10 9 81 mi W 6 8 6 I 7 80 8 8i 8 SO 9 46 11 80 18 11 06 1 40 8 15 8 9 5 011 6 88 6 88 7 15 8 16 10 06 n xA 7 06 7 81 8 18 l l 10 18 10 8 11 61 1 16 5 8 18 4 18 84 5 7 7 16 7 84 8 01 It 11 18 1 1J 11 747 8 88 9 10 10 10 10 55 11 88 11 01 1 48 8 08 S l 4 i l 4 48 5 41 6 S1 7 00 7 68 01 86 10 06 10 46 J 07 44 8 0 7 10 88 11 66 1J 17 Jj 2 Z I 1 Z ill Z Z Ml 7 o 7 Ï4 I m Ö8 T Im 11 17 18 11 liM l i 8 40 S 5 4 48 s 0 18 7 84 T 41 J 10 07 16 18 11 11 OTer de verkelgke beteekenii der scbtdeloosstelling niet dan na aandachtige raming Tan de te Toorziene nitgaren en van den gebodenen stenn te oordeelen zal zgn En ook vergete men niet dat waar een deei der Leerpliclitkosten niet Toor rekening Tan het Rjjk maar van de gemeentebegtnren komt de schoolbestnren uit eigen middelen Zullen hebben te voorzien in wat voor de openbare school nit de publieke kae der gemeente wordt genomen die np haar beurt buiten de Schoolwet om ook door het Kgk wordt gevuld Direct voor het Rgk staat bet gelgk maar voor de Gemeentekas en dus ook indirect voor het Rgk niet Het komt er na maar op aan deze onderscheidene bestanddeelen behoorlijk te onderscheiden en jnist te ramen wil men tot een niet misleidend inzicht geraken in den toestand die op grond van dit ontwerp ontstaan zou De algemeene vergadering der Liberale Dnie heelt een onverwachten afloop gehad Met 49 tegen 29 stemmen heeft zü zich eerst in haar hervormingsprogramma verklaard voor grondwetsherziening om invoering van algemeen Ikiesrecht voor mannen n vrouwen mogelijk te maken Daarna benoemde zg tot leden van het hooldbestnnr mannen als mr Kerdgk en rar Treub in wie de politiek van uitsluiting der niet aan de uiterste linkerzijde staande liberalen als bet ware belichaamd is Men zou verwacht hebben dat deze benoeming de voorbode was van de aanneming der bekende urgentie paragraaf De nitslag Tan de stemming daarover was echter anders Na verwerping met groote meerderheid van de nrgentie der voorbereiding van grondwetsherziening verwierp de vergadering eveneens met ü tegen 33 stemmen het uitspreken van den wonsch dat grondwetsherziening om tot algemeen kiesrecht te geraken bjl de algemeene verkiezingen van 1901 op den voorgrond zon staan on dat ran de te stellen candidaten zou worden verlangd dat zij met volle overtuiging de nrgentie van deze grondwetsherziening zouden erkennen Over deze Verwerping intnsschen verhengen wij ons omdat z de mogelijkheid opent van samenwerking bj de stembus van op het punt der grondwetsherziening niet gelgk denkende liberalen eene samenwerking die door aanneming der nrgentieparagraat zou verhinderd geworden zijn N R C De minister van binnenlandsche zaken overwegende dgt ten gevolge van het ontslag van den heer mr P R Tak van Poortvliet eene verkiezing moet plaat hebben van een lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal in bet kiesdistrict Beverwijk heelt bepaald dat dio verkiezing zal plaats hebben op Donderdag U Februari de stemming zoo noodig op Donderdag 21 Februari en de herstemming zoo noodig op Donderdag 28 Februari Het Hooge Bruidspaar of het Hooge Echtpaar De Middelburgsche Courant schrijft Met verbazing en leedwezen zien wij dat de heeren A baron van Pallandt Noerjjnen I 08 1 Oondt 5 51 MoordTfcht door iea1re Verk rOapsUs ar Kotterdam M RotterdimD P Hott rdftm B Alleen Ie 8 88 8 0 8 50 8 87 C 1 85 8 11 7 11 7 18 7 88 7 88 8 16 7 8 54 9 C 7 88 a a 6 55 4 41 5 10 