Goudsche Courant, dinsdag 12 februari 1901

s Middags feest ingericht door het gemeentebestuur Defilade van corporatiën in het Rïksmusenn waarheen het Kon echtpaar zicli in de Souden Koets zal begeven s Avond receptie ten Hove Voorstellingen en concerten in verschillende schouwburgen voor de deelnemers aan het huldebetoon langs den weg van intocht Donderdag 7 Maart s Middags 2 uur bezoek aan het Stedelijk Museum ter bezichtiging van de Indische Tentoonstelling 2 45 3 30 rijtoer door het versierd Amsterdam s Avonds 8 30 uur muziekuitvoering in het Concertgebouw Vrijdag 8 Maart s Morgens 11 16 uur bezoek aan sBiJkswerf s Middags 2 nar bizoek aan het Stadhuis s Middags 2 45 unr rijtoer s Avonds 8 15 uur gala voorstelling in den Stadsschouwburg s Avonds 8 30 9 30 unr vuurwerk op den Amstel Woensdag Donderdag en Vrijdag muziekuitvoeringen op de volgende plaatsen Amstelveld Westerpark Waterlooplein Sarphatipark Westerstraat Nieuwmarkt Kattenburg en Oosterpark Aan het Kon echtpaar zal door het cen traalcomité namens de ingezetenen een gouden gedenkpenning naar het ontwerp van den kunstenaar L Zijl worden aangeboden Een der lezers van Het N v d D schrijft aan dat blad H M Emma Koningin der Nederlanden geboren 2 Aug 1858 trad In het huwelijk 9 Januari 1879 en was dus 20 jaar 5 maanden en 7 dagen H M Wilhelmina Koningin der Nederlanden geboren 31 Aug 1880 treedt in het huwelijk 7 Februari 1901 en is dus oud 20 jaar 5 maanden en 7 dagen Zoodat moeder en dochter jnist even oud zich in den echt hebben begeven r Men schrijft uit Rotterdam aan de Tel Het gaat met Willem van Zuijlen den laatsten tjjd allesbehalve naar wensch Zaterdagavond heeft hij aan zijne familieleden verzocht hem zoo min mogelijk te bezoeken en hem alleen te laten Des middags had en consult plaats tusschen professor Nolen uit Leiden en dr Nolen nit Rotterdam Van eene reis van H M de Koningin en Z K H prins Hendrik der Nederlanden naar buitenlandsche residenties waarvan in buitenen binnenlandsche bladen b j geruchte is gesproken is naar wiJ vernemen niets hoegenaamd bekend Omtrent de candidatunr van minister Cremer verneemt Kennemerland uit zeer vertrouwbare bron dat de heer Cremer aanvankelijk niet voornemens was eenige candidatunr te aanvaarden omdat voor hem in de toekomst de vereeniging van de werkzaamheden als minister van Icoloniën met die van Kamerlid onvereenigbaar bljft Door den B0TTIB0AX 90ÜDA tIm nn H 0 1 4S 18 88 1 B4 ll Sl 11 4B 18 10 M 8 14 fff 48 f f 1 B8 8 08 11 58 19 08 18 91 1 09 8 00 8 3S IT 8 87 8 7 05 T B9 8 81 89 f 48 f 1 01 58 f 10 08 f f S 4 4 08 4 84 07 18 48 S 14 7 08 7 8 S 80 8 48 9 47 10 0 lO U U Milhitlji tn 1 C af eu to W fou Ut 8 84 00 9 8 10 08 10 1 noltotl If lui l ip ku Ut imknl wwla M Bolluaaili ifoor X Iilr ppli OODDA DEH HAAS TU ra 10 1 10 11 88 18 18 I8 l 18 88 1 B8 8 81 8 48 4 1 11 11 f f 1 10 f f f f f 11 88 f 1 81 fff 11 J8 f f 1 8B ff 10 48 11 41 18 0 1 4 18 6B 1 40 8 80 8 48 4 15 4 4B 10 18 10 49 11 83 6 4 0 81 7 S ll 1 10 00 10 8 11 11 11 87 IB a 4 7 B7 g 88 8 49 10 H g 5 88 04 7 08 7 15 T 8 5 M lO U 11 8B 11 85 1 1 80 8 0 8 7 4 0 4 5 4 87 5 8 8 7J 1 7 17 8 8 110 0 Voorburg 5 98 Si Z io 88 Z Z IM 4 S 8 43 