Goudsche Courant, woensdag 13 februari 1901

en plechtigheden medewerking hebben verleend Vad De dagbladen zijn in staat gesteld de beildronken mede te deelen die op bet bnweIgksmaal Tan Hare Majesteit de Koningin ctjn oitgebracht Uire Majesteit de Koningin Moeder sprak als vol 0p dezen voor ons allen zoo gewichtigen dag is het Wj een voorrecht te weten dat ik niet alleen voldoe aan de behoeite mijns harten maar de gevoelens vertolk van U allen en van duizenden en duizenden in Ons vaderland in de koloniën en daar bniten indien ik U voorstel de Koningin en Hertog Hendrik van harte gelok te wenschen met den band heden door hen gesloten Qod geve dat dit huwelgk gelukkig moge zijn en dat het onder Gods zegen een gelukkigen invloed moge hebben op de toekomst van ons geliefd vaderland Vol vertrouwen sta ik mjjn kind al aan den man barer kenze ik weet dat Hertog Hendrik nn Prins der Nederlanden deelen zal in de lielde die bet getrouwe Nederlandsche volk der Koningin en Mij toedraagt dat Uw steun ook hem niet zal ontbreken Die overtuiging geelt mij kracht in dit voor mij gelukkig maar moeielijk oogenblik Ik stel u voor met mij te drinken op het geluk der Jonggehuwden God geve Hun alles wat ons hart bun toebidt Gods zegen ruste in de ruimste mate op bun huwelijk tot gelnk van vaderland en vorstenhuis Het antwoord van Z K H Prins Hendrik der Nederlanden luidt vertaald uit het Duitscb als volgt Ik dank Uwe Majesteit ook namens de Koningin voor de hartelijke woorden die Uwe Majesteit tot ons heelt gericht Die woorden hebben een diepen indruk op ons gemaakt zij zullen mjj tot richtsnoer strekken voor mijn toekomstig leven Het is mï ook eene behoeite des harten mijnen oprechten dank uit te spreken voor de ontvangst die miJ ten deel viel en de liefde waarmede ik ben opgenomen geworden Het zal mijn ernstig streven zijn mij deze liefde waardig te toonen opdat ik eenigermate zoude mogen deelen in de liefde van bet Nederlandsche volk voor zijne Koningin Thans in bet Nederlandsch overgaande sprak de prins Ik stel u voor uwe beste wenschen te vereenigen met de mijne voor bet gelnk en het welzön van Hare Majesteit de KoninginMoeder De groothertog van Mecklenburg Sobwerin gaf als hoofd van het vorstelijk huis van Mecklenburg Schwerin zijne hooge ingenomenheid met het heden gesloten huwelijkte kennen en verklaarde dat het Mecklenburgsclie vorstenhuis het zeer waardeerde thans met het beroemde Huis van Oranje verbonden te worden Hj stelde een drOnk in op het Huis van Oranje De dronk van Z K H prins Albert van Pruisen in het Duitscb uitgebracht luidt vertaald als volgt In naam van Zijne Majesteit den Dnitschen Keizer begroet ik het hooge Schtpaar Hare Majesteit Koningin Wilhelraina en Zijne Koninklijke Hoogheid den prins der Nederlanden Moge Gods zegen rusten op hen en op Ulrecte Spoorwegverbindingen met QVUDA Wioterdienst 1900 AangevangeD 1 October TUd vai Greeiwieb GOODA ROTTlRnAMïiw Ter 11 99 11 18 li BS 1 17 1 18 8 80 8 41 4 89 4 E4 S l 18 7 17 I I 1 I 01 f 11 19 1 U f I 8 8t 10 80 11 10 t 1 17 I 8 18 8 41 f 10 87 i 10 B6 11 88 11 80 11 34 1J 1 88 8 11 4 08 8 17 5 4 S 38 7 47 8 07 8 S0 8 88 9 8S 10 80 10 41 11 01 11 41 11 18 1 8 B 1 4B I 11 81 I 11 9B f 1 I O B 80 7 B7 11 48 V küma U m U UuM Bxtw kijWUlw ƒ Op dua tnin lyn Zondiff Hundtf gn Dinidag ndttgwlw ratourWljetUa Toor d 8a H varkryglMir tegen eikeles mektprije 3 Hollandieke Spoet L E tra iHpplement bewjja 1 iUeen DiMd lf M J I 10 11 9 48 10 31 S 4 7 18 7 44 8 14 8 U 8 88 1 14 ie 9 10 11 10 4 11 M 1 f 8 14 10 19 T 8B 8 81 8 88 9 08 9 14 9 88 9 B7 10 88 11 01 11 09 Qoad Moordrecht yieawerkerk Oipelle aotterdOlt