Goudsche Courant, woensdag 6 februari 1901

No 8420 Woensdag 6 Februari 1901 39ste Jaargang mimm courmt JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon So ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte In iending vaif Advertentiën tot 1 uur des midd lelefoon SS De uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Te Huur of Te Koop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande praclitige Paklmizeii gelegen te Gouda aan de Tnrlsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 GsliroedersSTEENSMA Bloemisteh Turf§l ngel 77 eu 7H Struik en Stamroaen OP BOTTEL PRAOHTWAAR Steeds voorhanden Bloeitien uil t Zuiden TELEPH No 114 Nieuw ouovertroAen Prof Dr Liebers wülbakend Alleen eeht met Pabrieliimerk tot Tourtdarendef radicale n zekere geaeziog ran alle zeUa de meeBt hardnekkige xenuw itiekteUf Tooral ootstaao door afdwalingen op jeugdigen leeftijd Totale genezing van elke zwakte Bleeh acht V Benaa wdheid H oof dpü d Migraine Hartklopping Maagpyn slechte BpÜBvertering Onvermogen Inipotenz Pollutione enz Uitvoerige prospectussen Trijapcr fesoh fl 1 fl t fl S j dubbele fle Ii Tlüenj s Wondubtlcim 11 CV Oentrail Depot Mattli d VeRte Zaltbommel llcpOtT M Cléban Co Rotterdam F Happel s Graienhage ï l alramaDs de Jong J Ozn Eotterdam Wc Iff b Co fiouda rn biï alle drogisten u do geheele wereld bekend fïeroemd Onoiertroffen middel tegen ftlle Borit t oiir i lever llaaffziekten enz Inwendig zoowel ftl oole uitwendig in bijna Biektegefailen met goed lïeTolg weuden Prys per flacon per post i 1 15 TUnry s WandtMtlf boiit een linog oojelendo geneetkrtoht en heikame werking Mwikt mseBt elke pijnlijkeen gevanrvolle operatie Rebeel OTorbodip Metdeze zalf werd oou 14 ar oud Voor oiiteD esll k houden beentezwel en onlangi oen bijna 88 laar kankerlUden jenezen Brenet genezing en erzacttting dor pijnen bij wonden ontatekingen eni lan allerlei aard Prijs per pot f 1 50 per post r 1 60 Centraal Dep6l voor Nederland Apotbeker HEMKI S iDEKS Rokin 8 Am lerdam Wmf KMn dopfit i beatello men direct Utt dioScliutïonBpoth k dw A TH I KllRY ia Pregradi bel Hohitid üeiterreleh GelitT pnaptctui te onlbiefan bg hit C tral Uep l Sjnd Rekin 8 Amiterdiin druk van A BRINKMAN Zn Gouda MaattehappiJ tot Kxptoitatte an Staattêpoorwegem Extra maatregeiea klrekketijk het remgersvcrvoer naar en van DEN B4A6 op DONDERDAG 7 FEBROARI 1901 ter gelegenheid van het Huwelijk vau H M de Koningin Wijzigingen in de dienntregellnff A Lokaaldienst Oen llaair Voorburt vice versa wordr gestaakt B Lokaaldlenst station Ueuliua S ü station Ueu llaaic II IJ S H vice veraa wordt gestaakt C De lokaaltreinen 781 78i Utrecht Zelst I rieb r reu en teruï zullen niet loopen D Eitra treinen Utrecht Den Ua g Ten 6 r m beginnen extra treinen te loopen E Extra treinen Gonda Den llaaK Ten 5 v m beginnen eitra trcmevl te loopen F Extra tielneii Den HaaK Gouda en Den Haat Etreelit Van af 400 n m kunnen eitrabei inncn te loopen Tan Den Ifiiag naar Gouda en Utrecht n I MaalsebappU tot Exploitatie van Staatsspoorwegeo Bericlit aan houde rs va n Kilometer boekjss In Terband mei bet te Tcrwncbton drukke reizigersvervoernaBT en van Den Haag op Donderdag 7 Februari 1901 ter gelegenheid van bet h u w e 1 ij k van H M de Konmgm wordt houders vau Kilomoterboekjes in Het ufstompelfn van Kilomt ter oekjeA en nemen van plaatsbew zen s avonda te Deif Haag op den 7den Pe ruari zal bij den toelvoed Van razigers veel tijd vorderen Geen Kinkhoest Geen Influenza Ooi Hinkhoesl Influenza Borst en Heelaandoening binnen den kortst niogelöken tp te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende