Goudsche Courant, maandag 4 februari 1901

Maandag 4 Februari 1901 30ste Jaargani No 8418 mmm covrmt J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Ttlefaoa Na ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels u 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groofe letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd leleraaa Vo sa De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks niet uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maandeif is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers Vl lF CENTEN MaataehappH M ExiOoUaUe mm f FteloHa BifoH KaïUnttr fpoor Xedaüa BoomviM éO Bottentam Sociëteit Ons Genoegen Zaal KUNSTMIN ROTTEBDilSCH TOOHEELVERBOID Societé Artislique Theatrale ZONDAG 3 EBKUA RI 1901 FHESTVOORSTBLLING IKK aELEMEillIKIU VIN UET BHUieUjk van H U tl Koningin met Z U Bertog Bemdrik van Heeklenburg Schteerln m let schillerende Apttheose es Feest Preloog MAGHTËLT de Vrouw in het Kuras Geschiedkondig drama in 3 Aldeelingen o 6 Tatereclea tan N W Pkijpeb Personen in de Apotheose i PEINS WILLEM I H M KONINUIN WILHELMINA Z H HEHTOO HENDEIK KEDEELANDSCUE MAA D ENGELEN ENZ Z H Ed RESIDENT KEÜGEE 8ÏE1N QENEEA VL CHEISÏIAAN DE WET Prachtvolle Verlichting PEESTPEOLOOU die sal worden uitgesproken door don lieer H D HABUSEN als PAUL KEÜGEE Prijzen d r plaataen 10 76 1 0 50 en 0 3 Aanvang S nnr precies Gevone redactie voor leden der Sociëteit A VAN Vm BERG S 1 a g e 1 TIENDEWEG 73 EERSTE KWALITEIT RUNDVLEESCH Concnrreerende Prijaen BIEFSTUK 55 et per 5 Ous Aanbevelend A T n BERG TIENDEWEG D 78 ifffeellM0 € ougrr ien Jsyl Wette ter botongcling van het DSANKMISBHUIK voortaan overbodig Gewapend met om hoilmiddol Kf HfCMJ kan iedereen ijne oigen lamilie van do draukellendo hovrydon lells buiten medeweten der Ijjders Nadere inlichtingen verstrekt gratis en tranco do Firma J JOSKPÜUS KBen Uamg wÊmmmmÊÊÊÊmÊÊmÊmmmmtmmÊÊÊmfmimmÊmmitÊmmMmmmm m nm m Qelroeders STEEÏTSM A Bloemisten Turfsliigel 77 en 78 Struik én Stamro en OP BOTTEL PRAOHTWAAR steeds voorhanden Bloemon uil t Zuiden TELEPH No lU mf Wie werkelijk prijs stelt een nBCEMJH te hebben la t lich totograleeren in do W togrnfitche UnniUmrIeUtmg STTJDIO m V V D WAALS EL SINGEL 661 WÊ Ê i Het Bestuur derKiesvereeniging 1 BURGERPLICBT alhier stelt van t tot 1 Eebrnarl 190I de gelegenheid oijen voor hen die niel zeker zijn of zIJ voor hel uitoefenen van hel kiesrecht In aanmerking komen om inlichting te vragen by een der ondergeteekenden 3 IL NOOTHOVEN va GOOB H J NEDEEHOEST Sa Dr A V IISENDIJK H KNUTTEL P J BELLAAET C M JONG en D EUYTEH Geen Kinkhoest Geen Influenza KJuNiwauKE eTXbf Om ISinkhoest Influenza Borsten Keelaandoening binnen den kortst mogelijken tijd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlacht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DniivenBorst lionig Extract Si E L I A 1 T H E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van I Hoüeveranciers 70 ets 40 et bj J Ta TOEKEN Brnk Kp B V WIJK OudtvnmM KOLKMAN Waddinxteit U ItOLLHAN Bodunvm W J Ti DAM HaaitreeM P W V EDE Oudmatér H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Flacons f 1 Firma WOLVF Jk Co Weithaven 198 Owda n MJUliiea Kleiweg E lOo Oouda E H VtN MILU VeemUl B 12ff te Gouda A BOUMAN Moordrtcht PINKSK iVwuwwtwiad JJul A N VI ZESSEN ScAoonAotxm Het groote aantal zenuwkwalen ▼ 1 Mnv hooHplJii t fot d To fKR ndaln toskeii ni