H RottaMamD F KaClerdam B B Bi 7 11 door 7 18 7 18 7 81 8 1B 7 44 8 40 8 B0 8 87 9 06 3 9 4B lOJB 0 t l l 08 t 9 19 8 09 8 84 9 08 E0TTIRDAM 80UD4 Tiee nm 1 48 1 54 1 36 1 14 46 1 58 I 1 03 1 09 8 09 1 3S 11 30 11 38 7 88 I 4S f r 8 88 4 41 10 8 07 7 18 4 B1 1 41 8 01 8 B1 B U 6 04 B 17 8 10 6 18 7 8 Botterdun Beun Rotterdua D F Aotterdun U Oapaüa Nlouwerkork Uoordnokt Bond B 41 6 04 7 4 8 84 7 01 7 16 8 10 8 41 9 47 10 09 lO lB 11 91 8 04 8 84 9 00 9 89 10 08 10 19 i Allen Ie e 8e Uiiee extre betdea Iteultatleü op iea leop ku liet fenkeiil werdea H Hellmdeeke epoer L tüit eapplememtkenije e de OompegMle der Wego lili 80I1DA DEN e 9 It 9 11 10 00 10 19 10 89 11 81 11 18 11 16 11 58 I 5S 1 11 11 11 f l l 11 11 1 11 1 11 86 f r B I 10 41 11 41 11 01 11 4B U BB 1 40 1 10 1 48 5 49 6 11 7 9 10 18 10 48 11 19 8 01 8 19 9 17 9 B8 8 18 8 14 U 8 88 P = 8 48 8 56 9 44 10 19 8 37 8 41 8 BS 9 01 9 149 08 9 19 7 16 7 18 7 88 7 58 7 88 Goudt ZoTeDh Moero SootermMrZeg Voorborg Hig I 9 49 6 1 B 6 49 7 57 10 46 11 11 11 B7 10 18 O O t U A A USTIEDAH jAt eera 9oud 6 S9 8 11 B SS 9 18 10 10 10 59 11 08 1 10 1 88 8 88 4 07 4 48 B 19 k 16 8 48 8 81 10 19 10 87 11 08 Amit W 8 01 8 B8 9 81 lO LO 11 04 11 48 11 17 1 57 8 1B 4 18 4 67 B S 6 03 6 44 9 8B 10 8 11 08 11 B9 AmiLG 8 19 9 18 9 37 10 15 11 1 1 OS 1 10 I U 8 40 4 17 5 1 B 4B 6 8 9 18 10 kO 11 16 11 14 a 9 89 ff 8 80 7 10 7 38 7 1B 6 11 7 33 6 30 7 00 7 B4 8 08 O l D A U r £ K O U 1 ea ene 10 14 10 B8 11 00 11 37 I IB 3 11 4 81 11 16 1 31 11 14 l 9 10 14 10 48 11 47 U M 1 09 8 118 5 4 5 04 i 1 10 6 S4 7 i 8 16 8 07 8 l 1 48 8 M 6 08 7 04 8 18 8 61 9 89 1 B8 Üondi Ondew Wawd UtlMht liut 0 6 82 7 15 8 10 8 6 0 13 9 31 Anui W 84 8 47 7 80 S lk 8 41 9 80 9 48 11 80 11 41 1 0 t tO 8 18 8 49 8 01 6 18 6 8 7 15 8 1B 10 06 lond 7 0 7 318 189 199 89 10 1810 841I 11J 1 8 98 4 18 4 84 47 7 18 7 84 8 09 9 11 11 11 6 18 6 81 7 47 8 88 9 80 10 1 10 85 11 38 11 01 1 48 8 08 8 19 4 11 4 48 8 41 t li 7 00 7 58 9 01 1 35 lO OB 10 46 8 07 6 44 8 09 9 87 10 88 11 55 18 87 4 1S 7 84 9 18 11 07 8J I 17 10 41 1 85 4 81 9 88 8 41 J08 71 8 80 8 0 8 BB 10 B 11 1M 11 ll Bl 18 S 40 8 84 4 4 B l jl 6 1 7 14 7 41 8 18 9 89 10 07 10 18 11 11 Utracht Woerdea Ouda Goida hun huwelijk in lengte van dagen moge de heden gesloten verbintenis aan beide Huizen geluk aanbrengen en Nederland tot heil wezen Uwe Majesteit weet dat mijn doorluchtige heer en meester steeds warm deelneemt in alles wat Uwe Majesteit wedervaart De Keizer beeft deze oprechte en hartelijke deelneming opnieuw willen betoonen door mij op te dragen om hem op dit groote feest te vertegenwoordigen Zijne Majesteit waardeert als een kostbaar erfstuk zijner voorvaderen den band die tnsBchen de twee aangrenzende landen in den loop der tgden is ontstaan waarop de geschiedenis haren onnitwischbaren stempel heelt gedrukt Nog onlangs beeft de Keizer en Koning op den gedenkdag van het tweehonderdjarig bestaan van het Prnisiscbe koninkrijk aanleiding gevonden om zijne marine voor altijd er aan te herinneren dat eens de Nederlandsche marine hare leermeesteres was en overal leven de herinneringen voort aan den hechten band die eenmaal Brandenburg en Oranje te zamen vqrbond en die thans na twee en een halve eeuw nog tronw wordt bewaard Met den wensch dat deze oude betrekkingen ook in de toekomst steeds mogen voortduren tot heil en zegen van beide buizen en landen hef ik mijn glas op en roep ik als vertegenwoordiger van Zijne Majesteit den Dditschen Keizer nit Hoch die Niederlande Ten slotte bracht Hare Majesteit de Ko ninginMoeder mede namens Hare majesteit de Koningin in bet Fransch een dronk