Goudsche Courant, donderdag 7 februari 1901

No 84ai Donderdag 7 Februari 1001 30ste Jaf gang ftOMCHE CdllRAMT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Talebion No Si ADVERTEISTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefaan o 8 De Uitgave dezer Courantgcochiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlijke Nummers VIJF CENTEN Sociëteit Ons Genpegen CommisBatissen dar Sociëteit 0 8 GbKOBOEii brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Eoglement dat bij gelegenheid van de 5e AbonnomentToonaelvoorstelling op WOENSDAG den 6 FEBEUAKI 1901 de SOCIBTBIT van de avondê ZES V ü B af gesloten xiU ldn Namens het Bestnnr F HEKMAN Fz Secretaris GöOTA 5 Februari 1901 Te Huur of Te Hoop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande prachtige Pakhuizen gelegen te Gonda aan de Tnrisingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Ge jroedersSTEEirSMA Bloemisten Turfil pgcl yy en 18 Struik en Stamroaen OP BOTTEL PRAOHT VAAR steeds voorhanden Bloemen uil t Zuiden TELEPH No 114 GASORNEMENTEN ROME KE UZE LAG E PEXJZEN Goedkoopst adres voor degelgke GaseloeilicM Artikelen bs M M VAN LOON lu De Avoiid§ter DUBBELE BUÜKT Tel No in Gasfitters 5 Pain ExpelUr Dotig j v wtfdt dit mid dn vtctronwMi p hM hhMtaMik j A k A4 1 S6 tt i66 M In da mMto aMthakni T initnlui W Dlotk Oi I T Tutu 8 deM i U ta CiJMttntam ta rijutiUnul inwxgviDg lElinmd tani Bheui tlek Jleh t V rkeiidh d pün bilfli 11 Iinitw b a Tl VU FEANSCEE STOOMVEEVEEIJ ekeniisclie Wassolierij TAB H OPPENHEIMEB 19 KruUkade Rotterdam Qebreveteurd door Z M den Konmg der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heet A VAN OS Az Specialiteit voor het toornen en Ue eerenen Dameigarderoben aUook alleKindergoederen SpeeUle inrichting voor het toom n an nlnche mantels veeren bont eni Gordnnen tafelkleeden eni worden naar d nienwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetsfl gestoomd of revertdworden onschadelflk voor de gezondMidvolgens taal bewerkt g Wie werkelijk prü te hebben laat rich lotografeeren in de g tografttche UunMurichHng ST 0 3DI0 tat P V WAALS Fl SINGEL 661 maaUehapp tot BaephMaHe van StaaUttpoorteegen Extra maalregeb betrekkelijk het reizigemcrvoer gaar en m DEN B4AG op DONDSBDAG 1 FEBRDARI 1901 ter gelegenheid van het Huwelijk van H M de Koningin Wilxlgingen in de dienstregeling Lokaaldienst Den naar Voorban vice versa wordt eataakt liOkaaldlenst station ItenHaagS station Ben Haag II IJ S vice versa wordt gestaald üe lokualtroinon 781 782 Utrecht Zeist Driebergen en temij znlleu niet loopen Extra treinen Utrecht Den Haag Ten H v m besiimen eitra treinen te loopen Extra treinen Souda Den Haag Ten 5 v m beginnen extra treinen te loopen Extra tielnen Den Haag ouda en Den Haag Utrecht Van af 400 n m kunnen tr beginnen te loopen van Den Haag naar Gouda en Utrecht MaatschappU tot Exploitatie van Staatsspoorwegen Bericlit aan houde rs va n Kilometerlioekjes In Tcrband met het te rerfraclitenclruIckereizigersverToornuBr en vanDOU Haagop Donderdftg 7 Februari 1901 ter gelegeaheid van het h u w e I ij k van H M Ie Koningin wordt hoadora van Kilomoterboekjes in hun eijtea beUng verzooUt zoOZtJ Op Oen dag heen OU WOêr weOBChen te reizen bun KiiometerboeVje bij vertrek ook voor de terugreis te doenafstenvpelen Het afstempelen van Kilometerboekjes en nemen van plaatsbewijzen s avonds te Den Haag op den 74en Februari zal bij den toevloed van reizigers veel tijd vorderen Het groote aantal