Goudsche Courant, zaterdag 9 februari 1901

Zaterdag O Februari 1901 30ste Jaargang No 84S3 fiOMCHE mum MeuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Telefooi Hs t ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TelefaraHo M De Vitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VI IF CENTEN MaatscbappdUk Kapitaal f 2 U00 000 gehed jeplaaist Dijkgruf en Hoogheemrad a 1 van Eijnland brengen bjj deze ter openbare kennis 1 dat de lijsten der stemgerechtigde 1 ingelanden van het Hoogheemraadschap voor 1 het dienstjaar 1901 van den eersten Donder dag in Februari 1901 al gedurende veert en dagen voor ieder ter lezing zullen liggen als volgt de lijsten van al de zettim dutrkUn ter Secretarie van Rijnland op eiken werkdagvan des morgens 10 tot des middags 4 ure 1 alwaar zj tevens tegen betaling van 10 cents 1 voor elke lijst verkrijgbaar zfln 1 die van het derde dütriet aan de Cruquiue I die van het vierde diatrüt aan de Lynden j die van het zevende dittrict aan de Leegwater die van elk der overige dittricten ter GemeenteSecretarie van de hoofdplaats van dat district en van de daartoe behoorende onderkiesdistricten 2 dat zii die vermeenen dat de lijs en niet nanwkeorig zijn opgemaakt gedurende voertien dagen na het aanplakken dezer kennisgeving het recht hebben hunne bezwaren met overlegging van de vereiscbte bewijzen aan de beoordeeling van de Vereenigde Vergadering te onderwerpen welke op den eersten Donderdag in Maart omtrent de ingekomen bezwaren zal beslissen 3 dat door ol vanwege het Hoogheemraadschap deze kennisgeving op 7 Februari 1901 zal worden aangeplakt Dijkgraaf en Hoogheemraden i van Rijnland EGBERT DE VRIES Dijkgraaf H P BEBDENIS VAN BERLEKOM Secretaris FEAHSCEi STOOMVEEVEEIJ RN chemische Wa scbertJ VA H 0PL BNHE1II1ËB 19 Kruiêkade Botterdam Q br8veteord door Z M den Koning der Balgen jïoofddepêt voor GOUDA de Heer A VAN OH Az Specialiteit voor het itoomen en verven van Us Betren en Dameigarderoben alsook alle Kindirgoederen Speciale inriohting voor het toomm lan plachemantels veeren bont enz Qordflnen tafelkleeden eni worden DMr d nienwate en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of gevertd worden onsehadelnk voor de geaondneid volgens staal bewerkt Wie aeker zün wu d Eclite I ülkel Cacao te ontvangen teumenreetold en u vel proefnemiagen la den handel gekomen nd den naam des 1 nitvindsra Dr MlohaelU v ivurdigd p d besta machines in het wereldberoemde tebbliaaement van Oebl StoUvarok te Keulen tlich Bikel eacao In vierkmtes bueeeii Deze Bikel Cacaa ia met meOc gekeokt I eene aangename gezonde drank voor iatgelfjkaoh gebruik een k 2 theetapab t B t poeder voor een kop Cbooolat Ala geneeakracbüge drank bij gtni vu diarrhee aleehts met water tt ébraikan Verkrijgbaar bjJ de TOMuanli H 1 Apotheken em pr 1 l 1 8Ö e Ö iMS 3enera lv rt Bnwoor i im KefcrIsnd Julius RatlenMidt Amnterdam Kalvetatraat 108 ieeii Engelsch maar Echt BOEUENBUOOD tX eetU de K G A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 ADYEETEMlEïf in aUe Couranten worden aangenomen door het Adverleiitie Biireaii vao A BRlNKMAi ZOON I Voor Maaglijders 1 A AN allen die zich door het vatten van konde ol overlading van d I maag door het gebruik van slechte moeielijk te verteeren te warm I of te koude spijzen of door onregelmatige levenswijze een maaglpe 1 I als Vaiigkatarrh Maagkramp MaagpIJnen moeleHjke npij 1 I vertering of verslljming op den hals gehaald hebben ziJ hiermed 1 I een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffelijke werkingen reed I I sedert vele jaren bewezen zijn Het is I I éCuBart ItrioR aoRc ruièsnwijn 1 I I Deze Kruidenwijn is uit voortreffelijke geneeskrachtig bevo