Goudsche Courant, woensdag 30 januari 1901

Woensdag 30 Januari 1901 So 8414 39ste Jaargang GOüDSCHE mum PiieuwS en Advertentieblad voor fouda en Omstreken Telefoon No ADVERTENTIEN worden geplaatst van t 6 regels è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advert ntiën tot 1 uur des midd TelefasB H M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ER WORDT GEVRAAGD Toor een Heer Kost en Inwoning met een Ztt Ontnang en Slaapkamer Ziten Ontvangkamer t lielst beneden Zich te adresseeren onder nummer 2496 aan t bnrean ran dit blad Naamlooze Vennootscbap TE s GRAVElSHAGE De DIRECTIE bericht dat de C o n p o n s der 4 l Obligatiën vervallende I VeAntarlJfffOf betaalbaar zijn ia KiHTOii DEK VEs oot9cnAP te s Gra venbage en bS de Heeren PRAETORIUS ZOON te Amsterdam Te Huur of Tc Hoop om terstond te aanvaarden twee naart elkander staande praclitige Pakhuizen gelegen te Gonda aan de Tnrfsingel Te bevragen Lange Tiendowcg I 29 r 1 I i ip Gekoeders STEEITSMA Bloemisten TurrsiiigcIT CU 18 Sti uik en Siamroaen OP BOTTEL PRACHT WA AR steeds voorhanden Bloemen uil l Zuiden TELEPH No 114 FRANSCEE STOOMVEEVEEIJ II elieiiilsche WassrJiürlj H UPPENHEIillKIt m KriiiKhmU liotterdam UebrerataorU d r L M dnn KauioK der Belgen vDoofddepAt roer ÜOUDA de lleor A VAN ÜH Az Speeialiteit voor het ttoomen en verven van 11e Heeren en Dameigardernben ulaooli alle Kindntgoederen r ale inrichting voor het itmnn o an mantels veeren bont eni Gordijnen tafelkleeden ent worden naar d nienwite en laatste methode geverfd Alle goederen heti gestoomd of iievertd worden onschadelgk voor de gezondr eid volgens staal bewerkt TluiRj i Wo d b liim In do gohüBlo worold boltend en iRoroomd Ono¥ertrotfon miihlel tegon 1 nllo U O r t L o n r Leve r iNaartlekten ent Inimnilig xiowel als ook uitwondig in bijna jitllo tioktogeTsUei met good gevolg luui lo wonden l rU per flacon f 1 per peat I LIS TUiny i Weadin If beJit e Isnog ongoksudo gonoeskrtohl n heilsame working Maakt meestal Ike lijnlijko n geraarrolle operatie geheel oierbodig Met dcite zalf werd een 14 aar ud voor DBieneeiilllk rehnuden berncezwel en onlangs een bgna 2ü jaar kaukerlUdrn gencten llrentt gonPting en ver arhling dor pijnen bij wonden ontstekingen ens van allerlei aard PrUs per pot IBO per post f l eo Centraal Pepöt voor Nederland Apothakpr IIE RI Mt DCKN RokiuS imstordam Wsu geen depAt ii bcetelle men direct aan die ehntieDspotliike V A THlBKBÏ ia Pre r l bel Hohtell Oeeleneeli OclicTe proapeetue U oatbieJeB biJ het CeDtrtal llapdt Miideaa i ekia B AnutelduB Zenuw en llaaglijiiers wordt sit overtaiging als een werkelyke hulp n den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart onlt d t boekje franco per post toegesonden door BLOKFOEL S Boekb Zaltboramel Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst en Eïeelaandoenin r binnen den kortst mogelpen tyd te doen genezen neemt onmiddellgk de toevlucht tot de van onds bekendf bekroonde en wereldberoemde Superior Bmiven Borst honigExtract M E L I A M T II E uit de Koninkiyke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK r DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Th TORKEN Boik op B V WIJK OudewnuT M KOLKMAN Waddinxwet 11 HOLLMAN Bodegraven W 1 Vi DAM HaaelrecU P W V EDE Oudeuater Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gouda D laiKHlES Kleiweg B lOo OouAi E H ViN MILL Veerstal B 120 to imda A BOUMAN Moordrecht F1NK8K NitMuierktrkod J lul K N VA ZESSEN Sehoonhown Voor Maaglijders A AN allen die zich door het vatten van koude oï overlading van de miiag door het gebruik van slechte mocielök te verteeren te warino of te koude spijzen of door onregelmatige levenswijze een maaglijden als Vaayfifttarrh Maa krttmp MaaypIJnen moeleltjke npih i