Goudsche Courant, zaterdag 2 februari 1901

bracht en overleed er Hg werd op het Irrykerkhol b egraven De lamilie eischte scbadeloositelling vau het Pargsche gemeentebestuir Een onderzoek werd ingesteld dat lai am vorderde en ten slotte uitliep op bet wenschelgke van een lykscbouwing De overheidspersoon met de Igkschonwing belast was echter zeer verbaasd toen hg ontdekte dat bet lyk geheel leeg was Ingewanden en longen waren verdwenen In ruil daarvan zaten er drie ha en in de borstholte en op de plaats van de hersenen zat een prop papier Deze ontdekking veroorzaakt heel wat opschudding te meer wyi in den laatstentgd herhaaldelgk bewyzen zgn gevonden voor de achteloosheid en de willekeur waarmee men in de hospitalen met de Iglien omspringt Gistermorgen vond een voddenraper in een vuilnisbak van het hospitaal Montmartre byv twee voeten en twee handen van een menseheiyk libhaam STADSNIEUWS JOÜDA 1 Februari IMOI In de gisterenavond gehouden algemeens vergadering van de Kiesvereeniging Burgerplicht werden de altredende bestuursleden de hb H J Nederhorst en C M de Jong met algemeene stemmen herkozen Voorts werd het verslag der algevaardigden tor algemeene vergadering door den beer D Ruyter uitgebracht Over dit verslag word discussie gevoerd door de hh Dr R A M Stavenisse de Brauw C J C Hoogendyk en D Rugter In de Nuts Spaarbank alhier werd gedurende de maand Januari ingelegd 113998 94 terugbeUald 1 15107 35 Hot onderzoek van het water der Waterleiding had gedurende de maand Januari het volgende resultaat 19 Jan 13 permaug kalicus per 1000 cc De bg de hoogere krygsscbool te sGra venhage gedetacheerde Ie luit M T H de Brouwer van het 4e reg inl wordt 1 Mei gedetacheerd by het Ie reg veld art te Utrecht OLXTIB GEVONDEN VOORWERPEN Aan het bureau van politie zgn dageiyks tusschen 11 1 uur inlichtingen te bekomen omtrent Eenige gedrukte nota s een wollen das een mandnesch en een portemonnaie van iwart leder zonder geld Voorts zyn te bevragen Een gouden oorbel bg C Qroenendaal 3e Kade 426 Een getangboekje bg K de Groot Wilhelmiiiastraat 118 Een vaatje margarine by P Weil roarktmeester Een paar Friesche schaatsen by D den Ouden Gouwe 12 Een rozenkrans bg G Sluiters Korte Akkeren 330 Een juweelen oorbel by B Brouwer Lange Tiendeweg 50a Een zwarte mol bg L Muis Bleekersiingel 279 Een zilveren remontoir horloge met ketting bg T Vermeg Oosthaven 54 Een zilveren oorbel by N v d Vlist Lange Tiendeweg 41 Een gonden oorknop met steentje bg J van t Hootd Heerekadc 570 Een bruine portemonnaie met gold bg J Rost Oosthaven 52 Een rozenkrans met koperen kruisje by J C Scholten Keiierstraat 129 Een grgze pelerine bg vrouw Bruikman Walesteeg 40 Een zwart lederen portemonnaie met geld bg J Oliliers Markt 61 Een thermometer in étui by E J Vonk Boomgaardatraat Een portemonnaie met geld hy J J v Wgk bg Cats Keilerstraat 123a Een gouden oorbel bg P Begeer Gouwe 166 Een geldzakje met eenig klein geld bg A de Jong Raam 229 Een sleutel by A Bnlik Kleikade 58 Een ceintnni by A Bantzinger Markt 66 Gouda 1 Februari 1901 De Commissaris van Politie W N VII GAEDEEEN Winterdleist 1900 AaoKevangeD 1 October T d vaa Greeiwlck jj Directe 8pourwegverbtDdlngen met GillJDi f 10 l a 7 M 1 44 8 14 8 17 8 8S U 10 89 10 1 10 40 11 a a 4 J a 10 1 a a a 8 8t Z a a 10 8e a a a 8 41 X a a 10 87 a 7 47 1 07 3 0 8 18 9 81 10 80 10 41 U Ol 11 47 a a 8 