Goudsche Courant, maandag 11 februari 1901

ningin Albers is benoemd tot magazijnmeester van het staldepartement De extratrein met paarden en rijtuigen is op het Loo aangekomen De minister resident te Lissabon jhr mr van Weede keert nit s Gravenhage naar ziJn post terug Gemeng ile Berichten Volgens het Haagsche politierapport zijn er Donderdag niettegeastaande het gedrang op vele plaatsen in de stad geen ongerallen van beteekenis voorgekomen Zeven en dertig personen meest flauwgevallenen werden echter nog in de verschillende ambulances opgenomen Te Sneek werd Donderdagavond laat in een ongebruikt rijtuig gevonden de heer Fr exportslager aldaar Acht dagen geleden kwam de man met den avondtrein van hall twaall van Meppel Aangeziei zfjn kosthuis gesloten was en hg den volgenden ochtend weer vroeg moest vertrekken besloot hg maar wat te wandelen tot hij ten slotte genoemd rijtuig op zocht om er wat in uit te rusten bij het ontwaken had hij geen macht meer om op te staan en was hij genoodzaakt te blijven liggen omdat hulp roepen niet baatte Z60 heelt de man 8 dagen zonder iets te gebruiken in zijn nauw appartement doorgebracht totdat Donderdagavond 10 unr zijn angstgeschrei om water door eenige schippers werd vernomen Deze hadden niet den moed om te onderzoeken waar het kermend geluid vandaan kwam en waarschuwden daarom de politie die kort daarna bedoelden Pr uit zijn benarden toestand verloste Een geneesheer constateerde dat s mans beenen geheel bevroren waren Gisterenmiddag had er te Groesbeek een droevig ongeluk plaats Terwijl vrouw C als naar gewoonte hout in t bosch was gaan halen en hare drie kindertjes alleen had moeten laten vond zü bij hare terugkomst de wieg brandende en t jongste kind daarin geheel verkoold terwijl de twee andere kinderen bewusteloos op den grond lagen Een kindje van vier jaar was reeds gestikt maar het gelukte den Groesbeekschen geneesheer het kind van twee jaar weer tot bewustzijn te brengen Te Monte Carlo is een wagen van de electrische tram ontspoord en op een mnnr terechtgekomen Drie menschen zijn daarbij gedood en verscheiden gewond De bijzondere correspondent der N H Ct te Lissabon seint aan zijn blad De Novidades geelt toe dat de beëindiging van de kwestie Pott onverwacht snel is geweest en zal blijken atdoende te zijn Andere regeeringsgezinde bladen drukken eveneens hunne voldoening nit over den gelukkigen afloop van het diplomatiek optreden van den Portngeeschen Minister van Bnitenlandsche Zaken Tegelgkertp stellen zj in het licht dat de Portngeesche regeering olschoon z hollelijk deelnam aan het ko Directe SpeorwegverblDdlngeo met GOUDA Wlnterdleast 1900 AangevangeD 1 October TUd va öreeiwlcfc r eoDDi ROTTERDAM Ti r 3 i a 7 11 7 8 8 11 8 88 9 08 8 84 8 88 8 67 10 8 11 01 U tl U l U 8 1 1 18 8 80 8 4J 4 88 4 4 t SS 18 7 17 7 88 7 44 8 14 8 17 1 88 9 14 1 0 18 18 11 4 11 1 f ir I Ol 1 10 f r f l ll K K f f f 8 18 f ir ir i 89 8 11 4 03 B il 4 8 89 7 47 8 07 1 88 E IO 7 48 0 S0 7 B7 11 09 11 19 11 91 11 8 10 18 10 8 11 18 11 88 10 08 lUw 1 1 1 Um Eilr HjWoloi Op dm trrfn njn Zoid Uuadal