Goudsche Courant, dinsdag 5 februari 1901

Directe SpoorwegverMndlDgen mi ÖOUDA Wlnterdleist 1900 AaBRevangen 1 October Tijd vao tireMwIch ODD4 0TTIID4¥Tia ram 1 17 l ll 1 80 a M 4 89 4 84 I r t I Ol ill t 8 1 1 89 SM 4 08 8 17 l il 1 10 08 8 10 9 01 9 M 9 U i i7 10 11 3 i ll l ll 7 17 7 11 7 44 1 14 1 17 3 18 9 14 10 89 10 11 10 40 11 It f f 1 14 Jf 10 19 1 84 lO IO I 1 41 J 10 S7 i 41 Ml 7 47 1 07 P I SO l St 9 85 10 80 in 4 11 01 11 47 f 7 48 1 41 11 81 a 7 7 a t t g w ê f 11 48 a 9 11 9 4i 10 11 10 18 u it 10 01 11 11 a i UêlH Haalai Dbulf iMiwlilljiUn r I kl nikni lM ta ra kat nalkl iii M HaUaalilki 3 M i Zun nviilaaaU kairJik 1 Ulcaa DiaiJw i OODBl Tiaa nn 11 10 1 48 11 88 1 84 ll tl 11 48 11 10 JU I U 8 48 8 48 f a a 48 a 9 a r k8 a a a a 1 0 a 1 04 1 84 9 00 9 89 10 08 lO li ln 49 8 41 1 04 1 81 1 a r a a o o r P a aa a a a l l a a 8 84 a 10 08 a a 4 14 1 07 8 18 i 41 8 84 7 01 7 18 MO 4 9 47 10 09 104 11 0I la OiBNiia te Vaiau LUa aODOl OEM BtaSalaa nna t L 111 10 00 1019 lO il 11 11 11 18 li tt IM 1 18 Ml 8 48 4 19 4 10 8 18 5 49 8 11 7 19 1 018 191 17 1 88 Li 10 18 10 4i 11 19 U ll 1 10 a a a a i Ol ê 8 18 10 01 liii Ml a a i a iil a a a 14 i 10 17 11 1 IJ a a a a 8 17 M F = 101 4 1Ó II 10 41 Ü 41 li OI 11 48 11 11 1 40 1 10 Mi 4 18 4 41 8 11 8 ii 8 18 8 4 7 17 8 48 l t v 4t 10 19 10 4 lO ii ILll 11 17 iHaga 8 811 04 7 01 7 11 7 89 MVI I8 9 0s 9 44 10 11 11 18 1 88 tt Ot l iO 1 40 1 87 4 Voorbarg 8 81 j 10 17 l lt ZMlnn 8 11 10 81 l io Zsvaofc Mo t OI 10 48 1 01 nmicla Ut sl 7 11 7 49 07 0 9 11 9 80 10 11 IO K4 11 81 19 8 11 84 l ll I 09 8 14 4 a raaaltlM ar4MUarkaiilll k M nUi H wa lkm li allaai la klaaaa art katala L 00 4 II 4 17 8 11 it 7 01 7 4 4 41 11 4 11 41 B I1 84 t7 4 4 l k ll 1 4 7 0i 7 81 8 09 B kalna Mljal la kl aa mni e 0 U I A 1 sriRDall i a naut f toaiU 1 19 8 11 8 81 9 18 10 10 lO tl 11 0 1 10 1 88 8JI8 4 0r 48i l8 IS8 4I 9 11 0 19 111 87 11 00 AmatW 8 01 8 88 10 10 11 04 11 41 11 87 1 87 1 18 4114 17 8 SI8 0a 44 Sil0 8 11 01 11 89 KmMO IV 18 M 10 li 11 1 1081 10 1 11 8 i0 4 l7 8 1 ili 8 9 110 to 11 18 18 14 i a M M 7 41 I U 9 07 I H 10 14 10 88 8 81 lut i 4t Ml 11 14 I Ot 7 4 8 II l il 1 81 10 14 10 49 11 47 Jk ll l il 8 80 7 10 7 8 l 3 11 ViiatC 8t 7 11 1 10 8 9 181 81 11 1 11 17 ll M 1 11 1 10 8 84 4 41 11 II 7 0 8 10 il IAbU W i l4 47 7 80 8 1 8 41 9 80 9 4811 80 19 411 01 41 a 1 4 i 0 0 18 88 7 18 S i 10 08 l od 7 01 7 818 18 9 19 9 19 10 1810 84 11 81 1 81 i M8 4 1 4 811 47 7 11 7 84 Ml 9 11 11 18 8 04 80 7 00 7 14 8 08 Jf 4 11 4 41 8 41 Ij 7 00 7 11 9 01 Mi 10 08 le 4 4 7 14 11 07 4 11 9 21 4 48 JO 8 11 7 14 UPMt I9 10 07 10 88 11 11 il 81 7 47 MS MO 10 11 10 88 11 88 l oi 1 4t i 07 8 44 1 0 9 87 10 88 ll ii ll t7 i ll 88 8 17 10 41 XhtH i a 7 08 7 14 MO I Ol 9 81 10 84 IIJT 11 11 li ll Lit 40 8 14 Uirwikl WoanloB Oudow Coada zooTer niet in handen der i eeiitel khe d xlen in liet optrekken der menigte een liew$l Tan het opleven van den liberalen geest D algeraardigde Canalejas zal in de Cortes lasdriugen op een nadrukkelijk verbod tegen de vestiging van de geesteiyke orden oit Frankrijk in Spanje terwgl de handelaars te Barcelona een protest richten tegen de inmenging van geelteltjke genootschappen in de indostrie BINNENLAND Hoewel oonpronkéiyk het plan was b j aankomst van de Koningin en Haar Uemaal op bet paleis Het