48 a a U S1 a w n t t n t a 11 48 f llallaiUaaki Spur L bin npplaanit kngi 1 llltaa Dia la a 10 8 9 48 10 81 SODDl SOTTIinaMfW nm U it 1 1S 1 IS 1 17 1 18 8 80 8 18 4 89 4 84 8 8 I IS 7 17 8 11 V f $ n f 8 18 f 8 t l 4 0 8 7 6 41 9 1 88 8 10 i 7 8 f 0 8 80 7 87 T M l ll 8 40 8 10 d 0 4 lO l 8 0 8 84 0 f IMS T Ö i 10 08 U AUan 11 la kliM Ktki kgbttaln Of Iw tniMa ig twin tiM ttf n DlaaJ i ntmtUia W 4 H TgkrjSl Mm rnOff 7 88 t0 I a 41 a 7 41 8 1 1 a 47 a i a a 10 t 2 a lff 8 a a a J a a 10 48 8 04 8 84 9 00 9 lt 10 08 10 1 10 4 1 a tiadlatlat T 4u laof k aiat paakari BaUaltaka ifoar I bW aa i U i lW Jii la Sa Oa 8ml Ua Waja Uti 10 18 10 48 11 M De Ontvanger der Directe Belastingen te Gouda vestigt er voor zooveel noodig de aandacht op dat de personen die de betchrgvingsbiljetten voor de personeele belasting ol de bedrglsbelasting komen terughalen verplicht tyn om aan de belastingichnldig i desverlagnd inlichtingen te geven en hen te helpen bg de invulling der biljetten en voorts dat het aan die personen verboden is een voor 4in hulp ol die Inlichtingen belooning in eiken vorm ook aan te nemen Gonda Jinuari 1901 t T D FEEN 365 Staats loterij Ie KlaiM Trakkiog aan Donderdag 81 Januari No 8108 8 34 10871 18939 en 17381 ieder lOOO 10 1910 8911 1 1 1 I 1 f j 11 11 a a ll 1 11 a a 1 8 io 4 ü i o i iM ♦ 8 87 8 41 t ll l 10 00 8 88 a a a 9 08 t 9 14 9 08 9 19 10 11 11 11 87 18 8 4 7 17 0 O D II i 1 MsritDaH ym taan oi l 8 11 8 31 K ll 10 10 10 9 1 0I 1 10 t lt 07 48 8 19 IS 8 48 9 11 0 19 10 87 11 08 AmatW 8 01 8 88 9 1 10 10 11 04 11 48 11 17 1 87 8 88 I 4 UL Ba U laiuH I laanna 10 14 10 89 11 00 11 37 1 18 8 11 4 8 8 81 1U8 1 88 11 4 1 40 S t 8 11 10 4 11 47 19 81 1 0 t OI S 4i 8 04 8 30 jr 1 1 v tC 811 7 11 8 10 8 t It 9 11 11 1 11 17 11 8 11 4 l 108 8 4 4S8 11 n 7 098 109 81 ama W 8 84 8 47 7 30 8 8i 8 41 9 80 48 11 30 11 411 0 I II 3 4J 6 0 8 18 8 H 7 88 8 16 10 08 ln rt 7 01 7 11 8 1 ll 19 19 l i 1 Lll 4 114 14 1 47 7 1 7 14 1 0 11 7 l 4 S lt iii t H 10 14 10j4a 11 47 IS II t v a u 8 18 8 18 TWT I M O iO 10 1 10 18 11 88 l 0 1 43 3 08 S I 4 1 4 48 8 41 ii 7 00 7 18 f Ol I IS 10 08 10 4g 07 8 44 8 09 V 9 17 10 18 11 88 18 17 4 H 7 4 U 07 1 1 t SJ 9 i I 31 i ji 11 11 1 340 1 84 4 48 8 10 S Uv7 l4 T 4 141 M lO tl U U 11 11 1 17 10 41 m III 7 1 IJ M Wiyi M beett geantwoord et intrekking van het deabetreUende bealDit loopt de paiitie van den prelect van Nizza gevaar die vrede heelt genomen met een mondelinge veriftkering van den geettcljfke tot aanneming DuiK CIlLiSD De hoUrisenr Haby de groote uitvinder van den knevelband E lat erreieht waardoor de meest nederige sterveKng zonder eenige inspanning precies zoo n mooien knevel kan krygen als de oppermachtige keiier die er niet mooier door is geworden deae groote man hervormer der Daitsche baardraode zich heetend is aan boord van het eHkader dat van Kiel vertrokken is naar Kngeland gestevend om daar Wilhelq II persoonltjk zgn diensten te bewlizen Hier on men nit kunnen afleiden datdes keizers knevel door al de omhelzingenvan zjn oom den kontóg danig in de waris geraakt en Zaterdag zal alles in de pontjes moeten wezen voor de bewonderendemenigte I J De ttad Berlgn boeit eergisteren tien millioen mark uitbetaald aan de tlrma Koenen en l o waardoor do stad eigenares is geworden van de tramlynen van Siemens en Ualske BINN ENLAND 8TATEN GENËRAAL m K H H T B