I I dene kruiden met goeden wijn gemaakt en versterkt de spij 1 I verteerings organen van den mensch zonder een laieermiddel 1 I zijn Krnidenwijn geneest storingen in de bloedvaten zuivert h t 1 I bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt b i I vorderend op de vorming van gezond bloed I I Door het op jnisten tjd gebruiken van Kruidenwijn worden maagkwalen II meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niet talmen er eene pro f II medete doen Symptomen als hoofdpp oprispen znnr in de maag opzettin II misselijkheid met braken die bij chronische maagziekten des te hevig r 1I optreden worden dikwijls na eenige malen drinken genezen I I V T tnT T iTUr onaangename gevolgen daarvan as I vWJ benauwdheid koliekpijnen hartkloppinge I I slapeloosheid aambeien worden door KBUIDENWLIN dikwijls snel geneze I I KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spijsvertering en ve I wijdert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen uit maag en darme I Schraal bleek uitzien bloedaimoede 7er7al van krachten zijn meestal do gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloe I vorming en een ziekelijke toestand van de lever Bij gebrek aan eetlus I evenals herhaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voordurend 1I ziekelijke toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten 1 H op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlnst bevordert de spijsverterin 1 prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde 1I zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust 1 I Talrijke attesten en dankbetuigingen beivijnien dit 1 1 I a r KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flesschen 4F1 1 50en2 f in de Apotheken van Gouda Oudewater Schoonhoven Bod 1 graven Woerden Alfen Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam 1I s Gravenhage enz alsook in alle groote en kleine plaatsen van de provincie Noord Holland en geheel Nederland in de Apotheken II Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gouda I 3 en meer flesschen Kruidenwijn tegen origineele prijzen naar alle plaatsen I van Nederland Voor namaak wordt gewaaraoliuwd i Hen verlanije uiièiiend 9 lliibcri Ijilrlch sche Kruidenwijn E MiJn Kruidenwijn is geen geheimmiddel zijn bestanddeelen zijn Malaga E wiJn 450 0 Wflngeest 100 0 Glycerine 100 0 Eoode wijn 240 0 Atlas bessen sap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anijs alantswortel Amerik H krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen j f worden vermengd ECHT Lett vooral op d0 JiandtBeJceaiasf met roode lottaraé Oberlahnstem S rkrijgbaar Maatsehapp tot Hxploüalie van de Fietoria Brou KatWwr voor NederUmA Boompje éO Rotterdam Overal LeYensYerzekering laatscliappi i dokdrecbt Goedgekeurd bij Kon besl van 10 Nov 1873 No 21 OIRECTEURDCK VICTORIABROH OBCRlAHUSTeiN Jf VERZEKERD BEDRAG 36 800 000 30 September 1899 j B i i WREïrrm = tape u enTde Agenten in alle plaat sen van Nederland Drnk van A BRINKMAN Zn Gouda Te Huur of Te Koop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande prachtige Paklmizen gelegen te Gouda aan de Tnrfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Gebroeders STEENSMA Bloemisten Turf Si ngel t7 en 78 Struik en Stamrosen OP BOTTEL PRACHTWAAR steeds voorhanden Bloemen uil l Zuiden TELEPH No 114 Paln Expeller O nu u PUkM d 1 i ooti d T tro ii 1 oplut htoirtmurlt Ailktrf Wn lB re in da meaata pollieliaii Te Imatardam U tnoUi atban Tin T tU co Sanders Dit U HniiniidJlantdu TUeny s Woadsrbalam Dutig JUK wordt dit middd mat Tnnnend siooei all ujDitiUnida inwrqTiiig amnvaid lagim Bkaum tUk Jich t Twkondl uid PÜ i d r ml n do geheele wereld bekend eo l p