Goudsche Courant, donderdag 31 januari 1901

Donderdag 31 Januari 1001 No 8415 30ste Jaargang fiouDs mum J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken S es o o u s a Telefoon Rs ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groofe letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën ixk 1 uur des midd TelefssB o St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN u 9 O a a Te Huur of Te Hoop om terstond te annvaardea twee naast elkander itaande praclitige Fakkuizeu gelegen te Gtonda aan de Tnrlsingel Te beTragen Lange Tiendeweg D 29 Qekoeders STEEHSM A Bloemisten Turfsl ugcl yy en 78 Struik en Stamroaen OP BOTTEL PRAOHTWAAR steeds voortaanden Bloemen uil t Zuiden TELEPH No 114 1 il PaJB Expeller DmUt jw vofdt dit nld M Mt T rnw l ptjuèlMdt imiTiai e dn TKtrmw id l 6 76 liO d iMfrdw kTüiotk a Ud TMi Tnyll SftadBrg l Ulllnii iMtt l l t FEMSCEE STOOMYEEVEEIJ IK hemtsclie Wassclierij 11 OPPËIIIIEIMËII 19 KruUkade BotterOnm ö br Trt crd door Z M d n Koning der Bslgen Boofddepit Toor GOUDA da Heer A VAN OH Az Specialiteit roor bet itoomen en Terren van Ua Uaeranen Üameagarderoben slaook alia Kinderi o daren Speciale inrichting Toor bet itoom D lan plnoha mantela feeren bont au Oord nen tafelkleeden eni worden naar d nienwate en laatite methode ge arid Alle goederen hetzg gegtoomd of gevertd worden onachsdelük voor da geiondueid ToTgeu rtaal bawark Wie zeker tiin wu d Echte I Elkel CacaO t ootrangan t amen nateld o na T l prtcfaamingen ba den I Dandel gekomm onder des naam de nitrindan Dr HlotuMlil Temardigd I p d beat maobinoi In htt nldb 1 naiBd UbbliwnMntTaBa bl StoU trok t Kmlto tlMlw Bikel eacao la TiarkantoB boM D Sifaa OMM b Mt Bdk ittookt WO aanfeBam MHnd dnik twr 4anU knh Mbraik n 11 tkadif na t pcMitt voor en ksp ChMolaH Ut nnteakraohtifl diank UI tfal tb dlarrbw al l bM watat t brdkn TtrkTijgbair fcy 4 thiwimiIi B fl Apotbaktn toÊ ViKa V U 1 ft f1 80 M ttM GhntnalnrtagaiwooTtflv Mr iiai hnd JuRut lattenkltdl Ataaterdam KalTetatraat 108 GEEN BETER Kr Toor aUe soorten SCHOENWERK dan liel Noordbrabanisck Schwa en laarxeoiiHi aiiJB nleiweï E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OPBlJlilMIM van alle Winter Artikelen in ongesorteerd SCHOENWERK Aanbevelend C SMITS Alle reparaüên en aangemeten werk Ito i Kort overzicht onzer PrljBCourant SHERBIES Pale en Gold Dry van al t 16 50 per 12 fless g KOODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH lo Tnrin l O A sch BODEÖA CHAMPAÖNE l TO S COGNAC i J 1 75 l 2 25 f h i 3 25 I 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY i25 B g Per Fl Per Ank 45 Fl I g 5 LISTRAC i n 65 Nto 27 75 wg O CHATEAU VALR08E 0 76 31 S g 2 St ESTEPHE 0 85 36 g St EMILION 1894 1 42 oij 2 PAÜILLAC 1893 1 25 53 tbH S 2 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 84 g 5 SAUTERNE 1 42 i5 2 u 3 ZELTINOER Moezel 0 90 37 50 JC O BOURGOGNE 1 10 47 P 31 J De flesschen Z jn in de prgzen begrepen en worden A 3 ets per stuk teruggenomen p Bvi elke hoeveelheid verkrijgbaar bü PRAEPARATEN VAN J i ïno f of r 1lA demtettkrtclitleecnTeriterkendtKnfA WnNteeennrikti VUin€t L irUi IIC jo ji i i vindercn li Yolwawenen gebrclc un tluat alechtt Z ii t rirlfiD na uliteafk r flinhed koort enh reKevolKen J De firma T CRCBAlll Gouda W Y loowel bil kinderen x iroiwaMenen gCDrcit un eeuuai cv pljsverterlns Kauwboofdptjn ter vcrtterklng na riekte of kraambed koort ea h re gcvolKcn OUINA LAROCHE FERRUGINEUX iii het l i wudcr tegen Bloedficbr k Bleekïucht 0UINA L AKOUI11Ï rii KK uu njB ufl u jw kwtlen TM Krltiichea Iwftyd eni VerkniRbaar m nacoiu a X 90 eo ƒ X fc IIVCI K iO fK y rai voor kinderen xwakken en kllerachtije geBtellen icer m te b ïclcn AIï enc tkracbUge