Goudsche Courant, woensdag 6 februari 1901

1 8 88 9 08 9 94 S 40 f 8 60 V 8 67 K 9 C6 9 99 9 45 noodig Toor hen wier plaatsing op de lijst berustte op lo bewoning Tan een hni ol gedeelti van een hnii ol van een vaartnig indien lij niet meer op 31 Janoari hetiellde huis of een gedeelte van hetzeUde hni of hetiellde vaartuig bewonen ol 2o op genot van inkomen in dienstbetrekking of als inwonende zoon in het bebedrjjl ol beroep der ouders werkzaam hetzVl mot ol zonder genot van pensioen Aan hen die verkeeren in het laatste onder No 2 vermelde geval wordt duor dên Burgemeester een aangilte biljet ter invulling toegezonden In de tabel bedoeld in de artikelen 1 en 2 der Kieswet is voor zoover de Gemeente Ö O U D A betrelt het volgende bepaald iVrijeWo Vrije kost ning ol enin iinwoningl woning BEDOELD IN ARTIKEL lib lo I Ib 20 1 2 J 2 Gem ol deel der 6em Minim Inkomen Hnurpr OOÜBA Do formulieren tot het doen van aangifte zijn kosteloos verkrijgbaar ter Secretarie der Oemeeute De ingevulde lormulieren kunnen kosteloos per post aan den Burgemeester worden toegezonden met inachtneming van het volgende voorschrift dat de omslagen met aangifte en stukken moeten dragen boven aan de voorzijde het opschrift Vr j van brielport ingevolge art 50 der Kieswet en in den linkerbenedenhoek de vermelding van den naam en de woonplaats van den afzender gewaarmerkt door zijne handteekening Gouda Februari 1901 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Bullenlaidsch Overzicht De Engelsche Koning heeft een boodschap aan zijn volk over de zeeën gericht waarin hiJ gewaagt van de tallooze blijken van sympathie die hij heeft ontvangen Hjj herinnert aan de belangstelling van zgn geliefde moeder in de vooruitgang der koloniën onder uitgebreide zelfregeering en aan haar trots over hen die voor het rijk streden en gestorven zjn in Zuid Afrika Hü verklaart dat ook hö vertrouwt op de toewijding van de bevolking der koloniën en hun volksvertegenwoordigingen Volgens een Laffantelegrara van 2 Febr heeft Kitchener daar de Boeren zich hebben saamgetrokken in de oostelijke districten tusschen Natal en de Delagoalp alwaar ijj de De verschillende colonnes worden gecommandeerd door Smith Dorrien Campbell Aberson Knox Allanty Dartnell en Colville Zij zijn opgerukt onderscheidenlijk nit Wonderfontein Middelburg Eerste Fabrieken il u S eg rM él p flODDi Wi SS 7 l 7 QODDi ROTTIKDiMTiw rn 19 18 19 58 1 97 9 18 3 S0 8 49 4 89 4 64 6 99 18 il w f S 18 9 89 8 51 4 08 6 97 6 4 89 1 68 6 10 1 08 6 80 7 96 7 44 8 14 8 17 1 38 9 14 10 9 10 19 10 40 11 98 1 14 J 10 19 f S 8t 10 8J 4l X 10 87 7 47 8 07 0 8 58 3i 10 80 10 48 11 01 U 4J 8 46 ii n 11 48 n l 6 9 11 door 7 18 7 98 7 86 8 96 7 44 f 86 8 91 loudi Moordrecht Kieuirerkerk npaüe dotteidun M aotterdimD F KoUerdam B 8 64 9 08 da 8a kl TarkrggbaaT tagaï enkalea rraektpi i ff HoIIudHka Spaar L Bltri lapplameat bowijl 1 iUeaa Oilaia I 9a kUna Eitn kijliatelas y Op iaia tniiaii lij Zoidal ÜMUtitf as Dinadig njngaahe raioirliil attait Toor BOTTEKOtH OODDA Ti vara 19 80 1 43 I 19 88 1 54 10 16 11 81 11 46 19 10 8 9 14 10 9 10 88 11 69 1J 0 19 81 7 68 4E t 65 4 49 6 80 07 7 18 4 69 1 41 6 01 6 61 6 11 04 6 17 10 6 98 7 8 Botterdun Beun Kotterdsm D F Aotterdam M Otpflllfl Hi uwerk rk Hoordrecht Qoud 7 48 8 04 8 84 9700 9 89 10 08 10 19 L Extra iupplamaatbawiji laa da Compagaia der Wa aii Lita FKiiaiaiiBi op dan laop ku siat gankaid wardai B Holltidaaha ipoar eOUOA OEN ikk