Goudsche Courant, woensdag 30 januari 1901

SirVcie Spoorwi dlngeoTet GOUDA j l lJZ l 1 7 18 7 44 8 14 8 17 8 88 1 14 10 9 10 11 10 40 11 1 f t 1 14 jj 10 19 S 3 t 10 80 8 41 J 10 87 7 47 07 8 S0 8 58 85 10 80 10 48 11 01 11 47 1 48 11 81 11 48 ll t 11 18 11 58 1 17 1 18 8 80 S 41 4 89 4 54 5 11 4 18 1 17 f 1 f 1 01 tri 1 17 5 18 11 80 11 84 1 88 8 89 8 51 4 03 5 17 6 4 8 89 1 58 6 10 7 48 9 08 tM 9 88 9 10 9 19 9 48 i Ö 10 0 11 16 06 6 10 7 67 ll Uhh ïltn WjWUU Op Iw lró iga Zonan HoaiU n Diiudij MadufMl r t oarMli tm r dt kl nrkriigbMt tof bl Tmttprji S HolUBa k Spo r L tlr rappUaml towij 1 küm Djj 90ÜD4 tia nm 9 tO I l i O t 1 48 f 4 8 9 48 11 58 1 64 4 47 10 1 11 81 11 4 11 10 1 14 1 45 5 46 4 0 4 81 5 86 10 88 4 4 44 10 88 I l 4 51 1 08 6 i 11 61 11 08 11 81 1 0 8 0 l St 0I 4 J8 4 14 6 07 6 18 5 41 8 04 8 84 00 S9 10 08 10 1 au i 1 u uu o r F iu u r 10 18 10 48 11 10 8 11 88 11 1 11 18 U 1 l til u ll i i 11 11 i Ml If 1 UM IMl 1M IM l ♦ n 10 00 10 19 10 48 U ll 11 67 9 88 9 49 10 18 6 1 6 46 8 8 5 111 50 ll l ll 14 I 4 81 58 V t O 1 7 16 8 10 8 18 1ll l l 7 1 1 11 8 10 8 84 4 41 i ll 8 11 7 09 8 10 9 81 Aau W 6 84 47 7 80 5 45 80 9 48 11 80 11 4 I M 40 8 85 8 4 6 01 8 18 8 88 7 16 8 18 10 08 lonil J OI 7 81 8 18 l 9 1 10 18 10 84 11 61 l M I 1 18 4 18 4 94 47 7 1 7 64 0 9 1111 1 11 6 04 8 80 10 14 10 4 i i 4 T r o 1 10 1 u 4 t ir ïj i i i f i 8 07 8 44 8 0 9 l 9 88 i M V 7 78 U U lül IMl uT 8 40 8 84 4 4 6 1 7 14 T T l U ring aitnoodig de rerzekering der welgemeen I do deelneming van de Eerste Kamer in b t I geleden verliet aan de ËogelBche Regeeringte willen overbrengen 1 De minister van baitenlandsche zaken Toegde aan bet gesprokene het volgende to 1 0ok de Nederlandsche Regeering is zeer 1 getreden geweest door de droeve doodmare I van koningin Victoria Zj deelt in den zwa ren rouw van het Engolsche Koningshnis en in de doelheid van het Engelsche Volk Ondér Hare langdurige Regeering werd 1 de monarchie bevestigd werden de constita 1 tioncele instellingen geleidelijk ontwikke d en kwam het vereenigd Koninkrnk tot ong 1 kenden bloei De regeering zal niet nalaten I zoo spoedig mogeiyk de gevoelens van de 1 Eerste Kamer ter kennis van de Engelsche I Regeering te brengen 1 Ingekomen waren geloolsbrieven van het t nieawbenoemde lid voor Noord Holland mr I Tak van Poortvliet welke op voorstel eener 1 commissie bestaande Dit de leden Nyslngh 1 Sasse en Oodin de Beaufort werden goedg keord Nb mededeeling van ingekomen stukken 1 is do vergadering verdaagd tot heden voo 1 middag 11 uur ter behandeling van de I Staatsbegrooting 1 Na afloop van de behandeling der Staat 1 bebrooting in de Kerste Kamer zullen de Kinderwetten aan de orde worden gesteld Naar bet Vad verneemt heeft het bestunr der Liberale Unie besloten zjjn ontslag e nemen en zal eerlang een algemeese vergadering böeengoroepen worden ter verkiexing van een nieuw bestuur Iten meldt nit den Haag van 27 Januar Klokke 12 uur voormiddag en een dichte menschenmassa voor de pui van bot stadhuis Uit bet antieke deurtje komt ditmaal n plaat van een jeugdig ambtenaartje een ambtenaar van hooger rang Statig wordt het groene kussen voor hem uitgedragen en neergelegd op den hardsteenen rand van den Toormuur Tram en omnibus stoppen evea Het pubUek dringt dichter op elkaar Eerste huweiyksafkondiging van de ambtenaar