KaK plu1 b rMBb nMrM toe tr nM rM DOK itAfda Blla Diidtlvlf II door d rafdlKilio wttatUDlmp unfAwud K nt us iêa nlBBWM tUd konl U mr to l t ilj door het f brnlk luktüt TM dao Mavgttdtfntcn w f unolUli lun ksld wH hyatoInclacliA outU likiiiKKad o bMft di M koiidcrdo proeftaWDicfoii Uiuu v r de fvtiMl weratd w ldHd blijkt Ir sljn vuordouBttiinwkwftlanlIJdtDda meDiohhald I u faaMRwijM U nltifToiBden door aau grweMn OffleU tw üeiondbfltt Or Uonaii Welwi aii u VUiboraa n barust up d on dfrvtndlnx opgedua la aan W jKrlfo ptiiktllk l r wamichiBff nn h 1 h M cminakI prr i iis wwrilvM tIPMriM gtmmttikMmfltmn 4 r kuldl Miiailt llljli nn haft BcniiMr CMI mvdcBrdlrtlil Mat dUM oaaiwIjH waM ii werkelijk aehlttaraRdfl ra nluUu varkra aB an atl mukta uovfel oi KBiif dal vitn aen door deo uitvinder faiabnvaii warUa OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hir eerkamie ganeilng U nntm ko ai d ff rda de HU dnik vpi n tm ih Dit bo kj b T niet IIera tot het gnoU ib hek VffHtentl v rklanngen nmiiKUl liet wi E u dei nteiiw re tlii ni le en da dNannada Jieira l i iriuiliui lgp Kcvnllan verkwgrn nitw tkliif luaitr noh vndt iiipn dmitlii wetenMUBpimigke yer hiiii l li i i ii nit le iHfilliiflilit liliiilfii ilieaaiHlei i ti fNwiji it wiid lUu loumi d artohrirt v d m vuil tetnl r jrirTi u vwo hnagi e iltMrii1 gvtn ethiiiid ic Q nudar wflHa P inreta ma ir fro eitar at 1 poiy Ui t fr ri at ouflintont 1U Tw i tl f Hi i efaea 9ene r a r eaa hsl kniifc Owtinn ttiWti 1 Ciie enla 8a n t ral Qr Da n atol aro fnAX mad r nrrond Rrli Ie Jnnlii an P Fer illéf c ef tr i ie fi Hei hoieHial l A 0 i iieritfi Dr Soderln t lf el fljlunfola t i EitiDarlca mta if funtaifili r dln4levr der palv ni t m Eutl h inrlcMlng oor rRewnliidari ta Pai in ry S liaeari 334 Ca iRul vgn Atct i rMioh mui r u Curfv Or fiualeah arr d arU i Ziikniti Okarll b ft J thi 9 Sr 1 We fj n nr t nngaval Ie La farr ra tut l a vaa aae Caeiell Cao ral d tiygtae rrU Mk I Mé r bëkeade n n tooniluol of webaden aen leneamx of lenlKlMg buuoer kwaal gavoiidon lotte üjj die TrrcM scvaclan beritvrte an dMttoa redav bebbati wa ena Ann iill ri wiF r W nHM f t nir r r iHl tlrrnitnr l uafl ISi fitiin irACViiRNMatl rt iiiivMdiilütifld lU lvNt wi rv ü d kent lir ii ii riju mree tolia ooMptjii mi f a n KBHale haaf dp j ld aia 4 v irnoUp ltlii lna i Oe i iciaagdn d 4 i cuin tf lrhiMat k enmat eit antirbereltilia la lia v trd4 r hU sI ki n dia duor bcroatte fetreffeu weiJ n anBng lljdfn un d fevul an dMt rsn looale varieaim in te D a aiogen lel ipriki i r ar iDHgvel mDr ii k tl ki n eiiinifli tèt t wncMtr l vserl1j nd pi n p B ttei l iwaktt vrMwakklng an a tBU e ent w ilJ di rn U onder g nerektindtga bftiüiidollng i vrprHl lija maar do r de bekeada middelen ala enthoiidingseu aa kjudwatarkttnr afrilvfii l i ftlef hcbVii en ten ei vereoliilnealen a e noh aankeitaael en itl waalaa varMaeving Ie bat k aM kaefaella nel laUellfl aia Hlkkarinaan en laekar wardee vaar u eagae ar kkaeda pl n ander hel vatrkaafi aelilni U a ittn bal woa m v e hrleE lefl In ae bat i epen vae haedee en woelaa na al dai dria Htafortln van iicBwwlUderw la ook bao anea m lajea lijtfen a aan bicgkiaahl ee kneMelaniheld ooi as geconde lalfi eax losga aaraanen dia vaal eiel kal haora werk e eo i oitelljke reactie wjllaa voorkoman wordt driacend aan ai 4aB Bi h het boTaaTen elde werkje aan te aebaffan betwalk opaaaYraga kaaUlaae ae