n Diii d g nduLgwh i toaibUi B ii Toor d 8 H T knigl p t p rial mAtpryt B HolUiid to Spow L Bilr ppl i t t wgfc BOTTERDAU 9OU0 A tIm 18 80 li 88 1 48 I l 4 S 8 14 4 l BS 8 08 1 09 1 09 I 8S 9 40 9 48 4I 8 04 11 81 11 4 18 10 8 89 9 K 33 10 1 LO II 10 88 10 48 10 49 9 47 8 84 7 09 7 i I IO 8 48 9 47 10 09 19 11 11 88 ll 8 U OS 18 81 8 84 9 00 9 89 10 08 10 19 hmlWH op 4mi loop km Irt gonknd mndn B HollmdMt poor l atr appUomftoiri ji d CompopJ d Wojii 111 aOUDA DGN HiAOfin imt 9 11 9 91 10 00 10 19 10 19 11 8 18 18 18 88 1 l S 1 4 4 19 4 B0 i 18 t 49 8 11 7 19 U U 1 10 M I 1 11 88 7 8 88 9 45 10 88 10 41 11 41 11 01 18 4 ll B 1 40 1 10 8 48 4 1 4 4 t ll 8 1 1 49 7 7 10 18 10 48 11 99 8 01 8 19 9 17 9 BS 8 1 ► 1 14 S I 8S p E 8 48 8 8 9 44 10 19 10 48 U U ll 7 S O C D A A USTERDAH riao nnk iSud 39 8 U 8 81 9 18 10 80 10 69 11 011 101 88 1 1 4 07 4 43 8 19 6 18 8 48 9 1 10 19 ln S7 11 08 Amit W 1 01 8 8 9 91 10 10 11 04 11 48 18 7 l 7 8 11 4 II 4 7 8 8 03 44 9 3 10 8 11 08 11 9 AmikC 8 19 9 13 9 87 10 1 U l 1 08 U i l8 8 40 4 87 I 1 6 4 8 8 9 t8 10 to 11 U 18 I4 4 S 81 04 7 01 7 16 7 89 8 85 8 8 9 03 9 44 10 11 U l 11 8 11 08 1 80 1 40 9 7 4 00 4 16 4 87 B iS 8 1J 7 01 7 41 7 J 18 9 8110 80 10 17 1 88 4 43 8 9 7 10 81 1 60 8 43 10 11 J JJ Z 10 48 1 01 S 11 10 88 a j 1 1 1 u 7 49 07 f 01 9 1 9 80 10 UlO 64 U St 11 08 11 84 8 1 8 08 3 J4 4 17 8 6 11 4 7 05 7 81 8 09 8 18 8 48 I0 S8 10 9 B 8 80 7 10 7 38 7 1 8 11 7 33 8 80 7 00 7 4 8 08 ttOUDA UTBÜcnrim wn 10 9 18 00 11 87 1 1 S il 4 81 11 18 8 88 11 84 8 40 8 S 9 89 10 14 10 49 11 47 11 81 1 09 8 08 4i 5 04 a 9 89 S 10 14 I IO 8 8 8 1 48 8 08 7 04 j ï 5 T J 8 18 1 7 47 8 88 9 10 10 10 10 8 11 88 11 01 1 48 J 08 8 19 4 01 4 48 41 t U 7 00 7 8 9 01 l Si 10 0 10 48 11 18 87 4 1 7 14 8 11 07 tOoedkoopsteensoIiedal adres voor Vervoer ian Inboedel zoowel binnen als buiten de atad met gesloten wagens A G RAVESTEIJN Bleekerssingel 287 111m wordt tegen Xrcmeport iohade vemekerd lmit C 8 11 4Mh l 9 11 9 8111 1111 17 ll tO 9 1 8 10 8 84 HPMn il 7 09 8 10 9 t1 Anüt W i 84 8 47 7 80 8 16 8 41 9 80 9 41 11 80 11 411 01 8 40 8 88 8 43 8 00 6 18 38 7 1 8 1 10 A rloudi 7 01 7 81 8 18 9 19 9 19 10 18 10 84 6 07 8 44 8 09 8 87 10 83 S 7 o 7 M 8J 0 9 Öi 8 7 10 M U Tj 1 J1 li ï 3 40 8 4 4 48 6 10 8 18 7 14 7 41 8 8 89 10 07 10 11 11 18 n nt gener al Tan den Heyden in vergalden IgBt geschenk van mevr de donairiére van der Heyden een kostbaar gobelin van den president der Franscbe republiek een theeservies in ond porselein van den keizer van Dnitschland een cassette van den vorst van Bentheim een scUrglbnrean met ingelegd dekblad van de groothertogin van Mecklenburg waarbï een zilveren inktstel een stel jnweelen bestaande o a in diadeem parnre en corsagevèrsieringsstnk van de Koninginmoeder waarbij nog behoort een da speld met een zeldzame parel voor den brnidegom twee zilveren candelabres prachtig bewerkt met een zeilden pi ce de milien van de dames en hoeren der hothouding een olie en aiijnstel van maesie zilver een cassette met belangrgke papieren betrekking hebbende op het huis van Oranje van