Goudsche Courant, donderdag 31 januari 1901

Vrijdag 1 Februari 1901 No 8416 fiOüDSCHE COIMMT l httwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ne H ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd l eleriinn in M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Atzonderiijke Nommers VTJF CEKTEM Drok van A BBDJIÜJAN Za Goada Geen Engelsch maar EcM BOEHENBEOOD tB cent de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 Te Huur or Te Hoop om terstond te aanvaarden twee naaet elkander ataande praclitige Pakhuizen gelegen te Gonda aan de Turlsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Geljroeders STEEÏÏSM A Bloemisten Turf si ngel 17 eii rs Struik en Stamroaen OP BOTTEL PR ACHT W AAR steeds voorhanden Bloemen uil t Zuiden TELEPH No lU lenw onoverlroften Vrof Dr Liebora w U ekeud liusvr ssAOBf BLisaa Ulleei bt nnt FiMikuiink tot Toortdbrende radicale entekora genezing van alle zelftde meest hardnekkige zenuw iekten vooral ontstaan doorI aKBI afdwalingen op jeugdigen leeftijdTotale genezing van elke zwakte Blee tucht Benauwdheid Hooldpyn j Migraine Hartklopping Maagpgn I slechte pjjivertering Onvermogen Impotenz PoUntione enz Uitvoerige proipecln en I l rij i pcr f ewh J 1 11 a S i diibbeU flowb fl 6 OentmilDapöt Matth t d VeRte Zaltbommol l cp6ti M ülébaii h Oo Botterdam 1 Kappel i örajenhage 1 llaimmani cl Jong J C n Eotterdam Wol k Co louda CD hV alle drogisten FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ eheniiselie WuseberIJ VAM H OPPEHHEIMER 19 KmUkade Jtotterilam G b v tocrd door Z M den Koning der Belgen Boofddep t voor GOUDA de Heer A VAN 0 S Az Hpeoialiteit voor het toornen en nvan all ue r n en üamesgarderoben l ok alle SfSrTrichting voor het stoom n van nloohe mantels veeren bont enz GoriSnen t felkle len enz worden n d nieuwste en laatste methode geverfd AUe goederen heteS gestoomd of geverfd wotden n oh delflk voor d gezondneid volgens staal bewerkt In het MAGAZIJN de AVONDSTEE Dubbele Buurt lyn beden ontvangen de nieuwste REFLECTORS uit een stuk prima SPIEGELGLAS vervaardigd voor verschillende doeleinde staande en liggende LICHTVEKSPEEIDING in alle groote Casgloeilicht artikelen van prima kwaliteit en uiterst concurreerend ï M VAN LOON Tel Ko in G Geen Kinkhoest Geen Influenza t ONINKLUKE ETXBF Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoening binnen den kortst mogelijken t d te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DmivenBorst lionig Extract f E L I A N T H E SCHAIK Z Hofleveranciers 70 ets 40 et bij Ta TORKEN Botioop T WIJK hidmni r KOLKMAN Waddinxvuti KOLLMAN Bodegraven J tiB DAM Haaitreeht W T ËUE OudtwaUr nit de Konüiklyke Stoomlabriek DE HONINGBLOEM H N VAN DEN HAAG Flacons 11 J B M U W P Firm WOLFF Co Westhnven 198 Gouda n JUIKHIBS Kleiweg E 100 Gouda E H ViN MILIJ Veerstal B 126 te tmda A BOÜMAN Moordrecht PIN KSB Nuumrkerk a d ul A N TA ZE8SEN Seluovhoven Voor Maaglijders A AN allen die zieh door het vatten van koude of overlading van demaag door het gebruik van slechte moeieljjk te verteeren te warme ol te koude sp zon of door onregelmatig levenswijze een maagl jd n 1 als Waagliatarrh Staagkramp Mang rieii moelelijke p iverterliig ut rertlijming op den hals gehaald hebben zvi hiermedeeen goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreUeljke werkingen reedssedert vele jaren bewezen zvjn Het is uBzrt tlrioB soRc iXruiiznaaijn R Deze Kruidenwijn is nit voortroIIeHjke geneeskrachtig bevondene kruiden met goeden w jn gemaakt en versterkt de sp sverteerings organen van den mensch zonder een laxeermiddel te I z jn Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt bevorderend op de vorming van gezond bloed Door het op