Goudsche Courant, donderdag 31 januari 1901

ülr cte Speorwegvcrblndlngen met GOUDA Wlnterdleist 1900 AanKevaDgen 1 October TUd vao GrecBWlch ROTTXKDAMTio nru ia S8 1 17 1 18 8 80 8 11 4 89 4 4 1S I 01 f f f B ll K H K H 8 18 K g S S9 g tl 4 08 8 17 5 41 89 l 8 S IO 1 08 B IO 7 18 7 44 8 14 8 17 1 88 14 lO Ot 10 11 10 40 11 U I 4 A 10 1 8 8 2 1 41 1 10 87 7 47 8 07 r 8 50 8 18 9 8 10 80 10 4 11 01 11 47 1 4 f ll l rvsrvf 11 46 § I f il 9 08 0 14 S8 87 r da Sa kl Tarkrtigbaar lagan aakalai Tnatlpnja B Hallaidaaka Spaar L Kltta lapplaaaal tawtia 1 lllea Dl Allan 1 aa Se klim Siln Mil i f O dm te i ija ZanJi Mand n Dimi g adugMli ntortilirtu 19 80 1 48 f I 4 8 18 88 1 64 ir f 4 47 11 81 11 4 19 10 86 8 14 4 8 4 4 08 4 Si S il 46 t ff f 4 44 a ff 1 S8 ff ff ff 4 51 8 08 r ff B nl U 1 0 U81 1 0 09 8 81 0 4 J 1 84 07 8 18 5 H 7 18 t 6 04 6 04 6 84 a Hallaadlala ipoaf L Sltra aopplaoieaHiaiiii au da Compagaia dar Wa 0 a Uti aUaai la a 9a Uaaa ailn kaUlaa a TaaaltaUa ap laa laap ba Ut gankaad mtdaa 900DA UBN HAAOalaa raraa 8 4 6 91 7 8 9 11 9 11 10 00 10 19 10 89 11 81 18 16 18 86 li BS l tS a ff 11 11 1 10 fa ff 11 88 ff ff 1 81 ff ff V ff ff 11 88 ff ff l tt ff 11 08 18 46 ii 1 40 1 80 8 48 4 1 4 4 6 1 6 4 7 7 9 88 9 49 10 88 10 4 11 41 8 O U II A A USTIRDAM riaa ncM I lotda 6 9 8 11 8 8 9 18 10 80 10 9 18 06 1 10 8 8 l l 4 07 4 48 5 19 5 96 8 48 9 tl I0 9 10 87 11 06 Am I W 6 01 8 n 9 11 10 10 11 04 19 48 18 87 1 17 8 8 4114 57 5 i 6 03 44 9 8 10 8 11 08 11 89 AdmUC 6 1 V 18 9 SI 10 96 11 1 1081 10 1 18 8 40 4 97 l 5 4 6 8 9 k 10 aO 11 18 18 14 H l 88 8 04 7 09 7 1 7 8 8 85 8 08 4t lO U 11 8 11 88 18 06 1 80 8 40 7 4 1 W VV z z r = I = 1 = = E h 4 1 4 87 8 6 83 7 01 7 41 7 18 81 10 80 4 48 6 88 9 7 4 88 6 43 10 11 B n 10 88 raaallaliat ap daa laap ku alat prakaal aadaa HaraaaUatraia U U O A U ral H iaa ana H 18 00 18 87 8 1 8 18 4 88 8 i SJ 1 89 8 40 8 6 11 19 89 1 09 8 08 S 4t 5 04 8 80 7 00 9 1 10 14 Vault 8 81 7 1 8 10 9 18 9 81 U l 11 87 11 0 8 81 8 10 8 84 4 41 8 11 6 81 7 09 8 10 9 tl Aaui W i 84 6 47 7 80 8 S 8 48 9 80 9 48 11 80 11 41 1 0 9 40 a lS S 4 0 6 86 8 86 7 85 8 9 10 06 limit 7 01 7 81 8 18 9 1 9 99 10 18 10 84 19 61 1 1 1 1 88 4 18 4 84 t 4T 7 18 7 14 8 09 9 11 11 18 9 89 10 14 10 49 1 48 3 08 849 4 li 4 48 48 6 S 7 00 7 3 9 01 9 35 lO ft 10 48 6 1 8 7 47 8 88 9 80 10 10 10 ll S 1 8 0 j o 1 4 88 9 86 9 87 10 88 10 41 M lil 7 T 1 4 IWf XCU b i sinds zjja daad ter beschikking werd geboaden van de rechterlijke macht naar bet tuchthuis van Portolongone leidt men af dat op het eiland Elba het justitieele onderzoek inzake den aanslag op koning Humbert zoo al niet definitief geëindigd dan toch voorloopig gesloten is Slechts twee anarchisten bevinden zich op het oogeublik te Milaan nog in arrest BINNENLAND STATEN GENEUAAL K K H a T B U M m B H Zitting van Dinsdag 29 Jannari Het algemeen debat werd geopend over de BtaatsbegTOOting De heer Van der Biesen kwam op togen sUinisters verklaring ten aanzien van het NienwMalthusianisme dat er twee begrippen van zedelykheid zouden z jn Als sommigen een dwi allcer als zedelyk beschouwen moet d overheid daarmede geen rekening honden Waar gaan wy dan hoen I Neen I de Christel ke zedeloer moet geëerbiedigd worden De heer Van Wgck meent dat regeering in zake de toenemende werkloosheid wel degelijk moet ingrgpen en een onderzoek instellen Z n onderzoek leert dat de Verkloosheid onrustbarend toeneemt allerwege inde groote en kleine plaatsen o a