Allaai 1 as 9a klaaaa aitn baUlan e 6 49 6 91 7 99 II 46 11 41 19 08 19 46 19 65 1 40 9 90 9 48 4 16 16 4 7 57 GOUD i H ï T B R D 1 M ïtiaa nna loalk 9 8 11 8 8 9 93 10 90 10 5 19 0 1 10 9 8 8 96 4 07 43 6 19 a 88 8 48 9 61 0 l9 10 87 11 08 Anut W 8 01 8 68 9 1 10 10 11 04 19 48 19 67 I S7 8 96 4 1 4 57 6 t 6 03 9 44 9 36 10 8 11 08 11 69 Amit O 8 1 9 13 9 87 10 96 ll l 1 03 l lil 9 19 8 ia 4 9T 6 l 6 46 8 9 8 10 iO 11 16 19 14 Uvte Voorburg Zoeletm Zivenh Mc ftnuda Faatiltttiat ap dan laap kan niet garakaai woadal i 9 01 9 8 84 7 46 S l H 8 88 7 04 8 18 8 89 6 90 Si 8 48 08 Uoudk Ondew Woerd Utrwikt Vnat O 6 37 7 1t 8 10 S t 0 18 9 81 U K 19 97 19 50 9 91 8 10 8 84 4 4 11 91 7 09 8 10 9 61 Amii W 6 84 8 47 7 30 8 95 8 4 9 80 46 11 80 19 4 1 06 9 tl 8 l 8 4J 6 01 98 30 7 96 8 96 10 08 lAuila 7 0 7 81 8 18 9 1 9 9 10 18 10 81 l ll S i 8 98 4 18 4 84 t 47 I l 7 4 8 0 19 11 98 g j j 8 19 4 19 4 48 49 61 7 00 7 69 9 01 1 35 10 06 10 4 4 91 7 94 9 8 11 07 t SS 9 86 9 89 10 14 10 49 t 6 18 0 59 7 47 8 88 9 80 10 10 10 66 11 88 19 09 1 43 3 08 8 09 9 87 10 88 11 65 19 J7 17 10 41 11 86 Uttwht Woerden Oudev doada 6 07 8 44 91 6iS 77 l Il 1 1 S 40 8 6 4 4 5 90 U 7 94 7 4 98 9 J9 10 07 lO M 11 9 l ï IM 7 8 Ï0 9 08 9 ii 10 4 11 Kaallontein Znurlontein Springs en Greylingstad French voert het opperbevel ove r de zuidelgke aldeeling Lyttleton over de noordelijke Tot dusver ontmoetten de Engelschon weinig tegenstand mot uitzondering van Smith Dorrien die in een ernstig gevecht gewikkeld werd Hetzelfde telegram meldt dat generaal De Wet met 3000 manschappen Tabanchu is langs getrokken en dat de Boeren die de Kaap zjjn binnengerukt verdeeld zijn in drie colonnes Te Kynsna Ladygrey en Calvima hebben zjj hulp van de kolonisten ontvangen De Pransche Kamer zet de beraadslaging over het ontwerp op de vereenigingen voort Groussier dient een amendement in op artikel 2 bepalende dat vereenigingen zonder voorafgaande kennisgeving vryeljjk kunnen worden opgericht maar geen rechtsbevoegdheid zullen bezitten tenzij zjj overeenkomstig de wet worden opgericht Het amendement wordt door Waldeck Rousseau bestreden do aangenomen met 292 tegen 287 stemme Gisteren kwamen de leden van den Oostenrijkschen Rjjksraad bjjeen in den Hofburg om de zitting door den Keizer met een troonrede te hooren openen De 21 leden vail de AllDeutsehe partij hebben besloten deze bijeenkomst niet bij te wonen De troonrede waarmede de Oostenrjjksche Rjjksraad is geopend wijst op de bij voortduring vriendschappelijke betrekkingen net alle vreemde mogendheden welke veel bijdragen tot het verzekeren van den vrede in t algemeen Met oprechte smart herinnert de Keizer aan den dood van zijn gewaardeerden bondgenoot den Koning van Italië De aard der nauwe en hartelpe banden die ons vereenigen heet het vervolgens met de mogendheden met welke wjj een bondgenootschap hebbeii zijn niet gewijzigd Met blijdschap herinnert de Keizer zich de bewijzen van sympathie die hem op zoo treffende wijze zijn gegeven door de bevolking der hoofdstad van het Duitsrhe rp bij zgn bezoek aan den Duitschen Keizer Aangrijpende en dreigende gebeurtenissen in China hebben de mogendheden verplicht tusschen beide te komen om haar vertegenwoordigers en onderdanen te beschermen en het belang der beschaving te verdedigen tegen fanatieke benden Oostenrflk heelt gemeend dat zijn positie als groote mogendheid en zyn belangen eischten dat het een aandeel nam in dit optreden dat