Loo in den avond van 7 Febroari geen olflcieele ontvangst te doen plaats hebben zal na bet geheele paleis Verlicht vorden en inllen allo olBcisnten mot flamboDwen geschaard staan van liet perion tot aan het hek van het paleis De extra trein waarmede H U de Koningin on Haar Uemaal op 7 dezer van de residentie naar t l oo gaan vertrekt te B a 55 Greenw van het station Den Haag 8 S om te 6 n 7 te t Loo Paleis aan te komen In de Nieowe kerk te s Uravenhage waar H M de K mingiu gistervoormiddag met Haar aanstaanden gemaal en H H de KoninginMoedor du godsdienstoefening bijwoonde sprak de voorganger di Van Uheel Gildemaester naar aanleiding van Spreuken U vers 31 Oerectitigheid verhoogt een volk maar de ronde is een schandvlek der natiën over de verhooging en de vernedering van een volk l3e predikant deed nitkomen dat niet door list en bedrog of door geweld een volk verhoogd wordt maar door gerechtigheid en waarheid en heiligheid In sijno zegenbede aan het einde vap de godsdienstoefening werd door ds Van Gheel Oildemeester in het bjjtonder over de voriteiyke personen s hemels zegen afgesmeekt overeenkomstig de woorden van het Wien Naorlandsch Bloed Bescherm o Ood enz Onmlddellttk hierop ipeelde de blinde organist der Nieuwe Kerk de beer Ktip het volkslied en werd het bedoelde couplet door de gemeente aangeheven Wat een vrooiyke drnkte gisteren reeds in de hofstad Zondag en droog weer en dan tnik een feestversiering I Men kon niet door de straten komen zoo vol was het en iedereen vras nn al voldaan dat het er zoo mooi uitzag vooral in de hoofdstraten Docb liet levendigst van al was het voor het Paleis Zonder overdrjiviiig hebben duizenden die misschien de genoele week de Koninklijke bruid niet zullen kunnen begroeten daar uren lang post gevat om even de bevallige Vorstin met Haar kloeken aanstaanden echtgenoot te zien Toen het brikje met de vier schimmels door hertog Hendrik zelf gemengd wegreed ging er ee hoera van belang op voor het Koninklijke bruidspaar dat minzaam de menigte begroette Kn vooral waar het bruidspaar voorby reed wnitde en groette de menigte biydo en vrooiyk Ooada Ill 7 11 7 li l ll Ml Mooidtwhi door 7 11 S 40 Hleawtikirk 7 11 I IO Oapells r lt 1 17 aettardua U 181 44 9 08 RotterdimD P 1 09 1 14 Rtilterdsm B 9 01 AllM 11 u la Umm htt Mihttln M Battardua Beun 7 88 Mi 4 41 S IO 8 07 7 11 4 81 1 41 a i Ol 1 81 I 8 11 t 04 a a 8 17 10 t ll 7 89 Kottatdua D F Botterdam M JapolU Kloownkuk HoordiMkt Soada 1M i lUaa 1 a la kla asM kaUla Ml l tl 9 11 1 88 9 01 a u 9 08 9 19 9 81 Oouds l vnl Ho te 8o len NrZo Voarbarg Hh 7 18 7 18 7 8 7 il 7 11 Ueeda Oidaw Woerd VtreakI lig iluii terngkeer toen het Vorstelgk paar I nitftapte was er geen einde aan bet nitbndig gejuich een ware vall kovatie die wat belooft voor deze week Genienifde Berichten Te lierlgn worden in den laatstee tgd nog al eens diefstallen gepleegd door iemand die er paard en wagen op nahondt Abt by ergens bolt ziet wordt die ftnks opgeladen en legt hy de zweep over zjn paard Dezer dagen heeft de dief weer bU de gang van een mandenwinkel eenige toeltjes weggedragen Te öhlin by Bergen in Henegouwen zyn 16 mynwerkers aan een dreigend dnodigevaar ontkomen De bak waarin zy geklommen waren om de myn te verlaten werd opgetrokken toen hg op de helft van den weg uit de styien schoot waarlangs bg