Goudsche Courant, maandag 11 februari 1901

Maandag 11 Februari 1901 INo 8424 39ste Jaargang mmm cohant ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ko SS ADVERTENT lEN worden geplaatst van 1 6 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Ieler n o M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen e prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 70 Afzonderlijke Nommfrs VIJF CENTEN rUki oaMduKtolykato an c maklulTkiitposttinUdelviiarUMrei en vooral deiDM n KhMlerMboeaviAi U de Appntimr vaa C M Mlllir 4 Ga wDa Btatb BIr 14 MuiUnafsai op naam en AfcrlakamtriL rtir KM Drak van A BEINKMAN Zn Goada Te Huur of Te Hoop om terstond te aunvaarden twee naast elkander staande pracMige Pakhuizen gelegen te Gonda aan de Tnrfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 asbroedersSTEEIJSMA Bloemisten Tnrf§i nsel yi en 7S Struik en Stamrosen OP BOTTEL PRAOHTWAAR steeds voorhanden Bloemea uil t Zuiden TKLEPH No 114 meeting Congre en MênU fVeften ter beteigeling van bet DEANEMISBEUIK voortaan overbodig Gewapend met oni heilmiddel ieVHEHM kan iedereen zone eigen lamilie van de drankellende bevrpen zells buiten medeweten der lyders Nadere inlichtingen verstrekt gratis n franco de Firma J JOSEPHÜS Éten Baag IfiOlPA PD IKK OUDB ♦ m t SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NIGHTOAF TerkrügbuT hij i M PEETERS Jz K B Kli bewiji van echtheid it I OMhet en kurlc steeds roor siflQ ren den nMm der Firms P HOPPE CHIEDAM flff Wie werkeljjk prgs stelt een lieOBLIJIK te hebben laat zich fotografeeren in de Ifotografitche HunêttnrichUng STTJ3DIO m P V D WAALS FI SINÖEL 661 Tlütrrj i Wondarbaliim in do gflheele wereltl bekend en geroemd Onorertroffea middel tegen bU Borst L onff Le V erRaaffzlekten enz lowendlg iU ziek I J an te 11 jowel els ook uitwendig in bijna lUe lieklegeTallen met goed eTolg i wenden Prü per Bacon per post t I IS TUnry i Weadirialf bezit oen alsnog ongekende geneeskracht en heiliame werking Maakt meestal elite pijnlijke en gevaarvolle operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een U ar oud voor ongeneeslllk rehouden beenitezwel en onlanus oen bijna ms jaar kiinkerlUden genezen Brenut genezing en verzachting dor pijnen bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard Piljs per pot f 1 60 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker HENIII S4I DEKS Bokin S Amsterdam Wsir geen depot beitello men direct en diebohutsenapotheke dea A THII KRY in Premdi bel Hohitwih üeeterreieh Oclieve iiroapectui te ontbieiien by het Centrtsl Uepfit tienden Rokin 8 anuterdem 5 S PaiB Expeller Dertig jau werdi lüt midiA WM TlonsaeBd snooea la ünedUnde inwlïvii wnwsBd tegen BheuiaUik Jich t TwkoiiiU isid pi o o ert to 4aa vertionwsn iissi lette p M fctaidMwrk nA k X n JB T6o e 80e e ind mM telMtliekaa Te Ainitertoa W in l CU 1 baa TU TtiTU ao 8a deii f J t tot MMW5 J t I = 1 B CS iS SL O t s Gd o Bi n sr a D O c 015 o 9 9 WICrisriI IsriDELJLÏiElliT Kort overzicht onzer PrljBcoarant 8HEEEIES Pale en Gold Dry van al 1 16 50 per 12 fless ROODE en WITTE PORTWIJNEN 16 12 MADEKA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH lo Tnrin 1 60 fleach BODEGA CHAMPAGNE 1 75 9 mi © O COGNAC i I 1 75 i 2 25 l 2 75 t 3 26 1 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY 2 26 § Per Fl Per Ank 45 Fl 1 V LISTEAC 1 a 66 Nto 1 27 76 aS H CHATEAU VALROSE 0 75 31 ÏBSt ESTEPHE 0 86 36 3 St EMILION 1894 1 42 a g PADILLAC 1893 1 26 53 tsS 2 GRAVES Witte Bordeaux 