Goudsche Courant, donderdag 7 februari 1901

39ste Jaargantr Vrijdag 8 t ebruari 1901 No 8433 ftOMOIE COIMNT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TUefonn No 89 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon o De üjtg ave d zer Courant geschiedt dagelijks metj uitzondeiing van Zon en Feestdagen De piijs per drie maanden is 1 25 franco perposti 7ol I Af inderlijle NomniPrs VT IF GEUTEN BultehlüHdscn Overzicht ehia I I I AOVERTKNTIKIN Dijkgraaf en Hoogheemraden van Eijnland brengen bij deze ter openbare kennis 1 dat de iy ten der stemgerechtigde ingelanden van het Hoogheemraadschap voor het dienstjaar 1901 van den eersten Donderdag in Februari 1901 al gedurende veertien dagen voor ieder ter lezing zullen liggen als volgt de lasten van al de zestien distrieten ter Secretarie van B nland op eiken wetkdag van des morgens 10 tot des middags 4 ure alwaar z j tevens tegen betaling van 10 cents voor elke l J8t verkr ïbaar zijn die van het derde district aan de Ci uquius die Tan het vierde district aan de Lynden die van het zevende district aan de Leegwater die van elk der overige districten ter GemeenteSecretarie van de hoofdplaats van dat district en van de daartoe behoorende onderkiesdistricten 2 dat Z die vermeenen dat de l jston niet nauwkeurig zvjn opgemaakt gedurende veertien dagen na het aanplakken dezer kennisgeving het recht hebben hunne bezwaren met overlegging van de vereischte bewezen aan de beoordeehng van de Vereenigde Vergadering tei onderwerpen welke op den eeraten Donderdag in Maart omtrent de ingekomen bezwareij zal beslissen S dat door ol vanwege het Hoogheei raadschap deze kennisgeving op 7 Februart 1901 zal worden aangeplakt J Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rynland EGBERT DE VEIES Dpgraaf H P BEEDENIS VAN BERLEKOM Secretaris Het RAi TOOR W m VAN RAALTE Advokaat en Procureur te BOTTERUAM is Verplaatst van ZUIDBLAAK No 26 naar BOOiiPJtS i 3t Te Huur of Te Hoop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande praclitige Paklmizsii gelegen te Gouda aan de Tnrlsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 GebroedersSTEEUSMA Bloemisten Turf§i ngel yi cu 18 Struik en Stamrosen OP BOTTEL PR AOHT W AAR steeds voorhanden Bloemen uil t Zuiden TELEPH No lli Geen Engelsch maar EcM BOEUEUBEOOD iX eent de R O A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 Maattehappy tot BxptoUatle va Stttatê pooriee0en Extra maalregelnn betrekkelijk het reizigersvermr naar en Tan DEN UKi op DONDERDAG 7 FEBRDARI 1901 ter gelegenheid Tan het Huwelijk van H M de Koningin Wijxiglngen in de dienstregeling A IiAkaaldlenst Den Ilaair Voorburir rice versa wordt ftestaaltt B Lokaaldlenst sigtlnn Dcu Haaf S ü station Deu Haag II IJ S I Tloe versa wordt gestaakt C Oo lokaaltroiiieii 781 783 ttreclit lelst Brlebergen en tenia zuUeu niet loopen D Extra treinen Utr cllt Den Haag Tan S v m bopinnen extra treinen te loopen E Extra treinen Goud 0en Haag Ten 5 v m beginnen extra treinen te loepen F Extra tielneii Deq Haag Uuiida en nenHiiat Utrecht Van a i OO n m kunnen extrabei inncn te loopen van Den Haag naar Gouda en Utrecht tschappU tot Exploitatie vi n S taatsspoorwegen aan houde rs va KilometerTioekjes 16 hfit te inerirachten dru1ckeTeiziRer8veTVo mHare van Den Haagop Donderdl 190X ter gelegeaheid vén ftet huwelijim van H M de Koningin wordt houaera van ia in hun eiijen boiiing yjJr ocht ZOO Bij Op oen dag hecu en weèr wenschen jn Kilometerboekje bij vé trek ook voonde terngrels te doenafstem pelen ilen TAi Kilometerboel en nemen van plaatsbewijzen 9 avonds te Den