geëvenredigd is aan zvjn rol in de wereld De pogingen welke door de mogendheden worden in het werk gesteld hebben ten doel om den geregelden staat van zaken te heratellen met handhaving van China s integriteit L 9 88 11 09 11 09 11 19 11 9S 11 86 9 67 10 86 1 1 10 1 17 1 9 i 10 18 10 08 11 60 19 S4 10 66 11 1 11 96 9 40 9 48 8 89 9 18 9 47 10 89 11 89 19 16 19 96 19 88 1 6811 11 l 11 99 11 86 l o UDA U raBüH 1 ilaafaria 19 00 19 87 9 16 8 19 4 89 9 S9 9 40 3 S9 19 89 1 0 8 08 8 41 6 04 10 69 11 1 11 94 11 47 Er is dus geen reden te vreezen dat do gevolgen van de gebeurtenissen die in het verre Oosten hebben plaats gegrepen invloed kunnen uitoefenen op den Enropeeschen vrede De troonrede wgst verder op de noodzakelijkheid om de buitengewone bevoegdheden der ministers te beperken en het reglement van de Kamer te wijzigen Aangekondigd worden tallooze belangwekkende wetsontwerpen die betrekking hebben op het sociale leven met namo een herziening van de douanetarieven en de regeling der valuta De twisten der verschillende nationaliteiten welke de onvruchtbaarheid van de laatste zitting tengevolge hadden moeten worden voorkomen langs den weg der wetgeving De rede werd levendig toegejuiclit De verschillende clubs zijn bezig zich te organlseeren De Duitsche Katholieke volkspartg hoeft zich met de katholieke Centrumigroep vereenigd en den naam aapgenomen van het Centrum De Tsjechen hebben een bijeenkomst I gehouden waarin de volgende besluiten zjjn genomen met het oog op de houding die zg in het Parlement voornemens zgn te voleen zij zullen een besliste oppositie voeren tegen het mioisterieVon Koerber en in geval van nood niet terugdeinzen voor de obstructie De feudale groot grondbezitters hebben zich hun vrijheid van handelen voorbehouden doch zullen vriendschappelijke betrekkingen met de ander Duitsche groepen onderhopden Zoiy is dan het Oostenrijksche Parlement ook na de ontbinding een lappendeken gebleven waarmede slechts een zeer hoogstaand en zeer krachtig minister wellicht iets zou kunnen doen doch waarmede zeker het Éabinet Yon Koerber niets zal kunnen tot stuid f v 1 I Toen voor eenige maanden hej huweljjk Van de toekomstige koningin van Wlttuie aaa de orde was hebben wjj meer dan aens gelegenheid gehad ons gelukkig te prijken dat alles hier toch vooral beter is En u over eenige I dagen het huwelijk gesloten wprdt is er te meer reden om ons zeU gelukjte wenschen Over 10 dagen zal de prinses trouwen en de berichten uit Madrid gewagen kllen van woelingen en van vrjj ernstige tmebelen In de eerste plaats heeft het personeelvan den spoorweg van Madrid naar de Portngeesche grens het Werk gestaakt onderaanbieding evenwel de toattreinen te bedienenmits deze geen passagiers of goederen vervoeren j De regeertng stelde dMrop eerf gedeelte der genietroepen tet beschikking van de m atschappi om den dienst yooH te zetten Terwijl dit de ga lioedoren t ed3 warm maakt neemt de ipanjiing toe door allerlei botsingen tusschen de cï ricalen en de niot clericalen De opvoering van het stuk Electri windt de gemoederen oj en de Katholieken gaan er heen om kabuil te maken Volgens de liberale bladen Imopten de clericalen door het maken van si andaal een verbod tot opruiing nit te lokken Maar de regeering heeft dadelijk verklaard dat zij daaraan niet zal toegeven uitstekend Wie het stuk aanstootelijk vindt kan zich de ergernis besparen door thuis te blijven Bovendien heeft de vereeniging der