10 11 Zoete m Z g B 58 i 5 11 B4 10 88 Z nh Mo 08 j i 5 5 5 1 M 7 0B 7 81 S O 8 88 8 45 I0 S8 10 59 lïjui itol toJJ li L M H ó ik to h 11 1 X lU f Bni t I IU l lk w e O D U A A H S T C R D A M ri in loud 39 8 11 8 8S 9 98 lO iO 10 59 11 011 10 8 88 8 8B 07 4 48 5 19 i SS 8 48 9 61 10 19 10 87 11 08 Alut W 8 01 8 58 9 18 10 10 11 04 18 48 19 87 I B7 8 St II 4 67 B i 8 03 44 SB 10 3 11 08 11 69 Am t 0 8 1 9 1a 9 87 10 86 11 1 1 09 1 10 9 18 9 40 4 8 U 6 4B 8 i9 10 to ll U 18 14 bU t U A U l ait U 1 vlunri B 18 00 18 97 8 15 S 18 4 88 t B8 80 7 10 7 9 8 88 7 J 8 40 S S 11 7 S8 18 88 1 09 9 18 1 41 B 04 8 80 7 00 7 B4 8 09 M 8 10 14 10 59 11 18 11 84 10 14 10 49 11 47 iMt O SI 7 15 8 10 l 13 9lll lilt S7 18 1 8 81 S IO S 9t 4 4i 8 11 8 81 7 0 8 10 8I Imi W 8 84 4 1 80 8 85 8 41 SO 48 11 90 11 49 l Ot 8 40 a SS 8 49 B Ot 8 88 88 7 85 8 85 10 0 Houd 7 01 7 81 8 18 l 8 10 18 10 84 1S 1 1 88 8 88 4 18 4 84 8 47 7 11 7 4 8 0 18 11 88 I 88 7 47 8 99 90 10 0 lO BB 11 88 U Oi 1 49 8 0 4 4 48 5 4 7 00 7 O Ol 5 10 5 10 4 07 44 8 0 97 1 99 11 65 11 87 J JJ Z Z 1 Z li Z Z o 7M Bjo M 7 ImI uTj 18 11 18 61 1 40 8 5 4 4 5 80 1 7 84 T 4I 10 07 IC I 1149 Durr cBLAiiD Tegen den Tgltienden dezer wordt van sociaal democratische zpe te Berljjn een monstermeeting georganiseerd tegen de verliooging der graanrechten Geoot Brittahkii De mijnwerkers van Middel en Oo t Lathian hebben besloten op te komen tegen de loonsTermindering van een shilling per dag waartoe de Schotsche mjn eigenaren besloten zgn De werklieden oordeelen dat een dusdanige loonsverlaging door de kolenprijzen niet gerechtvaardigd is en een zestig i zeventig duizend man dreigen met ataking De gemeenteraad van Cardiö looft ter bestrgding van de pest vier pence 20 ets nit voor elke rat die ten gemeentehnizo bezorgd wordt De troonopvolger heeft reeds weder een kleine wandeling gemaakt en bulletinsaangaande zgn toestand worden niet meer uitgegeven Te Dundee zjjn dertien gevallen van pokkon voorgekomen en twee te Coastbridge OOSTENEIJK HONQAKIJE Ex koning Uilan lijdt te Weenen aan influenza gecompliceerd met pnenmonie Zijn toestand is ernstig olschoon niet hopeloos VEBBSKiaDS States Door het wetgevende lichaam van den staat NewYork is een wet aangenomen waarbij de uitgevers en de directeuren van bladen verplicht worden voor hnn uitgaven grootere letters te gebruiken dan nn het geval is Er wordt een bepaalde maat opgegeven Deze wet is geprovoceerd door de opmerking van deskundige zijde dat de oogen der Newyorkers dooreengenomen steeds slechter worden als een gevolg van de kleine letters in de kranten BINNENLAND HET KONINKLIJK ECHTPAA B TE AM8TEEDAM Het centraal comité uit de hoofdcommissie van ingezetenen voor de leestelijke ontvangst van H M de Koningin en Z K H Prins Hendrik der Nederlanden te Amsterdam heeft thans het programma voor de feestelijkheden definitief als volgt vastgesteld Dinsdag 5 Maart 9 10 uur s morgens Feestgave aan ongeveer 83 000 kinderen der lagere scholen 11 30 uur Aankomst van het Kon echtpaar aan het station Weesperpoort Plechtige intocht Huldebetoon van corporatiën langs den weg van intocht 8 Middags cout van gelukwensching ten Hove s Avonds groote