Kotterdara Schiedam Delft Utrecht Friesland Groningen Ovurgssel en Noordbrabant De Nederlandsche arbeid dient gesteund te worden tegenover den bnitenlandachen Hooge uitvoerrechten en premien drukken en loonen en doemen tot werkloosheid Verder spreekt spr over de werkstakingen te Amsterdam en te Rotterdam van arbeiders in de suikerfabrieken en bootwerkers die hg schandelgk noemt en hg dringt er aan om de werklieden die wel willen werken te beschermen De heer Van Nierop spreekt over den flnancieelen toestand en betoogt dat de begroeting niet sluit al is onmiddellgke voorziening niet noodig Men kan den loop van zaken dit jaar afwachten en dit jaar geen nieuwe middelen voteeren wat niet zon wezen ii het belang van een zuinig beheer Bovendien acht hij de voorgestelde tariefverhooging in principe ongewenscht en gevaarlgk Hg zou het betreuren dat de profectionisten zonden zoggen van deze rogeering dagteekent onze victorie 1 Hg meent dat bet het beste ware de Vermogenbelasting te doen bloeien door de gesplitste inkomstenbelasting in een algemeene te veranderen De heer Laan meent dat b j de werkstakingen de politie lof verdiende en geen verwijt gelijk de heer Van Wgck eenigermato deed Verder dringt hö aan op voorbereiding der gevolgen der Ongevallenwet zonder overdrijven naar indiening der wetsontwerpen herziening der provinciewet crematie en successie De heer Van Heek verzekert dat in zgn streek wel degelgk gebrek aan werkkrachten bestond 1 B M 7 U door I IB 1 18 1 8 g it 7 44 8 88 fl 40 I BO 7 0 7 8 1 11 loudi Moordreokt ttW ry rk 0 palle aottarduB U RoltardamD P Hottndsm II 8 0 S 4 08 6 41 6 8 4 41 1 80 6 07 7 18 4 61 t 4l 8 01 t tl n 6 04 1 17 6 10 6 18 7 80 Botterdam Beun Rotterdun D F Sottordun U Oipella Nliuwnkark Moordnoht Soada 7 4 8 87 8 41 8 t8 9 08 9 149 08 9 19 7 16 7 16 7 7 8 7 S Gouda Zeraah Moera Soatarmwr Zeg Voorburg a Hag i 9 07 7 41 8 16 80 6 84 6 8 ♦ 6 08 7 04 ttoada Ondew Wood UlTMllt 8 88 8 18 8 88 UlraoUt Woaidaa Oudaw fioadt 6 0 8 17 6 07 8 44 6 88 6 t8 1 48 7 08 De heer s Jacob betoogt dat de toestand In Rotterdam een noodzakelijk gevolg was van de bovenmatige ontwikli iing der laatste jaren De heer Pgoacker Hordgk bestreed sterk de combinatie An minister met kamerlid als gebleken Bchadelgk te zgn De heer Rutgers wilde de regeling tegen ouderdom en invaliditeit niet voor eene klasse maar voor allen De heer Bergmann vroeg regeling van de administratieve rechtsmacht Üe minister van financiën verklaarde dat de regeering geen partg kan kiezen op zedeIgkheidsgcbied tubschen verschillende eerbiedwaardige richtingen Protectie is geen remedie tegen werkloosheid Bg werkstakingen zal de regeering de vrijheid van den arbeid hoog houden De minister zag geen voordeel in samensmelting der bedrgfs en vermogensbelasting terwgl hg verklaarde dat in de tariefs herziening alles is vermeden wat naar protectie zweemt De hoofdstukken II III en IV worden daarna zonder stemming aangenomen Omtrent de gala uitvoering die het Volks hnldeComité het Koninklgk Bruidspaar H M do Koningin Moeder de vorstelgke gasten hun gevolg de antoriteiten deputaties van collegos en vereenigingen en genoodigden aanbiedt op Dinsdag 5 Februari in den Koninklijken Schouwburg kan het volgende worden gemeld B i bet binnentreden der luisterrgk gedecoreerde en met vermeerderd aantal electrische lampen verlichte zaal zal het operaorkest het Bruidspaar begroeten met het Wilhelmus en het Mecklenbnrgsche volkslied onmiddellijk