uit op al de familieleden en vrienden die bS gelegenheid van bet hooge huwelijk waren overgekomen Hieraan verbond Hare Majesteit eene dankbetuiging aan al de Soevereinen die zich bij deze gelegenheid badden laten vertegenwoordigen en eindigde met meer bijzonder de gezondheid in te stellen van de Moeder van den prins de Groot Hertogin Marie van Mecklenburg In jPlancius te Amsterdam sprak mr P I Troelstra gisteravond over het standpunt der vakbeweging in Nederland Twee gebreken zeide spr kleven die beweging aon lo Zij is zich niet bewust van bet standpunt dat zij tegenover de onderdeelen der arbeidersbeweging inneemt 2o De invloed der organisaties en de leiding der vakbeweging in t algemeen is te gering om een duurzame en vruchtbare organisatie in Nederland mogelijk te maken Spreker betoogde nn aan de hand der geschiedenis van de vakbeweging in het buitenland en ons eigen land die van den Frieschen volksbond dat de neutraMtoit de dood was van de beweging Nn is deze sociale bond opgegaan in den socialistischen bond dezelfde etrijd dunrt echter voort in de vakbeweging maar spreker is overtuigd dat aan de verdeeldheid tusscbon de vakbeweging en de politieke beweging spoedig een eind zal komen Er is meer te doen dan een strijd tegen patroons om hooger loon want de loonregeling ia een onderdeel van de politieke beweging daar bet een quaestie is van wetgeving en niet van patroons 9 40 9 48 10 18 11 81 11 41 itlO 10 16 10 38 11 51 U 0 11 81 9 1S 9 47 1 89 3J ff Hij concludeerde dat nit de vakbeweging oen algemeener de politieke arbeidersbeweging is voortgekomen H j zette de drie vormen waarin de arbeidersbeweging voor komt niteen n l de arbeiders coöperatie de vakbeweging en de politieke arbeidersbeweging waarbij breedvoerig de licht en schaduwzijden van elk afzonderlijk werden aangetoond De verhoudingen van die drie vormen nagaande kwam spr tot de conclusie dat die drie naast elkaar moesten gaan omdat zij in aard wezen en doel niet van elkaar verschillen Bij de bespreking van het geschilpunt tusschen de politieke beweging en de vakbeweging releveerde hg dat de eerste kleur moest bekennen en de laatste niet Maar de neutraliteit van deze laatste is slechts betrekkelijk beide bewegingen hebben hetzelfde doel betzelfde belang zoodat ze van zelf naast elkaar gaan de vakbeweging kan dus niet buiten de politieke arbeidersbeweging Spreker heelt over die neutraliteit der vakbeweging een afzonderlijke stadie gemaakt en kort gezegd is tot de overtuiging gekomen dat zuivere neutraliteit in de vakbeweging onmogelgk is en dat de politiek er niet kan worden geweerd Verschillende sprekers kwamen in debat Medegedeeld werd dat Keimpe Hogerhuis Zondag aanwezig zal zijn op de vergadering in Planeius waar mr Troelstra zijn rede zal voortzetten Gemeng de Berichten De Hooge Baad ontsloeg van rechtsvervolging den slager die buiten bet openbaar slachthnis te Groningen had geslacht daar de verordening verplichtende tot slachten uitsluitend in het gemeentelijk abattoir in strijd is met de Hinderwet 4 89 4 4T 4 34 5 18 4 44 4 B1 5 11 8 07 5 18 5 41 1 41 8 48 4 03 1 06 4 08 A A 6 eiee reree 8 48 4 19 4 B0 8 18 B Ol 8 18 B 87 4 15 4 45 B 8i B BB 11 08 8 16 10 87 10 5 S 8 43 11 01 8 59 1 S1 11 46 In het begin van September van het vorige jaar had een telegrambesteller te Amsterdam zekeren A het ongeluk met ziJn tijwiel een leelijken val te doen De gevolgen van dien val waren zeer ernstig hij moest naar hnis gebracht worden en kwam niet weer op z in verhaal Hy was en bleef geheel versuft zijn geheugen was geheel weg HiJ kon niet meer geregeld denkeu en wist zich niets meer te herinneren