algemeene illuminatie rijtoer van het Kon echtpaar door de geïllumineerde stad Woensdag 6 Maart RotterdAm Beur B 46 Rott8rd m D P f otterdun M 4 48 B 0 07 7 18 Cpelle 4 68 6 41 Kituwerkerk B Ol 5 B1 Moordncht B U 04 aoud B ir 10 8 7 8 8 04 d AllM 1 8 Hu Mtt UImM 8 87 8 41 8 B 9 08 14 0S l 7 1 7 88 7 5a 7 B8 Souda ZeieDh Moaro 8oatermwr Zag Voorburg Hig i 07 84 7 4B 8 18 II 8 7 04 8 18 8 B8 9 8 B IO 5 8B 5 49 8 09 boud Oudov Woard Ctnokl Utroohl Wo ril n Oudflw Goida 9 30 uur s morgens Aubade op den Dam door ongeveer 20Ö0 zangers leden van verschillende Zangvereenigingen onder directie van den heer Ant Thierie algemeenen aandrang heeft hij zijn aanvankelijk plan laten varen vooral ook om de groote eenstemmigheid die bj de aanwboden candidatunr openbaar werd Voor em mandaat van enkele maanden is het geopperd bezwaar met overwegend en zou misschien een verkiezingsstrijd in het district zijner inwoning op een ongelegen oogenblik worden voorkomen Daardoor zonden de krachten kunnen worden gespaard voor den strjd die in Juni moet plaats hebben Bg een eventueel slagen van den Minister zal het streven van het Kamerlid Cremer eenvoudig niet anderszijn dan zooveel mogelgk afwerken van aanhangige en dringende voorstellen In de centrale vergadering der antirevolutionaire kiesvereenigingen Donderdagavond te Velsen gehouden is besloten geen candidaat te stellen noch een der beide candidaten te steunen en de kiezers geheel vrjj te laten De heer Passtoors is de candidaat der katholieken DE KKLISGEVANGEN BOEBEN Het Damescomité voor Boeren Krijgsgevangen te Middelburg ontving 31 Jannari brieven van den consul generaal der Nederlanden den heer W J WiUiams te St Helena waarin dank wordt gebracht voor de groote bezending goederen ter waarde van f 1000 die 22 October door het comité ten behoeve der krijgsgevangen naar St Helena werd gezonden Tevens vermeld de heer Williams de goede ontvangst der 5 kisten en der 50 p St die uit naam van het Middelb Comité door Mevr Koopmans te Kaapstad naar de krijgsgevangenen te St Helena werden gezonden De uitdeeling van den inhoud der kisten schrijft de heer Williams heeft plaats gevonden onder toezicht van den WelEerw heer ds Louw terwijl de 50 p st ten behoeve der krijgsgevangenen ter hand gesteld werden aan den krijsgevangen kapitein H V C Veraélewel de Witt Hamer Het comité ontving tevens 31 Januari een schrijven van genoemden heer De Witt Hamer waarin aan deze gevers dank wordt gebracht en vermeld wordt aan welke artikelen de krijgsgevangenen het meest behoefte hebben Het verhoogde mij zeer schrgft de heer De Witt Hamer 1 Januari dat u tevreden zijt met mijne handelwijze om eene tentoonstelling te hebben georganiseerd waarvan de werking zich nog steeds doet gevoelen in het bestellen van voorwerpen van kunst en smaak door krijgsgev te vervaardigen om kort te wezen kan ik u verder mededeelen dat de gezonden suiker en koffie onmiddelijk na aankomst in het kamp door de commissie van uitdeeling gedistribueerd werden Kleedingstukken vonden hun weg bij de meest behoeftigen voor zooverre wj in staat zijn die naar waarheid te ontdekken Schoolbehoeften werden overhandigd aan den heer Te Boekhorst