Goudsche Courant, zaterdag 9 februari 1901

ster dam 1 Vrkrs Slotkri I 1 3U u loov 1 ssv 1 1 88 u i li et 1 I 6 1 1 101 1 17 sai 1 i l 10 siv 1 Ï00 1 91 1 99 S1 1 496 102 1 S04I 1 i V 1 B 1 1 1 1S8 iiov 1 90 1 9V i ll Vl 1 1 1 S14 1 SSSl 1 io V 1 6 1 E6 1 Hl 1 97 1 1 1 100 V 1 1 100 1 lU 1 1 17 1 SI 1 105 n U 74 104 1 87 Vs 1 l 1 4S 1 S9 1 1 100 1 lic 1 10 1 101 1 99 1 101 1 11 V 1 u v 1 lo 1 34 1 Sonda 7 16 7 8 41 9 11 l Zeveali MoeTO 7 11 68 ff Soetemuei Zeg 7 81 f 1 Voorburg 7 58 9 14 ff Hane 7 58 9 08 U 19 9 88 9 B $ Kon besluit heelt bet H M bebaagd aan Hoo Btderzelrer Qemaal Zgne EoninklSke Hoogheid HENDRIK WLADIMIR ALBEBOHT EKNST Prins der Nederlanden Hertog VAN MECKLENBOEG enz enz zitting en raadgevende stem te verleenen in den Baad van State oppervlak van het metaal te voorschijn gebracht Dan volgt het harden der kling waartoe groote ervaring noodig is Eindelijk wordt lij geslepen bij de fijnste exemplaren een langdradige bewerking en van het meestal kunstig versierde schermblad en den langen greep voorzien Keizer Wilhelm zou aan lord Roberts de orde van den Zwarten Adelaar de hoogste Prnisische orde hebben verleend AÖVERTËNTIEN HEBT GIJ ASTHMA D E SCfflFFMANN S Middel tegen Asthma geelt onmiddelijke verlichting zelfs bü de hevigste aanvallen en geneest waar andere middelen talen Verkrïgbaar bij A WolH Gouda in pakjes van l SO en fl S 75 De bnweiyksacte van H M ten paleize in den Haag gesloten Inidt aldna Heden den zevenden Febrnari negentienhonderd en éen beb ik Meester Fieter Wilhelm Adrianne Cort van der Linden Minister van Institie b j artikel twee der wet van veertien Jannari negentienhonderd en èen Staatsblad nnmmer vgtendertig aangewezen om als ambtenaar van denbnrgerijiken stand op te treden bg de voltrekking van het na te noemen hnwelgk mü na daartoe bekomen opdracht bevonden in het Koninklijk Paleis te s öravenhage in het Noordeinde alwaar voor mjj compareerden Zjjne Hoogheid Heinrich Wladimir Albrecht Ernst Hertog van Mecklenburg Vorst van Wenden Schwerin en Eatzebnrg Graal van Schwerin Heer van de landen Rostock en Stargard enzoovoorts enzoovoorts ond vierentwintig jaren geboren te Schwerin wonende te s Gravenhage meerderjarige zoon van wjjlen Zijne Koninklijke Hoogheid Frederik Franz II Groothertog van Mecklenbnrg Vorst fan Wonden Schwerin en Eatzebnrg Graal van Schwerin Heer van de landen Bostock en Stargard enzoovoorts enzoovoorts en van Hare Koninklijke Hoogheid Hoogstdeszells Gemalin Marie Caroline Angnste Prinses van Schwarzbnrg wonende to Schwerin en Hare Majesteit Wilhelmina Helena Panlina Marie bij de Gratie Gods Koningin der Nederlanden Primes van Oranje Nassaa enzoovoorts enzoovoorts enzoovoorts ond twintig jaren geboren en wonende te s Gravenhage meerderjarige dochter van wijlen Zijne Majesteit Willem Alexander Paol Frederik Lodewijk bjj de Gratie Gods Koning der Nederlanden Prins van OranjeNassan Groothertog van Luxemburg enzoovoorts enzoovoorts enzoovoorts en van Hare lUajesteit Hoogstdeszells Gemalin Adelheid Emma Wilhelmina Theresia Prinses van Waldeck en Pyrmont die mij verzocht hebben over te gaan tot de voltrekking van Hoogstderzelver huwelijk waarvan de alkondigingen zonder verhindering alhier hebben plaats gehad op den zevenentwintigsten Januari en den derden Februari van dit jaar De hooge comparanten hebben overgelegd Hoogstderzelver geboorteakten de overlijdensakten van Hoogstderzelver vaders voormeld en het