Goudsche Courant, vrijdag 8 februari 1901

7 1 8 87 8 41 7 88 58 7 89 9 U8 7 68 9 14 7 58 9 03 9 19 BINNENLAND STATEN GENERAAL K K Kt m T K u n B n Zitting van Woensdag 6 Februari Aan de orde is bet wetsontwerp tot wijziging der bepalingen betreUende de straffen en de strairecbtspleging ten aanzien van jeugdige personen bestreden door de heer Tan der Biezen die van het aanlcweelcen van godsdienstzin meer heil verwacht dfin van gendarmen en tnchtscholen om verbetering te brengen in den verwilderden toestand van bet kind Onrechtmatig achtte spr de toevoeging vanj advocaten aan ieder kind van de prilste j gd ai dat eenig kwaad hoe gering ook bedreef waarbjj hij het tevens afkeurde dat de advocaten behalve tot adïocaat kindermeid tot voogden worden gemaakt De beer Kist keurde in bet ontwerp af bet stelsel van voorwaardelijk ve oordeeling en de tnchtschool de wijze van voeren van het strafproces met bijstand van den raadsman bij instructie toepassing van volledige langdradige procedure voor jeugdige bengels en samenkoppeling van opvoeding en strafinstelling De heer Melvill van Lijnden bestreed de tnchtschool De heeren Sassan Babusen en Van Lier motiveerden bon stem voor het ontwerp dat door den minister uitvoerig werd verdedigd De beraadslaging wordt gesloten en het wetsontwerp aangenomen met 30 tegen 6 stemmen die van de heeren Merckelbacb Var Pallandt Kist Nijsing Van der Biesen en Godin de Beaufort Het wetsontwerp houdende beginselen en voorschriften omtrent maatregelen ten opzichte van jeugdige personen Aangenomen zondor discussie en zonder hoofdelijke stemming Hierna wordt de vergadering tot nadere bijeenroeping gescheiden Gisteren heeft H M de Koningin het besluit geteekend waarbij Z H Hertog Hendrik tot Prins der Nederlanden wordt verheven met het praedicaat van Koninklijke Hoogheid Naar wordt medegedeeld zou het Vorstelgk echtpaar bet voornemen hebben om in Maart een r tl te ondernemen tot een bezoek aan verschillende Europeesche hoven Behoudens nadere beschikkingen zon deze reis zijn van zoodanigen duur dat H M de Koningin en haar Gemaal niet voor begin September in de Residentie zonden terngkeeren Wil deelen dit onder voorbehoud mede Vad Ter gelegenheid van het huwelijk H M onzer Koningin met Z K H Hertog Hendrik heeft de Victoriabron een aardige reclame de wereld ingezonden n l gouden en zilveren medailles van geperst cartoa met de beeltenis van HH MlVl Aan de kiesvAeenigingen leden der Liberale Unie is bet volgende schrijven gericht Directe SpoorwegverblDdlngen met GOUDA Wloterdlenst 1900 AangevangeD I October TUd vaa Greeawlci i OOHDi ROTTIlRDAMTii nrn B d 8 81 888 908 8 88 9 6T 10 86 11 08 11 18 18 18 18 58 1 87 8 18 8 30 8 4 4 89 4 54 5 88 1 18 7 17 7 88 7 44 8 14 8 17 5 38 9 14 10 89 10 18 18 49 11 fl 40 f 11 09 1 5 01 f 84 J 10 19 1 5 58 7 U door 7 18 7 98 7 85 6 85 7 44 7 85 iuudit Moordreobt ïieuwerfcerk Oapelle Rottofdtm M Rotterd mD P Rotterdam B 1 10 ir Il 1 r 8 84 r 1 17 6 18 n t w 1 r 8 41 J s 11 50 18 84 1 86 8 S9 S U 4 03 5 87 6 4 89 7 47 8 07 S iS 8 56 9 8 1 58 6 10 7 S 8 45 0 6 80 7 67 I 1 50 8 67 9 C6 8 54 9 08 8 09 AUmi m 8 kliM Bitn bglehlen y Op am Iniinil lijn ZoniUg Muiadn 10 Diiiia g aMgnti nlnatbilutUn roor d 8 H Ttrtognbw teipa ikil ii TtMlitpnii ff Hall iid li Spo r L Bilr ia iiil iii t wiil 1 tUw DUiJ rj3 a i t t 4 31 e i 9 18 4 47 6 41 6 87 iAi 1 43 4 18 4 lt 5 85 6 04 S 89 7 05 7 63 8 81 i 9 86 f 4 44 S r f 4 51 4 9 58 6 1 r 6 51 10 08 06 4 6 t 84 6 07 5 13 S tl 6 81 01 7 86 SO 48 9 47 10 09 10 15 ll U BOTTSBDAM QOUD Ti 18 80 M Ë 9 iVvOQ 11 81 11 45 18 10 Rotterdam Beiira ♦ Rotterdam D P Eotterdam M 4 48 6 80 6 07 7 18 Oapoll 4 58 5 41 Sisuwerktrk 6 01 6 61 