fraMa Tax b wordt door AMMtcrdnaa door M C LBBAH C0 Relllgawec O MvltardiiM r B TMn HAKTBM KOLfr Apotheker Korte BoefbUM LVtrMhl LOBRV dk HOHTOV Ondograch blJ de Oaardbrag P lC è Zn oadk Dnik van A BRINKMAN Op da lonnto kTrlaaBlaDb medlalute UateoDetalUnj lB de r WeluBua aofa m Mr ia HadlMha iuii m M ém ai Te r a atodMOie kw né Te Haar of Te Hoop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande v pracliEge Pakhiüzen gelegen te Gonda aan de Tnrlsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Wie zeker zyn wu d Edite Eikel CaeaO t ootvaHn tmmmrntaUw M v U i ra Mnii eB fai doi BumM gekoma onder da naia da nitviadR Dr HlohMlla vtmicdigd pdibtal maohiim ia hat mnldbarond étabUiinaMnt vaaOabiï BtoOvarok bokn alMbe JDrTQle tLeDf Cikel eacao tak TiwkwrtBP DtMML DtM StaMKta la Mt Mik idMU I aaofaiaiBa HBd d k vas dageiykKh tbnik mo k tkMtanb Tai poda voor ea kop Choooli4 Ala geneeabaoktiia dtuk bQ pnl tm diarrhee ikcdts bN walar a ialkwi TerkrUgbaar bj da ffliwiliull X Vtl Prü ïTsa Vt Kft TTSÖT Q ienatT tit enww di a had lullin latteaUadL Amsterdam KalreiBtrut 103 FEMSCnü STOOMVEEVESIJ ckeinische WissclieriJ TAM II oppëuheimek 19 Kniisha le Rotterdam 6ebreTei r i door Z M den Koninff dw Belgen I Eloofddepöt Toor GOUDA de Heer Aa VAN OH Az épeciaiiteit Toor het itoomeu en verTen T nalle Heereoen ÜBmeigarderoben alecok alleKmdergoederen Speciale inrichting roor het toornen ran plnohematitelii veeren boot enz Oordguen tafelkleeden enz worden naar da uieawttë en laatste methode geverfd Alle goederen betzü gestoomd of geverfd worden omchadelgk voor de fcezondtteid Tnlgena itaal bewerkt Tlüirry i WesdnbaUta a Ab g beele werold btikoud en 1 fiaroemd OnoTertroffea middel tegen II Mie II o r B t L o B g L e V e r I Maagiickten eu Inwendig ezoowel al ook uitwendig in bijna alle liektegev llen met goed Rerolg n te wenden Prys perflactB t 1 irr iwst I 116 TUarty k Wiudiriblf bezit eenalinog on ekande geneeek raolit en heilzame werking Maskt meeetal elke pijnlijke en geTBarfolle operatie iteheel O erbodig Uetdeze zalf werd etia 14 aar ud Voor oigaaeeaUlk rehonden beengezwel en onlaniif een bijna ggjaar kankerlUden gcueien Brenut geneiing en verKacbting der pijnen bij wonden ontstekingen oni Tan allerlei aard PrtJa par pot 1 180 per post f 1 60 Gentras Depot voor Nederland Apotheker HEMRI StitÜERS Rokin t Imiterdam Vat len dn t u batelli vm dirat m t ai SeliDluenolheke im k THIKHKI ie Fnend bel Kohilak OeMnni k G hiT WMVeeto ta oDtbiWen b het Untftal Llepdt ïitndae Ua S inuterdam lUk HM Deale WM i a M eli fUTDoAKaaiaeaa J7deapi i rvu e eetn a a erill taalk SIr 14 Mea W Rei WMolvt iBMMi Herziening van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen De BUBGËMEESTER der gemeente Gouda Gezien art e der wet van S Mei 1 7 Staats blad No 114 Brengt ter kennis van belanghebbenden dat ecne algemecDC opgaaf van den inhoud der kenniügevingen bedoeld bij gemeld art 8fl omtrent de herziening van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen in de kadastrale gemeente Gouda onder liyvo ging van den kadastralen legger en de plans op de secretarie dor gemeente IS nedergelegd ter kostelooze inzage van belanghebbenden gedurende twmtig dagen na heden Afgekondigd te Gouda den 2 Februari tt Ot De Burgemeester voornoemd R 1 MARTENS Op Vrijdag den achtsten Februari 4JI01 zal door de Commissie voor het schattmgsdijtrict Gouda of door een ol