Goudsche Courant, donderdag 7 februari 1901

iouaa Qpdew Woerd Utrecht 6 J0 8 84 7 46 5 S6 6 48 6 8 7 04 8 18 Utieckt Woerdea Oudev Coad t 8 18 6 61 6 07 6 44 5 M 8 58 i 48 1 08 7 84 uitriep We inllon de wapens niet neder leggen voordat onze wetlige koning weder op den troon zal zitten BINNENLAND ST AÏEN G EN Eli AA L K MC U m T MC ML A n B B Zitting van Dinsdag 5 Febrnari In deze zHting is aangevangen de bebandeling der kinderwetten De heer Van den Biesen bestreed bet ontwerp omtrent de vaderlijke macht en Toogdij De heer Van Lier verdedigde de hooliïbeginselen der wet Het ontwerp is zonder stemming aangenomen Omtrent do aanbieding gisteren ten paleize aan het Hooge Bruidspaar van de gouden koets vernemen wij dat H M in baar hartelijk antwoord aan de commissie mededeelde dat zS zelve zoowel als de hertog herhaaldelijk de koets bobben bezichtigd en telkens meer ingenomen is met het passend on voor huwelijksplechtigheid zoo bruikbare geschenk H M stelde bet te meer op prijs omdat het tot in al zp details het werk is van Nelerlandsche werklieden en kunstenaars Bij het afscheid reikte H M aan wie alle commissieleden waren voorgesteld den heer Jonkbloek den voorzitter de hand Het gerucht als zou de koets te hoog zijn om sommige poorten te passeeren is bg een welgeslaagden proefrit welke met de koets gisteren in het bijzijn van den koninklijken stalmeester plaats had gelogenstraft Bij aankomst van bet Vorstelijk Paar op t paleis tDoo zal hun een prachtig bloemituk een hoorn van overvloed worden aangeboden namens de dames en heeren van het militaire en civiele Huis der Koningin de officianten van paleis en domein tLoo zullen een oorkonde aanbieden en als boldebljk zes ramen in gothischen stijl voor de hofkapel Woensdag komen voor den Hertog twaalf paarden aan terwijl Vrijdag per extra trein het geheele staldepartement op tLoo aankomt De Hertog Gemaal zal de vertrekken vroeger bewoond door H M de KoninginMoeder in gebruik nemen Op last van den minister van oorlog is er Donderdag Zondagsdienit bij de verschillende korpsen van het leger Naar wij met leedwe3en vernemen ia deheer Willem van Zuylen weder ongesteld Hij heeft nog al koorts en moet volstrekterust nemen N S Ot De Centrale Liberale Kiesvereenjging district Beverwijk stelde de beer Cremer met 247 van lie 274 stemmen candidaat voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer Bij Kon besluit zijn benoemd bü bet wapen der inf bij den staf van het wapen tot gen majoor commandant der 1ste divisie de kolonel W B J Duyoker commandant van he 4d6 reg bij het 4de reg tot kolonel commandant Directe SpoorwegverMnfllngen met ylüA Wlnterdleast 1900 AansevaogcD 1 October Tyd van öreeiwlcfc R O T T B R D A M iw er li SS 1 S7 t lS 3 S0 3 48 4 39 4 54 5 88 18 1 H II Ê H 5 01 t ir 6 11 w n 6 18 H u 1 88 8 39 3 11 4 03 5 87 6 41 8 39 n 1 58 n t II 6 10 a 9 M 0 5 80 r l7 7 88 1 44 8 14 8 17 8 88 1 14 10 8 Ift ll 19 48 ll ii 8 14 jj 10 19 n ir 8 3 i a y 10 80 f 8 41 X 10 87 7 47 8 07 8 0 8 68 SI 10 10 10 45 11 01 11 47 7 8 8 45 11 1 7 5 ¥ n v K w 9 n 11 48 S SS 08 84 8 40 8 50 8 67 C8 S9 9 46 7 85 8 11 5 5i door liuudH Moordrecht iöuwerkerk Capelle rtattflrdiun M RotterdamD F Rotterdam B 7 11 7 18 7 S8 1 86 e S6 7 44 8 09 8 64 9 08 UmU klu Extri kul l Op dn j SOTTEKOAH SOUDA ii tw S l f 18 30 1 43 Allni n g K 8 4S 0 9 i 8 56 4 41 5 80 6 07 7 18 4 58 5 41 6 01 5 61 6 11 04 6 17 8 10 88 1 3 Botterdam Beurs Rotterdam D F Rotterdam M Capella Kieuverkerk Moordreobt Sosdt i Allan 1 12 88 7 48 8 89 9 18 9 47 8 04 S 84 