juiaten töd gebruiken van Kruidenwgn worden maagkwalen meest reeds in t begin onderdrukt Men moet das niet talmen er eene proef medete doen Symptomen als hoofdpijn oprispen zuur in do maag opzetting I misselijkheid met braken 4l9jrbB chronische maagziekten dos te heviger optreden worden dikwijls na eenige malen drinken genezep X7ovefrrtTk ivi r onaangename gevolgen daarvan als X C r UpptUg benauwdheid koliekpijnen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KEÜIDENWIJN dikwijls snel genezen KRUIDENWIJN beft verstopping op bevordert de spijsvertering en ver I wijdert door een zachten stoelgang onbruikbare stoften nit maag en darmen Scbaal Week uitzien bloedarmoede verval van krachten I zijn meestal de gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloedvonning en een ziekelijke toestand van de lever Bg gebrek aan eet nst 1 evenals herhaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voordurend ziekelijke toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de spijsvertering prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bleedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust Xalrilke attesten en ilankbetuigingen bewyiien dit Mp KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flesschen k Fl 1 50 en 2 in de Apotheken van Gouda Oudewater Schoonhoven Bodegraven Woerden Allen Anrlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam s Gravenhnge enz alsook in alle groote en kleine plaatsen van de provincie NoordHolland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gonda 3 en meer flesschen Kruidenwijn tegen origiueele prijzen naar alle plaatsen van Nederland Voor nama ak wordt gewaarschuwd Hen mlanqe uiièiund Hf llubcrl Utlrlch sche Kruidenwijn Mijn KruidenwSn is geen geheimmiddel zijn bestanddeelen zijn Malagawijn 450 0 Wijngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roode wijn 240 0 Atlas bessensap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anijs alantswortel Amerik krachtwortel gentlaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen 1 worden vermengd AnUseplliChe Tandpoeder en Antl8epll§cli Mondllncluur van B CASSCTO Tandart $ te Gouda OVERAL VERKR1JOBA AR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blauwstraat Gonda toriawater u f de Vrcforia Bron te OberlahnsfdH flm Tafeldrank 1 Kaamlooze Vennootschap TE s GRAVENHAGE De DIRECTIE bericht dat de Coupons der iVi Obligatiën vervallende f VebrtiartiMOOI betaalbaar zijn TES Kastoee dek Veksootschap te 8 Gra venhage en bij d Heeren PRAETORIUS ZOON te Amsterdam Wie aeker zgn wil d Behte 1 Eikel Cacao te ontvugm iMunengeateld en na v d pr rfh mtng B in den handel gekomen onder dea luaa det nitvinden Dr MlobaelU vtmardigd p d beate maiiiüsea In het irar ldiw 1 romda UbbliiMnuit van Q lli SMl wok a Kmleo tlNlw SiT VQXtYi ktVLf Cikel Cacao n vlerkanteB bontt De Eik l OiCM b iMt adk t n aan naow wami druk vwr gelijknh gtfamik em t t tkMilftU poeder TOOT en bp Cbxnbis Alt geneeakncktif dnsk bi gmi v n diarrhee Iniita mat watn tt gtbraOcB Verkrijgbaar bj i TniMiii l H n Apotbeksn u i 1 80 KHM ad Generaalvertegenwoorditv Mt 1Mb land Junut Mattenkltdl I AtQBterdam Kalvastraat 103 TUniy g Wondnb liim in do gebeele wereld bekend en geroemd OnoTertroffen middel tegen alle llorit X ong LeverI maagziekten enz Innndig Szoowel a s ook uitwendig in bijna tUe ziektegevallen met goed i erolg laan te wenden Pry8 pertlaCVO t 1 per post t 1 1 TUnry a Weadtnalf beiit eenalinog ongeksude geneeakraokt en heilzame werking Maakt meeatal alke pijnlijke en geraarToUe operatie geheet overbodig Met deze zalf werd een 14 air ad voor oageneeslitk gehOQden beeugezwel en ontanita een bijna S3 jaar kankeriyden genezen