Haag opLftri zal by den toevloed ftraa reizigers veel tijd vorderen 1 II I 1 I I I I Geeé liiiikhoe t f ew Iiiflqenza lenza ia V ning binnen den kortst nio el jfén tp teJAen genezen neemt on niddelliik de ttjevln ht tot dJ fan onds bekei de bekroonil en w rMb roemde Siiperipr Dlmen lorgt uit de Koninkiy e Stoojli al ek DE HONÏWbL Ï PM H N VAN SCHAIK M T Borst en lieeiaand DEN HAAG h Hofldijiifanc e Flacons f 1 70 ets 40 ei bij J Th JORKEN Boskoop B T WIJK Oudetna rr M KOLKMAN Waddinnneei Q UOLLMAN Bodegraven W 1 Till DAM Haastrecht P W T EDE Oudewater VimB WOLFF Co Westhaven 198 Gouda i MIERIJSS Kleiweg E 100 tjouda E B VAN MILU Veerstal B 126 te Gouda A BODMAN Moordrecht PINKSE Nintwerkerk ad JJsel A N ViN ZESSEN Schoonhoven i JOm IS inkhéesl 1 Anil§epli§clie Tandpoeder en Anti§eptiseh Mondtlnctuur van £ ASSVTO Tandarts te Gouda OVERAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blauwstraat Gouda o Si n S iS s o o i s wicr iTi3 Jk isri3E iiiJ i Ei2sr Kort overzicht onzer Prijscourant s tl o e CS o SHERRIES Pale en Gold Dry van af t 16 50 per 12 fless ROODE en WITTE PORTWIJNEN 1 j MADERA S droog en zoet l VERMOUTH la Tnrin tni BODEGA CHAMPAGNE COGNAC 4 I 1 75 t 2 25 1 2 76 1 3 25 t 3 75 en 5 9 V k o o SCOTCH WHISKY co Per El Per Ank i5 Fl I g § LISTRAC f f Nto l 27 75 IJ CHATEAU VALROSE 0 75 31 St E8TEPHE 0 85 36 g J3 e s D St EMiLioN 1894 ta g PAUILLAC 1893 1 25 f giw 2 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 o o g SADTERNE nm im IS O ZBLTINGER Moezel 2 Vn IS BOURGOGNE 1 10 J P SS De fleSBchen zÖn in de prezen begrepen en wordenkS ets per stuk teruggenomen Bü elke hoeveelheid verkrjjghaar bij De arma T CBEBAiS Gouda toriawater ui f de VictoriaJSron te Oberlahnsteiitk im Tafeldrank Vanh£ onmklykef uis derjfederknéat ANSCHE STOOMVEEVirvU chemisette Wassoherij TAN H OPPEüHEliHËK If Krnitiiaile Rotterdam Gdbrevet Hird doi r Z M den Koning der Belgen Boofddepdt voor üOUDA de Bear A VAN OS Az Specialiteit voor het Rtoomen en vei reu van ftüe Uee Den Damesgarderoben ahook all Kindergoederen j Speciale inrichting vow het itoonen van placbeffmantels veeren bdnt enz Qorqgnen tafelkleeden Bfii worden naar knieuwste en laatste methode geveild f Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschsdelgk vonr de gezondtieid volgens staal bewerkt I r letiy s de ebeel6 fcerelil beVond e glroemd Onover fien m ddjBl tsgen Tl Borst Ii nB I eve a a g z I e k t e n eii i j Inwendig wel a s ook uitwendig in bijna iiekte evallen met g jed grevolg te wenden PrÖ per fl con it t per post 1 Um mmft WibdlfHlf bezit een alsnog ongekende geneejkraohten heilzaipl working Mankt meestal tlke pijnlijVeen gefaarVf operatie f eheel overbodig Mei deze zalf njird een U ar omi VOOT OJl fenees iJk eehonüeu lieeilffezwe en onlanna een bijna SU Jaar linDffibliyden aenezeo Brengt genezing en Terzaohting u6r pijnenibij wonden ontstekingen ene van alle lei iiard Prijs per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker HENRI S4NDERS UokinS Imste dam Wa r cen Afwi 8 bestelle men A reet lan d eSchuUenapotheVe des A THtf r Y in Piogiad hel 1 oü Bch Oeiterreich Geliete prospectus te ontbieJett bij het Centrial Depot Sinde Kakin 8 AiiiBt rdam Wie zeker zyn wU d bte Eikel Cacao t ontrugn twunengestold ea qb vele proGlh iningen in dm handel gekomen ander dea naam dei uitvinders Dr Miohaelis vervnrdigd p it best maohmee ht het wsttldb roDid tabbliiHiMut van 0 bl StoU rok te Knito tlteht J pTQie 2fteItf Cikel eacao Id vlarkanten bgmB De EibO Caoao k tut Mik lekwkt eeno ungsnaaie gtaui imk tooi 4 gelpxih lebruik een t t