meer barer leden van des voorraiddags 10 ure tot drs namiddags 3 ure zitting worden gehouden in het gebouw Art Legi te Gouda tot het geven van mondelmjce inlichtingen aan hen die zich daarvoor aanmelden BuUcnIaiMisch Overzicht Omtrent de begrafenis van Victoria kwamen de volgende telegrammen Gisteren om ball drie was bet eerste gegedeelte der begrafeiiisplechtigheden algeloopen Het stoflelijk overscliot van de Koningin was op de aünit van een kanon door do nanwe afrateu van C owès gevoerd waar troepen gesebaard stonden daarna was liet aan boord van het koninklijk jacht Alberta gebracht waar het neergezet werd in een paviljoen van rood fiowee op het dek opgericht De stoet die van Osborne House naar de aanlegplaats trok was zeer eenvolidig maar indrukwekkend Achter de kist waarop de kroon de schepter en de rijksappel lagen gingen te voet twee groepen van aaozioniijkeD De Koning de Keizer en de hertog van Connaught liepen vooraan in de eerste groep de Koningin de prinsessen Cbristiaan en Louise in de tweede Toen het lijk aan boord van de Alberta gebracht werd roftelden de omüoersde trommen langdurig en kanonschoten vielen van de oorlogsschepen die in een rji van 16 KM tusschen Cowes en Portsmouth lagen De vaart van de Alberta tusschen do dubbele ry oorlogsschepen heen waaronder zeven vreemde oorlogsschepen heelt ongeveer twee uren geduurd Het voorby varen van het FEVILLEIOX 37 Gruf Walderoar werd yerrast door Clara s verlangen dat hij haar in hare kamer zou komen bezoeken het was hem eene gp oote teleurstelling dat hij xiJQ kind in bed vond daar h haar smid daga met JiMtina in den tuin had gezien Toen hix dicht bij haar bed stond werd htj ntetontroe ring de verandenng gewaar die er met de zieken had plaats glvonden In xulk een korten tijd hoe was dat mogelijk i Clarat Hel kind t ak hij vbl angst izijt gg ziek Mijn God ik heb u nog nooit zoo nrak geiien riep hij terwijl hij lich het angstzweet van het gelaat wischte Met geweld lichIwdwingend poojide hy eenige alle gsche vragen tot haar te richten Clara lag rustig met de saamgevouwen handen op het dek en tag haren vader met een vriendelijken licldevollen glimlach in het iiQgstig gdaat Dierbare innig geliefde vader 1 sprak zij eindelijk tontmoedigend verlammend werkt uwe te groote ïitfóe op mij bij de gedachte dat Gods U ons binnenkort van elkander zal scheiden dat ik u vaarwel moet zeggen Scheiden i mi vaarwel zeggen i wat bedoelt gij OanV stuaelde Giaat Waldemar iVaderl wide het bezorgde kind het is m jacht met het lyk der Koningin was een onbeschrijfelijk plechtig en indrukwekkend schouwspel Zoudra de Alberta naderde presenteerde de bemanning van slagschip of kruiser het geweer terwijl de muziek een treurmarsch aanhief de kanonnen vuurden iedere minnat een salvo al toodat gedurende den geheelen overtocht het kanongebulder en de droefgeestige maiiek lich voortdurend liet hoeren De zee bad in geen gunstiger toestand kunnen zijn Om bö vijven kwam de Alberta in het gezicht van tiosport waar het jacht met het stoffelijk ovor chut van de Koningin vannacht biyft liggen Sloepen van de oorlogsschepen zullen er de wacht bg houden De populariteit van keizer Wilhelm in Engeland heeft aanleiding gegeven lot politieke bespiegelingen van Kngelscbe zUde over een toenadering tusschen Kngeland en Dnitschland waarby de gevoelens der volken wel wat te veel worden verward met die van do vorsten