Goudsche Courant, zaterdag 2 februari 1901

Zaterdag 2 Februari 1901 No 8417 30ste Jaargang GOÜDSCHE COURANT IMeuwS en Advertentiehlam voor Gouda en Omstreken o lelehra o Sfl De Uitgave dezer Courant geschiedt dageiyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 tranco per post 1 70 Alzonderlijke Nommers VTJF CENTEN ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 r els è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden bel kend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd S a u o o O o FEVtLLETOX Jg Druk van A BBINKMAN Zn Gonda Sociëteit Ons Genoegen Zaal KUNSTMIN aOTTIRDilSCH TOONËELVERBOND Societé Arlistiqne Theatrale ZONDAG 3 KEBfiUAEI 1901 ► FEfiStVOORSTELLING TB ailEUKJIllEII V IIKT Huwelijk van H M il Koningin nut Z U Hertoii Beniirtlt van Ueeklenburg HeMeerin wm Hel sdiilterende yém MFeesl Prolooj MACHTELT de Vrouw In het Kuras Gewhledkondig drama in 3 Aleeelingen ol Talereelea van N W Puijpnaa Feraonen in de Apotheose PRINS WILfLKM I H M KONINüIN WILHELMINA Z H HEBTOO HENDEIK NEDERLAND8 UE MAAUD ENGELEN Z H Kd PRE81UENT KUUGEB 8TEW gÈnERA VL CHEISriAAN DE WET PraehtvoUe Verlichting FEESÏi ROLOOU al worden nitgosproken door den Heer H D HAKMSKN als PAOL KUUGEK Prijien der plaatsen 0 76 10 50 en 10 80 Aanvang H uur preeica Te Buur of Te Koop om terstond te aanvaarden tw e naast elkander staande prachtigo Pakhuizon gelegen te Gouda aan de Tnrlsingel Tc bevragen Lange Tiendewfg ü 29 Gebroeders STEEITSMA Mloeiiiisten Turf Si ngel yy ew 7 Stt3 ik en Siamro en OP BOTTEL PRAOHTWAAR steeds voorhanden Bloemen uil l ïuiden TELEPH No lU Wlc zeker gi ü i Echte Eikel Cacao t ontvang am ngesteld en na vele prmfuemlngen In den handel gekomen onclo deii n m dei uitvinden Dr MiohaeUi verviartlgd B dt beat maobioei in hel weieldbj 1 romdt étabbliaMTMnt van tll BtoUWOTOk t KMlen titokt Bikel Ciicao to vUrkanteo boii DwHbOfOso la I m aangenao gaioBd t pcBder TOOT een fcBp Choirfali AU geneednwktii énak NJ 1 dtarrhee ilKÖta ynta t M itB Verkr bM b ét l u i w i w 1 Apothek r csa Ko t P M SO iM 0 ner alv rtag8nwoo Ufsr v lanii JuRus RattankM Amaterdam Kalvetatraat 103 makkllylui portimlildtl Tx Htm eg vooral Umw tn Klndtl tUOillwilt t ir é lli Str 14 Mtntomtoti oê naam en fabri am rti 7 ia iiT i3 i x ri3E3L R Eisr = Kort overiicht onier Pniiconranl SHERRIES Pale en Gold i Üry van al t l i W per 1 g HüODK en WITTE PORTWIJNEN J MAÜKUA S droog en ïoet VERMOUTH la Tnrin i s 2 BODEGA CHAMPAGNE f 2 CÜONAG 4 f 1 75 f 2 25 2 75 13 25 13 7 1 en Z SCOTCH WHIWKV b r S Per Fl Per Ank 45 H I J JB j CHATEAU V ALROSE 0 7 dln St EHTEPHE 0M J £ Ht EMILION 1894 H a PAUILL AC 1893 f 53 g I GIUVEH Witte Bordeaoi OM ♦ 3 5 S ZELTIN JER Moezel W g De flesschenzgn in de prü en begrepen en worden i 3 cte per stuk teraggenomen f ii S elke hoeveelheid vprkrjgbanr bu De Orma T CREBAI C oiida l uur Oeitacah algMnMn aafibcvukn IVRVfllVI Mil Eaia aDiploma ta Ooud B l roouü V i Qui na Laroche izT z t1tS i TJS Z kwalen van KrUlKhen leeftU Ve ki iyb r m ll u n a 1 90 c l ESI or oeiliaam ver t rken l iiangenaamv nim ak voor l eelijkicli6el n El kel CaCaO kinderen wakken ri klierachlige jeitellen jeer aan Ie be en cii aiiBi tni a a pijivcrterlngaorganen en diarrlMe ook Im i H t tr n lO i i Kf O tlO yiKBT OM Jul Al leneeakrachtlge drank l i atoomlaeen oor ulBelmtf eil kk c kn Jeren l MM u f Melksuiker f PRAEPARATEN VAN teciaal voor Kindervoeding m buiaen è H Kgï 0 0 Ker O W h Kp 0 88 A il firt tfaÜt n 11 wken V 1 oUo n e lei bestniAStnina l lgareUCn j j hevlsete anvallen