9 00 9 3 10 08 10 19 m 9 klun tra b t lm ftciütatid op dui Iwp ha l t gmltad Moim H HiillMid k ipiior L Bilr nppl mealb irlii r a d Compigiiu ia Whom Liti OUUDA Ur N HaAOriM reru 10 18 10 48 11 1 11 9 81 10 00 10 19 10 69 11 88 18 16 18 88 U 68 l BS Uil i i l l 11 86 l 6 10 46 11 41 18 08 18 46 18 66 1 40 8 80 7 89 8 87 8 41 8 58 9 08 9 14 9 08 9 19 7 16 7 88 7 S9 7 6S 7 68 Gouda Zevenh Moerc 8oetermeerZeg Voorburg a Hage 1 48 4 15 4 45 10 48 11 11 11 57 8 15 8 49 7 57 8 48 8 i 9 88 9 41 10 18 O O U n A A HSTERDAM riao vwu Ouda 8 19 8 11 8 319 88 10 80 10 59 19 08 1 10 8 88 8 86 07 43 6 19 i 8 8 48 9 51 0 Ï9 1 S7 11 08 iOMtW 8 01 8 53 i ti 10 10 11 04 11 48 18 67 1 67 8 16 4 1 4 57 5 9 8 03 8 44 9 35 10 3 11 03 11 69 kmtt O ai 9 13 9 37 10 85 11 1 103 1 10 1 11 8 40 4 17 6 l 5 45 e 8 9 t8 10 0 11 18 11 14 PHültatiaf p U 89 9 07 8 18 lit n 6 3 7 15 8 10 8 f8 9 13 9 31 U tS 18 87 U O 8 81 1 10 3 34 4 4 8 118 817 09 8 10 9 61 iimil W 5 84 8 47 1 80 8 1b 8 4 9 80 9 46 11 80 ll 4i l OI 8 40 3 85 3 4y 6 0 6 88 8 38 1 16 8 16 10 08 douda 7 05 7 81 8 18 9 1 10 18 10 9 11 611 88 S 8 98 4 18 4 34 6 47 7 18 1 64 8 09 9 II U li 8 88 8 58 9 8 10 14 10 49 g g i 8 68 7 47 8 88 9 10 10 10 10 55 11 38 11 08 1 48 8 08 3 19 4 1 4 48 6 48 8 5 S 7 00 7 53 9 0 8 09 9 87 10 88 11 55 11 87 4 8 7 84 9 I 8 17 10 41 1 86 4 88 9 28 BSO 08 9 65 10 54 1187 U U 1 1 l ♦ ♦ van het horps de lttit kolonel jbr L F A van der Goes van Éet reg grenadiers en jagers Gemengde Belichten Men meldt uit Amsterdam Bü de gisterenavond gebonden openbare veiling van de geboawen der firma Sinkel aan beide z jden van den Nieuwedyk en op het Damrak is bij opbod geboden f537 000 Over 8 dagen heeft de afslag en de definitieve verkoop plaats Aan bet nieuwe pompstation der Amsterdamsche dnmwaterleiding te Vogelenzang arbeiden bij het stellen der kolossale machines eenige Engelscbe montears met enkele uitgewekenen uit de Zuid Afrikaanscbe Republiek broederifjk en opgewekt met elkaar Het zingen van Kent gij dat volk wisselt aangenaam at met God save the queen king schijnt hnn nog vreemd te vallen geen enkele hatelgkhcid hoort men en de gebeurtenissen van den dag worden mof de meest voorbeeldige kalmte besproken O H 0 In verband met de te nemen politiemaatregelen in den Haag op 7 dezer waarbg het ongehinderd verkeer van voertuigep op een groot gedeelte van den dag niet doenlgk is kan de besteldienst der spoorwegen aldaar op dien datum niet geregeld worden uitgevoerd weshalve de betrokken spoorwegmaatschappijen bun personeel hebben geinstnieerd den afzendes van bestelgoederen en aarroede gelijkgestelde goederen welke pp 7 dezer ten vervoer naar en via Den Haag worden aangeboden aan te raden de verzending dier goederen aan te bonden tot den volgenden dag kunnende die tot zoolang kosteloos in de goederenlokalen van het afzendingsstation worden bewaard Zendingen levende bloemen versch fruit gist melk versche visch ys versch vleesch boter en eieren alsmede couranten en spoedbestellingcn behoeven niet te worden aangebonden en kunnen doorgezonden worden Ook aan afzenders van paarden vee en rijtuigen alsmede van lyken naar en via Den Haag d o op dien dag vervoer met daarvoor anders aangewezen personentreinen wenschei is in het bijzonder aan te bevelen hunne zendingen uit te stellen tot een volgenden dag daar op bet vervoer met personentreinen van het overgangsstation naar Den Haag op diei datum niet is te rekenen r ATJËH De correspogdent der N E Ct te Batavia seint onder dagteekening van heden Batoe Hik werd door