HJiWejI Zitting van Donderdag 31 Januari Voortzetting Degrooting van Binnenlandsebe Zaken Aan den hoer Fransen van de Pntte die aandrong op rcgeeringstusschonksmst is de nog teeds hangende thans weder tot de 7 omer vergadoring der Staten van ZuidHolland ullgB tolde qnaestio tnsschon Delfland en Rchloland inzake de waterverontreiniging waarvoor reeds 8 jaren geloden do staatscommissie werd benoemd antwoordde do Minister dat binnenkort tal verschijnen het rapport der commissie wier werk intusschen niet vruchteloos was on dat hy goede hoop had dat le qnaestie tnsschon Delfland en Schieland In dQ Zomervergadering der Staten tot bevredigende oplossing zal komen Zoo niet dan ion hot stadium voor regeeringstnsschenkomst eerst z n aangebroken Na de replieken der heeren Bultman Van Kessenich en Van Zinnicq Bergman die hunne grieven handhaalden werd de begrooting aangenomen Bil het Uarine debat betreurde de hoerVan Aphen het nitstol van den bouw van eenpantserschip en de reorganisatie van het A bureau voor bot stoomwezen Hij wenschteTeen vlagot hooldolflcier als chol van hetmaterieel on verdedigde de kruisers voorden buitenlandschcn dienst en hot anxillaireskader en de voorgestelde regeling der toetraktementen Ut 7 11 door 7 1t 7 1 7 44 aoads Moordnokt N iBttweikerk Mpelie aoltgnluB M KolterdsmB P ItotUrdsm B 8 4 85 4 48 8 80 07 7 18 88 8 41 8 01 8 81 I 8 11 04 8 17 4 10 8 88 7 Botterdam Baura RottonUiii D f Kiaavnkuk HoordfWSllt etila lllaaa 1 aa la tUa a n 7 1 7 18 7 7 8 7 88 Ooada kavaah Moets SoelenMeaZeg ZegVoorburg i Hag i 9 07 7 48 8 18 8 10 8 14 1 18 8 41 8 91 7 i 4 B M 18 8 07 8 11 1 81 De minister van marine verdedigde bet terugnemen van het pantserdokschip en de reorganisatie voor bet bureau voor stooinvaartdjeost vooral om een einde te maken aan een logende Hy constateerde nl nitdrukkelük dat tusschen hem en zün collega van oorlog geen verleliil van opinie omtrent de knstverdediging bestaat Tegenover den heer Fransen van de Pntte verdedigde de minister het tjpe kruiser Den wensch van betzellde Kamerlid om naar aanleiding van het gebeurde bij de schipbreuk van de Holland den licbtopstand aan den Hoek van Holland me i binneogaats te plaatsen zal de minister overwegen De hooldstnkken Marine Kinancien en Onvoorsienc uitgaven zgn zonder stemming aangenomen Gemengftle Beriohten Naar het Hblad verneemt is de inbreker in de yzergieterü van den heer Ënsink te Hilversum in hechtenis genomen Hy is iemand nit Laren Als een staaltje van is mans tegenwoordigheid van geest wordt gemeld dat hg eerst eenige goederen naar buiten bracht en daarna weer naar binnen ging om het gas uit te doen Kr is in Den Haag een bureau van Statistiek samengesteld welke zitting houdl in bet ÜeheelOnlhonders Calé Varkenmarkt hoek Prinsegracht dagelgks van 11 tot i en van i tot 6 uur Namen adressen worden genoteerd en een bewgs van inschrgving algegcvcn Doel der commissie is aan het gemeentebestuur oen volledige statistiek over te leggen en overzicht te geven van het aantal vrouwen en kii deren die door de werkloosheid hier worden getrollen om daarna een subsidie te vragen aan net gemeentebestuur en particulieren voor daadwerkelyken en directen tenn Extra Tgding deelt mede dat het bestuur van don Ned Bond van marinematrozen vervolgd wordt wegens bat in verschillende bladen geplaatste stnk over de toestanden in het lieldersche marine