tooneelschrijvers besloten dat elke aanrandinor van de vrijheid van het tooneel zal worden beantwoord met een sluiting van alle schouwburgen in Madrid en in de provincies De voornaamste aanleiding van de spanning ligt in een groot schandaal dat op het oogenblik voor de rechtbank behandeld wordt Een Jezniet heeft de minderjarige dochter eener schatrijke familie wier moeder reeds lang ziek was weten te bewegen om zich in een klooster te begeven 7 48 7 67 ♦ 4 47 2 45 S 45 4 08 4 34 6 96 4 44 4 51 S l 0 4 l6 4 94 8 07 6 18 5 41 1 S3 8 08 1 09 J Oa 9 85 fiaa rnria 4 1 4 60 5 96 6 09 6 13 6 97 4 45 6 89 6 66 9 81 8 48 H 81 7 10 7 8S 7 95 7 38 7 S4 8 08 10 87 10 51 U Ol 11 99 8 43 69 11 80 11 4 7 00 Nog ergerlijker is wat op dit oogenblik in Portugal voorvalt waar de geesteliikheid met geweld do door de wet geoorloolde aitoefening van den hervormden godsdienst belet Eerst volgde de beschuldiging van protestantsche propaganda maar de predikanten konden bewijzen dat zjj alleen in de kerk predikten Dit was den katholieken priesters niet genoeg waarop zij de politie ter hulp roepen die onder toezicht van de priesters de hervormde kerken ontruimde De katholieke geestelijkheid in Portugal neemt tegenover de zending dus een veel milianter houding aan dan de Chineesche regeering Want die laat ten minste de christen ketters toe Verspreide Berichten FsiNKElJK Door den Baad van State is Christaan Eaterhazy gemachtigd zjn naam te veranderen Deze neef van den majoor zal zich voortaan graa Christiaan pogen heeten Öe bisschop van Nizza die waarschijnlijk eenigszins teleurgesteld is over de kalmte van de regeering tegenover zjjn weigering tot aanvaarding van het Legioen van Eer heeft nu in de Sémaine réligense in den breede uitgelegd waarom hjj de ondorschei dipg geweigerd heeft Onder de tegenwoorJaige omstandigjiederi zou ein priester er zijn lier door in gevaar bren eu J Gistermiddag hebbisn de Parjjsche ame kloermakers jler arbfeidsbeurzé besloen tot de algemeenÖ werkstoking Zg eischen en tiagloonwan tio lran W en een werkag van achlfuur Mil L te MoAeau Jet ng onvérdiitfin VD der sociaal wmocratii den til W i Reeds is doot een g JoUl coÉgregaiie in groot gebouw aangek i É Jin KtaToilidei een grootfi jklooster i iOjllgeveètig t Barcelona terjvgl er nog tA ri an eregi lllen volgen i t J u binnén lInö 1 i 9 19 10 9S 9 40 10 81 6 17 97 6 99 7 05 S 6 46 6 61 6 41 8 04 7 69 8 91 9 88 9 40 53 10 08 6 94 j 01 7 96 90 8 49 9 47 11 09 10 16 11 09 i X 8 01 8 9 9 17 9 68 8 18 I 8 94 J 1 88 £ == 8 48 8 j8 4l 10 19 10 18 10 48 11 93 9 5 io o8 10 17 10 99 10 84 10 ll U U 67 Voir t paleis Waar de Nederlandsche eü de Mecklenbnrgsche standaards waaien wird gisteren tegen hall drie de Paleisstraat en en het Noordeind afgezet en door huzaren in de gelederen gehouden aan weerszijden van de mooie reeksen groene poorten die de weg naar de kerk afbakenen Te kwart voor drieën kwam daar op het paleisplein de rijtnigstoet voor Let rood galarijtuig bespannen k la daumont met drie gevolgkoetsen alles open De Koningin en de Hertog gaan dus zelf den grootvorst afhalen van het station Weldra verscheen nu voor een der vensters van de antichambre de bruid in een groen peluchen mantel met bruin beverbont afgezet een zwarte hoed met witte voile en witte panaches een prachtige bouquet van witte rozen in de hand En naast Hare Majesteit neomt in het rgtuig de Koningin Moeder plaats de Hertog in generaalsuniform tegenover haar En zoodra