gevolgd door Mendelsohn s Hochzoitmarsch Dan verschijnen de voornaamste leden van het gezelschap der Koninklijke Vereeniging hot Nederlandsch Tooneel voor het voetlicht tot het brengen van een welkomstgroet van de verschillende provincies van Nederland woorden van dr P H Hitter Het kostuum van eiken artiest typeert de kleederdracht van eene provincie Mej Tilly Coenen zal een feestlied van H Zweers zingen Johannes Wolf zal de Polonaise van Vienitemps uitvoeren Dons van de opera geeft zgn proloog uit de Paljas en mile Sylva de diva onzer opera zal met het Air de la clochette uit Lakmé voor de zaal optreden Tot slot een epiloog verzinnebeeld door een apotheose gedicht van dr gchaepman voor te dragen door den heer Clous van het Nederlandsch Toonvel Met hot oude Wilhelmus zal aan het hooge Vontelgk bezoek door het orkest uitgeleidewotden gedaan De genoodigden zullen te half negen s avonds in de znal moeten aanwezig zgn dowgl ni dat uur met het oog op de komst der Koninginnen en van zoovele vorstelijke gasten het rgtuigverkeer b i den Schouwburg wordt geschorst OOD D A 11 0 ll t l l ll O ll l 11 18 11 8 11 80 H 84 10 8 1 10 1 17 l 8 10 18 10 t 11 18 11 10 01 40 9 48 10 16 10 16 10 88 10 48 10 49 8 8 1 9 18 47 9 89 10 08 10 19 10 9 11 16 11 94 11 47 Het geopereerde oog van president Kruger is weer onderzocht en de toestand zeer goed bevonden De dag waarop het rechteroog lal geopereerd worden is nog niet bepaald Gemengde Berichten Onder sommige inwoners van het gebucht Sadranmont behooreude tot de gemeente Seneffe in da Belgische provincie Henegouwen heerscht sedert tal van jaren een felle geheime wrok tegen elkaar die zich maar al te dikwgls in daden uit Zoo zaten Zondagavond eenige jongelui in een café kaart te spelen toen een onbekende binnentrad en een van hen onder vier oogen te spreken vroeg Deze ging met den onbekende mee maar nauwelgks was hg de zaal uit of zgn vrienden hoorden een hevig gegil Toesnellende vonden zg hun makker als een razende om zich heen slaan Zgn gezicht was verbrand met vitriool Zgn eene oog was vernield Twee flinke knapen zetten den dader in t pikdonker onmiddellgk na maar om den hoek van een der vele sloppen gekomen waaruit het liefelgk gehucht Sadroumont geyor nd wordt werden zg op een paar pas afstands door een revolverschot begroet Het schot trof een van hen doodelgk De losbranding had van zoo dichtbg plaats gehad dat de kleereu van het slachtoffer vuur vatten Hot gerecht is ter plaatse om een onderzoek naar dit drama in te stellen Uit Doetichem wordt gemeld Bg de beambten van het RDksopvoedingsgesticht De Kruisberg bestaat het plan een fonds op te richten ten einde elkaar bg eventueele kortingen op het traktement te kunnen steunen De reden dat een dergelgk fonds opgericht wordt is dat er in den laat sten tgd zoo dikwgls jongens ontsnappen en de beambte onder wiens toezicht de jongens waren door ZExc den minister van justitie gestraft wordt door hem een halve maand voor niets te laten werken Niet alleen de betrokken beambte wordt hiermede gestraft maar deze straf komt voor het grootste gedeelte neer op vrouw en kinderen die dan een geheele maand gebrek moeten Igden Het treurigste van dezen toestand is evenwel dat de jongens weten dat de beambten in dergelijke gevallen gestraft worden met inhouding van hun traktement want dient een der beambten nu bg den directeur een klacht in tegen een jongen zoodat deza voor den fdirectonr moet verschgnen en gestraft wordt dan