ons genomen na een hevigen tegenstand De vijand liet de benting in de lacht springen De vijand had 70 dooden Aan onzen kant sneuvelden 6 en werden 35 gewond onder wie de luitenants Versohuir en Van der Wieleu en de kapitein dnr mariniers Gauw GOUDA 11 1 U l l 9 S3 B7 10 85 11 01 11 0 U l 11 86 11 36 10 18 10 68 U l 11 85 11 50 18 84 10 08 0 4B 11 81 11 46 18 10 10 18 10 8H 10 88 10 48 10 49 11 5 19 08 18 81 a fe Il 1 iM var i 1 16 3 18 4 311 8 8 40 S l9 8 1 8 1 4 5 04 10 59 11 18 11 84 11 47 18 00 18 8 18 38 1 09 De sterke benting van Batoe Hik in Samalangan is bekend door de vergeefsche pogingen van generaal Van der Hejlen in 1880 oro haar te veroveren Uit een door ons enkele dagen geleden medegedeeld tele gram van het Hbld bleek d t onze troepen op weg er heen waren Aan het groote verlies ook aan onzen kant blijkt wel dat de inneming van de benting geen lichte taak geweest is al is de bestorming thans gelukkiger afgeloopen dan in 1880 Vereeniging lol bevordering der Hom geneeswijze Afdeeling GOUDA J l Zaterdag hield de Vereeniging tot bevordering der Homoepathiscbe geneeswijze eene algemeene vergadering waarin de aanstaande arts aan de leden werd voorgesteld De voorzitter de beer J F Dujmaer van ïwist opende de vergadering en spr ongeveer in de navolgende bewoordingen den leden toe Het is heden voor onze afdeeling eene gewichtige samenkomst Uit d voorgelezen notulen van de laatste vergadering is gebleken hoe wij toen nog voor een duistere toekomst stonden en ook welke moeielökheden wiJ badden te overwinnen om een Hora arts bier zich te doen vestigen Menige afdeeling die een lot was beschoren geweest als de onze zou waarschijnlijk tot het verleden behooren Dat onze afdeeling nog bestaat is te danken aan de vele bemoeiingen van onzen eere voorzitter den beer P de Raadt die moeite noch kosten gespaard bad om de afdeeling ter wille te zyn Onze asa arts de beer A C A Hoffman is een trouw strper voor de Hom Geneeswijze en heeft reeds in de praktijk getoond in het buitenland een kundig arts te ziJn De heor Hoffman beeft zich voorgenomen een waar dokter te zullen zijn dat is zoowel voor meer als minder gegoeden al zijn tijd beschikbaar te stellen Hierna ging de voorzitter over tot de instellatie waarbij hu den beer Hoffman een barttlijk welkom toeriep in de afdeeling hem de vriendschap der leden aanbiedende daarbij tevens zijne belangstelling voor hem inroepende om ten slotte den wensch te uiten dat het den beer Hoffman gegeven moge ziJn onder Gods zegen nog jaren lang voor onze afdeeling zoowel als voor onze Gemeente werkzaam te zijn Algemeen applaus Hierna werd door den Voorzitter negeen woord gericht tot den heer P de Raadt waarin dien veteraan den dank der afdeeling werd gezegd voor alle trouwe zorgen en belangelooze werkzaamheden die de afdeeling sinds tal van jaren had mogen ondervinden daarbij den wensch uitsprekende dat mocht t nog eens noodig zijn de beer P de Raadt jyeder zou genegen zijn ons met zjjne hulp en voorlichtingen te verblijden Algemeen applaus Na een korte pauze werd t woord gegeven aan den beer Hoffman die ongeveer sprak als volgt Mijnheer de Voorzitter geachte toehoorders Er ziJn van die oogenblikken in t leven van den mensch waarin hij zich meer dan anders gedrongen gevoelt zich zelven ernstig rekenschap af te vragen over zijne daden over ziJne voornemens over zgue richting en doel ook van zijn maatschappeljk leven 4 3 4 47 4 34 6 96 4 44 4 51 5 07 5 18 A 1 64 3 i l4 44 1 48 8 03 1 09 1 09 8 3 2 45 1 45 4 03 1 08 4 IJ8 4 84 itl 4 