hospitaal De vervolging geschiedt op last van den minister van marine De kolonel van het hospitaal Verstegen de secretaris van den bond als schryver van het stuk lyn reeds voor don rechter van instmctie t Alkmaar geweest Iemand uit Venloo ging dezer dagen bg een labrikant een rekening betalen Onder het gold dat by op de talel telde was ook een bankbiljet van lüOü Mark I 600 Een in de kamer spelend kind maakte iich in een onbewaakt oogenblik van dat kostbare papier roeester en wierp het in de brandende kachel toen men kort daarop naar het biljet tocht kon men nog slechts het verbrande papier in het vuur zien liggen De directie van de N Z A S M heelt de thans nog in haar dienst zynde ambtenaren doen weten dat ig met ingang van den 31n Maart a s nit het dienstverband zyn ontslagen en op dien datum de laatste toelagen ztllen uitbetaald worden Zoodra de omstandigheden het veroorloven on dit noodig mocht yn is de raaatsohappg bereid het dienstverband te hernieuwen Voorloopig niet bevoegd andere betalingen te doen dan de toelagen bevestigt de directie evenwel de rechten van hot personeel voor 14 M 1 1 10 1 17 l i8 11 80 U 84 lO J ll H U it U 8 l 0 1 1 10 18 11 0 U O 11 1 U 11 81 zooveel betreft restitutie van uitzendingskosten vergoeding van terugreis naar Nederland eventoeele baten indien te eeniger tgd vrggevig bepalingen mochten mogelgk zyn uitkeering bg een eventneele likwidatie van het spaar en onderstenningslonds Zoolang de snrcèance dnnrt kan evenwel geen alrekening plaaU hebben De voor de begralenis van baron Willy Rotschild naar Franklort overgekomen lamilieleden hebben beraadslaagd over de wgze waarop de taken van het stamhnis zullen worden voortgezet maar nog geen besluit genomen zegt de Frankl Ztg zg zullen er te Parys verder over spreken De moeilgkheid schgnt voornamelgk hierin te liggen dat tot dusver nog geen der bnitenlandsche lamilieloden bereid is naar Franklort te verhuizen en de leiding der zaak op zich te nemen De kapitein van den gcneralen staf Trimmel die dour zgn regeering bg het Engelschc hooldkwarlier gedetacheerd was en den oorlog van het begin tot de inneming van Pretoria heelt meegemaakt heelt in het militaire Jasino te Weenen een voordracht over zgn bevindingen gehouden De WeenBcbe correspondent van de N R Ot meldt daarover het vozende Na een kenschetsing van beide partyen geleverd te hebben behandelde spreker meer speciaal da Engelsche manschappen die zooals hg zeide alle eigenschappen hebben van huurlingen De mindere gehoorzaamt blind aan zgn olflcier volgt zgn bevelen stipt op maar zonder ambitie ol gver Eerst in het gevecht komen diens eigenschappefl te voorschyn en dan spreidt htj ook een groote mate van koelbloedigheid en kalmte ton toon Maar in de situaties waar het verstand eveneens te pas komt staat de Boer hooger dan de Kngelschman Verrassend was de soberheid van den Engelschen soldaat Dronkenschap kwam weinig voor Wat discipline betrelt stonden de koloniale hulptroepen ver beneden de geregelde Engelsche troepen De Engelsche olficieren munten meerendesls nit door hun flink gedrag en houding en vooral door hun practischen zin De zedeiyke kracht der olficieren kwam het schitterendst uit in de dagen van tegenspoed Er werd toen minder kritiek geoelend dan later in de dagen van het succes 4 88 a 4 47 a i 84 8J8 4 44 a 4 81 a 8 01 8 07 8 18 1 44 1 4 1 8 88 i l4 44 