at het tgdperk van Willem den Zwjger van de vorstin von Wied prinses der Nederlanden Het deksel prgkt met de Nederlandsche wapens een beeld voorstellende de Venns van Milo zooalsdie in zijn oorspronkelijke gedaante gedacht werd een schilderij voorstellende den door H M op het ijs bijgewoonden militairen oeieningstocht van het regiment grenadiers en jagers een schilderij voorstellende een Daitsch bosch en een berggezicht van den vorst en de vorstin van Schwarzbarg een zilveren presenteerblaadje van de ambtenaren in dienst van de Koningin de Bijbel van de 7e kerk en een werkje vervaardigd in het Soolstommen institnnt te Qroningen de beeldtenis van de Koningin moeder geboetseerd door Pier Pander en behoorende bij bet geschenk van vronwen en meisjes alhier Kenter seinde eorgister nit Londen Naar aanleiding van het huwelijk van Koningin Wilhelmina schrijft de Daily Telegraph Wij hebben in vele harde gevechten op zee en te land in de tijden van Tromp en de Rnyter en in die van Botha en de Wet geleerd de Hollanders te eerbiedigen als ernstige vijanden maar van dezen gelukkigen dag al wenachen wij hen te hebben en meenen wij hen te hebben tot vrienden De Standard Onze gelnkwensclièn zj n volkomen ernstig ook onze eerbied voor het volk van Holland De Times Het verdriet waarin het Engelsche volk is gedompeld door den dood Ttn zijn eigen gelielde koningin zal op geen wijze de hartelijkheid verminderen van zijn sympathie voor de jeugdige souvereine van Nederland Bij deze gelukkige gebeurtenis hebben wij gevoeld dat het natnnrlijk is dat Koningin Wilhelmina zeU en het dappere vaderlandlievende volk waarever zij regeert zich scharen aan de zijde van de mannen van hun eigen bloed in t geschil waarvan zü de verdiensten niet waardeeren Hen raamt het aantal menschen dat Donderdag langs den Bruidsweg te s Gravenhage was opgehoopt op 200 000 D Koningin en de Prins gemaal deden gisterochtend een wandeling door het koninklijk park en bezochten de stallen BiJ het jacht departement znllen eerstdaags houtvesters aangesteld worden Qonda lioordraoht door 7 18 Sienwwkark f 7 18 Otptlla 7 8 aottardus H 8 7 44 SotterdaraD F Bottardim B 8 40 8 t0 8 87 9 08 9 89 8 4 9 08 De vroegere koetsier majoor van de Ko Botterdui Beun f 8 f IS Rotterdam D P i f Botterdam U 4 48 8 80 07 7 18 7 48 Oapelle 4 Bi t 4l Kieuwerkerk 8 01 B1 t Uoordnwht ll Soida l M 89 8 04 i AUm 1 ai kkw tnin 8 87 8 41 8 a 9 01 9 149 08 9 19 7 16 7 88 7 81 7 8 7 8 Gouda W Hage Voorburg Zoetetm Zflg S ftl Zereuli Mo 08 1 i 9 07 i 8 18 loads Ondow Woerd UtrMht 8 88 1 18 8 81 Utneht Woertlea Oudair Cooda Zerenh HoeTO SoetermeerZeg Voorburg Hage ninkiyk huwelijk door grasl De Selir naar den Haag te zenden daardoor geen enkelen stap in de zaak Pott terugtrad De Correio da noite het voornaamste orgaan van de oppositie houdt beteekenisvol baar kritiek achter maar laat toch doorschemeren dat de Portugeecche regeering in haar schulp is gekropen De bladen hier geven niet de minste opheldering op welken voet de verzoening plaats had Over de gevolgen van eene werkstaking is door het hoogste