belirooude en wereltlberoemde Superior Druiven Borst lionigExtract M E L I A M T H E nit de KoninklSke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van a H N VAN SCHAIK C DEN HAAG HofleTeranciers Flacons i 1 70 ets 40 et b j Fiona WOLFF Co Westhaven 198 Goudan MXKBIBS Kleiweg E lOo loiida E H VAN VlILU Veeratal B 12B te douda A BOUMAN Moordrecht PINESË NUuatrhtrk a d JJt l A N V4N ZESöEN Sc ioonAoum SS Patent H StoUen Y f Jfer ifrosiuf JErrolg SjÜmUUQ i aff H WoW p i errun tn htt Aniata lu tf 3atiiêi engn trerfhloHen IS atluihmuni f N gegêben Uvi kaufB ffaher unura jrfrt ji Hiharff n H fifoUer nur ron um JIrtel oder In lolchM ttiittihandlun en fc danw uBtar Plêkêt wl $ nebanitchéml utigetiangt m S Prei l4Men ana Zeuffni e grMtk imhé fnmm J Th TüllKEN Bo$i yp B T WI IK Omlmmoy M KOLKMAN Waddinxvrr H IIOLLMAN Bodegraven W 1 TiB DAM Haattrecht P W T EDE Oudewater I Gmpaiuj O Si s tCs an w iör LNri3 j 3sriDE3i T Ejsr O sr Kortypirerzicht onzer Priiscourant SHEBRIES Pale en Gold Dry van al 1 16 60 per 12 fless 12 12 flescb 15 18 1 50 1 75 5 2 25 EOODE en WITTE POKTWIJNEN © b dl o 9 S MADEEA S droog en zoet VEEMOÜTH lo Turin IC u S u o a BODEGA CHAMPAGNE COGNAC 4 1 1 75 I 2 25 f 2 75 1 3 25 f 3 75 enSCOTCH WHISKY 45 Fl l o o PIÜ o Per Fl Per Ank LISTEAC f 1 65 Nto f 27 75 CHATEAU VALEOSE 0 75 31 St ESTEPHE 0 85 36 St EMILION 1894 1 42 PADILLAC 1893 1 25 53 2 GEAVES Witte Bordeaux 0 80 34 o o S SAOTEENE i i U ZELTINGEE Moezel 0 90 37 50 BOÜEGOGNE 1 10 üe fiesschen zjn in de prjzen begrepen en worden i 3 ets per stnk teruggenomen Bil elke hoeveelheid verkr gbaar bj De fl rma T CBEBAIS Gouda ADYEETEïfTffl in alle Couranten worden aang enomen door het Advertentie Bureau van A BHIKKMAM ZOON FEANSCHE STOOMVEEYEI ebeiiiiscbr Wasscherij VA II OPPENHEIMËll W Krnixl iiile Hotterdnm jebreveT r i do r Z M den Konli ier Belgen Hoolddep6t voor GOUDA de Heer VAN OS Az specialiteit roor het Rtoomen en verven t aüe Ueorenen Üameigarderoben alsook Kindergoederen Bpeciale inrichting voor het itoomtn pluche mantels veeren bont enz Gord nen tafeikleeden ent worden nutfl nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen betzg gestoomd of gerei worden onsohadelgk voor de gezondbii volgens staal bewerkt ÊiiDËPÖTMÏHE Hen wordt verzocht op t JHERK te lettm DIT HET MaOIZUH VAN M ftAVKNSWAAYZOi E OORINCHEM Deze THEEËN worden afgeli rerd in verzegelde pakjes van ojf twee en een half en een Ned on met vermelding van Nommer kPrijs voorzien van nevenstaau iMerk volgens de Wet gedepo neerd Zicb tot de uitvoering van g eerde orders aanbevelende 1 6REEBAABT LZ Wie zeker z jn wu t Eotate Etkel CacaO te ootvangan teumengeateld en na val prtsfixi gen in den handel gekomen onder dea naam dea I uitvinders Dr Mloba lta Tamfrdigdl p da beats maoliinea In het inMldb 1 romd itabUiaiemtat raa Qabia Stoll j rarok t Ktoleo Itolw J pT12ie 2iLeD9 Eikel Cacao in vtorkanteB boHH Den Sibil OMM b mt adk fdwokt I ma aan nam geund dnalt iMr 4 1 g IpiDh gthrtuk een t t thoiliflla i I t pesder toot een ktip Tw oola l i jUt geneeabaokiig diaak by gtnl wn diairhee alacèbi lut water glkndkeB Yerknjgbatt bj i TCMMHMti B A Apotbekan s Fr 1 ïiT f 1 B0 aao Gcnoraalv rttgenwooriB iwr Kt land iunui attsnklitf Amsterdam Kalvastraat iOS IfeOiPii PO IKK ODDE 4 8CHIEDAMMEH GENEVEE Merk NIGHTOAF Verkrijgbaar biji M PEETERS Jz NB Als bewy van eohtheid i oaobAt en kurk ateeds roei zien van den nautt der Fiiai P HOPPE a V HM tieiu ixusluaaljFlMe ta a Ê iukkdjrliit p9 tnald4elvt acIIeiT4 en vooral damM n Kladerwliouiwtri If de ApptMuar van 0 M Mllllir fc Da wlla Beutli