certificaat algogeven door den Commissaris der Koningin in de provincie Zuid Holland waaruit blijkt dat Zijne Hoogheid de eerste comparant geen plichten ten aanzien van de nationale militie te volbrengen heelt gehad Door Hare Koninklöko Hoogheid voornoemd moeder van Zijne Hoogheid den Hertog bruidegom en door Hare Majesteit mede voornoemd moeder van Hare Majesteit de Koningin Bruid bierbij tegenwoordig is verklaard dat Zij Hoogstderzelver toestemming geven tot het aangaan van dit huwelijk De hoogste comparanten bruidegom en bruid mij te kennen gegeven hebbende elkander aan te nemen tot echtgenooten en V De ondergeteekenden betuigen hnn hartelijken dank voor de vele bewijzen van deelneming bij het overlijden van hnn Vader ondervonden Dr F G J STEENMEIJER E P H 8TEENMEIJEK S 8 Febr 1901 Te GOUDA wordt TM HVUli of TB KOOP GEVRAAGD een modern ingericht HUIS met ongeveer ZEVEN KAMERS en TUIN Brieven met opgave van huur ol koopprijs bü Mr M M SCHIM van der LOEFF Advocaat Westhaven 190 Te s HAQE wordt gevraagd tegen MEI of eerder eene Dienstbode als MEID ALLEEN v g g v Br Ir No BI Boekhandel BLANKWAART en SCHOONHOVEN s Gravenhage Telepliooiinet Gouda Abonnement 1 iC per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rgks Intercommnnaalbnreau Op 1 November 119 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrügbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMAEKT Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS Toor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlgke schotels en alles wat tot bet koksvak behoort desvorlangd met bülevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Grerard Piiksei Cuisinier Westhaven 182 AaoKevangeD 1 October TUd van Greeiwicli Directe SpoorwegverMndlDgen net GOUDi Winterdleist 1900 9 S7 10 85 8 88 S 40 8 50 8 57 C8 OTTIRDAKTic nru 11 8 1 87 8 18 8 0 8 41 4 89 4 S4 5 t 18 l I 5 01 ar 1 10 ir r 5 11 f g 1 17 ir ff 5 18 f V 1 1 1 S9 8 51 4 08 S S7 6 41 9 1 58 5 10 I 0 5 10 i t 08 t l4 9 88 1 StS 7 11 dooi 7 18 7 88 7 85 5 7 44 7 81 7 44 14 I IT 8 8 9 14 10 l l l 4 11 18 8 14 J 10 1 I 8 84 2 10 80 8 41 X 10 8 7 47 8 07 t 8 0 8 S 9 85 10 80 10 45 11 01 11 47 8 45 11 81 r t w K t ê 11 48 V 7 8S 8 11 Oondt Sloordreobt Kienwerkerk Capella eUittardun M KotterdamD F Rotterdun B 3 45 10 08 8 54 9 08 AUwn It m l kl Bxtri bybctalw Op dM tnin A lyn Zondaf Uundax DiudRg Madugwlie nfa iubtliBtto mtr do Sa kl nrb gbttr tagoB nktUw msktpr a S HoilaaaHlio Spow l Bxtn niiploiiiMt kavtja 1 Alltwr OJMdig SOCSA 1 t 18 80 11 88 11 8111 45 11 10 7 58 1 48 1 1 4 8 1 54 4 47 J St 1 14 1 45 8 45 4 08 4 84 6 15 r 48 4 44 ff 1 68 ff ff ff ff 4 61 ff n 1 08 ff 1 ff ff 5 0 1 0 1 09 I SS J 0 4 0 4 14 5 07 5 11 6 41 Kotterdam Beun t § a 8 45 Rotterdam D F t 55 Kotterdam M 4 48 5 80 07 7 1 7 48 Oapelle 4 51 41 Kiauwerkark 5 01 5 51 Moordnoht 5 11 8 04 I Bold 5 17 8 10 6 18 7 8 8 04 d Allan 1 an la Uuae utn bataln 5 41 04 t 8 3J VAN Blommestein s Inkt is pnoefonderVlndelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND 8 S4 9 00 9 89 10 08 10 1 TaelltatiaC op lu Iffop kaa alat gonkoad rotdaa B BoUtadi apoor 1 Raira auppUnaalluwJia oa do Compataio dor Wa ou Lila OOOOA OBN HAAOvloo nm 10 19 10 89 11 81 18 16 11 16 11 58 1 58 1 11 8 4S 4 19 4 S0 5 15 ff 11 11 1 10 ff ff ff 5 01 ff 11 11 ff 1 11 ff ff ff ff 8 18 ff ff 11 86 ff 1 15 ff ff ff ff M7 ff 949 10 18 10 45 11 41 11 01 11 46 11 55 1 40 I H 1 4 4 15 4 46 5 81 5 55 10 00 EEMDEFOT