werd opgeheschen tegen den wand van de mgnschacht sloeg en daarin bleef vastzitten De kabel kon toen iiet meer werken De 16 mannen bevonden zich in den hoogsten nood De minste beweging die zg maakten kon den bak die schuin hing doen omslaan en ben in den afgrond storten Hun roerleos zitten was nog een erger marteling voor hen daar yskoud water hun van uit den mynmnur druppel voor droppel op de verkleumde leden viel Hun roepen klonk weg in de ruimte Maar gelukkig had men boven bun toestand vermoed De ingenieur namen onmiddeliyk het reddingiwerjc ter hand I uilende en klagende kwamen de gezinnen van de mannen wier leven aan een zgden draad hing intniBchen aansnellen Honderd pogingen om de vastzittenden uit hun netelige positie te verlossen mislukten Eindelgk gelnkte hot tegen middernacht na eeu uiterst zorgvuldige voorbereiding den bak vlot en in het rechte spoor te krggeu en al do mannen te redden By laag water en by gunstige weersgesteldheid en kalme zee bleef de positie van het stoomschip Bat zeer gunstig Het schip is hoogstwaarschjjnlgk niet gebroken en bg het zeer lage getg kwam nagenoeg het geheele dek boven water Kondom het schip staat 3 4 4 vaam water Het bergingsvaartnig Boüel ligt langs zyde Zee en wind zgn gunstig Het meisje te Vlissingen dat door haren vader met een schot uit een revolver werd gewond is gisteren overleden Iemand verkocht een buitenplaats welke een ander van hem gehuurd had aan do gemeente Botterdam De huurder moest nu voortaan de huur aan de gemeente betalen maar bleek daartoe niet in staat te zyn De gemeente verkreeg by do Botterdamsche rechtbank de ontbinding van het huurcontract en daarna toen de huurder tenslotte het verschuldigde met de kosten niet betaalde diens failllsiement De vroegere huurder beweerde i by den oorspronkeiyken verhuurder een som van f 500 gestort te hebhen tot waarborg voor de nakoming zyner verplichtingen Deze f 500 had de verhuurder niet zooals behoorde bg liJlltÜ l UJJUIN J IX 11 01 11 19 11 11 IMI ILOOT 1 11 1 1 10 n it 1 17 11 88 11 80 1M4 l I OTTIIoaM 9 40 1 41 9 18 9 47 10 11 10 11 10 18 10 48 U 1 1 8 l uu I ua u rzii 11 00 11 17 l li u 1 40 1 01 8 08 I 1 1 4 I 11 11 8 01 l ll f des verkoop Tan de bnitenplaata aan de gemeente overgedragen waardoor de gemeente lich daaratt ook niet kon voldoen toen de huurder een of meer termgnen niet betaalde Het gevoh van dit alles was dat de huurder nu den oordpronkeiyken verhuurder aansprak lo om die f 500 temg te gaven 2o om scbadeTergoeding te betalen op grond van onrechtmatige daad het achterhouden van die 1 500 en wel tot een bedrag van f 10 000 rt zooveel minder als de rechtbank zou vermeeneo te bebooren V ydag werd deze eiscb voor de rechtbank te Botterdam toegelicht en bestreden Afgezien van de feiteiyke kwestie waarover partyen het niet eens waren kwam het verweer in hoofdzaak hierop neer dat er waar men zich op het huurcontract beriep hoogstens van wanpraestatie niet behoorlgk nakomen der verbintenis doch nooit van de actie wegens onrechtmatige daad artt 1401 en 1402 B W sprake kou wezen en dat zoo er een onrechtmatige daad ware geweest deze alleen door den verhuurder jegens de gemeente aan welke hg de f 500 had moeten afdragen doch nooit jegens den huurder ton gepleegd zyn De advokaat van den eiscber was van meening dat ook des huurders Yecht