Slr 14 Mm IMti nt op nm is nii Se Abonnements Voorstelling VVoensilas 6 Februari 1801 BET ROTTERDMSGHE TOONEELBEZELSCHAP Directeur P D VAN EIJSDEN Optreden m WlllEl VAN imi Groote Dageii Blgspel in S bedreven Aanvang acht wr ggr Gewone bepaUufeli en prfzen De Burgemeester der Gemeente GOUDA Gelet op de artikelen 11 12 en 13 der Kieswet Noodigt de mannelijke inwoners dezer gemeente uit om zoo zij in ecne andere gemeente over het laatstverloopen dienstjaar in eene der Eijka directe belastingen zijn aangeslagen wat df grondbelasting betreft in eene andere gemeente ol in meer gemeenten te zamen tot een bedrag van ten minste één gulden daarvan door overlegging der overeenkomstig het bepaalde bjj artikel la der Kieswet voor voldaan geteekende aanslagbiljetten vóór den 15den Februari a s te doen blijken Deze aanslagbiljetten worden na de vaststelling der Kiezerslijsten aan belanghebbenden teruggegeven Nog worden de mannelijke inwoners die op grond van het bepaalde biJ het derde lid van artikel 2 der voormelde wet aanspraak meenen te kunnen maken om geplaatst te worden op de kiezerslgst uitgenoodigd daarvan vóór den 15den Februari a s aangifte te doen De bewijsstukken bij zoodanige aangilte over te leggen waa toe moeten behooren het aanslagbiljet o een door den Ontvanger gewaarmerkt duplicaat daarvan eene opgaat van het bedrag van bet aandeel in den aanslag en de noodige bescheiden ten bewijze van het gomeenscbappelijk bezit worden na do vaststelling der Kiezerslijsten aan belanghebbenden teruggegeven Tevens worden de mannelijke inwoners dezer gemeente die krachtens artikel Ib derzeUde wet aanspraak meenen te kunnen maken om geplaatst te worden op de Kiezerslijst uitgenoodigd daarvan vóór den 15dea Februari a s aangifte te doen Wie tot deze aangifte bevoegd zijn blijkt uit do artikelen 1 en 2 der Kieswet Inidende Artikel 1 De leden van de Tweede Kamer der StatenGeneraal worden gekozen door de mannelijke ingezetenen des Eijks tevens Nederlanders die den leeftijd van vijf en twintig jaren hebben bereikt voor zoover zij over het laatstverloopen dienstjaar in eene of meer der Eijks directe belastingen ziJn aangeslagen het te dier zake verschuldigde vóór of op den Isten Maart voldaan hebben en a over bet laatstverloopen dienstjaar zijn aangeslagen in de grondbelasting voor een bedrag van ten minste een gulden in de vermogensbelasting in de belasting op bedrijft drijften andere inkomsten of naar een of meer der Tjjf eerste grondslagen van de perBoneele belasting zooals die is geregeld bij FEViLLETOX WILSKRACHT 39 Over het verlies van hare vriendin die zij ooinnig Hef had dacht sij maar niet zij wilde einiet aan denken j hoe zou zij dan in staat zijngeweest haar met al die kleine lietdediensten te omringen De stemming der familie hing natuurlijk afvAn den toestand der zieke over een paar dagen zou zij haar zeventienden veijaardag vieren Zij had baren vader verlet gevraagd dien dag met hare verwanten en vrienden in de huiskamer door te brengen Hermann was voor de patiënte een Hetderijke torgzame broeder uren lang zat hij bij haar om haar van zijne reizen te vertellen overal was hy aan zijne zuster gedachtig geweest dat bewezen de vele geschenken die hij op verschillende plaatsen gekocht en voor haar medegebracht had lederen dag gaf hij haar wat anders en verkortte haar op die wijze menig uun Hij had het niet van zich kunnen verkrijgen iets te bewaren Toen nu haar verjaardag aanbrak had hij geen enkel geschenk meer voor haar en hnd toch zoo gaarne iett bedacht waarmede hij haar genoegen had kunnen doen Hij hoorde over niets anders dan