Ta Aimma eit In éoo jii a y ü tio eu y o 8u zm T lnAtx RnnKntIC FRUIT PUROATIEF trsen Vtralopplng Aam TamarinOe DOnDOnS i Mi ralne Conwatleartc v o dor k l laxana 00 I i le en bewil Je Tam nnj UönF on n KKAl l H IK lü vn Mé 0 S ïï di m oo he kind b te r nm d k aang aam pe doo e 0 80 erf O Bp rniL ColmSaIr PocfiltpQ I ke 1 BESTE kl l m d el X N OaimiaK raallllt a verkoudheid n Keelpljn 1 1 ii fl ZF een aHlmoplo enJ en ver cliicn d middel bIJ ullnemSndbeld ntolouend m LtALta KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Levensverzel riiig Iaatscliappij JHIRIUIIXIIT G odgckenrd bi Kon b esl van 10 N ov 1873 No 21 JMaatseliapiicHlli kaïdlaal UOO OOIJ geW gepl iw VERZEKERD BEDRAG 36 8tH KM 30 September 1899 RESERVE a B 196 000 Slnit AI l K soorten van veriekeringen op levens en sterftekansen gegi ond f Do Tarieven ijn volgens de laatste storltclalels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan het HOOFDBCREAl te Dordrecht en de BUKANTOUKN te Amsterdam en te Rotterdam bö den H ooW en de Provinciale Inspecteurs en bü de Agenten in alle plaatsen van Nederland 1 Kilo TO oa liien etenreel o dini aar li all 5 Kilo beat rnndelaoarh f i4er Hi ïromm wordt In het lidiaam oninMldelrk tot anlerweafcel ea liloM i abode vet te nnen Tmpon heeft b or geld tfebniik eene betfaweada 1 na kraelitea f B nl e i mwel br jeiond ii al bj lekea ka aja aja TO toaseroesd woeden awi Ue daarvan den Biaaak te bederven Door daa mm Man prj B van Troptm kaa ledvreen het alch venebaffea ▼ ekrrakaae kal apotfcakara éraBlataa m alia aaliaa Geniaraflt Ageaten voor Netieriand en Kolonlsa 0 Boest OipH vsB der Tueyê Kottordwau GEKN BETER Kres voor alk soorten St HOENWEBK dan kl XiwnIWiaiilsth Sdwtii en LaaneaiBagaiijn apleiweg E 30 tegenover de Kleiwepteeg OPHUIMIIC van alle Winter Arti kelen in ongesorteerd SCHOENWERK Aanbevelend C SMITS Alle reparatiSn en aangemeten werk FEANSCEE STOOMVEEVEEIJ ehpwisfhr Wassdiirij TAK H OPPBNHEHMKK lU Kfuiitl wl Uotterilum Uebrevetjcui dorr 7 M den KtiniuK dar Belgen Hoo aaep4t voor üOUUA de lieer V VAN O Specialiteit voor het tconwn en verven van alle He r D en Daraeagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atooman van pluohemaDtela veeren bont nï üorKSneu tatelkleeden eni worden oaar d nieuwste en laatate roétlio l ueverfd Alle goeileren beUn gealoiiiiid of irevertd worden onschoilelijk vixir de geiondlieid volgen t bewerkt 1 1 i TMnty a WoaditbaUim in ilo Keheole werolil Imkentl ea Keroonul tlnovertroffon middel tegen alle Horst tong l everWaarzleklcn e I Inwendig l ooa cl t ook iiilweiiilij in bijna U ziektesfovallen met good Icevolg n n to enden PrUs perflaCOU f 1 per post 1 lis TUtrtf s Wo dinAlf boiit een alanog o n g e k u d g e no e k ra c h ten heikam workmü Maakt moeatal alke pijiiljTio v nr llo oporntie iiehoel o erbodiir Met l o alf er l f 14 aar oud voor e g Msll k rehoudeii lifeiigeznel en onlaoai on tajna es laar kankerlUdeB genezen Breuïi goneiints en vormehtinu der pijnen Inj wonden onUtokmgen em van allerlei aard Frlis per pot f 150 per post f 1 60 Contra tl llopöt voor Noilerlauil Apotheker IIE Rl St UKK BokinSAmateraam W t een a pSl i beiUlle m u d reet Mn die h l enlpoth k TlliMlKÏ m Pregrad bel llobitaeh n t n h Oelieie proapeetu U onlb Jen b bet C nt itl lUpól sHttil PD 1KB ODDK 4 SCHIKDAMMEK GEHEVEE Merk t NIGHTOAF Verkrijgbur b i PEKTEftó Jz AU bew i viQ echthndii outLut en kurk iteeda roortien viD den nwunder Firms P HOPPE Paiii Expeller Dartjf jat ardt dit midi Mat Tamaaaod aooaa k ftjaMillaiida