de dichte rijen het Bruidspaar maar zien davert het van gejuich Gisterochtend omstreeks 10 uren waren H M do Koningin Hertog Hendrik en de Koningin Moeder benevens eenige leden der hofhoudingen en de burgemeester der residentie baron van Harinima thoe Slooten deze gekleed in ambtsgewaad aan het Staatsspoor station omdat tegen dat uur verwacht werd de aankomst van prinses Louise yan Wied Wegens den zeer zwaren mist echter die in den ochtend boven de stad hilig kwam de trein eoust tegen elf uur binhen Toen Hare Majesteiten en de Hertog die in een open rijtuig naar het station waren goreden leich uit de met bloemfn en planten versierde koninklijke wachtzaalj op het plankier begaven biJ de nadering v n den trein ging een ontzaglijk gejuich op uit een dichte menigte die ter weerszijden van het wachtsalon stond geschaard De vorstelijke persohen groetten de juichende menigte Hertog Hendrik i n schout bijnacht uniform salueerde herhaaldeli k op militaire wijze Het compartiinent waarin zich de vorstelijke genoodigden bevonden kon niet tot voor de wachtzaal gebracht wordom wegens de buitengewone lengte va den trein omdat J daarmode ook de 300 manschappen van de i ikolonii le reserve Mie ip e feestweek in de residentie dienst zullen dien medekwamen 0nn dellijk begaf Heittog Hendrik gevdlgd Joor de hoeren der Hofhouding zich langs e men8cl nmas3a naar het einde van hein plankier enj ontving daar de aangekomen familie wa na hij hen vergezelde naar dé5 Koninginnen Mie op het perron voor de htzaal warenlblüven staan Éen allerhirtélpste begroeting volgde Aui de ieuW l aan ekotaenen werden de hee eni d beidllhofhoudingen en de burge meïstër Jfcorgl roden deLlef nSel PaWe pa is Ws da EijÉna j bs riit metti O teri iJM niale reservjj m dM plein opgestljldjjde f militaire honneu ifi boj feld I In een galahplrjitnig ner milio van Wifed naar 3ij d Q terugkeer naar het iet Bruidspaat jen koningin lig tdêgèjuicbt oor ee in do inschappefi dei kolf lyiast 9p het buitel irsteljjk personen de lt jns t saan gestroomde V 1 f 1 Zondag reed B M j de Koün inmetHeftog Hendrik onverwacht do r t Delft Qln goed drie uur kwam het koitinlil jk rijtuig door een tweede rijtuig gevolgd van den Haagweg at do stad binnenrijden menig Delftenaar op lijne wandeling verrassende De Hertog in genorials uniform naast de Koningin gezeten mende de twee schimmels Al was het bezoek n6g zoo onverwacht toch schoten van alle kanten de ingezetenen toe en waren de rijtuigen in een oogwenk door eene belangstellende menigte omringd De Koningin en ook de Hertog beantwoordden naar alle kanten de groeten ook uit sommige vensters van huizen aan de Markt werden zy hartelijk toegewuifd Spoedig voor menigeen wel te spoedig sloegen de rijtuigen den hoek om in de richting van de Oameretten en do Hypolitusbuart Gistermiddag te 4 uren heeft het Hooge Bruidspaar in tegenwoordigheid van H M de KoninginMoeder de volgende deputatien uit den Haag en uit de provincie ZuidHolland ontvangen welke geschenken hebben aangeboden dames nit den Haag Nederlandsche jonkvrouwen vrouwen uit s Gravenhage vrouwen uit Rotterdam het gemeentebestuur van sGravenhage het regiment grenadiers en jagers den algomeenen kerkeraad de s Gravenhaagsche vereeniging Bjjbel en Oranje de handwerkschool van H M te Scheveningen Zoomede werd ontvangen eene deputatie van oud gedienden van het 15de regiment huzaren uit Duitschland waarover de Koningin het bevel voert Tot het aanbieden