over den feestdag hij zag tfen ieder met toebereidselen tot dien dag berig Het was immers de laatste jaardag dien de ge de Wet van 16 April 1896 Staatsblad No 72 b indien zij niet overeenkomstig het bepaalde sub a zijn aangeslagen voldoen aan eene der volgende voorwaarden lo dat zij als hoofden van gezinnen of als alleen wonende personen op den Sisten Januari sedert den Isten Augustus van bet vorige jaar hebben bewoond krachtens hnnr een hnis of een gedeelte van een huis waarvoor met of zoiifler biJbeboorenden of in buur gebruikten grond of lokalen en bijgebouwen niet ter bowoning bestemd de werkelijke huurprijs dor week berekend ten minste beeft bedragen de som voor d gemeente of het gedeelte dor gemeente waar het hnis gelegen is vermeld in de bij deze wet gevoegde tabel of wel achtereenvolgens in dezelfde gemeente twee zoodanige buisjes of gedeelten van huizen of krachtens eigendom vruchtgebruik of huur eenzelfde vaartuig van ten minste 24 knbieke Meter inhoud of 24000 kilogram laadvermogen 2o dat zij op den Sisten Januari sedert den Isten Januari van bet laatstverloopen jaar achtereenvolgens bjj niet meer dan twee personen ondernemingen openbare of bijzondere instellingen in dienstbetrekking of als inwonende zoon in het bedrijf of beroep der ouders werkzaam zijn geweest on als zoodanig over dat jaar een inkomen hebben genoten als voor do gemeente of het gedeelte der gemeente waar zij wonen is vermeld in de bij deze wet gevoegde tabel of dat zij op den Isten Februari in het genot zijn van een door eene onderneming openbare of bijzondere instelling verleend pensioen of verleende lijfrente van gelijk bedrag met dien verstande dat vonr hen die in beide gevallen verkeeren zoo noodig ter bereiking van het vereischte bedrag het inkomen bet pensioen en de lijfrente worden 3o dat zij op den Isten Februari sedert een jaar den eigendom met recht van vrije beschikking hebben Tan ton minste f 100 nominaal ingeschreven in de Grootboeken der Nationale Schuld of van ten niiinste f 50 ingelegd in de Rijkspostspaarbank in eene gemeentelijke spaarbank of in eene spaarbank beheerd door het bestuur van eene rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging van eene naamlooze vennootschap van eene coöperatieve vereeniging of van eene stichting Onder de bijzondere spaarbanken bedoeld bü het vorige lid van dit artikel zijn de banken opgericht na 1 Mei 1900 alleen begrepen voor zoover en voor zoolang als lietde bij de hareo zou doorbrengen Egon von Bernsdorf had eene prachtige hilderij gemaakt allen zelfs Angelica waren voor de zieke bezig Graat Waldemar kwam zijn zoon in het parktegen vol liefde naderde hij den jongen man dieblijkbaar alles behalve opgeruimd was Mag ikook weten Hermann sprak hij vriendelijk zoodat bij zijns zoons hart wel winnen moest waarmed uwe gedachten zich zoo even bnzig hielden 1 Zeker vader antwoordde Hermann ik ben gedrukt boos op mij zciven omdat ik geen geschenk voor Clara heb op haren verjaardag Misschien vind ik wel niets daar ik iets bijzonders wilde hebben Het is moeielijk antwoordde zijn vader nadenkend en toch zou ik wel wat weten Dan zult gij het ook wel zelf geven vader Ik kan het Clara niet geven Hermann Kunt gij het haar niet geven en ik wel Los mij dat raadsel eens op vader Graaf Waldemar legde zijn arm in dien van zyn zoon en geleidde hem dieper den tuin in Hermann sprak hij zult gij nietjboos op mij zijn als ik u ongevraagd raad geef i Vader ik begrijp u niet Welnu dan Hermann in Gods naam de stem van den ouden Graat trilde laly gij Clara eens eene zuster gaafï Ik weet dat zij daarnaar verlangt