l s 8 03 1 09 8 0 8 8J 19 80 18 88 t 4S 3 48 4 M 4 ll 4 i4 49 1 7 1 8 18 10 17 in ss 8 48 11 01 89 1 1 S ll 7 10 7 88 MS 7 83 7 00 7 S4 8 08 De Boeren streden hy voorkeur in lang uitgestrekte Jjj gedekte posities met daarvoor liggeMropen terreinen zoodat de aanvaller zgn kewegingen steeds onder de meest ongunstige condities moest uitvoeren De Engelscrtn vochten in losse tirailleoriynen met zoowat 3 1 passen tuti Chen eiken man De Engelncfae artillerie deed alle moeite om die van den vgand de baas te worden maar dit gelukte slechts zelden Het bleek weldra dat het onmogeIgk was den vgand door inlanterievuur tot wyken te brengen omdat men hem eenvoudig niet zien kon Van hoe weinig uitwerking het Engelsche geschut dikwgls was bleek hieruit dat het zsUs na urenlange kanonnade niet gelukte de vunrmonden der Boeren tot zwygen te brengen die meestal uitstekend waren opgesteld en goed bediend werden Want was het den Engel scben na veel moeite gdnkt de plaati vas zoo n stuk van den vgand t ontdekken dan waa het reads verdwenen Van de Engelsche ammunitie waren de granaatkartetaen de beste Bg Paardenberg beantwoordden zy ten volle aan de verwachtingen Daarentegen waren de gewone granaten slecht en het was een toeval als zy ontplolten in de meeste gevallen veroorzaakten ig weinig schade Hetzelfde geldt van de lyddiet bommen uit de houwitsers De thok die tengevolge der explosie alles meest vernielen bleet achterwege Het vnar van bet zware scheepsgeBchut werd op een abtand van 9000 tot 11 000 pas geopend en op een distantie van 4000 pas door het veldgeschut overgenomen De technische troepen belast met het herstel van opgeblazen bruggen en spoorIgnen heelt zich zeer verdiensteljk gemaakt Dit geldt ook van d bereden inlanterie Tot het verkrygen van tgdingon en inlormatifin wendde de daarmede belaste afdeeling zich ia do eerste plaats tot de bevriende bevolking Daarom waren de officieren Tan het intelligence departement steeds aan het front en ook dikwgls in aanraking met de voorhoede van den vyand Zoo kwam het dikwgls voor dat zg in de zooeven door de Boeren verlaten plaatsen bg het schiften van brieven half verbrande telegrammen vonden Spreker vond het ook opmerkelgk dat het Engeliche leger in zulk een uitgestrekt land en met too n afwisselend klimaat geen tenten meevoerde Zells het hooldkwartier overnachtte meestal in de open lucht De spreker die zgn kritiek staafde met allerlei voorvallen door hem op het slagveld medegemaakt vond veel bgval Onder tyn toehoorders waren eenige aartshertogen en zeer vele generaals Dezer dagen kregen ter gelegenheid van een boerenbroiloft in de buurtschap Deldenerbroek twee der gasten zoo hooggaanden twist dat de een den ander met een mes eenige diepe sneden in het onderiyf toebracht waardoor men aanvankelgk voor diens leven vreesde en ook thans zgn toestand nog niet buiten gevaar is Het is der politie nog niet gelokt den dader een neef van dan verwonde in handen te krggen Men vermoedt dat hg de w k DUr t buitenland genomen heeft Het stofteiyk overschot van Orban de Xivry den vermoorden gonverneur van Luxemburg is gisteren onder algemeena deelneming van de bevolking te Arlon ter aarde besteld Het biykt dat Schneider ds krankzinnige dader een paar dagen v66r Zaterdag j l nit het gesticht te Brussel waar hg verpleegd werd ontvluchtte Hy begal zich toen naar Pargs en kocht daar een