Goudsche Courant, dinsdag 12 februari 1901

Dinsdag ld Februari 1001 SOste Jaargang I o 84S5 LAATSTE WEER fiOüDSm COURANT Diieuu S en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken HEII Telefoon No ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd lelefoon M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maandeu Js 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEK Spelling Vereniging Aid GOUDA EN OMSTREKEN OFENBABËTÊmiEme OP Vrydag IB Februari b avonds om S nnr in de Zaal van de ReOnie Ooslhaveg Spieker Hl IIE VRIKS Schoolhoofd te Enschede Onderw Bet Belang van SpellingVereenvoudiging voor de Zagere School en het Onderwlje in t algemeen Gelegenheid tot gedachtenwisseling en debat 3V B Toegang voor ieder vrij De Sekretaris J H VAN DEN BOSCH H Ë N K R 8 Oude Jenever Aanbevelend Firma C LOUaENS Roomboter nit GEPASTEURISEERDE ROOM gekarnd en van gelökmatig fijne Kwaliteit wordt dagelijks versch geleverd door De Gondsclie Melk lnricliting De TAFELBOTBR k i l M per Kilogram NAJAARS GRA8B0TER voor kenkengo braik Is 1 1 4A per Kilogram Beitellingen worden tweemaal daags aan hnis beïorgd Ondergeteekende beveelt zich beleeld dan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS Toor Partijen Bruiloften enz Alsook afaonderljjke schotels en alles wat tot hot koksvak behoort desverlangd met bjjlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Plnksen Cuisinier Westhaven 182 OUDE GENEVER in diverge verpakkingen verkryi basr bg J N F BëUDëKER Hooge Oouiae C ZBS S s s to £ Pain Expeller Dtttif juz rdt dit mid 4at wüS raniMBd raoogi la fijiitiUndt kiRirnii unwald lam BImuu pivMfdt s imim Dit 1 Hsiunid AaÉitilMt I l r l I ook i dan THboiwu Ma l ll p lut kbciaknuik Askait itn ne tOo t in da iiiMito ipotlnkaiL T ijnfltoTdaoi Wi tHoth Cuban TIB Tnyu an Bandera f t Itwakbj nta H u 1st k a 111 p § ZWARTE en GEKLEURDE STOFFEN LAPPEIT tot spotprijzen SCHEBiK Z GROOTE UmMOOP IN De Roode Laars en Goedkoope Winkeh zie Etalage filpotprljzen AANBEVELEND J VAN ZONNEVELD g WIJ IsrHI lsriDEIL K ElT S Kort overzicht onzer Prijscourant W SHERRIES Pale en Gold Dry van ai t 16 60 per 12 fless EOODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 g MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH la Tnrin 1 50 flesch BODEGA CHAMPAGNE 1 75 g 9 COGNAC 4 i 1 76 l 2 25 t 2 76 i 3 26 I 3 76 en 6 3 £ SCOTCH WHISKY 2 26 C t BOÏ ÜE TJX I S Q g Per Fl Per Ank 46 Fl I £ £ LISTRAC i n 65 Nto i 27 75 g O i IJ CHATEAU VALR08E 0 75 31 S 5 2 8 ESTEPHE 0 85 36 j h3 St EMILION 1894 1 42 £ g PAUILLAC 1893 1 26 63 ng S 2 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 g tr O SAÜTERNE 1 42 § t = P ü ZELTINGEE Moezel 0 90 37 50 g S S ï BOURGOGNE 1 10 47 B 1 De flesschen ziJn in de prjjzenbegrepenen worden 13 ets per stnk teruggenomen p BiJ elke hoeveelheid verkrijgbaar bg De flrma T CREBAIS Gouda KLEINE 2 Spels Orgels G erjvoor 1 loü mij J BBBM V meent g el ie t de nolie dete j HHB UPDEN DUUa REVRED GE DE SÊSBb n billijken prijs wedijverende STORY CLARK AMK HIK Al S OE MASON HAMLIN g gTfj Wgj Ifö g Ê CARPENTER NEEDHAM 1 4 f K I S itl 4 5 ANN AEBOE AMER ORG Co i ËST W yi Al deze fabrikaten in voorraad q voorraad CST Tvf Sa Zie Magazjn Markt No 97 aJT I rA a N V i9 j TMTSCa MAT MöBS Co e a STEMMEN REPAREEREN L C DE LANGi VERHUREN INRUILEN gy Te beharen Strijkstokken s v p in te leveren op den laatsten Zaterdag der maand Autl§eptl§clie Tandpoeder en É Antlgeptlseh IMoiidtliiclunr Z van M I ASSVTO landarts te Gouda W OVERAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland G IJSSEL STIJN Blanwstraat Gonda f ADYIETENTIM in alle Couianteii worden aangenomen door het Advertentie Bureau vao A BRINKMAN ZOON Te GOUDA wordt T B BWlt ol TJB KOOP GEVRAAGD een modern ingericht HUIS met ongeveer ZEVEN KAMERS en TUIN Brieven met opgave van hnnr of koopprjjj bjj Mr M M SCHIM van dee LOEFF Advocaat Westhaven 190 iHËLR van het hoogste