neemt zijn hoed af en een groot deel van het publiek volgt dil voorbeeld Z H Heinrich Wladimir Albrecbt Ernst Hertog van Mecklenburg enz enz en Hare Majesteit Wilhelmina Helena Pauline Maria by de gratie Gods Koningin der Nederlanden Prinses van Oranje Nassau ei z enz Hiep hiep hoera 1 klinkt bat ineens en daverend plant zich die juichkreet voort Dan wordt bet weer stil en de ambtenaar vervolgt En van Arnold Gerard Snöders en D rest schenken we je roept een grappenmaker en bet publiek verspreidt zich terwyi de ambtenaar zgue lezing vervolgd 8 8 8 40 8 80 8 81 CS 1 8 61 door 7 85 8 11 7 11 7 18 7 18 7 88 18 7 44 Ooudi MoordrMhl Sienwnknk Oip4lle aotlenUm M EottwdunD P Bottardam B Ulta u 8 09 8 84 7 68 Botterdan Beur 8 45 Rottardun D P 61 Botterdua U 4 41 1 10 8 07 7 18 Ospgllt 4 4 6 41 Hiiuwarkuk 1 01 6 81 MoordiMlit 6 U 8 04 Boada 6 1 l 7 48 8 7 8 41 8 61 01 9 14 9 08 9 19 Oonda Zanah Uonc SMtwmMtZog Voorburg Haga 9 07 0 U 7 48 8 1 6 1 4a o 7 04 ioada Oadtw Waard Utrwkt UttMkt WaudMi Oudaw aotla 8 U 8 18 8 61 Men schryit nit den Haag aan de N R C Van goed ingelichte zyde wordt medegedeeld dat by de vaststelling van het programma voor de aanstaande bnwolvjksplechtigheid dezelfde autocodenton zyn gevolgd die gegolden hebben by gelegenheid van vorige vorstoiyke bnweiyken In de programma s voor de echtverbinte nissen van prinses Marianne prinses Sophie Prinses Louise en Prinses Marie welke bnweiyken onder de thans nog vigeerende burgeriyke wetgeving werden gesloten waren dezelfde benamingen gebezigd zander dat daarin eenige verkorting van den eerbied voor het burgerlgk huweiyk werd gezien By de grootofficieren van het Hof die het programma voor de plechtigheid hebben onderteekend behoeft geenerlei bedoeling tot geringschatting van eene gewichtige bnrgeriyke handeling als het aangaan van een huweiyk naar de voorschriften dor wet is te worden verondersteld en bet beste bewgs voor die meening is dat zelfs één hnniier de opperceremoniemeester baron van Pallandt lid van den gemeenteriiad in zgne hoedanigheid tevens van ambtenaar van denbnrgeriyken stand herbaaldeiyk tot verhooging van bet plechtige van het burgerlgke huweIgk heeft medegewerkt By beschikking van don minister vanbinnenlandsche zaken is met ingang van 1 Februari op zgn verzoek eervol ontslag verleend aan G K Nugteren als assistent voor de notunrkunde aan de ryksnniversiteit te Utrecht Stct Naar wy vernemen zal de Toespraak door Dr G 1 V d Flier te honden in de Groote Kerk te s Gravenhage bg gelegenheid van do plechtige inzegening van bet Huwelijk van H M de Koningin met Hertog Hendrik van Mecklenburg op 7 Febr a s het licht zien by den Uitgever W A Beschoor te sGravenhago Do Minister van Waterstaat heeft inzgn begrootingsantwoord aan de Eerste Kamer zyn eindbeslissing meegedeeld inzake het niet bostellen van weekbladen op Zondag Naar s ministers mecniug kan het daardoor ondervonden ongerief niet zoo groot worden geacht dat het opweegt tegen het z i daardoor bevorderde belang van de Zondagsrust Wellicht voegt hy er by kan het vroeger verschgnen van enkele vakbladen bevorderd worden indien de aanbestedingen vóór Vrydag werden gehouden zooals aan s ministers departement reeds geschiedt Gemengde Berichten ll M 11 09 11 19 11 1 11 88 10 5 n u S 10 18 BOTTIBDaH 9 18 9 47 1 8 3J o l D U TKIUH r i 11 00 11 S7 1 16 8 