60 5 85 6 09 6 18 6 7 6 38 5 65 8 81 3 45 4 1 H e si 7 10 7 38 15 7 33 7 54 8 08 10 87 10 511 11 01 li 88 8 11 8 30 6 48 59 7 00 11 4 9 85 10 05 10 48 11 07 Onder die oogenblikken reken ik voor mij het huidige moment niet onder de minst ge wichtige mijns levens dit oogmblik waarop mij de eer is gegund voor j EereVoorzit t r Voorzitter en overige bestuursleden voor t gewone leden der afdeeling Gouda en omstreken der Vereeniging tot bevordering der Homoepathie in Nederland in deze vergadering te mogen optreden en aan U allen te z jn voorgesteld als geneesheer die in deze goede stad en baar omstreken de genees1 hed en verloskunde hoopt uit te oefenen en wel voor wat bizonder de geneeskunde betreft deze volgens de Homoepathiscbe methode in praktijk te brengen de methode van Hahnemann door deze Goudsche afdeeling steeds met gro ten en lofwaardigeu Het is geen gewoonte dat geneesheeren voor de aanvaarding hunner praktijk getuigenis alleggen voor hunne toekomstige patiënten Dit zou ook in do werkelijkheid vrijwel ondoenlijk zp Maar waar gel jk thans mij de gelegenheid ongezocht en ongedwongen als geleidelvjk en van zelve wordt aangeboden zou ik niet inzien waarom ik deze gelegenheid ongebruikt zou laten om U mijne Heeren enkele woorden toe te spreken te meer daar dit in overeenstemming is met den wensch van ons hooggeacht bestuur Wanneer de vraag rijst ot het wel zijne voordeelen kan hebben dat een arts voor de aanvaarding zijner praktijk in zekeren zin een soort belijdenis aflegt dan antwoord ik ja 1 Hoogloeraran der Natuur en Geneeskunde geven bj de aanvaarding hunner professoraten in een z g niaugurale rede in t openbaar getuigenis van de richting van hou onderwijs zelfs heb ik bijgewoond dat zvj mededeelden of zjj a of niet geloovig waren en zoo ja zelfs TKp Welke wijze Bij verkiezingen aohten candidaten en hunne voorstanders zicu verplicht den Staatsburgers in tal van reievoeringen hunne bizondere partpeginseleti te verkondigen Geen om een voorbeeld te noemen candidaat voor een Gemeenteraad wordt gekozen of de kiezers moeten terdege weten boe bvi denkt over t financieel beheer rioleering dempen van grachten bouwen van scholen enz Met hoeveel meer recht zou men echter van den Geneesheer mogen weten wie hy is en wat hü denkt Want vooral in den Geneesheer mag men niet te veel scheiden den persoon van het ambt on den mensch van zijn kennis Is mijne hoorders de arts niet een mensch wien veel wordt toevertrouwd f Komt hj niet zoo menigmaal hetzg b j allopaath ia of evenals ik homoeopaath in aanraking met die vormen van Ijden waarbj hij machteloos staat als mensch met zp geringe kennis tegenover zjjn Almachtigen Heer en God die zoo dikwijls het Ipen bg da menschen toelaat om hoogere redenen dan wjj kortzichtige menschen kunnen begrijpen Wanneer ik hier mijne hoorders tot o spreek wensch ik dat L 9 18 18 88 9 48 10 81 7 69 8 81 IT 9 r ♦ r 63 10 08 S SO a 4i 9 47 10 0 10 15 ll S 8 17 T 8 89 7 05 8 3J HM 8 51 7 13 7 88 5 41 8 04 J 9 53 5 10 08 10 17 10 89 10 84 8 01 8 9 17 8 18 8 84 E 44 10 19 Nimmer zult gij van mg booren dat ik met ook maar de m uste geringschatting over hen zal spreken Zü hebben evenals ik onder aanroeping van den Almachtigen God gezworen ot beloofd naar beste weten en vermogen hunne patiënten te zullen behandelen Ik hoop dien eed naar mgn beste weten en vermogen even getrouwelijk gobtand te doen als zjj Van de geëerde leden van den bizonderen kring mgner allopatbische collega s hier ter stede en uit den omtrek hoop ik te mogen verwachten