07 7 18 4 51 5 41 a 8 01 5 51 a 5 11 6 0 a a 5 17 10 88 7 8 Botterdsm Beun Rottordun D P Jtotterdftm M Oipatis Kieuwerkerk iloordreeht Ooada 7 8 8 87 8 41 8 58 01 14 08 19 7 1 7 88 7 8 7 6 7 58 Qoadft ZsTenh Moero BoetermMTZeg Voorburg e H gfc Utmht Wo9rdea Qiidow W adt en H groal Du Monoeau rosp opper cero moniemeester en chef van het militaire huis van H M het oirbaar hebben geacht de huwelijksplechtigheid te maken tot een manifestatie tegen het burgerlijk haweljjk Uit bet door deze heeren onderteekende programma toch blijkt dat na de voltrekking van het burgerlijk huwelijk bet Hooge Brnidspaar in éen rgtnig met H M de Koningin Moeder naar de kerk zal gaan daar wordt het Bruidspaar ontvangen door een commissie nit den kerkeraad die na den dienst het Hooge Echtpaar uitgeleide doet waarna het Echtpaar ditmaal alleen in een rijtuig naar het paleis terig rjjdt Het programma gaat dus uit van de onderstelling dat de burgerlgke huwelijksvoltrekking geen Terandering brengt in de verhouding tusschen deKoningin enjhaar bruigom Het is natuurlijk dat wg er geen oogenblik aan denken dat de Koningin zelve heeft gewild op zoo opvallende wijze te breken met de Nederlandsche gewoonten en openlijk blijk te geven van minachting voor een wettelijke instelling Trouwens dit zon te minder mogelijk zijn waar hg de wet dus met medewerking van de Kroon de voltrekking van het burgerlijk huwelgk van H M met bijzondere plechtigheid is omringd Vooral daarom was het voor den opporceremoniemeester een Jubbele plicht geweest om te zorgen dat het ceremonieel werd geregeld naar de formeele verhouding die alleen beheerscht wordt door het burgerlgk huwelgk Aan persoonlgke opvattingen kan bij de regeling van olficieele plechtigheden geen plaats worden gelaten Of zou niet de strenge handhaving der etiquette jnist haar oorsprong vinden in de noodzakelgkheid den storenden invloed van afwisselende persoonlijke opvatting te weren f Wij achten het daarom onverantwoordelijk dat genoemde heeren op deze wgze een valschen schijn tegen H M hebben doen ontstaan Wg vragen is hier opzet of eene vergissing in het spel Wij hopen het laatste Anders zonden wij meenen dat de genoemde boogwaardigheidsbekleeders zeerberispeIgk hebben gehandeld Gemeng de Berichten Het servies dat de Raad van sGraven hage de Koningin ter gelegenheid van haarhuwelijk zal aanbieden is waarlijk een vorstelijk geschenk te noemen Zoowel door de ongemeenheid van het dessin als dooi deveelheid geeft het den indruk van kostbaarheid en wij knnnen ons voorstellen hoe hettijden hierna aan den bezoeker van de paleizen om haar precieusheid zal aangewezenworden evenals de kostbare Chineesche porseleinen en zijden behangsels in het Huis tenBosch de geschenken van vorstelijke personen Vad I S8 57 10 6 11 18 11 15 10 18 40 t 8 7 10 16 10 86 10 88 10 48 10 11 51 11 06 11 81 In de Frankf Ztg Tindt men uit de voordracht van een deskundige meegedeeld dat de toepassing van elektriciteit op verwarming en koken toeneemt maar in de duurte van den elektrischen stroom nog op een groeten hinderpaal stuit Men neemt aan dat 1 kilo steenkool 8000 caloriëa oplevert welke langs elektrischen weg ruim f 1 zonden kosten Bij steenkool gaat echter een groot deel der warmte verloren zoodat de 8000 lang niet worden verkregen terwijl men bij elektrische fornuizen reeds 95 pCt nnttig effect beeft bereikt De verwarming van een kamer van 100 knb