wordt dadelgk een complot tot ontvluchting gesmeed en kiezen zg zoo gauw zg onder toezicht van dien opzichter zgn het hazonpad wat bij de tegenwoordige inrichting van het gesticht dagelgks kan geschieden Over de oorzaak van het vergaan van de Holland wordt het volgende gemeld Het schip js waarscbgnlgk b j vloed overgezet heeft den lichtopstand omver geworpen is boven op de pief geloopen gebroken en ter weorszgden van de pier gezakt De lichtopstand en de gasboei z jn weggeslagen Van ooggetuigen vernam de berichtgever dar N R Ct aan den Hoek de volgende bijzonderheden 7 8 7 3 ë 4 19 4 0 6 9 6 08 18 5 97 ff S 89 1 81 11 06 9 J6 7 10 7 86 7 85 7 SS 7 4 6 08 10 S7 lO SS 11 01 11 88 8 48 8 6 De kustwachters hebben geconstateerd dat niettegenstaande den orkaan het bliksemlicht aan don kop van de Noorderpier en de gasboei heden nacht z jn blgven branden Omstreeks 6 nnr achter de binnenkomende Harwich boot aan zagen z j overgaats een topvuur dat echter ongeveer een half nnr later was geblindeerd Ën toen zg daarop bg het dagen gingen kgken zagen zg twee masten boven de golven uitsteken Niemand had noodseinen gezien of gehoord Hst heele drama moet zich in een paar minoten hebben afgespeeld Onmiddellgk daarop werd nu de stoomreddingboot die in de haven ligt onder den dapperen kapitein Jansen bemand en in ruim een half uur was zg buiten want men had gezien dat er nog wat te redden viel in het want klemden nog eenige men schen zich vast hoeveel het er waren was op den afstand van een kwartier gaans niet te onderscheiden Zeer voorspoedig kwam de reddingboot nader en zoodra mogelgk werd een Ign opgegooid naar de schipbreukelingen in den mast Een hunner Visser wist haar te grgpen en zoo lieten twee mannen zich langs die Ign op de boot glgden Toen de derde dit eveneene wilde doen brak de l jn de reddingboot sloeg telkens een eind weg van de masten maar de derde man hield de Ign vast en werd zoo door bat water aan boord getrokken De overige drie schipbreukelingen lieten zich langs den mast neer op de reddingboot Onder een hartroerend gejuich werden deze zes geredden verkleumd maar toch levend aan het strand gebracht en naar het logement Hoek van Holland vervoerd Inmiddels was kapitein van der Poll op een laadbord aangedreven nabg den Seinpaal Toen h j in het seinwachtershnisje werd gedragen bleek hg bewusteloos daarop werd ook hg in zorgwekkenden toestand gedeeltelijk verlamd naar hetzelfde logement gebracht waar hg door de goede zorgen van twee s Gravesandsche doktoren en de logementhoudster en houder werd bggebracht Hier lagen nu do zeven geredden samen allen op bedden uitgestrekt ouder wollen dekens met warme kruiken De agent L Borst had op den kapitein de voorschriften voor het bgbrengen van drenkelingen toegepast hg was geborsteld en üink warm gewreven de anderen hadden warme voetbaden gebruikt en toen onder de dekens kwamen ze allen weer gelukkig bg Do iéjarige scheepsjongen bleef het lanijst in een gevaarlijken toestand Een der anderen van Bunrcn te Pernis woonachtig had den arm gekneusd X O li 10 88 9 48 10 81 6 17 7 6 19 7 05 7 89 8 91 t 86 6 89 ff 9 46 6 4 ff f 9 S8 S Sf ff 10 08 7 01 7 SS l iO 8 48 9 47 10 0 lO U ll M 6 S4 10 18 10 48 11 88 9 56 10 08 10 17 10 9 10 84 8 01 8 9 17 9 88 8 IS r r 8 94 1 88 F 8 48 8 41 10 19 10 4 11 11 11 17 Volgens de eerste verklaringen van den kapitein en de leden der equipage kon de Holland toen zg van Londen den Waterweg naderde niet bgdraaien de kapitein was