revolver Daarop keerde hg naar België terug bracht den nacht van Vrgdag te Longwy door en vertrok van daar den volgenden morgen naar Arlon alwaar by zyn treurige daad pleegde L 9 18 8 17 a 8 87 SJ 7 08 7 89 8 11 S 8 88 8 w 9 46 8 48 a f S8 81 a 10 08 a T OI 7 18 8 0 8 4 9 47 10 0 lO la 11 6 8 41 8 04 8 84 X 88 8 01 8 1 9 17 88 E 8 48 1 8 4 IM 10 08 10 17 lO i 10 84 Te Parys wordt druk gesproken over een schandaal dat in het hospitaal Necker zon zgn ontdekt Een politieagent diet in Jnli 1 1 terwyi hy dienst deed op de Grenellobrug was overreden werd naar dat hospitaal ge Mo 33 17811 en 1 UI iedar 400 1 No 1384 8481 4800 en lOSlS ieder 00 No 918 1 889 14177 14787 1SU8 18 84 10808 en 118 8 edei 100 Prijzen aan 70 10 4IIS 8401 8913 11881 13999 18813 18981 188 S8 41 78 81 14048 II 19071 39 4187 78 90 3 11718 46 18788 O 819 4473 8101 9110 08 88 US 1 19 01 30 4638 38 88 118 6 14114 14 48 8 4811 88 9i07 86 83 33 19191 87 8t 90S 9840 11911 11480 77 19314 488 t 8 7010 983 18018 86 17087 77 rSO 4814 7100 99U 47 14680 17189 19410 871 87 7194 KOOS 11444 U 49 7 S 8 4911 7866 98 11514 14790 17841 19843 1107 80 743110108 31 14801 17310 19 31 1S9S 6071 7606 34 9 14917 17lO 67 1161 bias 6 96 116 7 93 60 60 1674 43 84 10148 18749 16067 17616 19904 S406 bSll 7618 10417 7 16818 73 47 18 7 9 77 97 34 94 49 10 91 77 1 10617 11841 83 17711 78 1604 6404 98 10 80 19989 18481 S lODSI 1646 13 7 09 10788 63 16693 78 83 68 6S43 as 1 87 18606 17911 86 1748 13 80 1 9 1 048 9 U060 108 6 1819 6841 88 8 10898 13819 8488 76 30 49 41 11047 76 16833 18631 7 8 66 83iO 11183 9S 6 7 304 8 3917 670 6 11808 13 07 I691S 18604 10896 SOtU 61 8 31 80 18619 66 7 80638 S1S8 683 198 86 11 160 7 37 1 8 JSO 6031 6738 11301 73 16137 1 866 I07S4 8463 39 8 11486 80 1631 IB IS 80876 3706 6178 9111641 13843 164 I 40 10964 3914 6813 8810 43 49 81 S 90 3I 8916 1168 113 16831 INGEZONDEN mjn uer dt Redacteur Zoudt UEd mg kunnen inlichten wie of voorzitter is van de Commissie tot herziening van de gebouwde eigendommen in deze gemeente daar die naam niet leesbaar is Dankzeggend ALEXANDER VON LOM VERSCHEIDENHEID Dat men bg drenkelingen niet te spoedig moet ophouden met de kunstmatige bergeving van de ademhaling blgkt uit een geval te Raamsdonkveer waar de vronw van den koperslager B eerst na e n uur het bewustzgn herkreeg Storm en hongersnood Een hevige sturm die sedert eenige dagen in de omstreken van Brest woedt beeft do booten die dagelgks proviand overbrengen van Brest naar het eilandje Molene belet haar taak te volbrengen zoodat de bewoners van Molene ongeveer 50 in getal sedert eenige dagen honger Igden Van Brest uit zal nn een zeewaardige boot met levensmiddelen naar Molene worden gezonden Te New York is onlangs overleden een Tammany man Murray Hall genaamd By de lykschouwing bleek dat de overledene een vrouw was Zg had ruim 30 jaar manskleeren gedragen De dokter maakte op de volgende wyze melding van het resultaat der Igkschonwing Ik verklaar dat Mnrray Hall op natuurlyke wgze is gestorven Hy was een dame Men scbrgft nit den Oelderachen Achterboek aan de Arnh Ct Met leedwezen vernemen we in den laatsten tyd de berichten omtrent de Hollandsche arbeiders In do Pruisische labriekesteden Slapte in de wevergen en gzerlabrieken is daa r sedert langen tyd een reden tot bezorgdheid Eerst werden de werkuren ingekrompen vervolgens de loonen verminderd en