draivk bij toornlssen tier spljiverterlngiorgancn en diarrhée ook Yoor luigelingen en kleine kinderen Pnisi er mft Kt r 1 70 4 M K 0 90 H KgJ O ÖO ChemUcU M AllrcilSb l r speciaal voor Klndervocdlpg in buwea i H Kgr O OO Ac 4Hma I ScrarAÜPtl rwken eener haWe cigarette U Toldoen e ter beUri k 3UIHI 1 S F diug Tan de beviestt aanvsUm vao Aathma etc In M r doOBJes ƒ 0 80 ca O BO I Tatnarinde Bonbons gIiagS S rJS ii i Voor kinderen kéwijieii de Tamarinde Bonboni van KRAEPEMEN HOLM belangrijke dicn itcn daar d Torm toor het kiad begeer H k ea de maak aangenaam ui Pnji per doosje 0 00 en ƒ O BO j oltYlSat OacflIlAG nliTfnieen erkend als hM BESTE huismiddel Verkoudheid en Keelpljn b is een alIjmoplQSsead en verzachtend middel bij uitnemendheid mtsluitead in Hf D fle hjeï verkrij gbaar Pnja ƒ 0 20 per ileach je Z 1 ra paraUtt po KRAEFELIEN A HOLM te Zelat vn aH n vnoritie ¥ an tiatuttm waarop d naam m lUmdUtktmMff mn rwrlrifghaar bij da metfi KRAEPELIEN HOLM Honeveranciers ZEIST ÉiUd 99 LevensTerzekering Maatsoliappij JOKDRICHT Goedgekeurd bS Kon besl van 10 Nov 1873 No 21 MaatschappelUk Kapitaal Z UOO OOO geheel geplaaui VERZEKERD BEDRAG 86 800000 30 September 1899 RESERVE 6 196 000 Voedings Eiwlt 1 Kilo Tovuit lieolt TnA eet Tut liii IitwaardH aln 5 Klln beat mndvleeKh f 1D0 XI iit rcn Tropon wordt In lit t hcl aini onmiddclvk tot spierweeftel an Uoffl Mmwtet rmidi r et tp vonnen Troi oti liet it b d reiii ld gel ruik ceno bedvldeait t ma e van krai htro tfn etvoVp SOowel liy exond n aln l y tirken en kan aaa aUe B r M tDi KVvuetftl worden aoiutcr daarvan den awaak te bedfirres Door d a Wtm lucil nrya van Tropon kas iftderwsn h t lich verachaffna V rlir7Bba r bal apotkakara dr vU aa 11 llia lak M t aoneraalAffentttn Toor lï dorlaad en EolouUa BoeSt Clips vu der I eyé Rotterdam Sluit ALLiB soorten van verzekeringen op levens en sterftekansen gegrond De Tarieven zijn volgens de laatste sterltetafels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan het HOOFDBUREAU te Dordrecht en de BIJKANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam bg den Hoofd on de Provinciale Inspectenra en b j de Agenten in alle plaatsen van Nederland In het MAGAZIJN de AVONDSTER Dubbele BuUrt j zjjn heden ontyangen de nieuwste 1 REFLECTORS uit leen sluk prima SPIEGELGLAS vervaardigd vloor verschillende doeleinde staaiide en liggende LICHTVERSPREIDING in iue grodte Gasgloeilicht artikelen vah pri ma kwaliteit en uiterst cqncurreerend lOON Aanbevelend Tel No 117 tfOPjh F DIKE OUlDB V 8CHIEDAMMEK GEÜTÉYIlE MArkt NIGBLtrCiIvF VerkrijgW biJi PEETERS Je AU bewua van eclilhaid ia cachet cq kurk stet da roor EÏcn vau dén naam d r Firma P HOPPE LH Ti JHEItK te 1 AV il lettffn EENIBDSF0T7A Jleii wordt verzocht op t ÜIT BKT MlOVZUN M RAVENSWAAY ZON GOHINCHEM Deze THEEËN worden lafgeieTerd in verzegelde pakjes ran try lu e tn een half en em Aed ohê met TermeldinR Tan Nompier er Pr B Toorzieu Tan ueveiiBtaand Merk Tolgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitToerin ilan geeerde orders aanbevelende Reroemd Onovertroffen middel tegfeu alls II O r 1 1 L o n r L ë V e rntLtLKiiaintttlh enz Ii wemiig ioowel als ook uitwendig ip bijna tUc ziektegevallen met j oed i evoig aan te irenden fr g perflacOB i 1 per pose 1 1 15 TUsrry s Wo diriklf betit een alinog ongektudc geneeakracUt eo heilzame werking Maakt meeatal elke pijnlijVe i gevaarvolle operatie geheel overbodig 4 Met deze zalf werd een 14 JMr OUd VOOr OKg enftesU k rehoudea been ezwel en onlangs een bijna az jur kMlkcriydcB reneun Brengt genezing en verzachting der pynen bij wonden ontatekinaen ena van allerlei aard 1 Prijs per pot f 1 50 per post f iJöO Centraal Depot voor Nederland