Dat duurde zoo weken en weken Steeds zat hjj maar in zgne woning in de Dapperstraat voor zicb nit te staren onbewust van hetgeen er om hem heen gebeurde Zijn collega s kwamen hem af en toe eens opzoeken maar hg erkende ze ternauwernood De dokters zagen het geval hopeloos in s mans vrouw en zijne aardige jonge kinderen trenrden dag aan dag over het in droevige geval Eergisteren was de ongelukkige man jarig een trenrige dag in deze omstandigheden Maar Zaterdag is er als t ware een wonder geschied In den vroegen morgen toen de man nog lusteloos en als verdoofd te bed lag was zjjne vrouw in de huiskamer met de kachel bezig Plotseling schoot de kacbelpijp los viel en verbrijzelde een glazen stolp van een klokje Het gaf een geweldigen slag en op betzelfde oogenblik opgeschrikt door het geraas vloog de zieke het bed uit en riep met een krachtige heldere stem zijn gewone stem van vroeger wat gebeurt bier Maar bet merkwaardigst is dat de man sedert dat oogenblik weer geheel de oude is Hij kan zich weer tot in de kleinste bijzonderbeden alles berinneren wat er op den dag kort voor bet ongeluk gebeurde zelfs nog welk telegram hg te bestellen had maar van hetgeen er na dien tjjd gebeurdis daarvan beeft hjj niet de minste herinnering Zijne gedachten zgn op bet oogenblikvan z jn val blijven stilstaan en gaan nuweer goregeld verder even alsof bij al dievijf maanden in een diepen slaap had g legen Hij zal nu waarschijnlijk weer zgn dienst kunnen hervatten aan het telegraafkantoor waar dit hoogst merkwaardig geval natuurlijk druk besproken wordt N V d D De jongeheer O nit Voorburg wien Zaterdag nabij Oelft door de stoomtram een been werd afgereden is reeds des avondi in het gesticht Bethel overleden Zondagnamiddag is te Delft uit een sloot in bet plantsoen opgehaald bet Igk van de 83 jarige wed van den B vermoedelijk bg het houtsprokkeleu voorover gevallen Bij Jekaterinoslaf in Busland reed een landbouwer met zgn wagen over de ateppen naar hnis toen hiJ een vrouw ontmoette die dik in allerlei kleeren en lappen was gestoken en een builend kind op den arm droeg De vronw smeekte den voerman haar met baar kleine op te nemen daar zij van vermoeienis niet verder kon De medelgdende boer was daar dadelijk toe bereid de vrouw klom met haar kind achter in den wagen Onder het rijden draaide de Voerman zich eens om en bemerkte tot zgn schrik dat van onder den doek die de vrouw om haar kin droeg een vlok baardhaar te voorscbgn kwam Aanstonds begrijpende dat hg met een vermomden bandiet te maken had liet hjj als bg ongeluk zgn zweep vallen en verzocht zijn passagier de zweep even op te rapen daar hg zijn paarden niet durfde loslaten De gewaande vrouw sprong morrend van den wagen maar onmiddellijk begon de boer de paarden zoo hard met de leidsels te ranselen dat zy in galop voortvlogen en de bandiet ze voor t nakgken had Onder weg stiet de boer nog op een paar verdacht uitziende kerels die op den kameraad van daar even schenen te wachten maar toen zg hem niet op den wagen zagen dezen ongemoeid lieten passeeren Toen de boer bg zgn thuiskomst het kind dat nn zoo stil als een mnisje was nader bekeek zag bg dat hy een groote pop voor zich bad die van binnen kon opgewonden worden en dan het gehuil van een kind nabootste Volgens de Javabode is door den as sistentresident te Batavia een onderzoek ingesteld naar het aandeel van den gezagvoerder van een Fransch stoomschip in de desertie van eenige Europeesche militairen die naar beweerd wordt met zyn medewerking naar Singapore ontkomen zgn 9 11 8 17 f 6 17 6 19 7 0B 7 B9 8 S1 1 3 6 46 If H f 6 88 9 86 9 46 8 53 10 01 9 58 10 Q8 10 17 