dezelfde loyale behandei ng welke ik den vongen Zaterdag na de eedsaf lêgging van allen u leden der geneeskunkundige SiaatsCommissie te Amsterdam belast met de afneming der arts examens ondervinden mocbt een loyale behandeling waarbij t groote meerendeel der leden bun handdruk vergezeld lieten gaan van beleefde zelfs bartelgke woorden in t bgzgn van tal van studenten wien dit bizonder is opgeval en en niettegenstaande de wiskundige zekerheid die velen hunner hadden dat ik sis Homoeopatisch geneesheer zou optreden Aan een mgner hoogleeraren examinatoren had ik dit zelfs vroeger duidelijk zwart op wit geschreven toen ik een misverstand dat ik buiten mijn wil door omstandigheden van mij onafhankelgk vreesde te zien ontstaan trachtte te voorkomen Hoewel ik mü voor een mogelijke later te vinden gelegenheid gaarne beschikbaar stellen wil ü over onze bomoeopathische geneesmethode meer in t bizonder te spreken voor zooverre dit tegenover het niet medisch publiek kan wil ik thans alleen mededeelen dat ik onze geneeswg ze praktisch bestudeerd heb dagelgks gedurende tal tvan maanden aan de Hom poliklinieken te Berlijn in de twee Homoeopatbische Ziekenhuizen te Weenen aan de Koninklgke Universiteit te Budapest onder leiding van professor Bakody hoogleeraar der Homoeopatbische geneeswijze in t diaconessenHos pitaal te Bethesda en in t Katholieke Hom Hospitaal mede te Budapest voorts in t liberale neuirale hom Hospitaal te Leipzig Niet bestudeerd maar bezichtigd heb ik ten slotte de Hom hospitalen te Parijs Door deze praktische studie gesteund door langdurige theoretische studie van de standaardwerken onzer homoeopathisch geneeskundige school ben ik tot inzicht gekomen dat t Scepticisme op t gebied der geneesmiddelleer om door de universitaire studie ook in ons land als t ware ongedwongen overdreven is Niet te zeer mag ik voor u afdalen in bizonderheden een arts mag met zijne pai enten overleg plegen méér naar mgn inzichi dan de allopathie toestaat maar een geneesheer mag met zgne patiënten niet debsteeren wgl hij gezag over hen moet hebben prestige dat in zekeren zin op zichi beschouwd ze a mede een middel ter genez ng is Ten slotte richt ik een woord van dank tan bet geacht bestuur der afdeeling Gouda en omstreken der Vereeniging tot bevorderng der Hom geneeswijze in Nederland Ik bedank ü voor het in mg gestelde vertrouwen en hoop mg dit niet onwaardig te zu lon toonon Jaren lang hebt gij ü alle moeiten kosten opofferingen en teleurstelI ngeo getroost om een arts te krijgen die de geneesmethode door U voorgestaan beoetenen zou De geheele Hom beweging n Nederland is ü verplicht om uwe bemoeiingen tot uitbreid ng onzer geneeswijze in dat gedeelte des lands Gg hebt begrepen dat giJ uw recht tegenover iedereen mocht handhaven om niet geheel en al ongehoord te blijven bg do keuze van wgzo waarop gg in tijden van ziekte behandeld w lt worden Qg hebt uw recht gehandhaafd om naar nieuwe wegen op de velden der geneeskunde te zoeken of U d e te banen wanneer gg gevoelt boe op t gebied der olScieéle academiBche geneesmiddelleer de ijskoude wind van twgfel en scepticisme U in t aangelicht blaast Gij hebt terecht begrepen dat wij al gevoelen wg ook dikwgls eerb ed en hoogachfug voor den onverpoosden arbeid en t edel streven van de geleerden onzer geneeskundige faculteiten wij daarom nog niet n geweten zijn verplicht ze voor onfeilbare organen aan te zien Den heer Bere Voorzitter zg bovenal bizonderen dank gebracht Aan hem die de ziel is de er vereeniging aan hem op wien twee