meters inhoud met elektriciteit komt op ongeveer 26 centen per uur wat enkel nit welgevulde beurzen te betalen is STADSNIEUWS GOUDA 28 Januari 1901 Naar wij nit goeden bron vernemen zal zich hier eerstdaags een Hom arts vestigen Het zal voor vele onzer lezers een waar genoegen zijn dit te vernemen Het belangrijkste voorstel van het bestuur der liberale Unie luidende De Liberale Unie in hare algemeene vergadering van 26 Janaari 1901 spreekt den wensch nit dat bg de algemeene verkiezingen van 1901 op den Teergrond trede de Grondwetsherzing in § 1 van haar Hervormingsprogramma genoemd en dat van de te stellen candidaten worde Torlangd niet enkel dat zij instemming hetnigen met de strekking van het geheele Hervormingsprogramma maar ook dat zg met volle overtuiging de nrgentie van den in § 1 genoomden maatregel erkennen is in de vergadering van afgevaardigden met H tegen 33 stemmen verworpen Het advies van de Goadsche Kiesvereeniging Burgerplicht was ook tegen het voorstel De heer Ruyter betoogde dat nu men staat tegenover een liberaal ministerie dat op dezelfde basis staat als de Unie maar rekening houdt met de politieke omstandigheden de aanneming van het urgentievoorstel niet raadzaam is Bg de vorige verkiezing bleek de liberale partij zwakker dan men dacht men moest dus vereenigen wat vereenigd kon worden om den strijd te kannen volhouden tegen Dordt en Rome Zaterdag 26 Jan j l s middags i uren ging de bgna 7 jarige knaap do Mooi wonende Nieuwe Haven een boodschap doen naar zgne tante in de Jan Philipslaan van daar vertrok hg ten ongeveer 6 uren na eenig wachten op zijne tehuiskomst werden de ouders ongerust en gingen informeeren echter niets anders kon men te weten komen als dat hg ten 5 uren van tante was weggegaan niemand had hem na dien tgd gezien al later wordende nam de ongerustheid der ouders toe en dezen gaven de politie kennis ook deze stelde terstond een onderzoek in doch geen spoor was te vinden tot laat in den nacht werd door de politie gezocht en in verschillende wateren gedregd doch mets gaf eenig licht tot Zondagmorgen 8 uren de ouders die invreeselijke spanning wachtende waren waar of hun zoontje was of welk ongeluk hem was overkomen de tijding werd gebracht dat de politie het hoofddeksel van den knaap drijvende bad gevonden in den Tnrfsingelgracht en alzoo het vermoeden voor de hand lag dat de knaap was verdronken 7 17 7 48 7 67 4 8 a a 4 r S4 6 16 a 4 61 6 6 07 6 18 6 1 4 S 8 48 4 08 S 06 4 I6 4 14 09 8 18 8 44 lO SS 10 S9 10 87 10 53 11 01 li l 8 48 59 Hieromtrent zekerheid to hebben was gewenscht en de politie ging met vernieuwde krachten aan het dreggen en zoeken zoodat het deze gelukte het knaapje ten onmveer elf uren op te vissehen het lijkje werd per politiebrancard naar de onderlgkej ïroning gebracht Vreeselgk trof de ouders deze tjjding doch hoe ongelukkig het vérliei ook moge zgn de uren doorgebracht in spanning over het lot wat of bun kind was overkomen of waar het zich bevond moeten voor hen uren van ware marteling geweest zijn en het is dus een woord van lof waard aan de politie die geen moeite gespaard heeft om aan die marteling een einde te maken door niet te rusten voor en aleer ziJ wist wat er met den knaap was geschied De belangstelling ook van particulieren was in deze groot De Tooneelvereeniging Nut en Genoegen gaf gisteren avond eene uitvoering in de zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen De zaal was niet zoo flink bezet als men dat gewoon is Opgevoerd werd het tooneelspel Henri Burton de Vadermoorder De verscidllende acteurs deden hun best het geheel te doen slagen en dit lukte hen zeer goed De oude knecht Thomas was goed bij spel en amuseerde het publiek met zgn kwinkslagen zeer De graaf van Sternbeim had een juiste opvatting van zjjn rol een klein weinig meer gestes en zjn spel bad nog beter geweest Een geanimeerd bal hield de aanwezigen nog lang bijeen Heden middag ten 1 uur passeerde de 1ste Luitenant der Infanterie de heer Tersteeg de Gouwe ter hoogte van de Koranbeurs toen hg opmerkte dat een vrouw met een kind om hulp riep en wel dat er een jongen te water was gevallen van af de vischbanken daar aan de oppervlakte van het water de drenkeling niet zich baar was dook de heer Tersteeg na zgn cape afgeworpen te hebben en had het geluk hem onmiddelijk te vinden Nadat hg den jongen op het drooge had gebracht sprong hg weder te water en haalde zijn kepi dat dreef er weder uit Een woord Tan hulde brengen wij bij dezen aan den edelen redder Door den hevigen storm heden nacht zijn in deze gemeente eenige boomen ontworteld en is een schutting in de Korte Akkeren omgewaaid Het water in den IJWl verkreeg een hoogte van 2 24 M boven A P zoodat de kistdammen moesten worden aangebracht Laatste Opvoering vim de Klokken van Corneville 11 11 11 48 1 lllMB Db 1 9 11 a lO tt a 9 16 10 81 i S6 a a 9 46 a a 9 58 a 10 08 a 1 80 8 41 9 47 10 0 lO U 11 01 6 17 a 87 a 6 1 7 06 7 61 8 81 6 81 a 6 46 a 6 61 7 01 7 88 9 66 10 08 10 17 10 10 10 8 Zaterdag avond was de zaal in Ons Genoegen weer stampvol Het was jammer dat de uitgifte der toegangkaarten op denzelfden avond plaats had als waarop de annonce in de Courant stond Immers velen ontvangen de couranten wat later of den volgenden dag omdat ze die meestal met iemand samen lezen Zoo moesten velen zeer te leur gesteld worden We spraken ook personen nit bet koor en het orchest die geene bewijzen van toegang voor familie of kennissen hadden kunnen krjjgen Enfin hot getuigt van de overvarenheid van het Dames Bestuur van Arnold Spoel dat stellig beter had gedaan om bg de vele moei Igkheden die lich zeker in menigte hebben opgedaan eene Commissie van bjstand te benoemen om de jeugdige Vereeniging voor te lichten Het was inderdaad nu geene Volksvoorstelling Dat z u het alleen geworden zgn als men de kaarten bg de Leden der Vereeniging had gedeponeerd die ze dan op naam hadden kannen afgeven Gedane zaken nemen geen keer en men kan zich aan t gebeurde spiegelen voor eene volgende ge De uitvoering had weer een kolossaal succes De hoofdpersonen vooral de Markies en Grenicheux waren bijzonder goed op dreef Hun zang klonk nog mooier Het koor was iets dunner waarschgnlgk omdat enkelen Torbinderd waren mee te zingen De Toorstelling werd geopend met hetovernandigen van een prachtigen krans aan den dirigent den heer Beusekamp Uit naam van t Gondsche publiek werd hij door den Heer van Dissel uitgereikt die daarbg een hartelijk woord van groote waardeoring sprak dat met daverend applaus door t geheele publiek werd begroet Niet alleen dat wg den heer Beusekamp oen woord van dank brengen het moet gezegd dat het geheele orkest zich gedurende de vijf uitvoeringen kranig neeft gehouden en ook aanspraak mag maken op den dank van het publiek Het viel ons op dat Zaterdagavond een ander de partij van contra