10 19 10 34 Den Un Januari nam de knokkelkoorts nog steeds toe maar daarna is volgens de Soer Ct in t algemeen genomen in den toestand verbetering gekomen Het grootste deel der aangetasten is geleideiyk hersteld en nieuwe gevallen doen zich minder voor Als de regens wat krachtiger vallen zal deze bezoeking wel voorgoed verdwgnen Naar het Centrum mededeelt heelt de knokkelkoorts zich ook te Djokja aangemeld aldaar overgebracht door twee personen komende van Soerabaja Voor zoover bekend bleef het voorloopig bij deze beide gevallen In bet Soor HbL van 12 Januari lezen wii nog De heorschende koortsen woeden tnaus ook al hevig onder het personeel van bet residentiekantoor Kwamen de regens maar goed door dan zonden wg van de lastige ziekte spoedig verlost zgn De Indische geneeskundige dienst heeft uit Nederland ontvangen een in Italië uitgevonden en bereide medicgn die anti anopheles heet en moet worden toegediend aan patiënten die aan malaria Igden Ér schgnt van de zyde van het departement van Koloniën een proef met deze obat te zgn bevolen maar zegt de Loc door de faculteit wordt er weinig succes van verwacht Een paar maanden geleden zegt de Javabode van half Januari zgn de luitenant T Camerling te Batavia en zgn echtgenoote slachtoffers van een garnalenvergiftiging geworden De gevolgen daarvan verplichtten hen eerst te Soekaboemi herstel van gezondheid te gaan zoeken Dit heeft ook niet mogen baten zoodat nu een verlof naar Europa door de behandelende geneesheeren noodig is verklaard De Loc bepleit de oprichting van een reservekader bg het Nederl Ind leger voornamelgk met het oog op het toenemende gebrek aan Europeesch kader Dit gebrek zegt schrgver zal zich in een strgd met een buitenlandschen vijand meer dan ooit doen gevoelen reden om reeds in vredestgd maatregelen te treffen daarin te voorzien Volgens de Javabode zal het Javaveem over het algeloopeu boekjaar lOpCt dividend nitkeeren Het plunderen door de troepen der beschaafde mogendheden wordt naar het schgnt te Pejcing ongehinderd voortgezet Onlangs werd ontdekt dat enkele Boedbatempels gouden daken hadden waarop de soldaten aan het werk togen en de pannen stalen Tot hun teleurstelling bleek dat deze slechts verguld waren maar ze brachten toch tien dollar per stuk op De Engelschen bieden nn drie groote afgodsbeelden te koop aan Deze zgn geheel van koper zwaar verguld en wegen twee ton elk Kleinere afgodsbeelden worden eiken dag verkocht Een moerd die veel overeenkomst heeft met dien te Arlon op den gouverneur van Luxemburg gepleegd bracht Vrgdag Antwerpen in ontsteltenis De commissaris aan den hulppost van politie in de Anneesenstraat P Vermeiren een man van 52 jaar is door een ontslagen agent lafhartig vermoord Van Tichelt zoo heat de moordenaar was wegens slofheid in den dienst en zgn zonderlinge gedragingen door den commissaris eenige dagen geleden ontslagen s Morgens kwamen beiden elkaar op straat tegen Van Tichelt liep met Vermeiren mede en ging met hem het politiebureel binnen Op het oogenblik dat de commissaris de deur van de wachtkamer opentrok schoot Van Tichelt die achter hem aan liep hem met een revolver in den rug Vermeiren viel met een zwaren slag dood neder Zgn agenten schoten toe en overmeesterden den dader na een korten tegenstand De brand in de naphthabewaarplaatsen te Bakoe is bedwongen Verbrand zgn tien buizen en vyf magazgnen waar 33 millioen pond naphtha was opgeHagen De schade wordt begroot op 6 000 0 roebel Negen lyken zgn verkoold gevonden 150 personen bekwamen brandwonden Van hen ign reeds zes bezweken Ongeveer 100 personen die naar den brand waren komen zien worden