Goudsche Courant, maandag 4 februari 1901

No 8410 Dinsdag A Februari 1901 30s e JaiiiTgc ng mmxm mmm I ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken tiMf St De uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgg per drie maanden is 1 26 trance per post 1 70 Alzonderl ke Nommers VIJF CE TEK TelefMa H ADVEKTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruiintei Inzending van Advei tentiën tot 1 uur des midi PaiR Expeller Btet ju wwdt dit mid p JutiUnid iavT TiBf inc wa d teMa Rlinn lUk JMi t T rtoildl i d nf la tal la iwal DU W r ¥ n M du T out i d f TWtrouwn Mm l tu M M hli i lnaurk Altar iodaBMrtaM tl k i T bu ▼ TnrU m Buuteri fjj llttntCa Jlsttntin g r Wie werkeiyk prijs stelt een nEOELIJK to hebben laat zich lotograleeren in d ê otografiacHe HnnUlurlehlimg STTJIDXO m P V D WAALS Fi SINGEL aei llllT IS eill Se ibonnementt VooratelUng Woensdag 6 Februari 1901 HET ROÏÏERDAMSCHE TOOKEELOESIELSCHAP Directeur P D VAN EIJSDEN Oplraieii ran WIIIEI VAN MLEN Groote Dagen Blijspel in 3 bedrijven Aanvang aeht ttur V Gewone bepalingen en prijzeui Druk van A BRINKMAN Z Gfoui Sociëteit Ons Genoegen Za l Kl NSTMIN BOHERDAISCB TOONEELMBOHD Societè ArtiaUque Tbeatrile ZO NDAO 3 KEBKUAKI 1901 FEfiSTVOORSTBLUNG T UZLEOKKIIKID VAI IICT ButeeHJk van H M il Koningin met Z It Hertog Hendrik van Ueeklenburg Schwerin m l t schillereDile Aptüteose es Ftd Préoj MACIITELT de Vrouw in liet Kuras üewhiedknndig drama in 3 Atdeelingen ol 6 Talereelen van N W PuUfEM Personen in de Apotheose PEINS WILLEM I H M KONINGIN WILHELMINA Z H HEBTOö HENDBIK NEDEKLAND8CHE MAAGD ENÜELEN ENZ Z H Ed PKB8IÜENT KKUQEK STEIN GENEKA iL CHBISTIAAN DE WET Prachtvolle Verlichting KËE8TPR0L00U die zul worden uitgesproken door den Heer H D HABM8EN al PAUL KKUGEB Prijien der plaatsen 10 75 J 0 60 en 0 30 Aanvang S nur precies Gewone reductie voor leden der Sociëteit Hel RA T OR van P JOS VAN RAALTE Advokaat en Profuieur te ROTTERDAM is Verplaatst van ZÜIDBLAAK No 26 naar BOOMPJES 3i QéliroecleisSTEEZTSIlA Bloemisten Turfii ngcl 11 en 18 Struik en Stamro9en OP BOTTEL PRAOHTWAAR steeds voorhanden Mloemeu uil l Zuiden ÏELEPH No lU fff Müne PRUIKEN Baarden enz hebben verloden jaar de Maskers welke daarvan waren voonien op hot bal in Ons Genoegen pr mem t beh le Ook voor dit jaar ign xjj weder xy oorra a ca I Tinunermans Dnbb Buurt GOUDA Tc HnwrofTe Koop om terstond te ahnvaarden twee naast elkander staande praclitige Pakhuizen gelegen te Gouda aan de Tnrisingel Te bevragen Lange Tiendewcg D 29 A F MARTENS C GOUDA Kleiweg E 9i Aanstaande Maandag 4 Februari begint de Groote Jaarlijksche OPRUIMING Alle goederen worden txit Spotprijzen iüt erkoclit MEN ZIE DE ETALAGE ET W MMH M Het Bestuur derKiesvereeniging IWP BURGEHPLICHT alhier stelt van tot 1 Febrnarl I90I do gelegonheid 013011 voor hen die niet zeker zijn of zIJ voor hel ulloerenen wa i hel kle§rechl In aanmerking komen om inlichtaig te vragen bij een der ondergeteekenden J M NOOTHOVEN vik GOOE H J NEDEKH0R8T 8 Dr A TAN I JSENDIJK H KNUTTEL P J BELLAART C M Dl JONGJen D BUYTER GROOTE DITTERKOOF IN De Roode Laars en i Goedkoope Winkel i Mie Etalage ipotprljzen AANBEVELEND J VAN ZONNEVELD Anilsepllsehe Tandpoe ler en Anllseptl§ch Mondtincinur nu K ASHVTO Tandartt te Gouda OVBRAL VERKRIJGBAAR AgoiipmPV knd G USSELSTIJN Blanwstraat Gouda JAARLIJKSCHE OPIHJIMII G IJl i u III I Gekleurde Japonstolfen en Zwarte Japonstofreii Partij LAPPEN tot spotprijzen SCHENK fe Zn BBHcnIandsch Overzlciil In een telegram van den 2en Februari waarin de plaats van alzending niet genoemd