eroemd Onovertroifen middel tegen alle Horst L O u g L e I e rMaagzlekten nz Inwendig zoowel a s ook uitwendig in bijna A ziektegevalien met goed eevolg aan te wenden l ri 8 per flaCOU 1 1 per post 1 1 16 TUtny g Wondinalf bezit een alsnog onp elteu le geneeskrachl en beiUaine werking Maakt raeefltal IVe pijnlijlce fin gevaarvolle operatie Rebeel o erbodig Met deze zalf werd een U jaar ouii voor onKeneesUjk irehouden lieenirezwel en onlantta een bijoa 22 jaar kankeriyden cenezen Brengt genezing a verzacbting der pijnen bij wonden ontatekinjen enz van allerlei aard Prijs per pot 1 50 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker IIËKKI SlNDERïi Eokm 8 Jlmaterdam Watr geen depot is beatelle men direct aan dieSchutienapotliolw dei k l HIKKRY lu Pregrad bel ItohitKh Oeitetreich Gelieve prospectus te ontbieden bij het Centraal Uepöt stöden Rokin 8 Amat rdam fliieaw onovertroften Prof Dr Liebam welbekend ÏIKQW KaACBT BLIZaS AllMm echt met Fkhrielumerk tot Toortdnrende radicale en lekere genezing tbq alle ta in de meest hardnekkige xenuw miekteUf rooral ontstaan door idwalingen op jeugdigen leeftyd Totale genezing van elke zwakte Bleeb I lacht Benauwdheid Hoofdpyn I Migraine Hartklopping Maagpyn I slechte spysrertering OnTermogen p I Impotenz PoUntione ent OitI roerige prospectussen I rrijspcr f ewh fi 1 fl i fl 3 dnbbelefiesch Oentraal Depöt Matth r d Vegte Zaltbomroel Depots M Ctóban fc Co Kotterdam 1 Happel s Grafcnhage J llalmmBn de Jong J CEn Kottordam WcUf t Ca ïouda on bü alle drogisten BulteDlaodscb Overzicht De Daily News beschonwt het plan der Eegeering om 30 000 man nit te zenden ten einde Kitchener te helpen als te laat en acht de poging Tan weinig nut want als men de mannetjes al krijgen kan zijn zij toch half geoefend en niet volkomen toegerust voor den ernstigen toestand zoodat het niet meer is dan verspilling van geld en levens zonder eenig staatsmansinzicht De Times beklaagt zich dat deze stap niet een jaar geleden genomen is en hoopt dat hy nn nog niet te laat moge komen om ernstige troebelen te voorkomen Het blad bepleit de noodzakelijkheid om verhoogde soldi te betalen en iet uiteen dat dit goedkoop wezen zon indien de oor log een week zou verkort worden indien mtn daar troepen had De Standard is zeer optimistisch zoowel over het krijgen van de troepen als over het resultaat Het blad verwacht dat l d Kitchener weer offensief zal optreden als hg maar eerst de nieuwe troepen heeft en hoopt dat daarmede het laatste deel van den oorlog beginnen moge Een donkere toestand Deze woorden plaatst de militaire medewerker vande Wettm Qazette boven en artikel overden oorlog in Zuid Afrika Zijn voorspellingdat de beteekenis van den inval der Boerenin de Kaapkolonie gering zon blaken en datde strijd weldra ten einde wezen zou isgebleken valsch te zijn Krachtiger en metmeer vastberadenheid dan ooit staan deBoeren in het veld besloten om den strijdvoort te zetten tot het einde toe Alleswat de Kngelsche generaals hebben gepoogden aangegeven als onfeilbare middelen om den oorlog te doen eindigen is mislukt Ën het is thans dwaasheid op vrede te hopen zoolang de commando s die in het veld zijnniet z n vernietigd en de Boeren niet zjjngedood of gevangen genomen Zoowel ten Zuiden van de Oranjerivier als ton Noorden ervan schijnen de Engelsche colonnes met lamheid geslagen te zijn en het wordt steeds moeilijker om zich een oordeel te vormen over den toestand en over wat er aan hapert door de geheimzinnigheid die zoowel lord Kitchener als het departement Tan oorlog bewaren En wat uit particuliere brieven bljjkt spelt weinig goeds is niet gernststellend De toestand in de kolonie is veel ernstiger dan