van hulde adressen zjjn ontvangen deputatien uit den kerkeraad der Luthersche gemeente van de Duitsche kolonie te Rotterdam van den Senaat der universiteit te Leidon van de polytechnische school te Delft van de Vereeniging van onderofficieren der dienstdoende schutterij te Delft De deputatie uit Amsterdam tot aanbieding van de Gouden Koets kweet zich tevens van hare taak Onder de prachtige geschenken die H M de Koningin bij haar Huwelijk worden aangeboden behoort het vloerkleed dat onder de zetels van het Vorstelijk Echtpaar zal liggen in de Groote Kerk voor den preekstoel en dat belegd zal worden met fluweelen kussens waarop de Hooge Echtgenooten zullen knielen op het oogenblik van do inzegening der verbintenis Dit kleed wordt geschonken door een aantal Nederlandsche jonkvrouwen De rand van het kostbare tapijt wordt gekleurd door de 60 lamiliewapens dezer dames Welke kwartieren naar teokeningen van den ontwerper door de dames die dit goschenk aanboden geborduurd xgn Van bovon vindt men de kwartieren van de oudste geslachten De wapens lijn in rustvorm De bewerkte rand van dit knielkleed is in applicatie borduurwerk in echt goud op zilver brocaat alles gestyleerd in bladeren en bloemen waartusschen de lamiliewapens gearrangeerd zijn De zilveren rand is algesloten door een borduursel van zilver en goud op lichtblauwen grond Het middenvak is van rood zjjden pluche waarvan de beneden hoeken versierd zjjn door ornamenten voorstellende gestyleerde oranjeappelen In den rechterbovenhoek prpt het wapen van H H de Koningin in den linkerbovenhoek komt het wapen van den Hertog uit Deze beide wapens zyn naar teekeningen van den ontwerper geborduurd bij de firma wed A van Winkoop Hot gtheele kleed 4 M 30 bjj 3 M 30 is door den heer H N H Fermin kunstborduurwerker ontworpen on uitgevoerd met bijzondere knnstvaardigheid Het is een voortbrengsel van Nederland sche kunstnijverheid dat met recht een vorstelijk geschenk mag heeten Gemengde Berichten i Men seint uit Heerenveen Vorst he lt de scheepvaart opnieuw gestremd Te Weènen heelt de jur uitspraak gedaan in de zalk tegen Josel en Caroline Ott die het lijlil van hnn kind hadden verbrand nadat het kind overleden was teng6Y0 lge vaa ds mishandejingen welke het van dO Puderp had ondefgaan Josef Ott word mep 10 t gen 2 stemmen veroordeeld tot terdoodbreiging door den s rop terwijl zijn vrouw 12 jaar zware kerkerjtraf kreeg Zeer zeldza is lieker het feit dat het lijk van dpn jarigéi Bjts te Leerdam dat Woensdag werd begraven ook werd gevolgd door zSn 101 jarigen vader i Te Breda is oen i rouw genaamd Helmondsche Sien bjj den watertoren dood gevonden De politie heelt terstond een onderzoek ingesteld daar aan moord gedacht wordt Nader meldt men dat het hoofd der 52jarige vrouw gespleten was Van den dader is nog geen spoor ontdekt STADSNIEUWS GOUDA 5 Februari 1901 A s Donderdag s namiddags 2 uur zal bjj gonatig weder eene openbare muziekuitvoering door het muziekcorps der d d Schutterij plaats hebben ter huldiging van het huwelijk van H M de Koningin en Z H Hertog Hendrik alsmede carillonbespeling op het uur der huwelijksinzegening 12 1 uur De aanbieding van een gedenksteen wordt om verschillende redenen voorloopig uit Naar wij vernemen wordt alhier op den 16den Februari a s een openbare vergadering gehouden vanwege de Aldeeling Gouda en Omstreken der Vereeniging tot SpellingVereenvoudiging Het onderwerp zal zijn Het Belang van Spelling Vereenvoudiging