wordt meldt Lord Kitchener dat de bezetting van Modderiontein aan den Oaterand tan Zuidwesten van Krugersdorp door duizend Boeren is aangevallen De ontzetUngscolonne uit Kmgersdorp gezonden slaagde er niet in te voorkomen dat de post genomen werd i er zijn geen bgionderheden ontvangen maar de gevangengenomen otScieren en manschappen van de bezetting liJn te Vereeniging aangekomen Reuter seint nog Tweeduizend Boeren onder kolonel Blake bevinden zich opPortugeesch grondgebied vermoedeliik met het doel de hier aanwezige Boeren te bevrgden De Portngeeien besloten de alhier zich bevindende Boeren die weigeren zich aan de Engelschen over te geven naar Madeira te zenden Ongeveer honderd personen zün Zaterdag in do hospitalen opgenomen meest ten gevfl e van bezwgming en kneuzingen Er hebben twee ernstige ongelnkkeu plaats gehad veroorzaakt door het slaan van een paard De Wet s colonne is gezien door de voorhoede van kolonel Marshall s strijdmacht De Wet trok Zaterdag naar het Zuiden tnsschen Sannaspost en Tbabauchn met twee wagens en een aantal Kaapsche karren Een gecombineerde betreging van zeven Britsche colonnes wordt thans uitgevoerd met het doel het Oostelijk deel van Transvaal van Boeren te zuiveren De troepen mkken van verschillende punten vaU de Johannesburgen Pretoria lüu en den Delagoabaaispoo weg op Zij zullen evenwel allen op hatxallde poat uitkomen De begrafenis van Koningin Victoria heef volgens program Zaterdag plaats gehad De trein met den Koning de koninklijke familie en bet stoffelijk overschot der Kontaigfn die eergistermorgen te 8 63 van Gesport vertrok onder het gebulder vu de plechtige salvo s der kanonnen kwam te 10 68 aan het Victoria station aan De Koning de Koningin de Keizer en de andere vorstelijke personen begaven zich onmiddellijk naar het voor deze gelegenheid ingerichte paviljoen waar zij met de grootste hartelijkheid de Koningin van Portugal België Griekenland de kroonprinsen van Oostenrijk Rusland Denemarken Zweden Italië ep de overige vorstelijke personen ontvingen Inmiddels droegen twaaU Garde oldaten onder bevel van een officier eer FEVILLEIOX wilskrachyT 38 Clara I het is mij ala menK niet gemakVeltjIc gevallen de zege over de vooroordeelen van myn felijken rang te behalen Ik heb het meisje lief en iu ht hau hoog om haar eenvoudig karakter de wijte waarop xy bij hare broertjes co stUQes de plaats hunner moeder vervult is boven mijn lof vcrhcverj zoodat ik in geen enkel opzicht iets te n Marie heb Zijt gij nu gerust gesteld Zijt gi tevreden over uwen vader lief kind V TToeg Graaf Waldemar tae ter God moge u uwe trouwe vaderliefde Iconen met Zgn njksten legen op deie verbintenis I Uwe woorden hebben mij van een drukkenden last bevrijd een last die mij reeds lange bezwaarde Nog eenmaal heb dank vader I De zieke voelde zich loo moede en aangedaan tia dit onderhoud dat zij terwijl haar vader nog BUcC haar bed zat de opgen sbot om den nrkwikkeaOen dtap te vinden dien zij aoo lang onöieerd had Wat li zij daar kalmt Haar jeugdig kindergezichtje was naar het sdieen in een krans van licht gehuld y geen sweem van pijn was er op te aanschouwen üUaar vaden staarde op het liet gelaat tot hem ar tranen in fe oogen gproqgen zij had hem alüjd vreugde berfld nooit Tcrdnet fedun Hij wilde ia deic pledinge stille biedig de kist ilaar het kanon affuit buitenhet station Daarop legden de grootwaardigheidsbekleeders de kroon den scepter doi rijksappel en de insignién van den KouMoband op de kist neder Te U 33 zette ip toet zich in beweging Bet was een gure winterdag zonder