die het hoofd der schoolinstelling in het kamp is en de rest diende als prijzen in eene in verband met den Kerstboom ep 25 Dec gehouden tombola 4 50 B S5 B 08 6 18 f 8 87 B 88 B BB 8 8S 10 97 11 08 10 58 8 48 11 01 S B9 U SS 11 4 1 ü vraagt mg waaraan wjj behoefte hebbeo Zooals ik steeds antwoordt op die vraag moet ik opgeven tabak Het is steeds mgn doel om de krijgsgevangenen zooveel mogelgk hun lot te doen vergeten Dit doel streef ik na door ze in de gelegenheid te stellen om te werken en nn heeft ds Louw een werkelgk lumineus idéé geopperd Z WelEerw stelt zich voor een soort van ambachtsschool in het kamp te stichten waar schoenen en kleederen gemaakt kunnen worden door en voor krijgsgevangenen die arbeiden willen kunnen opgeleid worden tot schoenmaker of snijder Aan n richt ik bet verzoek tot het inrichten der kleedermakerij De ruim 100 st nit Holland gezonden pantalons zjJn op verre na met voldoende Kan u een of moer rollen stevig goed voor pantalons zenden b v zwart pilow is het te veel wanneer ik be Jel om eene kleermakers naaimachine knoopen zwart en wit garen voeringgoed naalden en vingerhoeden een weinig was en wat meer uoodig is voor eene eenvoudige kleermakerij Mag ik u verder beleefd verzoeken om te zenden 12 schaakspelen ten behoeve van de schaakclubs f Dan wat muziek voor viool piano en zang Meerstemmige Uedereu en comische voordrachten die dienst kunnen doen in de gezellige muzikale avonden in Nnt en Vermaak De heer De Witt Hamer vraagt verder voor generaal Cronjé eenig geld tabak versnaperingen etc Wat eene drukte hebt a en uwe medeleden met al dat werk ten onzeu behoeve en wenschte ik gaarne in staat tezgnzalks dnideliik te kunnen maken aan den krügagevangen Boer opdat hg er volkomen besef van zonde krijgen hoe vooral de vrouwen in Nederland begaan met hun lot geld tgd noch moeite ontzien tot het verlichten onzer gevangenschap Wat kunnen ziJ doen om te toonen dat zij dit alles op prijs stellen t Ds Loaw heeft hen bg den Kerstboom toegesproken en hen medegedeeld aan wie zij dat feest en die Kerstgaven verschuldigd waren en hen den plicht van dankbaarheid in herinnering gebracht In hunne gebeden herdenken zij zeker de goedheid hnn betoond Veroorloof mij namens mijne mede krijgsgevangenen ü onzen hartelgken dank te betnigen en u en uwe medeleden Gods besten zegen toe te wenscheu met den pas aangevangen jaarkring Het comité ontving tevens een schrgven van 28 December van dr J D Koster krijgsgevangene te Ceylon waarin zeer gevraagd wordt om sigaren in blik verpakt en Hollandsche Kaas Ook ontving het comité een schrijvenvan 9 Januari van Mevr Koopmans de Wet te Kaapstad die o a voor de vrouwen vraagt zwarte stof voor kleeren katoen of wol maar geen dikke wol allen zijn hier in de rouw en zwart goed is zeer welkom Verder vraagt mevr Koopmans schoenen kindergoed van wit katoen niet te dik voor heele kleine kinderen en pas geboren kinderen Och schrijft zij als men hier geen geloot heeft dat bergen verzet dan is het wel bedroevend maar miJn moed rgst bjj het verdriet Hartelgk dank aan u en alle vrienden God zegen u allen 8 48 ts 10 08 B 10 08 10 17 10 8 10 84 8 01 8 88 9 17 BS 8 18 M 8 14 t Z 