gij zoudt hare laatste levendagen daardoor verhelderen sprak Graaf Waldemar opgewonden Ais een bliksemstraal ging de naam Angelica zij blijkens opgave aan het bestuur der gemeente waar ziJ gevestigd zijn een waarborgfonds van f 25000 bij de Nederlandsobe Bank hebben gedeponeerd 4o dat ziJ met goed gevolg hebben afgelegd een examen ingesteld door of krachtens de wet of aangewezen bij algemeenen maatregel van bestuur en in verband staande met de benoembaarheid tot eenig ambt de vervulling van eenige betrekking of de uitoefening van eenig bedrijf beroep irtikel 2 Onder ben die den leettp van vijf eu twintig jaren hebben bereikt verstaat deze wet bon die dien leeftp hebben bereikt vóór of op den 15den Mei De aanslag der vrouw iu de Rijks directe belastingen geldt voor haren man die van minderjarige kinderen ivegens goederen waarvan bun vader hot vruchtgenot heeft voor hunnen vader ianslagon in de Rijks directe belastingen waarvoor eerst na 31 December van het laatstverloopen jaar een aanslag biljet is uitgereikt blgven voor de toepassing van het bepaalde bij art 1 buiten aanmerking Aanslagen in de grondbelasting wegens onroerende goederen eener onverdeelde nalatenschap gelden ook voor den mede eigenaar wiens naam niet bij den aanslag in bet kohier is vermeld mits zijn aandeel iu dien aanslag ten minste één gulden bedraagt Door den aanslag in de grondbelasting in art 1 vermeld worden de hoofdsom eu do Rijksopcenton verstaan Aanslag in de vermogens bedrijfs of personeele belasting geeft geene aanspraak op kiesrecht indien hij het gevolg is van eene met de waarUpii4 strijdige aangifte Bil de berekeni K van den werkelpken haurprijs die ool lychuldigd kan zijn in den vorm vau comifkmiQ aan eene coöperatieve bouwvereeiti g wordt maan bnur tot weekhuur herleid door deeling met 4 jaarbnur door deeling met 50 en vindt geen aftrek plaats van de som verschuldigd voor gas of waterleiding in geval deze in den bourpriji is begrepen BiJ de berelening van het inkomen bedoeld iu art tb 2o eerste lid worden vrije woning of inwoning en vrije kost en inwonmg gerekend op bet bedrag voor de gemeente of het gedeelte der gemeente waar zÜ genoten worden vermeld in de bjj deze wet gevoegde tabel enkel vr e kost op het bedrag vermeld in de laatste kolom verminderd met dat vermeld in de voorlaatste kolom dier tabel Overigens komt alleen geld in aanmerking Ten aanzien v n vrijen kost wordt geene rekening gehouden met den Zondag of algemeen erkende Hermann door den geebt hij herinnerde zich de vroegere wenschen van zijn vader er sprak teleurstelling uit zijne trekken en uit zijne stem toen hij antwoordde Dat heb ik niet verdiend vader Hij wilde zich haastig vefwijderen op ernstigen toon riep Graaf Waldemar hem bij zijn naam Laat mij gaan vader Ter liefde mijner moeder weerhoud mij met Ik kan ik kan Angelica niet tot vrouw vragen Kunt gij niet mijn jongen weldra mijn ecnigst kind Na een langen tijd van zwijgeu waarin vader en zoon hunne kalmte trachtte te herwinnen sprak Graaf Waldemar Kunt gij Angelica niet vragen uwe vrouw te worden ga dan uw vader geaft u dien raad en tracht Ma rie s lietde te winnen Eerst verbluft door het onverwachte dat hij hoorde doch dra zich zelven weer meester antwoordde Hermann zich geroerd Dat meent gij niet vader Hartstochtelijk omarmde hij hem en zeide terwijl tranen van vreugde en droefheid tegelijk hem langs de wangen rolden Dat zal ik nooit vergeten vader Gij de fiere Graal von FeKburg hebt uit Heide voor uwen eenigen zoon en erfgenaam de lange reeks uwer vaderen vergetend dien zoon aangeraden naaf de liefde te dingen