TAN THEE Neu wonlt verzocht op t MERK te letten UIT HBT Ma GUIJN TAK W RAVENSWAAY ZONEN OORINOHEM Deze THËËËN wordea afgele Tcrd in verzegelde pakjes van w twee en een half ea een Ned one met Termelding van Nommer er Prgs Toorzien van nevensta nd lE erlr rolgens de Wet gedepo neerd Zich tot de aitvoeriDff Tan geeerde ordera aanbeTeleude J brëëbaart lz e o U U A A USTIRDAU ioo fana iouda 39 1 11 8 SS 9 98 10 10 10 59 11 08 1 10 1 36 8 15 4 07 4 48 5 19 6 16 8 4S 9 61 10 19 10 87 11 08 AmitW 8 01 8 58 9 1 10 10 11 04 11 48 11 57 1 57 8 15 4 1t 4 67 5 S 8 08 44 9 85 10 3 11 08 11 5 AjintO 8 1 9 13 87 10 15 ll l 1 08 1 10 1 11 40 4 17 6 13 6 46 8 10 O 11 18 18 14 SUl DA UTKICHI loo nm 10 14 10 89 11 00 11 87 1 15 S IS 4 8 59 11 1 1 81 11 14 1 40 8 89 8 11 10 4 11 47 11 81 1 09 8 08 8 45 5 04 80 ir 9 89 10 84 7 45 8 18 07 5 85 4J 8 l 08 7 04 8 18 8 51 9 8 Uouda Oudaw Woord Utrwdit 4 ant 0 31 7 15 10 9 18 81 11 18 11 17 lt 5 1 11 8 10 8 84 4 4 11 11 7 0 10 9 51 A IIUI W 1 84 7 7 0 8 16 4 80 S 45 11 80 lt 4l l ti 1 40 8 lt 8 43 5 00 18 86 7 15 8 15 10 06 douda 7 05 7 818 18 9 1 10 1810 8411 111 l 8 11 4 18 4 S4 5 47 7 1 7 54 8 0 ll 11 11 10 14 Ï T 6 51 7 47 8 8 10 10 10 10 55 11 88 U Ol 1 48 8 08 19 4 01 4 48 5 41 6 55 7 00 7 58 0l 1 86 10 05 IMJ Utraoht WoerdoB Oudaw Soida 5 07 8 44 8 09 9 87 10 88 11 55 11 17 4 15 a oa a aa a 17 10 41 li tS 4 88 Ml 7 08 7 1 JO 0 5 10 54 11 17 11 11 U H L 8 40 8 54 4 4 6 10 1 7 14 7 41 l l 10 07 10 18 11 11 getrouwelijk te zullen vervnllen alle plichten bü de wet aan echtgenooten opgelegd verklaar ik in naam der wet dat zij door het hnweljk zyn verbonden Al hetwelk heelt plaats gehad in tegenwoordigheid van Zijne Hoogheid Paul Friedrich Wilhelm Heinrich Hertog ran MecklenbOFg oud achtenveertig jaren wonende te Monchen hallbroeder van Zijne Hoogheid den Hertog bruidegom Zijne Doorluchtige Hoogheid Friedrich Adolph Hermann Eegeerend Vorst van Waldeck en Pyrmont Graal van Rappoltstein Heer van Hohenack en Geraldseck in de Vogesen enzoovoorts ond zesendertig jaren wonende te Arolsen oom van Hare Majesleit de Koningin bruid alsmede van Meester Albertns van Naamen van Eemnes voorzitter van de Eerste Kamer der StatenGeneraal oud tweeënzeventig jaren wonende te sGravenhage Meester Johan George Gleichman Minister van Staat voorzitter van de Tweede Kamer der Staton Generaal ond zesenzestig jaren wonende te s Gravenhage junkheer Gustave Marie Verspyck gepensioneerd luitenant generaal titnlair van het Oost Indisch leger Karel Jan Gijsbertus baron Van Hardenbroek tot s Heeraartsberg en Berg Ambacht opperkamerheer van H M de Koningin oud zeventig jaar wonende te s Gravenhage Charles Henri Felix graal Dn Monceaa gep Init geueraal chel van het Militaire Huis oud drieénzeventig jaar wonende te s Gravenhage en Johan Willem Meinaerts Schorer vice president van den Raad van State ond zesenzeventig jaar wonende te s Gravenhage Als getuigen Ik heb hiervan deze Akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de Hooge Comparanten de in deze akte genoemde Vorsteljke Bloedverwanten en de Getuigen Volgen de onderteekeningen Ie de Hertog 2e de Koningin 3e de Moeder van den Hertog 4 6 de moeder van de Koningin 5e de twee Vorstelijke Bloedverwanten 6e de zes getuigen 7e de Minister van Justitie ambtenaar van den burgerlijken stand Wy vernemen dat door H M do KoKoningin bij gelegenheid van Hoogstderzelver Huwelijk aan verschillende veroordeelden kwijtschelding