beroemde geneeskundige spreekwoorden van toepass ng zgn het bekende Medicus nascitur non fit de geneesheer wordt geboren niet genaakt En dat andere hoogere algemeene woord het woord van den beroemden hoogleeraar der geneeskunde der 186 eeuw Ho man de evenknie van Boerhave Medicus sit christumis De geneesheer zg een Christen Zoo hoop ik dan onder Gods zagen op bescheiden wgze onder U werkzaam te kunnen ziJn ten deele door onderlinge krachtige amenwerting tot bevorderng der Hom geneeswijze maar bovenal en in de eerste plaats tot lichamelijk en geestelijk welzgn der krenken die mg ouden mogen worden toevertrouwd STADSNIEUWS GOUDA 6 Februari ItfOl Bij Kon besluit is benoemd biJ het 4d6 reg tot le luit de 2de luit 1 Tersteeg van het korps Do le lnit G C Grefe van het 4e reg inf alhier wordt gedetacheerd bij de landmacht in West Indië Het bestuur der Llsclub heeft zgn ontslag genomen A s Vrijdag zal in het Schaakbord een vergadering gebonden worden om 8 leden van het bestuur te kiezen Bij den Voorzitter van het Bnrgerlgk Armbestuur alhier werd heden als buitengewone gift vaa de dames Zangvereeniging Arnold Spoel alhier met bijzondere dankbetuiging ontvangen de som van honderd gulden Door het Burgerljk Armbestuur alhier zal Donderdag 1 Februari 1901 ter eere van bet buwelgk onzer geëerbiedigde Koningin een extra bedeeling gehouden worden bestaande uit spek boonen en krentebrood De weezen van het Vees en Aelmoeseniersbuis vieren morgen mede feest ter gelegenheid van het huweljjk van H M de Koningin met Hertog Hendrik Den gebeelen dag worden zjj onthaald terwijl des avonds muziek zal worden gegeven en voordrachten gehouden De eetzaal is voor deze gelegenheid zeer smaakvol versierd Wij waren eens in de gelegenheid gesteld om te zien wat in onze pg penstad kan gemaakt worden en waarvoor men in het buitenland respect kan hebben n 1 de Dochter van den heer P J R jnharts alhier had voor de feesten van H M onze Kon ngin vijf Parasols te borduuren met het wapen van Nederland en Mecklenburg Scbwerin gedekt onder eene kroon alles in origineele kleuren en geborduurd op eene Singer Machine en wg mogen gerust zeggen dat het zeer prachtig en schoon is wat met de naald kan gemaakt worden ja veel schooner dan een schilderwerk naar welks afbeelding het gemaakt werd want de glans derborduurzijde geeft op de acht kleuren die er in gewerkt zgn een prachtig effect jammer dat vele Dames ia onze stad niet in de gelegenheid zgn geweest om dat werk te kunnen zien maar zoo als den beer Rgnaarts ons verklaarde zal hg nog oen wapea laten borduren om voor zich zelve in een Igst te doen zetten hetwelk dan later bezichtigd kan worden Eergisteren hield de kleermakersvereeniging Onderling Hulpbetoon alhier baar jaarvergadering De rekening en verantwoording wees over bet afgeloopen jaar in ontvangst en uitgaaf aan f 388 36 Het kapitaal der vereeniging bedroeg f 1106 06 Besloten werd om voortaan bg ziekte f 6 en bü overlgden f 60 uit te koeren totdat de kas gedaald is tot f 600 Tot bestuurslid in plaats van wglen den heer J J Grooiendorst werd gekozen de heer T Lens De vereeniging telt thans 6i leden Stolwijk Donderdag jl trad voor de leden der afdeeling Stolwgk van den Ned Protestantenbond als spreker op Dr J H de Ridder pred te Rotterdam In eene even doorwrochte als boeiende rede behandelde spreker de aloude vragen Is er wel gerechtigheid is er wel straf voor den mensch die zondigt P Na te hebben herinnerd welke antwoorden sedert de vroegste tijden op die vragen gegeven zijn kwam hij