Moordrecht 6 11 6 04 t Boud l l d AUmi Ia m 8 kluH eitn iNUloa c 8 89 9 7 48 8 84 9 00 9 39 10 08 10 19 nimlUtial op i u ïoop ku niet gonkaiut wora i ir Hohuajah spoor X Extra appleiaeBtlwwtji vu ds Compaitiiio dor Wagoai Liti O O U D A D K N a A A v Tiao eru 9 11 9 81 10 00 10 19 10 69 11 38 19 16 18 86 18 68 1 58 8 81 8 46 4 19 4 50 5 85 5 4 6 31 7 89 11 11 1 10 5 08 11 88 1 81 I 6 1S i 11 86 l j 5 87 9 88 9 45 10 88 10 45 11 41 18 08 18 45 18 66 1 40 8 80 8 48 4 15 4 45 5 88 5 56 15 6 4 7 57 10 13 10 48 11 89 Gouda ZoTonh Moero Soetormoor Zeg Voorburg Uage 10 11 11 11 67 o o U D A A USTIRDAU jim ttru rouila 8 19 8 11 8 81 4 88 10 90 10 59 13 08 1 10 8 8 8 86 07 4S 6 19 86 8 48 9 51 O 19 in 37 Vl O iiilit W 8 01 8 58 10 10 11 04 18 48 13 87 1 67 8 81 4 1 4 5 S tO 6 01 6 44 9 35 10 3 11 03 11 5 Am t G 8 f V 13 9 87 10 86 11 1 103 1 10 8 18 8 40 4 87 6 1 5 45 6 8 S 10 iO 11 18 18 14 H 0 5 88 04 7 08 7 16 7 89 8 i 8 56 9 03 9 4 10 11 11 85 11 86 18 06 l SO 8 40 8 57 4 00 16 4 87 6 88 Mi 7 01 7 4 7 56 f 18 9 61 10 80 d ini7 1 86 4 43 0 B8 fl D Voorburg 6 88 UIZZS Z J 5 4 8 6 43 10 11 ZoetMm Zeg 6 88 £ L l ï ol 5 11 64 10 88 Z yBiih Mo s o os 9 18 9 80 10 11 lo 54 11 61 IJ iia 18 84 8 18 8 09 8 34 1 5 81 5 4 7 05 7 31 09 8 JS 8 46 0 38 10 Boud i il i l BahU 5 1i tl lkl ap l tk ü FaaültiUet op don loop ku niet gorokond wordai rf HarmoaikattoJB u u t D 1 u i a a V a t wm tot 10 14 10 69 18 00 18 87 8 16 3 18 + 38 11 18 8 33 11 84 S 40 8 89 10 14 10 49 11 47 U 89 1 09 S 08 8 45 5 04 d 6 80 6 84 7 45 8 16 9 07 6 86 6 4B 8 88 OS 7 4 8 18 8 58 9 89 Jl 8 89 Uouda Oudow Woerd Utraokt Utreoht WosrdoB Oiidav Goada O 6 81 7 1 8 10 8 6 9 18 8 81 11 18 11 8 18 60 1 8 1 10 8 8 4 43 6 11 81 7 09 S IO 9 51 mi W 5 84 6 4 7 80 8 Si 8 4 9 30 46 11 30 11 411 06 9 tf H Ss 8 4 6 0 1 6 88 6 86 7 35 8 36 10 06 7 01 7 81 8 19 9 19 9 29 I11 I8 10 8113 611 88 6 3 88 t ls 4 31 6 47 7 16 7 64 8 09 9 18 11 38 6 18 6 68 7 47 8 88 9 80 10 10 10 65 11 38 IS OS 1 48 S 08 S 19 4 S l tS 5 43 S Sl 7 00 7 68 9 01 6 07 6 44 8 09 9 87 10 85 11 66 H 37 t ü 7 34 9 K 9 8 8 8 17 10 41 1 85 ii i B 7 08 7 84 8 30 0 01 9 S6 10 64 11 87 18 11 19 61 1 1 6 4 4 0 6 18 7 84 7 4 1 96 9 8 10 07 10 18 11 18 J Wij hebben de eer n kennis te geven dat bet bestuur eenstemmig heelt besloten af te treden naaj aanleiding der beslissing in de algemeene vergadering van 26 Jan 1 1 genomen omtrent zijn sub punt 6 der agenda vermeld voorstel welk voorstel in de bestuursvergadering met 11 stemmen tegen 1 was goedgekeurd Vermits periodiek zijn afgetreden de heeren Van Kaalte Enijsch Tellegen en De Klerk on de nieuw herkozen bestuursleden de heeren Mees Heldt Kerdijk en ïreub voor hunne benoeming hebben bedankt zullen 12 nieuwe bestuursleden moeten worden gekozen Mitsdien hebben wij de eer HH afgevaardigden der kiesvereenigingen leder der Liberale Unie op te roepen tot bijwoning eener algemeene vergadering der Liberale Ur ie op Zaterdag 16 Februari 1901 des namiddags te één nnr in bet gebonw Eensgezindheid Spui te Amsterdam ter verkiezing van 12 leden van het bestuur Namens het Bestuur der Liberale Unie E A SMIDT Voorritter C A ZELVELDER Secretaris Door de Administratie der Nieuwe Eotterdamsche Courant werd heden aan hare abonnès bezorgd een plaat voorstellende den Stamboom van het Huis van Oranje Nassau De stamboom geeft de wapens der Prinsen nit bet Huis van Oran e Nassau en die van Hunne Gemalinnen De Stamboom gaat uit van Graaf Willem den Oude vader van Prins Willem I HU is voortgezet tot H M Koningin Wilhelmina Men zal mede de wapens vinden der verschillende Huizen waarin bet Prinsdom van Oranje in den loop der tgden is overgegaan terwijl door toevoeging der