1 1 31 1 40 S H 11 81 1 0 8 08 S 4S r 10 6 11 1 11 14 11 47 lU Gisterochtend te half zeven bg het ï are stormweer is het binnenkomende stoomschip Holland van do Nederlandsche Stoomboot Maatscbappg te Rotterdam dwars tegen de Noorderpier aan den Hoek van Holland geslagen in tweeen gebroken en onmiddeliyk gezonken By het dagen zag men slechts de toppen van de masten boven de golven uitsteken en daarin zes menschen zitten Een sleepboot kon de plaats van bet onheil niet naderen dit gelukte later met den stoomreddingboot President van Heel die alle zes behouden aan wal bracht drie matrozen den hofmeester een scheepsjongen en de kok van de equipage Hun namen zgn A H Witberg G 1 Visser L Viiserj C Dekker L Hans en W van Buuren Hnn toestand is bevredigend De gezagvoerder W H van der Poll is op een stuk wrakhout bewuste loos aangespoeld In een logement aan 4en Hoek kwam by later bg I 1 Er waren nog elf manschappen en v er 1 landverhuizers aan boord die men moet 1 aannemen dat allen zgn verdronken Onqer 1 hen behoort de vaste zee en binnenloods 1 Posthumus I Over de oorzaak of het licht op bet Noor I derhoofd gedoofd is dan wel of de vuren 1 van hel schip door een stortzee zgn nit e i gaan kan de kapitein nog geen inlichtingen geven De lichtopstand en de gasboei zijn 1 weggeslagen De lading spoelt uit het schip I een deel is al op het strand geworpen eenite I vaten een kist geweren enz alles word ir 1 opgeslagen 1 De zee is nog zeer hoog Er zgn nog maar 1 weinig nieuwsgierigen aan den Hoek 1 Nader vernemen wy dat het schip waar I scbgniyk bg vloed is overgezet den lich topstand beeft omgeworpen boven op de pier is geloopen gebroken en ter weerszgdenvan de pier gezakt Nader wordt hieromtrent nog bericht Behalve de zes personen die door destoomreddingboot President van Heel te zyn aangebracht aan den Hoök van Holland is niemand meer gered De gezagvoerder is geheel hersteld N R C Uit hoofde van de begrafenisplechtigheid van Koningin Victoria van Engeland welke op Zaterdag 2 Februari zal geschieden is nader bepaald dat de feestverlichting van gemeentewege in den Haag die door het Hooge Bruidspaar zal worden in oogenschouw genomen niet op bovengenoemden datum zal worden ontstoken maar op Maandagavond 4 Februari Uit Ede wordt van 27 dezer gemeld Gisteren stapten uit den trein die te 11 39 van Utrecht hier aankomt 6 leden I der beruchte bende kwnrtjeaviuders die hier I de laatste weken den trein vau 12 46 naar I Holland afwachten Een heer uit AmsterI dam deelde den stationschef mede dat door I een lid der bende door middel van het beI kende kaartspel aan een arbeider uit Lochem I f 15 was afgenomen De stationschef waarI schuwde den burgemeeter die met een paar I nachtwachts de hoeren in het dorp afwachtte I on hen nitnoodigde mede naar het gemeenI tehuis te gaan Daar werden ze gefouilleerd I waarbg bleek dat ze ruim van geld voorzien I waren een bezat o a f 115 aan zilver De I burgemeester heeft het zestal tot i nur in I bewaring gebonden en hen daarna onder Igeleide van rgks en gemeentepolitie doen I overbrengen naar Arnhem De Arnhemsche I politie inmiddels gewaarschuwd nam hen I daar over en hoeft ze voorloopig in bewaI ring gebracht Gisterenmorgen ontstond er brand in het koffiehuis met stalling De Vink in de buurt Kromwgk op de grens van Woerden en Linschoten Door den feilen