Vetgehalte en van Prim Onvervalschte Kwaliteit wordt met steedi toenemend succes geleverd door De Goudsclie Nelk lnrlcliiini De VOLLE ZOETE MELKi 8 et p LiterGEROOMDE MELK 4 ROOMKARNEMELK è 3 GEPASTEURISEERDE MELK k tO cent per Literflesch TIENDEWEG 59 GLOEILICHT KOUSJES 13 CENT PRIMA QUALITEIT O Ct EXTRA STERK en LICHTGEVEND 30 Ct V Mijne PRUIKEN Eaalrden enz hebben verleden jaar de Maskers welke daarvan waren voorzien op het bal in Ons Genoegen pramen doen behalen Ook voor dit jaar zjjn zjj weder iazL TToorxaad 1 Timmermans Dubb Buurt GOUDA Telephoonnet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rijks Inter commnnaalbureau Op 1 November 119 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT GOUDSCHE KAAS in diverse kwaliteiten van IS M cent er hali Kilo LEIDSCHE KAAS S cent per half Kilo en EDAMMER KAASJES van f l M p stuk Zijn steeds verkrijgbaar hg De Gutidsche Alelk InriciitlnR fHf Wie werkelijk prijs stelt een neCELUK te hebben laat zich fotograieeren in de fotografiêclie Hunttinrichttng STTJIDIO m P V D WAALIS Fl SINGEL 661 RUIME KEUZE LAGE PRIJZEN Goedkoopst adres voor degelijke Crasgloeiliclit Artikelen bii M M VA LOON In De Avondster DUBBELE BUURT Tel No 117 Gasfltteri Druk van A BRINKMAN Zn Goudo BultcDiaodscb Overzlclil De Boeren vielen Woensdag tusschen Greylingstad en Vlaktontein een mailtrein aan De weg was ondermijnd de locomotief werd door de ontploffing gedeeltelijk vernield Op korten afstand van den trein zag men 400 Boeren op wie het trein escorte dadelijk vuur opende dat door den vijand krachtig werd beantwoord Bijna alle passagiers werden gewond waaronder negen zwaar De Boeren plunderden de mail ontlastten de passagiers van hun geld en kleedereu en verdwenen toen er troepen uit Greylingstad kwamen Onder de buitgemaakte zaken bevinden zich gewichtige papieren door den Duitschen consul te Durban naar Johannesburg verzonden Lord Kitchener seinde Zaterdag uit Pretoria De colonnes die naar het Oosten rokken bezetten Ermelo den 6n zjj ontmoetten slechts zwakken tegenstand vjftig Boeren gaven zich aan de Britsche colonne over Generaal Botha met 2000 man viel den morgen van den 6en bij Bothwell aan De vijand werd na een ernstigen strjjd teruggedreven Ben Boerengeneraal sneuvelde een tweede werd ernstig gewond twee veldkornets sneuvelden twintig lijken werden iu de banden der Eugeltchen achtergelaten vele Boeren werden zwaar gewond De Engelsche verliezen bedroegen 24 gesneuvelden en 63 gewonden Het schijnt dat De Wet ten zuiden van den weg naar Jagerafontein den spoorweg overtrekt in westelijke richting nadat h j er niet in heeft kunnen slagen de driften in do Oranje rivier ten oosten van Bethulie door te trekken Calvinia werd den 6en Februari door kolonel De Lisle bezet de vgand trok naar Kenhardt terug Het midden commando der Boeren Kruitzingers commando is ten Noorden van Aberdeen teruggedreven Te Bnrhan is bericht ontvangen dat biJ Vlaklaagte den dag na het incident van Vlakfontein de Boeren opnieuw een trein lieten ontsporen Een werktrein en een voorradentrein werden ook vernield in denzelfden omtrek Zoowel in Engeland als in bet buitenland Is de vraag gesteld welken invloed het overlijden van koningin Victoria en de troonsbestijging van Eduard Vil hebhen zal op den gang van zaken voornamelijk op den oorlog in Zuid Afrika FEVILLEIOK WU SKE €HT 44 At en toe kwamen de overige leden van het gezin in de kamer en verwijderden zich weder zonder dat de trouwe waohtster een teeken harer aanwezigheid had gegeven Langzaana liep de dag ten einde elk oogenblik rolde een rijtuig over het voorplein hetzij het bezoekers die hunne deelneming kwamen betuigen aanbracht of wegreed Justina ondervond al het weldadige der eenzramheid Het schoone dal was in schemering gehuld de trotsche Felsenburg op wiens hoogste torenspits de lange rouwrlag in breede golvingen door de avondkoelte bewogen werd de Felsenburg schitterde nog in de gloeiende stralen der scheidende zon toen de deur van de kamer zachtkens met dralende hand geopend werd In de post der deur vertoonde zich Justina herkende hem duidelijk Egon von Bcrnsdotf in zijne armen droeg hij iets dat omaluierd was het trok Justina s aandacht hoewel zij aan den vorm niet kon onderscheiden wat het was De jonge man was bleek de ontroering stond op zïjn aangezicht te lezen hij meende nadat hij de groote kamer oppervlakkig had rondgezien alleen te zijn bij een nabystaande tafel zette hij neder wat hij had medegebracht trad dicht voor het bed der doode Daar zg n in Engeland staatslieden die hoewel den dood der Koningin als een zeer ernstige en schokkende gebeurtenis beschouwende toch meSfn dat die op den loop der politiek geen invloed hebben zal dat koning Eduard zal voortgaan geheel en al de staatkunde te volgen die het kabinet Salisbury en vooral de heer Chamberlain hobbm aangegeven Men spreekt van de laatste woorden der stervende vorstin die haar wensch om vrede te sluiten zou hebben uitgesproken maar zoover in dat verhaal oeiiige waarheid is schijnt men toch in Engeland niet voornemens de regeeringastaatkunde daarnaar te wijzigen Ook het verhaal dat de Dnitsche keizer als vredesbronger of bemiddelaar zou willen optreden en dat hjj in zijn intiem verkeer met de leden der koninklijke familie de zaak der oeren zou hebben bepleit wordt tegengesproken Zooals de zaken thans staan wordt de politiek in Zuid Afrika alleen geïnflnenceerd door de gebeurtenissen in Zuid Afrika zelf Do Regeering is niet voornemens af te wijken van haar laatste gedachte De veldtocht tot een goed einde te brengen Een Engelsche staatkunde die dit niet zou wensohen is voor het oogenblik ondenkbaar Het kabinet beschouwt zich als de uitvoerder van den wil der parlementaire meerderheid die nog pas enkele maanden geleden gekozen werd op een pcagram waarvan da algeheele onderwerping der beide republieken een voornaam punt uitmaakte Men begint duidelijk te merken aan de Engelsche kranten dat men in Afrika staat voor een zeer moeilijke zaak De meedeeling van de Eegeering dat er nog eens 30 000 man naar Zuid Afrika zou gaan heeft de ongerustheid vermeerderd inplaats van verminderd en er wordt nu publiek over gesproken dat die zending en quantitatief en qualitatief van geringe waarde is Nn wjj onzen voorraad geregelde bereden troepen hebben uitgeput schrijft de Daily News en de yeomen ontevreden hebben gemaakt die trouw in het front gediend hebben nu trachten wiJ te elfder ure aan ons leger de noodige mohiliteit te geven door half geoefend versterkingen uit te zenden prachtige grondstof ongetwijfeld maar belachelijk ongeschikt in de gegeven omstandigheden om het hoofd te bieden aan een toestand die volgens de eigen bekentenis onzer Regeering zeer ernstig is Wanneer vroeger zoo iets geschreven werd zon de Times zijn opgevlogen en wraak hebben geroepen over zulk een taal en boog zich op eene knie naast haar neer Nog in twijfel of zij hare tegenwoordigheid zou kenbasj maken bemerkte Justina al ras dat het daarvoor te laat was j zij moest woorden vernemen wier bedoeling haar het hart van ontzetting deed kloppen Clara hoorde zij Enon zeggen heilig dierbaar wezen ik ken uw geheim uw brekend oog en eene inwendige stem hebben het mi verraden Hij legde de gevouwen banden op den zoom van haar gewaad en zweeg eenige oogenblikken Toen vervolgde hij met bevende stem wMoest ik zoo de liefde en de gastvrijheid mij bewezen vergelden Moest ik zoo mijn dank bewijzen aan mijn trouwen vriend uwen broeder Na eene poos snikte hij ten diepste geroerd Als het haar leven ook maar een uur verkortteM Daarop zweeg hij stond op droeg wat hij behoedzaam had medegebracht iets verder de kamer in liep zoo zacht hij kon naar de deur en terwijl hy de kamer verliet fluisterde hij het gelaat naar de doode gericht Ik kom straks terug Hoe verschrikt ook trachtte Justina bedaard te blijven door een zachten ruk aan het scheltekoord gewaarschuwd kwamen een paar vrouwelijke dienstboden om haar te helpen Clara op een doodbed te leggen Het bestond uit een houten raam dat met matrassen bekleed was en waaraan zeer gemakkelijk elke stand dien men wenschte gegeven kon worden Zacht legde Justina het meisje neder en vlijde haar als een slapend kind op hare zijde met het hoofdje gekeerd naar de open ruimte der kamer lag zij daar in stille rust zoo aantrekkelijk en schoon als leel4e zij Zelfó te midden Het groote blad brengt wol lof aan de goede bedoelingen van den nieuwen Minister van Oorlog Brodrick en zegt het beate te hopen van do plannen die hij in overleg mot Roberts den nieuwen opperbevelhehtl r heeft ontworpen maar voegt er bij dat het een fout zou wezen te onderstellen dat do overheden door het zonden van 30 000 man bereden troepen meerendeels ongeoefend alles gedaan hebben wat gedaan kon worden Niet alleen gaat de Times voort moeten die mannen spoedig uitgezonden worden maar zjj moeten ook behoorlek uitgerust en bereden worden van allerlei zijden verneemt men dat daaraan veel ontbreekt trots allo waarschuwingen van dezen oorlog dat toen vrijwilligers werden opgeroepen om de Kaapkolonie te verdedigen zadels en hoofdstellen en zelfs geweren niet in voldoend aantal voorhanden waren Wjj mogen hopen besluit de Times dat zulke geruchten ongegrond waren en dat geen krachten gespaard zjjn om Kitchener te voorzien van een bruikbare strijdmacht Wat die geweren betreft de correspondentVan do Daily Telegraph deelt mee dat toen men 8 Januari te Kaapstad zesduizend vrijwilligers had aangeworven men voorhen tezamen slechts 230 geweren had eo omdat aan het publiek te verbergen liet men de vrijwilligers maar steeds gymnastische oefeningen uitvoeren en marcheeren zonder fj MMiok R Tv iadA hoop dat in dien tusschentijd een schip met geweren mocht aankomen Daarop ontdekte men dat men slechtste beschikken had over 150 paarden deKaapsche Regeering heeft toen maar besloten de bereden infanterie per fiets te latenuitrokken De aanstaande opening van het parlement houdt de Engelsche pers druk bezig Niet in de eerste plaats om de verwachtingen die men van de zitting heeft Maar wol omdat voor het eerst na heel wat jaren de opening met groote plechtigheid gepaard zal gaan terwijl er bovendien nog wat anders moet zjn dan vroeger omdat er nu wat in bijna 100 jaren niet gebeurd is een koning en een koningin zjjn Eindelijk ivjn de deskundigen het nog niet eens over de vraag of de koning zoo lang hjj niet gekroond is de kroon mag dragen Over de zitting zelf verneemt men nog niet veel het is nog niet eens zeker of het kabinet niet op het laatste oogenblik wijzigingen zal ondergaan De Koning van Italië heeft zooals de ge van dezen droevigen arbeid kon Justina de gedachte aan Egon s vreemd gedrag niet uit het hoofd stellen het maakte haar gejaagd en hinderde haar in hare stille smart Op het oogenblik waarop zij gereed stond hare helpsters weder te ontslaan trad Graaf Waldcmar von Felsburg de kamer binnen en sprak zoo zacht als vreesde hij iemand te wekken of te storen Justina I volg mij Zal ik leeren mijn ongeluk te bevatten en te dragen dan moet gij bij mij zijn ik heb behoefte aan u Zijne eerste woorden zouden haar niet hebben kunnen nopen aan zijn verzoek te voldoen doch s Graven laatste woorden waren eene roepstem waaraan zij aan Clara denkende gehoor gaf Aan zijn arm verliet zij de kamer Vrouw Hubert had inmiddels met opzet zoo spoedig mogelijk eene andere kamer tot huiskamer ingericht Toen de Graaf met cijne schoonzuster binnenkwam verliet Egon von Bernsdorf de kamer Dit vreemd gedrag bracht Justina in verwarring een geregeld gesprek kwam niet op gang al deden beiden moeite om elkander op dreel te brengen Justina s vraag waar Angelica was werd beantwoord door de mededeeling dat