wapens van Graal Hendrik van Nassau en zijner Gemalin van Philibert van Oranje en van Reinier van Ch lons aangeduid is hoe het Stambuis van Oranje mot dat van Nassau is vereenigd Het geheel is bekroond door de starawapens met helmteekens en lambrequins van de Huizen Oranje en Nassau omgeven door de wapens der Grootoaders van onze Koningin waarnaast bet wapen van Hare Majesteit zelve en die harer overleden Broeders Ook 7ijn hieraan toegevoegd de wapens van Nederland zijne Provinciën en van Oosten WestIndië De boom waartusschen de wapens zijn geplaatst prpt met oranje bloesem vruchten en bladeren voor de wapens van Nassau Dietz enkel bladeren De totale omsluiting is een randversiering van oranjebladeren en vruchten Theorie PraktUk ll l 11 86 11 85 10 56 11 16 11 86 9 40 g 48 10 16 lo ia 10 88 10 43 10 49 11 5819 06 18 81 T De landbouwwetenschap van de laattte 25 jaren is er in geslaagd verschillende grondstellingen te ontdekken die de praktijk eerst aarzelend later meer gewillig ging toepassen Een groote ontdekking met ver strekkende gevolgen was die waardoor men tot de wetenscliap hwam dat peulvruchten d z alle planten die tot de familie der vlinderbloemigen behooren in staat zjjn de vrije stikstof uit den dampkring om te zetten in stikstofverbindingen en verder in het bijzonder in eiwitstoffen door middel van bacteriën die hnizen in de knolletjes op de wortels dier planten De Theorie leerde ons dus hiermee dat het onnoodig ia erwten boonen klaver en dergelgken een bemesting te geven van de zoo l stbare atikstofmest De praktijk toonde in zeer veel gevallen aan dat een kleine gift Chilisalpeter toch zeer goed bij vlinderbloemige planten rendeerde Is hier nn theorie en praktijk met elkander in tegenspraak Neen de praktijk heeft de theorie aangevu d Wat is n l het geval Ontwijfelbaar zeder is het dat de vlinderbloemige planten de damp kringsstikstol opnemen en verwerken maar ook is het zeker dat hoe grooter hoe uitgebreider het wortelstelsel is hoe sterker de opneming is Dat wortelstelsel moet echter eerst gevormd worden zal het kunnen werken en juist bi die vorming kan direct opneembare stikstof in den vorm van Chilisalpeter behulpzaam zijn Wat toch is het geval P Na eenigen tp is het voedsel in het zaad opgehoopt verbruikt en het wortelstelsel nog niet voldoende ontwikkeld zoodat gedurende enkele dagen of weken de plant nog niet genoeg dampkringsstikstof kan omzetten om te voldoen aan de behoefte Slechte groei zal daarvan het gevolg Z jn er eenmaal veel wortels dan is het niet meer noodig dan kunnen ze zichzelf belpen Met oordeel mesten is dus bemesten met voordeel Een kleine gift Chilisalpeter b v 60 100 K O per H A op vlinderbloemige planten bevordert de eerste ontwikkeling van de plai t en stelt baar in staat op uitnemende wijze voor zich zelf te zorgen Gemengde Berichten Man meldt uit Utrecht President Kruger is nn ook aan het rechteroog geopereerd De operatie is uitstekend geslaagd In Friesland zijn voor heden en morgen alweder hardrperijen nitgeschreven Verschillende ijsclnbs openden reeds gisteren en oergisteren hare ijsbanen Te Enkhuizen zijn gisterenmiddag de gebouwen der Vereeniging tot werkversehatflng geheel afgebrand Een groote boeveelheid notten garen touw werk enz werd een prooi der vlammen alsmede de inboedel van Job Lub Pz die een gedeelte der gebouwen bewoonde Woonhuis en werkplaatsen waren verzekerd doch veel te laag voor herbouw Ook het huisraad van Lub was verzekerd Velen die door de vereeniging in staat werden gesteld een voldoend weekgeld te verdienen zijn door den brand geheel zonder verdienste De brand is ontstaan doordat vonken uit een kachel met werk in aanraking