bassist op zich had genomen nl de heer C Arentz Tz die naar men ons mededeelde in den morgen van Zaterdag werd gevraagd deze partij te vervullen en na eene kleine repetitie zich daarvan op uitmuntende wgze heeft gekweten Na t Matrozenlied ontving Grenicheux de Heer E een dergelijke attentie van de Gouwenaars Ook nu wees de Heer van D er terdege op hoe zijn spel en zgn zang door allen op hoogen prijs werd gesteld en hoeveel hg had bijgedragen tov het succes van t stuk Hartelgk werden deze woorden toegejuicht De Burgemeester de Heer W die zoo kranig de rol van den Baljuw bg eene vorige opvoering had gespeeld kreeg mede een krans eene welverdiende hulde voor zooveel onverwachte inspanning Met 3root genoegen zagen we den Heer ö weer als Baljun medewerken Zgn schoon geluid was weer even rein en klankrijk als bjj de eerste opvoeringen Na het bekende lied in de 2e acte werd ook hem een krans vereerd als een blgk van warme sympathie van t Gottdsche publiek dat zich zeer zeker bg deze gelegenheid niet onbetuigd heeft gelaten en de verdiensten van velen naar waarde heelt geschat Ook aan de vluchtende tortelduifjes werd eene aardige attentie bewezen in den vorm van bouquetjes In de laatste acte werd Jongeh van E die zoo aardig voor page fungeerde een ruiker geschonken onder luid applaus der aanwezigen Als er ooit een werk met groot succes is opgevoerd dan i s het zeker dit geweest W hoorden iemand zeggen die alle voorfltellingen had bijgewoond Als het in de volgende week weer gegeven wordt ga ik weer Dat teekent genoeg Misschien gaat mth er later nog weloens toe over eene volle zaal is er dan stellig weer I Êere aan den Heer Spaanderman en aan allen die met hem meewerkten om t Gondwhe pnbliek zooreel genot te verschaffen INOEZONDKN Wij vernemen dat de beer D Ruijter alhier het meeste heeft bijdragen tot bet doen verwerpen op 26 dezer van het door het Bestuur der Liberale Unie voorgestelde punt 6 der agenda waarin verlangd werd dat bij de algemeene verkiezingen in 1901 van de doof de Unie te stellen candidaten voor de Tweede Kamer zon worden geeischt dat zg 0 met gedeeltelijke grondwetsherziening volgens t opgemaakte programma het verkrijgen van algemeen kiesrecht voor mannen M vrouwen en met het voorstaan van evenNdige vertegenwoordiging volle instemming louden betuigen Herhaaldelijk het woord nemende beeft bjj p den voorgrond gesteld lo dat deQ inten die de gedragslijn der liberalen jgpaHnbepalen zijn a opportuniteit b de naam Unie c de naam liberaal a het in aanmerking nemen van depolitieke omstandigheden die grond geven om te voorzien dat voorstellen noch tot grondwetsherzienmg noch tot evenredigevertegenwoordiging kans van slagen hebben op 2 Juni 11 erkende het Hoofdbestnnr zelfdat beginsel zie considerans van programma 2 Juni punt 6 b dat de naam der Vereeniging Liberale TTdIo aanduidt I dat men geen scheiding tusschen liberalen moet willen in welke fout men v66r ze jaren tegen de eerste stemming verviel en daardoor de liberale partij in gevaar bracht terwijl tegen de herstemming die font erkend n dus eenigermate hersteld werd n dat de naam liberaal ja reeds de kiesheid volstrekt verbiedt om aan candidates beloften al te dwingen daar in de Kamer gelegenheid moet ziJn om te overtuigen en overtuigd te worden terwijl het kennen van hunne beginselen den kiezer voldoende moet zijn en dat die vrijheid ook bestaan moet voor de afgevaardigden