wind was spoedig alles in de ascb gelegd Een paard en eenige stuks v e konden nog gered worden Alles was verzekerd 11 8 81 10 87 10 68 11 01 11 11 7 10 7 88 8 i 7 15 7 38 8 48 7 54 8 08 69 7 00 Uit Nieuw Lekkerland schryft men De hoer P W Heynis landhnisboudknndige alhier die by het spoorwegongeluk te Capelle 15 November 1899 zwaar gewond werd opgenomen maar na eene verpleging van meer dan een half jaar in het ziekenhuis te Rotterdam naar zgne familie terugkeerde is Zaterdag aan de gevolgen zgner verwondingen overleden By het ongeval zyn hem beide boenen verbrgzeld en ontving hg een zware hoofdwond Te Erosie in Litbanen is een katholiek geestelgke door zgn tegenwoordigheid van geest aan een rooveraanval ontkomen Hg had 12 000 roebel in buis een bedrag van een inzameling voor het bouwen van een kerk s Nachts werd hg door zes gemaskerden overvallen die hem bevalen hen het geld te geven Do geestelgke opende zgn bureau maar in plaats van geld haalde hg er bliksemsnel een revolver nit en trok zesmaal achter elkaar af Twee van de roevers zegen doodelgk getroffen neer de anderen renden als hazen weg Het is gebleken dat een vau de dooden het districtshoofd van Krosie zelf was Men vermoedt dat de anderen ook tot het districtsbestuur behooren op grond dat de pastoor den volgeoden dag in hechtenis is genomen wegens bet bezitten van verboden wapens Op St Helena zgn weer 1335 krygsgevangenen aangekomen Dit zgn vermoedeiyk de Boeren die eerst in de kampen bg Groenepunt enz zyn opgesloten geweest maar op de nadering van de invallers aan boord van transportschepen lyn gebracht Het zgnde menseben die vertrouwen stellende op Ëngeland s belofte dat zy niet uit ZuidAfrika zouden weggezonden worden in onderwerping waren gekomen Omstreeks 11 uur ging eergisterarond te Loosduinen eensklaps overal het elektrisch licht uit Een zware boom was door den Bt orm omgewaaid en had de dradeu vermeld Een bleekersknecht die t ongeval zag maar alleen weinig kon doen wachtte tot de tram van half 12 kwam om die voor t gevaar te waarschuwen daar de boom dwars over de rails lag Intusschen zaten de bakkers die s nachts moesten werken leelgk in t donker De Kreuzzeitung bevat een bericht over de pogingen der Duitscho Joden om een Jodendag in het leven te roepen teneinde hun Israëlitisch bewustzyn te versterken en middelen te beramen tegen het veldwinnend antisemitisme De beweging gaat uit van de Zionisten Op de vergadering werd met ontzetting geconstateerd dat zelfs in socialistische kringen anti semitische gevoelens dreigen te ontstaan Er wordt verteld dat de vorst van Monaco zyu buwelgk wil doen ontbinden 8 17 9 11 10 11 8 17 tt 10 11 8 19 7 06 7 8 8 11 i t 8S S 4 4 9 68 6 10 08 7 01 7 8 1 10 8 41 9 47 10 09 10 15 11 W 41 04 L 8 01 8 191 17 9 68 8 18 ► 8 14 J 1 88 E 8 48 8 58 S 4t 10 1 9 58 10 08 10 17 10 19 10 84 De oorzaak schgnt te zgn de intendant van den Schouwburg te Monte Carlo do componist de Lara iemand van Portugeescho afkomst die zich in een groote mate van bewondering en bescherming der vorstin mocht verheugen De Lara genoot groote subsidies en kon daardoor verschillende zyner werken te Monaco in het Casino ten tooneels brengen Als intendant genoot hg een inkomen van f 10 000 s jaars en leefde in het paleis Do vorstin woonde steeds onvermoeid en met bartstochtelgke belangstelling de