4 0 80 34 S t o o a SAOTEENE 1 42 S 3 ZELTINGEE Moezel 0 90 37 60 f 2 BOURGOGNE 1 10 47 BB De flesschen zijn in de prijzen begrepen en worden k 3 ets per stnk teruggenomen Bjj elke hoeveelheid verkrijgbaar bg De flrma T CREBAS Gouda Voedings Eiwit t Kilo Topon tieett evenveel Toediuffitwaarilo als 5 Kito best mndTleeflch f lflO SOQ i a Tropon woidt in tiet licliaam onmiddelyk tot aplerweeftel en bloei OBigezeC ronHnr vet te vormmi Tropoit lioell liy giTeEcld gebruik eene bednidmie tbename sxa krncliten tfii iievolice zoowfl hy KCzojidtn ala by Kieken en kan aan alle ipyien toeiievoeiid worden zondtr daarvan den smaak te bederven Door dm rttïnt Uceo t prys van Tropon kan ledereen het lich veriohaffen Varkrrsbaar b l apothsl ara dvogrlatan en alia 11 lafe M tB OeneraalAgentoi voor Nederland en KoIohIak a Boest Oïps van der lieyé Rotterdam Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borsten Keelaandoening binnen den kortst mogel ken tgd te doen genezen neemt onmiddellgf de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven orst üoiigExtract M E L I A N T H E uit de Koninklpe Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons 11 70 ets 40 et bij Firma WOLl F Co Westhaven 198 Gouda D MIMBIBS Kleiweg E 100 Gouda B H V N MILU Veerstal B 120 te Gouda A BOÜMAN Moordrecht PINKSB Nieuwerkerk a d IJtel A N viN ZESSEN Selioonhmm J Th TORKEN Boikoop B v WIJK Oudeaalrr M KOLKMAN WaddtKneeri B EOLLMAN Bodegrarm W J TAB DAM Haoêtreeht P W T EDE Oudmater levensTerzekeriiig laatscliappij DOltUKKCHT MaatscbappelUk Kapitaal 2 000 000 gekl gepbisi Goedgekeurd bS Kon besl van 10 Nov 1873 No 21 VEEZEKEED BEDRAG 36 800 000 30 September 1899 RESERVE 6 196 000 Slnit AI4L1K soorten van verzekeringen op levens en sterftekansen gegrond De Tarieven zün volgens de laatste sterltetalels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan het HOOFDBUREAU te Dordrecht en de BIJKANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam bj den Hoofd en de Provinciale Inspecteurs en biJ de Agenten in alle plaatsen van Nederland A VAK m BEU Slager TIEMDEWEC D 73 EERSTE KWALITEIT RUNDVLEESCH Concnrreerende Prijzen BIEFSTUK 55 et per 5 Ods Aanbevelend A T D BERG TIENdWeG D 73 Wie zeker zyn wu d Echte I Eikel Cacao te oDtvugea iMimengesteld en na vel prcefoemingen la den I handel gekomen ander de nun des uitvindwB Dr Miobaells vteraardigd I p i best machines in het waraldb rcemde étsbblisseneut van Qebia Stoll rdk t Emlen InIw Eikel Cacao in vierkanten bosML De Bikisl Cscso is met melk g sokt 1 me aangename gezonde bank vwi UgtJijksch gebroik een t 2 t hc s l ifel i vn 1 t pcsder voor een kop Choeolats Ala 1 geneedovcbtige drank by nl van diarrhee sleoiits met water t ilbniiken I Terkrügbaai bij de TosniMNt B 11 Apotbeksrs u I Kft V J w ii I t 1 80 O e Oi Oeneraalveriagaiwoor iMr IM land luHus Mattenklwll Amnterdam Kalverstiaat 103 GASOENEMENTEN RUIME KEUZE LAGE PRIJZEN Goedkoopst adres voor degeljke GasgloeilichtArtikelen bij M M VA LOON In De Avond§ter DUBBELE BUURT Tel N o 117 Gasfltterij FEANSCÏÏE STOOMVEEVEEU BH cbemiscbe Wasscherij TAK OPi EilHEIMËI 19 Kruiskade Rotterdam Grebreretoord door Z M den Koning der Belgen Boofdde dt Toor GOUDA da Hear A VAN Ofii Alk Specialiteit voor het itoomen en verren vao alle Ueeren en Ü meagarderobeu alsook all Eindergoederen Speciale inrichting voor het ttoomon rao pi achemantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden nur di nieawate en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadel k voor de gecondbeid Tolgeni staal bewerkt De BURGEMEESTER van Gonda maakt bekend dat door hem is ontvangen het volgende telegram Bnrgemeester Gonda Hare Majesteit en Zijne Koninklijke Hoog beid dragen mij op U en ingezetenen te danken voor aangeboden gelnkwenschen Adjndant VAS TETS onda 8 Febrnari 1901 De Bargemeester v R L MARTENS BuHeniaiidscli Overztclit Lord Kitchener seint nit Pretoria van 7 dezer Een colonne vernielde voorraden te Petrnsberg en bracht 3500 stuks paarden en vee mee zonder verliezen te lijden S IBericht wordt dat De Wet nog ten nooren van Smitbfleld is en zich beweegt naar het oosten Een gedetacheerde macht die de spoorlijn krniste in Pompey Siding is op weg naar Philippolis Lord Methaen bericht nit Lillifontein ten oosten van Vrijbnrg dat hij den vjjanddaar nit elkaar joeg en twaall wagens en 260 stnks vee nam De colonne van French is bij Ermelo Het departement van oorlog voegt hierbij dat het aan een font bij het telegrafeeren moet worden toegeschreven dat onlangs bericht werd dat De Wet ten noorden ven Thabanchoe was De heer Montagn White de vertegenwoordiger van de Znid trikaanscbe Republiek in de Vereenigde Staten heeft een brief geschreven waarin hg doet uitkomen hoe schandelijk Engeland zand gooit in de oogen der publieke meening door te kennen te Willen geven dat er een door de Boeren erkend vredescomitë bestaat dat pogen zal de overgave der Boeren te bewerken Het comité bestaat slechts uit lafhartigen die den eed hebben afgelegd en die naar hun boerderijen wenschen terug te keeren Dezen hebben niet den minsten invloed biJ de Boeren De Engelschen pogen t echter te doen voorkomen dat de Botha s en de De Wet s die het vredesmanilest teekendon na verwant zijn aan de twee dappere en patriotische generaals Men vergete niet zegt de heer White dat deze namen in ZuidAfrika legio zijn Hij zegt ten slotte dat de Boeren zullen FEVILLEIOK WIL SKRAC HT £ Cet gelukkig huwelijk harer geliefde xuster Graaf Waldemar s erkentelijkheid zijne grobte achting waarvan hij haar bij iedere gelegenheid de blijken gaf verleenden haar rijkelijk vergoeding voor de vele liefelijkheden des levens die zij aanvankelijk in het klooster miste Vooral had haar het afscheid van hare geliefde ouders veel gekoet die bijna tegelijkertijd hunne beide dochters hunne eenige kinderen uit huhne thans zoo eenzame WQning hadden zien vertrekken Haar vader vooral had zwaar onder dat afscheid geleden doch Justina s zellopoffirend karakter behoefde niet lang naar eene verklaring te zoeken van de gemakkelijkbeid waarmede hij tïjne vergunning tot haar vertrek had gegeven en waarbij hij allerminst aan zich zelven gedacht had Zijne vrouw lou nooit weer vroolyk zijn geworden zou nooit weer gemoedsrust gekend hebben aü de f eloftc ten tweeden male geschonden aan het looster ten tweeden male eene bcwoneres onthouden was Deze overtuiging had lijnc handelwijie bepaald en was voor Justina een steun een voorbeeld bij haar pi chtbesef gewonten Openhartig maakte lij de abdis met hare denkbeelden met hare vrees voor den proeftijdl bekend de gdele verstandige vrouw had het jonge meisje strijden tot het einde en niet de wapenen zullen neerleggen voordat bun aannemelijke voorwaarden zjjn gesteld d w z het herstel hunner onafhankelijkheid De commissie nit de Belgische Kamer belast met bet onderzoek van de verzoekschriften kan aangaande bet verzoekschrift betreffende arbitrage voorgestsld het te renvoyeeren naar