zjjn gekomen rWM 1 43 1 54 36 8 14 H l S 8 03 1 09 8 03 8 3 ff B 81 7 10 7 88 8 26 86 7 38 8 43 7 54 8 08 69 6 68 11 87 10 5 11 01 I1 88 6 11 6 30 7 00 11 46 9 35 10 05 10 4 11 07 lil Giaterenna middag kwam een automobiel aan hot Oude Delft te Delft met een bespannen voertuig zoodanig In botsing dat het rijtuig tegen een boom terecht kwam en het paard in de gracht terwgl een 8 jarig meisje van den bok viel en aan het rechteroog werd verwond Het paard is door eenige burgers op het drooge gebracht Een arbeider te Hoorn thuis hehoorende haalde een zevental gouden ringen bjj een goudsmid aldaar biJ begaf zich naar Amsterdam verkocht de ringen en verteerde het geld Hij is in arrest genomen en naar Hoorn overgebracht Een ernstig ongelnk heeft gisterenavond op den eleetrischen tramweg te Liverpool plaats gehad De draden door sneeuw belast bogen naar beneden een van de palen kon de drnkking niet weerstaan brak en viel op de bovengrondsche geleiding De draden kwamen naar beneden Een ontzettende hoeveelheid electriciteit spatte naar alle richtingen hoen in vonken als vuisten zoo dik Het was juist zeer druk op straat De ontzette wandelaars konden zich niet zoo gauw bergen of een twaalftal hunner raakten verward in de draden vielen en lagen krimpend en gillend op den grond Die hen verlossen wouden werden zoodra zó in aanraking kwamen met de lichamen van de ongelakkigen door vreeselÜke schokken weggeslingerd Door middel van touwen on planken kon men hen eindelp nit hun electrische banden verlossen Een oude man haalde men dood van onder de draden te voorschijn Juist toen het ongeluk gebeurde reed een vrachtkar voorbij Het paard wordt door een draad getroffen het viel de koetsier sprong van den bok om zijn beest op te helpen maar even raakten hij het aan of oen volle electrische lading door het lichaam van het dier heengaande trol hem in de borst en dood hij neder Ook een meisje is doodelijk getroffen en 12 andoren personen verkeereu in levensgevaar Zulk een onheil lykt een waarschuwing om niet al te veel te dwoepen met de electrische trams met bovengrondsche leiding Een Britsch officier schreef den 8en Januari nit Heidelberg Ik begin te gelooven dat de tegenwoordige toestand eenwig zal voortduren want er schijnt geen vooruitzicht te zijn dat de Boeren den strijd zullen opgeven Integendeel zjj worden eiken dag stoutmoediger en het is zelfs hier niet veilig een mijl buiten de voorposten W j worden zoo goed als belegerd de spoorweg is afgesneden en treinen worden regelmatig geplunderd Uit het wrak van den Britschon kruiser Sybille in Lambertsbaai zijn alle kanonnen op een na en alle torpedo s gered Men tracht nog de voorraden en de machines te behouden De gouddieven leggen tegenwoordig een werkelijk verbazende vindingrijkheid aan den dag om langs onwettige wegen hun dagelijkscb brood te bemachtigen en het is heusch jammer dat ziJ van hun slimheid niet op eerlijker wijze gebruik maken 10 30 10 87 10 80 10 45 11 01 11 47 11 81 11 48 10 M 9 4 10 I d X 0l 8 9 9 17 9 63 8 18 8 84 S8 C 8 48 B i 41 in l9 9 S6 10 08 10 17 10 89 10 84 Een zeker individu dat wij voor dezen keer Mespolat zullen noemen bewoner van Parijs en nergens eenig crediet genietend beeft een onfeilbaar middel uitgedacht om zich van goed schoeisel te voorzien Do methode is zeer eenvoudig en wordt sis volgt toegepast 8 Vrpagsmorgens belde een schoenmaker h j hem aan om een paar schoenen eenige dagen te voren besteld af te leveren Mespolat paste het paar onmiddellijk aan De rechterlaars paste als een handschoen maar nauwelps had hij ztjn linkervoet in het schoeisel gestoken of Mespolat stootte een kreet van pijn uit de laars zat afschuwelijk en was zoo