kiwttiviadaaanwaad taiaa Bkaama ik Jich t Taitondl ui n a § ook i op kat f a Wi a ki a r t Aakar Al Ll TBo aaeOa laa talMtkakaa Ta B kSTraatk di Taju flaadera l l Blt lttntl to m n 8 Amiterdant BalteolaDdsch Overzlcbt De Daily Mail verneemt uit Kaapstad dat daar gezegd wordt dat de Wet met een krachtig Boerenkommaodo in de Kaap kolonie is gevallen De redactie van het blad acht zulks geenszins in strgd met het telegram van Kitchener dat Knox Woensdag voor een week met de Wet slaags is geweest op een plaats 65 K H benoorden Thaba nchu omdat de Wet sedert dien gemakkfltjk de 240 K M ten noorden van de Oranjerivier kan hebben afgelegd Lord Kitchener seinde gisteren uit Pretoria Generaal Knox was den 29 Januari in gevecht met de strijdmacht van Df Wet ten Zuiden van Weirome Ooatelgk van den spoorweg aan den weg van Faureamith naar Smithfleld Na den tlag die eenige nren onalgebroken voortduurde lieten de Boeren vjjl dooden op het slagveld Drie Boeren werden gevangen genomen Een groot aantal gewonden werden door de Boeren meegenomen Aan de Engelsche zjjde werden een luitenant en een man gedood een majoor en twee man gewond Eerglsteravond 30 Januari trokken de troepen van de Wet den spoorweg naar Bloemfontein over bjj Israeispoort Een Colonne van Bruce Hamilton ia gekampeerd bij de waterwerken f doch kon niet met de Boeren in contact komen Generaal French heeft met de cavalerie en de bereden infanterie het terr in ten Oosten van Pretoria en Johannesburg schoongeveegd French kwam daarbjj in gevecht met ongeveer 2000 Boeren in het dal van de Wilge rivier De Boeren trokken telng na vier doeden en 9 gewonden verloren te hebben De £ ngelschen verloren èén doode en 7 gewonden Het blgkt nu dat de aanval der Boeren op de van Rgns en de Modderlonteinmjjnen zeer ernstig is geweest Hg werd gedaan door hetzelfde kommando dat de inrichtingen te Kleinfontein en Brakpan vernielde Men vreest dat de schade ongeveer £ 300 000 zal bedragen Er zgn stappen genomen voor betere bescherming der afgelegen mguen De militaire autoriteiten zgn overeengekomen twee leden van de Kamer vaj Mijnwezen toe te staan naar Johannesburg te komen om voor de belangen der mgnen te waken Eindelgk wordt door een der Engelsche bladen erkend dat de pest in het leger in ZuidAfrika woedt WILSKRACHT Het kleine neusje de purpenocde lippen de tanden die aan een snoer paarten deden denken het gebeele gelaal was een toonbeeld van onberispelijke schoonheid maar als uit marmer gehouweOf koud en onbewegelijk Aan een standbeeld gelijk was het alsot ha r het leven ontbrak Met een belMfd ijskoud glimlachje reikte sij der zieke de fijne aristocratische hand en sprak op afgemeten toon londer Terheffing of bezieling hl hare item Hoe gaat het Clara7 hoe gevoelt gij u Het zwakke meiige deed vergeefache moeite om een ttoel voor bare gast aan te schuiven Eindelijk zeide zij terwijl hare moede handen bij het lichaam neerzonken Ik kan het niet doen zweem van medelijden teekende zich op Angelica s gelaat zij sprak wat sneller toen tij antwoordde f Laat den stoel toch staan Clara B iden namen plaats doCh vry vej van elkander want Angebca schoof zelve har n stoel niet dichter bij dien an Clara aan Clara ontging niets Met hare zwakke stem poogde zij een gebrek te voeren vaak waren er gapmgen want die Grayin stelde er blijkbaar geen belang in en der sieke riel het spreken vreeselijk swaar Zij Reynolds Newspaper toch meldt Wg zijn in staat het verschrikkelijke nienws mede te deelen dat de pest is nitgebroken onder het Engelsche leger