ter vergadering der Unie Elke afdeeling toch kan haar inzicht te kennen geven doch ieder afgevaardigde het tegendeel grondig hoerende toelichten moet meester van zijne stem blgven 2o dat de liberale partij als zoodanig slechts tot taak heeft te waken tegen de beginselen die Dordt en Rome op staatkunde zonden willen toepassen 3o dat evenredige vertegenwoordiging in Nederland niet gewenscht is omdat het aantal pangschakeeringen te groot is en op willekeurige wgze nog vermeerderd kan worden Hg verlangt dus dat de Unie zich bepale tot het voorbereiden der aanstaande verkiezingen opdat de liberalen in het algemeen zoo mogelijk de meerderheid verkrijgen In zijne opmerkingen betreffende t vrouwenkiesrecht meende de Voorzitter hem te moeten herinneren dat dit punt in de vorige vergadering aangenomen buiten de orde was Hij eindigde dus met de opmerking dat zoo kandidaten of afgevaardigden reeds gebonden zijn alle voorstellen schriftelgk zouden kunnen behandeld worden tengevolge waarvan vergaderingen hare beteekenis zouden verliezen en dat krachtig optreden tegen een vrijzinnig ministerie als het tegenwoordige ongeraden is al houdt het rekening met tijden en gelegenheden WERKVERSCHAFFING In dank ontvangen bjj R van den heer IJ f 2 50 DE COMMISSIE MARKTBERICHT Steenkolen en Cokes Lancashire Een rustige markt en in t algemeen gesproken een verminderde vraag waren de hoofdfactoren van de Donderdagsche beurs De offioieele prgsnoteering is niet verlaagd en schijnt er ook geen onmiddellijk Tooruitzicht op verlaging te bestaan Men denkt dat bet e i n d e M a a r t zal worden voor de otftcioele prijsnoteering zal veranderen maar bet is mogelijk dat de slapte en de vooruitzichten der industrie deze gebeurtenis zullen verhaasten Gasfabrikanten verlangen geen groote qnantums en het is zeer waarschgnlgk dat tenzij slecht weer van groeten invloed is do productie de vraag zal overtreffen onder welke omstandigheden steenkolen die niet bij contract verkochtzijn moeilijk de tegenwoordige prijzen znUen kunnen maken Een andere reden is de invoer van goedkoope kolen in het Zuiden van Lancashire uit aangrenzende districten Beste kolen worden genoteerd van 16 sh tot 17 sh 6 d tweede soort 14 sh 6 d tet 15 sh 6 d gewone soort 13 sh tot 13 sh 6 d of 14 sh v a h Er is natuurlijk veel speculatie met betrekking tot de gaskool contracten 1901 2 In kolen kringen wil men de prijzen van t afgeloopen jaar baadhaTen Het is nu niet gemakkelgk te voorspellen wat gebeuren zal Northumberland en Durham De kolenmarkt is flauwer en sommige gesloten contracten toonen aan dat de prijzen lager zgn In de gaskolenhandel zegt men dat er een Russisch en een Italiaansch contract is afgesloten en wel voor Genna tot den lagen prjjs van 18 sh 3 d v a b te Genua hetgeen dus is 11 sh per ton voor de kool aan de mijn Het Petersbnrgsche contract zegt men is hooger maar veel hangt hierbg van de Oost Zee vracht af zoodat de juiste prijs der kolen aan de mjjnen niet te bepalen is Koppenhagen heeft afgesloten voor 17 sh 9 d T a b te Koppenhagen De kool is ran dezelfde Durham mjjn als t Torige jaar Binnen een paar weken zal er Tcrmoedelgk een middenprgs Toor gaskolen genoteerd worden Industriekolen zjjn rustig Hnishoudkolen Tortoonen een sterke daling doch niet zonder Tariatie somtps wordt gekocht tegen 17 sh 9 d tot 18 sh Stoomkolen zgn rustiger 12 sh 6 d per ton T a b Het gaat zoo Terschillend toe