ol alslag van stral is verleend terwijl mede verscheidene gevangenen zijn ontslagen Het aantal van degenen aan wie een gunstbetoon is te beurt gevallen zoowel militaire als burgerlijk veroordeelden bedraagt 364 van welk aantal aan 70 veroordeelden geheele kwijtschelding van stral is toegekend terw l 63 gevangenen van verdere stral ziju ontheven Onder de zwaar gestraften aan wie de vf yheid by deze gelegenheid is teruggegeven zjln genoemd M C S De Haas wed Kroon Keimpe Hogerhuis Johannes Van Es en Tennis Visser terwjl ten aanzien van twee tot levenslange gevangenisstral veroordeelden W Stoeldraayers en O De Vos die stral is verwisseld in een tijdelgke stral van 26 jaren ingaande met de dagteekening van de tenuitvoerlegging van het arrest 800 DA 11 1 11 19 ll Ot 11 09 11 19 11 8 11 S5 11 50 11 84 10 18 10 6 ll l 11 85 ROTTXRDAM 40 9 48 li T 10 1 10 1 lO tS 10 41 10 4 11 51 1 0 18 81 Aan drie gevangenen is een alslag van drie jaar verleend zflnde A Van der Veer M Hogerhuis en W Hogerhuis een alslag van twee jaren op de stral opgelegd aanL Van der Laan terwyi 10 gevangenen hun stral met éen jaar verminderd zagen Marten en Willem Hogerbnis zonden resp 28 Sept 1907 en 1908 vrg komen Verder is toegekend een alslag van 9 maanden aan 3 veroordeelden van 8 maanden aan 4 veroordeelden van 6 maanden aan 28 veroordeelden van 5 maanden aan 4 veroordeelden en van 4 maanden aan 8 veroordeelden terwül van de verdere de alslag van 3 maanden en daar beneden is gebleven Ten slotte zagen 14 voroordeelden hun principieele vrgheidsstraf in een geldboete verwisseld Het gemengd koor dat gisteren by de plechtigheid in de Groote Kerk eenige liederen zong heelt aan zyn leider den heer Arnold Spoel een Iraaie gouden herinneringsmedaille aangeboden Cichterlijke Feestgroet In de Maasbode als meer andere bladen in leestgewaad brengt Joost van Vendelen van oods slandts eerste en ondste poëet dezen metterdaad schoenen leestgroet aan het Vorsteiyk Bruidspaar TER BRÜILOFTE VAK Koningin WILLEMYNE EN Frinoe HENRICE Felwen animae Aan VI 669 Daer komt WILMYNË met haar Moeder aangetreden Gelyck een morgenstont en voert den morgenstrael In t voorhoolt en een glans van schoonheit en van zeden Het blonde hair om t hooft de lely en do roos Vol levens en vol geurs op lippen mont en kaecken Getuigen hoe Natuur den morgenstont verkoos Tot voorbeelt om door deze een edel hart te blaecken Doch Koningskint hoe moedigh men zon boegen Op zooveel schoons van aaoschyn en van oogen Op gout gesteeut borduursel en gewaet T INWENDIGH DOOFT AL T ÜITEE LYCK CIEEAET Heer HENEICK staet verrukt Hy wieroockt Gode in t harte omdat hem dees verscheen Die alle harten treckt en ketent aen haer zwieren O Godt Geen ramp den bloessem van dit hnwelyck verniele Een bruilolt zonder endt voor lichaem en voor ziele Die even onverzaet verlangen naer het zoet Dat lyf en ziel vernoeght door t onbegreepen Goot T 8 7 57 5 49 11 7 19 15 4 7 57 6 80 7 10 7 S 8 16 10 17 ll Ot 7 16 10 5S 7 88 8 48 11 01 7 00 7 54 8 08 59 11 11 11 46 7 00 7 84 9 8 9 S8 11 07 J V VOKDELEN Op het daartoe door Hare Majesteit ds Koningin zeer bepaald te kennen gegeven verlangen zijn gisteren bg de korpsen van leger en vloot alle disciplinaire straffen met de gevolgen daarvan zooals het verbod van bet buiten dienst dragen van de sabel het verstoken zgn van gunsten enz opgeheven Hiervan werd reeds by het morgenappèl aan de troepen mededeeling gedaan hetgeen