vermist Zg zgn waarschgnlgk omgekomen Er worden pogingen gedaan om de van alles beroofde bevolking huisvesting te geven Het opruimingswerk van de puinhoopon is met spoed ter hand genomen De Botterdamsche rechtbank heelt den heibaas T H Sprayt wiens heistelling bg een werk aan den s Gravendgkwal te Botterdam in zoodanigen toestand was dat zg door bet breken van bet zg derde been omviel waardoor de grondwerker Montgeert gevaarlijk gewond en diens 17 jarige zoon verpletterd werd tot een maand hechtenis veroordeeld Er gaan waarschgnlgk weer twee zeer belangrgke Van Dyck s naar Berlgn twee stukken lüt de Peel verzameling die bg de veiling samen 21 250 guineas opbrachten d w z meer dan 305 000 gulden Het zgn twee stukken uit Van Dgck s jongen tgd toen hg pas in Italië was men houdt ze voor portretten van Bartolommee Qinstiniani en zgn vronw bg wie Van Dyck te Genua logeerde vroeger gingen ie door voor ledenvan de geslachte B lbi of Spinola Do groote exodus zegt de Daily Telegraph die dit bericht brengt van beroemde schildergen naar het buitenland wordt steeds sterker en de nieuwe wereld concurreert tegenwoordig met de oude Voor deze stukken is nu bet Berlgnsche museum dat langzamerhand een der rgkste der wereld wordt in onderhandeling met den kunstkooper die ze op de veiling Peel kocht Uit alle deelen van Italië komen berichten van zwaren sneeuwval De telegraphische gemeenschap met Verona is afgesneden Bergano is in duisternis gedompeld ten gevolge der verbreking van de electrische geleidingen Milaan ligt dik onder de sneeuw te Gastel Nuova ligt het witte kleed een halven meter hoog STADSNIEUWS GOUDA 12 Februari laOl Willem van Zuylen ook by onze Stadgenooten als talentvol tooneelspeler en voordrager bekend is Zondagavond te half 12 overleden Hg is niet and geworden In April zon hg eerst 53 jaar worden en toch had hg reeds vóór eenige jaren zgn 40 jarigen tooneeljubilenm gevierd Donderdag 31 Jannari is Willem van Zuylen het laatst voor t publiek opgetreden en wel met zyn voordrachten te Warmenhuizen s Nachts logeerde hg bg een vriend en den volgende dag kwam hy ongesteld thuis Hg meende kou te hebben gevat want hg was op een open wagen naar Alkmaar gereden sAvotfds te half tien ging hg met zware koorts te bed en sedert is hg blgven liggen Meestentgds was hg glende maar in heldere oogenblikken zei hg dat het nu I nit met hem was dat t heel lief was van zgn familie en den dokter om hem nog te spreken van beterschap maar hg voelde t best met eenige dagen zou hg sterven Verleden Vrgdag was hg weer goed bij kennii hg liet enkelen zijner beste vrienden en van zyn naaste familieleden roepen om afscheid te nemen Zondag was een dag van worstelen met den dood en s avonds te kwart vóór twaalf is hg overleden Ook in zgn doodstrgd trachtte hy nog een paar maal te spreken tot zyn zorgzame echtgenoote en zgn trouwe dochter die vele jaren de steun is geweest van haar vader door met zoo groote liefde het bestier en de zorgen en de drukte van administratie waarmee het leven van een vermaard tooneelspeler is omgeven zooveel mogelgk van hem over te nemen en die ook nu in deze laatste tien ziektedagen met haar moeder bgna voortdurend aan zgn bed is geweest om zyn Igden te verlichten De geneesheer dr Nolen verklaarde dat van Znylen reeds geruimen tgd lydende was aan nierziekte waaraan ook de herhaalde instortingen van den laatsten tgd geweten moeten worden Ook prof Nolen wien van Znylen steeds zoo dankbaar is geweest voor zgn adviezen by vorige ernstige ziekten is Zaterdag den patiënt nog komen bezoeken Dit sterfgeval is niet alleen een groot verlies voor de kunst Wie ingewgd