ten slotte op het standpunt dat wg by de beantwoording dier vragen moeten innemen Ernst diepe ernst was de grondtoon dier keurige rede Bg monde van den voorz Ds van Wijk ontving de geachte spreker den hartelijken dank zjjner hoorders Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zijn in de week geëindigd 5 Februari door tusschenkomst dier bank verhandeld de volgende minder courante fondsen Bew van deelg Nederlandach Amerikaansche Stoomvaart Maats i 97 Aand Amsterdamsche Galerij Maats 39 pCt Burger Bouw Maats 82 Nederlandsohe Bouw Maats f 245 Tabak Maats Hamboang 50 pCt West Java Kina Cult Maats 60 Nederl Scheepsbouw Maats 110 Stoomspinnerij Twentle A 27j Oblig Nederlandsohe fabriek van Werktuigen en Spoorw Materiaal 100 Aand Derdif NederlandBche Herverzekering Maats 93 Tweede Nederl Herv Maats 92 Nederl Verzekering Maats Protector 11 Voorburgsche Waterl Maats 69 INGEZONDEN Mijnlieer de Jiedaclear De zoogenaamde feestweek is voor Gonda s ingezetenen een week vol teleurstelling in de eerste plaats in den Schouwburg een ander stuk velen met mij hadden gehoopt Groote Dagen te zien opvoeren Ten 2de geen feestviering te Gouda niettegenstaande er een vaste commissie voor openbare feesten bestaat op wier weg bet zeker lag een buitengewoon feest te organiseeren bg het voltrekken van hethnWelgk van onze geliefde Koningin Men heeft zich er afgemaakt dat bet jaargetgde daar niet dienstig voor was ditzelfde geldt toch ook voor alle gemeenten en daar viert men wel feest Ten 3de zou er een gedenksteen geplaatst worden ook dit gaat niet door omdat men waarschijnlijk vergeten had vergunning te vragen die te mogen plaatsen WiJ zjjn slechts op de helft der week misschien komen er nog mOer teleorstellingon X Z Rechtszaken Door dt Arrondissements rechtbank te Rotterdam werden gisteren o a veroordeeld P A B 27 jaar koopman te Bleiswgk wegens mishandeling tot f 10 boete subs 10 dagen hechtenis H L 19 jaar arbeider te Capelle a d IJsel wegens diefstal van oen fiesch cognac ot f 5 boete subs 5 dagen hechtenis 1 G B 19 jaar werkman te Capelle a d IJsel wegens diefstal van een karaf jenever tot f 5 boete subs 5 dagen hechtenis Op 8 November van het vorige jaar des avonds werd de 23 jarige arbeider D W V te Benschop door den veldwachter J Spinhoven te Polsbroek op heeterdaad betrapt toen hij bezig was het hek van d woning van den landbouwer W Qraveland aldaar om te rukken Naar zgn naam gevraagd gaf beklaagde aanvankelgk een niet juisten op en later zon hg den veldwachter een rijksdaalder hebben aangeboden indien bjj de zaak blauwblauw wilde laten Beklaagde ontkende iets aan bet hek gedaan te hebben het kon wel omgevallen zgn v rklaarde hg Ten aanzien van bet aangeboden geld zei hij dat dit onmogelgk zoo kon zgn aangezien hg maar een kwartje in zjjn zak had ïisch U dagen gevangenisstraf Drie maanden gevangenisstraf voor M A 41 jaar huisvrouw van G v B te Jaarsveld die in t be in van November ten nadeele van O Verhoef aldaar een bankbiljet van f 40 zou hebben ontvreemd f 15 subs 10 dagen hechtenis voor A A V d V 24 jaar te Nieuwerkerk a d IJsel die op 30 October van het vorige jaar den veldwachter J G Rondberg aldaar zou hebben beleedigd Uitspraken over 8 dagen 7 FEBRUARI 190 Wijza Wien Neêrlandech hloed Wat wappert Neêrlands driekleur fier Langs plein en gracht en straat Wat hebben wg vandaag pleizier Hoe vreugde glanst ü gelaat Met blijdschap wordt deez dag begroet Om onze Koningin Want die stapt heden welgemoed Het uuwlgksbootje in Den Hemel dankend innig blij Klinkt