vertering of vemlljming op den hals gehaald hebben zü hiermede een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffclijko werkingen reeds sedert vele jaren bewezen zijn Het is uBzri llrioS so e f ruiócttsaijn 1H Deze Kruidei wön is uit voortreffelijke geneeskrachtig bevondene kruiden met goeden wijn gemadkt en versterkt de spijsverteerings organen van den raenHch zonder een laxeermiddel te zijn Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt bevorderend op de vorming van gezond bloed Door het op juisten tiJd gebruiken van Krnidenwp worden maagkwnlen meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niet talmen er eeiio proef medete doen Symptomen als hoofdpijn opriapen zuur in de maag opzetting misselijkheid met braken die by chronische maagziekten des te heviger j optreden worden dikwijls ni oenigo malen drinken genezen VovetnrkTtïnir onaangename gevolgen daarv tn als T VWJ 4 l g benauwdheid kolickpijnen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KRUIUENWI IN dikwijls snel genezen KKUIÜENWIJN heft verstopping op bevordert do spijsvertering en verwijdert door een zachten stoelgang onbruikbare stuffen uit maag en darmen I Schraal bleek uitzien bloedaimoede verval van krachten zün moestal do gevolgen van een slechte vertering onvoldoende blocdvorming en oen ziekelijke toestand van de lever By gebrek aan eetlust evenals herhaalde hoofdpijnen slnpelooze nachten treedt een voordurend I ziekelijke toestand in IJUUIDENWLJN wekt do verzwakte levenskrachten op KRUIDENWI JN verhoogt den eetlust bevordert de spijsvertering prikkelt do stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkeld zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust Talrijke alteaten en dankbetuigingen bew zen dit 1 mgf KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flesschen iFl 1 50en2 I in de Apotheken van Gouda Ondewater Schoonhoven Bodegraven Woerden Alfen Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam s Gravenhage enz alsook in allo grooto en kleine plaatsen van do provincie NoordHoUand en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt do Kirma WOLFF Co drogisten Westhaven Gouda 3 en meer flesschen Kruidenwijn tegen origineele prijzen naar alle plaatsen van Nederland Voor n ama ak wordt gewaarschuwd yi n verb c uiisluitend VT Hiibcri Ullrlch sdie Kruldi nwijn MiJn Kruidenwijn is geen gcheimmiddol zijn bestanddeelen zijn Mulagawfln 450 0 Wijngoest 100 0 Jlycerino 100 0 Hoode wijn 240 0 Atlas bessensap 150 0 Kersensnp i20 0 Manna 30 0 venkel anijs alantswortel Amerik krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen worden vermengd Standaard Hypotheekbank Maalschappeiyk Kapitaal EEN Mi LLIOËN GULOEN KmUona Kt B H C OASWntB US ra B Dl U9T ba De Bank verstrekt op zeer billijke voorwaarden geM op eerite hypolketk en geeft onder controle van het 1lgemeen IdmlulêtraHe euTruêHiantoar Ie KotterOam 4 en 4 j FItlt UHBÊKmH uU Coupons 1 Januari on 1 Jnli Correspondenten voor Gonda de Heeren M J OGIER Co ADYMTENTIM in aUe Couranten worden aangenomen door het AdverleuiIC Burean vao A Bai kNi ZUO Geen Engelseh maar Eclit BOEEEIJBROOD ti rent de K 6 A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 Kieuw onoteriroOen Prof Dr Liebers welbekend iSHt W SBACB7 BI IZia Alleen wht met Fabriekimerk tot Toortdorende radicale en H lekere genezing rau alle zeifi JffW de meest hardoekkigr zenuw RVCÊ Tooral outstaan door j i9 afdwaHngeo op jeugdigtin leeftyd Totale genezing van elke zwakte Bleeb 7 iJcht Benauwdheid Hoofdpyo Migraine Hartklopping Maagpgn slechte gpyavertering Onvermogen Impotenz Polhitione enz Uitvoerige proapectcsaen Irijirfr lescU fl 1 Ü l fl 3V dubbela fletoh 11 f Cfnfral Depot Mntth d Vocte Mtbommol Ü PuIt M Clébaii Co Rotterdam K Ha pül