bang voor de vele vaten benzine die aan boord stonden als de reeling zou weg slaan was alles verloren Maar op het ga brak de stunrketting en een kwade zee zette het schip weldra met daverend gekraak op het hoofd van de pier De kapitein stond over den hachelgken toestand te spreken met den loods toen een stuk water alles op dek lossloeg waardoor beide beenen van den loods werden gebroken Het schip had op de pier den enorm versterkten nienwea vuurtoren stukgeslagen en brak eerst eenige minuten loopens verder in tweeën De Is stuurman en een matroos waren oAi zidl te redden in dien toren geklommen die echter onmiddellgk kantelde de matroos wist nog op den bak van het schip te springen de stuurman echter kwam om Twee eerste klasse pissagiers een echtpaar dat met eeti driejarig kind de reis meemaakte snelden op het onheil naar bet dek vielen den kapitein om den hals en smeekten Wat moeten we doen Redt ons Radeloos wees de gezagvoerder in zee Dat is uw voorland menseben Z j werden over boord geslagen het kind verdronk waarscbgnlgk in de kajuit evenals een tweede klasse passagier En de scheepsjongen die later uit het wand werd gered zag hoe nu ook de kapitein door een bonk water in zee werd geslingerd De gezagvoerder heeft wel een zeer wonderbaarlijke redding gehad hg dankt dit vooral aan zgn stoere zwemmen ruim een uur lang in de branding van het gskoude water Dadelgk wist hg een leegen waterketel te grgpen maar vier keeren raakte hg het kantelend ding kwgt en ten slotte zonk hji er op Vervolgens kon hg een drijvende deur machtig worden waar hg ook tweemaal afsloeg en ten slotte kwam hg aan het laadbord op strand Hg had zwemmende de laat uitgaande Harwichboot nog aangeroepen maar was door niemand opgemerkt n niets van wat h j op zich droeg was verloren zgn portefeuille zgn portemonnaie en vooral zgn horloge een kostbaar souvenir Een der geredden verhaalde als volgt Het was omstreeks 6 uur beden morgen en nog schemerdonker toen het stoomschip door At enorme hooge zeeën en bg gemis aan stuur daar het stnurtoostel gebroken was dwars op het Noorderhoofd gedreven werd waar bet ter hoogte van de machinekamer het eerst mede in aanraking kwam Dadelgk daarop brak het schip middendoor en in 10 minuten was het geheel weg Het voorste gedeelte dat het langst boven bleef zonk in den Waterweg binnen de pier het achtergedeelte waarin zich het machine kamerpersoneel bevond zonk daar buiten Zoodra het stoomschip op het Noorderhoofd sloeg trachtte de stuurman Gorlach zich het leven te redden door op den lichtop stand te springen zoo deed ook de matroos W van Buuren Toen evenwel do geheele lichtopstand door de Holland werd meegesleept en in zee zonk verdween ook Gorlach in de golven Aan van Buuren gelukte het op het voorschip van de Holland terng te komen zg het ook doerlgk gekneusd op vele plaatsen Inmiddels was het achterschip geheel gezonken en daarmede kwam het machinepersoneel om tgd om in den zich op dat schoepsdeel bevindenden mast te klimmen schynt ontbroken te hebben mogelgk is er niet eens aan gedacht Op het voorschip hadden zich intusschen Tereenigd de gezagvoerder van der Poll de 2e machinist Drukker drie Ic kl passagiers een heer een dame en hun Sjarig zoontje Duitsche artisten verder een passagier 2e kl vermoedelijk Schultz genaamd en fotograaf van beroep en dan de kok Wittenberg de hofmeostersjongen Cekker de matrozen Vis W van Buuren en Hans en de scheepsjongen G J Visser de matrozen zgn van Pernis