Goudsche Courant, vrijdag 1 februari 1901

No 17 tot 22 Vier perceelen pouwgro naast het vorige en twee in de Vierde Kade k G Vente te Reeuwgk voor f 960 Nienvrc Parapliiies Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Hoeren gevoerd en ongevoerd en verder vele NOUVEAÜTE S A VAN S Az Md TaUleur Kleiweg E 73 GOUDA Telepko W SM Beurs van Amslerdaiiia Slatkri IV getrokken en daarmee gewuifd doch te vergeefs Eindelijk zag hjj de steenen van de pier zyn laatste gedachte was Nn sla ik daartegen te pletter Daarna kreeg hg zyn bewustzgn weer terug onder de liefderyko behandeling in het hotel Hoek van Holland Een vreeseiyke reis heeft het barkschip Almora van Liverpool naar Sydney volbracht Op 17 Mei verliet het schip Liverpool en tot 9 Angustus ging alles naar wenscb toen brand in het achterruim werd gemeld men was toen 700 mllen van Port Elizabeth verwgderd Dag en nacht werd de strgd tegen de vlammen voortgezet maar de dichte rook en vreeselgke warmte beletten in de ruimen door te dringen Als laatste redmiddel liet de bemanning water in bet ruim loopen en sloot de luiken om zoo mogeiyk een haven te bereiken Inmiddels werd de hitte onhoudbaar men was niet meer in staat de proviandhokken te bereiken en bg een poging daartoe geraakten de gezagvoerder en de eerste officier bewusteloos hetzelfde lot ondergingen later tien matrozen maar eindelgk kon men ten minste eenig oedsel naar het minst warme gedeelte van het I schip gesleept worden en in weerwil van I tegenwind en storm bereikte men na een I onbeschrgfelijk Igden van achttien dagen I toch Port Elizabeth wordt door den heer van der Does aange I drongen op een speciale wettelijke regelingder pensionneering der commiisariisen vanpolitie en betere inric ting van de veeart I enijichool 1 De beer van Zinnicq Bergman komt op 1 tegen de circniake van den Min omtrent de uitreiking der jilcbtacten voor het schieten van schadelijk gedierte waardoor de bezitters van het beerljjk jacbtrecht sterk worden geschaad Voorts vraagt hjj voorziening 1 tegen bet gebmik van lichtbakken bij de jacht De heer Mlchiels van Kessenicb klaagt 1 over groote kosten bil het onderzoek bij de I rijkslandbonwproetstations en dit vooral voor I boter daar onderzoek voor psrtieolieren is 1 geschorst Desnoods zoo dit jaar de zuivel I bond geldelijk willen steunen ook vraagt hg I gelijkstelling der zuizel consulenten met de 1 laadbonwleeraars 1 De heer Vening Meinesz betoogt de wen 1 sehelijkbeid dit ook niet raadsleden benoemd kunnen worden tot ambtenaren van den burgerlgken stand Hij dringt aan op wijziging der krankzmnigenwet om eenigszins tegen te gaan de zucht naar opneming in de gestichten ook van onden die meer verdwaasd zgn als krankzinnig Hjj ontkent dat Amsterdam nalatig zou zjjn in de nakoming der wet doch acht een gesticht daar ongewenscht Hg acht het noodig dat hot Kyk ook bijdragen geelt voor de verpleging van krankzinnigen in een gemeenteiykeziekeninricbting De heer Kengers klaagde over den administratieven omslag der leerplichtwet hg bestreed het denkbeeld van een afzonderlijk landbonwministerie on wenachte een znivelconsulent te Londen De beer van Lijnden wenschte bijzondere gymnasia in staat gesteld te zien het jus promovendi toe te kennen De heer Breebaart wilde aankoop van okvee in het binnenland De heer de Jong achtte een consulent te Londen onnoodig De heer Bultman verklaarde zich ontevreden over de behartiging van landbouwbelangen door deze Kegeoring 1 lieden voortzetting 1 Het heelt Hare Majesteit de