Brenut genezing eu Terzacbting der pijnen bij wonden ontstekingen enz Tan allerlei aard Prljs per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Dep5t voor Nederland Apotbekrr IIKIVHI StI UER Eok iu S Imalerdam Wa r geen depAt ii beitelle men direet lan die SchaUentpotheVe de A l HIEKKY m Pregndi bel Hehitieh Ueiletreieb Oeliere proipeotoa te oatbie eQ bg bet Centrul UepAt bandm ftkin 8 Aoutcrdki m Wie werkeiyk prjjs stelt een Ee i iJiK te hebben laat zich fotografeeren in de ifetograftMChe UuHÊtlurtehtlng STTJ3DIO m I V D 11 AAL Fl SINGEL 661 Zenuw en llaajrlijders wordt nit overtuiging als een werkelijke hnlp la den nood bet hoek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart ordt dit boekje iranco per post toegesonden door BLOKPOBL S Boekh Zaltbo mmel Pain Expeller ï i O ü £ c3 Dvt jSBwwtttditmU sis islDl l Iwiü wactwMd ttna BkauwS3CjWiCV fflisM M Buiteniundsch OverzIcbU Kitchener seint uit Pretoria d d 29 dezer Smith Dorrien is nit Carolina teruggekeerd na de Boeren verstrooid te hebben Op den terugweg werden er op zijn colonne veel losse schoten gelost Hj verloor in het geheel buiten de reeds opgegeven verliezen vier gesneuvelden en een officiei en zeventien man aan gekwetsten De Wet s strijdmacht is weer door Knox in gevecht gewikkeld o 64 K M ten noorden van Thaba nchn De Wet is woer van plan om een inval in de Kaapkolonie te beproeven Geen bizouderheden ontvangen omtrent den uitslag van het gevecht Een afdeeling Boeren is gisterochtend Boksburg binnengekomen eo heeft eenige schade toegebracht aan tweemynen die van Modderlonteiu en de van Rhijns Deep Commandant Marais is met twee Boeren g angen gemaakt In de Fransche Kamer heeft abbé Lemire eergisteren zju n rede voortgezet ter verdediging van zijn tegenontwerp dat de rapporteur Tronillot daarna gevaarlijker noemde dan dat van abbé Gayrand Met 411 tegen 35 stemmen werd het verworpen Nadat Cunéo d Orano vervolgens zijn tegenontwerp had verdedigd en TrouiUot ken echetsondkort had geantwoord werd ook dit verworpen met 402 tegen 91 stemmen Ten slotte kwam Puech s tegenontwerp dat door dezen werd aanbevolen als een herhaling van een ontwerp Goblet Behalve door den rapporteur werd het door WaldeckRouiseau bestreden en met 317 tegen 247 werd het verworpen Een goede dag dus voor de regeering De mededeelingen van graaf Von BUlow in het Pruisische Hals van Afgevaardigden over de verhooging der graanrechten hebben in Hongarije een zeer ongnnstigen indruk gemaakt Algemeen is men er van overtuigd dat een verhooging van de graanrechten tot 6 Mark eiken uitroer van Hongarije naar Dnitscbland onmogelijk maakt en het is vooral Hongarije dat groote hoeveelheden graan naar Duitschand uitvoert Gisteren is dan ook bij de behandeling van de begrooting voor het departement van handel de zaak in de Hongaarsche Kamer ter sprake gekomen De afgevaardigde Polonyi wees er op dat die plannen van de Pruisische Regeering een gevaar met zich brengen voor den Hongaarsche landbouw FEViLLElOX WILSKRACHT 35 Gij waart er nog niet Justina ach waart gij raü bij mij gfeweeat Met gevouwen handen keek Clara hare tante aan en deelde haar op den toon der diepste smart mede Ik had mij bedrogen Egon bemint mij niet Justina I Heel mijn hart klopte voor hem als hij met mij sprak zag ik hoorde ik niets dan hem aan zijne nabijheid had ik mijne gehechtheid aan het leven mijne heiligste meest bezielende gedachten te danken en nu nu was alles voorbij 1 Het duurde lang eer ik met die smart verzoend was eer ik mij haar kon indenken Lieve Clara vroeg Justina deelnemend hoe zijt gij tot die zekerheid gekomen Met weitelendc stem vertelde het jonge meisie alles wat er gebeurd was zij sprak vol