voor de Lagere School en als spreker zal hiervoor optreden de Heer Kl de Vries schoolhoofd te Enschede een van de bekendste schoolraannen van ons Vaderland een man die zich ook daar buiten een naam mocht verwerven Laat ons hopen dat vooral ook de autoriteiten deze vergadering met hun bezoek zullen vereeren Bij gelegenheid van het Huwelijk van H M de Koningin zal ook het R C Armbestuur een extra uitdeeling aan hare armen doen Uit achterstaande advertentie der sociëteit Ons Genoegen blijkt dat wegens ongesteldheid van den heer W van Zajjlen een ander stuk morgenavond wordt opgevoerd en wel De opvoeding tot het Huwelijk hetwelk zal worden voorafgegaan door de Eischen der Moraal Vlist De commissie tot wering van schoolverzuim bestaat uit de Heeren J A Rooken A B Slingerland G Boer A de Jager on J van Diemen Haastrecht De afdeeling Het Groene Kruis is alhier opgericht Keimpes a d IJsel Alhier heerschen erg de mazelen óók onder hen die vroeger dooi deze ziekte waren aangetast Hiemvé Parapliiie § Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Heeren gevoerd en ongevoerd en vorder vele NOÜVEAUTE S Aa VAN os Az Md TaUleur Kleiweg E 73 GOUDA lelephoen Mo 3Ê Beurs vau Amsterdam Vikrs Slotkri 81 IV 98 s 93 93 98 1001 88 8311 8 jl 88lV l 8 Vl 66 961 9611 96 lOl s 671 67V i 10 34 900 91 99 681 436 51 109 204 1641 9 4 FEES NïDiEUllD Cert Ned W S 8i dito dito dlTc 8 dito dito dito 8 HoNM OM bouill 1881 93 4 talie laaohruTiDKlSSS Sl 6 OoiTimt Obl ra papier 1888 6 dito in Iilverl8e8 6 PoaTUöAl Obl met coupon 3 dito ticket 3 llUBLAHl Obl Binnenl 1894 4 dito Oeooni 1880 4 dito bij Bollil 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1888 6 t dito dito dito 1884 6 drAtiJl Ferpet achuld 1831 4 TniKlu Gepi Oonv leen 1890 4 Ge leening aeiie D Geo leemn 8eri eO OlDj iraEp v obig 189 5 Stlklfco Ob ut Soil 1890 VlNEZIULi Obl 4 onliort 1881 VHaTEtDAH Obligstien 8 6 3 ItoTTMDAll ated leeu 1894 3 ïD N Afr Hindel aaud Arendab Tab Mlj Certifioaten DeliMaatscliappij dito j Ari Hypotlieekb pandbr 4Vi Cult Mij der VoTBtenl aaud t a Or Hypotbeelcb pandbr 4Vs Noderlandat he baak aand j Nad KandelmaatBob aito I N rW k Pao Hyp h paedbr 8 RriltHypotlieokb pandbr 4 Utr Hypotlieekb dito 4 OoSTENB Oaet Hong bank aaud i 198 llnsl Uypotbeokbank pandb 6 1101 Akerika Ëqiit hy poth paudb 4 90 994 93S1 100 66 66 1 1 97 8 100 100 114 Maiw L G Pr Lien rort 6 99 N BD Holl U Spoor w Mg aand H4ii Mij tol Eipl V St Spw aand 10 i Ned lud Spoorweg m aand Nod Zuid Air Spm aand dito dito dito 1891 dilo 5 IrALU Spoor 1887 89A Eobl 8 Zaid Ital Spumij A H obl 8 1 oL I Waraohau Weeuen aand RuaCjGr Ruii 8pw Ml l obl 4 Ballisehe Hto aaid 7 9 l 99 i 48 68 I 0 910 108 10 9911 100 117 117 lOI 34 aaiowa dito aand 5 wang Pombr dito aaod 6 Knr k Oh Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 Aksiika Cenl P o Sp Mg obl 6 Chlo k Nortll W pr ü r aand l dito dito Win St Petar obl 7 141 Denver Eio Gr Spoi eert r B 69 Illinois Central obl lu goud 4 t 105 Louuy k Na hrilli Oer t aand 74 Molico N 8p Mij lehypa O 104 4 Mi9 Eaiuatv 4pOt pref aand 37 N Tork Onlasio k West aaud Penn dto Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud i 8t OPRUIMING der EESTEEEENDE MANTELS COSTUMES Blou§eii Peignoirs en Pelterijen Tot veel verminderde prijzen 11 SAMSOM Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 5 Februari igoi Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijten waren voor ie kwaliteit 34 ae kwal 31 3e kwaliteit 