a Gra enliag6 I PHlmmaiiB Ie Jong 1 Cm Eotterdam Wclff Co fïouda b hv alle dro sten Wie Keker üjn a d Echte Elke Cacao te antvugen tettmengesteld en na vele proefoemingen In den handel gekomen onder dea num des uitvinders Dr MlohaelU TervMidigd p d beste maohine fn het mretdbsromde èubbliwement van dehf SkoUwsrck te Kenlen tlKlM Cikel Cacao la vierkanten bnnw ïiT De EihJ OKM h Mtindt d akt n lanfenam gezande drank wcr 4 geiykaeh gtbnitk esn 4 thedi th t pceder voor een kap Chooolah Ala geneeeknoktig drank UJ ml tm diarrhee atechls net water fsbnlken Verkrijgbaar bij i TosMUMto B J Apotbaksrs ox e 90 rm OenoraalvertegeDwoorcBiac imt kmd lunus Ranenklidl Amnterdam KalvMstraat 103 WV Wie werkelijk prijs stelt een IBeBLMK te hebben laat zich lotografceren in de rolografitehe UuuêUarlclilimg STTTZDIO ran P V D H AALIS Fl SINGEL 661 Druk van A BRIKKMAN Zn Gouda Buitenlaadsch Overzicht De Koning van Engeland heeft bepaald dat 2 Februari en dag van algemeenen rouw zal zgn De banken znllen dien dag gesloten zijn en er zullen geen zaken worden gedaan De Engelsche vloot die onder opperbevel van Sir Harry Rawson de overbrenging van het lijk der Engelsche koningin van Osborne naar Portsmouth zal begeleiden wordt nu te Spithead b eengebracht en zal een imposant schouwspel opleveren dat de beroemde vlootrevne van 1897 in herinnering zal roepen Ebt eere escorte zal bestaan in tien linioschepen eerste klasse twee derde klasse twee kruisers eerste klasse vier kruisers tweede klasse een kruiser derde klasse en een kanonneerboot eerste klasse alles te zaman 20 oorlogsschepen Hier komen nog bij de schepen van het reserve eskader en de torpedoflotille Gedurende den overtocht znllen de schepen van minuut tot minuut schoten lossen Het lyk wordt overgebracht op het koninklijk jacht Alberta en zal vermoedelijk Vrijdagnacht te Portsmonth aan boord blijven Zaterdag wordt liet dan naar het Victoriastation te Londen vervoerd van daar langs den weg van graaf Roberts intocht naar Paddington en vervolgens naar Windsor Er worden nog andere vreemde oorlogsschepen behalve de Duitsche verwacht Men behoeft niet eens te veel tnsschen de regels te lezen om de reusachtige beteekenis te begrijpen van het volgende telegram dat Zaterdag uit Kaapstad is verzonden alle voorraden voor het Engelsche leger worden over Natal verzonden De beteekenis van dit telegram is dus dat de groote spoorwegverbindingen van de drie haveus in de Kaap kolonie onbruikbaar zijn de Delugoaspoorweg Is reeds de vorige week buiten gebruik gesteld en Donderdag was bericht daf 6000 Boeren gereed stonden de Natallijn te bedreigen 1 Trouwens het was bekend dat de Boeren het de laatste dagen op de spoorwegen voorzien hadden Eerst het gebenrde bij Balmoral met den trein van Kitchener en oogenblikkeIp daarop het bericht dat bij Veertienstroomen Noordelijk van Kimberley de spoorweg was opgebroken waardoor een gebeele militaire trein in handen van de Boeren Viel Kitchener seint telegrammen die den indruk moeten gaven dat de toestand in Znid Alrika FEVILLEIOX WILSKRACHT 33 Het is misschien ondankbaar zetde het jonge meiiye in droefgeestige stemming idat ik meer lou willen heb n dan God mij jegeven heeit maar te kunnen geven Justina is zulk eene zaligheid dat men door het verlangen daarnaar allicht naar meer begeert dan God ons gaf De oude sukkelende man dien Herman gered had werd door Marie met bijzondere zorg verpleegd De predikant had haar daarenboven de xorg voor twee gebrekkige blinde vrouwen willen opdragen hiertegen had Justma zich met nadruk verzet daar het jonge meisje toch blijkbaar meer deed dan zij wel kon Zij had van Clara goed voor allerlei soort kleedïngstukken van versehUlende grootte gekregen en was eiken nacht daarmede ijverig