Apotheker HENKI S4 VDËB i Kokin 9 imaierdam Waar geendepAt ii beitelle men direct tan dtaSekati nipotkaka dM A THIEBBÏ in Pregradt bel Kohittck OMt rr i k QelicTe proipeetui t ontbieden b h t C ntraal U p6t Ibandta kin 8 ABUterdam Geen Engelsen maar Echt BOEEENBEOQD a een de K G A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 Dnik van A BRINKMAN Zn 0 BDlteDlaodsch Overzlcbl Het uur van vertrek van Covei van de Alberta met het lijk der Koningin aan boord is nu bepaald op Vrijdagmiddag S uur Het Ijjk zal worden neergezet op het achterdek op de plaats vaar een koporeu plaat de plek aanwijst vaar het lijk van prins Hendrik van Battenberg b j den overtocht naar Engeland heeft gestaan Het aantal Engelsche ooilogschepen is nu vastgesteld op 28 deze worden in gevechtslioie o gosteld tnsschen Cowes en Spithead een alstand Tan ongeveer 10 of li mjjlen Deze schepen vormen de noordelijke lijn van de twee tus cben welke de Alberta zal doorvaren de zuidelijke zal door de vreemde oorlogssche pen worden gehouden Aan boord van de Alberta zullen zich o a bevinden de Koning de Duitscho keizer de hertog van Cornwall en York de hertog van Gonnanght de Duitsche kroonprins de groothertog van Hessen de koning van België de koning van Griekenland de koning van Portugal de kroonprins van Densmarken en eeiiige andere prinsen Vóór de Alberta gaan het Trinityjacht en dat der admiraliteit met d Lord admiraals Rechts van de Alberta zal de Victoria and Albert varen met de hofhouding der overleden Koningin aan boord links de Koheuzollern mei verBohillende vorsten van den tweeden rang en andere bnitenlaadscha vertegenwoordigers De Alberta zal s nachts voor Portsmouth ankeren met de Victoria and Albert en de Hohenzollern Oednrende den nacht znlleu een torpedoflotille en de stoomsloepen onophoudelijk op en neer kruisen De overtocht zal twee nur duren Bij het trekken door de straten van Londen van den begrafenisstoet znllen ruim 20 000 man troepen den weg vrijhouden De lijkkist zal op een affuit van een 15 ponder veldgeschut geplaatst worden waarvan de loop onder de kist zal nltsteken Het stuk wordt getrokken door zes paarden Als voornaamste slippendragers tungeeren de Dnitsche Keizer en de Tzaar dan volgen de koningen van Belgié Portugal en Oriekenland en de kroonprinsen van Denemarken en Zweden Noorwegen Koning Eduard en de Dnitsche Keizer en een deel der andere vorstelijke personen zullen te paard in den stoet medetrekken De beide Huizen van het Parlement zullen en masse deel nemen aan de begrafenis welke een enorme lengte zal hebben Te haU twaalf zal de trein van Paddingtonstatlon vertrekken en te twaalf uur op Windsor aankomen Daar wordt de lijk FEVILLETOX WILSKRACHT 34 It Haar hoofd steunt op de kleine blanke hand vermoeidheid sloot hare oogen men zou meencn dat lij aliep indien niet nu en dan hare lippen lich zenuwachtig bewogen en haar borst op en neer ging als een nauw merkbare zucht aan hare lippen ontvlood Een rose rijden kleedje omsloot hare tengere gestalte tot aan het midden en viel vervolgens in wijde plooien tot op hare kleine voeten Op eenigen afstand zat Justina tegen hare gewoonte liggen hare anders zoo b ige handen kdig ia haren schoot haar vrienddijk oog dat thans zorg en ban e vrees verraadt rust op Qara Het helder geluid van eene schoone baritonstem doet rich hooren Op hctzeltde oogenblik ziet lij hoe de wangen van het jonge meisje roet een donkerrood worden overtogen snel verdwijnt bet weer en maakt plaats voor een doodelijk bleek Op meesterlüke wijze zingt Egon von Bemsdorf het roerende lied Ach ware ik de avondkoelte Die ucht met uwe lokken speelt Waar ik de haarlok die in t golven Uw voorhoofd kust uw wangen streelt