met gejuich werd ontvangen Gemengde Berichten Men schrgft nog over het complot te Houtingehage bij Drachten De geknipte P die verdacht wordt de opkooper te zgn van de gestolen voorwerpen biykt een zeer goede vangst voor de justitie te zyn Op zgn aanwyzingen zijn gisteren nog twee personen in hechtenis genomen Het zgn twee arbeiders n l zekere A T gehawd en J N ongehuwd De gevangenneming van beiden kwam niet onverwacht toen P Maandag gearresteeod werd hoorde men uit verscheidene monden nn zullen die twee ook wel gauw opgehaald worden By eene nadere huiszoeking in beider woning moeten voorwerpen gevonden zyn die van de jongste diefstallen alkomstig waren Dat men met sluwe gasten te doen heeft blgkt wel hieruit dat zooals men meedeelde gestolen goederen verborgen waren onder den vloer van de kamer juist onder de tafel waar de vloer bovendien nog met een mat of een ond kleedje was bedekt Natuurlijk is men In de omgeving wat big dat de jnstiüï zoo tegen de bende optreedt Volgens veler opinie telde de bende echter nog meer leden dan deze drie De onlangs te Konstantinopel met zooveel vertoon ingewijde Jontgn het geschenk van den Dnitschen Keizer aan den Sultan heeft dieven op bezoek gekregen die haar berooiden van de zeven prachtige bronzen kranen Men vertelt dat deze dielstal te Konstantinopel een even groot schandaal heelt veroorzaakt als indertgd te Athene toen Alcibiades en zgn makkers de Hermesbeelden verminkt hadden Verbazend groot is in Hyde Park te Londen de verwoesting geweest die tg dens de begralenis van koningin Victoria aldaar is aangericht Het geheele terrein tot op honderden meters alstand van de plaatsen waar de stoet was voorbygetrokken bood den volgenden morgen een tooneel van groote verwoesting Overal lagen papieren in het rond gescheurde en morsige papieren papieren die duizenden en duizenden pakjes met eetwaren omsloten hadden welke de velen in de menigte hadden verorberd gedurende de vele uren wachtens Eén van de parkwachters vertelde dat toen hij Zaterdagmorgen den dag van de begralenis om 4 uur in de vroegte was opgestaan reeds duizenden nieuwsgierigen vereenigd waren Doch er waren nog andere teekenen die na afloop van de begralenis bewezen dat hier een groote menigte was bgeen geweest X ll f io l t 4 10 81 8 17 ff 17 ff ff ff 19 7 05 7 59 8 11 9 86 6 8 w 9 46 ff 6 48 ff ff ff 58 I ff 6 5 ff ff ff 10 01 ff ff 7 08 7 i 8 10 8 41 47 10 0 10 15 11 01 i L 8 01 l 17 9 5 S 18 M 8 14 S 88 C P 8 48 S 9 44 10 1 10 18 10 48 11 1 5 lO Ot 10 17 10 1 10 84 10 48 11 11 11 57 Op enkele plaatsen leek het of men zich op een slagveld bevond waar men de lichamen der doeden had weggehaald Ge broken wandelstokken en paraplu s lagen tot de onmogelgkste vormen vermmkt in het rond vermengd met algescheurde stukken van kleedingstnkken van alle soort Ook lagen er dooreen leege blikken van geconserveerde levensmiddelen vorken lepels enz De grasperken die Vrydag nog groen waren leken een omgeploegden akker niets was te zien dan de zwarte aarde Goheole bloemperken zgn vernield het hekwerk dat ze alsloot ligt overal tegen den grond Men was zoo verstandig geweest de zitbanken eenige dagen te voren weg te halen en dat dit geen overbodige voorzorgsmaatregel was geweest bleek uit twee banken welke men vergeten had en waarvan geen stuk heel gebleven is zoodat zg bezweken zyn onder den zwaren menschenlast dien zy hadden moeten torsen De meeste boomen langs den weg dien de