bezig Haar bleek gelaat dat van uitputting de sporen droeg gaf Justina aanleiding daarover met haren zwager te spreken Zij verkUarde op zeer beslisten toon dat als men Marie geen hulp gaf bij hare omvangrijke taak hare gezondheid daarvan de nadeeligste gevolgen zou ondervinden Graaf Waldemar toonde zich leer verraat bq dete mededeeÜng want hij had zoo iets volstrekt niet kunnen denken Ik dank u Justina teide hij ik zal overleggen hoe wij haar kunnen helpen De houd veel van Marie en geruststellend is De groote omtrekkende beweging die er op aangelegd is om alle Boerencommando s op te sluiten in staat om de Engelsche troepen op hun marsch naar de Kaapkolonie in den rug te vallen is uitstekend gelukt Methuen heeft reeds de handen vrij en zal oprukken naar Clanwilliam het Oosten der Kolonie is rustig en in het Westen worden de Boeren steeds meer impopulair en vinden zij weinig steun Zoo seint Kitchener Maar middelerwijl heeft Cunningham moeten strijden biJ Middeltontein tegen De la Rey heeft Smith Dorrien een ontmoeting gehad tussehen Wonderfontein en Carolina en is Kitchener zelf bijna in de lucht gevlogen bij Balmoral De geblindeerdeverkenningslocomotief die Kitchener s trein vooralging vloog in de lucht en de trein waarin de generalissimus zich bevond werd door de Boeren beschoten Dat wijst er op dat de Boeren nog krachtig optreden over de geheele linie De Standard correspondent te Brussel meldt dat de inval van De la Rey in Natal en de poging van Botha om zich meester te maken van den Delagoabaaispoorweg ieder oogenblik te wachten zijn Botha zou vast besloten zijn em do ncntraliteit van Portugal niet langer te eerbiedigen En uit Stellenbosch wordt gemeld dat de Hollandscbe kolonisten die steeds trouw geweest zijn aan koningin Victoria den eed niet willen hernieuwen aan koning Eduard Men verwacht dat uit Stellenbosch thans krachtige hulp zal gegeven worden aan de Boeren Tot dusver laten zich nog slechts weinige van de Berlynsche dagbladen uit over de hoogdravende telegrammen die gewisseld zjjn tussehen keizer Wilhelm als de nieuwste Engelsche veldmaarschalk en Roberts en Salisbury Het Tageblatt deereteert dat de Keizer zal verstaan de eere betrekking van Engelsch veldmaarschalk bij passende gelegenheid levin in te blazen Keizer Wilhelm is nu de populairste man in Engeland Ietwat nuchter voegt het Tagebiatt er aan toe Dit feit zal honderdduizenden Dnitschers ten goede komen welke onder Engelsche vlag leven of met Engeland in de nauwste handelsbetrekkingen staan Do tyd van kabinetspolitiek is weliswaar voorbij maar de tijd van persooniyken invloed sohgnt rater dan ooit te bloeien De jBörsenzeitung die evenals het Tageblatt in handelskringen veel wordt geleien ziet in de verbroedering met Enge geloot dat zij een voortreffelijk meisje is wees verzekerd dat ik haar zal gadeslaan en naar mijn beste weten handelend in deze zal optreden Graaf Waldemar moest met beleid te werk gaan Onderstand in den gewonen zin des woords kon aan den predikant niet worden gegeven de vriendschappelijke verhouding tussehen beide families zou daarbij schade hebben geleden De predikant was op dit stuk bijzonder fijngevoelig en had altijd in de vaste overtuiging geleefd dat hij een bijzonder goed inkomen had De brave man was iemand van groote geleerdheid veelzijdig ontwikkeld maar daarbij zeer onpraktisch xijne overleden vrouw en daarna Marie hadden hem nooit met eenigc huiselijke zorgen lastig gevallen Graat Waldemar sloeg het jonge meisje gade en kwam tot de ontdekking dat Justina nog veel te weinig had gezegd Wat zag zij bleek Wat keek zy droevig uit hare anders zoo heldere oogen I Hij sloeg haar kalm gade zouder in het minst zijne bezorgdheid en de eigenlijke reden daartoe te verraden hij