Goudsche Courant, maandag 4 februari 1901

gehkken genoemd persoon te vinden want hy was genoodzaakt geweest lang genoeg te huis te blgven loodat hg nn met de terugbokomene krachten met lust zgn landwerlÉ verrichte van bet hoogste Vetgehalte en van Prima Onvervalschte Kwaliteit wordt met stobds toenemend succes geleverd dooi Ue Goudsche UHk Inrichtiiuc De VOLLE ZOETE MELK 4 Set p Liter GEROOMDE MELK i 4 ROOMKARNEMELJC 4 GEPASTEURISEERDE MELK i cent per Literflesch tttrtoDMl en d t er oa de tien minaten een trein zon loopen Kn de ODnibnsmaataebappy waa er ook al ala de kippen bg eweeat met een prachtig concarreerend aasbod Toor dexellde lijn Te Qiljon dreigen ernstige ongeregeldheden een tienduizend arbeiders hebben er bet werk gestaakt met den eiicb van don icbtarigeo werkdag Itiue Oeneraa Fonza di San Martina heelt in de Kamer groote beroering gewekt met de mededeeling dat er te Bologna meer dan honderd millioen onbruikbare patronen liggen die een waarde vertegenwoordigen van vier millioen Oebruikt men de loopen be cbadigende patronen toch dan worden er 65 000 geweerloopen van ze8 lire bot stnk bedorven De op de aanmaak toezicht uitoelenende nlftcieren zjjn gestratt BINNENLAND 8TATEN G ENEKAAL K K H H T B U A m B R Zitting van Vrydag 1 Fobmari De beer Batgers van Rozenburg achtte de gelden op den thans gevolgden vaet voor de Amsterdamsche stelling besteed verspild tomeer waar door onvoldoende verdediging van Llmaiden en bet Noordzeekanaal toch de sleutel wordt prijsgegeven tut Amsterdam Wordt da commnnicatie rniit Amsterdam niet beter verzekerd dan de Ministor dit deukt te doen dan voorziet spreker dat de stelling in acht dagen uithongert Ook de heer Bultman wees op bet belang van de vrt e vaart op het Noordzookanaal De Minister dit erkennende vertrouwde dat bet leger dat hy denkt te scheppen met succes gemimen tjjd het Kanaal tegen overmacht kan verdedigen er tevens op wijionde dat in de allereerste plaats noodig is een gesloten kring om Amsterdam te voltooien De Veatlngbegrooting wordt aangenomen De Oorlogsbegrooting wordt aangenomen aet 28 tegen 3 stemmen nadat do Minister en de heer Rabusen de oorlogsultgaven verdedigd haddon tegenover de hoeren Fennema en llborda die de wenscbelijkhcid betoogden van meer streven naar verwezeniyking der vreedzame beslechting van goschillen waardoor de oorlog met zyn verschrikkingen onnoodig wordt Aan den heer Van Asch van Wyck beloofde de Minister de bekendmaking van het rapport der otAcieren commissie die den korton oeleningstyd in Zwitserland heelt onderzocht De begrooting vom Waterstaat word aangenomen na een Krt debat waarby de minister aan de heeren Kebbens Hterling l ansen van de Fntte en Van der Biesen verzekerde dat alleen flnancieele redenen terughielden van de verbetering van den Dordtschen waterweg waarvan de heer Rutgers groote concurrentie van Antwerpen vreesde De minister guj bovredigende toezeggingen omtrent do verbetering van bet Noordieokaaaal en van de haven van Dollml De West Indische begrootingon en de begrooting voor koloniën zün goedgekeurd evenals de wijziging der West Indische regee ringsreglemeuten Dinsdag te twee nren behandeling der zoogenaamde kinderwetten De Tweede Kaaor is tot hervatting der werkzaamheden opgeroepen tegen Dinsdag 12 Februari ten 2 uur De directeur der Staatsloterg bericht dat de 6 laatste trekkingen der 6e klasse van de 36Sste lotery in plaats van op 4 6 6 7 en 8 Februari gehouden zullen worden op U 12 13 11 eo 16den dezer maand Reeds zyn in 6 gemeenten van Zuid Holland met name te Lange Rnigeweide on Waarder