geschonden was en dat al bestond er natnnriyk verband met het huurcontract het hier niet betrof oen niet nakoming der verbintenis maar een zelfstandige onrechtmatige daad gepleegd by de oTerdracht der buitenplaats aan de gemeente Het bestuur der B K Kiesvereeniging te Haarlem heeft naar aanleiding van de onlangs aangenomen motie waarbg het werd aangezocht onmiddeliyk af te treden aan de leden gevraagd dit nog eens te overdenken Het is zich nl niet bewust de beschuldigingen te verdienen in de motie neergelegd en wenschte de leden nu in de gelegenheid te stellen hun gevoelen kenbaar te maken Daartoe had nu Zaterdagavond weer een vergadering plaats waarin op raad van den plebaan de motie opnieuw aan stemming werd onderworpen maar weder aangenomen thans met 54 tegen 24 stemmen en 4 blanco De waarde dor naar Cowes gezonden rouwkransen wordt op ruw 600 000 galden geschat De krans van koningin Wilhelmina heeft een doorsnede van 1 20 meter hii is van orchideeën en Parma viooltjes Die an president Mo Kinley is 2 40 in doorsnede en van witte rozen camelia s en orchideeën In de Ver Staten maakt men zich bekommerd over t verminderen van het kerkbezoek f 4 89 t a 4 47 a 4 08 4 84 a 8 88 a 4 44 a 4 11 7 88 8 18 i lO X 7 10 11 10 11 48 lO SI lO ill 8 18 8 11 01 10 87 1 1 1 i 11 01 ll ll Ml 7 88 8 S89 U 4 Eentonigheid is wel eeu der voornaamste oorzaken zegt a berichtgever teNewyork Predikbeurten bestaan hier niet een predikant behoort bg èéu kerk en een kerk by tén predikant Wie dus een ban s of zitplaats in een kerk heeft hoort altgd jaar in jaar uit denzeUden predikant hy weet precies wat er knmen zal hg kent de denkwyze de gewoonten de manieren de stembuigingen van zgn dominee en het is stellig niet altyd de schuld van den laat te als zgn gemeentaledra hun belaagstelling verliezen Een tweede oorzaak is h t te groote getal kerken dat tot de behoeften der vromen ongeveer staat als 16 tot 1 doordat men hier niet gestudeerd behooit te hebben om predikant te worden maar ieder die zich in een kring populair heeft weten te maken en zich de geldelgke hulp van eenige eenvoudige zielen kan verzekoran een gemeente opricht en een kerk bouwt Brooklyn heeft 1100 kerken d i én voor elke 1000 zielen Natuurlgk is de groote zorg van den predika lt een talrgk gehoor te lokken en te houden en om dat te bereiken moet hy wel zgn toevlucht nemen tot middelen die den streng devoten een doom in het oog zyn zeUa is de nauwgezette predikaat vaak voor de keus geplaatbt of bet geesteIgke dan wel wereldlgke welvaren zgner kerk zgn voornaamste zorg moet zgn Als een gevolg van de Leerplichtwet nebben verscheidene jongens te Volendam die sedert April verleden jaar al op de bottere voeren nn weer op de schootbanien moeten plaats nemen Erg prettig vinden de meesteu het niet en de onderwgzer ziet de aan tucht ontwende jongens ook niet byzoader graag terugkomen I Aan de DeK Ct is op 4 Januari uit Kotaradja geseind In Pedir had een zware bandjir plaats enkele bivaks staan onder water en de spoorbaan naar Padang Tidji is beschadigd Beurennoéu werd door den vgand beschoten gewond werd een Europeaan Aan het Bat Nbl wordt bericht dat de directeur der B O W door de regeering is nitgenoodigd met spoed het vereischte terreinonderzoek te laten doen omte kannen oordeelen over de wgze en de kosten van aanleg eener