bespiedde haar met het oog van een vaderlijken vriend wiens blik door deernis gescherpt is en t viel hem niet moeilijk in dat openhartig edcldenkend kinderlijk gemoed te lezen Na eene korte poos wist hij dat dit jongCf beminnelijke meisje een strijd te voeren had roet het heiligste gevoel haara harten dat zij in dien strijd poogde te overwinnen en daarbij een steun zocht in overmatigen arbeid Strijd 1 overal strijd dacht Graaf Waldemir Dat hij voor Marie iets wilde doen bleek al spoedig Hij had heriiaalde malen een rertrouwelijk gesprek met den predikant en deelde hem op land den achtergrond vau den toekomstigen wereldvrede Met een leukheid welke bgna ironisch klinkt vindt de Berliner NeuesteNacbrichten het hengoliï dat koning Eduard zgn uitmuntende betrekkingen met Tsaar Nicolaas door een goede persoonlgke vriendschappelgke verhouding tot den Duitschen Keizer aanvalt De radicale Berliner Zeitung meent droogjes dat het feit dat do Duitscho Keiter Engelsch veldmaarschalk en de Engelsche Koning Dnitsch veldmaarschalk is op geen wgzc zal verhinderen dat de troepen van beide veldmaarschalken elkaar bg voorkomende gelegenheid zonder hoogachting met een scherpe wisseling van kogels znllen begroeten De overige pers zwggt in t algemeen nog volkomen en de Roichsanzeiger rept voorloopig nog in t geheel niet van de bovenbedoelde wisseling van telegrammen maar geeft slechts een dor kort bericht van de benoeming tot veldmaarschalk De telegraaf bracht ons op de hoogte van het plan der Duitsche Regeering om den agrariërs het genoegen te doen de graanrechten te verhoogen bg de nieuwe tractaten He kennisgeving geschiedde in den PnUsischea Landdag door den Ministerpresident graaf Billow in antwoord op oen motie in dien geest van da agrariSrs De vrijzinnige afgevaardigde Barth had een tegenmotie ingediend waarbg de Regeering werd verzocht hst belang van het algemeen in het oog te houden en niet door eenzijdige begunstiging vau den grondeigendom den nationalen arbeid te benadeelen De raotie Barth werd verworpen allee n de vrgzinnigen stemden voor De motie der agrariërs werd aangenomen met 238 tegen 43 Verspreide Berichten Fbinkbuk Waarschgnlgk zal de prix Nobel uitgeloofd voor hen die zich het meost verdienstelgk hebben gemaakt in hot zoeken naar middelen om den vrede te brengen en te verzekeren er zgn vijf prgzen eigonlgk voor verschillende landen toegekend worden aan Frederic Passy don vredesapostel die dan voor zjjn deel vierhonderdduizend francs zou krijgen De vrouwelgko studenten van Pargs hebben Zondagnamiddag een theeuurtje georganiseerd ter inwöding van haar voreeni zekeren dag mede dat hij van een ouden trouwen vriend uit de residentie een briet had ontvangen die voor den predikant misschien van belang was Luister eens goed mijn vriend sprak de Graaf waot ik vrees dat uwe gedachten alweer J een ander onderwerp verwijlen Ik heb u al eens meer over mijn vriend den Baron Klinghof gesproken niet waar Gij herinnert het u toch nog wel Zijn ecnig kind een jongen van veel aanleg wordt op ijn buitengoed door een uitstekenden gouverneur opgevoed onverwacbt heeft deze den baron gemeld dat het voor de opvoeding van zijn kind gewenscht ja schier onmisbaar is dat hij omgang hebbe met jongens van zijn leeftijd Ik ken den gouverneur men mag van hem verwachten dat hij na rijp beraad dezen wensch ter wille van zijnen leerling heeft geuit Misschien heb ik voorbarig en overijld gehandeld waarde Gotthelf toen ik mijnen vriend natuurlijk heb ik eeist tiauwkeunge mlicbtingen ingewonnen hoe de verhouding der jongens tot elkander zou zijn uwe kinderen heb aanbevolen als geschikte makkers voor zijn zoon Gij rijt evenwel volkomen vrij in uwe beslissing en behoeft volstrekt geen afstand te doen van uwe rechten