diep gevoel over het leed baars harten verhaalde dat zij toen veel bloed had opgegeven doch dat zij ook in het gebed kracht troost en berusting had gevonden God zelf heeft door een wonderbaren droom tot mij gesproken voegde zij er met stille gelatenheid hij Onder bittere tranen was ik eindelijk ingeslapen plotseling had ik daarbinnen rust een onuitaprekelgk heerlijk gevoel van vrede en voelde mij vrij van alle smart Ik zag dat tjee vriendeUjke gestalten lichtende engelenbeelden bij twijfelt er aan ol het onder die omstandigheden wenscbelijk is de handelsverdragen at te sluiten Slechts door een afzonderlijk tolgebied te scheppen kon Hongarije zich beschermen De maatregel der Dnitsche rogcering zou naar Polonyi meent tegen Rusland gericht zijn maar het gevolg zal wezen dat ook Hongarge als bondgenoot daaronder ernstig lijden zal De Pester Lloyd geeft den zeer ongnnstigen indruk weer die demedodeeling van graaf Von Bülow heeft gemaakt Als de onderhandelingen over bet handelsverdrag op die wijze worden begonnen zegt het blad moeten wjj alle hoop op een overeenkomst maar opgeven Vooral de belangen van Hongarije worden door het overloopen van de Dnitsche regoering naar de zijde der agrariërs ernstig getroffen Doch wij hopen dat de Hongaarsche regeering tegenever dien maatregel de noodige stappen zal doen Een vaat aaneengesloten verbond van de Dnitsche partijen in den Oosteurijksehen Rijksraad ter afwering van de Slaven schiint niet tot stand te mogon komen daar de Doitsch radicalen de party die b de vorming van dat verbond den doorslag moet geven zieh wel nauw wenschen aan te sluiten bij de Dnitsche volksparty en evenmin afkeerig zjjn van een samengaan met de Dnitschliberalsn maar van de Dentecbe Gemeinbnrgschaft willen uitsluiten de antisemieten en het conservatieve groot grondbezit Om het begin van tweedracht in hun eigen party te verwyderen belegden de Daitsch radicalen een vergadering te Bodenbach in Bohemen De zaak was datSchünerer den strgd tegen Rome vereenzelvigde met den kamp tegen den Roomschen godsdienst Tegen zulk een verwarring van begrippen kwamen Wolf en een paar andere Protestanten met nadruk op want werd hot program van Schönerer opgevolgd dan zon de party in plaats van een politieke een kerkeiyke worden en zon zy in bet katholieke Oostenryk ten doode zgn opgeschreven Wolfs gevoelen behield de overhand en Schönerer heeft zich daarby neergelegd Te Lemberg hebben de leden van de PoolBche linkerzyde een conferentie gehouden In vereeniging met de Roeteensche afgevaardigden besloten zy wel verre van deel toznllen uTtmaktn van de Poolsche club het Poolscho conservatisme te bestryden De Poolsche club heeft bg monde vanjiaar leider Jaworski verklaard zich als één man tegen elke onwettige obstructie te zullen verzetten Het voorzitterschap van den Rgktraad is mij naderden zij hieven mij zachtkens op en droegen mij naar boven hooger al hooger Ik ademde eene reine onuitsprekelijk milde lucht in en een gevoel van ongekende weelde doorstroomde mij de aderen Waar brengt gij mij henen vroeg ik eindelijk aan het tweetal dat mij bege Naar uw vaderland I antwoordden zij met eene stem zoo zilver rein zoo vol van klank als ik nog nooit gehoord had Justina ik zag mijne moeder ik zag haar duidelijk vol liefde noemde zij mij bij mijnen naam ik wilde tot haar ijlen daar ontwaakte ik Diep teleurgesteld kwam ik tot de erkentenis dat het een droom was geweest die raij zoo goed had gedaan Van dat oogenblik af heeft het vreezen én beven van mijn arm geschokt gemoed een einde genomen het lijdon dezer wereld en het verlangen naar de dingen dezer aarde is voorbij ik heb de vaste overtuiging dat mijn droom wer kelijkheid wordt