telegraaf en telefoonverbinding met en over het eiland Banka De Atjeh correspondent van de Deli Ct schreef dato 8 Januari o m TosschOD de Peureula en de DjinkëriTieren wordt aan den peperaauplant veel schade toegebracht door een insect waardoor hier op een zeer kleinen oogst zal moeten worden gerekend Ook van andere seneboeks kwamen hierover wel klachten binnen doch deze waren niet van zoo ernstigen aard l 9 19 17 a ir IJlll Ë a 8 48 a 10 11 k l tt 10 81 r H 9 4t 1 lo e Een gewezen oberkellner uit een restauratiewagen die zich uit zgn rooeielgke bozigheden l eft ternggetrokken om te Verviers vap een welverdiende rust te genieten verhaalt gaarne van zyn reizen en avonturen in de Dining Cars der gezameniyke Europeesche spoorwegen Hg had zoo schryft hy het geluk het meerendeel der gekroonde hoofden en vorsten van Europa te bedienen Vermakeiyk is zyu meening omtrent het geven Tan looien door de goedbedeelden der aarde De voorname Chinees geeft zonder na te tellen zoodat het vaak voorkomt dat hg een dubbeltje geelt terwyi het geven van een tienguldenstuk evenmin een zeld zaamheid is De Japaunees jaart vrygevigheid aan tevredenheid en beWheidenheid De Yankee is van huis uit aan hooge looien gewend Eeo Franschman maakt wondergraag ehinanea maar zgn mildheid is boven allien twglel verheven De Brit is ól zeer gierig ól buitengewoon vrggevig een middelweg kent hy niet Dnitschers Russen Hollanders Denen Spanjaarden Belgen Oostenrykers enz bekommeren zich op reis weinig om geld wat niet uitsluit dat zy eenmaal weer thuis trachtten de grootere uitgaven in te halen door buitengewone spaarzaamheid En nu over Torsten Leopold II pn de Belgische prinsen geven den bedienendec kellner altyd een louis drinkgeld De prinsen van Orleans 25 francs de prins van Anmale daarentegen slechts 5 Irancs Vorst Ferdinand Tan Bnlgarye 20 tot 30 Irancs de Duitsche vorsten doorgaans 20 mark De grootvorsten van Busland geven naar het bun invalt tot 10 Irancs President Kruger offerde 10 Irancs zgn groote tegenstander Chamberlain meende te kunnen volstaan met 50 centimes Salisbuiy 2 francs Felix Fauro gaf 100 Sadi Carnot 40 francs Preaident Loubet is geen verkwister en schenkt 1 soms 2 francs Casimir Périer geeft altyd een balven gulden De meest gevreesde gast in restauratiewagens sclignt intusschen de Koning an Engeland te zgn Hyzelt geeft niets maar Iaat de regeling geheel over aan zgn Courier En deze heer is tooals men weet met ol zonder medeweten van zyn gebieder een ontzettende vrek Tot dusver heeft men te Petersburg geen bevestiging ontvangen van het bericht dat admiraal Seymour geweigerd heelt de Russische aanspraken op de Elliott en Blondeeilanden te erkennen In elk geval zeggen de Russen is er geen twglel aan of die eilanden onder Rusland s gez ig staan volgens de bepalingen van de overeenkomst waarbg CÜna het schiereiland Liaotong aan Rusland verpacht heeft De kaart maakt die opvatting van Rusland inderdaad aannemelgk want al roepen Ëngelsche bladen dat Ruslandiep die wgze de heele golf van Pe tsji li zou gaan beheerBchen de eilanden liggen N O van Port Athur in de baai van Korea en behooren geographisch zeker tot het Enssische pachtgebied Tenge volge van een ontploffing is in den nacht van Donderdag op Vrgdag te NewYork een hevige brand uitgebroken in een Jabriek van sigarenkistjes