Oudewater Haastrecht Boskoop Capolle a d IJ en te Krimpen afdeelingen opgericht terwyi in tal van plaatsen zoowel in de provincie Z Holl als Utrecht propaganda worden gemaakt voor de bovengenoemde vereeniging die zich zal Schoeien on de leest van Het Witte Kruis in NoordHolland Binnenkort zal eene algemeene vergadering van algovaordigdon dor afdeelingen knnnen worden tegemoet gezien tot verkiezing van een hooldbestnur Gemenifde Berichten 1 Men meldt nit Hengelo van 31 Januari Hedenochtend lyn alhier bet rywielmagazyn van den heer H Burgers te Deventer flliaalho uder B J Hueskos en het Jaarnaast gevestigd sigarenmagazyn van Ö J V ezel voor een goed doel nitgebrand Asswrantie dekt de schade i De A N W B heelt weer een nieuw geschikt propaganda boekje verspreid waarom en hoe ik lid werd van den Algeraeenen Nederlandachen Wielrydersbond Het somt op al wat de Bond voor zgn leder en het tonrisme doet en geelt daar zooveel mogelyk prentjes by Naar do s Hert Ct verneemt is de berechte H E kuiper te s Hertogenbosch die wegens bet afhandig maken van een bedrag van ongeveer I fiOO aan een boertje dat daar ter markt was geweest was veroordeeld tot 6 jaren gevaifgenisstrat uit het krankzinnigengestiebt te Medemblik ontvlucht Zooals men weet was R wegens krankzinnigheid uit de gevangenis naar bet krankzinnigengesticht te Medemblik overgebracht Uit Wieringerwaard schrytt men De eigenaardige gesteldheid van den bodem alhier met zgne groote hoeveelheid bronnen die ryk zyn aan kool en waterstof doet het getal aanleggen van bronnengas voortdurend toenemen Bg meer dan 50 huizen ziet men hier t gasfabriekje met zgn ketel boven den grond dat voldoende hoeveelheid gas oplevert ter verwarming Tan spyzen en dranken on tot schitterend verlichting der vertrekken Alleen hooge waterstand zooals onlangs met de hevige vorst tengevolge waarvan hte stoomgemaal niet kon werken brengt ongerief aan do verbruikers daar ze dan nog wel eens hun toevlucht moeten nemen tot de voor hen weldra vbronderde petroleumlampen en het lornnis In de Manchester Guardian wordt hot volgende verteld een beschamend voorbeeld voor het optreden der Kngelschen Den 30n December kwaraeu een 1000 tal Boeren allen Vrgstaters maar aangevoerd door Transvalers op de hoeve van een Kngelschen boor in het district Middelburg in de kolonie een zekeren Huntly Hnntly gal bun wat voedsel en paardenvoeder Toen de Boeren daarop doortrokken werd door een Kngelschen patrouille uit een ander deel der hoeve op hen gevuurd Den volgenden morgen kwamen de Boeren terug on gooiden den Kngelscbman naakt op het veld en verbrandden zgn huis f Noen zij vroegen Hnntly waarom hg verraad had gepleegd doorzochten het huis en toen zo geen enkele patroon kondon vindon geloolden ze zgn verzekering dat hg niets vjn de aanwezigheid der patronillo had geweten on gingen zy heen zonder iets aan te raken ATJEH Hot Hbld heelt twee particuliere telegrammen uit Batavia ontvangen blgkens het eersto telegram dd 31 Januari icbgnt de expeditie naar Samalanga reeds in actie te zgn Kr lyn zeven bontings genomen zonder verliezen de vgand trekt voor onze troepen terug Het tweede telegram van beden Inidt Tanah Moras is niet verdedigd bevonden Morgen bereiken do troepen Samalanga van waar naar Batoe Hik werdt opgerukt Hierop teokent het Hbld aan Itatoe Hik is bekend door de geduchte versterkingen tydens de eerste expeditie naar Snmalanga onder generaal Van der Ueyden 18S2 Toon hoeft men daar het hoofd gestooten STADSNIEUWS GOUDA 2 Februari ItfOl By navraag is ons gebleken dat de voorzitter van de Commissie tot