Het Berl Tageblatt merkt dan ook op Het zon onze hartelijke instemming hebbon wanneer het gelukte om de goede betrekkingen die tegenwoordig tusschen de kabinetten van llerlgn en van 8t James bestaan op de volken over te brengen Maar daarbij mogen wij niet de eenigen zijn die geven Engeland moet toonen niet alleen in woorden maar ook in daden dut het onze vriend wil zijn Dan moet Engeland echter zijn politiek van splendid solation laten varen het moet mee belangstelling vóór en meer kennis van de gevoelens van continentale mogendheden toonen Daarop schijnt nu wel eenige kans te zjn De Westminster Gazette gelooft dat do koning die door zijn reizen en door zijn talrjjkerelaties met vele vreemde verhoudingen bekend is dien kant uit zal sturen meer dankoningin Victoria wier teruggetrokken levenhaar minder geschikt maakte voor zulk eenpolitiek t En aan het Berl Tagebl wordt uit Londen hetzelfde geschreven Men mag wel verwachten zegt de correspondent dat koning Eduard in de buitenlandsche politiek wat meer ScUwang zal brengen en dat hjj voeling zal zoeken met de toongevende diplomatieke kringen op het vasteland Op die wijze zon koning Eduard door persoonlijke relaties willen aanvallen wat hem aan minder nauwe familiebetrekkingen by koningin Victoria zou doen achterstaan niet moRclijk u de waarheid te zeggen vraag het bid ik u aan uatma aan Werner zij hebben q iets mede te deelen Kom dan tot raij tefUg vader ik heb u iets zeer belangrijks toe te vertrouwen ik kan niet leven ik kan niet matig sterven zonder dat ik met u gesproken heb Gij k mt toch spoedig weder gij keert toch dra tot mij terug vleide zij met blijkbaren angst Zonder één wuord te kunnen sprekent verliet Graat Walflemar zijn innig geliefd kind zocht eene wijkplaats id zijne kamer waar hij als dronken van denv enen muur naar den andere waggelde Toen trok hij drittig aan het schellekoord en beval den huisknecht den dokter te roepen Wat den ongelukkigen vader bij het gesprek met den dokter tol onbetwiste zekerheid werd hebbep mijne le jressen rrffeds geraden Clara ging met rassche scltreden den onbedwingbiren dood fegemoet Het onvermijdelijke van het ge v l Justina s verzachtende bemoedigende troostwoorden en des dokters dringeivle bede om den vrede van de patiënte niet door de vertooningen en luide uitingen van smart te verstore gaven haren vader eindelijk weer eeniire macht over zich zelven jfiewel er uren verliepen eer by de kracht bezat om naar de ziekekamer terufj te peeren moest hij er toch eindelijk toe besluiten In een paar uur jaren ouder geworden verliet hij zijne kamer steeds langzamer werd xijn tred hoe dichter hij bij die van Clara kwam aan de deur bleef hij staan en met een diepen tucht trad hij eindelijk binnen De zachte vreagdekreet lUave vader oefed hem oaar bet ziekbed de schreden richten De Daily N aws verschynt voor het eerst onder de verantwoordeiykheid van Lehraann als hoofdredacteur Sponde als tweede redactiar en Edwards als Manager Het blad bevat e n hoofdartikel onder het opschrift Een prachtige felegonhoid A goldm opportunity Daarin wordt gevraagd dat Ben alle boosheid en alle wrok zal laten varen by da groevO van Koningin Victoria Laat ons zoo gaat het artikel voortf iets doen om deze gelegenheid aan te gqjpen ten einde den oorlog te staken Lai de Kegeering de ganscho waarheid omtrent den staat van zaken bekend maken een tjdeiyko onderdrukking