theolofob va t poodn voor een koip ChoooUti Al geneeiltracktiga innk bq vol vn diarrbee iWchts mot water o fobrataiL Verkr bur WJ io TOMBMBIIi B A Apothakara j Vi gft I 1 1 80 lm a land luRus MaBtnUtdl 4 mnterdam Kalveiitntt IflS GASORNEMEÏÏTEN RUIME KEUZE LAGE PRIJZEN Goedkoopst adres voor degelijke Gasgloeiliclit Artikelen bs M M VA LOON In De Avondster DUBBELE BUURT Tel No 117 Gasfitters Druk van A BRINKMAN Zu Goud Volgens een telJ ïam hebben de Boeren den spooorWegj o 3 kilometer van Lorengo Marqnes opgebroj Kolonel C de Ut schrijft o a aan de N R Ct IS Van gevechten tegen de Boeren geleverd hooren wij niets Zü trekken terng zoo heet het m ar hi$ra ede is niets gewonnen en de leven colonnes die van verschillende punten cowfentrisch naar een zeker punt waarschijnlijk Ermeloj of Carolina moeten oprukken om lich pitar te vereenigen zullen zoo goed als i er bun doel bereiken on kunnen dan wee van voren af aan beginnen Kitchener lent nu toch de Boeren te goed om er op te rekenen dat i door die zeven colonnes naar een bepaald punt gedreven en daar Ingesloten zullen worden Zij zullen integenc eel voor al die colonnes uitwijken hen af en toe beschieten en wanneer de groote veileenigiug heeft plaats gebad gebruik maken van de omstandigheid dat nu een groot deel van het land van troepen is ontbloot om elders hun slag te slaan Omtrent de Wet wordt door den opperbevelhebber nog niets met zekerheid vermeld Zjjne strijdmacht wordt gerapporteerd te zfn gezien ten zuiden van de Wetsdorp zonder eenige nadere aanduiding evenwel of de energieke aanvoerder er in persoon bij is of hoever die macht ten zuiden van genoemde plaats was die ongeveer 135 K M ten noorden van het aan de Oranjerivier gelegen AliwalNoord ligt aan den over Helvetia naar Smithfleld voerenden weg Neemt men in aanmerking dat volgens een bericht uit Bloemfontein bovengenoemde strijdmacht op 31 Januari jl gezien is tueschen Sannapost en Thaba Nchu trekkende in zuidelijke richting en dat dus toen zjj weer gezien werd ten zuiden van de Wetsdorp zoowat 50 KM waren afgelegd dan kan met vrij groote zekerheid worden gezegd dat deze macht op weg is naar de Kaapkolonie En daar er in het zniden van den Vrijstaat zoo goed als geene Engelsche troepen meet zgn zal zjj baar doel wel bereiken De ambtelijke verliezenlijst over Januari vermeldt dat in do afgeloopen maand zijn gesneuveld 10 officieren en 130 manschappen Vermist worden 10 otlicieren en 342 manschappen De totale verliezen in Januari met inbegrip der gewonden bedragen 60 FEUlLLEtOX 41 Dat is niet Egon s stem dat zijn engelen Zij dragen mij naar boven naar boven Moeder I Het was haar laatste woord Clara was heengegaan levende teer bemind stervende lang beschreid DEBTIENDE HOOFDSTUK Met den dood van de beminnelijke Clara zoudit verhaal kunnen eindigen indien niet ook deachtergeblevenen onze belangstelling wekten diirom omdat voor verscheidenen hunner nog menigestrijd wa3 weggelegd In stillen weemoed in droeve smart stonden zij om het sterfbed vereenigd de klaagtonen van hun hart hadden geen woorden een plechtig zwijgen heenchte in de kamer Angelica die het minst was geroerd voelde zich niet op hare plaats zij i as niet zóó onbaatzuchtig dat haar de gedachte vreemd waren gebleven waarom zij bij dit alles tegenwoordig moest zyn en waarom zij in dezen pijnlijken toestand moest komen De jonge Gravin wilde de kamer verlaten Op staanden voet Terstond De warmte van haar hart met róóveel moeite door de doode opgewekt verkilde met elk oogenblik eene zekere rusteloosheid maakte zich officieren en 935 manschappen De geza