niet te gebruiken De schoenmaker bood onmiddellijk aan de laar te verstellen haar iets wijder te maken was slechts een bagatel en s avonds zon hiJ haar zonder mankeeren thuisbezorgen Mespolat stelde zich met het aanbod tevreden en de schoenmaker vertrok natuurlijk zonder rechterlaars Een uur later kwam een tweede schoenmaker eveneens rnet een paar laarzen veel overeenkomst hebbende met de vorige bj zich De scène wordt herhaald met dit onderscheid evenwel dat ditmaal de rechterlaars niet deugt Na ziJn verontschuldiging te hebben aangeboden vertrekt ook do tweede schoenmaker nn echter zonder linkerlaars Nauwelijks was hij vertrokken of ook Mespolat blies den aftocht de voeten gestoken in prachtige laarsjes die hem geen cent gekost hadden s Avonds kwamen beide schoonmakers ieder met een verschillende laars in de hand bij den commissaris aangifte doen van de poets hun gebakken ATJEH Bj het departement van koloniën is ontvangen het volgende van 5 dezer gedagteekepde telegram van den Gonverneur Generaal van Nederlandscli Indië betreffende de verrichtingen onzer troepen in het Atjesche landschap Samalanga Nadat de verschillende versterkingen na ons geschutvunr ontruimd wareu werden de stellingen des vijandste Batee Ilie Batoo Iliik en Asam Koembang aan de Samalangarivier beschoten door artillerie Batoe Ilie Batoo Hik door infauterie marechaussee en landingsdivisie stormenderhand vermeesterd De vijand liet een vat buskruid springen Asam Koembang door hen ontraimd Verliezen van den vSand 71 dooden Onzerzgds 5 dooden 9 zwaar en 21 licht gewond STADSNIEUWS GOUDA 7 Februari laOl Bot volgend telegram is heden morgen verzonden Dringend Hare Majesteit de Koningin s Gravenhage Hot Gemeentebestuur van Gonda biedtUwer Majesteit en Haar Doorluchtigen Gemaal ziJn eerbiedigen gelnkwensch aan biJdo voltrekking van Hoogstderzelver hnweiyk dat onder Gods zegen moge strekken totheil van Haar Huis en Haar Volk De Burgemeester get MAKTENS Ter gelegenheid van het Hnweljjk van H M Koningin Wilhelmina met Z H Hertog Hendrik waren bijna allo buizen met den Nederlandsclio en Oraojevlag versierd Het carillon werd bespeeld van 12 1 uur terwijl het Muziekkorps der dd Schutterij van 2 i uur op verschillende plaatsen der gemeente zich deed hooreuo OP hoogst eenvondige wijze geheel in overeenstemming met het leven en werken van den overledene had gisteren de begrafenis plaats van den heer N Scheltema gepensioneerd luitenant kolonel en militie commissaris in het 2e district van Zuid Holland Rotterdam Behalve eenige familieleden volgden slechts enkele vrienden de lijkbaar Dr van Iterson sprak bij het graf uit naam van de commissie van toezicht op bet Stedelijk museum van oudheden en van het College van Librijemeesteren waarvan de overledene voorzitter was een waardeerend woord en schetste daarbij de vele en belangrijke diensten die de heer Sctaeltema een stille in den lande gedurende zgn werkzaam leven in genoemde betrekking aan de gemeente Gouda bewezen heeft Een der zonen van den overledene dankte voor de laatste eer aan zjjn geliefden vader bewezen Ned Opera Rotterdam Zondag 10 Februari a s Paljas daarna Cavalleria Bustieana Gelegenheid tot plaatsbespreking en het nemen van Couponboekjes Donderdag Februari s avonds 7 8 nur café Schaakbord MooBDBiOBT Dinsdag 5 Februari werd alhier in het café van den heer den Braber opgevoerd De Prins van Sind KinderOperette in vijf bedrijven Vooraf werden een viertal muzieknummers voor viool en piano ten gehoore gebracht waartoe de he C Arentz van Gonda welwillend zijne medewerking verleende Met dit gedeelte van het programma verwierven de jeugdige violisten luid applaus r De verschillende