van do feiten kan de Eegeoring niet baton Haar parlementaire meerderheid werd haar niet gegevffli om oorlog te voeren voor eenwig Laat Obamberlaiii handelen overeenkomstig zün laatste verzoenende rede in het Lagerhuis en laat niet do loer van ge n schgn van onafhankeiykheid alle mogelgkhedon van Btaatsmunschap afsnydon Donderdag heeft geiyk al met een enkel wootd medegedeeld is de Kamer de eerste gewichtige beslissing in hot debat over do wet op de voreouigingen genomen mot toges 93 stemmen s het eerste trtike van het ontwerp der commissie goedgekeurd O dat artikel waren verschillende amendementen voorgesteld Charabran had illen lezen De uitoetonifig van het recht van vereenigiug heeft geen andere grens dan de rechten en de vryheid van anderen en de openbare veiligheid Uit amendement werd met 309 togen 216 stemmen verworpen Vry uitvoerig word beraadslaagd over oen amendement van Renault Mortiére aldus luidende Elko vereeniging association uit welke leden ze ook samengesteld moge ign kan vryeiyk worden gevormd zonder voorafgaande vergunning in den vorm en volgons de voorwaarden by do tegenwoordige wet omschreven zy is onderworpen behoudens de beperkingen uit de tegepwoordigo wet voortvloeiende aan de algcmeene rechtsbeginselen op overeenkomsten en verplichtingen toepasseiyk Uet amendement werd verdedigd door Beauregard die betoogde hoe moeiiyk hot was io de wet een emschryving v n vennootschappen fu vereenigingen op te nemen Do deSnitie welke do commissie thans geeft van ds associaties is onjuist zeide Beauregard Voorts is het wetsontwerp minder vryzinnig dan artikel 291 van het strafwetboek dat vereeniging van hoogstens twintig personen zonder voorafgaande vergunning toe laat De kleine clubs en verc isti gingon in Clara I hef kmd van ói vcel rofgen sprak hij met bevende stem het kan iÈh alles nog ten beste schikkan God kanjtlles nog ten goede keeren Ü ker mijn vader I twijfel daaraan en oogenblik Wat God beschikt is altijd voor ons best Alleen omdat het mg verlichting geeft verlanjj ik er naar u te zeggen wat mijn hart tftrwaart mijne rust verstoort ca my den slaap van de moede oogleden verjaagt Spreek mijn kmd 1 deel mij uw geheim mede ik stel uw vertrouwen op hoogen prijs en zal het mij waardig toonen Met hoorbaar kloppend hart sprak Clara tham over haars broeders liefde voor Majrie hare eenige vriendin en deslde haren vader meda dat zij bemerkt had dat Hermann in de vaste o tuixing leefde dat zijne liefde voor Marie hopeloos was terwijl zij juist van het tegen4 l overmigd was vHcrmann noch Marie ging de zieke voort fhebben mij tot hug vertrouwde evenmin tot hunne bemiddelaarster gekozen Marie ontvlucht mijne nabijheid en vertoont zich met op het kast el De lictdc tot mijn broeder ia harer waardig edel en rein met inspanning va alle krachten tracht zij die liefde te overwinnen en vermoedt niet dat ik haar geheim doorzien heb Harie blijft we omdat ztj bang is dat ïeratnd iets ontdekken zal Meen met vader dal ik gehruik makende van uwe tegenwoordige stemming u wil overhalen tot eene slissing gunstig yoor het minnend paar waarover gij later berouw zoudt hebben zulk eene bedoeling is verre van mij ik spreek t mdat ik moet omdat ik het als mijn do mindere belangryke plaatsen wordan nu aan de genade der rogoeriiig overgelaten Dat is onvordragoiyk I werd ter rechterzüde geroepen Trouillot kwam tusatshenboido zeggende dat het