men in Engeland vermoedt op enkele mijlen van Kaapstad worden Engelsche troepen FEMJILLEIOX W LSE RjBl€HT 43 Eene lange poos zat zij stü te weenen toen verzonk zij in een die gepeins zooals wij alien dat wel kennen waarbij het ons is als worden wij althans voor enkele oogenblikken aan het heden ontrukt Zij zag achoone beelden van het verleden aan haren geest voorbijgaan gedacht de liefde harer onvergetelijke ouders die te midden van voorname kringen verkcerend door hunne omstandigheden gedwongen werden eenvoudig te leven en aller achting genoten Haar vader 1 Warmer klopte haar t hart als zij zijns gedachtig was hoe indrukwekkend was zijne persoonlijkheid door zijne kloeke gestalte zijne fiere houding ijn levendig oog dat gebiedend eiken kring waarin hij zich vertoonde overzag hoe onuitputtelijk lieiderijkj hoe diep doordacht was zijn altijd rechtvaardig oordeel het innemende van zijne geheele persoonUjkheid deed hem kennen als een eerbiedwaardig beminnelijk mensch Wat stond hij haar nog duidelijk voor oogcn I En hare moeder Zij was eene edele vrouw die door hare ouders welke voor een talrijk geain hadden te zorgen voor het klooster bestemd was geworden Hare stille in zich zelve gekarde natuur maakte haar daarvoor naar bet screen bijzonder geschikt De omsUndigheden beaUaten het anden Hare ouders gaven beschoten Kngelsche treinen aangebonden de kolonisten steunen de Boerea met paarden en ammunitie vaak zelfs met nog krachtiger medewerking ziJ houden de Boerencommandanten volkomen op de hoogte van de bewegingen der Engelsche colonnes en het wordt steeds moeilijker den weg naar Pretoria open te houden De militaire toestand zoo besluit deWestm Gazette is zorgwekkend ons leger in Engeland is samengesteld uit kinderen en invaliden wij hebben geen reserves het Indische leger is veel zwi kker dan het zou mogen ziJn de militie bataljons hebben geen officieren en daar het vooruitzicht bestaat om opnieuw naar Zuid Afrika te worden gezonden nemen tal van militie troepen dagelijks hun ontslag In één woord Het Britsche leger ia vermoest in dezen oorlog zoodat er bpa niets meer van is overgeblaven Deze bekentenis van een militairen medewerker geeft te denken De Hannoversche Courier verzekert dat het centrim met de Frulsisehe regeering onderhandelt over de opneming van een plan tot kanalisatie van de Lippe in het groote kanaalontwerp Minister Thielen heeft in den Pruisischen Landdag bJj de oortzelting van de beraadslaging over het kanaalplan zich niet afkeerig betoond om mede te werken tot verbetering van de Lippe zoodat die rivier bevaarbaar zou worden voor groote schepen hij weigerde echter beslist de Lippe deel te laten uitmaken van het BiJn Elbe kanaal omdat dan de spoorwegen in het groote industrie gebied niet ontlast zouden worden De minister wilde het liefst de kanalisatie van de Lippe oTerlaten aan particuliere belanghebbenden of aan de provincie Westtalen De verdere beraadslaging leverde weinig belangrijks op Twee conservatieve sprekers von Staudy en Arnim verdedigden zich tegen de verdenking dat zj onverzoenlijke tegenstanders van het kanaal waren en de ministers Miquel en Hammerstein betoogden nog eens dat de spoorwegen alleen in de toekomst het goedereuve qroer niet baas konden blijven Ten slotte is het ontwerp naar eene commissie van 28 leden verzonden De Italiaansche ministerpresideni Saracco heeft den Koning het ontslag van hot Kabinet aangeboden Wie moet Saracco opvolgen Voor koning na lang verzet eindelijk hunne toestemming tot het huwelijk hunner dochter met Juatina s Toen het woeste krijgsrumoor de plaats naderde waar zij woonden werd het meisje toen vijftien jaren oud naar het klooster gezonden