Koningin be 1 baagd bij besluit van 30 Januari lUOl no 26 Hoogstdcrzelver aanstaanden Uemaal Z ne Hoogheid Hertog Hendrik van Mecklenburg I mot ingang van 81 Januari 1901 te benoemen tot schont bjj nacht k la suite I Bij Koninklijk besluit van 30 Januari 1901 I no 28 is met ingang van 31 Januari 1901 I Barer Majesteits aanstaande jomaal Z ne 1 Hoogheid Hertog Hendrik van Mecklenburg benoemd tot generaal majoor i la suite van de landmacht Bij Koninklijk besluit van 30 dezer no 80 is Harer Majesteits aanstaande Gemaal Z ne Hoogheid Hertog Hendrik van Mecklenburg met ingang van 31 dezer benoemd tot ge neraalmajoor il la suite van het leger in Nederlandsch IndiB Stct Voor de gala voorstelling zoo meldt de Haagsche brielschrijver van het Utr Dbl wordt de geheelo schouwburg herschapen Naar tweeden en derden rang zoowel als naar den eersten dikke Turksche tapijten En de gansche pchouwburg wordt bekleed Vckrs 81 98 V a a loof 8I ïr 6 6 ll V 101 67 99 8 ll 8 l l 10 84 900 91 99 31 436 30 1N I NaniiusD Cart Nod W 8 I dilo dito dllc 8 dito dito dile 8 tloira I UU Ooudl 1881 98 4 Tii41 In ilirj mg 1868 81 8 Ooati li OU m paplar 1868 8 dito in tTarlS 8 8 PomvuaAL Obt met ooopoo 8 dilo liokat 3 aoBUlcs OU Binneiil 1894 4I I dito Oecons 1880 4 dltobijRolbl 1889 4 dilo bü Hop 1889 90 4 dilo il goud laon 1868 dilo dilo dito 1884 8 ÜFAllJI Fsrpet acbuld 1881 4 ToiIIU Qepr Caur loon 1890 4 Qe Iccuing aerie D Gao leauin aariaC ZeiD i n Bp oblg 189 8 s Hliloo Ub nt Sob 1890 VlNumu OU 4 onbep 1881 V1IBTUS11I Obligaliaa 1898 8 aonisiUM Sl il laou 1894 3 N D N Afr H dola Mnd Arandab T b Mg Corlilioaten DeU HuuobBi pü dilo Ara Hrpotboakb pandbr 4Vi CuH Mij dar Voratanl nd 8 4 Inzake den kindermoord te Tilburg zgn weder eenige gehoord namelgk H Pan hngzen en kind en C Jongbloets 57 V Vele Londensche winkeliers die goederen voor rouwdecoratie hadden ingeslagen zullen bitter teleurgesteld zyn door het bevel van Koning Eduard dat purperrood de rouwkleur zal zgn voor de decoratie lanjfs den weg door den stoet te volgen Het bestuur van de federale partg te Manilla heeft aan de voorzitters van den Senaat en het Hnis van Vertegenwoordigers te Washington geseind dat duizenden fllipino i zich bil de partg aansluiten Het voornaamste punt van het programma van deze party is erkenning van de suzereiniteit van de Voreenigde Staten met vrgbeid voor ieder Burger ora een eigen politieke meening te hebben verder verklaart het program dat het uur van vrede heeft geslagen Het partijbestuur zegt ten slotte dat de halsstarrige elementen onder de fllipino s zich weigeren aan te sluiten bg de beweging zoolang er een militair bestuur is over den archipel Daarom vraagt de federale partg de Amerikaanscbe regeering om de instelling van een burgerlgk bestuur zoodra het geschikte oogenblik is gekomen Zoodoende ronden de aanvaarding van Amerika s souvereiniteit en I de vrede verbaast worden a Or Hfpoibeekb nanJbr 4 108 NedarUndarhe bank land 804 Ned HandelmaatHb aito I84 N W k Pao Hyp b pandbr 8 BotU H r ioiheekh pandbr 4 Utr Hypolboekb dilo 4 OonlNt OoBl HonK bank aand j 718 KoaL KypolKeekbank pandb 6 110 XIIIIA Kqiil hy polb pandb 4 0 Maiw L G Pi Lien ooH 6 Sao Holl IJ Bpoor w Mij aMid 114 Mg tot Bipl T 81 Spw tand 10 l Kei lud Spoorweg m aand 1814 JM Zuid Afr Spm atud S8S idito dilo dilo 1891 duo 5 100 iTlUaSpaornl 18B7 89AH ob 3 81 tutd Iial 8p mij AH i bl 3 86 PoiK Warwbau Weenen aand 1 1 0 L Or Ru 8pw Mör1 obl 97 Balliaoha dito aatd Faalowa dito aand 6 I Iwaag Dombr dito aand 5 98 