en de scheepsjongen van Amsterdam Dit laatste zestal zocht en vond een schuilplaats in den fokkemast en van daar zagen z j achtereenvolgens den gezagvoerder den machinist en de passagiers door de zeeën overboord slaan en verdrinken behalve den kapitein Drie uren zaten zy in des fokkemast toen zg door de stoomreddingboot President van Heel gered werden het laatst de löjarige C Dekker die meer dood dan levend tengevolge van koude en doorgestane vermoeienii sen aan boord kwam De vermiste dienstbode t Volgens de Tel bestaat er vermoeden dat Naatje Kranen het dienstmeisje dat sedert eenige weken wordt vermist niet is verongelukt zooals men vermoedde Ten minste aan de ouders en aan de politie il kennis gegeven dat mensehen die het meisje goed kennen haar hadden zien wandelen aan den Haarlemmerdgk te Amsterdam Nog wordt gemeld dat ook een vroegere vriendin van Naatje Krgnea verklaard heeft baar Zondagavond te hebben gezien op den Haarlemmerdgk gaande in de richting van het Haarlemmerplein Zg was gekleed in zwart costnnm kort zwart lakensch manteltje donkeren hoed met opgeslagen rand en Mtte boa Zg wandelde volgens de verklaring van het meisje geheel alleen en zeer kalm Door de justitie is naar aanleiding van deze verklaringen opnienw een scherp onderzoek ingesteld Men meldt uit Friesland De politia is op het sjioor gekomen van de talrgko diefstallen in den la t ten tgd in deze provincie op afgelegen boerderijen gepleegd waarbij d daders het vooral op koperen kaaaketela gemuit hadden Bg een opkooper te Leeuwarden werd oen onderzoek ingesteld men vond daar é6nkoperen kaasketel De politie werd mede onderricht door dezen opkooper dat hg in de laatste dagen een tweeden koperen kelel verkocht had aan een collega te Heerenveen Aan den opkooper werd gelast den ketel ter beschikking van de justitie te houden terwgl de Leeuwarder politie die te Hoerenvoen waarschuwde Daar werd werkelgk bgeen opkooper een tweede kaasketel gevonden die in beslag genomen werd Vrg zeker zgn deze voorwerpen afkomstig van de jongste diefstallen te Oldeboorn en Beets Zeer waartchgnlijk zal een en ander nu wel tot de ontdekking der dievenbende leiden STADSNIEUWS GOUDA 30 Januari lUOl Dezer dagen werd in het Dagblad van Gouda en het Rott Nieuwsblad vermeld dat zekere J P de Graaf zon zgn aangerand op den Goejanverwellendgk door twee van moordtuigen voorziene personen Wg hebben daarna een onderzoek ingesteld en daar uit bleek ons dat van aanranding geen sprake was De Graaf die volgens dat bericht was aangevallen was juist zelf de aanvaller hg had ongenoegen met zgn bugrman en die heeft hg een blauw oog geslagen De zaak is van zoo weinig belang dat er zelfs op verzoek van den aangevallene geen procesverbaal is opgemaakt De heer G K Nugteren is benoemd tot waarnemend leeraar in de Wiskunde aan de h b s te Gorinchem Haastkbcht De gemeenteraad hesft eergisteren aan Burg en Weth een crediet verleend om daorvan bg gelegenheid van bet huwelgk van H M Wilhelmina eene feestgave uit te reiken aan al do min on onvermogenden uit de gemeente OoDERKBBK A D IJsBL De vprecniging Werkmanszorg door werklieden opgericht en bestuurd tot ouderlingen bgitand in ziekte of ongeluk heeft op 19 dezer wedorom hare jaarvergadering gehouden De vereeniging telt thans 122 leden en 51 donateurs on begunstigers Blgkens do rekening en verantwoording over 1900 was ontvangen f 826 16 en uitgegeven f 659 14 zoodat liet dienstjaar sloot met een voordeelig saldo