den minister van baiteulandsche zaken De motie Janson is met algemeene stemmen aangenomen met uitzondering van die van den minister van buitenlandscbe zaken die buiten stemming blijft De motie luidt De Kamer goedkeurende de conclusie van de commissie voor de verzoekschriften en de ernstige aandacht van den minister van bnitenlandscbe zaken op het verzoekschrift vestigende gaat over tot de orde van den dag Van te voren had de minister nog eens nadrukkelijk gezegd dat de regeering zich tot niets kon verbinden Het kanaal ontwerp is in don Prnisiscben Landdag naar een commissie van 28 leden de zoogenaamde groote commissie verzonden Daar zal het waarschijnlijk een poosje sluimeren tot tp en wijle de agrariërs niet meer zoo bard oordeelen over bet regeoringsplan en het compromis rgp is geworden Intusschen heeft graaf Bttlow een nieuwe poging gedaan om het gemoed vaa de conservatieven te verteederen Op een feest van den Duitschen Landwirtschaftsrat heeft hy hartelijk getoost op den landbouw De rijkskanselier sprak op zijn gewonen plechtstatigoverredenden toon Door te trachten den landbouw te belpen zeide h deed hij eenvoudig zijn plicht Het was zijn plicht als rijkskanselier om voor een beroep te zorgen waarmede znlk een groot deel van de bevolking zijn levensonderhoud verdiende welks welvaart van zulk een kapitale beteekenis was voor de onafbankelijkheid van het land ten opzichte van het buitenland en voor zfln bloei Zoo lang hij Bttlow op zijn post stond zon er voor hem slechts een enkel richtsnoer wezen het welzijn van bet algemeen Deze salns publica maakte het hem tot plicht de groote productieve standen landbouw nijverheid en handel gelijkelijk te beschermen hij zou zich nooit laten verleiden om den eenen stand te bevoordeelen ten koste van den anderen De èorg voor den landbouw was bg hem echter niet alleen een ambtsplicht maar ook een zaak van het hart Daarvoor was reeds zijn naam een waarborg want de dragers van dien naam liel en achtte haar hoog om hare oprechtheid hield zich dagen aaneen uitsluitend met haar geluk bezig en nuende in ingespannen arbeid het beste middel gevonden te hebben om aan haar hart den vrede en de voldaanheid te verschaffen Zonder omwegen deelde zij haar oordeel aan Justina mede en met een gewillig hart voegde deze zich naar haren leefregel Wat was zij de oude dame dankbaar I Arbeid hielp haar het heimwee bedwingen arbeid gal haar rust en vrede arbeid wees haar in stillen ootmoed den weg tot God haren hemelschen Vader Nooit had Justina er berouw over dat zij in het klooster was gegaan eo ongaarne had zij het gelijk wij weten verlaten Hoe lang zij in het verleden toefde weet ik niet Eindelijk gaf zij alle hare gedachten weer aan het heden en wierp met moederlijke teederheid den blik op hare gestorven lieveling Hoewel men deze beslissing met onteilbare zeker heid had voorzien toch had men haar niet op dezen dag op haren jaardag verwacht Met het oog op de doode werd Justina herinnerd aan hen die met haar onder derelfde smart gebogen waren haar gevoelig hart was bekommerd om het leea van anderen ook Terwijl zij in den geest bij Egon von Bemsdorf en Angelica verwijlde werd El onrustiger met minder kalmte kon zij hare gedachten regelen Indien dat tweetal hare lieveling niet zoo na aan het harf had gelegen dan zouden z nooit in staat zijn geweest om invloed te oefenen op deze ure Clara had ofschoon hare krachten reeds uitgeput waren teederder gevoelens in Angelica s hart trachten te