zenuwkwalen van zeap f hoofdpijn af tot de voorafgaande kiiit ekenPiiTBa apvpUxle heraenberoert toe trotaeersB nog itaedB atie middelun door de tneditclie weteuBcbap ungeweud Keret aan den nienwen tUd komt de enrtoe dat zij duorbot gebruik maken van den eenvondlgiten weg namelijk lange de hmd enne phyatolozleolie ouMekkinE Kedaan beeft die na honderde proetbemlngen thana over de getieale wereld verbreid is en terwijl bLJ n wetenechainH U ke krlugen dn bnoEHte belangstelUug wekt tevens eeoe weldaad blijkt te etjn voor de aan Kenowkwaleii lijdende mensèliheld Deze genpeswijze Is uitgevonden door Oen gewezen Officier van Qezondhelt Dr Uoman Weiasmann te Vllahofen en bernst 0 i da on dervinding opgedaan In eene 60 Jarlge praktijk Ituor wnwHctiinir vnn hut hoard eniiinal per i Ag worden rinikrloe gt aehikiesioffeii d ar rie hiild oiiml l l ll Jh n n h t sennwK te med Kvdeel l Hat deze Keneeswljee werden werkelijk eohitteronde rwoltateu verk sa D zU maaku loovcel opgang dat van een door den nltvindei geaohreTfln werkja OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkomluB en goneilno bluuMi kortea tlfd renda de Hls dmk verBrUeneu is Uit buekje hevat niet alleen Tor taet froota pnbliek verKtaaiibare verklaringen omtrent het wezen dar nienwere therapie ou de daarmede zalfa In wanlioplge govnllen verkregen iiitworking maar ook vindt uien duurin wetonsohappelijke verhiindaliiigen nitrto niedlaelif l l lfii die aan dezf Rpnepswijze eewiid zijn zoomede afnelirlft van tal van gelut ticlii lften van lioog e ladlHte gunceHhnndLCiii under welke P Meniere me dr proFeisur aan rto poJyklinlnk t Panji ruo RouBBinotit 10 SteiiDf or mail flr praHUeoreniJ oenetilieer aan hel krank ilnnliifin ïeatloht d Ctiaranton BontlöUratli Dr Catin te SUt lii Gi nsimann med ilr arrond arti ta lahlmgen Dr P rorottfer gRi ne i nr direcluur vax het hoipllial te Agsn Quti Imrath Or boharlni Xatteel Qutenfela Bad Ems Danst med Ir oBneestieer dlrt teur der jalvano tnerapcutiaohtt inrichting voor lanuwllldtri ta Parlji rue St Honorè 334 Coniul vun Atohentiacl meil dr te Corfu Dr Buibach arrend arti ds ZIrknIti Ober ttabuiit Jeciil mt d dr te Woenfln Dr C Sanoaval teU Fan tére Cure lid vaa dan ConsHil Central d Kygièna it de 6ant6 In Frankrijk en vele anderen Aan allen wier r nn CKci lel inr r nf mititlcr nniiE ilftnti 1 r rn DnanintlareiiuwaclillKbeltl Mj4l n waarvan de kentcekenfn T ijti o iron tche hoofdplin mi raina lahele haofdpljn blaedandra o j rnoteprlkkelbaa hBi l gelaagdheid alapplOD hdid Ilrhemntljke onrunt en iinliehB ell ke tot tand verder alle cieken die door beroerte getroffen weiden en nog lijden aan de gevolgen daarvan tooaU vBrlimminnan onvertnoflen tot prekan rware tongval mool li k sliï sn atilfField aer gf wnotneii mei wnorldurcnde pin plantcoltika iwakte verzwakking van geheun in enz en zi die xff i onder gnueeaknndiga behandeling geweest zijn maar door de bekende middelen als ontliomliaKnen en koudwaterknur wrijven elertrlacerpn stoomlool of zeehaden geen gene ine of tenigiug hnuner kwaal gevondPUhebben en ten slotte zij die vrrca eevoelen vwor l rorrte u daartoe redes bebben wegeni verachijnHelen als zion aanhoudend angitig voalan verdoovmg In hat hoofd hoofdpijn mot duliBllBhsld flikkeringen en donker worden voor do oogen drukkende pijn onder hel voorhoofd anlilng in de ooren hat voi on van krleDelifto In en het ilapen van handen en voeten aan al deze drie oategoriSn van rfliinwlijders ala ook aan jonge meltjea tl