Duitsche gerechtshol te Leipzig een belangrijk arrest gewezen Een labrikant had van een collega bg wien een staking was begonnen eenige modellen ter almakmg overgenomen Zgn werklieden weigerden echter dien arbeid te verrichten en toen de patroon er op stond verlieten zjj de fabriek Toen een herhaalde aanmaning niet baatte werden zij ontslagen en door den patroon hooldelijk aangesproken tot schade vergoeding In drie instantiën is deze eisch nu toegewezeh Hun bewering dat zij bereid waren ander werk wel te verrichten en dat de patroon het bedqelde werk door andere arbeiders had kunnen laten almaken werd door het Hol onjuist geacht omdat de patroon niet verplicht is gehoor te geven aan een onrechtmatige weigering zijner werklieden Ook de bewering dat de patroon hen niet binnenstijds had had mogen ontslaan en daarom geen recht op schadevergoeding had werd afgewezen op grond dat dit ontslag was gerechtvaardigd door de schuld der werklieden die de gevolgen daarvan hadden te dragen Zij wisten dat zij door hun gemoenschappeiyke daad den patroon schade toebrachten en waren daarom hooldelijk tot vergoeding gehouden Het Diploma A voor de zuivere toepassing van het Correspondentieschrift en vertrouwdheid met het systeem Stolze Wéry werd verstrekt aan de dames Jacoba W L GroUeman z b s Gravenhage C J M de Vries onderwijzeres Bergen op Zoöta Rachel Wallega z b Amsterdam Antoon A van Bommel Student Pensionaat St Louis Weert Hendrikns Wilhelmus Danner z b utrecht Henri Deveer Leerling Handelscnrsus Pensionaat St Louis Weert Theodorus Wilhelmus Andriessen Leerling Pensionaat St Louis Weert Emile 1 M E Gerritse Student Handelscnrsus Pensionaat St Louis Weert Johan P C de Groof Student Handelscursus Pensionaat St Louis Weert Jozef C J Moorman Student Handelsklasse Pensionaat St Louis Weert Leopold E M E Nijst Student Handelscnrsus Pensionaat St Louis Weert S de Pauw Leerling a d Bouwkundige Teekenschool Amsterdam Inles M J H Button Leerling Handelscursus Pensionaat St Louis Weert en Izaak Strugk Kantoorbediende Dordrecht Over de proelschrilten van 4 Candidaten voor Diploma A moest afwijzend worden beschikt Naar aanleiding van een proces vervalsching dezer dagen te Weeneu gevoerd en eindigende met de verotrrdeeling der beschuldigden schrijft het Maandblad tegen de Vervalschingen 4 89 4 47 B i 4 08 4 34 4 44 4 1 nl 4 84 1 07 IS 41 I X 10 87 11 01 10 3 8 43 11 01 e 9 li ll 11 46 9J8 Zeer belangrijk waren daarbij de over wegingen waarop zich dit vonnis baseerde De rechtbank nam n1 aan dat het de plicht was van den verkooper om zich te overtuigen van de gegarandeerde zuiverheid dertt leveren waren en dat de geopperde moeielijkbeden om de waren te beoordeelen geen gewicht in de schaal konden leggen waar een wetenschappelijke expertise fontwijlelbaar het bedrog resp de onzuiverheid der waar kon aantoonen Wij herinneren hierbij aan het ongelukkige artikel in onzï strafwet waarbij vervalsching alleen strafbaar is indien de verkooper weet dat zijn afgeleverde waren vervalscht ziJn Het is mogelijk dat iu vroeger tgden toen wetenschappelgke expertise