repetities van de Lara s werken bg totdat op zekeren dag die belangstelling de achterdocht van den plotseling van een zgner zeetochtjes terugkeerenden vorst opwekte met het gevolg dat hy nu echtscheiding heeft aangevrdagd De tegenwoordige vorstin van Monaco heet oorspronkelgk Allee Heine en behoort tot het reer vermogende bankiersgeslacht Heine te Hamburg waaruit ook de dichter is gesproten De beeldschoone Alice werd in 18 te New Orleans geboren j huwde in 1875 den laatsten hertog van Richelieu dien zy in 1880 door don dood verloor Tot 1889 toen zg in den echt trad met den vorst van Monaco was haar kasteel HantBuisson het middelpunt van geleerden en kuustenaarskringen die zich in de bescherming der vermogende hertogin weduwe mochten verheugen zy was bet o a die Pierre Luti s eerste loopbaan als schrgver steunde In 1880 wist de vorst zgn huweiyk met Lady Mary Douglas Hamilton welke hg in 1869 had gehuwd door de kerk ongeldig te laten maken Op het Museum van Kunstngverheid te Haarlem zyn thans twee tentoonstellingen van zeer verschillende aard geopend In de rotonde is eene verzameling meubelen bgeengebracht die door de firma van Wgngaarden en Co te Weesp vervaardigd werd Deze meubelen zyn wat hunne samenstelling aangaat zeer eenvoudig doch zy werden op geniale en karakteristieke wyze versierd naar ontwerpen van Tb Hoytoma die de paueelen voornamelgk voorzien heeft m t mooie in de behandeling breed gehouden vogelflguren welke tegen de verschillende tinten van den gepolgsten achtergrond voordeelig uitkomen In het trapportaal is bovendien eene zeldzame collectie borduurwerken tentoongesteld van Chineeschon oorsprong toebehoorendo aan den heer Knobel Minister Resident der Nederlanden te Peking Deze werken waarvan eenige eene afmeting van een paar vierkante Meter hebben worden gebruikt als wandversiering begrafeniskleeden en pajongschermen Zg werden met verschillende kleuren zeer zorgvuldig bewerkt en hebben een byzonder sterk decoratief karakter Eene tsntoonstolling van Zweedsche hnisviyt en borduurwerken is iu voorbereiding Het gemeentebestuur van Keulen heeft uit gebrek aan werk zeventig havenarbeiders ontslagen Een der raadsleden luterpellejrde in de raadszitting over dit feit en verklaarde het te betreuren dat het gemeentebestuur bg het reeds groot aantal werWoozon niet beproefd heeft de havenarbeiders waaronder er zyn met 24 dienstjaren by andere stadsbedrgven werk te versohaffen Vanhetstedolgk bestuur moet men verlangen meende hg dat het voor zyn werklieden dezelfde zorg zal dragen als een gewoon werkgever wien het welzgn van zyn arbeiders ter harte gaat De burgemeester zeide een onderzoek toe naar de mogelgkheid om in tilden van werkloosheid werk te verschaffen maar weigerde voor een deel der werkloozen een noodwerkversohafflng in te voeren In dezelfde raadszitting werd 3500 mark meer toegestaan dan vroeger voor den carnavalsoptocht op Rozenmaandag STADSNIEUWS GOUDA 29 Januari 1901 In de Staatsct zyn opgenomen de statuten der Vereeniging Schietvereeniging Volksweerbaarbeid Gouda alhier Aan het gebouw van het provinciaal bestuur te s Gravenbage werd gisteren aanbesteed bet onderhouden en doen van herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen der ryks hoogere burgerschool alhier van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot en met 31 Dec 1902 