wekken omdat zy hadden eeuwen lang den Duitschen bodem bebouwd Welke gevoelens te Berlijn het verleenen van de orde van den Zwarten Adelaar aan Roberts en de daarbij hoerende keizerlijke gezegden wekken kan men zien uit een hoofdartikel in de Kreuzzeitung van gister waarin wordt gezegd dat de monarch en het volk elkander niet begrijpen on dat er een diepgaande tegenstelling is tusschen de gewaarwordingen der volksziel en de handelingen van den monarch Alleen een wederkeerig vertrouwen van vorst en volk levert waarborg voor het duurzaam behoud VM de volle koninkl ke macht in Pruisen Zulk e n onomwonden taal in een blad all de Krenzzeitung had men tot nu nog ni gelezen Het Italiaansche ministerie heeft zijn ontslag aangeboden en voor de eerste maal zat iie Koning een keuze moeten doen Het Ministerie ia gevallen door een coalitie van de uiterste linkerzijde ongeveer 90 man sterk de linkerzijde met Zanardelli en Giolitti het rechtercentrum met Sonnino de uiterste rechterzpe met Prinetti Met uitzondering van Rudini hebben aldepart hgofden tegen bet Ministerie gestemd In de verschillende redevoeringen werd de Minis terpresident Saracco buiten spel gelaten Vandaar dat sommigen meenen dat deze met de samenstelling van het nienwe Kabinet zal worden belast Andere noemen den President der Kamer Villa Verspreide Berichten Frineruk De plaatsvervangende rechters in Frankrijk genieten geen salaris maar mogen de praktijk van advocaat uitoefenen De afgevaardigde Pourqnery de Boisserin heeft thans biJ de Kamer een voorstel ingediend om hun een traktement van 1500 francs toe te leggen maar op voorwaarde dat ze geen rechtsgeleerde praktijk zullen uitoefenen Zoo wordt het ambt van plaatsvervangend rechter vrijwel verlaagd tot een toevlucht voor broodelooze rechtsgeleerden De prefect van het NooppSSÏdepartement heeft een half escadroii dragonders en ettelijke tientallen gendarmes naar Iberville in het district Hazebrolick gezonden waar de werkstakers de peentjes geducht opgeschept moeten hebben Egon s geluk bedoelde Als het onervaren mpisje zich toch vergiit had Als de onbaatzuchtigheid van die reine kinderziel door ha p opoffering ten gunste van Bernsdorf Angelica sirtart had veijoorzaakt Als t was immers roo verklaarbaar geweest Egon toch Clara had bemmd Ten tweeden male vatte deze gedachte post in Justina s trouwe ziel 1 Eén blik op het vreedzame gelaat der doode gaf haar andermaal een geruststellend antwcjord op deze kwellende vraag Zij vatte het vastAvpornemen op niet weer toe te geven aan dat onijustwekkcnd wankelen harer meening en de thans weer omhelsde meening als de waarheid te hijndhaven Justina hield iich overtuigd dat Egon von Bemsdorf Clara had vereerd doch dat hij met eene gansch andere liefde aan Angelica zijn hart had verpand Voor die meening had zijn later gedrag het bewijs geleverd Zou Angelica van eeno andere gedachte zijn Zijne houding aan het steribed van hèt jonge meisje was evenwel te zeer in t oog geloopen dat er geen twijfel aan zijne liefde voor Angelica ware ontstaan Hoe zal dat eindigen vroeg de bezorgde trouw zich zelve Zal de fierheid der jonge Gravin in haar hart eene plaats toestaan aan hot geloof aan Bemsdorf s Helde Zal het teedere gevoel dat Clara in de moeielijkste ure haar levens door hare zachtmoedigheid hare onafgebroken zorgen in Angelica s gemoed gewekt heeft niet wcêr uitdooven en door de kilheid der zelfzucht worden vervangen f Na een langen strijd erlangde Justina eindelijk zooveel