van f 267 01 makende met de nog in kas zgnde geldon een totaal van f 1614 79 De aftredende bestuursleden worden herkozen C Holdermans tot voorzitter A Schinkel tot penningmeester en B Bos M van Dam en M Stolker tot commissarissen Besloten werd lo goen personen meer als lid aan te nemen die den 50 jarigen ieeftgd hebben overschreden 2o het bestuur to machtigen een vaandol voor de vereeniging aan te koopen zonder o dit doel de kas aan te spreken Hierna word de vergadering gesloten Rbeüwijk DondordagJ ond j l hield de afdeeling Reeuwük en omstreken van de HoU Maatschappg van Lanbonw hoar eerste vygadering in 1901 Na opening der vergadering door den voorzitter werden de notulen gelezen goedgekeurd en onveranderd vastgesteld Vervolgens werd mededceling gedaan van ingekomen stukken waaronder ook een schrgren van den heer A Bos zuivolconsulent in do provincie Zuid Holland inhoudende eene toe iegging van Z£d om een nader te bepalen dag in de maand Februari over een nader vast te stellen onderwerp te Heeuw jk ean lezing te komen honden Bg periodieke aftreding als bestuurslid der afdeeling werd de beer A Oskam weder herkozen Na al deze huishoudelijke werkzaamheden hield een der bestuursleden eene zeer leorrpo lezing over Het Eund waarvoor ZEd den dank dor vergadering inoogstte WERKVERSCHAFFING In dank ontvangen bg den heer K uit een speelpotje f 2 50 van f 100 on van Q 1 1 DE COMMISSIE Rechtsgaken Voor de arrondissements rechtbank te Rotterdam worden gisteren o a de volgende vonnissen gewezen J B 20 jaar en P B 19 jaar kooplieden beiden te Lekkerkerk wegens straatschenderij werden vrijgesproken S H 49 jaar arbeider te Reonwljk wegens diefstal van een partg gras en riet werd vrijgesproken üieiivve Paraplule § Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Hoeren gevoerd en ongevoerd en verder vele NOüVEAüTjs S Aa VAN os l Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Teleyliomt Mo at Ueurg van Ainslerdam Vrkr Slotkri 81 81 93 l 98 98 98 1001 SlfL 88 Vl 88 V 4Vl ♦ 65 961 96 V 96 lOl a 57 67 a 8 l I 10 34 900V 1 99 831 485 J 108 804 164 9 198 z 110 90 99 11 10 994 I85l a 100 88 56 161 97 8V lOO V 100 114 1417 58 105 74 104 76 87 96 l K 48 8 160 810 108 10 99 100 117 117 101 84 so AN ClDliuiSD Cart Nad W 8 9 V dilo dito dllc 3 dito dito dito 3 Haxaal übl Oouill 1881 93 4 I rAl n Ia9olirgiiDgl86 81 5 Ooaim OM u papier 1888 dito io itlrerlSeS 8 PoaTUSAL Obl root coupon 3 dito tioket 8 KoaLASD Obl Bianeol 1894 4 J duo Oeoona 1880 4 dito bij Bolha 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito io goud Iten 1883 8 dito duo ililo 1884 5 Sfaxji Parpet aotuld 1681 4 Toaziu Qopr Conr loen 1890 i Gec Itjcuing aerio D Gee leeniti aerieC ZDiDAr Rp T oWg 1893 Mliloo üb lit Sob 1890 6 VlNUDiu Obl 4 onbop 1881 VVaTBlDU Obhitatioa 189 3 ItoTTiADAM Slarl leeu 1894 8 NlD N Afr HinaalK aaud Arandib Tab Mu Cartiloaten DeliUaatsohappl dito Arn Hvpolbeokb paudbr 4Vi Uült Mlj ilerVorit8rl a nd 1 a Or Hypotbeekb paudbr 4l i Nederlandache bank aanti Nad Hauflelmaatacb nito i N W k Pao Hyp b paudbr 8 HotL Hypolhookb paoill r 4 Utr Hypothoekb dito 4V QoBTlNa 0 Rt Honf bank aaud HuaL HypotUeekbauk paudb 6 AHauXA Equt hy poth paudb 4 Maiw L O Pr Lion rarl 6 MiD Holl U Spoor w Mij aand M lol Kip f 8t 8pw aaud Nad lud Sponrwog m aatid Nad Zuid Afr Spm aand 6 dito dito duo 1891 dito 8 ItAUlSpoorwl 1887 89 A Bobl s Zuid llal Spwmn A U obl 8 l oitM Waraobaa Weauon aaud 1 Or T JM Spir Mii obl 4 fialtiaoha rtito aacd