beden onze zang Ons Vorstenhuis beminnen wg Al sedert eeuwen lang Eu waar t geluk het vreugde biedt Deelt ieder onzer mee U Brnid en Bruigom I geldt ons lied Zg leven lang hoezee Een beê door plicht ons opgelegd Stijge uit deez kring omhoog Een beê om zegen op uw echt Dat God ü leiden moogl Een wensch Eens ziet gij aan uw zij Een dierbaar kroost geschaard Dat aan uw liefde willig big Zgn wederliefde paart A W GOODi Burgerlijke Staud GEBOREN 1 Febr Dirk ouders A de Jong en A Hogendoorn 2 Pieternella Francina ouders T van Vliet en A Vermeg 3 Geertrui ouders P J Rabonw en G Soffree 4 Willem Cornells ouders W Bokhoven en A C Borkus Hendrik ouders J Koolmees en M van den Berg Evert ouders E van Hemert on G Grotenjorst 6 Anton Hendrik ouders P J Schlosser en A Fennet Leendert Jobanneg ouders J W Knrvers en M van Engelen OVERLEDEN 1 Febr J F Boeghoim 14 m 2 A de Boer Wed E van Ammers 77 j 3 N Scheltema 90 j E de Jong huisvr van D de Vree 68 j W H de Vries 6 j 4 T Kortelje huisvr van G Verheul 81 j GEHDWD 6 Februari C L Nobel en C W de Vrind C Verkroost en M Tennissen J W M Kulik on A Tom J Hoffman en C Rijkolijkhuizen Micnvre Parapliife § Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Heeren gevoerd en ongevoerd en verder vele NOUVEAUTii S A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA leleptioon Xo 3Ê Beurs van Amslerdain Vrkra Slotkrs 8IV 61 S Vl 93 98 loov 88 Vis 8 S4 66 98 96 8 101 611 w s S l isi 10 841 900 91 99 631 435 851 101 204 1541 9 118 z 110 90 891 1141 10 814 1351 100 56 55 181 9V io6 100 1147 1 1 Vi 51 los 7flV 74 104 81 8V l 99 48 63 180 110 108 108 9 100 117V UI 4 FEBS ftD RLi u C rt Ned W 8 8 i dito dito dltc 3 dito dito dito 8 UoKojl Obl Gonial 1881 98 4 ÏTALlK IasohryTing 1888 81 6 OoBTENb Obl in papier 1688 5 dito iu Bilrarl8fl8 5 PoKTUOAL 01 1 met coupon 8 dito ticket S Ev LASn Obl Binnenl 1894 4 dito Qecons 1860 4 dilo bij Botha 1889 4 dito bg Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 Spamje Ferpet schuld 1861 4 Tdhkbij Gepr CoDT leen 1890 4 Gflo leening serie D Gec leenin serie 0 ZoiDAra Rp T oblg 1899 5 tCliico Üb ut 8ah 1890 8 VïNEZüaLA Obl 4 oaliop 1881 VVBTlBDAH Obligatten 18 6 8 RoTTBiiDAH 3ted Iccu 18 4 3 Nbd N Afr Uaodelsv aand Areodsb Tab Mg Certificaten Deli Maatsohappü dito Ar Hypotbeekb paadbr 41 Cult Mlj derVorstenl aand a Gr Hypotbeekb pandbr 4l Nederlandsohe bank aaud Ned Uandslmaatsch dito N W II Pao Hyp b paodbr 8 Rott Hy KitheelLb paodbr 4V ütr Hypotbeekb dito 4Vi OosTiNB OoatHons bank aand RuBL Hypotlieekbauk pandb 6 AMSalXA Equt hy poth pandb 4 Maxir L G Pi Lien cert 8 Nbu Holl IJ Spoor w Mjj aand Mij lotEipl v Bt 8p aand Ned Ind Spoorweg m aand Ned Zuid Afr 8pm aand 8 dito dito dito 1891 dito 5 IlALllSpoor 1887 8 A Eobl 3 Zuid ltal Spwmij A H obl 8 PoLi N Warschau Woeuen aand RusL Gr Russ 8pw llij i obl 4 Baltiscba Hito aard Faslowa dito aand 5 IvBDg Oombr dito aand 5 Kurilt Ch Azovr Sp kap obl 4 dito dito obliir 4 AHBan Cent Fjo Sp Mij obl 6 Ohio k North W pr Cv aand l dito dito Win 8t Poter obl 1 Dearer b Rio Gr Spu cort r a Illinois Central obl in goud 4 LouisT k Naahvilli Oer r aand Mexico N Bpv Mij Ie hyp a Mies Kansas t 4pOt pref aand N Tork Ontasio k West aand Fenn dto Ohio obhg 0 I Oregon Calif Ie hyp in goud j 8t Paul Hinn k Hanit obl i On Fao Hoof lijn obig 8 dito dito Line Col 1q hyp O 6 Oanadjl Can South Ohert T aand Vm O Rallw k Na Ic h d o O Amsterd Omnibus Mij aand OPRUIMING der RESTEERENDE MANTELS COSTUMES Blou§en Peignoirs en Pelterijen Tot veel verminderde prijzen O SAMSOM