schier onmogelijk was door gebrekkige methoden en de mindere ontwikkelmg op het gebied van wetenschappelijke warenkennis een dergelgke wetsbepaling te bilIgken was doch nu geeft het denvervalscher hier te lande een krachtig wapen hetwelk hem hoe eer hoe beter uit de hand geslagen moet worden Daarom achten wg het bovenaangehaalde vonnis van hoog gewicht en vertrouwen dat onze wetgever bij de toegezegde nieuwe wetten op de leveusmiddelen vervalschiug als eenig juist beginsel zal aannemen dat hij die iets verkoopt moet weten wat hjj verkoopt en den kooper de noodige garantie voor de zuiverheid van het geleverde moet geven on anders de straf door de wet tegen vervalsching bedreigd op hem zal moeten toegepast worden Op het gebied der postzegels zal de dood van Koningin Victoria een heele omwenteling teweeg brengen Niet minder dan een vierde gedeelte van alle landen die postzegels gebrniken zjjn in de noodzakelijkheid gebracht nieuwe postzegels in te voeren Bij 66 zelfstandige staten en koloniën wordt het beeld van Koningin Victoria op de postzegels gevonden terwijl er in het geheel slechts 260 280 landen zgn die eigen postzegels bezitten Daar als zeker kan worden aangenomen dat thans na den doed van de Koningin ook haar beeld van de postzegels zal verdwijnen en plaats zal maken voor het beeld van Koning Ednard VU zijn dus 65 staten en koloniën genoodzaakt nieuwe zegels nit te geven Wanneer men voor ieder land slechts 20 stuks rekent hetgeen eer te laag dan te hoog is bereken komen 1300 nieuwe zegels ter uitgifte Een inkrimping van dit getal is niet waarschijnlijk daar een centralieeering op dit gebied niet doorvoerbaar is De meeste Engelsche koloniën zgn te prat op huune zelfstandigheid dan dat zg hunne toestemming zouden geven voor de invoering van een Greater Brüan postzegel 1 84 J 10 19 8 84 S 10 80 8 41 J 10 87 8 tO 8 8 9 8S 10 80 10 4 11 01 11 47 8 4 11 1 f ff ff r V 11 48 flUtn OamiH X 9 18 i 9 88 w 9 88 10 08 I f 0 l 9 48 10 81 8 17 17 8 89 7 0 7 9 8 81 1 89 8 48 K $ n S SI 9 10 08 10 17 10 89 10 84 Bloemenbeschermiug Het edelweiss de fluweelacbtige witte bloem die op de Alpenkruinen bloeit staat op het punt uit te sterven De bewoners dier bergen zeiven ziJn in hun onwetendheid de vernielers die Alpenplantjes gewordéii door hen te verkoopea hetzij aan toeristen ot op de markt De zeldzaamheid de sierlijkheid en de geneeskundige kracht die deze bloemen zoo gezocht maken zijn atdoende redenen om haar in bescherming te Daarom heeft de heer Christiaan Neno prefect der Isère een verordening uitgevaardigd waarbS het plukken het verToer en de verkoop van Alpenplanten formeel verboden worden En dit verbod doet het aantal planten die het in bescherming neemt aaniienlgk toenemen edelweiss genepis cyclamen rhododendron LieveVrouwe bedstroo blauwe distel gentiaan StJans kruid varen e a worden zoo voor don ondergang behoed Wellicht zal nu de bergbeklimmer die terugkeert van een vaak gevaarlijken tocht met edelweiss in het knoopsgat ot op den hoed wegens overtredmg vervolgd en gestraft worden Het college van heelmeesters te Londen