herziening van da gebouwde eigendommen heet A A van Elk te Oudorkerk a IJ Dit in antwoord aan deu inzender in ons vorig dltmmer Qisteronavond half zeven ure geraakte vrouw Qedhuis op de Raam te water Dank zg het moedig optreden van den Brigadier van Politie U vah den Dungcn die zich gekleed te water begaf gelukte het hem na veel moeite deze vrouw van een wissen dood te redden De luitenant ter zee 2e kl C D Julias wordt mot ingang van 22 dezer geplaatst aan boord van H Ms wachtschip te Willemsoord M Ned Opera Rotterdam Woensdag 6 Februari a 8 de Meesterzinger Qelegenhoid tot plaatsbosproking en bet nemen van Couponboekjes Zaterdag 2 Febr s avonds 7J as Café Schaakbord Wy herinneren onze lezers aan do FeestYoorstelling van het Rotterdamsch Tuonoelverbond op morgen avond Zondag in de Sociëteit Ons Genoegen Het op te voeren stuk Machlelt de vrouw in het Kuras is een geschiedkundig tooneelspel hetwelk handelt in den tyd van het beleg van Haarlem en waarin Kenau Haaaelaar een der moedigste verdedigers was van deze stad In eene gisterenavond gebonden algemeene vergadering van de vryzinnige kiesvereeniging Oouaa is tot beatnursUd gekozen de heer H E vai def Roer Do rekening en verantwoording over het afzeloopen jaar werd nagezien en accoord bevonden Beao AiiSACUT Voor zoover bekend zullen in deze gemeente ter gelegenheid van het huwelgk van Hare Majesteit de Koningin geene feesteiykheden plaats hebben Wel zal dien dag aan behoeftige ingezetenen eene extra oitdeeling van rundvleesch worden gebonden voor wolk doel de Nieuwjaarscommissie zich bereid verklaard beeft gelden in te zamelen Hoge de moeite die bedoelde commissie zien daarvoor belangloos getroost niet onbeloond biyven en zg in de gelegenheid worden gesteld do armen difen dag rgkeiyk te onthalen Rbecwuk In eene Zaterdag jl gebonden vergadering is het voorloopige plan van cenige jongelieden om hier een ysclub op te richten tot wei keiykhcid gekomen en is bedoelde vereenigtng geconstitueerd ondor de naam Wilholniina Staande die vergadering werden als voorzitter secretaris en penningmeester respectievelgk gekozen de hoeren J van der Spiegel I P Engels en J van Spongen Jr Het valt niet te ontkennen dat het ontbreken van een ysclub te dezer plaatse waar zulk eene goede gelegenheid bestaat tot scbaatsenrydon en waar zooveel nitstekende rgders en rgderessen zgn aan ieder vreemd zal zgn voorgekomen het is dan ook te hopen dat nu zg bestaat zy ook den steun van de ingezetenen zal ondervinden hetzg door toetreding tot het lidmaatschap hetzy door geidelgkon bgstand MooRDRBOHT Op Zoudag 3 Februari s nam van 3 5 en van 7 9 uur zal by don heer N den Braber alhier de heer H F Smith van Amsterdam een billard soance honden INGEZONDEN Mijnfuer de Redacteur In nw nummer van gisteren las ik een bericht waarbg door den heer van der Feen wordt bekend gemaakt dat hot verboden is de ambtenaar die de beschrgvingsbiljetten komt ophalen ocnige fooi te geven on dat zg verplicht zyn de noodigo inlichtingen te geven Het komt my voor dat dit bericht te liiat komt wanneer de ambtenaren verplicht zgn inlichtingen te geven had men dit ovengoed op de beschr vingsbiljetten kunnen laten drukken en dan was dit voldoende geweest KEN BELASTING BETALEND BURGER GEEN AMBTENAAR L S De Commissie voor Kindervoeding der Ver tot Heil dos Volks beeft gemeend 7 Februari den trouwdag onzer Kunitigin voor hare kindoren niet onopgemerkt te moeten laten voorby gaan ei Uen een feestavondje te bereiden Het brood en de rgetepap zullen dan vervangen worden door broodjes met kaas en ham en chocolade melk Om deze