in Zuid Afrika Nooit was het getal der aan ziekte overleden soldaten grooter dan nu De typhus en de darmuntsteking rakken iedere week honderden slachtoffers weg Het getal der in de hospitalen liggende soldaten bedraagt 20 000 De rest van het leger is in lompen gehuld de soldaten zgn hall verhongerd zjj worden niet eens regelmatig uitbetaald en verkeeren in een staat van werkelijke doch onderdrukte muiterij En tegelijk meldt Daily Mail dat lord Kitchener heeft bericht dat Lij het niet mogelijk acht v6or het einde van het jaar eenige troepen uit Zuid Afrika terug te zenden Het is natuarlgk dat dit laatste de zaak nog ernstiger maakt want eiken dag neemt het aantal soldaten toe wier diensttijd verstreken is en die niets liever willen dan naar huis gaan In een nauw verband daarmede staat dat het steeds meer voorkomt dat de troepen zich bijna zonder vechten aan de Boertin overgeven Zy weten dat zjj toch weer in vrijheid worden gestald en wagen zich nu liever niet Voor de Boereq is dat natuurlijk ei mooie aanvulling in hun krijgsvoorraad zoodat men niet verlegen zit met het wapenen van de Kapenaara Dat het aantal afvalligen groot is wordt de laatste dagen door de meeste Engelsche bladen erkend Terwijl dus het leger steeds ontevredener wordt heeft het Engelsche volk niet minder aanleiding tot ontevredenheid Bjj de opening va het parlement zal nl een nienwe credietaanvraag van 70 miljoen pond inkomen En dat terwijl in October 1899 jü miljoen pond voor den geheelen oorlog voldoende werd geacht I Altijd dus vragen vragen en nog eens vragen Maar hoe lang zal het Engelsche Yolk blijven betalen f Dat dit nog een jaar ial duren gelooven wjj niet De oppositie wordt met den dag sterker de toestand is z 0 dat toen eenige bladen hot denkbeeld opperden om naar oud gebruik het parlement te ontbinden de jingo bladen zich daartegen verzetten Voldoend bewijs dat men wel ge vdelt dat een nienwe verkiezing geen zegepraal voor Ghamborlain zou zijn De gebeurtenissen te Osborne en te Londen in verband met de uitingen daarover in de Russische pere hebben enkele Engelache bladen er toe gebracht zich uit te apreken over de betrekkingen tnsschen Engeland en snrakcn over muziek Angelica vond het verveend als er lang gemusiceerd werd dat er eene enkele maal gezongen werd vond zij aangenaam lik mag mij tegenwoordig vaak in dat genot verheugen sprak ulara roet eenige ontroering in hare stem mijnheer von Bemsdorf verkort ons menigen avond door zijn verrukkelijk gezang De ioQge dame achtte deie opmerking geen antwoord wa rd Menigeen sou ongeduldig sijn geworden Clara sprak met onverstoorde bemmnriijkheid verder Een der huisknechten kwam de jonge dames zeggen dat de familie op het punt stond aan tafel te gaan De gravin von Amheim stond op en keek Clara verwonderd aan die rustig was blijven zitten Gun mij nog een oogenblik sprak zg zeer zacht meteen begon sij te hoesten en hield haar zakdoek voor den mond Toen zij blijkbaar zpraar vermoeid dien wegnam zag Angelica dat hij vol bloed was 0 dtt gezicht kwam er ietwat leven in het standbeeld zij trad op Clara toe en zeide Ge cijt zeker wel erg ziek Clara Zeer 2iek f af het mei e nauw hoorbaar ten abtwoord Er ts voor mij geen kruid gewassen Moet gij dus sterven vroeg Angelica zonder de zieke te sparen Sterven voor de wereld om t leven voor den hemel antwoordde Clara Zgt gij niet bang voor den dood f vroeg Angelica onthutst Bang peen volstrekt niet waarom sou ik voor d m dood vreezen gaf de ueke flnisterend ten antwoord tGiJ klaagt nooit