stoet gevolgd heelt zyn eveneens ernstig beschadigd en men meent dat er heel wat tyd mee gemoeid zal zgn vóór Hyde Park weder zgn gewone aanzien zal hebben herkregen Een der grootste gebouwen uit Enkbuizen dat voorheen bestemd is geweest tot woonhuis en magazyn van een blijkbaar aanzieniyk koopman uit den bloeityd van den handel dier stad on waarin sedert enkele jaren de Vereeniging voor Werkverschaffing was gevestigd is Woensdagmiddag een prooi der vlammen geworden De brand schynt ontstaan te zgn in de kamer bestemd voor het touwplaizen door het vlam vatten van uitgeplozen touw dat te drogen hing Snel grepen de vlammen om zich heen in het licht brandbare materiaal zoodat de 60 i 70 mannen die in het gebouw aanwezig waren het was ongeveer hall twee in den namiddag volkomen machteloos waren tegen het vuur dat zich weldra over de andere aldeelingen verspreidde allerwege voedsel vindende in de aanwezige voorraden en in de bonten binnenbetimmering van het ond HoUandsch ingerichte gebouw met zgn zware eiken balken In zeer korten tyd was het gebouw dat zich uitstrekte van den Wierdgk tot de Kaai en een groote oppervlakte besloeg een groote vanrzee geworden waartegen de inmiddels aanrukkende brandweer niettegenstaande de uiterste krachtsinspanning weinig kon nitrichten bemoeilgkt ook als zg werd door het terrein Eerst te ruim vijl uren toen het gelukt was de zijmuren neer te halen waardoor men meer macht kreeg over de vnsrmassa konden de brandweerplichtige burgers afgedankt worden doch nog uren lang bleven de spuiten nu met aangenomen personeel groote hoeveelheden water werpen in den brandenden puinhoop Het gebouw is totaal uitgebrand en vertoont zich als een kolossale ruïne Een der topgevels vernielde onder het neerstorten een nabyzgnde loods De ramp trelt in de eerste plaats de werkloozen die bier gedurende den winter loonenden arbeid vonden welke nu door het verbranden der materalen voorloopig wal gestaakt zal moeten worden Ook de concierge die in het gebouw woonde Igdt belangr ke schade door het verlies van vischwant dat op de zolders geborgen was Naar wg vernemen was bet gebouw benevens den inboedel van den concierge verzekerd Sinds jaren is een brand van zulk een omvang als die van Woensdag te Enkhuisen niet voorgekomen Verdriet en wanhoop brengen bg velen zulk een sombere stemming teweeg dat zg alle deelneming aan de omgeving verliezen en dat alles bun onverschillig wordt Bg dergelijke personen vertoonen zich hartkwalen maag en ingewanden verrichten hun werkzaambeden niet meer de beenen zwellen op De geest wordt stomp en binnen korter ol langer tgd verlost de dood den ongelukkige uit zjjn lyden Op dit gebied is hot volgende geval zeer leerrgk Een vrouw van 70 jaar verloor na een korte ongesteldheid haar echtgenoot Binnen den tgd van drie weken ontwikkelde zich bg de vroeger zoo krachtige en opgewekte vrouw een hartkwaal met zwelling van de beenen volkomen apathie en zulk een scbielgk verval dat een van haar kinderen een geneesheer toen hg haar na den slag die baar gttroifen had voor het eerst wederzag verzekerde dat zij wel 20 jaar onder was geworden Na verloop van 6 weken scheen zg werkeiyk den dood nabg zy liet zich toen overhalen een dochter van haar te bezoeken die sinds vele jaren bedlegerig was om alscheid van baar te nemen Door dit bezoek en door het ongeluk van haar dochter wer4 de lielde der moeder met kracht opgewekt het gevolg was een snelle