Jtutina bespeurde dat groote tranen aaa Clara s dienst gehouden fn St George s kapel door de aartsbisschoppen van York en van Canterbury Daarna heeft de eigenlijke bijzetting plaats De gebeole plechtigheid draagt een tamelijk st k militair karakter t Is wel eens meer gezegd dat het niet alleen de Engelsche regeering is die heeft te beslissen over de vraag ol de oorlog tot het uiterste zal worden doorgevoerd want dat het leger ten slotte te beslissen ia hebben ol het tot het einde toe zou willen vechten Ongelijk had men daarin zeker niet wanl de soldaten doorleven niets dan de ellende van den oorlog zonder iets van alles wat het moreel in den troep kan staande houden Daarbij komt dat Kitchener weigert rekening te honden met den duur van het dienstverband en weigert ontslag té geven aan hen wier diensttp verstreken is Thans wordt gemeld dat de ontevredenheid van enkele aldoelingen de uiterste grens heeft bereikt Volgens Daily Express dreigen de Essex aan het muiten te slaan Het is natuurlijk onnoodig er op te wjjzon van hoe reusachtig belang het zou zijn als het werkelijk daartoe kwam In de eerste plaats oin de groote kans dat de bewoging op andere afdeelingen zal overslaan Maar ook omdat de aanvoerders ontzenawd worden als zjj nj op ban mannen kunnen vertrouwen De kans op zulk een uitbarsting wordt natuurlijk met den dag grooter te meer nu werkelijk de aanvoer van de voorraden naar de republieken ernstig bedreigd wordt En dan nog altijd die verliezen I Volgens een door Kitchener gezonden lijstje hebben de drie jongste gevechten aan de Engelschen gekost 1 offlcier gesneuveld i gewond en 1 gevangen gedood 7 en gewond 42 minderen terwijl verder nog verscheidene yomen werden gevangen genomen en ontdaan van wat den Boeren bruikbaar was werden losgelaten Met de werving gaat het zoowel in Engeland als in de Kaapkolonie bij voortduring slecht men heeft nu reeds voor de bereden politie de dagsoldy op 10 sh moeten brengen In de Zweedsche Kamer kwam het ingediende legerontwerp ter sprake De minister van oorlog Crusebjou verklaarde dat de voorgestelde éénjarige diensttijd voldoende is De ooleningstijd van 40 dagen zooals die tegenwoordig is achtte hij echter geheel ontoereikend In andere landen heeft mèn een veel langoren diensttijd gehad dan in ziJn ontwerp wordt voorgesteld maar oogen ontrolden zij maakte evenwel geen einde aan de doodelijke stilte die haar kwijnend gesprek had vervangen Langzaam stond Clara op stap voor stap liep zij op hare tante toe en sloeg diep geroerd haar de armen om den hals ijustina fluisterde zij met trillende lippen Iaat ik het eeni aan iemand mogen zeggen aan iemand mogen toevertrouwen I Gij alleen zult vernemen hoe zwaar het mij gevnllen is I Hare schitterende oogen sloeg zij ten hemel zij wees met de rechterhand naar boven en sprak fluisterend terwijl zij nu en dan door het snikken niet koo voortgaan Mijn Vader in de hemelen weet wat ik geleden heb en somtijds nog lijd Hij heelt mij staande gehouden en verlaat mij niet Zonder ijne hulp was ik al lang bezweken Kom Justina I trouwe moederlijke vriendin I kom volg mij en kat mij spreken slechts éénmaal spreken Hier in het vriendelijk zonnelicht ziet de wereld er zoo uitlokkend uit zeide zij terwijl zij droevig met het hoofdje schudde ihier kan ik met met u spreken volg mij daatora naar het Heve stille plekje waar mijn moeder rust Justina omarmde het lieve kind hartelijk spre ken kon zij niet sinds lange had zij dit oogenblik verwacht en gevreesd Zwijgend richtten beiden de sphreden naar de kapel zij bleven een oogenblik in stille gedachten versonken aan de plechtige tot ernst stemmende plaats Clara zette ztch neder aan het oeteinde van het prachtige