8 88 t = 8 48 8 S8C 4I 10 1 Nog werd door tusschenkomst van den heer mr O Vissering te Amsterdam namens de commissie gevormd voor de hulde aan de nagedachtenis van generaal Joubert eene gift geschonken aan het Dames comité van 1 902 50 met verzoek om besteed te worden ten behoeve der Boerenkrggsgevangen on tevens ontving het comité 30 Januari van den heer Henri Eochefort redacteur van llntransigeant te Parij en bedrag van 1100 francs met verzoek deze som aan de Fransche krijgsgevangenen te St Heleaa te willen doen toekomen Het comité hartelijk dankzeggende voor deze milde gaven meldt dat de gift geschonken door de Commissie te Amsterdam ten behoeve der Boerenkrggsgevangenen zal besteed worden terwijl de gift van Henri Eochefort onmiddelijk naar de Fransche krijgsgevangenen te St Helena wordt overgemaakt Het comité g arne de goedereu door mevr Koopmans en door de krijgsgevangenen te St Helena en Ceylon gewenscht vragende meldt dat de eerstvolgende verzendingen voor de krjjgsgevangeneoi naar St Helena Ceylon en Simonstad en voor de vrouwen en kinderen naar Kaapstad 14 21 en 30 Februari van uit Amsterdam vertrekken De goederen moeten gezonden worden onder het merk M C met opgave van den inhoud en met vermelding van plaats van bestemming aan de cargadoors expediteurs De Vries Co De Euiterkade 100 Amsterdam Vracht en onkosten komen voor rekening van het comité Dankend erkennen wjj nog dat wij door vriendeljke medewerking van diverse Dnitsche Comité s zeer veel steun van daar ontvangen door het bekend maken in de Duitsche dagbladen van het doel en de werking van ons Comité en ontvingen wiJ reeds daardoor tal van goederen ilEJ U J I II X Gemengde Berichten De jongeheer O nit Voorburg die Zaterdagmiddag 2 uur bij de flésschenfabriek buiten Delft op de tram wilde stappen viel met het ongelukkig gevolg at zgn rechterbeen werd afgesneden D C De rechtbank te Haarlem heeft den heer W notaris te Z veroordeeld tot een boete Tan f 60 omdat hg voor de personeels belasting een derde dienstbode niet aangaf bewerende dat zij slechts schoonmaakster was Op aansporing van den heer A De Volder van Noorden oud ontvanger van Middelburg thans secretaris dier gemeente worden pogingen aangewend om ook voor de gemeenteontvangers evenals indertijd voor Rjjks ambtenaren bg het stellen van zekerheid tegenover den Staat is tot stand gekomen namel k de zoogenaamde borgtochteuwet een betere regeling van de borgtochten te verkrijgen wat zoowel in het belang van deze ambtenaren als in dat der gemeenten mogelijk en zeer wenscheIjjk wordt geacht STADSNIEUWS GOUDA 11 Fobmari 1901 Hebben wij in ons vorig nummer reeds het een en ander gezegd over de uitvoering vaffl de Korporaals Gymnastiek en Schermvmeeuiging Excelsior op Vrgdagavoud iulde zaal Kunstmin tot ons leedïrezen verzuimden wg mede te doelen dat door hu officieren van het batallou een lauwerkrans werd aangeboden aan de Vereeniging Bg het binnentreden der zaal op Zaterdagavond zagen wij ter zijde van het toonoel deze krans opgehangen en bemerkten toen ons verznim De uitvoering zelve viel even als den Torigen avond zeer in den geest en de acteurs speelden veel vrijer dan den vorigen avond