eindelgk begon men werklieden te ontslaan Natuurlgk viel dit lot het eerat ten deel aan de Nederlandscbe arbeiders omdat deten geen belasting betalen en ook uit vaderlandsch gevoel van den werkgever die natuurlgk de vreemden bet eerst gedaan geelt Is werkeloosheid voor den arbeider van welke natie ook treurig voor onze landgenooten bedroeft dit ons te meer waar zg gelokt door de booge loonen die in Rgnland en bet Rnbrgebied werden voorgespiegeld dikwgls zekere betrekkingen zy het dan ook met minder loon hier te lande vaarwel zeiden om daar te gaan leven met opoffering van bun familiekring en de rechten die zg als geboren Nederlander bezitten Velen die hier hun brood verdienen konden wilden er elders nog de kaas bg verdienen doch zy zonden nn biy zgn zelf brood te hebben Genoeg werd en wordt er voor een trek naar het buitenland gewaarschuwd de Nederlandscbe arbeider verkeert nog altgd in treuriger positie dan zyn Duitsche makker De laatste is aan hooge loonen gewoon en heelt er zyn leven naar ingericht De Nederlandscbe arbeider aan minder loon gewoon wordt door bet hooge loon weelderig en om een kwaden dag wordt niet gedacht het onmogeiyk achtende dat een crisis van i zoo langen uur zon kunnen zyn De arbeiders in onze dot pen die op labrieken werken zoaden slapte in den arbeid I kunnen trotaeeren omdat zg ban landbouw en veestal inog als middel van bestaan behouden ma r wie naar Dnitsebland was gegaan is met l ook alles kwgt Nien e Paraplules Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voior Dames en Hoeren gevoerd en ongevoerd en vorder vele NOOVEAlITei S A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Teleyhémt Mo 31 Beurs ivan Amslcrdaiu Sletkra 81 9 93 30 ttN I Vrkn KsnaaujiD Uert Ned W 3 8 81 4ilo dito dltc 3 I 93 l dito dllo duo 8 I 98 Hox ÜW qUui11 1881 98 4 lOOV TiUi lDa lirijf DS 1888 81 OotTlK OW k papier 1888 6 88 dils in rlTerU68 I 88M PoatMiL 0I met ooupon 3 Vil ditJ tiokel 3 94 ai auiiD Obl Hinnenl l8 4 4 66 67 dito Qaoona 1880 4 I 96 duo b Rotha 1889 4 SS dito bg Hop 1888 90 4 9 V dito in fioad leen 1888 6 dilo diU i ito 1814 6 101 SriWt Perp t Ukuld 1881 4 67 TiiKiij Oepr èona leeu 1890 4 98 Ge l uinBaetieD I l fieo ieenin urie C 96 Zoin AraRp t ohig 189 M UliIco OJi It Sch 1890 8 10 VlsaoiLi Olil lonliep 1881 i 84 V an D ll o hfialien 18V6 3 I SOOV KoniaiiAll Stfl lera 1894 3 91 I Sio N Afr Il ndalev and I 99 Arendub T bi Mg CarliBcaten 81 I eli M laohfi i j dllo I 436 Arn Hypotheekb pniidbr 4 66 101 104 164 9 nlt iig der Voratenl ud 1 Ot Hypolbitekb p mlbr 4l Naderiandai hit hank Mud Kad Handelinaataeh nito N W II Pao llyp h paodbr 3 Roll Uyiiotbe jkb pandlir 4i i8 110 Utl Hypotheekb ililo 4 UoariNS Ojat Huun bank aand Rtl8l Hypotheekbank paiidb 6 AMJSISt EquI hlr polh pandb 4 0 Mkiit t a il I i i orl 89 fao Uoll IJ Sp or Mij jiand 114 l Mü tot Gipl i Bt Sp aand 10 i 884 988 100 66 UI 97V Kad Ind SpeoiWag m aand I Ifed Zuid Ah Bpm aand 6 dUo dito ilik 1891 duo 6 Inul8poor l 1887 89 A Kobl S ZBid lui 8pwnia A H obi 3 Poi N Waraobau Weenen aand 98 100 100 ROal Dr Ruia 9pia Mlj Uobl 4 Balliaoba Hilo aai d Fuiown dllo aand 6 Iwang l ombr dito aand 6 Lnrak Ch Aïoir Bp kap oljl 4 dito dilo obli i 4 I AjaiuZA Ueni Vm Sp Hü obl 8 114 Ohio k North W pr ü t and l dilo dito Win Peter obl 7 I 141 Denver k Rio Or Spm eert T a 8 lUinoia Central obl in send 4 108 1 7 V4 LouiiT fc