menljke verliezen sedert het beginvan den oorloy bedragen 634 officieren en 12 354 manschappen gesneuveld of nnderiins overleden 1703 officieren en 39 095 manschappen liJn als invaliden naar huis gezonden De offlcieole verliezenlijst vermeldt verder verschillende talrjke gevechten over het teheele oorlogsveld waarbij het verlies aan Engelsche zijde hbeft bedragen 13 dooden 77 gewonden en 9 gevangenen waaronder 1 officier In he hospitaal overleden 82 In de Pransphe Kamer werden art 3 en 4 van de vereeniginswet aangenomen overeenkomstig de lezing der commissie het laatste met een kleine wijziging Over de zitting van eergisteren wordt nog veel gesproken In het kort komt de zonderlinge zaak hierop neer De socialist Groussier stelde voor de verplichting van aangifte van een vereeniging alleen te stellen wanneer rechtspersoonlijkheid wordt verleend De Minister president en de commissie zijn tegen de wijziging zonder dat echter de quaestie van vertrouwen wordt gesteld Dat was een schoone gelegenheid voor de oppositie om een meerderheid te maken tegen het Ministerie en tegen do commissie Kibot greep de gelegenheid aan maar om nu den toeleg van de rechterigde te doen mislukken stelde de socialist Tonrnière voor dat voor de kerkelijke vereenigingen de verplichte aangifte behouden zou blijven Het hielp niet de rechterzijde wilde toch de Regeering en de commissie een hak zetten en de wijziging werd aangenomen met een meerderheid gevormd uit rechterzijde gematigde republikeinen en socialisten Ditmaal kon het geen kwaad maar de socialisten mogen wel voorzichtig ziju anders valt de heele wet nog Niemand is tevreden met de troonrede waarmede de keizer van Oostenrijk Maandag de zitting van den Rjjksraad heeft geopend De Tsjechen niet want lij zien in hetgeen de troonrede zegt over de taalquaestie een vernedering van de Tsjechische taal De Narodni Listy schrijft De indruk van de troonrede is allerongunstigst In deze troonrede is voor de eerste maal de voorrang van de Dnitsche taal officieel orkend Voor het eerst sedert het bestaan van de Oostenrijksche grondwet gevoelt men dat de gelijkheid van rechten op nationaal en taalgebied ontbreekt De Dnitschers niet want zij vinden dat in zóó höfcge mate van haar meester dat het haar onmogelijk was langer te blijven Op haar schoon gelaat vielen de schaduwen der vervelmg vragend wierp rij blikken om zich heen waarin duidelijk te lezen was Wat moet ik hier eigenlijk doen Justina stond naast haar ly alleen werd gewitar wat er in Angelica omging zij alleen zag dat Angelica s oogen eensklaps op Egon s gelaat bleven rusten Ook zij zelve zag een oogenblik het bleekï gelaat aan van den jongen man waarop de innigste ontroering te lezen stond geheel zijne ziel was men behoefde er niet aan te twijfelen bij de doode Justina s oogen wendden zich weer naar Angelica Met eene gansch andere uitdrukking dan daareven op het gelaat staart zij Egon von Bernsdort aan Met het hoofd imr achterover geworpen trotscb als eene bcleedïgde toornige gade met eene hoogroode kleur op de wangen en met oogen waaruit het vuur der jaloerschheid straalt ziet zij op hem neer om haren schoonen mond plooien zich de trekken der diepste verachting ha e snelle ademhaling toont dat er iets ongewoons in hare ziel omgaat Met het doorzicht der vrouw begreep Justina wat er in haar omging zij gevoelde dat de achterdocht in haar was ontwaakt dat Egon voor hMr genegenheid liefde gehuicheld ha4 terwijl het Clara was die hy beminde Wat moest wat kon zij doen Justina gevoelde dat ook bij haar de twijfel rees want ook zij was door Egon