en dat ik over eene korte poos naar mijne moeder ga Weldra lieve tante ga ik u verlaten zonder droefenis kan ik het zeggen want ik heb de vaste overtuiging dat wij elkander zullen wederzien om voor eeuwig vereenigd te bliir n Ik bemin Egon von Bernsdorf ik zou gaarne weten dat hij gelukkig was Kunnen wij te zamsf geen invloed oefenen op Angelica dat zij in haar iiart de teederste gevoelens aankweekc voor Egön hij ip tot dwepen geneigd zijne verbeelding siert het t£ f erp zijnr Jfcfde met alles wat de aarde goeds en edefg nJ ioNrefTelijks biedt Als Angelica hem lief heeft tufl Egon s hoogste wenschen bevredig Jlij it veV gevoel nog niet begeven Het is een uiterst mooiciyko en ondankbare en daarom ook niet begeerde waardigheid In elk parlement zegt de Neue Freie Presse wordt de eereplaats als voorzitter vurig begeerd door de keur van de afgevaardigden maar in hot onze wordt die plaats geschuwd als ware zg een bed van doornen en brandnetels Met het oog op de dingen die komen zullen voor Hong irge van zooveel belang heeft Kolomau Szell de Hongaarsche minister president wederom een uitstap naar Weenen gemaakt en daar met den Éeizer Koning en de rjjksministers besprekingen gehouden In een Reuter bericbt uit Peking van 25 dezer wordt hot volgende gemeld Prins Tsjing en Li Hoeng Chang hebben verzocht dat de Verboden Stad weder den Cbiueezen zon worden ingeruimd op dat de maai regelen zouden kunnen genomen worden voor s Keizers terugkeer naar Peking De zaak werd door de generaals voor de gezanten gebracht die antwoorden dat zg geen reden zagen om in hnn vroegere beschikkingen verandering te breugen Do Chineezen zeiden zg moesten met daden voor den dag komen ten bewgze van hun verlangen om zich naar de bepalingen der gemcenscbappolgke nota te gedragen voordat eenige inschikkelgkheid hnnnerzyds kon worden betoond Ia enkele Chineesohe provinciën beerscht diepe ellende vooral in Sjanai De ChineeBche Regeering heeft bevolen aan de noodlydenden rgst nit te deelen Toen daarbg bleek dat Christenen van deze nitdeelingen werden uitgesloten en werden gestraft als ze om voedsel vraagden richtten do genanten daarover een nota aan de Regeering waarop deze de ambtenaren eu de soldaten die bij de uitdeelingen eenig onderscheid zouden maken tasschw de rechthebbenden met de doodstraf bedreigde Die doodstraf zal wel nooit worden uitgevoerd Volgen een telegram van de Pol Corr verklaarden Prins Tscbing en Li dat China de schadevergoeding niet anders kan opbrengen als door een leening waarvoor enkele staatainkomsten waaronder het zoutmonopolie tot waarborg zouden dienen een internationale oontrOle over die staateinkomsten kon niet worden toegegeven Het Hof loa niet naar Peking terugkeeren vóór de stad ontruimd was De Keizerin Weduwe wa door voortdurend lyden verhinderd invloed nit te oefenen op de staatszaken hij beeft een edel hart dat meer geeft dan eischt Wees mij behulpzaam tante vleide Clara itreed Angelica vriendelijk tegemoet gij zult zien iKind 1 viel iustioe haar met tranen in de oogsn in de rede fik lal u niet behulpzaam kunnen zijn ik vermag niets op de schoone An gdica zij houdt niet van raij en ontwijkt mij iDan moet ik het alleen beproeven hernam Clara treurig de goede God zal mij helpen bij het volbrengen van deze taak Ik heb hter beneden no j veel te doen sprak zij met een diepen zucht als tot zich zelve zal ik er tijd genoeg voor hebben f Myn vader Hermann Mane wide zy in gepeins verzonken Justina 1 riep sij een oogenblik later met ongewoo luide stem tblijt gij bij mijn vader zorg gij voor hem en verlaat heia nooit beloot mi dat Justina reikte haar de beide handen tot een uitvoerig gesprek had zij de kracht niet want