op uwe jongens Gij zult ze elke maand kannen beweken om zelf te oordeelen of gij met hunne vorderingen tevreden zijt Hoe staat u mijn voorstel aan Thans verlang ik nog geen antwoord gij kunt over den voorslag denken en na rijp beraad mij uwe beslissing mededeelen Lang denken is niet noodig graaf Waldemar antwoordde de predikant mijn besluit is reeds genomen en staiat onveranderlyk vast de vraag ging of sociëteit welker doel is morJelen en materieelen steun te verleenen aan de vrouwelijke studenten van de verschillende faculteiten te Pargs Gerookt en gedronken mag er niet worden in deze soos en evenmin wordt het spelen om geld er geduld terwgl introductie van vreemdelingen of nietleden zeer moeielgk il Door den Patgschen gemeenteraad is met 38 tegen 38 stemmen besloten tot handhaving van den hoogen gasprgs dertig centimes per knb meter Het ging er heftig toe en tal van nationalisten schuiven oponIgk de verantwoordelgkheid van zich terwgl zg den president Grèbauval tgdens de zitting allerlei scholdwoordeu naar het hoofd hebben geworpen Deze miskende lawaaimakor gaat na in het zuiden een beetje uitblazen HCSIABD Petersburg had zich Zaterdag in foestkleedy gestoken om den keizer en de keizerin by hun terugkeer te begroeten Do huizen waren ryk versierd met tapgten bloemslingers en wapens Voor het spoorwegstation was oen oereboog opgericht daarbg stond een versierde tent waar de leden der keizorlgko familie en do overheden den pas herstelden vorst opwachtten De intocht zelf geleek een triomflocht alle klokken luidden oen onafzienbare menigte juichte don koizor toe Allereerst begaf de keizer zich naar de Kathedraal vau Kazan waar hg door den metropulitaan word ontvangen Daarna reed hy naar het winterpaleis Later werd een bezoek gebracht aan het graf van s keizers vader en des avondi was de stad prachtig verlicht BINNENLANPT STA Jl EN GENERAAL K K H m T B h M JU B B Zitting van Maandag 28 Januari In de vergadering der Eerste Kamer heeft de Voorzitter mr Van Naamen van Eemnes in de volgende bewoordingen hnldo gebracht aan de nagedachtenis van koningin Victoria Sedert onze laatste vergadering is de oudste regeerende Vorstin H M Koningin Victoria van Engeland overleden Zg wordt zeer betreurd door hare landgonooten en te recht want zg was eene trouwe Vorstin een voorbeeldige echtgonoote on oen zorgzame moeder Ik vertrouw do tolk te zyn van de gevoelens dezer vergadering wanneer ik do Regee wat ik het liefste wil blijft hier geheel en al buiten sprake Ik zal mijne jongens missen Marie zal schreien en hare broertjes noode zien aan doch het 18 om hun bestwil Ik kan de kinderen in mijn huis niet geven wat mij daar voor hen wordt aangeboden Ën dus hartelijk dame mijn vriend voor uw aanbod dal ik met booge ingenomenheid aanvaard iGecn dank mijn waarde 1 antwoordde Graaf Waldemar die is naar mijne overtuiging Haron Klinghot u verschuldigd want ik heb hem voor rijn zoon twee wakkere vriendjes bezorgd Ter wille van uwe kinderen heb ik mijn vriend ta zijn zoon met diens gouverneur te logeeren gevraagd over acht dagen zullen zij hier zijn naar mij bericht ia De jongens kunnen elkander leeren kennen en daardoor zal bun afscheid ons minder smartelijk vallen Graaf Waldemar deze maatregelen doen mij opnieuw uwe edele inborst en de goedheid van uw hart kennen zeide de predikant dankbaar God moge het u vergelden Deze zaak was tot aller genoegen gere eld alleen Justina wist waarom het gebeurd wns en dankte haren zwager zonder er verder over te spreken ELFDE HOOFDSTUK Clara ligt op de gemakkelijke sofa in de huiskamer ZIJ is doorschijnend bleek een beeld van zwakte en uitputting Het lieve gezichtje mist alle ronding de groote blauwe oogen schitteren door den gloed der koorts Ufordtvtrvoigd J