in de Isto avenue Twee erkplaatsan drie zageryen en verscheidene arbeiderswoningen te zamen vormend twee blokken huizen werden een prooi der vlammen Er zgn vele personen in de vlammen omgekomen De schade wordt geraamd op 1V millioen dollars STADSNIEUWS GOUDA 4 Pebmari li 0L Door Burgejieester en Wetboujers dezer gemeente is bepaald dat a t Donderdag ter gelegenheid van het huwelgk van H M de Koningin de Openbare Lagere en Bewaarscholen gesloten zullen zgn Vreugde moet er heerschen in de huizen der min met aardsche goederen gezegenden op Donderdag a s den huwelgksdag onzer Koningin Dit begrijpt het bestuur der Remonstr gemeente alhier door op dien dag eene extra nitdeeling itan de armen dier gemeente te doen houden Moge dat voorbeeld navolging vinden ScHoonHOTES Mej H J SchlesB onderwyzeres alhier Tierde eergisteren haar 25 jarig jubileum In het met vlaggen en groen Tersierde schoollokaal word haar in tegenwoordigheid van het hoold der school al de OBderwjigers en den gemeenteraad namens het gemeentebeatmir en andore belangstellenden door den burgemeester hulde gebracht voor haar Teeljarige trouwe plichtsbetrachting en haar Tanwege de gemeente een prachtig souTenir als biyk Tan wiiardeefing overhandigd ook Tan andere zgden ontving de jubilares menigen gelukwensch en btwyzen van waardeering harktbebicht Steenkolen en Cokes Dit Duitsche bron yerneem ik dat de £ nI luache kolenmarkt idt staan is gekomen n de koude van groeten invloed was op de eds de vorige week vestigde ik de aandacht op het weinige vertrouwen dat berichten van dien kant verdienen Lancashire De naburige graalschappen trekken er voordeel uit 4at Lancashire de prgs vast biyit honden Bet il buiten twyiel dat deze toestand Bietrkan biyven bestaan Het is in stryd met de gewoonte te veronderstellen dat zy zaken zouden laten loepen omdat zy het mo iiyk Tinden inet de prjs omlaag te gaan Natnuriyk had de koude en het stormachtige weer eenigen iUTloed op de Donderdagsche markt en werd er meer hniakool geTraagd dan verwacht was Stoom er smeekolen werden minder gevraagd en vertoonden een slapte die wanneet er geen byzondere omstandigheden tusschen beide treden de markt znllen doen dalen Toch bleven de officieele marktprgzen in Lancashire gehandhaafd Durham en Northumberland De prgzen zyn weer lager de markt rustiger De slapte in de gzeriLdustrie laat meer kool beschikbaar voor de markt De gaskool ondervind dit doch er is flinke afname en het koude weer helpt Toch is er overvloedige aanvoer en dit doet nadeel aan de prgzen der kolen waarom niet gecontracteerd is Durham gaskolen zgn nu van 10 sh 9 d tot 12 Sb per ton v a b hetgeen een enorme verlaging is vergeleken by de loopende pryzen Andere soorten vertoonen proportioneele daling Bunker kolen zyn nu 10 sh en er jsniet veel vraag Best Durham stoomkolen 11 sh 6 d tot 12 sh per ton v a b Coke slapper Best Durham export cokes 19 sh per ton v a b Gascokes 15 sh tot 16 sh 6 d per ton v a b in do Fyne Het Duitsche bericht dat de daling in prgs in Engeland tot staan zou zgn gekomen ia dus blgkens vorenstaand misschien onjuist te noemen Beurs van Amsterdam Slotkri 81 91 98 Vikn 11 s V i 98 lOOf 8 88 l8 Vl 88 981 6 9V 101 57 1 FEBE i iDSii uiD Jut Nad W 8 V I dito iitto aitc a 11 l4 dito dito dilo S HoMSaa ÜM Oou II ia81 S 4 Italië lasflbr TiDg 1881 Sl