dende aan bleekiuoht en kraohtelootheld ook an gezonde zelfs aan jongeparaonan die veel mat het hoofd werk N en geestelijke reactie willen voorkomea wordt driniend aan geradeB zich bet bOTUt vermelde werkje aan te aobaffen hetwelk op uutvnga koatalooa en A aneo ver oadaa wordt door Amiterdnm door M CLEBAIV A Co Heiligeweg 43 Bvtterdam V K vnn SAIVTBW KOLPP Apotheker Korte Hoofateef LVtreeht I OBnV êt POKTO V Uudegraclit blJ de GaardbraK P U Xet yooral op de jnet roodB lettorsé Op de Jongste kTgtflnniaoh medlcinale tentoonstelling is de l r W eltiaainiin aotie 0 Be vUh wor aa UedUob Jnril aaet d lillvereH HodRllle bebroond Overal fi verkrijgbaar MaatachappÜ tot ExpMtalie van de Vtetoria Bron KaTtttor voor NederlantL Boompje é O Botterdam Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Binkhoesl Influenza Borst en Keelaandoeningf binnen den kortst mogelijken tijd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruiyeiiBorst lionig Extract M E L A M T H E nit de Koninklpe Stoomlabrlek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK t DEN HAAG HofleTeranciors Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFJP Jt Co Westhnven 198 Gouda D MISBIBS Kleiweg E 100 Oouda E H ViN MILD Veerstul B 126 te iouda A BOUMAN MoordreclU PIN K8E Nimwerkerk a d Umi A N TiK ZESSKtJ Sehomhoven 3 Th torken Boikwp B T WIJK Oudewaier M KOLKMAN WadditavMri H BOLLMAN Bodtgratien W 1 TA DAM Baattrecht P W T EDE Oudmater Geen Engelseh maar Echt BOEUENBROOD i2 cent de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 Tluinj i Wendailitliim in do gebeela wereld bekend en geroemd OnoTertroffen middel tegen alle U O r s t L O n r L e r e rMaarzlekten enz Inwendig zoowel als ook uitwendig in bijna iUt EiektegaraUea met goed lïevolg aan te wenden Prys jftt fiftCOU t 1 per p9St 1 15 TUirrf 0 Woadifitlf bexit eenalinog oa ektudfl geQeeilcrftoht en heikame werking Mwkt meettiil lic pijnlijVo en goTaarrolle operatie geheel o erbodig Mol deze zalf irerd een 14 ur aud voor oitenecsllik rehonden beentezwel en onlanRi een b n 28 jaar kankerlUdeu fenezeot Brengt genezini en verzachting der pijnen bij wonden ontatekingeu enz Tan allerlei aard Prijs per pot l BO per post 1 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker HEIVRI S tMDEBS Bokin Imstordam Vnr geen depot ia beitelle men direct tan die Sohutiea iMth k dee A THII RRY in Pregwdi bel Hobitieh Oeeterreieb GelieTO proipectu t ontbieden bij het Ceatreel Pepöt bandew Rekin S Amiterdem Wie zeker zija mi d Ecbte Eikel Cacao t itrangcn tmmengesteld ea na vtl prosbamingen in den handel gekomen onder den naam dea oitvindan Dr Miohaslis vemardigd op da beata maohinea in bet iraraldb ramde Ubbliiaenant van Oeln £ StoUmrok ta Kanlan ImIw Cikel eacao in Tterkanfes bi Deta Bikd Cteaa ia nt nalk gakaokt aana aangtnama garaid drank ttat 4agelyksch gabrnik een t t t k o a l iyii taa t poeder raar een kaf Cbooolata Ala geneeabacktiga drank bU ganl tcb diarrhee alnhta nat mter ebraOaa Terkrijgbaai Vi U tsmmmmI B Tt Apotbaktr bs VtKoL UT i ii ii tijao a H90 ft 4 aaneraalT rtKeniraor£ ar land Mm attenklwil Amsterdam Kalveistraat lOJ Se Ibonnementa VooratelUng W oensdag 6 Februari ISOl fflT ROTTERDAMSCHE TOONEEL EZELSGHAP Directenr P D VAN EIJSDEN Wegens ongesteldheid Tan den HeerW VAi ZüYLEN in plaats van GROOTE DAGEN De opvoeding tot het Huwelijk Comedie in 3 bedrijven door Otto Ebici Haetlbbes Vertaling van M A Voorafgegaan door De Eischen der Moraal Comedie In 1 bedrtji van