gratmonument en steunde het vermoeide hoofd tegen de neerhangende plooien van het kleed Waarmede de marmeren vrouwenfiguur gedekt was Na een oogenblik van stilte begon zij met bevende stem die diensttijd was zooals b v in Dnitschl nd al verkort geworden en zal zoo mogeIp nog meer verkort worden Over de nieuwe regeling is nog te melden dat een overgangstijd van 12 jaar gesteld is en het ministerie van oorlog berekent dat het gewone jaarlijksche budget na afloop van den overgangstp ongeveer 46 00U 0OÖ kronen of 12 i miUioen meer dan in het loopende jaar bedragen zal Daarbij komen de buitengewone uitgaven waarvan de belangrijkste ziJn aan nieuwe kazernebouw 46 millioen artillerie materiaal 147i miltioen aanschaffing van 150 000 geweren 9 millioen alles over den overgangstijd te verdeelen Volgens het nieuwe bolastingontwerp noodig voor de Icgcrorganisatie zou per hoofd van de bevolking berekend 32 kr ol f 21 50 geheven worden De Times bevat olkon dag een markante mededeeling nh de Times van dezelfden dag in het jaar 1801 En het is zeer merkwaardig dat op 28 Januari 1801 en op 28 Januari 1901 telkens eau Pauselijke encycliek te vermolden valt Jg Die van 28 Januari 1801 is een encycliek t eo de overmatige weelde en het weinig vèogzame van de vrouwonkleeding in dio n lie van 28 Januari 1901 Is een encycliek over de christelijke democratie Het is werkolp een verbiedend toeken dat de Paus lich thans liever met de democratische beginselen dan met vrouwenkleedüig bemoeit De nieuwe encycliek heeft ten doel het onderscheid te doen uitkomen tusschen het socialisme en de christelijke democratie de nitdrnkking christelijk socialisme veroordeelt do Paus Het socialisme zegt de Paus is vooral te veroordeelen omdat het de materleele goederen boven hot geestelijk welzijn stelt De sociale quaestie moet worden beschouwd als een moreole en roligiense quaestie niet als een economische quaestie De rijke moet zooals het Evangelie zegt van zijn overvloed geven aan den arme en een goed voorbeeld geven aan het volk Christen democraten moeten voor alles worden geleid door de bisschoppen en deze moeten op hun beurt de kerkelijke tucht hoog houden De VosB Ztg betreurt het dat de Paus na vóór tien jaren ziJn zoo voortreffelijke encycliek Rerum Novarum te hebben uitgevaardigd thans bet geven van aalmoezen aanbeveelt als de weg ter oplossing van de sociale quaestie dit toont niet aan naar het Dnitsche blad meent dat zijn kennis van de fOp deze heilige plaats bij het graf mijner moeder laat mij hier zeggen Justina wat ik op het hart heb en u het geheim dat mij bezwaart bekend maken het zal my goed doen en mij verlichting geven Een blik van aanmoediging om voort te gaan met spreken deed Clara vervolgen fluisterend zette zij haar verhaal voort Ik herinner mij niet dat ik ooit sterk geheel gezond geweest ben vaak vleide ik mij zelve met eene valsche hoop wanneer mij nu en dan zooals bij den grooten brand meer kracht ten dienste stond dan ik meende te bezitten Toen vooral maakte het denkbeeld dat ik eene betere gezondheid zou krijgen mij gelukkiger dan ooit te voren want nog nooit was ik zoozeer aan het leven gehecht was mij het leven zoo lief Lieve TanteT Justina fluisterde zij dien avond dien nacht heb ik een nooit gekend eindeloos zalig geluk gesmaakt maar kreeg ook den doodsteek die tnqnt krachten sloopte Het verhaal dat mijn vader mij deed maakte mij bekend met het doodsgevaar waarin Egon I sUmelde z nauw hoorbaar verkeerd had Het kloppen van mijn hart het gevoel van heimwee van hoop mijn gebed voor Egon deed mij mijn geliefden broeder al de ongelakkigen vergeten alleen aan hem aan niemand anders kon ik denken ik werd mij toen van mijne o Justina van mijne