zon af en toe viel er wat sneeuw Dniieodeu stroomden reeds vroeg in den ochtend inde richting Tan het Hyde Park of naar de straten in den omtrek van de St Jamesen Buckinghampaleizeii Achtduizend politieagenten en dertigduizend militairen hiel4en overal de verbazende volksmenigte in ledwang die voor het overige zeer ordelijk en doodstil bleef terwgl de rouwstoet voorbijtrok Deze was ruim twee mijlen lang zoodat de ipiti van den stoet zich nab Apsley Gate moest opstellen voor de lijkkist aan hot Victoria station werd opgeladen Wat bizonder trof wa de indrukwekkende stilte onder de volksmecigte Van de affuit waarop de kist stond was maar weinig te zien Over de kist lag een wit maar keurig afgezet lijkkleed met haast geen bloemen verder lagen op de affuit drie kranen De Koning die tnsachen den hertog van Connaught en den Ddttscben Keizerinreed had de hoogste Engelsche uniform aan die er wat somber uitziet en een bepluimden ateek op het hoofd Keiier Wilhelm droeg zijn nieuwe uniform van Engelsch veldmaarschalk Do Koningin reed met enkele van hare dochters achter den Koning De stoet werd gesloten met liofkoetsen De equipages vertoonden zoo min mogelijk rouwverslerselen Toon de rouwstoet de St James straat inging Bi eelde de stafjnuziek Chopin s treurmarsch Wilhelm zag er tamel k ontdaan uit naatt den veel Sinkeren koning Bij bet voorbijtrekken van de troepen hielden de soldaten het geweer met de kolf naar boven en de officieren hun degens mat de punt naar den grond de troms waren omfloerst De rouwversieringen aan de huizen langs den weg van den stoet waren een teleurstelling Er was niets bizonder smaakvols Onder de bereden groepen in den optocht trokken de schitterend uitgedoste vreemde militaire attaches sterk de aandacht Het stoffelijk overschot der Koningin kwam te 2 30 te Windsor aan Toen de stoet gereed was om van het station te vertrekken wilden de artilleriepaarden die voor de affuit waren gespannen en langen tjjd in den kouden wind hadden gestaan niet loopen welke pogingen ven ook deed zg waren niet vooruit te krijgen De Koning was zichtbaar verstoord ieder een vreesde dat er een ongeluk zou gebeuren De Earl Marshall wist niet wat te ure afscheid van haar nemen en zijn hart los maken van haar aardsch omhulsel opdat hij gedurende de weinige dagen die zij nog bij hem bleet haar afscheid gemakkelijk mocht maken door zijne bedaardheid en door de t ttz om niet aan zich zelven maar aan haar te denken Het waren onbeschrijfelijke moeielijke oogsnblikken de oude soldaat weende als een kind en verliet eindelijk de kamer zonder hoop doch niet nder troost De zieke werd nog even iets beter in weerwil van hetgeen de dokter en Juatina in t midden brachten gaf Graaf Waldemar zich weer aan eene bedncgelijae hoop over De geneesheer herkende juist in dit opflikkeren van het levenslicht het onbednegehjk teeken liat het dra voor goed zou uitgaan Clara zelve liet zich niet misleiden bereid om te sterven sag zij het Uatste oogeoblik vroom cnvrcdig te moet De G4 ia Angelica was nog op den Fetsenburg Marte had gehoor gegeven aan de dringende be van den Graaf en bracht mede hefgrootste gedeelte van den dag bq hare lieve vriendin door nare plaats in de pastorie werd ingenomen door de vrouw van den geeuwen Hubert Angelica kon zich niet begrijpen waarom zij op het kasteel moest blijven en zou reeda sinds lang zijn vertrokken als zq Juftinn iiiet beloofd had no een poo e te blijven De koele trotschheid der jonge Gravm verdween althans eenigszms te midden van dete omgeving alleen de beminnelijke fijngevoelige