tooneeltjes der operette werden eveneens aardig afgespeeld en vielen algemeen in den smaak van het talrijk opgekomen publiek Ook hierin maakte do heer Arentz zich weder verdienstelijk door zjjne pianobegeleiding Bjj het einde der opvoering iJracht een der bezoekers een woord van lof aan den heer J Eri elbregt onder wiens leiding de operette ingestudeerd is en aan de jeugdige zangers en zangeressen TOÖ EBL In plaats van Groote Dagen werd gisteren tengevolge van de ongesteldheid van Willem van Zuijlen in de Sociëteit Ons Genoegen opgevoerd De Opvoeding tot het huweljk voorafgegaan door De eischon der Moraal Natuurlijk was bet eene groote teleurstelling dat Van Znjjlen niet kon komen en het ergste is dat hij volgens de berichten nog al ziek i De eischen der Moraal is gunstiger dan menig dergelijk stukje Het spel van mevrouw van Egsden Vink en van den heer Brondgeest was daarin uitmuntend Bbwonderenswaardig is h t hoe mevrouw van Eijsden allen weet te boeien ze gaat altoos geheel in haar spel op en geeft zich zooals ze is met hare talentvolle opvatting en onnavolgbare uitbeelding Niet minder correct was de beer Brondgeest de fatsoenlijke deftige man nit den aanzienlijken stand den mond vol over de eischen der Moraal en over hetgeen men hon ton noemt De natuur ging ook liier echter boven de leer De theorie over moraliteit lijdt schipbreuk in de praktijk De schoone Rita lokt Priedrich in haar net en Friedrich is geheel slaaf en kri gt van haar een lebje in de eischen der Moraal Inderdaad dit stukje werd met succes gespeeld Nu komt De Opvoeding tot het huwelijk Wanneer men aan een acteur bad opgegeven om eens een stuk te schrijven dat als droog zand aan elkaar hangt dat meer Oji een charade dan op een tooncelspel gelijkt en dat bovendien eindigt op eon manier eenig in do tooneelhistorio dftn zou hij mot bovengenoemd stuk aan al die eihchen voldoen Had men er een prijsvraag voor uitgeschreven dan had de schrijver de hoogste onderscheiding verdiend I Het is treurig dat men met zulke stukken voor den dag komt We weten allen wel hoe hot er in de groote wereld toegaat en een kijkje achter de schermen der haute volée is ons volstrekt niet welkom en geeft te veel onverkwikkejijks om t publiek in de stemming te brengen Ook is het thema in dit stuk te afgezaagd Voor de 6 uitvoeringen die het Tooneelgezelschap hier geeft hebben wü liever degelijke stukkeu Gelukkig dat het spel van alle artisten boven onzen lof is Daarom te meer jammer dat zooveel talenten zich moeten behelpen met znike stukken Was dat nu bijvoorb een rol voor Tartand don fijn begaafden artist een rol van dam gentilhomme Zjjn geestige kop en tintelende oogen leenen zich daar niet voor hoe goed hjj ook trachtte weer te geven wat hü moest zijn Mevrouw van Eijsden liet al weer zien hoe veelzijdig haar talent is Ze speelde voor Mama en typeerde nitmuntend Wat een juistheid van toon als ze haar zoon de les leest Al zien we haar liever zooals in t voorstukje het moet gezegd worden dat het haar volmaakt goed afging De heer Brondgeest acteerde ook in dit stuk uitmuntend hij was los in spel en gebaren en hij heeft door zijn leuke zetten het publiek nog al eens hartelijk laten lachen De heer van Hanswijk had wel goede oogen blikken maar was over t geheel nog niet vrü en bier en daar wat houterig Merrouw Tartaud Klein had een rol die voor haar geknipt was en ze speelde hoogst verdienstelijk Het kamermeisje Jenny verdient ten volle onze sympathie voor haar los en natnurlgk optreden Het huilerige stemmetje van Mej J de la Mar beviel ons maar matig al kwam bet in dit stuk nu juist wel een beetje van pas De heer Poolman de oom die naar Berlijn moet komen om