zij naar huis was gereden doch morgen terugkwam De predikant en Marie maakten zich gereed om heen te gaan Gaat gij reeds vroeg de Graaf von Felsburg Het is tater dan gij denkt Graaf Waldemar antwoordde de predikant Hermann stond klaar hen naar huis te vergezellen Wanneer mogen wij u morgen ochtend ver woonte meebrengt den voorzitter der Kamer Villa en den president van den Senaat Cannizzan bij zich ontboden om over de crisis te spreken Hoewel Saracco verklaard hoeft geen nieuw Kabinet te willen v rmen acht men het toch wel mogeiyk dat hij met de wijziging van het Kabinet zal worden belast te meer daar men meent dat de stemmingen in de Kamer niet aanwijzen welke groep d r oppositie eigenlijk aaik het bewind moet komen Sonnino heeft weinig vooruitzichten men wil hem klaarblijkelijk niet De wensch om hem niet aan het bewind t zien gaf de zoo vreemdsoortige toenadering van rechter en linkerzijde bjj de stemming over de motieDaneo Een Kabinet nit de linkerzijde die slechts over 210 stemmen beschikken kan zou niet levensvatbaar ziJn De combinatie der verschillende groepen van de rechterzijde onder Di Eudini Sonnino en Prinetti is na de stemming van Woensdag niet meer mogelijk Reed wezen wjj er op dat het regeeren met een Parlement zoo verbrokkeld als het Italiaansche niet gemakkelijk is Men vindt er de navolgende groepen in democratische linkerzijde Giolitti Zanardelli 96 leden onafhankelijke linkerzijde Baceelli 40 leden Centrum en groep Sonnino 56 leden niterste rechterzijde en groep Prinetti 48 leden rechterzyde Di Eudini 38 leden constitntioneele radicalen 27 leden wm r listen 29 leden Republikeinen 24 leden Het moet een zonAerling Kabinet zijn dat hierin een meerderheid vinden kan Weigert Saracco beslist zijn Kabinet te hervormen dan zal waarschijnlijk de Kamerpresident Villa mot de vorming van het Ministerie worden belast Maar of bü slagen zal Verspreide Berichten Pkaskbuk De czaar heeft nn den minister president den heer Waldeck Ronssean die op het moment ongesteld is en eenige dagen zgn kamer zal moeten honden de orde van St StanislausNewski geschonken Koning Leopold van België is zichop het oogenblik weer eens aan t vertredente Parijs om de antomobielententoonstellingte bezoeken en een enkele tooneelvoorstelling De dameskleermakers hebben hun eischen nu ingewilligd gezien door een der grootste Parjjiche firma s en de vrouwelijke collega s der stakers sluiten zich in mimen getale bjj ben aan wachten f vroeg Graaf M aldemar wZoodra mijne bezigheden het mij toelaten Van weerskanten werd een hartelijk afscheid genomen de Graaf en zijne schoonzuster bleven alleen achter Na eenige oogenblikken zwijgens begon de Graaf von Felsburg Justina ik gevoel jnij ten innifjste verbonden aan den zoon van mijn vroegeron nend aan Egon von Bernsdorf Toen deze woorden geen antwoord uitlokten vervolgde hij op vertrou wel ijken toon Ik zie in hem een dierbaren zoon want ik heb de vaste overtuiging dat hij mijn onvergetelijk kind ten zeerste heelt liefgehad Anders is zijn vreemd gedrag niet te verklaren en zou ik niet kunnen begrijpen waarom hij er zoo slecht uitziet Zielesmart doet hem kwijnen hebt gij het niet bemerkt Justina verkeerde in niet geringe moeiehjkheid en wist niet wat zij op deze woorden moest antwoorden zij was vast besloten om Clara s geheim niet Ie verraden Clara had het aan niemand toevertrouwd dan aan hare tante en die zou het in haar hart begraven Het zwijgen waarbij Justina bleef volharden gaf eene andere richting aan Graat Walderaar s gedachten hij stond op blijkbaar om zijne eigene vertrekken op te zoeken Hij was zeer vermoeid en beloofde dus dat hij regelrecht derwaarts zou gaan zonder vooraf nog eens naar zijne lieve doode te gaan kijken Justina had nog enkele zaken te regelen toen zij gereed was repte zij zich weer naar de stille kamer om er bij hare onvergetelijke Clara de wacht te houden Wordt vtrvolffd