Otto Brioh Habi LEBEN Vertaling van M A Aanvang acM uw 00Gewone bepalingen en prijzen Druk van A BEINKMAN Zn Gondi KE ISGEVI G Inrichtïngïn welke gevaarv schade op HINDER KUKHUN VRROORZAKEM BUROEMEESTER en WETHOUDERS van Ouuda Gelet op de artt 6 en 7 tier HINDERWET Brengen ter algemeene kennis dat op de Seoretaric ter visie is gelegd een verzoek met bijlagren van de firma Cj N Flaraman en Con n te Gouda om vergunning tot oprichting eener stoommachine ten behoeve barer smoderij en herstclplaats van macliinerien in het perceel gelegen aan den Turtsingel Kadastraal bekend Sectie E Nos 306 S07 1085 en i 86 Dat op Woensdag den 19 Februari 1901 des namiddags ten 2 ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde ve guoning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 5 Februari igoi Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER KENNISGEVING De BURGEMEESTER van Gouda brengt overeenkomstig art 15 2e lid der Wet van 26 Mei 1870 Staatsblad No 82 ter algemeene kennis d t gedurende dertig dagen van den 6n dezer maand tot en met den 7 Maart a 3 ter Secretarie dezer Gemeente ter inzage van belanghebbenden is nèdergelegd de STAAT aanv ijzende de uitkomaten der Dieting en schatting van gebouwde of ongebouwde eigendommen welke vernieuwing wijïiging van grenzen ol eenige andere verandering hebben ondergaan alsmede de uitkomsten en uitspraken bedoeld in de artt 23 40 41 en 43 der bovengenoemde Wet Gouda den 6 Februari igoi De Burgemeester voornoemd R L MARTENS BoltcMÏaBdsch Overzicht Oit Kaapstad wordt aan de Daily Express geseind dat groote voorzorgsmaatregelen worden genomen om te verhinderen dat de Wet de kolonie binnenvalt Elke geregelde soldaat die beschikbaar is wordt in allerjjl naar het noorden ge onden en een gedeelte van de stadswacht is opgeroepen voor patronille dienst Er heérscht groote ongerustheid want men acht het zeker dat een groot aantal onzijdige Hollanders zich bj den gevreesden generaal znllen aanslniten als hij op Engelsch grondgebied komt FEVILLETOX wil skrac htT 40 De jonge Graat keek het meisje somber verwijtend aan zij stond daar voor hem als bet beeld van eenvoud onschuld en beminnelijltheid Wat moet ik hier dotti vroeg zij droevig en tranen rolden haar over de wangen Het is mij Graal von Felsburg alsof wij allen ziek zijn I Ach Konden wij toch met haar gaan met hrar die wij zoo innig lielhebbcn Ja Marie maar dan toch zeker allen antwoordde Hermann spottend Met de handen voor het gelaat klaagde zij nog eens Allen allen Egon ook Marie Zij liet de handen vallen en zeide bedroefd Hoe slecht van mij alleen aan hem heb ik niet gedacht 1 Niet aan hem Marie riep hij heftig dat is niet waarl Een rauwe smartkreet was het antwoord het meiqe wankelde hij wilde haar steunen met kracht wees zij hem terug Graaf von Felsburg sprak zij een oogenblik later gij hebt mij groot verdriet gedaan en ik ken daarvan de reden niet Toen wilde zij gaan Hermann hield haar terug en smeekte Nog fén oogenblik Marie I Volgens een particulier tetógram van de Magdeburgische Ztg nit Pretoria bestond de bezetting van den post te Modderlontein ten zuidwesten van Krugersdorp die Zaterdag door de Boeren overrompeld is nit 7 ofScieren en 220 man met een kanon Dat de Boeren ook dit laatste meegenomen hebben was voor den Engelschen opperbevelhebber niet belangrp genoeg om vermeld te worden Deze correspondent geeft ook de reden waarom de ontzetkolonne den val van den post niet kon verhinderen geluk Kitchener