mevrouw de Wed Günther te assisteeren in het werk der opvoeding van de groote kinderen is weer de type van joligen grondeigenaar die nog gaarne zijn avontuurtjes heeft En nu t slot van het stuk Oom en neef maken plannetjes om gezellig uitte gaan Op t oogenblik dut ze er baast mee klaar ziJn wordt er gebeld Neef roept kom mee Oom daar komt Bella later moet ik toch met haar trouwen Oom en neef er van door Bella komt heel kalmpjes op zegt niets gaat zitten kijkt strak naar t publiek alsof het een kiekje van haar moest nemen en langzaam gaat het scherm neer Ik roep alle auteurs op om zulk een slot te maken Van verschillende kanten hoorden wt jl an ook niets dan opmerkingen die van ontevredenheid getuigden f Het aan gteekens te plaatsen waar ze in dit hoorden lust mjj niet hetisjamnxr den inkt en bet papier Laat ons hopen dat de laatste abonnemontsvoorstelling veel vergoedt Hieniirc Parapliiie § Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Heeren gevoerd en ongevoerd en verder yole NOUVEAUTE S A vAiv os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA teieithwtn if USeurs van AiiisLerdkin VrXrs Slotkrs 81 I i HSU 93 93 98 loov 88 SS Vl V 8 V a ll 65 061 6 V 101 67V 7 mi 3 i 16 1 lO j 341 uoo i Oil 436 f 51 10 20 4 ml 9 m iS 1101 00 291 ll l 1Ö i4 1 2351 1 100 6S 6S iei 8 100 z 100 114 1417 52 105 78 74 104 37 Ï6V 091 1 48 53 160 110 108 10 9911 100 117V U7V 6 FEBK yEDÏRLVND Owl Ned W S 2Vi dito dito lltL a dito dito dito SHoNQj Obl Goud 1881 3 4ÏTALIB luaohrijTin ISSS Sl 5 OosTSHS Obl m papier 1868 dito ia s lvc rl888 ftPoMtiOAJ O l niüt coupon 8 dito tiokot 8 RuBLANi Obl Biunoul 1894 4V diio öoooDfl 1880 4 ditolH £üthB I88tf 4 dito bij Hop 1888 80 4 dito iu oud teou 1883 ft liito dito dito ISH4 5 aPAN Perppt schuld 1881 4 TOKKIIJ Uupr Gouv leuu 1880 1 Go Ifeniiifï Borio D OacletJiiin serie G ZüiD Aya Hp V oljlp IS Mbxioo OI iLSrU 1890 fi VENhïtBLA OM 4 ouUp Um V1STSBDA M Obli aiien 1885 S KOTTMDAM SteLleiii 1894 Nbd N A lr H uUms HftBd Arönd li Tab Mu C rhfic ti o Deli Manlacbartp dito Am Hypollieekb pHuilbr 4 Gult Mij derVorstenl h ikI 8 Or Hypoi li okl pHndbr 4 i Niidorlwinta iio bank iinud Ned Hniidtiimaatanb uu N W V Vaq li vp i paiidbr 8 Rott Hy oibooicb pmiiil r 4 Ütr Uypotbtw b d to 4 OoSTBNH Ö tft Hon batil ami HuaLHyiiotlieifkbuhk pniidb h AuBKiKA K iit hy potb piiU lb 4 Maxw L G l r Ui n m 6 Nbd HoU IJ Spour w My aHiid Mij tft Expl v 8t 3p aand Ned Iiid Spoorweg m annd Ned Zuid Afr apni anud H riit ito ilito LS81 duo 6 IlAUB Spooru I 1887 f 8A fl ot i 8 Zuid Ual Spi m A tf obl 3 Pol N Warschau Wöonen aaud ROBï Gr Ru Spw Mtj l obl 4 0al isohd htn afti d Fasiowa dito aaud 6 Iwaiig MQTubr dito Hand ö Kunfc Cl Azow Sp kap obl 4 dito dito oblie 4 Amerika Cont Pho Sp Mij obl 5 Chic North W pr ü V aaud dit dito Win St Poter obl 7 Denver Rio Gr Sp a eert T n Illiuois Central oiii ia f oud 4 LouisT Na h illi Cer v aant Mexico N Spw Mij Ie byp a 8 Mias Kuueas V 4 pGt pref aand N York OulHBio West aiiid Ponn dto Ohio obh 6 Oregon Calif lo hyp in goud 5 St Paul Minn Manit obi Un Pao Hoofl D ob ig 6 dito dito Lino Col le hyp 0 6 Canada Oan South Ghert r aand ViN C Hallw Nb Ic b d c O Amsierd OmnibuB Mij aand Botteid Ti fimweifMaats sBndN iD Stad Amsterdam aand 3 Btad Botterdam aand 8 Bbloie Stad Antwerpeo 1887 S Stad Brussel lS8tl8V HoNQ Thoiss Reguilr Grsiilscb 4 0 STSNii Staatsleenig 1860 6 K IC Oo8t B Cr l880 8 piNj SudMadrid 8 1898 NiD V r B z ATb Spot l cert OPRUIiMING der HESTEEEENDE MANTELS COSTUMES Itlousen l elgiioir § en Pelterijen Tot veel verminderde prj zen Ö SAMSOM tflAKKTHERICHTBN GoudUfc 7 Februari 1901 Granen Tengevolge het feest van heden ging er bizonder weinig om Tarwe