s uiterlijk jjetroffen Zou haar onvergetelijk pleegkind zich bedrogen hebben Een blik op haar schoon haar atil gelaat gal baar hare bezinning en haren vrede d troonrede niet ver genoeg gaat en te alge mpen gehouden is waar de taalquaestie besi roken wordt Naar aan de Frankf Ztg uit Weenen wbrdt geseind achtep de Duitsche partijen het deel dat over de taalquaestie handelt onduidelijk en wordt het woord Duitsch gemist waarover de eenheid van taal gesproken wordt De Neue Freie Presse zegt Ondanks de beperktheid van de formule die toont welken sbrijd in het ministerie gestreden is blijkt dit de regeering de oude traditioneele eenheid van taal in bepaalde takken van bestuur wil behouden zien In welke bepaalde takken v n bestuur P Dit is de vraag waarom de gehiele strijd draait Ook blijkt uit de woorden db den keizer in den mond zijn gelegd dat d eenheid behouden zal worden maar waar zij niet meer bestaat kan zü niet behouden worden en van herstellen dier eenheid wordt niet gesproken De concessies dqor verschillende regeeringen gedaan zullen dus niet teniet gedaan worden P Het is begrijpelijk dat de regeering onder do tesrenwoordige omstandigheden een beetje te ughouding toont maar het komt niet te p B dat zij zoover gaat om het onde recht v n de Duitiche taal in het staatsbestuur niet met duidelijke en ronde woorden te doen ui omen En de Hongaren zijn evenmin tevreden De bladen huldigen de constitutioneele gezindheid van den keizer koning maar vallen Von Koerber en zijn ministers heftig aan over de besluiteloosheid en de weinige doortastendheid die zij tonnen De oppositie bladen komen tot het besluft dat de troonrede geen enkele oplossing brengt voor de brandende quaesties in Oostenrijk De Pester Lloyd zegt De aangekondigde taalwet zal een wilden krüg in Oostenrijk doen losbarsten En het Pester Tageblatt besluit De troonrede is echt Oostenrijksch Zij wil iedereen bevredigen en bevredigt niemand De Italiaansche Kamer hervatte gisteren de behandeling van de interpellatie over de sluiting van de Kamer van Arbeid te Genua tijdens de jongste werkstaking Men gaat over tot stemming over een motie van Fulci waarin verklaard wordt dat de Kamer de ontbinding van de Kamer van Arbeid te Genua goedkeurt Een motie waarin do handeling der regoering werd afgekeurd werd met 318 t gen 102 stemmen aangenomen De afgevaardigde Deneo stelde daarna de terug Neen sprak Justina tot zich zelve iClara kon alleen vereerd en aangebeden nooit met eene aardsche liefde bemind worden zij dacht aan hare belofte der doode gedaan dat zij Angelica een klein plaatsje in haar hart zou inruimen zij beschouwde de Gravin en Egon als Clara s nalatenschap aan haar vermaakt en wilde reeds op hetzelfde oogenblik lich van een plicht kwijten haar door deze erfenis opgelegd Zij Doodigde Angelica haar in eene andere kamer te volgen Stil en ongemerkt waren beiden van het sterfbed zich verwijderende voorbij de overigen dddr vereenigd henengegaan toen zij Egon voorbijliepen bespeurden zij dat hij met groote moeite eene nieuwe luide uitbarsting van zijne smart poogde tegen te gaan Justina ontroerde hevig greep Angelica bij de koude bevende hand en verliet met haar de kamer Graaf Waldemar von Felsburg zag thans ook hoe aangedaan hoe zielsbeilroetd Egon was hij was er door verrast trad op hem toe en drukte hem met warmte met vaderlijke gevoelens de hand Mijn Egon sprak hij teeder mijn zoon 1 Na een oogenblik zwijgens fluisterde hij hem alleen voor li verstaanbaar toe Mijn gevoel heeft mij niet misleid het sprak de waarheid Egon gij hebt mijn dierbaar kind bemind