het noemde die kolonno frerd met zwaar verlies teruggeslagen Het nieuwste plan ran Kitchener dat hfl nn tegen zvjn onverslagen en nooit ontmoedigdon vöand in toepassing brengt is weer breed opgevat en ziet er op papier bjzonder vervaarlijk uit Den 27en der vorige maand zjjn de zeven colpnnes waarvan een vroeger telegram beknopt sprak op marsch gegaan en wel SmithDorrien van Wonderfontein Campbell van Middelburg Alberson van Eerstefabrieken Knox een andere dan die de Wet achtervolgde van Kaalfontein AUanty van Zuurfontein Dartnell van Springs en Colville van öreylingstad Alle deze punten liggen zooals op de kaart ia te zien betrekkelp dicht b j elkander aan de spoorwegen naar Durban en Lonremjo Mariiuez en de verbindingslijn Pre toriaJohannesburg De tnsschengelegen landstreek d w z een betrekkelijk klein gedeelte van Oost Transvaal zal dus worden schoongeveegd Vraag niet of het ook noodig was zulke geweldige maatregelen te nemen waarvan men het succes door de ondervinding geleerd bij voorbaat op nihil kan schatten Althans Boeren vangen zullen de Engelschen weinig doch t is er hnn 66k om te doen den vocrraad uit de districten weg te halen en naar de steden te brengen DM kan nog iets geven maar de terugtrekkende commando s znllen wel zorgen dat zij genoeg mèe nemen om geen honger te Ipen Kitchener zelf voert het algemeen bevel Hü gelooft dat de Boeren het terrein benoorden den spoorweg hebben verlaten om de koortsen en de paardenziekte te ontloopen en dat hij nn zonder veel weerstand te ontmoeten het land zal kunnen zuiveren French voert het bevel over de zuidelijke afdeeling Lyttleton over de noordelijke ïot dusver ontmoetten de Engelschen weinig tegenstand met uitzondering van Smith Dorrien die in een emst g gevecht gewikkeld Met langzame schreden liep hij het vertrek op en neer om na te denken zijn oog was niet van Marie afgewend die met den rug naar hem gekeerd aan het venster stond met ten hemel geslagen blik hij had haar beleedigd In die overtuiging trad hij op haar toe en smeekte op stillen toon Kunt gij mij vergeven Marie Hare verlegenheid belette haar te spreken zij reikte hem met afgewend gelaat de hand en ijlde toen naar de openstaande deur Ten tweeden male hield Hermann haar terug en sprak Kunt gij niet raden Marie welk geschenk gij mij voor mijne zuster moest brengen Volstrekt niet Hoe zou ik dat kunnen weten daar uw vader mij niets gegeven heeft f antwoordde zij met jftUe onschuld eens kinds op haar gelaat en in hare houding Zachtkens legde Hermann zijn arm op haar schoudei staarde haar diep in de oogen en sprak dralend Marie als gij zelve dat geschenk eens waart als ik in u als mijne teer gelieide bruid mijner lieve Clara eene zuster mocht brengen Eene doodelijke bleekheid oyertoog Marie s gelaat Groote God wie heelt daaraan kunnen denken 1 Hoe had ik arm meisje aan zulk eelie gedachte plaats kunnen geven Immers nooit En toch Marie zou het arme meisje mij zoo nameloos gelukkig mij zoo rijk maken door hare liefde 1 Geen woord meer Mijn God laat mij niet bezvrijken I kreet Marie met de handen ten hemel toen keerde zij het gelaat tot hem sloeg hare armen hem om den hals en riep opgewonden tBarmhartige God vergeef mij I ik kan niet an werd Een depêche vertelt voorts dat French onderweg een vijftienponder heeft buitgemaakt In den Pruisischen Landdag ving gisteren de algemeene beraadslaging aan over de kanalenwet waarbï bleek dat het ontwerp nog lang niet in veilige haven is Als eerste