Twee jaren later keerde ij met eene gewonde ziel en een zwaar beladen hart in de ouderlijke woning terug Zij had zich tot een bekoorlijk meisje ontwikkeld Haren stillen tot somberheid geneigden aard hielden hare ouders voor vroomheid zij meenden dat heimwee naar het klooster haar de kleur van de wangen verjoeg Op zekeren dag vond Justina haar droet gestemde zuster in het vcrat verwijderde pritiel van den grooten tuin Zonder dat die zuster hare nabijheid bemerkte hoorde zij haar gebed en vernam hoe zij God om erbarmiog smeekte daar zij aan een Victor Emanuel is dit thans een zeer gewichtige vraag Want het is gemakkelijk andere personen met de leiding der zaken te betrouwen maar dat is niet voldoende Kr moet een ander stelsel komen Sonnino heeft het in zyu critiek op Saracco s beheer zoo jnist verklaard dat in Italië dringend economische en sociale hervormingen noodig zijn Doch wie zal die invoeren Sonnino nfet en all hj met de vorming van een binet wordt belast zal de toestand niet vïel veranderen Het ministerieele leven vin Sonnino is daar om dat te doen uitkomen Nu is het waar dat met het Italiaansche parlement weinig te doen valt tenzij de Koning werkelijk liberale en doortastende mannen weet te vinden aan wie hiJ het bestuur en de leiding der zaken kan opdragen Op art li van het Fransch on rp op da vereenigingen waarby naar men weet de verbeurdverklaring wordt voorgesteld van de goederen der niet wettig bestaande vereenigingen die zich niet aan de bepalingen der nieuwe wet onderwerpen is een amendement voorgesteld De strekking daarvan is een lijfrente toe te kennen aan de v ftigjarige leden van congregaties die zullen worden ontbonden en de verzorging van de zieke grijsaards vrouwen en kinderen die WAar de congregaties werden gesteund ten laste van den staat te brengen Wij maken van dit amendement in het bijzonder mAdiug omdat er gezegd wordt dat de regeering zelve dit amendement heeft geïnspireerd Het amendement zon dan moeten dienen om hun den mond te stappen die beweren dat de regeering alleen de congregaties wil opheffen om den Staat in het bezit van de rijke goedereil dier vereenigingen te kunnen brengen Verspreide Berichten GROOT BEITTiSSIE Het heet dat bij de opening van bet testament Tan koningin Victoria gebleken is dat de beide kasteelen Osborne on Balmoral die particuliere eigendommen zijn zÜn vermaakt aan koning Edward terwfll der prinses van Battenberg twee met Osborne House door onderaardsche gangen in verbinding staande huizen ziJn toegewezen De hertog van Connaught prinses Christiaan en prinses Heinrich van Battenberg hebben elk 140 000 pond sterling gekregen in geld groot euvel zich had schuldig gemaakt Het flcbeen dat hare woorden door tranen verstikt niet dan met moeite langzaam één voor één haar van de Uppen kwamen doch het laatste wat zij sprak haar in hare hartstochtelijkheid ontperat was eene luid uitgesproken belijdenis dat zjj liefde had opgevat voor een jongeling eene omstandigheid die in het oog der kloosterlinge aan zware ïonde gelijk was Doodsbleek stond Justina als vastgenageld aan den grond hare zuster vermoedde niet dat iemand in hare nabijheid was Schier verbijsterd door angst en ontroering lag zij op de knieën het hoofd in de handen verbergend Een ras genomen doch onwrikbaar besluit deed Justina terstond handelen zij hief hare ongelukkige zuster op en fluisterde haar woorden van vertroosting en beloften van hulp in Het onopgesmukt verhaal der bedroefde gaf haar de meest volledige inlichtingen zij vernam dat het afgelegen klooster door een deel van het vijandelijke leger bezochtwas dat de nonnen gevaar hadden geloopen als gevrngenen raedegevoerd te worden doch