Minste inschrgvera waren J Smit Zn alhier voor f 1624 De feestcommissie te Schoonhoven heeft besloten dat ter viering van het a s buwelgk onzer Koningin in den avond van 6 Eubmari e k eene feestgave zal worden bezorgd aan de behoeftigeo in deze gemeente terwgl op 7 Februari voor alle schoolgaande kinderen schoolfeesten zullen plaats hebben en s avonds door muziek enz de ingezetenen in eene feestelgke stemming zullen worden gebracht Aan den gemeenteraad ia inmiddels om flnancieelen steun gevraagd en het mag worden verwacht dat vanwege de instmctiocompagnie de feestvreugde mede zal worden verhoogd De gemeenteraad te Bodegraven heeft een bedrag van f 325 bescnikbaar gesteld om daaruit de koaten te voldoen voor een school feestje op den 7en Februari a s Door de 1 bedeelingscommissie zal op dien dag een extrabedeeling aan de behoeftige ingezetenen plaats hebben OtniEEKEEK A D IJsïL Bedankt voor het beroep by de Gerot kerk alhier door C J Leemans te Zetten en Andelst HiisTBEciiT De Commissie die volgens de Leerplichtwet benoemd moest worden tot wering van het schoolverzuim bestaat uit de volgende heeren Mr I T C Viruly i Koeman S de Jong Jz H Crielaard E G Muurling M Graveland W P Hoogenboom C Hoogeveen H Wiltenburg De Koningin Wilhelmina Vereeniging Meft van H M weder vergunning verkregen t M het uitgeven van 25000 loten voor eene te houden verloting in Juni a s Bond 7an Ned Onderw Afd GOUDA e o Zaterdag 26 Jannarie 11 hield bovengenoemde afdeling baar jaarvergadering Uit liet jaarverslag van de Sekrotaris zg het volgende gemeld Het anntal leden der afdeling bedraagt heden 35 namelik 29 manlike en 6 vrouwelike leden De afdeling hield dit jaar 10 huishondelike vergaderingen die gemiddeld door 14 personen bezocht werden Bovendien werd 1 openbare vergadering gehouden waarin de beer A H Gerhard hoofd eener school te Amsterdam als spreker optrad De afdeling heeft zich niet onbetuigd gelalen wat betreft bet steunen der instellingen van de Bond Het bestuur heeft lysten laten sirkoleren ten bate van het Herstellingsoord te Lnnteren met dit gevolg dat daarop getekend werd aan j a a r 1 i k s e bgdragen voor f 46 door onderwgzers en voor f 46 door partiekulieren Bovendien werd voor f 31 5Ü voor één maal getekend Toen de Onderstenningskas van de Bond uitgeput was liet bet Bestuur wederom Igsten sirknleren waarvan de uitslag was dat de Penningmeester ruim f 37 kon opzenden aan het bestuur der O kas Hiorby bevinden zich ook verscheiden j a a r 1 i k s o bgdragen De uitvoering der Amsterdamsche Onderwgzers Tooneefvoreeniging heelt oen batig saldo van ruim f 140 opgebraelit die besteed zullen worden ter afwenteling van het Zilveren Dak van het Herstellingsoord Een hartelik woord van dank zg bier gebracht aan al degenen die in het afgelopen jaar onze Bond üenansieel gesteund hebbeu We hopen ook in het vervolg op hen te mogen blgven rekenen Omtrent de verdere werkzaamheden der afdeling zg noch bet volgende opgemerkt Dit jaar deed de afdeling voor het eerst mee aan de Mei beweging De 27e Mei zond de afdeling een afgevaardigde naar de Laudeliko Meeting voor de Ongevallen wet in den Haag Later heeft het Bestuur een adres aan de 2e Kamer der Staten Generaal gesteund van het Landelgk Comité voor de Ongevallenwet Ook zond de afdeling een afgevaardigde naar een te Utrecht gehouden vergadering