heelt een aardig geschenk ontvangen n l een glazen kast die de voorwerpen bevat welke in de maag van een nog levend tienjarig meisje werden gevonden Voor eenigen tgd werd een bleek mager meisje in een der gasthuizen gebracht dat leed aan algemeene verzwakking Hevige brakingen behoorden onder de symptonen de doctoren wisten de reden hiervan met op te geven totdat zij een drie centimeter langen draadnagel opgat Nu vroeg men haar hoe die in de maag was gekomen zg vertelde toen da zg dien nagel nit de aardigheid had ingeslikt en dat nog vier andere in haar maag waren Men besloot dit lichaamsdeel te openen en toen dit geschiedde bracht men de volgende voorwerpen te voorschijn 42 draadnagels 93 geelkoperen en ijzeren nagels 12 spijkers 3 knoopen een veiligheidsnaald en verschillende gewone naalden Daags na de operatie braakte bet meisje nog andere nagels nit benevens 3 stalen pennen In het geheel worden 200 voorwerpen in haar maag gevonden En toch is dit jullertje genezen Vooreenstruisvogel om nit zijn vel te springen vanjalouzie I Te Arras en omstreken is in den laatsten tijp ontzettend in Ignolie gespeculeerd door een partg op rijzing en door een andere op daling De eerste kochten alles op en de prgs steeg tot 78 Ir de anderen bleven echter leveren en zoo is de voorraad in één maand van 200 000 tot 800 000 ton gestegen Nu zijn de prijzen tot 65 frs gedaald en hebben de gaussiers den strijd moeten opgeven Het Petit Journal bericht dat l5groote firmas voor ongeveer 5 miljoen bij de speculaties zijn betrokken en dat verschillende van hen hun betalingen zullen moeten staken Eéa firma is een halt millioen schuldig STADSNIEUWS GOUDA 9 Februari 1901 In de gisterenavond gehouden vergadering van de IJsclub Gouda zgn tot bestuursleden gekozen de hh Mr P L van Eeten C W van de Velde Dr A C Geitel H Bisping E Grete F Kennen J H Thielking A J Schilt en R van der Feen De heer P D Muijlwgk heeft bedankt als lid der Kamer van Arbeid voor de bouwbedrijven Tot predikant bij de Ger kerk B alhier il beroepen ds De Vries te Fgnaart Bg Koninklijk besluit is aan de Istelnite nant hjj de dienstdoende scbntterij E Cassnto op zün verzoek eervol ontslag verleend Bg KoninUgk besluit is hg de dienstdoende schutUrij te Schoonhoven benoemd tot officier vma geaondheid 3de klasse J C Oldenboom tot kfdeluitenant H W Versteeven thans 1D Korporaals Gymnastiek en SchermTCraeniging Excelsior gisteren m de zBSl Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen eene feestuitvoering voor genoodigden ter gelegenheid van het hnwelijk van H H Koningin Wilhelmina met Z K H Hertog Hendrik van Mecklenburg Schwerin De verschillende nummers van het programma als Btaaf oeteningen staaf standen partij schermen en colonne geweer werden leer zuiver vlug en accuraat uitgevoerd Het tooneelstnkje voor deze gelegenheid getiteld bet Feeit te Bondorp liep uitmuntend van stapel de vertolkers kweten zich uitstekend van hun taak De apotheose aan het slot was zeer goed bedacht en voldeed goed en doet den ontwerper het eere lid den heer van Staveren alle eer aan Het is te begrijpen