Zeeuwsche 6 75 k f 7 50 Mindere dito 6 2 $ A 6 75 Afwijkende ƒ 4 75 i 5 35 Polder 5 50 k f 6 25 Rogge Zeeuwsche 5 25 f 5 75 Polder ƒ 4 75 k 5 s Buitenlandache per 70 kilo 4 70 d 4 85 Gerst Winter 4 40 i 4 90 Zonier 4 30 k 4 80 Chevallier 5 25 i 5 75 Haver per heet 2 60 k f 3 25 per 100 kilo 6 $o i 7 25 Hennepzaad Inlandache 10 50 i II Huitenlandsche 6 50 k f 6 75 Kanariezaad f 1 k f 8 25 Koolzaad d Erwten Kookerwten 9 25 k f 9 75 Niet kookende i Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 6 15 k f 6 25 Boonen Bruineboonen 8 50 k f 9 25 Witte boonen 11 75 12 50 Paardeboonen 6 25 è 6 40 Dqiveboonen 6 35 k f 7 49 Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaansche 5 30 k f 5 60 Foxanian 6 50 k f 6 75 Cinquantine k ƒ Vremarkt Melkvee goede aanvoer handel en pryzen vlug Vette varkens red aanvoer handel vlug 2I k 2301 per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vlug 20 k 31 et per half K G Magore Biggen red aanvoer handel vlug 0 80 i 1 10 per week Vette Schapen red aanvoer handel vlug 17 i 23 Laraschapen redel aanvoer handel vrijwel i Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vlug 7 i 11 Graskalveren geen aanvoer liandel iets beter k l okkalveren 8 d 18 Kaas aangevoerd 12 partijen handel vlug ie kwal a 2de kwal 20 k 26 zwaardere Noord Hollandi che f k f Boter red aanvoer handel vry wel Goeboter 1 30 i 1 40 Weiboter ilo i 1 20 Rechtszaken In liooger beroep stonden gisteren voor liet liol te Amsterdam terecht Klaas Baas en Pieter Baas de twee varensgezellen uit Huizen die wegens den bekenden Sanval op bet paviljoen te Blaricum door de Amsterdamscho rechtbank veroordeeld zjjn tot 3 jaren gevangenisstrat Men herinnert zich dat by den overval de Huizerboer Dirk Bakker door den kastelein Eemmorde bij ongeluk doodgeschoten is en dat deHuizers daarop uit wraak zijne gansche have vernielden De beide beklaagden ontkendon hunne schnid De een beweerde stomdronken te zgn geweest en dus niet geweten te hebben wat hö deed de andere zeido het huis slechts te z jn binnengedrongen om met de politie den kastelein den moordenaar van Dirk Bakker te wreken Aan de vernieling had bil niet deelgenomen hö had alleen het gaslicht ontstoken De procnreur geneaaal baron Band vroeg bevestiging van bet vonnis der rechtbank De beklaagden werden ook nu bijgestaan door mr Philips en mr H Witsen VERSCHEIDENHEID Op de Hoogte te Utrecht vermaakten zich eenige knapen van omstreeks 12 jaren om van uit een tuin met sneeuwballen te gooien naar een 5 tal daarbuiten staande jongens van ongeveer denzeUden leeftijd Natuurlijk lieten de laatsten zich niet onbetuigd doch moesten ten slotte wegens gebrek aan projectielen toch den strjjd opgeven Ongelukkig trof juist op dat oogenblik een uit den tuin geworpen biykbaar nogal harde bal een der jongens tegen het hoofd waarover deze zoo driftig werd dat hj op een soort handboog ee kleinen pjjl legde en dezen naar de knapen in den tuin schoot Wat zeker niet de bedoeling is geweest geschiedde de van een scherpe punt voorziene pijl trof een der knapen in het linker oog en drong daarin zoo diep door dat hoewel aanstonds geneeskundige hulp werd ingeroepen dat üohaamsdeol wel voor altijd verloren zal zjjn Burgerlijke Stand Reeuwtfk OVEBLEDEN H Hoogonboezem 2l i H Kok 10 m A Verby 17 j ADVËliTIJI TI ÏN Voor de vele bewSzen van deelneming ondervonden bfl het overlijden onzer geliefde Moeder en Behuwdmoeder Mevrouw C W VAN LEENTStern betuigen wg onzen harteiyken dank P C IJSSEL8TIJN V Leent A J IJSSELSTUN C zs Gonda 7 Pebr 1901 ïe sHAGE wordt gevraagd tegen MEI of eerder eene Dienstbode als MEID ALLEEN v g g v Br fr No 51 Boekhandel BLANKWAART en SCHOONHOVEN 8 Gravenhage