belegd met het doel een Bond te vormen die Herstellings en Vakansieoorden voor kinderen nit het gehele land zal oprichten en exploiteren Verder heeft de afdeling pogingen aangewend tot het verkrggen van een Land en Tuinbonw knrsus te Gouda Deze zaak is nog steeds hangende Evenals het vorige jaar is do afdeling ook dit jaar aangesloten geweest bg de Goudsche Bestuurdersbond Om redenen van flnansieéle aard heeft de afdeling dit jaar geen afgevaardigde kunnen zenden naar het Onderwgskongres Tot zover het jaarverslag Verder werd een voorstel om aan een ontslagen kollega steun te verlenen uit de Weerstandskas met algemeene stemmen aangenomen Ten laatste werd een nieuw Bestunr gekozen dat de tunksieën verdeelde als volgt C H N de Nooyer Voorzitter K A J Klerks onder voorzitter P de Vos Ie Sekrotaris P S Dauvillier 26 Secretaris E van Dantzig penningmeester Namens het Bestuur P S DAUVILLIER Sekrelaris Vereenvoudigde Spelling Veemarkt te Rotterdam Dinsd g 39 Januari 1901 Vette Oasen en Koeien goede aanvoer prijlen waren voor ie kwaliteit 33 ac kwal 30 3e kwaliteit 37 cent per half Kilo Magere Oasen melkvee en Vaarkoeien goed aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 30 ide kwaliteit 38 3ae kwaliteit 25 cent per halt KI Stieren redelijk aangevoerd De handel was voor alles prijshoudend Hienvrc Parapliiles Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Heeren gevoerd en ongevoerd en verder vele NOUVEAUTt S A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Teleitkomt Xo ai Beurs van AmsterdKin ülotkr 81 98 98 1 A Vtkra V 14 u 4Vi 85 981 6 V lOl i 671 98 8 1 1 10 NiDiaiAHD Crt Ned W S 1V IV dilo itito dllc S 3 l udilo Allo liito S 98 HoKOia Obl Gouill U81 S4 100 lTill In nhrvTingl881Sl 5 58 Oosnila Obl in papiar 1888 6 88 dito io iilier 1868 6 881 PoETUBAL Obl met coupon 8 dito tiokiit 3 67 1 = 91 I 651 I 486 nr Uv polbi ellb piindbr 4V 101 Ni lerl id he b iik Mod j 804 Ned KandeimiiRtacb iiito I 1541 N W i Pao Hïp h pandbr 8 9 Kott Hjr 0tKwkb pandlir i l Utr Hypotbookb ilito 4l i OosTiN O tat HoiiK bnnkaand i L BUSL Hypothenkbauk paiidb 5 UOV AmtiKA KquI hï poth panJb 4 90 Huw L a Fr Lien oeit 891 VlftHoU IJ Spoor w Mij aand 114 i auiUKD Obl Binnonl 1884 41 duo Geton 1880 4 dilobi otbB l88 4 dito bg Hop 1889 90 4 dito lu icoud leen 1888 fl dite dito dito 1884 5 ÖPAMJR Porpet lobuld 1881 4 Tunuu Gepr Cuuv loon 1890 t Ga It eninK setio D Gecteenin wneC ZniD Ars Kp T obig 1891 HKxiaa Ub lit Sub 1890 8 VnsElDiLA OM 4 onhep 1881 84V4 V aT llD M Obliumwii 1896 8 900 RoTTiauAM St l louu 1894 3 Nkd N Afr Hindol a nd Arend li T b Mo Ooriilio ton DebMnfttaohnpvt dito Am Hyjiolbcekb paudbr 4V Cult Mij der Vonteiil aaud l l 114 851 100 66 56 181 1 U Ml tot Bipl 8t Spw aand Ned lud Spoorweg m aand Ned Zuid Afr Spm aand 8 dito dito dito 1891 duo 5 ITAUI Spoorvl 1887 89A Kolil 3 Zuid Ital Spuniij A H obl 8 PoL tN Waraohau Woonen aand lOOÖ 100 Roal Gr Ruu apw Ml l ohl 4 Baluaob dito aai d Faaiowa dito aand 6 Iwaï g llombr ditu aand 6 Kurak Ch A iw 8p kap obl 4 dito dito obliir 4 7 V 1 I z 48 68 160 110 108 10 99 100 1171 mv 101 84 AxBuaA aenl F o SpMijobl 6 114 Obio k North W pr C r aand l dito dito Win Peter obl 7 141 Vi Denver Se Hio Qr Spm eert t s 51 lllinoia Central obl in lond 4 105 LouUT It NaihtiUi Cer i aand 74 Meiico N Spw Mij lo hyp 104 Hi a Kani r 4pCt