dat een warm applaus het loon waa voor het geleverde Het laatste nummer van het programma is drie atdeelingen Militaire Standen werd mede keurig gegeven en viel bizonder in den smaak Wü meenen de tolk van het aanwezige pabliek te zgn wanneer wg Exceltior dank zeggen voor hetgeen zij ons deed genieten De heer de Jong adj opzichter aan de Gasfabriek alhier komt voor op de voordracht voor opzichter aan de gasfabriek 7e Enschedé Ahwcrstol Van de liberale kiesvereeniging Ammerstol zijn gekozen tot voorzitter de heer Adr Stuurman Jz en tot bestuursleden de heeren A Zanen Hz C Kok H de Jong J Stuurman Lekksbkerk Onze predikant Dr L A van Langeraad heelt een beroep ontvangen naar Franeker Zevenhüizes Bg de jongste herstemming voor een lid van den gemeenteraad zjjn uitgebracht 139 stemmen blanco 3 Hiervan bekwamen de heeren F Paul 73 en W G Dogterom 63 stemmen zoodat de eerstgenoemde gekozen is Een honderdtal kiezers waren thuis gebleven ilicniivc Parapluie § Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Heeren gevoerd en ongevoerd en verder vele NODVEAUTjë S A VAN os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA f elevAoon Xo 3Ê Beurs van AiiisU rdaui Vrkr 8IV 93 lOOf 88 83 V 88 Vls 24 l 6 99 S6V 101 67 92 23 m 10 84 900 91 99 831 436 65 102 804 9 ülutkri I I S s 13 i 88 2 l 9 TEBB CiDiaLiND Gert Nod W S 2Vt dilo ilito dllc 3 dito dito dito 3 IIoNO a Obl Gottcll 1881 93 4 TAI IB laaohr TiDg 1888 81 5 OosTiKit Obl iD papier 1888 dito ÏD £ ilverl868 6 POBTÜOAL Obl met coupon 3 dito tiokflt S 67 Ï8S 110 90 S9V 10 884 SS61 100 66 6 161V 97 98 T 100 1147 141 68 10 74 104 87 SBV 8 991 43 68 1 0 ilO 108 108 99 100 117 117V 101 34 Bu LiND Obl Biononl 1894 4 dito Oecoos 1380 4 dito bil Sotha 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in Koud leeu 1333 3 dito dito dito 18K4 5 Spahjb Ferpet schuld 1881 4 dito dito Lino Col le hyp 0 Canada Can South Chert r aand Tbn C Ballir it Na lo h d e O Amsterd Omnibus Mij aaud OPRUIMING der RESTEEEENDE MANTELS COSTUMES lilou§en Pelsiioir § eii Pelterllen Tot veel verminderde prijzen D SAMSOM Verdwenen Uit NiJverdal komt deze nienwtyjing tot ons van den Heer M Eeltink Hg meldt ons eene verdwijning n l deze dat hg lang lijdende was aan steken in de zgde pijnen in de ingewanden kortademig zulks martelde mij dag en nacht Ik kan niet anders zeggen als dat ik de Pink Pillen van Dr Williams gebruikt heb en na eenige doozen is dat alles verdwenen ik verricht thans met veel meer lust mi n arbeid ik ben er van overtuigd dat zij mij goed gedaan hebben Zeer werkdadig voor bloedarmoede rheumatiek zenuwpijn neurasthenie houpjicht verlamming ataxie locomotrice zenuwziekte klierziekte enz enz Zij hergeven schoone kleuren en handelen in alle gevallen van verzwakking hij de vrouw en hebben op den man eene werkdadige werking tegen alle ziekten veroorzaakt door overdreven arbeid en buitensporigheden Prijs f 1 75 de doos f 9 per 6 doozeu Verkrijgbaar bg J H L Snabilie Steiger 27 Eotterdnm hootddepothonder voor Nederland en Apotheken Franco toezending tegen postwissel Ook echt verkrijgbaar