Mane werd op de vroegere hooghartige wijze door haar bej end Clara liet geen uur voorbijgaan zonder op Angelica s gvmoed te erkeo bet geduld vaa uilk een eugel was noodig om de doen Op dat oogenhlik traden eenige matrozen vooruit en boden bun diensten aan De paarden werden ving afgespanntn de strengen werden aan elkander geknoopt tot een lange lyn de mat 0 H plaatsten zich op eeu ry en trokken fUo 4e affuit naarde St George kapel n 4 De dienst in de St George kapel was zeer indrukwekkend hjj had plaats volgens den Anglikaanschon ritus met koren van Gonnod Tchaikowsky en Spohr De aartsbisschop van Cantershury sprak den zogen uit Na den dienst begaven de koningen prinsen en hoofden der mission zich naar Windsor Castle waar de Koning hen ontving Het stoKelijk overschot blijft tot Maandag in de Albert Memorial Chapel De eerste zitting van het Oostenrjjksche Huis van afgevaardigden is juist zoo begonnen als die laatste in Juni gesloten werd De Tsjechen maakten toen zooveel lawaai dat minister Von Koerber voor hun de vlag moest stri ken en thans viel ook van de Tsjechische banken het eerste schot De radicaalsten der Tsjechen hebben gisteren met de woorden Hier is een Slavisch parlement I hunne landslieden opgeroepen tot eeu hardnekkig gevecht en tot voortzetting der crisis De zitti pfgaf aanleiding genoeg om te toonen dat net ernst is met den strgd tegen de Regeering en de Duitsche partijen Dat begon al dadelük biJ de aanwijzing van den heer Weigel tot ouderdomspresident De aanwijzing werd gevolgd door znlk eeu helsch leven dat iemand boorcn en zien verging Het duurde geruimen tjjd voordat de heer Weigel aan bet woord kon kome i En nauwelijks had deze goedige oude heer een paar woorden gezegd of het gehuil en gejoel begon weder Dit alles belooft veel voor de nieuw geopende zitting Maandag moet de troonrede worden uitgesproken En als dat geschied is tal de obstructie beginnen de obstructie die nu eenmaal in Oostenrijk elke parlementaire werkzaamheid schijnt te zullen verstikken AVat zal de heer Von Koerber doen om aan dien toestand een einde te maken f De conservatieve meerderheid is to klein en ka n bovendien niets doen wanneer de lawaaimakende minderheid het niet toestaat Den steun te vragen van de Dnitiohe partijen zou den toestand nog moeilijker voor hem maken want de Duitsche groepen die voorstanders waren van een vriendschappeIgke regeling der taal quaestie zjjn hljna allen vervangen door de heftigste Ali Deutsehe Og tegenstanders van elke concessie telkens wcdcrkeerende herhaling niet moede te worden lod zegende hare pogingen met onuitsprekelijke vreugde kwam zij emdetijk tot de ontdekking dat het mogelijk was Angelica s gemoed voor zachtere aandoeningen vatbaar te maken Deze had in de laatste dagen vaak uren Ung bij de zieke doorgebracht en haar op haar verzoek uit den bybel voorgelezen Wie kon ooit het hart gesloten houden voor de schoonheid de waarheden van dat boek Angelica leerde hierdoor voor het eerst de zieke begrijpen hare vroomheid die haar den schrik des doods en den angst voor het sterven had benomen waardeeren den bijbel eeren waaraan dit ieugdige meisje hare liefde tot God ontleende waardoor zij die helde sterkte zoodat zy van alle hefeltjkheden deier wereld zonder morreii n klagen afscheid nam om zich geheel aan God il over te geven Angelica sprak met meer d meminK tegen da zieke was vriendelijker jegens allen alleen tegenover Marie blee zy de rijke voorname Gravin von rnhetm Kena op esn morgen zat zij weder geruimen tijd bij de zieke zij ha9 naast haar bed ptaau