i OoiTai a Obl iii papier 1868 8 dito in lilaer 1808 I FoaTDOAj Oiil met coupon 8 dilo liokul 1 7 10 84 00 91 831 488 sT 101 104 1541 9 i 118 uov BOBUIID Obl Uinneol 1894 41 dito öeoona 1880 4 dilobiiRothi 183 4 dito bg Hop 1889 90 4 dilu 10 good laeu 1883 8 dito dito dito 18S4 S 8PAMJI Porpet Bobuld 1881 4 ToaailJ Gapr Cou loou I8U0 4 Vl Ï te Oo InninK Miia U 8 ii ieo leeoin MrjaO i kt m ZoiliArB Kp a obig 189 HllIoo Ub It Sob 1890 8 VlNltOaLA Obl 4 Q lm 1881 V aTSEUaM Obligation 1BW8 S ROTTISUAM aieil loou 1894 8 V N 0 N Atr H40rtelav n l Arood b T b My Corliflc tsii DoliMaataohappg dito Arn Hypothoekb paodbr 4Vi Cult My dorVoratonl ud j a Or hypolbeokb paodbr 4Vi Nederlaodai ho buk add Nod Handolmaataoh oito I N W l Pao Hyp I paodbr 8 Rott Hy Otha kb paodbr 4t i Ulr Uypothaokb dito 4 OoarsNa Ooat HoDR bank aaa i RDau Hypothookbank pandb 8 AxiuiA Rqnl hjt potb paolb 4 90 Uaiw L O Pi Likq m 891 ii ViJ I38V 100 88 1 1 7 97V Hbd Holl i Spoor w Hg annd Hy tot Kip St Spw und Ned lad Bpoorwog ra aand Ned Zuid Afr Spm aaod dito d to dito 1891 duo E luui apoorwl lBS7 89A Eobl 8J Zuid IUl Spwniy A H obl 8 PoL N Waraobao Weeoeo und loo Vi 100 1147 1417 81 103 74 anal Si Raaa 7 V 1 V 99V 48 18 180 110 108 108 i Axaaiu Cent P o Sp Hy obl ij Ohio kNortb W pr C i aaod dilodiloWio 8t Pet r obl 7 Dooier k Bio Or Spm ooit i l llUooia Ceotial obl lo good 4 Looiai k Naibf illl Cei l aaod Moiico K Spw Mij lo hvp 104 OAXaOA Oan flouth Cbeit i aand Tan O Eall r k Na lo h d 0 0 Amateid Omoibua Hij aand Rottoid TraanroK Maata aand NtD Stad Amatordam aand 11 Stad Bottoraam aand 8 BzLsil Stad Antworpon 1887 IV Stad Bruaaol 18881 100 Hom Thtiaa Bogullr 0 aolaoh 4 Oonaxa Staaulaaoig 1880 5 K K Oo t B Cr 1880 8 iail i Stad Madrid 3 1888 N D Vrr Bi i Aib 8po l i rt 117 117 i 101 84 Veemarkt te Rotterd am MMnda Februari 1901 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijn n woren voor ie kwaliteit 33 3e kwal 30 3e kwaliteit t cent per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer 10 kwaliteit 30 ide kwaliteit 7 33e kwaliteit 15 cent per halt KJ Vette Varkens redol aanvoer iste kwaliteit 23 adc kwaliteit 21 3de kwaliteit jo cent per half Kilo Vette Sdui en redelijke aanvoer Be handel voor lies vlug prijsboudend lienwe Parapliiic § Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Heeren gevoerd en ongevoerd en verder Tele NOIJVEAUTïJ S A VAN os Az Md TaUlcnr Kleiweg E 73 GOUDA leleitkom 31 OPRUIMING der RESTEEUENDE MANTELS COSTUMES lllousen Peignoirs en Pelterijen Tot veel verminderde prgzen ü SAMSOM VERSCHEIDENHEID Het Musenm van Kunstnyverheid te Haarlem werd gedurende de maand Januari bezocht door 357 belangstellenden ten yi uit de boekerg van het Museum 213 boek en plaatwerken naar verschillende plaatsen in Nederland verzonden werden De tentoonstelling van eene hoogst belangryke verzameling voorwerpen op het gebied der Zweedsche kunst Nyverheid en huisvlgt is in voorbereiding en zal weldra iu hot Museum worden geopend De gemeente Steenwyk heeft dezer dagen de laatste natte veenspocie verkocht in de üosteren Wold mecntho dier gemeente Da opbrengst bedroeg ruim f 40 000 In tieheel heett de gemeente in de laatste tien jaren nu voor ruim 1 3 0 000 aan veenspecio verkocht Zoodra mogelgk zal begonnen worden met de inpoldering van de uitgeveeude plassen volgens