door de flinke houding van een officier die door weinig manschappen vergezeld den weg naar het afgelegen klooster gevonden had gered waren geworden Nadat hij den vijand genoopt had ai te deinzen vroeg en verkreeg de jonge man van de dankbare abdisse verlot om zoolang zijne betrekking hem verplichtte in de nabijheid te blijven het klooster nu en dan te bezoeken Justina s zuster werd door de edele vrouw nog als een kind beschouwd als een haar toevertrouwd klem meisie dat zij liefhad en dat terwijl zij hare godsdienstplichten waarnam in geen verdere betrekking Nader is gebleken dat men te Londen Dinsdagnamiddag bij het vertrek van keizer Wilhelm bijzondere voorzorgsmaatregelen had genomen Zoo mocht mensch noch dier een kwartier voordat de stoet kwam de straat passeeren en met de treinen was hetzelfde het geval zü moesten minstens vijftien minuten v6ór den koninklijken trein blijven terwijl in dezen laatste een telegraaftoestel was geplaatst voor alle eventualiteiten ZWKDÏN en NOOKWBOEÏ De president van de discontobank te Christiania Arntzen is veroordeeld tot twintig dagen gevangenisstraf omdat door zijn gewaagde speculaties zijn schnldeischers grootelijks benadeeld zijn BINNENLAND Het extra nijmmer van de 8t Ct bevat het volgende Kon besluit van den 6n Februari 1901 waarbij aan Zjjne Hoogheid Henprik Wladimir Albrecht Ernst Hertog van Mecklenbnrg Vorst van Wenden Schwerin en Ratzeburg Qraaf van Schwerm Heer van de landen Rostock en Stargard enz enz wordt verleend de titel van Prins der Nederlfinden met het praedicaat Zijne Koninklijko Hoogheid Wij WILHELMINA bjj de Gratie Gods Koningin der Nederlanden Prinses van Oranje Nassan enz enz enz Gelet op artikel 65 der Grondwet Hebben goedgevonden en verstaan na de voltrekking van Ons huwelijk aan Zijne Hoogheid HENDRIK WLADIMIR ALBRECHT ERNST Hertog VAN MECKLENBURG Vorst van Wenden Schwerin en Ratzeburg Graaf van Schwerin Heer van de landen Rostock en Stargard enz enz te verleenen den titel van Prins der Nederlanden met het praedicaat Zijne Koninklijke Hoogheid Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant en in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State s G r a V e n h a g e den 6n Pebrnari 1901 WILHELMINA De Minister van Justitie Cort V d Linden Uitgegeven den zeTenden Februari 1901 De Minister van Justitie Cort T d Linden stond tot het klooster en de daar geldende wetten Zij mocht bij de bezoeken van den beschaafden jongen man tegenwoordig zijn zij was immers nog een kind waarom zou men haar die kleine afleiding niet gunnen Zoo dacht in hare onschuld de oude abdisse van het klooster Toen het jonge meisje naar de ouderlijke woning weerkeerde was zij haar hart kwijt voor immer had zij het weggeschonken Dit alles vertelde zg dien morgen aan Justina haalde blozend een sierhjk briefje te voorschijn en reikte het hare zuster toe die nog niet van hare verbazing bekomen was Zij bemerkte daaruit tot hare geruststelling dat het het a eerste en het eenine was ooit door hare zuster f ontvangen De weinige woorden die het briefje bevatte verklaarden de reden waarom het geschreven was en gaven ook licht over de groote opgewondenheid van Justina s zuster De brief meldde dat hij haar dien dag zou bezoeken en hare oude om hare hand zou vragen Zelfs nu nog in deze pijnlyke ure herinnerde Justina zich met ontroering dat verleden God had alles ten goede gekeerd Zij was in plaats van hare zuster in het klooster gegaan niet in ordegewaad niet als non maar zoolang tot zij met vergunning van hare superieure in de wereld mocht terugkeeren om geüjk wij weten zich van een dringenden onalwysbaren plicht tegenover hare naaste verwanten te kwijten Wordt V9nalg4