waren in zgn intiemere leven weten dat zeer velen in van Zuylen verloren hebben een onmisbaren milden steun een oprecht en steeds hulpvaardig vriend En in heel het land maar vooral in Botterdam zullen honderden en honderden met weemoed het overiyden vernemen van dezen ook buiten het tooneel zoo beminneiyk jovialeu man die geen voet kon verzetten in Rotterdam of hg werd gegroet en toegeroepen met een blik van barteIgke i rstandhonding Want er was zeker geen man meer algemeen bekend bg t volk vooral meer populair dan Willem van Znylen Voorloopig is bepaald dat Willem van Zuylen Donderdagmiddag te 12 uur op Crooswgk wordt begraven Bg Kon Besl zyn voor den tgd va drie jaren gedetacheerd bg de landmacht in West Indië de kapitein L W C G van der Garden van het 3e en de le lnit G C Grofe van het 4e regiment infanterie De afdeeling Gouda der S D A P heelt als candidaat voor de Tweede Kamer gekozen den heer Hugenholtz van Haarlem Beroepen bg de Ned Herv Kerk te Ouderkerk a d IJsel H Visscher te Dellt Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 13 Februari 1901 Vette Ossen en Koeien jpsede aanvoer prij£en £ waren voor ie kwaliteit 33 ae kwal 30 3e kwaliteit 37 cent per half Kilo Magere ossen melkvee en vaarkoeien goed aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 30 ide kwaliteit 38 3ae kwaliteit 36 cent per halt KI Stieren goed aangevoerd Handel in vet vee en vaarkoeien traag melkvee duur Vette kalveren pTijsboudend Stieren minder ia prijs üleavvc Parapliiie § Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Hoeren gevoerd en ongevoerd en verder vele NOUVEAGÏJi S A VAN os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA TelephuvH Mo 3i Iteurs van Amslerdam Vrkrs Slotkrs 81 ei 9811 93 93 98 1001 88 8811 88 Vi 83 V MVlB 6B 961 6 961 101 B71 67 98 iBl 10 34 V 900 91 681 435 6S1 109 904 IB4 9 188 1101 90 991 1144 10 884 9S5l 100 BB 86 161 97 10 Vl 100 114 1417 BS 105 76 74 104 87 s Vi 8 l 1 48 e BS 160 910 108 108 91 100 1171 117 101 84 11 EBB flDlELAHD Oart Ned W 8 1 Vi dito dito dltc 8 dito dito dito 8 HoKO a Obl Gondl 1881 98 4 lTALa lD9ohrgTiQg 1869 81 B Ooniin Obl in papier 1868 8 dito in iil erl868 8 PoaTOftAL Obl met coupon 8 dito ticket 8 UniuilD Obl Blnnenl 1894 4 dito OeoooB 1880 4 dito Ui aoths 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 8pasj Perpet cUuld 1881 4 TtmillJ Qepr Conr leen 1800 4 Geo leening sctio D Gecleemn aerteC ÜDIDAri Ep T oblg 189 11 Mliloo Ub it Sch 1890 8 VlKCElliLi Obl 4 onhep 1881 V n UAH Obligitien 189B 3 ItoniiuiAll Sted Ueu 1894 8 K I N Afr HindelBï mnd Anndsb Tab Hg Oertifioten Deli Maatsohsppü dito I Arn Uypotheekb pandbr 41 Cult Mij derVoreteQl aand i Or Hypotbeekb pandbr 4Vi Nederlttndii he baak aand Ned Handalmaateoh nito N W k Pao Hyp b pandbr 8 i Rott Hyiiotbeekb pandbr 4i Vu Hypotlieekb dito 4V 1 ponsNii Ot t Hong bank aand iKuBL Hypotheekbank paodb B WuiuKa Equt hy poth panilb 4 I Haiw L O Fr Libn rert 6 Nsp lloll IJ Spoor w Mij aand Hg tol Kip r St Sp aand I Ked lud Spoonreg m aand i Ked Zuid Air Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 luui Spoorol 1881 89 A Eobl S Zaid Ital Spwmij A H obl 3 PoVN Wareotiau Weeuea aand itn Ftr Hu Spw Mij l obl 4 llal isobe iito aaid Faeiowa dito aand 6 lV4ug nombr dito aand 3 Knrak Cii Azov Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 IHERIKA Cent Fiic Sp Mg obl 6 Ohio Si North W pr Cr aami dito dito Win 9t Peter obl 1 Denrer b Rio Gr Spm eert T a lUiooiB Central obl in goud 4 j LouisT Na hTilli Oer y aand Mexico N Spw Mij Ie byp a O Misa Kantas t 4pCt prei aand N Yotk Ontasio k West aand Penn