kleinen toch tevens een aandenken aan dezen dag te geven stellen zg zich voor een tombola te honden van alles wat nuttig en aangenaam voor hen zou knnnen zgn Een warm kleedingstukje is voor menig kind soms meer waard dan een stuk speelgoed doch daarentegen zal een pop of bouwdoos vele hunner hun armoede voor een korten tyd doen vergeten De Commissie meende do stadgenooton met hun voornemen in kennis te moeten stellen Wellicht zgn er ondor hen die gaarne een kleodin fstukje zouden willen geven of zgn er kinderen die iets van hun speelgoed voor dit doel wenschen af te staan of indien geen van beide het getal is wel een kleine extra gave voor dit dool zouden willen afzonderen Vriendeiyk verzoekt zy u niteriyk Dinsdagavond e k nwe goederen of gaven te doen bezorgen bg een der onderstaande Commissieleden B PüNSïJilE Noodgodsteeg J J BiK Spieringstraat Gebrs KE RAiVDT Westhaven 200 Bur gerliJltB Btaud GEBOREN 31 Jan Barbara ouders E van der Laan en W D Holstar 1 Febr Sophia ouders J G Heus en S van Draauen Cornelia Jacoba Diderica ouders N Cos en K D Prince 2 Hermanns Petrus Marie Antouius ouders B Lakerveld en J C A van Kersbergen OVERLEDEN 31 Jan J E van der Burg 12 m 1 Febr a S Boot 2 j ONDERTROUWD 1 Febr H Hamerslag en A Bel L de Boos n A Oiootsodorst tllenwe Paraplule § Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Heeren gevoerd en ongevoerd en verder vele NOUVEAUTt S VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA f eleiiAmMB Xo Af Beurs van Amsterdam Vikra 81 lOOl V ♦ 8 9 101 87 98 u ill tkn 8iy v l FEBR NzDiauxD on Nad W 8 l i dito dito dltc I dito dito dito 8 HoiiaiB Ubl Goudl iaSl S 10 84V 901 91 99 881 488 101 104 184 9 118 uov 0 89V S 10 88 161 9 8 loon 100 1U7 1411 81 108 74 104 87 48 89 180 810 108 10 99 100 117 I 101 84 Kuu U U Obl BiDneill l894 41 dito Gflooa 1880 4 dito bij Bollil 1189 4 dito bg Hop 18S9 a0 4 dito ia Koad leen 1888 6 dito dito dito 1884 t ÜP INJI Perpet Khuld 1881 4 TeilliJ Oepr Cour Iaën 1890 4 Oa Ii emng Mrio D Gae leeam aerieC ZnmArs Bp T oblg I89S s Uliioo Ub lit Boll 1890 ViKEZDBU Obl 4 onbop 1881 f STliDtM Obligttien 1898 8 HoTTiapAM Stad laeu 1894 8 NsD N Ktt HiDdaUv und Arandsh Tub Mg CartiScatan DallMaatachappy dito Arn Hrpotbeokb pandbr 47 OuU Mjj der Voratenl aand Or Hypolbeekb paodbr 4Va Nederiaadache bank aaad Ned Handalmaataeb 8ito N W k Pae Hyp b paadbr 8 Rott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OoflTlNE Ooat HoDf bank aand KuaL Hypotbaekbauk pandb Amiuka Eqiit by potb pandb 4 Haiw L Q Pi Lian rert 8 Hm Holl U Spoor Mij aand Mij tot Bipl 1 9t 8pw aand Ned Ind Spoorweg m aaad Ned Zuid Afr 8pm aand S dito dito dito 1891 dito i iTtus Spoorol 1887 89 A Kobl S Zuid Ilal ap ipij A H obl 8 Pol n Waraohau Weonen aand Knal Dr Rnaa Spw Mü l obl 4 Baltisobe ito and Faaiowa dito aand 8 Iwang llombr dito aand 8 Ennk Ch Azov Sp kap obl 4 dito dito obliü 4 Aksuxa Cen P o Sp Ug obl S Gliie k Nortb W pr C t aan l ilito dito Wm 8t Peter obl 7 DeoTer k Bio Qr Spm oert T a llllnoia Central obl in goud 4 LouiflT k Ka rtlll Oer r aand Mexico N Spv Mg le hyp a 8 Mian Kama f 4pCt pref aand N Toik Outaa o k Weat aand Peon dto Ohio oblig 8 I Oregon Calif le hyp in good S St Paul Minn kkanit obl Un Pao Hoof lyn obig 8 dito dito line Col le byp O I Canada Can South Ohert T aand ViH G Eallw k Na la h d e 0 Amsterd Omnibm Mij aand j Rotterd TramweitMaati aand NsD Stad Amsterdam aand I ntad Rolterdam and 8 Brloik Stad Antnerpen 1887 i i 8 ad Bruaiel 1888 HoNn Theisa Eegullr Geaeluh 4 O larivR StaaUleenig 1880 8 K K Coat B Gr 1880 8 riv jr SUdHadrid 8 1888 