dat de schets ten goede kwam Het is moeilgk te zeggen wien het best ons be viel het spel van Nurko Nadel van Amstel van Haken en Jorissen zij allen hebben aanspraak op onze waardeering wiJ hopen hen meermalen te zien optreden De overige actenrs stonden hen waardig ter zpe De verschillende staaf oefeningen en standen werden weder onberispelijk gegeven De colonne geweer en partg schermen werd accnraat en flink afgewerkt Het meeste succes hadden vooral de militaire standen en niet het minste het gedeelte dat Na den slag voorstelde met apotheose De apotheose na afloop van de tooueelschets lokte een langdurig applaus nit en meer dan eens werd het scherm omhoog gehaald De beide voordrachten droegen niet woilüg bü het publiek in een goede stemming te brengen menigen gullen lach werdhierbg geuit Een woord van dank moge niet achterwege blijven en wel aan de dames die bg de apotheoses dienst deden verder aan het eere lid den heer van Staveren die de apotheoses bad ontworpen en den regisieur voor hetgeen hg heeft verricht Wij wenschen Ercelsior geluk met het behaalde succes een volle zaal zal steeds hun deel zjjn De hier gevestigde Zondagsschool Vereeniging Laat de Kinderen tot mg komen bad het genoegen ter gelegenheid van het huwelijk van H M de Koningin met Z H Hertog Hendrik aA eiken leerling een fraai boekje tot aandenken aan die hengelgke gebeurtenis nit te reiken en bovendien een klein zakje bruidsuikers Dankbaar en opgetogen verlieten de kleinen de Zondagsschool Het onderwijzend personeel door milde giften in staat gesteld deze verrassing aan het groote getal kinderen te bereiden betuigd zijnen hartelgken dank aan allen die daartoe hebben bijgedragen Beroepen hg de Ned Herv Kerk te Franeker L A van Langeraad te Lekkerkerk eu Zuidbroek MARKTBERICHT Steenkolen en Cokes Lancashire De markt vertoont een groote vastheid op t papier en vertoont eene schijnbare vastheid Volgende week zal er eene vergadering te Londen gehouden worden van kolenmijnbezitters en mijnwerkers nit Lancashire Yorkshire en de Midlands ten einde te beslissen of de tegenwoordige loonen die nu 60 pCt boven die van 1888 staan bg de te verwachten kolenprgzen kunnen gehandhaafd blijven De werklieden hebben pas onlangs de laatste vruchten genoten van de jongste schikking en zij zullen moeten bedenken dat de kolenprjjzen de laatste twee jaren plotseling met groote sprongen steeg De meesten zijn overtuigd dat de dagen der tegenwoordige prgzen geteld ziJn en nu zoekenden naar besparing op de loonataat voor dat zij tot hun uiterste prijsverlaging overgaan Durham en Northumberland De handel is stil en sommige kolenmijnen kunnen moeilgk voldoende afzet vinden De daling der prijzen gaat voort De beste Durham gaskolen doen nn 10 sh 6 d tot 12 sh vrij aan boord de ton Een of twee gunstig gelegen mijnen vragen meer Bunker kool 9 sh 6 d tot 10 sh v a b oen groote daling dus op de loopende prijzen Northumberland stoomkolen 11 sh 6 d tot 11 sh 9 d Steam smals 5 sh 6 d tot 5 sh 9 d de ton v a b Best Durham export coke 18 sh tot 19 sh de ton v a b Hongoon cokes 15 sh tot 16 sh de ton aan de Fleside ovens Gascokes onveranderd 365 Staats ïoterij Se Oaase Trekking