voor Gouda en omstreken bi Wolff Co West Haven 198 Wuckt U ev§nwel voor de namaakseU venehaft u de echte Pmk Pillen alleen bij den Heer SnabilU te Rotterdam of bij de depothoudera die onder de attesten in de couranten zijn aangegeven Alle andere pet sonen verkoopen goedkoopere zoogenoemde Pink Pillen zulks is eUchta om het publiek te bedriegen Onze vertlaggever vernam op veraehillende plaatsen in Nederland hoe deperennen er ingeloopen zijn en hoegenaamd niet de mimte uitwerking dezer nagemaakte Pink Pillen ondervonden h dden onnoodig te zeggen dat deze peramen spoedig met het gebruik der echte Pink Piüen wedsr zijn begonnen Het namaakacl der Pink Pilltn heejt nog nooit iemand genezen Afbeelding der doos lil I Hf U l I Burgerlijke Stan d GEBOBEN t 5 Febr Ggsbertus en Bauke ouders A de Bruin en A van der Werf 7 Maria Elizabeth ouders A van der Klein en J Snel 9 Wilhelmina Helen i Johanna ouders H Sprugt en J C van Egk OVERLEDEN 6 Febr J K Peutc 50 j G A Weiland 17 7 P G J Zwaan 4 w 8 J L van Asten 18 m W Blok 10 m C van Vliet 89 j ONDERTROUWD 8 Febr l llolte en F de Beun H Leeuwenhoek enlt A van der Veen H J Maijs en N Verkeek Moordrecht GEBOBEN Bastiaan ouders C Oosterom en E W Visser Gerarda en Gorardus ouders J J Rupke en J D van Lange Johanna Cornelia onders K Stoppelenburg en W van den Wijngaard Centina onders G van Dgk en C Boere Jannigje oudersG Slobbe en T 0 de Wit OraELEÜEN G den Ugl 16 j P Kerver 18 m A M Dongelmans 3 L Marelisse 4 j GEHUWD C Ooms en D Tom Ondertrouwd WILLEM COENELIS MATHIJS SEPEES EN HENDRIKA OATHARINA HDBEETHA TURNHOUT Nlmegen I Huwelijksvoltrekking 28 Februari 1901 il bü AIIVEUtElNTII I Voor de velo blijken van belangstelling betoond gedurende de ziekte en bij het overlijden van onzen geliefden Broeder Behuwdbroeder en Oom de Heer JAN db MINK betuigen wij onzen dank Uit aller naam P DE MINK Gouda 9 Pebrnari 1901 Te s HAGE wordt gevraagd tegen MEI ot eerder eene Dienstbode als MEID ALLEEN v g g v Br fr No 51 Boekhandel BLANKWAART en SCHOONHOVEN s Gravenhage GelDroedersSTEElTSMA Bloemisten Tiirfii ngel 77 en 78 Struik en Stamrosen OP BOTTEL P R A O HT W AAR steeds voorhanden Bloemen uil t Zuiden TELEPH No 114 n Huur of Te Koop om teibtond to aunvaarden twee naast elkander staande prachtige Pakhuizen gelegen te Gouda aan de Turtsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Een uitmuDtemle 2 GKNTS SIGAÜR Eiland Marken verpakt in BLIKKEN KISTJES van 50 stuks k f 1 00 Alleen verkrijgbaar in het SIOARBNMAGAZIJN Korte Tiendeweg D 2S VAN WIJNGAARDEN VLOEIBAAR GOUD en ZILVERBRONS geschikt om alle voorwerpen te vergulden en te verzilveren is verkrijgbaar in flacons van 20 en 35 cent ilij J VAEi OIJE Kleiweg No 2 GOUDA Li VAN hm MM Slager TIEilDGWKG l 73 EERSTE KWALITEIT RUNDVLEESCH Concurreerendo Prijzen BIKFSTUK 55 ct per 5 Ons Aanbevelend A y D BERG TIENDEWEG D 73 Zenuw en Alaaglijders wordt Bit overtaiging als een werkelijke hulp in den nood het boek IE3a a cLg eT7 ©r aanbevolen Na ontvangst ran adres per briefkaart wordt d t boekje franco per poat toegezonden door BLOKPOEL 3 Boekh Zaltbommel