offlcieele verdediger trad de Minister ïhielen op Hi zette de gronden voor de indiening van het ontwerp uiteen dat ten doel hoeft de oeconomische toenadering van het Oosten en het Westen en den verkoop van de producten dier beide deelen op de binnenlandsche zoowel als op de buitenlandsche jnarkt te bevorderen en tevens de weerkraclit van het land te verhoogen Men zou zich dan te water zoowel als te land over verkeerswegen verhecgen zooals geen andere staat zal kunnen aanwijzen Dat Minister van Financiën Miqnel verklaartle in hoofdzaak Wat de flnancieele ziJde van het ontwerp betreft zou ik als ik niet de volkomen overtuiging jiad dat het ontwerp goed is zoo noodig miJn ambt nederleggen Ik hoop tot het laatste oogenblik dat een kalm onderzoek van het ontwerp het Huis er toe zal brengen het aan te nemen en dat wij vervolgens in volle overeenstemming den Landdag kunnen sluiten De afgevaardigde Zehnhoft van de Cent m artg achtte het thans ingediende ontwerp nog slechter dan het vorige Zijn vrienden in Bijnland zullen het voorstel zooals het daar ligt moeten verwerpen Hij verzocht ten slotte verwijzing naar een commissie De afgevaardigde graaf Limburg Stirnm conservatief sprak voornamelijk tegen het Eijn Elbekanaal Zijn bezwaren daartegen waren eer versterkt dan verminderd Het ovorwegende deel der monarchie zou door den aanleg ervan zeer worden benadeeld ïegen het Dortmnnd Bijnkanaal en het Lippekanaal geldt zjjn economisch bezwaar dat Rotterdam daardoor op ongeoorloofde wijze wordt bevoordeeld De militaire voordeelen van het kanaal zijn niet zoo groot dat men het daarom alleen zou moeten aanleggen Indien het kanaal werkelijk van zoo groote strategische waarde was dan zou bet Rijk er wel voor opkomen en de Bondsstaten er in betrekken De afgevaardigde Eynern nationaal liberaal begroette het ontwerp met vreugde hij achtte de kanalen voor de industrie een levensquaestie Zijn staatkundige vrienden zullen de voorstellen tot bescherming van den landbouw ondersteunen maar ziJ hopen dan ook dat de landbouw na het toestaan ders Laat mij het éénmaal belijden dat ik hem onuitsprekelijk hefheb Veel hadden zij elkander te zeRgcn doch drasprak Marie met diepen weemoed in hare stem Herniann laat ons thans aan haar denken diewij beiden zoo innig liefhebben wier heengaanvoor iramer eene schaduw zal werpen op onsgeluk op onze verbintenis aan Clara mijne teerbeminde zuster I Graat Waldcmar keerde terug naar het paviljoen en heette Marie met vaderlijke teederheid welkom als zijne gelietde dochter hij was vergezeld door den predikant dien hij inmiddels gehaald had om hem met het groote nieuws bekend te maken het hart vol blijdschap gat deze zijne toestemming niet zonder een uitroep der hoogste verbazing Graaf Waldemar deelde het jonge paar roede dat zij de spoedige opheffing van het misverstand tusschen hen beiden enkel en alleen aan de lieve zieke te danken hadden Marie weende tranen van dank en van deernis ook de heeren schaamden zich een traan in t oog niet lO sprak de predikant laat ons nooit ver ten welk een adel van ziel welk een volheid van onbaatzuchtige trouwe liefde gewoond heeft in dat zwakke teere lichaam Als een engel heeft zij zich in haar leven doen kennen als een engel zal zij van ons henen gaan Graat Waldemar ijlde weg hij kon er niet over hooren spreken dat zijn lief kind haar einde nabij was Clara s verjaardag was aangebroken Volgens haar verlangen was de zieke naar de huiskamer gedragen Zij was uitgeteerd