Nat Ver B i Afb SdooI Ofrt OPRUIMIiXG dor RESTEERENDE MANTELS COSTUMES RIousen Peignoirs en Pelterijen Tot veel verminderde prgzen t SAM80M j ivd T Tiax EINDELIJK GEVO fpEN wy hadden bet schrgven dat hier onder volgt van den heer Lodivicus van Parys ontvangen rfonende te V zendyko Rodenhoek prov Zeeland onze verslaggever begaf er zich heen om zich persooniyk rekenschap te geven omtrent de waarheid die dat scnrgven bevatte Met veel moeite mocht het hen Lodivicus van Pargs volgena portret De heer Lodivicns van Pargs zeide alzoo reeds lang bad ik U eens willen scbryven maar ik wenscbto te zien of de genezing van bigvenden aard zou zyn en dat is zoo Sedert i maanden was ik Igdende aan inwendigen brand welke naar buiten sloeg n waarvan ik veel last bad hoegenaamd geen eetlust en met tegenzin verrichtte ik mgn werk De genezing gelezen hebbende van verscheidene personen die door die heilzame en krachtige Pink Pillen van Dr Williams genezen waren en die even als ik aan bloedarmoede leden besloot ik ze ook te gebruiken Na t gebruik van 5 doosjes was mgne genezing volkomen Het zal my een groot genoegen doen myne genezing gepubliceerd te zien wetende alsdan een weldaad aan de Igdende menschheid bewezen te hebben Ik ken personen die ook Pink Pillen hebben laten komen die goedkooper waren Uocb ze waren gefopt ik ben big dat ik de echte genomen heb het geld dat ik er voor opgeoUerd heb komt thans door een geregeld werk dnbbeld en dwars terug Wacht U dus wel voor de namaak Men zegge het voort Andere ziekten welke de zelfde oorzaak hebben zooals rheumatiek huidziekten algemeene zwakte beenziekte bg het kind en Bomtgds de tering zgn door hun gebruik genezen geworden Door de maag het opnamen van het voedsel te Tergemakkeiyken en door hot bloed te zuiveren genezen de Pink Pillen alle ziekten Prgs f 1 76 de doos f 9 por 6 doezen Verkrygbaar by SKABiLti Steiger 27 Rotterdam boofd depothouder voor Nederland en Apotheken Franco toezending tegen postwissel Ook echt verkrygbaar voor Gouda en omstreken bg Wolff Co West Haven lüS Men geve acht dat de eehtt Pink Pülen tan Dt Wmami zich in een bonten kokertje bevinden met rooskleurig papier omwikkeld waarop met blauwe letters gedrukt staat Pihdm Pink pour Penonna Palet du Dr WiU Uamt Verder moet zich op ieder uitwendig omhulsel bevinden een wit strookje papier over de lengte dor étni geplakt waarop staat Prij 1 75 Old de dooi 9 Old per 6 doozen Eenig dtpothouder voor Nederland Scabilié Steiger 27 Rotterdam Voor dt gebruikiwiize raadplege m n de ingeiloitn Bollandaehe Cireulaire ADVERTElNTIEiN V De Heer en Mevrouw COS PmxcE geven kennis van de geboorte van een Dochter Gouda 1 Februari 1901 ♦ Heden werd ons eene Dochter geboren T VÏ VLIET A VA VLIET VEaMiij Omda 2 Febr 1901 Telepliooimet Cfouda Abonnement f 40 per jaar voor perteelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Ryks Intereommunaalburefg Op 1 November 119 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrbgbaar aan het Bureau ACHTER DE CHMARKT 80ÜD8CHE KAAS in verse kwaliteiten van IC 4 cent per half Kilo LEID8CHE KAAS SS cent per half Kilo en EDAMMER KAASJES van f fl M p stuk zyn steeds verkrygbaar by De Gttudsche Nelk lorrchliiH UITVOERING met welwillende medewerking Y den Heer C ARENTZ Jz Piano van Gouda op DiDsdag 5 Febr a s b j lei kr N DCN BRtRËR le Uoordrecbl OPVOERING VAN BE mi m S KD Kinder Operette in 5 bedr onder leiding van den hr J Ekqelbriot Aanvang 7 uur le Rang f O ÜO 2e Rang f A M Ündergeteokende beveelt zich beleefd i tn voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlgke schotels