bjj den verkoop de genoteerde cgfers bier en daar verschillen Handelsprgzen der Cokes zgn lager 1 p 8t per ton v a b Gascokes is natnurlgk ook lager Schotland Verschillepde Schotsche gasfabrieken kochten niet Toor t heele dienstjaar en koopen nu Toor twee oi drie maanden bij Greenock en Dundee kochten ieder 1000 tons kleine fabrieken naar rato Cannel kool vast Het natte weer was oorzaak dat de gaskolen zeer nat werden ontTangen wat van groeten invloed was op het gasrendement Beste hniskolen U sh tot 15 sh aan de mgn Vrü nn booM Glasgow 11 sh 6 d tot 12 sh splintkool 12 sh stoomkoo Alle vreemde keepers weigeren steeds te koopen hun overtuiging is dat wanneer de mijnen rustig doorwerken er iedere zekerheid bestaat op lagere prijzen De berichten van de Dnitsche kolenmarkt komen nog voor onder den invloed te staan van welbekende kolen kringen en acht ik dus niet betrouwbaar Gouda s Feestzaig De hope is zegen geworden Thans sloot men den heiligen band Van Hendrik en Wilhelmina Tot vreugde van Nederland Nu vroolijk te zamen gezongen Luid klinke de juichkreet hoorn Uit harten van liefde doordrongen Voor Hendrik en Wilhelmina En ond n en jongen van jaren Die bidden en juichen verheugd Ood zegen het paar dat wij minnen En sterk Het in wijsheid en deugd En vroolijk klinken de tonen De juichkreet Zij leven hoera Gebeden die stijgen ton hemel Voor Hendrik en Wilhelmina Wij blgven de oude Bataven Getrouw aan der vaderen eed Ons goed en ons bloed zal hen steunen Zooals ook ons voorgeslacht deed Dus op t feest nu maar lustig gezongen Weergalme de juichkreet hoera Voor Nederland en voor Oranje Voor Hendrik en Wilhelmina Ook wij als bewoners van Gouda Wg zingen vol liefde een lied Ook wij eeren en minnen Oranje O neon wg vergeten Hen niet Het wordt hier vol liefde gezongen Ook hier klinkt de juichkreet hoera I Met harten van liefde doordrongen Voor Hendrik en Wilhelmina Wij zweren bg d nsch onzer Vad ren Hun wijden wij leven en goed Ook hun leuze van hou en van trouwe Die zit ouTervalscht in ons bloed En die Hunne rechten wil schenden Die boort hier den strijdkreet weldra Wg strijden met God Toor de rechten Van Hendrik en Wilhelmina H G V L 365 Staats loterij 5e l lasse TroVVing vttn Maandag 88 Januari No 61 011 11 37 ieilor 16 No il4ü 811 12064 loder 1000 No 4001 IlSU r448 en 187 ioilor 4 Hl No 23 0 6111 789 8SI8 11134 1147 18768 n 19199 Wer 200 No 913 367 eeSS 8444 9012 9316 lOir 10Ï76 11232 llton 16572 16768 18380 19641 en 30610 ioder 100 Prijzen Tau 70 91 2288 6186 7602 i966 12413 16368 17738 136 2391 G841 7723 10 4b 39 68 60 18 2i06 6674 2 36 12782 16490 8 279 46 66IS 7869 67 80 161 79 179 4 320 2617 43 79 9 1011 18068 16636 87 484 2746 86 61 10266 1 1162 4k n 069 2808 6776 83 10Si2 13479 91 18086 119 78 93 8102 SS 13 2 1676i 18131 1848 3192 6 S1 8287 10146 18739 15 1 18301 980 99 5961 8364 10666 62 63 18426 91 8227 88 86 84 13974 16910 18663 1003 836 k 6081 8601 106 i1 14032 02 18709 16 3428 6118 8639 49 141 8 16 09 8 43 8 1 91 87118 10862 72 24 18920 77 3624 93 61 1092 82 168 4 19066 1117 16 6201 98 60 1424i 16 46 84 fO SS63 89 8866 68 14411 1160 1 19122 1205 3873 60 8906 11014 83 61 19213 49 4027 6462 44 19 9 16749 36 1434 42 4 61 9014 U 12 14594 66 11661 1607 4 47 676 9122 41 14601 61 19664 86 54 6813 84 11379 79 16970 19841 1614 79 19 9316 11102 80 97 71 1916 4437 6901 41 11636 14711 17016 19981 84 41 33 60 60 14849 41 20126 81 4620 7012 