prer aand 87 N TorkOBla iotVfo l aand H Peon dto Ohio obllg 6 Oreüon Cilif lebyp ingond5 991 8t Paul Mina k Muit obl Un Pao Hoof lun obig 8 dilo dito Lino Col Ie hyp O 6 Canada Can South Ohert aand Vis o Ballw k Na lo h d e O Amiterd Omnlbu My aand Eotterd TrHmwai Ma t B nd Km Stad Amaterdam and I Stad BoUerdam und 8 Bll K 8Ud Antwerpen 1887 1 Stad Brunei 1888 1 Uoxs Theiaa Be ttllr Oeielaoh 4 OOITIWE Staataleenig 1880 6 K K Coat B Cr 1880 8 ra jr btadMadnd 8 1868 Nin Ver B i Arb Spoel eert OPRUIMING der EESTEEBENDE MANTELS COSTUMES Blousen Peignoirs eii Pelterijen Tot veel verminderde pr jzen D SAMSOM aeS to Staats loteriJ Klaue Trekking Tan Dinadag 9 Januari No 8684 16000 No 11417 00 So 708 8048 4676 8648 18498 en 170H jodM 1000 No 810 16148 18135 10404 u 1 10818 ieder 400 No 88 8140 6181 9777 16810 en 18746 ied f 100 No 766 1839 38 6 4986 6 78 9888 10887 18186 en 10354 ieder 10 1 Prijien van 70 87 1487 5081 7791 10668 11640 158 1806 78 8510 E118 7880 80 11808 15746 58 104 46 71 81 10617 18936 15810 18106 841 8 98 8093 98 18018 38 15 47 8814 f888 1 1 10701 48 67 10 86 1798 5888 S349 78 13140 16 8t 18 898 8808 61 90 10110 96 16043 48 466 95 5736 8481 64 13883 83 18164 88 SOOS 81 8644 79 65 16431 90 8 S 3317 5809 86 10 38 88 166S6 1836 901 18 5948 8777 11018 13613 64 18506 1U50 71 81 8891 11168 18710 90 10 Uil 8871 6016 94 80 13831 91 41 1970 388 6169 g08i 11911 13901 16619 18739 1357 3988 6830 9115 78 140i8 18887 51 1 18 4019 66 9498 11416 90 81 91 1614 4118 8844 9689 47 14110 18901 19118 1774 4311 6450 38 89 14303 16 48 1809 49 63 98S0 11518 14494 41 81 1941 99 6888 84 U4I4 141811 17057 l S 4 45 441 71 9 9836 4 148 9 17110 104ed 49 4668 7316 48 11801 14749 178 7 19641 61 4718 743i 49 11976 16U4 81 19786 1088 4878 44 99 8 11069 16101 17607 19856 40 84 7549 10089 11101 86 10 80460 59 4904 68 10150 St 39 17661 10517 liOS iS 7617 67 88 91 75 10704 38 5017 7701 10383 11 47 16186 96 60 1118 81 3810489 11398 97 17961 70 86 17 5 1 10661 18619 16691 18054 10893 95 84 Burgerlijke Stand GEBOREN 26 Jan Jacob ouders N J Meijer en M Kooi 26 Neeltje ouders A do Wit en J J H W Verblaauw Cornelia Gerardns ouders G Brouwer en C J Blitterswjjk 27 Jabanna ouders L Bakker en G van der Kle j 28 Arie ouders A Brnssé en K J Zorg 29 Marijtje ouders J de Koning en J C Oudenaarden Jobanna uudera J de Bruin en P J Boot Maria Jobanna Catbarina ouders J J de Jong en J C Bouwman OVERLEDEN 26 Jan H Muiji 15 m T Mets 26 j J de Mink 74 j 271 C Sonllree 20 j H de Moojj 6 j 10 m 28 C Scboonderwoerd 2 j C Helleman buisvrouw van C Alpbenaar 36 j AI VEIlTEf riElN HEBT GIJ ASTHMA D R SCHIPFMANN S Middel tegen Astbma geeft onraiddelijke verlichting lells bg de bevigste aanvallen en geneest waar andore middelen falen Verkrflgbaar bij A Wolff Gouda in pakjes van 8 l SO on fl H 7S Naamlooze Vennootschap iTiniTiii nnn nni 7irii JfiUAAAUllXAiAU TE s GBAVENHAGE De DIRECTIE bericht dat de Coupons der éV Obligatiën vervallende I FeüruarliiUOt betaalbaar zijn TE Kastorb dke Vessootsciiap te s Gravenhage en bij de Heeren PRAETORIUS ZOON te Amsterdam Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS Toor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot bet koksvak behoort desrorlangd met b levering van servies zilver tafellinneu nz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuii Westhaven 182