vaO een arm meisje i s Vader vWBDlgde hij en sloeg vol geeatdrifl den blik naa n hemel inooit is de liefde van een vader onbaatzuchtiger geweest Uwe lietde Marie mocht ik niet bezitten yoegde hij er fluisterend bij toch ben ik rijk doOr uwe lietde Christelijke Feestdagen of voor zooveel Israëlieten betreft met den Sabbath Indien de aard der werkzaamheden in een bedrijf medebrengt dat liJ in den regel een gedeelte van het jaar niet worden uitgeoeitend wordt ter berekening van den t jd gedurende welken iemaud volgens het vorig artikel in dienstbetrekking is geweekt de tijd medegeteld gedurende welkende werkzaamheden waarvoor hij in dienst is hebben stil gestaan ook indien gedurende dien tijd de dienstbetrekking tijdelijk was opgeheven Indien het inkomen bedoeld in art Ib 2o als vast weak veertiendaagscb maandof jaarloon ié genoten en dit loon wegens ziekte of verwonding gedurende ten hoogste twee maanden niet of niet ten volle is ontvangen wordt het geacht tot het normale bedrag te zijn genoten Indien iu de plaats van het inkomen bedoeld in art Ib 2o eeue tijdelijke ongevallen rente wordt genoten wordt deze zoolang zij wordt genoten in rekening gebracht tot een bedrag gelijk aan het normale loon Inkomen pensioen en lijfrente bedoeld in art Ib 2o der vrouw geldt voor haren man dat van de inwonende miderjarige kinderen voor de helft voor hunnen vader Indien gedeelten eener Gemeente iu de bij de wet gevoegde tabel atzonderiyk worden genoemd wordt dj grens tnsschen dia gedeelten door Ons Gedeputeerde Staten gehoord bepaald en wanneer verandering van omstandigheden daartoe aanleiding geeft gewijzigd Van deze besluiten wordt mededeeling gedaan in de Staatscourant met bijvoeging van de adviezen van Gedeputeerde Staten voor zoover bij de besluiten van die adviezen is afgeweken Volgens artikel 20 der Wet is voor hen die krachtens vroeger gedane aangifte op de loopende kiezerslijst voorkomen hernieuwde aangifte onnoodig indien de plaatsing op die lijst berustte op lo bewoning van een huis of gedeelte van een huis of van een vaartuig mits zjj op 31 Januari alsnog hetzelfde buis of een gedeelte van hetzelfde huis of hetzelfde vaartuig bewonen 2o genot van pensioen 3o bezit van eene inschrijving in de Grootboekeu der Nationale Schold ot van een inleg in de Egkapostspaarbank in eene gemeentelijke spaarbank of in eenige andere in art 1 3o genoemde instelling 4o afleggen van een examen Daarentegen is hernieuwde aangifte wéj vader 1 Graaf Waldemar bevond zich in nie t geringe verlegenheid wat zou hij wat mocht hij doen Van Mane i lietde spreken Onmogelijk Na zich eenige oogenblikken bedacht te liebben sprak hij ïWacht mij in het paviljoen Hermann 1 Toen verwijderde hij zich met haastigen tred Hermann begreep niets van zijns vaderd bedoelingen in de grootste spannmg wachtte hij zijn terugkeer af en dacht inmiddels om zijne kalmte te herwinnen aan zijne lieve zuster Hermann moest lang op zijn vader wachten hij werd ongeduldig Eindelijk verscheen Graaf Mistroostig liet hij Hermann staan Wordt er met mij gespeeld vroeg hij zich zelven en wilde heengaan toen de vlugge tred van iemand die hem naderde hem terughield Hij zag Mane voor zich staan Verward verlegen zijne oogen niet geloovende staarde hij baar aan Hermann Graal von Felsburg be on het meisje stotterend tavr vader heeft mij opgedragen u een geschenk voor Clara te overhandigen doch en zij liet hare ledige handen zien hij heelt mij niets gegeven Herhaalde malen heb ik hem naar het geschenk gevraagd hij werd boos en voegde mij ruw toe Ga dan toch eindelijk en breng het Hermann ordt vervolgd