van Maandag 11 februari N 2788 ƒ 100 000 No eni 6000 No S2903 141114 19325 eo 90 6i ieder 1000 No 8 2 25 4899 on 1 19 ieder 400 No 11614 1SS62 en 187SS ieder 200 No 396 1097 1680 2939 S6S5 1629S 15881 en 11S28 ieder 100 Frijnen van 70 1 1890 4281 6879 9917 12878 163B9 17710 14 1 48 4421 91 48 18960 O 17987 99 68 4516 69 9 77 laOSÏ 15461 81 323 2000 481 7008 10016 13124 166BS 182S3 433 Dl 4 91 7206 10167 13276 98 i8316 671 2148 98 7385 77 13 94 16617 4S 614 23 8 6067 9J 1027 18164 75 8 24 64 8100 7589 86 68 15778 1 548 43 2769 5289 768 10331 1SB94 15810 18875 743 2840 97 7724 66 18659 11903 18980 881 2900 5480 7S27 10553 13888 49 19032 979 8112 78 8080 10645 14361 16038 19162 8 46 6636 8106 10704 77 1617 1 222 1080 3231 5628 79 43 18882 16834 69 58 84 38 8323 U08S 11351 37 lOUO 1105 3343 89 67 U 14I5S 41 19906 18 3494 32S 8472 US82 14659 5 21 43 8592 41 8697 11524 U697 16387 35 1218 8660 6970 871i 79 14760 16633 77 60 3798 6053 8871 U 38 16032 18786 20057 1806 38 O 6221 90n 18148 68 16813 20 85 1480 84 8360 78 84 66 22 10803 1806 3967 61 9218 12272 69 920 7 79 81 77 14 12318 93 17061 304 8 17 98 180 7 12424 15112 17107 2066Ï 6 4009 76 9861 13U1 43 17484 78 1883 38 6615 79 12618 1533S 80 3001 37 89 84 9558 12716 54 176i7 20904 45 4101 VERSCHEIDENHEID De N E Ct deelt het volgende aardige voorval mede Die Hollanders kunnen toch beschameld doen zoo provinciaal Verbeeld n daar zat in een groot Haagsch café een Fransch teekenaar die kalm aan zijn tafeltje schetsen maakte van het bruiloftsgedoe in de volle zaal om het echte van Hollandsche feestvreugde te typeeren in zgn invloedrijk blad j en toen begonnen er dadelijk aan zoo n middentafel af te spreken dat dit niet mocht en er werden kelners geroepen om den artist te verbieden ZiJ verkozen niet uitgeteekend te worden En dat maakte alle menschen op den kalmen werker attent en zoowaar daar kwamen zjj in massas aangeloopen loerend om hem heen met schimpend lachende gezichten en z j namen zijn teekenvellen op en gingen die kritiseeren en het werd voller in den kring totdat de leuke buitenlander heel niet boos zijn hoed afnam en daarmee rondging voor deze exposition involontaire nog al wat dubbeltjes ophaalde bg de beduuste lui en daar kalmpjes een flesch champagne voor bestelde Toen dropen die lastige menschen verbluft af en de teekenaar dronk tor eore der verloofden Nleavve Parapliiies Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Heeren gevoerd en ongevoerd en verder vele NOUVEAUTjS S A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telepltaon Mo Si beurs va i Amslerdain Vckrs Slotkri ny 98 93 81 9311 93 1001 88 8311 4 66 961 9611 96 löl e 571 927 3ï A l 10 841 900 91 9 6S1 436 103 204 1641 9 4 8 ÏEBK NlMELAHD Gort Ned W 8 2 V dilo dito dllc 3 dito dito dito 3 HosSiE Obl Gondl 1881 93 4 iTALll Xnaohruvingl8 8 81 5 Oosim Obl in papier 1868 5 dito in iilverl888 5 POKTVQAL Obl mot coupon 8 dito ticket 8 67 138 1101 90 291 10 324 2351 T 55 181V 7V RnsUKD Obl Binnenl 1804 41 J dilo Oecons 1880 4 dito bij Bolbg 1889 4 dito bü Hop 1880 90 4 dito in goud leen 1883 dito dito dito 1884 5 Spas Ferpet lehuld 1881 4 Tdiiiij Gepr Oour leen 1890 4 Geo leening Mrie D