KurakCh Azoï Sp kap obl 4 100 dito dilo oblin 4 100 AiaaiKA Canl P Sp Mij obl 6 114 Ohio I North Wpr Cr a id l dito dilo Win 8t Peter oW 7 1411 Don er k Kio Qr Spm oort r a 8 lUinoia Central obl in oud 4 I 108 Loui k Naab illi Car r aand 74 Meiico N 8pir Mij lehyp a 104 Nu Sud Amaterdam aaud I 108 BUd Solterdam aand 8 108 BnoiI StadAntwerpaul887 8 9 V Stad Bruaaal 18861 100 Hoira ThaiuBagulhtaeaelaoh 4 117 Oini Staalaleanil 18 0 I 117V lC K Ooat B 0r l860 8 101 Hf Ji Stad Madrid 8 1868 84 Nm V r B Arb Spoel oert Wederom heeft er gisterochtend aan den Hoek bg den ingang van den Nieuwen Waterweg een scheepramp plaats gehad gelukkig echter zonder noodlottige gevolgen voor de equipage die 35 man sterk met den loods door de stoomreddingboot President van Heel gered is Het Spaanache stoomschip Bat van Bilbao naar Rotterdam geladen met gzererts kreeg vóór den Waterweg een defect aan het roer 7 V 7 88 7 4 8 14 8 17 8 88 8 14 lO M 10 18 10 4 11 II ff ff sj ff ff 10 1 ff I r ff 8 St ff 10 8 I S 41 i ff ff 10 87 ff 7 47 8 07 8 SO 8 8 8S 18 80 10 4 11 01 11 4J 7 8 8 48 ff ff ff ff 11 11 ff 7 81 ff ff ff ff ff 11 48 ff ff I0 8S t8 10 81 1 i ud M 7 11 Moonlnolll dooi 7 1 Siouwirketk J8 OoptUo RotterfaM M8 7 U Rott rd mD P Roltordam B 17 8 8 8 7 08 7 818 8 L X 88 i 8 84 ff ff ff r 8 ff ff 48 ff f S ff ff 8 61 10 08 ff 7 08 7 86 S 80 S 4I 47 10 09 lO l ll O OPRUIMING der RESTEERENDE MANTELS COSTUMES Blouien Peigiiolr § en Pelterijen Tot veel verminderde prjjïen D SAMSOM I1A K1L TUKRICHTKM 10 18 10 43 11 82 10 11 11 11 7 8 O U II li il H T r 9 D 1 V ÏTiaa nna Hu la 8 8 11 Bill 88 10 80 lO t li Ot 1 10 8 86 8 88 t 07 4S8 l yi 8 48 S1 0 9 10 87 11 06 iJ DUkW 8 01 8 88 10 10 11 04 11 4 11 87 1 87 8 8 4 114 8 B t 6 03 44 3i 10 1 11 03 11 89 lAmttC 8 l i V 13 S 10 88 11 1 l 08 1 1 l 18 10 4 87 8 l 8 48 6 8 i 10 10 11 16 18 14 Oouda 3I Januari 1901 Granen Hoewel al het ija rerdwenen is waa de handel in granen heden niet levendig Tarwe jarige Zeeuweehe 7 il 7 50 Nieuwe dito ƒ 4 Mindere dito 6 50 6 8o Afwijkcnde jyo4 5 75 Polder 6 4 6 60 Rogge nieunafZeeuwsche 5 15 5 75 Polder 4 75 k 5 ao BuitenUndsche aiat n l ll 7 14 8 10 l t lS ll n ll 11 17 1l 0 8 11 8 10 3 84 4 41 8 11 6 81 7 09 8 10 8I kmt W 8 14 47 7 80 t U I 4 9 811 f 48 11 80 18 48 1 08 D 8 t l ls8 4J 8 0 6 18 88 7 88 8 18 10 06 At 7 0 7 81 8 18 l USlO Sl 11 811 86 8 I II 4 18 4 S4 8 47 7 18 7 84 8 0 l 11 8 met blauw satijn tegen de plafonds over de stoelen tegen de wanden en beschotten Veertig gloeilichtjes in de ruimte er bij en de beschotten van de front loge dan nog weggebroken om zoo te vormen één kolossale loge voor de Koningin en de vorstelijke gasten Het gevolg wordt verspreid over den eersten rang de generaals komen op den tweeden De Koningm krggt over 140 invitatiekaarten te beschikken Iets merkwaardigs bij deze versiering Maandag avond tot bg elven nog opera in het scbouwburggebouw Gemeng de Berichten 1 Gisterochtend was de gezagvoerder van 1 de Holland zoo vriendelijk aan een repor er I der N K Ct een onderhond toe te sta n Bg het binnenkomen in die kamer die vol 1 van zonlicht stond was het wel heel treffend dien kloeken jongen kapitein van der Poll 1 daar te zien zitten in den kring van zjjn I familie terwijl zijn jeugdige echtgenoote met 1 innige liefde hun kindje verzorgde dat op 1 het kussen te spartelen lag De ka iitein tiet er weer flink uit maar I het loopan valt hem nog zeer moeilgk en de vingertoppep zijn nog steeds dood Zgn 1 ijzersterk zenuwgestel is echter door de 1 geweldige