en alles wat tot bet kok vak behoort desvivlangd met byievoring van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Piiikseii Cuisinier Westhaven 182 Roomboter nit GEPASTEURISEERDE ROOM gekarnd on van gtlgkmatig fijne Kwaliteit wordt dagelgks versch geleverd door h tiouiische IHi llt liiriclittiig De TAFKLBOTER k f t M per Kilogram NAJAAHS GRASBOTEB voor konkenge brnik k f 1 40 per Kilogram Bestellingen worden tweemaal daags aan hnis bezorgd GASORHEMEHTEH RUIME KEUZE LAGE PRIJZEN Goedkoopst adres voor degelgke Gasgloeilicht Artikelen bg M m VA LOÜ In De Avondsier DUBBELE BUURT Tel No 117 GasSttery EEPBEFOITAHTm Heu wordt verzocht op t MEftK te letten ÜJT HIT MlOiZUM TAR M HAVKNSWAAYZOi E GORZNCHEH De THBEËI worden afgel K rerd in verzegelde pakjes van try twee en een half en een Ned ons met Termelding ran Nommer er Pr 8 Toorzien van neveDstaanri Merk Tolgeaa de Wet gedepo FDeerd 2ich tot de o itTOeriiiK van geëerde orden aanberelende 4 breebaXrt lz GKKfN BKTKR Kres voor alle soorten SCHOÏINWERK dan het HwnUiBtscli ScIimd en UarzeDiBaga2i g apleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OPnVIMINCl van alle Winter Arti kelen in ongesorteerd SCHOENWERK Aanbevelend C SMITS AJle reparatiën en aangemeten werk tfOjpjk FOÜB OUD f m SCHIËDAMiMEK GEFEVEB Merkt NIGHTCAF VerkrUKbasr b t M PEETEES Jz N B kiê bevqi rao cbthtsiil i Muihet en kurk itewU voor sieil rui d a num ler Fin P HOPPB Toorjaars Uitverkoop In het filCHOEH en hA ARKEVUM kG kEtJÜH VAN B V Toiigerloo KORTE GROENENDAAL zal vanaf 4 VERRUARI een CROOTE l ITVERHOOP gebonden worden M Die wil profiteeren van deze gelegenheid verzuinie niet de uitstalling te gaan zien AANBEVELEND J p Mütenial S i i n o o 9 iCS t B 9 o f l Kort overiicht onier PrUacourant SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 por 12 12 12 flesch ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 MADERA S droog en zoet 18 VERMOUTH Xa Turin 1 50 k s 8 O Q BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC k t 1 75 f 2 25 f 2 76 f 3 25 f 3 75 on 5 SCOTCH WHISKY 2 26 H 09 O Pi BOI 3DE A TJ2S LISTRAO l llATEAtJ VALROSE St ESTEPHE Ht EMILIÜN 1894 § PAUILLAC 1893 S GH VVKS Witte Bordeaux SAUTEltNE ü ZKLTKNiiKK Moezel BOURGOGNE De flcascben zgn in de prgzen begrepen Bg elke hoeveelheid verkrygbaar by Per Fl Per Ank 46 Fl I g f U 65 Nto f 27 76 31 86 42 53 42 53 84 84 42 42 87 60 47 9 t PS8 o o 0 75 OM 1 1 25 0 80 1 0 90 1 10 en worden il 3 ets por stuk teruggenomen e flrina T CRERAI Gouda KLKiivE 2 Si els r els D T l r 115 Dl meent geliefde nottedittit UPÜËN DUUR REVRBDIUEND R STORY CLARK MASON HAMLIN CARPENTER NEEDHAM ANN ARBOR AMER ORG Co Al doze fabrikaten in voorraad en in billijken prgs wedijverende AMKniHAANItlCIHB ia voorraadZie Magazgn Markt No 97 van TBTHCU MAY M US i Co e a STEMMEN REPAREKREN L C DELANGi VERHUREN INRUILEN ff To beharen Strykstokken s v p in te leveren op den laatsten Zaterdag derm aand tOoedkoopste en aolledii adrei voor Vervoer van Inboedel zoowel binnen ali buiten de itad met geilotca wageiie is bg A GhRAVÈSTEIJN Bleekerssingel S 87 AUei iroriU tenen TrantporUKohade venekerA Ben uitmuntende CE1T8 STGAAB mLèrnm mêMm verpakt in BLIKKEN KISTJES van 50 stuks k f 7 00 AUecn verkrygbaar in het SIGARËNMAOAZIJN KOR l E TIEN DEW EO D 2 S Vaw UlJ GA4liDEi lllftiLHL II PAKIIIJLS Te huur OEVltAAUU een ftkhuis van niet te grooten omvang en by v iorkenr in hot midden der stad Brieven met prösopgoaf onder No 2498 aan hot Bureau dezer Courant F p mm TIEKDEWEG 59 6L0EILICHT KOUSJES 13 CENT PRIMA QUALITEIT 0 Ct EXTRA STERJf en LICHTGEVEND 30 Ct