Faalowa dito aaud 6 Iwang Hombr dito aaud 5 Kurik Oh Aio 8p kap obl 4 dito dito oblÏK 4 Ammka Cout P O Sp Mg obl 5 Chio k North Wpr Cr aan 1 1 dito dito Win St Petor obl 7 Dearer b io Gr Spiu oen r a liliuoia Coutrst obl lu goud 4 j LouisT k Nashrilli Oor r aaud Heiico N apw Hij lo hyp a 6 Miaa Kantaa r 4pCt prei nand N York Outaxo k Weat aaud Peun dto Ohio oblig 6 Oregon Calif lo hyp in goud 6 St Paul Uiun k Hauit obl On PacHooniju obig 8 dito dito Lino Col la liyp 0 5 OaXaoa Can South Cliort r aauil Vm C Ballw kNa leh d 0 0 Amaterd Omnifaui M j aand OPRUIIMING der RESTEERENDE MANTELS COSTUMES Blou§en Peignoirs en Pelterijen Tot veel verminderde prgzen D SAMSOM VERSCHEIDENHEID Kieswet rariteit De heer Troelstra die reeds eenigen t jd op zgn politieke rondreis in Friesland is schrijft van daar het volgende aan Het Volk Op een onzer vergaderingen was een ongehuwd veehouder die b j zgne znster inwoont en zelf land in huur heeft waorvoor hg meer dan f 100 pacht betaalt Ook heeft hy een viertal koeien op stal en mest bg varkens Daar dit geval van welstand en geschiktkeid niet in d wet Van Houten li voor zien staat de man niet opjle kiezerslijst Het schgnt dat mgne rede zgne politieke gevoelens had opgewekt 0a eens naar dien man toe zeide b j tot een der aanwezigen en vraag hem eens of ik geen stemmer kan worden Men antwoordde hem dat bg toch niet op de Igst zou komen daar lf j geen belasting betaalt en ook geen loon huur of spaarbankkiezer is Dat is den diwels zeide hg ik ha de léste wiken wol 100 goune oan ê baergen fortsjinne au den nach gjin slimmer Ik heb de laatste weken wel 100 gnlden aan de varkens verditnd en dan nog geen kiezer De man had geljjk voegt nu Troelstra er bg in het systeem Van Houten moest z66 iemand toch het kiesrecht hebben De heer P W Heynis uit NieuwLek kerland die bg het spoorwegongelnk te Capelle op 15 November 1899 zwaar gewond werd en na een verpleging van meer dan een half jaar in het ziekenhuis te Rotterdam naar zgn familie terngkeerde is Zaterdag aan de gevolgen zgner verwondingen overleden AIIVEIITENTIKIN Telspliooiiiiet Goiida Abonnement f 40 per jaar voor porceelen binnon een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rgks Intercommunaalbureau Op 1 November 119 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden vorkrggbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT Ondergeteekendo beveelt zloh belftofd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS yoor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desrerlangd inet bglevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 EENISBEFOTTMTHEE neii worJt verzocht op t HEltK te letteu UIT UKT MaOIZIJK TAlf M HAVKNSWAAY ZONE GORINCHEM Deze TUBEËN worden afgelarerd in verzegelde pakjes van vijf twee m een half en een Ned om imet vermelding van Nommer en Pr B voorzien van nevenstaand Merk volgenH de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoerinK van geeerde orders aanbevelende i BREEBAAliT LZ Jfyl iff 0 e Un g Congreêêen Wetten ter betoagelinK van liet DEAUEMISBEUIE voortaan overbodig üewapend mot ons heiimiddel KUHBUM kan iedereen zgne eigen familie van de drankellende bevrijden zelfs buiten medeweten der Igders Nadere inlichtingen verstrekt gratis en franco do Firma J JOSF PHUS Hen Uamg UO £t P O IKB OU DB SCHIEDAMMER GEITEVEE Uerki NIGHTCAF Varkrijabaar b ji M PEETER8 Jz NB AU bewija tan echlhaid i a eachet OD kurk ateeda foor lian aan den naam der Vtrma P HOPPE