verbetering van den geheelen toestand en vooral van bet hart en de hersenen Weldra nam xij haar plaats weder in als hoold van het gezin en leelde nog langer dan 16 jaren betrekkelijk flink en krachtig in een groeten Itmiliekring In het algsDwsD is vooral roormenschen die een zittend leven leiden aanbevelenswaardig iedere week een geheelen dag in de opeLlucht door te brengen dan veel beweging te nemen en zeer spaarzaam met eten en drinken te zgn Het lichaam verliest zoodoende veel vloeistol en ook veel verbruikte stoffen uit de weefsels waardoor de weefsels is staat zgn nieuw materiaal op te nemen Ook uitstapjes in het gebergte zgn uitmuntende middelen om het vroeg oud worden te voorkomen vooral wanneer men ook dan niet al te rgpelgk spys en drank gebruikt De verjonging van het organisme is zoo opmerkelgk dat soms hoofdhaar en baard daarin doelen Een dokter schrgft dat hg de goede uitwerking van deze maatregelen aan zich zelf bespenrd heeft By zyn geboorte was hg niet sterk zgn ouders stierven beide op hun zestigste jaar Toen hg zelf omstreeks vyftig was kreeg hg allerlei onaangename waarschuwingen vooral uitgaande van het hoofd en van het hart Toen begon hg den raad dien hy anderen gaf zelf ten uitvoer te brengen met het gevolg dat hy veel sterker en gezonder werd en nu hg den leeftgd van 75 jaar bereikt heeft nog groote tochten en bergbeklimmingen kan meemaken Als men oud worden wil moet men trouwen Tot die conclusie komt men als men de volgende statistische gegevens ziet De sterftekansen van den 30 tot den 46jarigen leeftgd bedragen by gehuwden 18 bg ongehuwden 27 procent Van 200 personen boven de 40 jaar zgn er 125 gehuwd boven de 60 jaar bedraagt hun aantal van elke 38 27 Van 12 personen die den 90 jarigen leeftgd bereikt hebben zyn er nog 9 gehuwd ol althans gehuwd geweest Ongehuwden hebben al heel weinig kans om 100 jaar te worden want van 60 honderd jarigen zgn er 49 getrouwd weduwe ol weduwnaar STADSNIEUWS GOUDA 8 Februari 1901 De plechtige voltrekking van het huwelgk van H M heelt gisteren geheel volgens het gepubliceerde program plaats gehad De groote bladen geven in byzonderheden weer wat er binnenshuis en in de kerk gesproken werd wy kunnen daaromtrent niet in bgzonderbeden treden Maar ieder die gisteren de residentie bezocht heelt zich kunnen verheugen in de waardige wyze waarop het Nederlandsche volk deze vaderlandsche gebeurtenis heelt medegevierd Ondanks de duizenden die de straten der residentie vulden werd er geen wanklank vernomen allen leelden mede met de vorsteiyke familie en deelden harteiyk in het geluk der Koningin Prachtig winterweder begunstigde de feestviering de traditioneele Oranjezon bleef niet uit zoodat deze dag zeker lang in hengenis zal blgven by degenen die getnigen waren van deze feesteiyke bruidvaart Uit alle oorden des lands komen berichten over de harteiyke deelneming die overal getoond werd hier te lande zoowel als in Indië en bg onze landgenooten in den vreemde NnuwEBKEBE a d IJsEii De landbonwer A V L alhier zou een koe wegbrengen toen hg plotseling op straat naast het dier neerviel De dadelgk ontboden geneesheer kon niet anders dan den dood constateeren OïïDEEKBRK a d IJsEL Do Woousdag gehouden raadsvergadering werd door den voorzitter geopend met een rede waarin de beste wenscben werden uitgesproken voor het levensgeluk van hot a s Koninklgk Echtpaar Bg acclamatie werd besloten op den huwelgksdag den gelnkwensch der