tranen verstikten hare stem Met diepe deernis zag zij Clara aan zij had haar zoo gaarne door hare woorden hoop ingeboezemd doch zij durfde haren heiligen zielevrede niet verstoren zij had reeds van den dokter vernomen dat de dagen van het lieve kind geteld waren Justina s droefheid liet voor woorden geene plaats Zachtkens greep Clara hare hand terwijl een lachje aU op engelengelaat haar aangezicht verhelderde Wcen niet Justina zeide zij denk aan hetgeen er in t sprookje staat Als mijn moedertje voortzet haar droevig ween Heelt de hemel voor mij geene zatif ên 39sfe Jaargang Verspreide Berichten Fra kbijk De zydelabrikanten in den omtrek van Lyon zyn deerlgk getroffen door de enorme bestellingen van de Engelsche modemagazynen te Zurich als wraakneming voor de ontvangst in de Republiek den in Engeland veelgohaten Paul Kruger bereid waar het zuiden vooral deel aan heeft gehad Vroeger kwamen die lui altgd in Frankrgk ter markt De Matin dringt aan op een onderzoek in verband met beweren van sociaaldemocratische zyde ter gelegenheid van hetdebat in den Pargachon gemeenteraad over de gasconcessie dat do gasmaatschappg oen deel van do onkosten der kiescampagnevoor de nationalisten gedragen en tevensden Ligue de la Patrie franijaiso van JulesLemaitre gesteund heeft DUITSCIILASD De keizer heeft den koning van Engeland benoemd tot chef van het eerste gardedragonderregiment welks chef de overleden koningin was Te Stettin is een algemeone werkstaking onder de metselaars uitgebroken destakers eischen negen en oen half nnr arbeid in plaats van tien en een loon van62Vi pionning per nnr waar de werkgeversniets vorr voelen De president van den Rijksdag graafVon Barlestrem is deeriyk ontdaan overdes keizers ontevredenheid ten aanzien vanhet feit dat de Ryksdug de eerste zittingna het ovorlgden der koningin van Engelandniet heeft opgeheven en in een sohryvcnaan de bladen releveert de op een wit voetjehij den oppermachtige prjjs stellende datbil den moord op czaar Alexander deRyksdag óók niet is opgeheven terwül bg dendood van keizer Wilhelm het EngelscheParlement er den arbeid ook niet aangaf Voorts is hg de de president te rade gegaanmet den rykskansclier BINNENLAND 8TATEN GENEKAAL K ac n T B u M m m n Zitting van Woensdag 30 Jannari De heer Tak van Poortvliet wordt toe Bjj het hoofdstuk Binnenlandsche Zaken Justina viel voor het meisje op le knieon overlaadde hare handen met kussen en beloolde Clara s wenschen te vervullen Zwijgend keerden zij door den tuin terug op het voorplein zagen zij het rijtuig staan der Gravin von Arnheim a zijn er tante Angelica is hier laat ons zorgen dat zij een poonje bij ons blijft Ik voel mij zeer vermoeid en wiltle gaarne op mijne kamer een uurtje rusten gij weet er alle van zend Angelica tot mij zoodra gij den tijd daartoe gekomen acht Ik zal er voor zorgen kind spaar uwe krachten Clara als Angelica u ongelegen komt of u vermoeit schel dan ik zal m de nabijheid blijven lieveling De zieke had een uurtje te bed geleden toen de jonge Gravin von Arnheim werd aangediend Wees van harte welkom sprak Clara terwijl zij opstond Het rui chen van een zijden kleed kondigde de nadering van Clara s bezoekster nan Hoe gaarne gaf ik eene beschrijving van de jonge dame doch het vilt mij moeiehjk Zij muntte noch door lieftalligheid noch door bescheidenheid die een meisje zoo goed staat uit doch rij was schoon m toog vallend schoon eene rijzige in irukwekkende gestalte van verbijsterende schoonheid Haar bijzonder fijne teint kwam nog meer tot zijn recht door het blauw zwart van hare prachtige weelderige lokken de traai gevormde donkere oogen werden door de lange wimpers als door een sluier bedekt liardt vervolgd