I Zichtbaar getroffen hief Bemsdorf het hoofd op twijfel of hij deze woorden goed had verstaan angst schrik en verlegenheid toonden zich op zijn gelaat in zijne diepe zielvoUe oogen lag eene pijnlijke vraag eindelyk sprak hij in afgebroken volgende motie voor De Kamer overwegende dat de houding der autoriteiten tijdens de ontbinding van de Kamer van arbeid te Uenna aan den dag heeft gebracht de onzekerheid van economische en politiekeleiding noodigt het ministerie uit een regeeringsprogram te ontwikkelen waardoor een herhaling van dergelijke feiten voorkomen wordt Deze motie werd verworpen met 388 stemmen tegen 1 De minister president Saracco verklaarde dat de regeering met het oog op het zonderling resultaat der stemmingen zich voorbehield hare plannen later kenbaar te maken De zitting werd opgeheven Verspreide Berichten Peinkrijk Naar de Siècle weet te melden zou generaal Mercier bü de flnancieele commissie uit den Senaat opnieuw hebben aangedrongen op de uittrekking van een krediet tot een onderteek van ziJn plan aangaande een landing in Engeland Te Duinkerken hebben de ertswerkersden arbeid er bij neergelegd zü eischenvijftien centimes per hoofd en per tourneer Terwül de dameskleermakers te Pargseen achttal groote firma s op den indexhebben geplaatst hebben de patroons tengetale van 51 besloten van heden af denarbeid er biJ neer te legeen indien bü debetrokken firma s de arbeid heden nietmocht worden hervat Dat is dus een lockout in het verschiet door de samenwerking van de patroons Maandagnamiddag heeft do Franschebelastingambtenaar MttUer in Auboue opFranach grondgebied een Dnitsch officierte paard aangebonden en naar het politiebureau overgebracht waar de aangehoudene verklaarde te heeten Hoffman en twee deluitenant te zgn in garnizoen te Metz terwül zün paard op hol was geslagen degrens over Er werd proces verbaal opgemaakt van het geval en dan zal later welblüken of het misschien ook om een weddenschap ging DüitsohlaNd Te Kiel heeft het krügsgerecht van de marine inspectie een onderofficier van het marine bataljon wegens ernstige mishandeling van drie recruteu veroordeeld tot drie maanden en één week gevangenisstraf woorden met bevende stem En zij zij ile heilige Verlegen met die onverwachte vraag deed Graaf Waldemar eene schrede achteruit Getroffen door Egon s woorden en houding overlegde hij een kort oogenblik en sprak toen een rechtstreeksch antwoord op de vraag vermijdende Zij zij is bij God Egon nooit heeft zij over het gevoel van haar hart tegen mij gesproken eerbiedigen wij haar geheim waarover zij zelve het zwijgen bewaarde in elk geval de eerste bloesem van een beminnelijk meïsjeshart Nog één blik op zijn innig geliefd kind dat daar zoo roerloos ternederlag on van wier strijd hij thans eenig vermoeden had gekregen en de diep geschokte vader verwijderde zich Graaf Hermann legde zijn arm om zijne schreiende geliefde de trouwe vriendin zijner ontslapen zuster en verliet met haar de karaor Korten tijd later volgden de predikant en Egon von Bemsdorf Bij de deur kwamen zij Justina tegen met haren bijbel in de hand Met Graaf Waldemar had zij afgesproken dat zij Clara s trouwe verzorgster bij haar leven haar tot aan hare begrafenis met verlaten zou Het sterfbed voorbijgaande drukte zij de doode nog één kus op het voorhoofd en nam in eene der diepe vensternissen plaats door éen zwaar zijden overgordijn onttrokken aan het oog dergenen die binnenkwamen had zij het gezicht op Clara s sterfbed op ieder die de doode voor het laatst kwam zien en op eene groote ledige ruimte in de kamer l 0rdt vtrvolgd