liefde voor Egon bewust Ware hij van de ladder gevallen geloof mij ik had het geen dag overleefd Doch hij leefde en was gered Als een verkwikkende zonneschijn ging die zalige zekerheid door mijn geest ik voelde mij de zijne de zijne voor immer I Doch ook sociale toestanden geleken tred heeft gehouden met zjjn bélangttelling er voor Verspreide Bericliten Frinkhuk De allegorische bronagroep door den Parijschon beeldhouwer Achard gemaakt voor rekening van een aantal industrieeten en winkeliers als geschenk voor den czaar is nu gereed en kan eerlang naar Petersburg vervoerd worden Het moet dienen als herinnering aan het bezoek vanhetczarenpaar aan Parijs in 189li en stelt voor den czaar geïnspireerd door den vrede en de haldo ontvangend van den Franschen handel en de l ransche industrie Het cadeau zal mogelijk een prettige verrassing wezen voor den Uassischen alleenheerscher doch die herinnering juist nu aan de vredesidealen van den begiftigde zelven enfin misschien liet de vorstelijke vredesvriond alleen op hot goede bedoelen de goed en bloed eischende oorlogen lu Afrika en in China maken de zaak anders wel tot een parodie DumcHLiHD Volgens bericht uit Frankfort werden Zondag na afloop der feestelijke godsdienstoefening de parade en de overige feestelijkheden ter gelegenheid van den verjaardag des keizers wegens verontrustende berichten aangaande keizerin Frederik plotseling afgecommandeerd Later is echter gemeld dat de toestand der keizerin heel gunstig moet wezen In een groote vergadering van Polen te Posen is geprotesteerd tegen de uitsluiting van Poolsche adressen door de post wat een geweldpleging zonder weerga werd genoemd BlLOII De gemeenteraad van Brussel heeft eergisteren in geheime zitting met 23 tegen 9 stemmen en 2 onthoudingen verworpen het vporstel om aan zes door de geestelijke autoriteiten aan te wjjzon vicarissen verlof te geven tot bet geven van godsdienstondorwys in de scholen der hoofdstad De woijering wordt gemotiveerd door het feit dat nu reeds 66 percent der Brusselsche schoolgaande kinderen door hunne ouder onttrokken zjjn aan het godsdienstonderwijs iTAtlE Uit het feit van de overbrenging van Bresel den moordenaar van koning Humbert uit de cellulaire gevangenis van Milaan waar maar é n oogenblik I alsof ze door een tooverslag was p eroepen stond de oude Zigeunersvrouw over wie ik u vroe r gesproken heb voor mij al dichter en dichter trad zij op mij toe vol vrees keek ik haar in haar gerimpeld tCKirnig gelaat en hoorde ten tweedenmale duidelijk de onheilspellende woorden die zij mij in den tuin had toegeroepen Een dichte nevel zonk neer op mijne oogen ik viel in onmacht Met een diepen zucht klaagde het ionge meisje Ach I was ik toen maar voor eeuwig mgeslapen en nooit weer ontwaakt Zij kwam dichter bij Justina zitten legde haar hootd tegen haar aan en weende bittere tranen Eindelijk vervolgde zij haar verhaal Mijn ontwaken was vreesciijk Niet in staat om een woord te spreken voelde ik aan mijne zwakte aan mijne duldelooze pijn in de borst dat de oude vrouw de waarheid had gesproken dat mijn jonge leven onverbiddelijk een prooi was van den dood Tegen deze gewisbeid kwam mijn lust om te leven mijne liefde roor Egon op Gods goedheid Gods barmhartigheid ontfermde zich over mij en hielp mij in zwaren strijd en hangen nood Ik bad steeds inniger steeds vu riger werd mijn gebed myn borst werd ruimer ik kon weer denken Ik smeekte met een dankbaar en ootmoedig hart of God zijn zegen op onze liefde wilde schenken Op onze lietde herhaalde Clara droevig ik meende immers dat ïk van zijne van Egon s liefde zeker kon zijn Na een paar uur gevoelde ik mij weer beter getroost verliet ik mijne kamer fTardt vrvolgd