genomen en wilde haar voorlezen Clan verzocht haar fluisterend Buig a wat over mij heen kom met uw oor dicht bij mij ik wilde u wat vragen Angelica sprak u waarom houdt gij niet van mijne vriendin AUrie V De Gravin was trotsch en fier doch cene onwaarheid eene leugen had oog nooit hare lippen becoedeU Ietwat verlegen Antwoordde sij Clgra ik weet het nteL Wilt g j bet weten Mag ik bet u zeggen V hernam dis zidce Opnieuw pogen te regeeren met behulpvan § 11 dat zon een feilelyke afschaffing der Grondwet een terugkeer tot hetabsolutisme zyn die Duitsdhers noch Tsjechenzouden kunnen goedkeuren Reeds nu hebbende radicalen en socialisten groote overwinningen behaald een nieuwe parlementsloozeperiode zoa de revolutie in Oostenrijk kunnendoen uitbreken Het parlement ontbinden f Maar de ontbinding brengt de zaak geen stap vorder Wanneer de Keichspost goed is ingelicht zou de Regeering het nog eens willen probeeren Maar dan nadat ziJ eerst de kieswet had gewijzigd en voor het thans gangbare kiesstelbel het algemeene kiesrecht in de plaats had gebracht Dan heeft het volk de gelegenheid lich uit te spreken Eu wellicht zal dan een Parlement te voorschijn komen waarmede geregeerd kan worden Want zói gaat het niet I tu i Verspreide Berichten FuxutuK Naby Parijs is door een tweetal officieren geduelleerd tom de Droyfuszaak en met eeil zekere genoegdoening deelt de Intransigeant mede dat de joodsche cavalerl t ficier Fernand Ratisbonno ernstig gewond is t Zal er uiterst plechtig en gewichtig toegaan by bet hnweiyk van den kamerpresident Paul Dechanel n mej R n e Brice voor den bruidegom zuilen als getuigen fungeeren de president der Republiek en de doyen der Acadeaie Legonvé Door de werkstaking in de kant industrie te Calais die nu reeds tachtig dagen dnnrt is reeds een bedrag van twintig millioen teloor gegaan waarvan drie millioen aan loones Den gemeenteraad van Pau komt de eer toe de eerste in de nieuwe eeuw te zjjn geweest die het rollend trottoir practiseh zal gaan toepassen De burgemeester heeft een contract geteekend met den ingenieur Medel bielle voor het aanloggen van een dubbel rollend trottoir dat do roizigors van het station naar de place Royale en terug zal brengen Het plate forme moet een lengte hebben van 136 meter da prys van een rit zal tien centimes zyn Spawi By de tweede opvoering van het anticlericale drama Electra te Madrid is het opnieuw tot betog ingi n gekomen ter eere van den scbrtjvor en tegen de redactie on de Jezuïeten en de bladen der hoofdstad voor Angelica gaf geen antwoord maar boog het hoold op het kussen der kranke Met eene trilling in hare stem iprak Clara i iGiJ houdt niet van Marie omdat gii bang zijt dat hij u Ëgon s hait zal rooven Een purpCTin blos kleurde Angelica s wangen zij stond op en verliet versftrard de kamer Dir blos gaf der zieke hoop dat hare wenschen vervuld zouden worden zij bad vurig voor Egon s en Angelica s geluk onderhield zooveel in haar vermoiten was de flauwe vlam des gevoels ïn Angelica s hart en zorgde er onvermoeid voor dat de teedere kiemen tmh krachtig ontwikselden tot heil van Egon Met hlijde ingenomenheid moest Clara erkennen dat de Gravin von Arnheim stwds hartelijker werd voor Justina ja zclts Aan het eens genomen besluit getrouw meed Hermaan von Feluburg de nabijheid der bekoorlijke Marie Graaf Waldemar zag den strijd en bespeurde met hoeveel selfbeheersching de jon man zonder dat het in het oog liep zioh op eeni m atstand bield Marie zorgde altijd bezig voor allen i bet scheen dat sj nooii aan zich zelve dacht W rdt vervolgd