een vast plan Voor het ontworpen van zulk een plan heeft de raad f500 beschikbaar gestold BurKerliJke Bt Dd V Hautveoht GEBOREN Cornells Johannes ouders N Mulder en M Rost Jobannis Cornelius ouders G van Schalk en I do Lange Arie ouders N Verwoerd en M Sirre Teont Oeertruida ouders J van der Lee en C Swanink Hendrik onders N Schouten en M Potuit Cornells Hendrikus oud H Dekker en A Bogerd OVERLEDEN C van Rooyen 5H j F van der Kley 84 j T G Tan der Lee 3d L Zwaiienburg 85 j ONDEM ROTJWD G Tan Schenderen 28 j U Stolwgk en A J Verboom Vliit OKHUWD K ten Brummeler en P Rietveld AiivEUTi f rii iv Geboren WILLEM COBNELIS Zoon Tan W BOKHOVEN en A C BOKHOVEN BoBKin Oonda i Fobruari 1901 Heden overleed in den onderdom van ruim 90 jaren onze geliefde Vader en Behuwdvader de HoogEdoIGestrenge Heer nCOUAS SCHÜLTEIA gepensioneerd Lnitenant Kolonel MilitieCommissaris Ridder in de Orde van den Nederlandscben Leeuw en Officier v n He Eikenkroon Gouda 3 Februari 1901 Uit aller naam P H SCHELÏEMA Eenige hnmtgmng Bexotken van rouwbektaij kunntn nut worden afgeioarju BEKENDMAKING De GEDEPUTEERDE STATEN der Provincie ZUIDHOLLAND Gelet op art 102 alinea 2 der Wet Tan den 7den September 1896 SUxaUbhd no 154 Noodigen de inwoners der Provincie ZuidHolland die elders in sRgks directe belastingen zyn aangeslagen oit om daarvan Tttór dm Ihdm Maori 1901 aan hun College te doen biyken door overlegging van het aanslagbiljet of van een uittreksel uit de kohieren der Rgks directe belastingen ten einde daarop kunne worden gelet by het opmaken dor LIJST VAN DE HOOGSÏAANGESL AGENEN verkiesbaar tpt AfgeTaardigden ter Eerste Kamer van de StatenGeneraal Do aanslagbiljetten of nittreksels uit de kohieren moeten wat de grondbelasting aangaat den dienst 1901 betroffen De bedoelde stukken behooren door belanghebbenden te worden ingezonden aan het gebouw van het Provinciaal Bestuur van ZuidHolland met opgave van lo den naam de voornamen en de woonplaat van den aangeslagene 2o de gemeente on de dagteekening zyner geboorte en 3a byaldien hy bnitenBloirds is geboren of on zoo ja waarom hy als Nederlander is te beschouwen met vermelding van de dagteekening zyner naturalisatie indien deze mocht hebben plaats gehad s Uhivenuaoe den Bisten Januari 1901 Do Gedeputeerde Staten voornoemd PATIJN Voorzitter F TAVENRAAT Griffier TS mi OP TE EOOF in den omtrek van Rotterdam een WOONHUIS met OPEN TERREIN BÜIME WERKPLAATSEN en BERGPLAATSEN uitstokcud gesehikt voor llocrsnuiderli en WagenmakerU waaraan vool beboefto bestaat alsook voor andere doeleinden Adres fr brlpf letter G S aan A Tta WËËME Handelsdrukkery Rotterdam Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van dejeuRers diners SOIPEKS Toor Partijen Bruiloften enz Alsook afzunderiyke schotels en nlles wat tbt het koksvak behoort dasvorlangd met byievering van servies zilver tiilellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 GEEN HI Ti il Kres voor alle soorten SCHOEN WERK dan bel Mbrakoliici Scimeii m Laamniagazijs apleiweg E 30 tegenover de Jv leiwegsteeg OPRUIMIWe van alle Winter Arti kelen in ongesorteerd SCHOENWERK Aanbevelend C SMITS Alle reparatiên en aangemeten werk ill Paiiii £xp ll r Do jMSvacdtditmld pMhkwkMirtjAakf bidtBMtaiprtkika Ti iB Tia T 7U Budnn l iut tim itint 4 § H la Miltawto 1 wiü i HaoWMl twHi BlinBaIM llilit T Ioa