NaihTilli Oer V aand 74 Mexico N 8p Mii Ie hvp a 104 Misa KanH T 4pCt pre Baud 37 1 8 48 88 160 810 108 10 N YorkOnlaaioliWaal aand 86 Fenn dio OUo obllg 6 Oregon Calif Ie hyp in goud S 99 8t Pan Hinn k Uanit obl Un Pao Hoof Ign obig 8 dito dito Line Col Ie hyp O 6 OuraDA Can Bouth Obart T a nd riH G Rmllir k Na Ie h d e O Amaterd Omnibua Mi aand Hao Stad Amaterdam aand I Htad Rolterdam aand 8 Antwerpen 1887 99 Slad Bruaial 1888 100 HoHa Theia8ae ullr iiaalaoh 4 l 117 I OiniTKil Staauleenii 1880 6 Cf 117 K K Ooat B Cr l880 8 101 ras j bud Madrid 8 1888 34 Nan y r B t A ib Spoel eert I OPRUIMING der BESTEERENDE MANTELS COSTUMES Blou§en Peignoirs en Pelterijen Tot veel verminderde pryzen O SAMSOM Hulde aan de doudse Dichters 1 Veel heeft mjjn hart aan Dichtkunst zicii Igewgd en schoon het nimmer dronk nit d Hengstebron gevoelde t zich steeds vrolgk n verbiyd wanneer bet zich aan verzen la en kon Dus hulde bem die tfeestik lird verzon Hulde aan de Lier die aller hart deed j eveii eo door haar klank om simpati verwon 1 Zingt voort gjj Dichters t biyvo steeds nw streven ter eer van t Vorstlik paar nog vers op vers te geven 1 Ai berg uw Lier niet weg neem Haar ter hand zingt nog een Lied ter eer van t hoge Paar en laat het klinken door gans Nederland ter ere van de bigde huweiyksmaar 1 O talmt niet hot ogenblik is daarl Gg andre Dichters binnen Goudas wallen ontwaakt I staat op en rykt elkaar de hand I Dicht stanzas en sonnetten o gy allen en laat zo op Het Feest door Gouda jstraten schallen En Lier onaangeroerd verliest haar klank Onthoudt dit Dichters wie ge ook moogt tyn En lier met stof bedekt verliest de dank dor Dichtgodin en mensen groot on klein Dicht daarom voor het Paar in hermelgu en maakt u nü der toekomst tydgenotcn opdat wanneer gg zult gestorven zyn men zegge Zg dichtten onverdroten voor het verbeven Paar uit vorstlik bloed gesproten Gouda 1 Eebruarie 1901 AI VKIVTi fMTU i EEN 6ENEES1IDDBL TOOR ASTHIA Dr R SCHIFKMANN S Middel tegen Asthma goeft onpiiddclgke verlichting zells by de bevigsto aanvallen en geneest waar andere middelen lalen Vorkrygbaar by A Wolll Gouda in pakjes van i ISO en 11 S 7S VereeDigiDg tot bevordering der Hom GeneeswUze ALGEMEENS VKllGADi iUING OP Zaterdag avond 2 Februari 1901 in do Bovenzaal van t Oalë HEï SCHAAKBORD aan de Kleiweg Aanvang S uur n m Punten ven behandeling a opening van de vergadering l lezing der notulen e voorstelling van den Hom art d Heer HOFFMAN if vrye bespreking Namens Uet fiestunr de Secretaris BOON In het MAGAZIJN de AVONDSTER Dubbele Uuurl zyn heden ontvangen de nieuwste REFLECTORS nit een stnk prima SPIEGELGLAS vervaordigd voor verschillende doeleinde staande en liggende LICHTVERSPEEIDINO in alle groote Gasgloeilicht artikelen van pri ma kwaliteit en uiterst concurreerend Aanbevelend M M VA L00i Tel No 117 Gasatter Telephoonaet Qouda Abonnement f 40 per jaar voor pcrceclen tjinnen een kring van K M 1 gelegen j Aanleg en onderhoud gratis Het ne t is aangesloten aan het Ryks Intercommnnaalbnrean Op 1 November 119 verkregen nbonnomenten Contracten en voorwaarden vcrkrggbnar aan bet Bureau ACHTER DE VISCHMAKKT Zenuw en ülaaglijders vordi nit overtuiging als een werkelgke bolp in den nood het boek S3a a cLgr© ©3 unberoten Nt onUangsfe ran adres per briefkaart it ordt I dit boekje Iranco per post toegeionden door BLOKPOBL S Boekh Zaltbommel