Ge o leenin aerie O ZoiDlrx Hp V oblg 1898 6 UBilOQ Ob iit Seh 1890 VENEZüst Obl 4 onbep 1881 VVSTXBDAH Obligation 1895 3 HonEUiAV Steil leeu 1894 3 N D N Afr H ndela aand ArandBb Tab M Certificaten DeliHaatBohappg dito Arn Hypotheekb paodbr 4V Cull Mi der Vontenl aand 1 Or Hypotheekb pandbr 4V 1 Nttderlandsche bauk aand Ned HandelmaatMh dito N W k Pac Hyp b pandbr 3 BotL Hypothealib pandbr 4i i Utr Hypotheekb dito 4V j OoBTXNB üiOBt Hong bank aand BuBL Hypotheekbank pandb 5 Ahikika Equt hy potb pandb 4 Maiir L G Fr Lien oert 6 NlD Holl 8Vl loofl 100 114 1417 52 105 74 104V 37 I 9V 48 S3 160 810 108 101 9911 100 117 117 7 7 y a v Zuid Ilal Spwmij A H obl 8 PoL K Warachau Weenen aand Buil Gr Ru dito dito Line Col Ie hyp O 5 ClHlDi Can South Chert a nd Vis o Ball fc Na lo h d o O Amsterd Omnibna MJj aand K K Oo l B Cr l880 8 plHII BUd Madrid 3 18 8 Nro Vet Bei Avb Spoel eert OPRUIMING der EESTEEEENDE MANTELS COSTUMES Blousen Peigiioir § eu Pelterijen Tot veel verminderde prgzen D SAMSOM Veemarkt te Rotterdam Maandag ii Februari 1901 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer pnj I len waren voor ie kwaliteit 33 2e kwal 31 3e kwaliteit a8 cent per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 31 jde kwaliteit aS 3de kwaliteit 36 cent per hall Kl Vette Varkens redel aanvoer iste kwaliteit 34 ade kwaliteit 23 3de kwaliteit 31 cent per half Kilo Schapen redelijk aangavoerd De handel was voor vet vee vette kalveren en schapen prijshoudend varkens hooger in prijs AüVËKTEfVTIEN V De Heer en Mevrouw MAX M SCHILTE RüïOEBS geven kennis van de geboorte hunner Dochter JOANNA Delft 9 Februari 1901 Phoeniïstraat 22 Opentare Aanbesteding BUEGEMEESTEK en WETHOUDERS van GOUDA lUllen den 26 FEBRUAEI a s des u m 9 uur op het Raadhuis aanbesteden 1 de binnen en buitenverfwerken aan verschillende gemeentegebouwen 3 het vernieuwen der houtbestrating Langen Tiendeweg Bestekkeu op het Stadserf ter inzage Inlichtingen geeft de waars gemeenteBouwmeester Gevestigd te Gouda AETSiCiBOFFW Genees Heel en Verlosknndige De geneeskunde volgens de Homoeopatische methode Spreekuren nader aan te kondigen Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor do levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS Toor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desverlangd met bijlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 L VA DBAI BËftG Slage r TIEilDEWEG D 73 EEESTE KWALITEIT RUNDVLEESCH Concurreerende Prgzen BIEFSTUK 55 ct per 5 Ods Aanbevelend A V D BERG TIENDEWEG D 73 Wlenw onoverlroflen Prof Dr Liebera welbekend iixw xBAcaT iiiizaa Ullni eeht met Pabrlakimirk tot voortdnrende radicale en sekere genezing van alle zeltfl de meest hardnekkige zenuwtukten vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftgd Totale genezing van elke zwakte Bleek lüoht Benauwdheid Hootdpjju Migraine Hartklopping Maagpijn slechte spgsvertering Onvermogen Impotenz PoUntione enz Uitvoerige prospectussen l rflspcr leicli 8 1 t i Si dubbele floscU 61 OentraalDepSl Matth r d Vegto Zaltbommol Depots M Cléban Co Eottordam F Happel s Gravenhage T llalmmani do Jong J C2n Rotterdam WoUf It Ca Oouda on bii alle drogisten