ingezetenen telegrafisch te doen overbrengen en verder om in de raadszaal het borstbeeld van Hare Majesteit to plaatsen Aan mej E P J Schriek werd op verzoek eervol ontslag verleend als onderwgzeres aan School n met ingang van 16 Maart a s Verder werd behandeld en vastgesteld het hnishoudeiyk reglement voor de commissie tot wering van schoolverzuim en werden tot leden dier commissie benoemd de hoeren M van Tol A Vonk Noordegraal C Bronwer A Goudriaan Wz en D Sonne De secretaris der commissie zal jaarlg ks een tegemoetkoming erlangen van 1 20 uit de gemeentekas Hienvre Parapliile § Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN Toor Dames en Heeren gevoerd en ongevoerd en verder vele NOÜVEAUTiü S A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA i fëbr löttLUfO 0 rt Ned W 8 V dilo dito dllc Sdiio dito dito SHo aji Obl Gou ll 188188 4lTAL InMhryTinpl8flS 81 5 Oo8T iB Obl inpapi8rl888 ftdito in silver 1888 ftPoKTvaUi OU met coupon 8 dito ticket 8 BüsLAjfD Obl BiDnenl 1894 4 dito Oeoont 1880 4 dito bij Botha 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1883 8 dito dito dito 1884 S Spamji Ferpet tctiuld 1881 4 TD iiH Qepi ConT hea 1890 4 Qeo leemug erie D Gao lfleoin serie Go ZuiD AH Rp v oblg 189 6 UsxiOO Ob nt Scii 1890 6 Vbhekoku om 4 onbep 1881 VW UDi u Obligttien 1896 S BoTTiftDiH Sted leeu 1894 8 NSD N Afr HsndeUv aand Arendib Tab My Certificaten Beii Maataohappü dito Arn HjTpotheekb pandbr 4 Cult Mij der Voratenl aand s Or Hypotteelcb pandbr 4Vi Nederlindache bank aand Ned Handelmaatsch aito N W k Pao Hyp b pandbr S Eott Eypotlieekb pandbr 47 Utr Hypotfaeekb dito 4V OoaTiNi Ooet Hoog bank aand j RuBL Hypotheekbank pandb 6 Ahbuka Kqttt hy poth pandb 4 Usxw L O Pr Liea rert 0 Nm UoU IJ Spoor w Mij aand Mij tot Expl T 8t Spv aand Ned lad Spoorweg m aand Ned Zuid Afr Spm aand O dito dito dito 1891 dtio 8 iTAUlSpoorwl 1887 89 A Ëob 8 Zttid Iul Spwmü A H obl S Pol S Warschau Weenen aand lluai Gr Kuai Spw Mijd obl 4 Bal iaoke hto aai d ÜfsBiowa dito aand B IwaDg l mbr dito aand 6 KurskCh Azov Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 Ahbbika Cent Fuo Sp My obl 6 Chio k North W pr C T aanri dito dito Win St Peter obl 7 Denver Sc Rio Gr Sptn oert v a lUinois Central obl ia goud 4 LouÏBv b Naih villi Oer r nsn l Mexico N Bpw Mij Ie hyp a 6 Mia Kansaa v 4pCt pref aand N York Outaiio k West aand Penn dto Ohio oblig 6 Oregon Galif Ie hyp in goud 5 8t Paul Minn k Manit obl ü üi Pao Hoof Iqo ob ig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 8 Cakuda Caa South Ohert T aand ViH C Rail Na lo h d o O Amsterd Omnibus Hij aand OPRUIMING der EESÏEERENDE MANTELS COSTUMES Blou§en Peignoirs en Peiterijen Tot veel yerminderde prjzen D SAMSOM VEKSCHEIDENHEID Niet ongelgk aan de Damascener klingen hebben ook de Japansctie zwaarden zich van oudsheer door hnn dengdelgkheid een grooten naam verworven die hnn reeds toekomt alleen voor de wüze waarop zjj vervaardigd worden Het daartoe bestemde ijter wordt uit magneet ijzererts en Drie van de op deze wgze verkregen smeedstnkken worden dicht aan elkander gesoldeerd en herhaaldelijk uit elkaar gebogen en aaneengesmeed Door deze behandeling wordt ten slotte een kling verkregen die uit vele duizenden dunne lagen staal bestaat Zg wordt dan aan de einden nitgesmeed en door slijpen tot den verlangden vorm gebracht De gebruike Ijjke versiermgen worden door een korst Tan leem zand en houttkoolsteen op het