38 cent per half Kilo Magere Ossen melkvee en Vaarkoeien goed aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 30 adc kwaliteit 28 3de kwaliteit 25 cent per hall Kl Stieren redelijk aangevoerd De handel was in vet vee melkkoeien en vette kalveren prijshoudend mindere soorten vaarkoeien en stieren traag VEKSCHEIDENHEID De Brandershond te Schiedam heeft een adres aan de Tweede Kamer gericht waarin de bekende grieven betreffende den invloed van het verwerken van melasse dor suikerfabrieken op spiritus op den achteruitgang der graanstokerijen en de daaruit voortvloeiende gevolgen worden uiteengezet en het vertrouwen wordt uitgesproken dat op grond van het goed recht der graanstokers ten spoedigste maatregelen zullen genomen worden om hnn onhoudbare positie te verbeteren Dit Arnhem schrijft men in de Controleur Zooals de lezers wel reeds uit de dag bladen znllen gezien hebben wordt de spoorlijn Emmerik Utrecht voor de bennen van argelooze derdeklas reizigers onveilig gemaakt door een stelletje valsche kaartspelers zg kwartjesvinders en is het station Arnhem herhaaldelijk de plaats waar de politie zich met die als heer gekleede individuen bemoeit Ofschoon men er toe komen kan om den slachtoffers dier sujetten alle medelijden te ontzeggen de heeren kwartjesvinders doen toch weinig slechter dan de organisators van sommige loterijen want ook zjj speculeeren op de domheid en iedereen die niet volslagen een nil is ia gewaarschuwd zog kan men zich toch ergeren over het onpraktische der maatregelen welke genomen worden om het domme publiek tegen de kwade praktijken te beschermen De eenige maatregel die m i afdoend helpen zou ware het aanbrengen in eiken derdeklas conpé van een flinke grootekaart waarop in vier talen de waarscha 8t Wacht ü voor kaartspelen met vreemden Tal van menschen zijn reeds bestolen Meer dan andere klassen van den spoorweg wordt in de derde aandacht geschonken aan wat er tegen de wanden prjjkt en ook de man die niet lozen kan zou al spoedig weten wat daar stond Grootvorst Wladimir van Ensland die gisteren te s Hage aankwam wordt niet vergezeld door ziJn gemalin grootvorstin Jlarie Paulowna daar deze door een lichte ongesteldheid vtirhinderd werd maar heeft nu behalve zijn dochter Helena ook zijn zoon Boris bij zich AI VERTEIVTIij i ASTHIA KAN GENEZEN WORDEN D E SCHIFFMANN S Middel tegen Asthma geeft onmiddelijke verlichting zelfs bij de hevigste aanvallen en geneest waar andere middelen falen Verkrijgbaar bjj A Wolff Gouda in pakjes van l SO en fl Z 73 Heden overleed in den ouderdom van ruim 90 jaren onze geliefde Vader en Behuwdvader de HoogËdelöestrenge Heer NIOOLAAS SCHELTEHA gepensioneerd Luitenant Kolonel MilitieCommissaris Bidder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw en Officier van de Eikenkroon Gouda 3 Februari 1901 Uit aller naam ï H SCHELTEMA Eenige hennUgeving Bezoeken van rouwbeklag kunnen niet worden afgewacht Telephoonnet Goiida Abonnement f iC per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Ejjks Intercommunaalbureau Op 1 November 119 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaaraan het Bureau ACHTBE DE VISCHMARKT Uleetingt Congreaten Mtylt Welfem ter beteugeling van het DRANZMISBRUIZ voortaan overbodig Gewapend met ons heilniiddel Bt B kan iedereen zijne eigen familie van de drankellende bevrpen zelfs buiten medeweten der Ijjders Nadere inlichtingen verstrekt gratis en franco de Firma J JOSEPHUS Hen Bamg