9477 67 14962 17126 9 94 4788 7129 9696 1H1 16000 172 20223 2086 4809 66 9636 97 30 97 90 64 41 7231 63 12063 16100 J7417 lOilO 66 006 61 64 37 3 I75 3 38 2121 63 88 9788 11114 18 17609 80888 86 76 7462 1 89T 11823 16886 17716 10907 1827 5189 H Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 32 Januari 1901 Vette Ossen en Koeien redelijke aanvoer prijlen waren voor ie kwaliteit 33 ae kwal 30 3e kwaliteit 3 n1 p r half Kilo Vette f §S Mi BÖcde aanvoer ie kwaliteit 30 jde Itwa É HC m kwaliteit 25 cent per half KI Vette P j aanvoer iste kwaliteit 33 ade KÉ i 3 kwaliteit si cent per half Küor Vette Schapen en Lammeren redelijk aangevoerd De handel was ten gevolge de hooge waterstand iwodat er minder vee ter markt kwam iets hooger in piijs terwijl de handel traag verloop had nieaire Parapliiles Nionwe DASSEN Nienwe HANDSCHOENEN Toor Dames en Heeren govoerd on ongevoerd en verder vele NOUVEAUTK S A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Beurs van Amslerdain Vrkri Slotkri 81 Sl i 93 9S 09 1001 83 1 18 M ♦ 8 l SI 90 6 V f 101 jvy i w i i 10 84 900 91 68 486 10 1 SO I ♦ V 0 Ill 11 ii 90 114 V 101 m IWf m m n 15 65 HI TU 100 10 1 114 14 7 II 106 78 4 74 104 87 flV w 991 48 IS l l III 101 101 9V 100 117 117 101 34 as aN NfEDKiiUïiD C rt Ned W S Vidito dito dltc 8 dito dito dito 8 ItoNQjs Obl Goudl 1BS10S4kxLiB tasohrgving 1888 81 KOoiTiKft Obl m papier 1888 I dito io mlrerlSSB il oiTvaiL Obt met ooupon 8 dito tioket 8 HvsLANK Obt tiianenl 16B4 4V dito QteooaB 1880 4 dito bij Roths 1889 4 dito bij Hop 1888 BO 4 dito ia gond leen 1888 S dito dito dito 1884 S ïirAMJi Perpot lohuld 188L 4 FuRKiiJ Gepr Conr leen 1890 4 Oec leeniDg serie D Gecleomn leriaO Zuin AH Rp T obIg 1898 K MBxioo Ob lilt Sch 1890 8 ViNBEUiLA Obl 4 onbep 1881 VWaTiBDAM Obligfttiea 1898 8 lU TTiKDi H Stad leett 1894 8 NiD N Afr UandeUv und Arendsh Tab M Certifloatea Deli Maatiehappü dito Arn Hypotbeekb pniidbr 4 Cult My der Vontenl aand s Or Hypotbeekb pandbr 4i i Nederlindsflhe bank aimd Ned Handelmaatseh dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Rott Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito k OoBTKNK Üost Uong bank aand UusL Hypotbeekbank paadb E AUEUXA Equl hy poth paadb 4 Maiw L O Fr Lien cert 6 f ID HoU IJ SpoDr w Mii aand Hij tot ExpL V Bt Spw BKod Ned lud Spoorweg m a nd Ned Zuid Afr Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito 8 iTALiiSpoor 1887 89 A Ëobl 8 2uid ïtal Spwmii A H obl 8 PoL N WarMhau Weenen und aosL Gr Ruu Spw Mij l obl 4 fialiiscbe dito aard Faitowu dito aand 5 IwaDg Oombr dito aand 8 Kursk Cb Azav Sp kap obl 4 dito dito obtifï 4 Amcrika Cent Pdo Sp Mij obj 6 Ohio tl North W pr Cv aud J dito dito Win St Peter obl 7 Dearer k Rio Qr Spoa eert v a Ulinoii Central obl ia goud 4 1 LouifiT k Naibvilli Oer v aand Uexico N Spw Mij le hyp s 6 M1B8 Kaniai v 4pOt pref aand N York Outssio k West aaod Poon dto Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud fi St Paul Minn k Manit obl U n Pao Hoof l jn ob ig 0 dito dito Line Cot le hyp O S AI VEllTEr Tli iN Heden overleed na con langdurig Igden onze hartelijk geliefde Broeder Behnwdbrooder en Oom de Heer JAN DE HINK Weduwnaar van Heneiettk Petkoseli i Krijnk in den ouderdom van 7i jaar Uit aller naam P DE MINK ioxmk 26 Januari 1901 Te Hoop gevraagd EKN op netten stand Aanbiedinge mot naasten prgs onder No 2497 aan het Bureau van dit Blad ref i Huis met Tuin