het koude zweet van verhoogde rechten in staat zal wezen de hoogere eischen die de voeding van vervullen en dat de conservatieven thans ook niet meer tegen de volmaking van do verkeerswegen oppositie zullen voeren De afgevaardigde Zedliti zeide namens de vrijconserratieven dat zjjn party bereid is om een overeenkomst aan te gaan maar beide deelen moeten elkaar te gemoet kokomen de afschaf ng van de vrijheid van rechten op den Rijn is een conditio sine qua non voor een werkdadige voortzetting van de tol en handelspolitiek Heden vervolg der algemeene beraadslaging die over een paar dagen wel eindigen zal met verwijzing naar een commissie Verspreide Berichten Fbahebuk De staking der mjnwerkers te Monceanles Mines dreigt meer en meer algemeen te worden en de stemming der stakers wordt steeds dreigender Door den geweldigen krach te Arras worden feitelijk alleen de speculanten getroffen en niet de oliefabrikanten en de verdere indnstrieelen terwijl men hoopt dat er ibg heel wat gered zal kunnen worden De dameskleermakers te Parijs hebben het niet bS woorden gelaten nergens in de groote magazijnen werd eergistermorgen gewerkt toch onverwijld vonden er samensprekingen plaats in de Kamers van Arbeid tusschen werknemers en werkgevers en men meent dat de laatsten wel znllen toegeven aan de eischen omdat ziJ niet zoo heel ganw nienwe krachten in deze kunnen aankweeken DmTSCHLASD In het Bijksdaggebouw zijn badkamers ingericht ten gebruike der leden met marmeren knip en een masseur die zjjn vak verstaat een en ander waarschijnlijk in verband met te verwachten nienwe credietaanvragen voor de marine De keizer en de keizerin worden in het begin van Mei voor een paar weken in den Elzas op het slot Urville bij Metz verwacht en de rnstelooze keizer gaat dan natnnrlijk de garnizoenen inspecteeren Van conservatieve zijde wordt een petitiebeweging op touw gezet ter wederinvoering van de lijfstraffen in de gevangenissen Te Brunswijk is een openbare vergadering ontbonden omdat een der sprekers tond op haar voorhoofd ij was doodsbleek hare oogen schitterden in bovenaardsclien glans Al hare geliefden waren om haar heen verzameld voor ieder had zij een vriendelijk woord en betuigde hare blijdschap met elk geschenk Egon s schilderij wilde zij dicht bjj zich geplaatst hebben Angelica s tranen waren hare liefste verjaarsgave Met innige lietde legde Clara Marie s hand in die van haren broeder zij nam haars vaders hand in de eene die van Justina in de andere hand toen vroeg zij den predikant om een gezang op te zeggen De trouwe vriend kon haast niet spreken eerst nokkend doch dra met vaste stem droeg hij een gezang voor over sterven en eeuwig leven en weerzien sprekend en toen het uit was vou wde Clara hare handen als ten gebede de hertstzon wierp hare heldere stralen door het groote venster en overtoog de stervende met een hemelschen glans Op fluisterenden toon begon zij te spreken Zijt gij daar weder in uw lichtgewaad Aan lederen kant één zoo is het goed Heft my langzaam op niet zoo snel het heeft geen haast I Och toe niet zoo anel Ik zie Egon nog Egon en Angelica Nu niet meer Mijnvriend Gotthelf waar zijt gij Nu zoekt mijn oog Hermann en Marie och toe lieve engelen rept u zoo niet Waar is Justina f Vader I lieve dierbare vader ach ga niet van mij heen Nu zijn rij allen allen weg snikte zij droevig nauw hoorbaar Vaartwei vaartwei I wij zien elkander weder om nooit meer te schei den dan Welk eene heerlijke muziek Wordt vrvolgd