terwijl g aiidenm ii u heen DuitsehUnd Dat er sen offensief en defensief verbond tnsschen beide landen zou gesloten zün ontkent de Daily Graphic beslist De troonsbestijging van koning Edward heeft feitelijk geen wijziging der betrekkingen ten gevolge gehad er bestaat thans zoo min ale voor een maand een verbond met Duitsehland D a konmgs politiek zal zijn een politiek van vrede en welwillendheid tegenover alle mogendheden zooals die voor koningin Victoria de richtsnoer voor haar staatkunde waren De Daily Telegraph zegt Van een formeel verbond kan geen sprake zijn Maar een moreele overeenkomst tot bevordering der gemeenschappelijke belangen zonder een der afzonderlijke belangen prjja te geven kanen moet tnsschen beide landen bestaan Een breuk tnsschen Engeland en Duitsehland zou bet eeononischo overwicht verplaatsen naar Amerika Engeland heeft tjjd noodig voor een grondige legerhervorming Duitsehland voor de ontwikkeling van zjjn vloot Slechts in vrede en vriendschap kunnen liJ dat bereiken hand in hand gaande met hethooge doel den vrede ta verzekeren en den vooruitgang van de beschaving in de wereld te bevorderen Gn de Daily Hail schrijft Het is onnoodig te zeggen dat de Duitsche staatknnde niet gawijiigd is zy is steeds vry gebleven van sei iaentaliteit en zal het ook wel biyven Z9 handt slechts rekening met de belangen van het Duitsche volk waarvoor zelfs familiebetrekkingen en familiaverhondingen moeten buigen Toch zullen ook Duitsche staatslieden moeten inzien dat door vriendschappeiyk samengaan met Engeland veel te winnen niets te verliezen is Of die vriendschap echter ooit meer ial worden dan platonisch is nog al te wachten Wg hopen dat zy steeds enger lal worden totdat eindeiyk werkeiyk een boudgeaootachap mogeiyk ia In den Franschen Senaat werden de algemeene beraadslagingen over de begrooting voortgezet De minister van financiën aside in antwoord op verschillende sprekirs dat in deze be ooting de enheid van het budget is doergevoerd en de aflossing is versterkt De speciale rekening voor oorlog is verdwenen de amortisatie is toegenomen de uitgaven voor China zullen gedekt worden door de schadeloosstelling Het budget wgst op een grooten vooruitgang Ongetwyfeld moet de opdrgving der uitgaven worden vermeden en bet is de taak van het Parlement dit te voorkomen vrooiijk ziet en lijdt alléén dat zou ik niet kunnen xeide Angelica op een toon alsol sij dit afkcarde Ik ben niet alleen hernam Clara mijn Vader in de hemelen is bij mij Ik geniet volop van de hartelijkheid der mijnen met smart denk ik Cf aan dat mijn heengaan vao de wereld hun verdriet zal bezorgen 1 Na een oogenblik fwijgens vervolde zij vriendelijk smeekend Gij zult mijn vnder en mijn broeder troosten evenals Justina en Marie g ook niet waar Angelica Verlegen doch tegelijk geroerd antn wrdde de Gravin Uoe kan ik dat Dat gaat mijne krachten te boven Qara Ik begrijp u van daag niet Ik zal het Justina vragen zij cal mij wel kuosen zeggen hoe gij dat bedoelt Angelica wilde sich haastig verwijderen het was haar aan te sien dat zij ich niet op haar gemak gevoelde Zij wist niet hoe zij zich ditmaal houden moest zoo iets als nu bad zij nog nooit beleefd Zij kwam aan tafel en sprak weinig hetgeen lure gewoonte was doch zij was wat vnendelgker dan anders reikte toeo xij binnenkwam Graat Waldemar de hand en bloosde toen de heer von Bemsdort tot haar sprak De Graaf von Felsbnrg miste zijne dochter doch haar wegblijven verontrustte hem niet daar dat vaak gebeurde vooral als er ezeUchap was TWAALFDE