wetsontwwp der commissie niet öp zulke clubs betrekking had Zeg dat dan in uw wetsontwerp autwdorddo Beauregard Waldeck Uoussean mengde zich nu in het debat De regeering was niet zoo bang geweest voor een definitie do opstellers dar amendementen trouwens ook niet Men kon do conitregatifin die haar goederen ophoopen on vastleggen zonder fat do leJen van zulke vereenigingen ooit hun aandeel in hot vcroonigingskapitaal kunnen opeischen niet laten voortbestaan op dien voet De premier verzocht de Kamer het wetsontwerp der commissie in zyn gel eel aan te nemen De Kamer verwierp nu eerst h t amendement van Renault Mariére 300 togon 232 stemmen eu ging daarna over tot oen ander amendement dat door den abhé Lemiro was voorgesteld en waarby o a bepaald was dat de vereenigingen een gebouw mochten bezitten voor do byeenkomsten van haar leden Ook dit amendement werd met 361 tegon 96 stommen verworpen Nadat men nog eenigen tyd beraadslaagd had viel de beslissing over artikel oen en daarop werd de vergadering gesloten Het artikel luidt alt volgt ÏSM vereeniging associatie is een overeenkomst waarbg twee of moor personen hun kennis ol werkzaamheid vereenigen mot een ander doel dan de voordeelen uit die samenwerking voortvloeiende te verdoeleu De vereeniging is wat haar l taanbaarheid betreft onderworpen aan de algemoone rechtshoginsolen geldig voor overeenkomsten en v rplichtiogeo Verspreide Boricliten FaanKHUK Eergisteren hoeft kolonel Silvostre do ordonnans ofUMer van den president der Republiek Pa rys verlaten om den koning van Italië het grootkruis van het Legioen van Eer to gaan overhandigen De beambten van den Mctropolitaanspoor weg hebben in hun eergisteren gehoudenvergadering daar do verkregen concesHlesals voldoende beschouwd worden besloten dat de arbeid hedenochtend zon hervalt worden Tuist bad het bestuur der onderneming den profeet kennis gegeven dat heden het verkoer zou hervat worden mot een nieuw plicht be fhouw Zoo dicht bij h t grat v dör verliepen rang en stand hunne voorrechte en bekoorlijkheden de waarde van den mensch waar hij geplaatst zi is hoofdzaak Zij zweeg eenige oogenblikken Doch spocLlig begon zij weer schoorvoetend i Hcb ik verkeerd uedaan vader m t u dit alles mede te deelen t Vergeef m j dani Dat vraag ik u met ganschmijn hart t Met de oogen vol drlWenis op den grond geslagen zat Graal Waldepiar zonder te spreken aan bet bed zijner dochter eindelijk sprak hij bedaard met vaste stem Clara Hermann s liefde voor Marie is voor mij geen geheim denk niet dat ik haar afkeur wani ik chat het meisje hoog en heb haar wel zóó Hef dat ik haar dorh niet zonder strijd mijn kind aU inijnc dochter welkom zal hcetcn De verplichting die wij hebben legénoyer onzen ntand en tegen9ver onze vadtfrcD mogen wij niet als eene beu2elin beschouwen zij noopte raij uwfen broeder er aan te herinneren dal hij ak man van eer dit alles in overweging moest nemtti want Itfft bcrouw inijn kind I IS een wrcedc bestraffcr die een verwoestenden invloed he it op ons elak en onze levens vreugde Hermann s Jiclde moet eene kracht zijn voor geheel zijn leven die onafwheidehjItei H met hqm if want hij heeft tegenover de wereld met allerlei vooroordeelen te strijden Jlemint hy c dochter van den armen predikant zóó innig dat hij haar nietlemip als gade het slot zijner voorvaderen wil binnenletdon dan za Ik hem mijn zegen niet opthouden I Ifffrdt vervolgd