aandoeningen van dien vreeden I stormdag niet geschokt En ook gedurende 1 de ramp beeft hjj volkomen zgn kalmte bewaard want al wat er gebeurd is staat hem 1 nog voor do kleinste details zoowel als de vreeseljjke omstandigheden I Wat de heer Van der Poll ons vertelde I komt in hoofdzaak hier op neer I Omdat de zee dien nacht bjj het geweldig I stormweer zoo verbazend hoog stond was I hiJ van plan met de Holland niet binnen te I loopen Maar toen er een luik was weggeI slagen durfde bjj niet op zee te blijven ook I met het oog op de vrg gevaarlijke lading achter op dek stonden een vijftigtal vaten I benzine en eenige vaten carbol onverwrikI baar vastgejord Zoo kwam de Holland dan I ook midden voor het gat toen zg door een I zee uit het roer om de Noord werd geslaI gen Bij het terugdraaien luisterde het roer I niet meer de stnurreep was klaarblijkelijk aan den anderen kant gebroken En nu wierpen zee en stroom en wind de dwars liggende boot dadelijk op het noorderhootd De gasboei was uit maar de kapitein had hem duidelijk zien liggen en hoeren brommen Het schip ging over bet waarschuwingpt n 1 netje heen Op het hoofd maakte de Hol 1 land drie vervaarlgke stooten De seinvn 1 ren waren reeds uitgeslageil door het wawr het toplicht kwam nu ook neer Kn dakr bij de eersten stoot schotten en de dentén van rookkamer en kajuit waren lesgespr ngen was de toegang tot de vuurpijlen en andere noodsignalen hoe dicht ze ook bjj de hand lagen afgesneden zoodat er geen middelen waren om het onheil kenbaar te maken Bij den tweeden stoot bonkte de boot tegen den ijzeren vuurtoren aan dien zij in drie stukken brak Ku juist waren vgf man in dien toren geklommen om zich te redden de eerste stuurman Gorlach de matrozen Van der Steen Noordzij en Van Buuren en de stoker Bezoojjen Vier hunner vielen met do ijzeren stellage in zee en verdronken van Buuren sprong nog aan boord Het schip werd nog 2 i 8 meter Toorbg dan tor n voortgestuwd bij den derden stoot brak het 1 achterschip af waar de uitnemende redding I booten en e n vlet stonden Twee dier booten zjjn reeds aangedreven De gezag 1 voerder stond toen met zes personen op d n I bak in de hoop dat dit hooge deel van het 1 schip het nog wat houden zou Daar waren 1 toen met hem de loods dien hg met z n 1 gebroken beenen op een bank gezet had de I tweede stuurman dte wel gewond scheen de 1 bofmeesteres en de drie eerste klasse passagiers Malaches met zgn vrouw en n 1 jongetje op ziJn arm Daitsche variétéartisre I die als muzikale equUibristen in het Hippo I I drome te Londen waren opgetreden en met 1 Februari nieuw engagement hadden waarschijnlijk te Elberfeld De gezagvoerder I bleef zeer kalm en stelde allen zooveel moI gelijk gerust Den passagiers ried bij aan I in het want te klimmen maar van den bak I af waa dat een greep van één meter over I water heen en dat durfden zij niet En e I loods kon zich niet bewegen Toen achtte I de kapitein zich verplicht met hen op den I bak te bljjven en hü troostte hen nog I We zgn aan de kust ze zullen ons wel I gauw komen redden Doch de vrees van I den heer van der Poll was dat nu weldra I ook het voorschip langs het hoofd in het I diepe water zou wegzinken en dat allen om I zonden komen het bleef echter hangen op I de steenen Op den bak was ook een redI dingboei maar allen waren te ellendig om I die vast te grijpen Daar kwam op eens één I enorme zee over die alle zeven menschen I tegelijk over boord vaagde den kapitein en I de bofmeesteres aan bakboord de gezagI voerder zag den