HOOFDSTUK Clara was hardar achteruitgegaan dan oott Justina zat bij haar dokter Werner stond aan haar bed diende baar en venlerkend genees De Kamer zette da discnssie ver bet ont werpwet op de vereenigiugen voort Artikel 1 van het ontwerp der commissie ward aangenomen met 353 tegen 93 stemmen De Oostenrjjksehe Ryksraad is byeeng komen De voorzitter van den ministerraad stelde aan de vergadering als ouderdoms president voor den heer Weigel afgevaardigde voor Krakau Langdurig tumult op de banken der radicalen en Tsjechen die proteateeren tegen de aanwyiing van den beer Weigel als ouderdomspresident Toen het tumult eenigszins bedaard was riep Weigel aan de vergadering het welkom toe en bracht hy holde aan de nagedachtenis van Koningin Victoria Groot tumult van de zyde der Duitsch radicalen wordt geroepen Leven de Boeren I Weg met Engeland I Het Wiener Fremdenblatt bet Vaterland en de Nene freie Preaae keuren de betooging der Dnitach radieale afgevaardigden al toen de president vait den Ryksraad een roairrede hield op Koningin Victoria zy wgzen er op dat de betooging uitging van een kleine groep en door de Kamer met Uyken van verontwaardiging werd ontvangen Verspreide Berichten Fhakkbui Het op één na algemeene stemmen heeft de gemeenteraad van Marseille het dragen van het geesteiyke kleed in het openbaar verboden aan alle niet door den staat bezoldigde geesteiyken terwyi do andoren do soutane alleen mogen dragen binnen het door hen bediend wordende grondgebied Te Toulon ataken op het oogenblik 260 koetsiers als protest tegen de nieuwe poli tiemaatregelen De gemeenteraad vaii Toulouse uit den wenacb dat de regeeifng der Republiek haar medewerking zal verleenen aan elk scheidsrechteriyk voorstel tot oplossing van het Engelsch Transvaalsche geschil waaruit een oorlog ia voortgevloeid welke reeds te lang heeft geduurd en waarvan de voortzetting een schande zon zyn voor de menschbeid In verband met de weigering van den bisschop van Nizza mgr Chapean tot aanneming van yn benoeming tot ridder van het Legioen van Eer waarop de regeering middel toe dat der zieke rust en eindelijk den slaap bracht In schoonheid aan eene lelie gelijk Ug Clara op hare legerstede Zij lag daar als een engel rustig en stil hare ademhaling was bijna onhoorbaar als in dit oogenblik haar vader de kamer was binnengetreden sou hij haar dood hebben gewaand Haar liefhebbende vader vermoedde niet dat hij d lieveling van zijn ban den zonneschijn zijns levens zoo spoedig zou moeten verliezen Met deernis en zorg had hij wel bespeurd dat Clara er zoo bleek uitzag en zwakker scheen te zijn dan te voren doch zy was vroolgk en klaagde nooit Een onoverwinnelijke chroom hield er hem van terug den dokter naar diens bevinding te vragen want hij vreesde iets te zullen hooren dat hem diep zou ter neer slaan daarom stelde hij het uit van den eenen dag tot den andere Clara voelde zich na een paar uur rustig ge pen te hebben iets stérker zij wilde haren vader spreken Justina verzette zich tegra dat pUn daar de zieke dien dag reeds vele aandoeningen gehad had doc i het jonge meisje gaf bedist ten antwoord Het moet van daag nog gebeuren Unte mij is niet veel tijd meer gegund en ik nog zooveel te doen De oude Gravin von Arnheim was in gezelschap van Egon von Bemsfferf alleen naar huis gereden hare dochter wu tengevolge van een gesprek met Justina op den Felaenburg gebleken bes avonds die afspraak was gemaakt werden de predikant en Marie verwacht de geheele familie sou in de huiskamer heenkomen TortU tmvffiiii J