rust dat ztj met gelatenheid aller welzijn DDITSOntASD Het heet dat de keizer die reeds eergisteren in den loop van den voormiddag naar het kasteel Friedrichshof naar zijn moeder is gegaan een paar weken teHombarg zal blijven waar hij zich kan vertreden met sledevaarten in den Taunus terwijl zjjn vrouw er toch ook nog eenigen tijd blp ÖEOOT BBrrTismK De koning van Portugal toeft nog maar immer als gast van den koning op het paleis Buckingham en bij schijnt nog niet aan heengaan te denken op grond wel van zijn fameus bondgenootschap 1 Waarschijnlijk zullen de hertog en dehertogin van Cornwall en York reeds spoedig de reis aanvaarden naar Anstralië waarze echter niet zoo heel lang zullen vertoeven Te Norwich zijn drie gevallen vanpokken voorgekomen in het dertiende regiment hnzaren naar men meent overgebrachtnit Glasgow waar eergisteren 38 nieuwe gevallen zijn voorgekomen en één sterfgeval terwijl in de ziekenhnizen 162 ziektegevallen in behandeling z n BINNENLAND In een der vertrekken van het paleis te s Hage waren eergister de geschenken verzameld die de Koningin bij baar huwelijk waren aangeboden niet alleen door hooge verwanten vorstelijke gasten maar ook door de hofhouding ambtenaren en dienaren nit haar omgeving Alle pronkstukken uit deze rijke verzameling op te noemen is ondoenlijk De voornaamste cadeanx zjjn de volgende Een aquarel van Dominershuizen voorstollende de vlootrevue op de Zuiderzee van den artist zelf het portret van den overleden groothertog van Saksen geschonken door zijn opvolger in de grootbertogelijke regeering een geheel zilveren eet servies met dito dekschalen coapes on candelabres van de groothertogelgke familie van Mecklenburg een tegeltableau van de Nederl kolonie te Penang een zilveren blad met wapens van het bataljon garde jagers no 15 een zilveren rniterbeeld van de officieren van het jager regiment een bronzen beeld voorstellende een krijgsman van de officieren der Mecklenburgsche fuseliers een eetservies dat vroeger behoord heeft aan Koning Willem 1 een crayon portret van wijlen Inite en aller toekomst in God s vaderhand kon stellen en ootmoedig Zijne hulp en Zijne leiding bij hetgeen zij wilde doen bij haar ingrijpen in deze ingewikkelde verhoudingen kon atsmeeken Nog eens herinnerde zij zich dat Egon von Bernsdorf en Angelica eene vermaking waren van haar geliefd pleegkind zoodat hun wel en wee voor haar van het hoogste belang moest zijn en blijven Met dit besluit namen hare gedachte afscheid van de levenden om zich uitsluitend met de ontslapene bezig te houden Als een sluimerend kind lag Clara op haar sterfbed zij bood een woemoedigen maar volstrekt niet waanzin wekkenden aanblik Niemand zal u aanraken dierbaar kind sprak zij fluisterend Zooals gij naar uw verlangen heden op Uwen jaardag werd getooid zoo zullen wij u aan de moederaarde toevertrouwen Verscheidene leden van het dienstpersoneel traden de kamer binnen Justina duldde geene luide uitbarstingen hunner droefheid en deelneming Plechtig en stil als in eene kerk bleven zij staan bij het stoffelijk omhulsel van aller lieveling Na eenige oogenblikken richtte Justina het woord tot de aanwezigen en sprak fluisterend Ik blijf van nacht bij haar lAlleen vroeg de oude Hubert de anderen deden niet anders dan haar angstig aankijken Natuurlijk alleen gat zij hoog ernstig ten antwoord daarmede elke vraag afsnijdende Op har en wenk verwijderde zich het personeel en Justina zette zich weder op hare vroegere plaats neder