loods nog verdwijnen onder I de ankerspil de echtelieden met bun kindje en de 2e stuurman waren waarschijnlijk vooruit weggeslagen En de bak kwam nu ook onder water en is niet weer boven gekomen Te voren had de kapitein den hofmeester nog half gekleed op dek zien komen en weer teruggaan om zich verder te kleeden waar 1 schijnlijk De tweede kiasse passagier op I wiens billet de naam Schulz stond was ev n 1 boven gekomen en had op het gezicht v n 1 het water dadelgk de deur woer gesloten 1 Nader blijkt hij te heeten Pezzarro zgn I familie die te Amsterdam op de Nieuwe 1 Prinsengracht woont is van bet onbeil n I kennis gesteld De Iniken waren onmiddell k 1 opengeslagen en de lading weggedreven I Zooals wy nader gemeld hebben war n 1 er zwemgorjels in overvloed aanboord ZiJ 1 lagen in de kooien uitgevouwen om ze da 1 deljjk te kunnen aandoen Maar zooals dat gewoonlijk gaat bij zoo n plotseling onheil I iedereen ijlt naar boven laat alles in d n 1 steek en eenmaal op dek durft niemand 1 weer naar beneden te gaan Hoe de kapitein zelf geworsteld heeft om in zee boven te blijven hebben wg reeds verhaald eerst op een waterketel die al maar rolde wat uiterst vermoeiend was En in dien ketel was een gat waardoor hij vol liep en zonk Vervolgens greep de heer van dor Poll een deur en eindelijk een ladingbord Twee maal is hg gezonken dan dacht hy een oogenblik in uitputting zich maar te laten gaan doch zoodra hg water I binnen kreeg begon hg opnieuw de worsteling I met de golven Bg het passeeren van de I uitgaande Harwicbboot had hg zgn das los Utrecte SuourwecverblDdlDgen met ëoUDi Wlnterdienst 1900 AaoKevaBgen 1 October TUd vaa GreeiTleh SOÜDl aoTTlKDAMriaa nna J IT BJ lO ll t 18 18 18 88 1 87 8 18 8 80 3 48 4 8 4 84 8 88 4 18 11 01 11 0 U l u ie 11 88 1 08 I S I1 S 8I 40 I l tO 8 17 0 8 84 08 I ff 1 ff ff ff ff 8 01 ff ff ff 1 10 ff t ff 8 11 ff 1 17 a ff ff 8 18 ff ff 11 80 18 84 1 18 S S ll 4 08 8 87 IA 8 89 10 18 11 16 ll tt 48 fff 1 88 S IO lo n8 ff 1 allM Il n 8a Uaw Iitn kgWtolii Of im tnian t t ImiÊt Kualm w Dtua t UaiufKkt ntonbiljittn 1 18 nOTTIKDlll SOtlOa TiMiiant 40 ff ff 18 80 ff 1 48 48 ff ff 18 88 1 81 U l 11 48 18 10 ff 8 8 14 ff t ff ff 8 ff ff ff l 8 10 48 ff K 8 08 10 4 11 81 11 08 18 81 1 09 1 09 8 8t ff ff 8 00 ff 8 80 ff 7 88 ff 89 ff 8 41 8 04 8 4t 4 48 S in 8 07 7 18 4 88 4 41 f 8 01 8 81 B U 04 ff ff 8 17 10 8 88 7 8 ff 4 7 Koltordam Beurt Rotlenitiii D P Aottardsm M Otpella Hltnwnkeck Moordrwlit Oouda 4 08 4 34 i tS g 18 47 10 1 10 88 10 8t 8 8 33 7 ff 4 81 ff i 4 84 8 07 8 18 IM 0 18 04 ♦ 00 10 08 10 1 8 01 8 1 17 9 88 8 84 8 48 8 6 4i IM SODO a DBN HlilS iaa am l 10 00 10 1 10 I 11 88 li l6 11 16 18 88 1 88 8 81 3 48 4 1 4 80 t 88 ff 11 11 ff ff 1 10 ff 6 08 ff 11J8 1 81 ff ff ff 8 18 ff ff 11 16 1 18 ff ff 8 87 41 10 8 10 48 11 41 18 08 18 46 18 8 1 40 8 80 8 48 4 18 4 48 8 68 4 1 8a klaa 1 tJ r T T t SS 10 08 10 17 10 8 10 84 5 4 81 7 8 7 18 7 88 7 7 8 7 88 Qouda Z Mnh Mo ro SoetenuarZag Voorburg Hift 8 81 8 41 ll 6 11 6 4 7 17 1 88 ff 9 0 ff 14 0I t l l iHtn 1 81 8 04 7 08 7 18 7 1 8 8S 8 88 08 44 10 11 11 18 11 11 18 0 1 80 8 40 8 87 4 S0 4 11 4 17 t 88 6 81 7 01 7 41 7 86 18 il lO Sol Voorburg 8 88 j 10 17 1 88 4 48 6 88 9 67 ïoaUim ïag 8 88 1041 1 10 4 8J 6 43 10 11 8 08 10 4 01 8 1 i i 6 84 10 8 1 48 0 3810 8 Onnila 8 14 Il 7 88 7 48 07 01 9 11 80 lO l 110 84 11 81 18 08 11 84 8 18 8 0 8 84 4 17 4 S 81 t l 7 08 7 81 8 09 1 18 8 B 81 7 10 7 3 J SS 7 38 7 00 7 84 8 08 g SU i ua u raii H 1 10 14 10 8 18 00 11 87 8 18 3 18 H 16 8 38 11 14 8 40 8 S 8 10 14 10 4 11 47 11 88 10 8 0 8 4 S 8 04 8 16 10 87 11 08 1II 8J 8 48 11 01 89 l l 11 4 4 8 88 4 07 I i0 tM IM M 51J Z Z 7 6 08 1 4 H Uoada Oudaw Woerd Utraakt U 6 80 18 l it 7 47 8 18 9 80 10 10 10 18 11 88 11 0 1 4S 3 08 8 1 4 18 4 48 1 41 ii 7 00 7 88 9 01 38 U 08 10 41 8 07 8 44 8 09 7 10 8 11 8 18 87 4 H 7 84 HM l n 8 88 8 17 10 41 1 88 4 88 Ml t 08 IM MO et t 1 84 11 17 11 11 11 81 8 11 3 40 3 81 4 48 S IO II 7 14 T 4I t l l 10 07 11 18 U 8I Ulraakt Vnertlaa O idaw anda a yai lltti 4a laafto iai at ta i wtia tj a m lt l it allaa la a 8a Maiaa altt tatel X BaJial a tiljat la U i fla Wlr Z j werd door de sleepboot Oceaan op sleeptouw genomen doch tweemaal brak de tros en toen sloeg de Bat tegen den wal een paar honderd meter bezuiden het Zuiderhoofd Het schip ligt jnist in do Ign der beide hooiden ongeveer 100 meter aan de binnenzijde van de Znidpier De loods heet Termgn De zeeSn slaan over het schip heen Het weder is zeer ruw Vermoedelgk is het schip nog niet gebroken Kapitein en bemanning zgn aan de Hoek Cargadoors zgn de hoeren MlUler en Co te Rotterdam STADSNIEUWS GOUDA 31 Jannari 1901 De Korporaals Gymnastiek on S liormvereeniging Excelsior heelt het pl iii opgevat op Donderdag 7 en Zati rdag 9 Februari a s eeuo uitvoering tu geven ter gelegenheid viin li t Imwelgk van H M onze geëerbiedigde Koningin in de Zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen Het Botterdambch Tooneelverbond dat bier ter stede reeds oen tweetal voorstellingen gaf zal Zondag weder hier Ier stede optreden en wel met Machtelt de vrouw in het Kuras waarbg een apotheose waarin de verschillende beroemde en goed bekende personen zullen worden voorgesteld als Prins WUlem I H M Koningin Wilhelmina Z H Hertog Hendrik President Kruger President Stein en generaal de Wet Wg bevelen deze voorstelling ten zeerste aan en gelooven dat het publiek zich best zal amnseeren Onze vroegere stadgenoot de heer B Diamant is benoemd tot Directeur dor Zangvereeniging Gemengd Koor te Schiedam tevens al Dir van t daaraan verbonden Kinderkoor ScHOONHOvis De arrondissements rechtbank te Kotterdam beeft ter vervulling dervacature van kantonrechter alhier opgemaakt de navolgende alphabetische Igst van aanbeveling mr H J Carsten Bz advocaat en procureur te Assen mr F W ter Spill griffier by het kantongerecht te Woerden mr N J Wilkens ambtenaar van het openbaar ministerie bg de kantongerechten in het arrondissement Almelo Stct Pesterijen en Telegrapblu Benoemd Ift Jan Tot adsistent bg het Hoofdbestuur mej J Overbeek mej A van Dyck mej W M C de Jongh Schiffer et G H van der Moolen 21 Jan Tot bureelambtenaar der posteryen en telegraphie 2de klasse W A Laurense Jr ten bureele van den Inspecteur der posteryen en telegraphie te Middelburg 1 Febr Tot adsistent te Hotterdam H Vaatstra thans kantoorknecht aldaar Beyerderd 1 Febr Tot commies der postergen 2de klasse de commiezen 3de klasse H Brouwer Jz te Haarlem met verplaatsing naar Arnhem en C W G van der Voort Maarschalk ten spoorwegpostkantore No i te Arnhem met verplaatsing naar Enschede tot commies der postergen 3de klasse de commiezen 4de klasse J W Bouwmeester te Rotterdam en M E A Bachieoe te TUburg Verplaatst 18 Jan De surnumerair der postergen en telegnphie mej J H Hofs van s Hertogenbosch telegraaikantoor naar Rotterdam telegraatkantoor 1 Febr De commies der postergen 2de klasse O H Mulder van Enschede naar Sneek de commiezen der postergen en telegraphie 4de klasse J L Cluysenaer van Rotterdam talegraafkantoor naar Haarlem postkantoor en E J Diest Lorgion van Haarlem telegraaikantoor naar het spoorwegpostkantoor No 4 te Arnhem de klerken der posteryen en telegraphie 2de klasse L A J Verpalen van Willemstad naar Ondenbosch en P J W Huybers van Amsterdam talegraafkantoor naar Leiden telegraafkantoor de telephonisten mej H Oudraad van Amersfoort naar Goes mej 8 M M Cassa van Hertogenbosch naar Tiel en mej H R Praag van Nymegen naar s Hertogenbosch onder intrekking van hare verplaatsing naar Tiel t Haart De commiezen der telegraphie 4de klasse J H Belgraver van Vonloo naar Amsterdam en H van Wichgeren van Umuiden naar Leeuwarden de commies der posterijen 3de klasse J C Nienwenhuys van Wageningen naar Venloo de commieien der postergen en telegraphie 4de Uaase mej Y Hoogslag van Rotterdam tegraafkantoor naar Wageningen J C C D Pronk van Dordreeht postkantoor naar Eindhoven S W Weislelt van Amsterdam telegraafkantoor naar Osch H W de Jong van sQravenhage telegraafkantoor naar s Hertogenbosch postkantoor J H J dn Saar van Ngmegen telegraafkantoor naar Utrecht postkantoor H W de Vos van het telegraafkantoor naar het postkantoor te Dordrecht J P A Kater naar Leeuwarden postkantoor H Schipper naar Umuiden J V Daalmans naar het postkantoor M J Baak naar Meppel allen van het telegraafkantoor te Rotterdam en J Campagne van Ngmegen telegraatkantoor naar Almeloo de klerk der posterijen 1ste klasse J F W Beudeker van Doetincbem naar het bgpostkantoor Station te Ngmegen de kierken der postergen en telegraphie 2de klasse B L Vermeulen van het postkantoor naar het telegraaafkantoor te Tilburg G A M Hutten van het bypostkantoor Station te Ngmegen naar Helmond en T A Dykstra van Leeuwarden telegraafkantoor naar Enschede Overleden 13 Jan De klerk der telegraphie Ie klasse H L Buschmau te Amsterdam 15 Jan De commies der postergen 3de klasse W Prancken ten spoorwegpostkantore No 3 te Zwolle POSTKANTOOR GOUDA Lgst van de brieven en briefkaarten aan dit kantoor en de daaronder behoorende hulpkantore jier post bezorgd welke gedurende de Balielft der maand Januari wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zgn kunnen worden uitgereikt Brieven J H Veidbuyzen P f Mej A Kwast W Fost Amsterdam Gebrs Berodets Gouda Mej M Rozestraten den Haag A V d Vlist Haastrecht Briefkaarten C v d Berg P S van Rooyen PP Brouwers Amsterdam Mej Visboch den Hiag Drukwerk A Verkerk Haastrecht Uit het buitenland terugontvangen Mad Bullaert Brussel Ueweigerd M Bruynel 2 stuks Gouda Mej G Gillissen Vlibsingen L v d Hoeven den Haag De Directeur M C HENNEQUIN 365 Staats loterij 8a Klaaaa Tnkkiog ran Woannlag 30 Januari No 9J1 790 11198 IlSl 11968 lSi on 19416 iodet 1000 No 489 SS Il 110 3 en 1744S inler 400 No 4S13 4794 9878 14S71 en I9639 ieder 900 No 3175 79ii 9199 19740 on 80375 ieder 10 Prijun au 0 99 37eS 6iSS 7870 10858 19715 151107 17903 157 296 4l 5 7417 18809 15889 18185 940 80 3 40 77 0388 18941 77 18313 45 69 1873 7770 84 18418 159i7 Sl 381 897 5 I 34 7891 104 6 13506 95 48 450 3 99 63 4 1 180 13186 16075 18403 118 55 8 8 10643 91 169S8 18 83 51 8 6795 8190 10707 137ll 16546 98 831 355 5 07 8390 10907 13808 16600 li l8 946 3701 40 14 11043 81 1 9 18799 1018 8 65 8431 11889 14010 ll l 31 1147 76 59 i 8636 11455 14154 v4 18807 1958 8813 50 85 11648 81 68 11919 68 14 83 87 11 81 98 17060 190 9 9 3905 87 58 11816 14983 17184 19898 1385 yf 6033 9067 46 48 17919 19688 1460 4135 59 9343 47 63 17867 19831 15f6 4453 6 95 9401 11937 14313 17406 9908 1681 4544 6489 88 40 56 78 87 1756 4656 1611 9514 47 19 88 80115 1 36 4747 683 618 90 14496 17518 79 9009 4943 87 8 95 11116 96 86 10888 83 6001 r01 9 07 19981 14518 1761 98 78 45 98 86 84 14410 17789 10607 8160 53 7106 80 18316 14 88 84 17 8107 O 41 81 6 16160 94 49 97 81 9 6 19111 15181 17818 9 9647 8118 10118 1I6 0 16603 88 80711 1869 80 7809 91 98 81 6E 1088 Afloop der Openbare Verkooping van Onroerende Goederen VEILING 30 JANUARI 1901 Gehouden door Notaris G C Fortugn Droogleever NoB 1 tot 6 Vier Huizen en Erven aan den Raam en twee aan de Vest te Gouda k A Goedewaagen voor 1 7620 Nos 7 tot 10 Vier Huizen en Erven in het Slapperdel te Gouda k A Dortland voor Nt 11 Pakhuis en Erf achter den Langen Tiendeweg te Gouda k J F Herman de Groot voor f 570 Nos 12 en 13 Twee perceelen Bouwgrond aan de Oude Gonwe te Gouda k I Cats voor f 360 No 14 Niet verkocht No 15 Een perceel Bouwgrond naast het vorige k H Hoogendoorn voor f 160 No 16 Een perceel Bouwgrond ndast het vorige k P A en A V Li feber voor f 170 per 70 kilo 4 70i 485 Gerst nieuweWinteJ 4 5Ó 4 5 Zomer 4 40 4 4 90 Chevallier 5 V 5 7S Haver per heet a 75 3 15 per 100 kilo 6 75 7 5 Henneplaad Wandache 10 50 4 11 Buitcnhindsche 5 4 6 75 Kanarieiaadi 7 4 8 a5 Kooltaad 4 Erwten Kookcrwten 9 50 4 10 50 Niet kookcnde 9 50 4 lo Bmtenlandsche voererwten per 80 Kilo 6 lo 4 6 30 Boonen i Bruineboonen 9 4 ƒ 9 75 Witte boonen 4 Paardeboonen 6 a5 4 6 50 Duiveboonen 7 4 7 15 Mais per loo Kilo Bonte Amenkaansche ƒ 5 30 4 5 50 Foxanian 6 50 4 6 75 Cioqiiantine 4 VstMARKT Melkvee goede aanvoer handelen prijzen V te varkens red aanvoer tondel vlug ao 4 21 ct iier half KG Biggen Voor Engeland goede aanvoer handel vrij wel 19 4 ai ct per half K G Magere Biggen weiuig aanvoer handel stug 0 704 1 per week Vette Schapen red aanvoer handel vlug la 4 13 LaniKhapen redel aanvoer hand vrijwel 4 Nuchtere Kalveren goede a invoer handel vlug 7 4 ti Graskatveren geen aanvoer handel iets beter 4 tokkalvcren 8 4 17 Kaaa aangevoerd 13 partijen handel ij wel 10 kwal 4 ade kwal 30 4 25 rwaardere NoordHollandsche 4 Boter red aanvoer handel vlug Goeboter 1 40 4 1 50 Weiboter 1I5 4 1 30 Burgerlijke Stand GEBOREN 31 Jan Gorrit ouders H van der Vliet eu E M Mam OVERLEDEN 29 Jan A Tas huisvr van L Kutten 72 i M Cabout 19 j GEHUWD 30 Jan A J MuUuart en J A M Mnllaart ReeuwUk GEBOREN Jan ouders W Plak en A Verweij Adriana Cornelia ouders J van Kats en A Boere OVERLEDEN A J van Rijn 6 ra AHVERTKiNTIKlN Telephoonnet Qouda Abonnemeilt f 40 per jaar voor per ceelen binnen eon kring van K M 1 gelegen AanlefT en onderhoud g rati8 Het net is aangesloten aan het R jks Intereommunaalbnreaa Op 1 November 119 verkregen abonnementen Contracten on voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VIStJHMARKT Ondergoteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvcrlangd met byieveiing van servies zilver tafellinnen enz cliz Aanbevelend Gerard Pinkseii Cuisinier Westhaven 182 imömriËï Heu worilt verzocbt op t HEttK te letten UIT HST Maoizub va Na RAVENSWAAY ZONEN OORINOHEH Dom theeën worden afgeleverd in veriegelde pakjes van n tiMi an 1 hal en en Ned om imet vermelding van Nommer en Prya voorzien van nerenataand Merk volgens de W t gedepe oeerd Zich tot de uitvoering van geurde ordera aanbevelende i BREEBAART LZ ZenuW en ülaag lijders ordt nit overtuiging ala een werkelgke hulp in den nood het boek ISaad gre rez saobeTolen Ns onUangst ran adrei per briefliimrtn ordt d t boekje franco per post toegesondea door BLOKPOEL S Boekb Zaltbommel