dto Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Paul Minn k Manit obl Uo Pao Hoof lijn ob ig 6 dito dito Lino Col le hyp O B OaNADA Can South Gbert T aand Im C Ballir Si Na lo h d o 0 imaterd Omnibna Mij aand i OPRUIiMING der EESTEKEENDE Mantels costumes BIOM§en Peignoirs en Pelterijen Tot veel verminderde prijien D SAMSOM VERSCHEIDENHEID De aangename verrassing van denNederlandschen prjjswinner De New York Herald verhaalt dat de heer Boele van Heosbroek te s Gravenhage de winner van dan door het blad uitgeschreven prjis voor de beste vertaling van Jean Kamean s gedicht in het Nederlandsch zeer verbaasd was toen hg het nieuws vernam HU ging Zaterdagmorgen naar zün bureau en werd onverwacht gefeliciteerd Hö was den geheelen wedstrp btjna vergeten De heer Boele vertelt dat hjj op een morgen de Herald had gevonden onder oude papieren in zy n kantoor hg las het gedicht en vertaalde het in de hooi doch met weinig verwachting den prjj te winnen 365 Staats loteriJ Ba Klaase Trekking ran Dinsdag 18 Februari No f611 on 19i94 ieder ƒ 1000 No 68 6 99 99B4 UB 6 on IB8S3 ieder lOO No 8425 11915 180 8 en 17 IB ieder 900 No 8 60 6091 7176 789 8864 12794 13899 en 17117 ieder 100 Priiaeo Bli7l 81 670B 8S09 S8S7 09 61t0 iU 6233 87 7 985 76 30 481 86 619 48 65 96 729 93 989 89 lul 8 9 1879 1477 89 1687 1761 66 96 1849 1913 BO 3021 98 3103 2417 2627 51 2756 9M5 UlOO 84 3S0J 3420 79 3674 SUBS 54 4041 4116 18 97 47 4 04 11 12 90 4619 4SIBII 88 B006 lb 5162 05 5363 5897 5485 5612 67 15091 18648 16110 1 634 39 187l 3 16 71 18809 71 67 16383 8i 16492 04 165311 1 980 16 03 19216 4 19316 167 3 86 9 19684 I68I16 86 17044 19741 1711a 90 88 19868 92 10027 1727 20119 17302 65 50 78 17 0 20304 17718 10 96 73 17897 90481 18186 8218249 91 73 20629 1S406 83 97 30643 18608 97 46 208 O an 70 I181S 13841 92 81 1134 139 3 85 86 11616 14238 6305 6B17 18 14310 6 45 8813 6 6 78 99 67 88 11698 14429 11889 14619 11963 33 70 88 7002 8046 7114 62 7225 9128 89 70 73S4 9331 74 2 9738 7593 69 7615 89B8 7743 67 49 10041 BB 10187 77 0 10216 73 19 7886 78 963 10314 68 10670 92 1088S 80B6 11029 8104 111115 8207 11809 19068 14738 12198 14883 19 3 34 12333 16025 1260B 1612 12707 68 22 91 6 16206 96 11 13811 28 12908 1BS77 13141 164110 8 16680 13268 83 1339S 84 1 433 15613 68 19 18580 15778 13736 161118 18840 15044 etond 16810 m i 16801 6e Klasse ISo Mat 70 Burgerlijke Btand GEBOHEN 8 Febr Adrianns ouders P Eietveld en B van Hoeschoten 9 Adri ana Maria ouders J van der Valk en M S van der Maas Boel ouders J Idsinga en E van der Vliet Lambertus Petrus ouders J H Brink en J de Iong 10 Berthns ouders F B Scholten en E de Vroom Willem Pieter ouders H J Bulthuis en P Verkaaik 11 Elisabeth Helena ouders C de Jong en H van Bnnren OVERLEDEN 10 Febr G Schmidt 65 j 11 K P van Dam 9 m J Nederhof 70 j AI VEKTEf TIEN EËN GENEESMIDDEL VOOR ASTHHA D R SCHIFFMANN S Middel tegen Asthma geeft onmiddelgke verlichting zeUs bg de hevigste aanvallen en geneest waar andere middelen lalen Verkrijgbaar bij A Wollf Gouda in pakjes van l SO en a 3 75 Spelling Vereniging AM GOUDA EN OMSTREKEN OP Vrijdag 15 Februari s avonds om § unr io de Zaal van de ReQnie Oosthaven Spreker Hl IIB VRIKS Schoolhoofd te Enschede Onderw Het Belang van SpellingVereenvoudiging voor de Lagere School en het Onderwlja in t algetneen Gelegenheid tot gedachtenwisseling en debat N B Toegang voor ieder vrij De Sekretaris 3 H VAN DEN BOSCH Teloplioonnet Gouda Abonnement i + 0 per jaar voor per ceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net ia aangesloten aan het Egks Intercommunaalbnreau Op 1 November 119 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMAHKT