Goudsche Courant, donderdag 14 februari 1901

39ste Jaargang Donderdag 14 Februari 1001 No 84S7 ternL mimm courant DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelefooB Ho M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd I lefa a o t De üitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN ADYEETMTIM in aUe Couranteii worden aangenomen door het Advertentie Bureau van A BiflNRNii ZOON Druk van A BRINKMAN Zn Goud re Huur of Te Koop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande praclitige Fakhuizon gelegen te Gonda aan de Tnrtoingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 aebroedersSTEEUSMA Bloemisten Torrsiogel 77 en 78 Struik en Starnrosen OP BOTTKL PRAOHTWAAR steeds voorhanden Bloemen uil t Zuiden TKLEPH No lU FEANSCEE STOOMVEEVEEIJ IK eheiuische WisscheriJ 11 OPPEIHEIMËK 19 KruUkade Botterdam Otbrevetecrd door Z M den Koning der Belgen BoofddepAt voor GOUDA de Heet A VAN OlSa Az dpecialiteit voor het ttootnen en verven van 11e Heerenen Dameigarderoben alsook al e Kindergoederen Speciale inrichting voor het toomon van plncbe manteU veeren hont ent Gordgnen tafelkleeden eni worden naar dt nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetig gestoomd of geverfd worden onschsdelnk voor de getondlteid volgens staal bewerkt A VAN M BERG Sla gei TIEMDEWGG 73 EERSTE KWALITEIT RUNDVLEESCH Cononrreerende Prijzen BIEFSTUK 55 et per 5 Ons Aanbevelend A V D BERG TIENDEWEG D 73 Tluirry i Wo dwbtlira 9 in do geheele wereld bekend on geroemd OnoTortroffen middel tegen slla II o r 1 1 L o n K L e T e r t Maagziekten eni luwendig zoowel ftia ook uitwendig in bijna lUe ziektegerallen met goed Kovolg Jniu te wenden Prijs per flacon fl 1 per post 1 lis TUiny i Wtadinalf beiit een alsnog ouKektade geneeskracht en heiUame werking Maakt meestal elke p nlgke nn gevaarvolle operatie geheet Oferbodi Met doKo zalf werd een UJttar oud voorons neeslltk rehouden beeiiKezwel en onlanKs eeu bijna sa jaar kHiikerlUden icenezeu Urenitt gonezmg ea vewachting der pijnen bij wx aden piiUtekingen en Tan allerlei aard Pr a per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Dep8t voor Nederland Apotheker HENUI S4HiDKK8 KokinS Ameterdam Vm geen depAt i beiUtllv men direct un die SehutUDapothek d M k THIKKKY in Pngndi bel Uohitwli Üeiterreich Oeliere proapcetui te ontbitileii bij bet Ceatrial DepAt benden Rokm S Auiterdam PalB Expcllcr CD 2 to £ Dtttic Jitx wordt dit middd mT V IM i ita p julJllnle i wT vis 5S loh t T rtoaJb aid no pi w ys p f m d vertonwan W Utt Standaard Hypotheekbank MaatschappelUk Kapitaal EENMILLIOËN GULDEN rnnei a Kt B B C CACTBTO UB m B CS USI En De Bank verstrekt op zeer billijke voorwaarden geU op eerête h gpotlieek en geeft onder controle van het Slgemeen MdmlnlMtrtttte en i ruUkantoor te UotterOam en 4 U Pi KiUUBiiCriCm uil Coopons 1 Jannari en 1 Juli Correspondenten voor Gooda de Heeren M J OGIEE Co £ wij 3srïa 3srr EiL j i Eisr = B Kort orerztcht nzer Prüaoourant SHERRIES Pale en Gold Dry van af t 16 50 per 12 fless 2 EOODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 S MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH la Torin 1 50 flesch J BODEGA CHAMPAGNE 1 75 S S COGISAC 4 f 1 75 f 2 25 t 2 75 i 26 1 3 75 en 5 S SCOTCH WHISKY 2 25 C Q § Per Fl Per Ank 45 Fl I ff CB S tf LISTEAC t U 65 Nto l 27 75 vS S iJ CHATEAU VALROSE 0 75 31 S S 2 St ESTEPHE 0 85 36 f ü Z St EMILION 1894 1 42 J 2 PAOILLAC 1893 1 25 53 S S 2 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 85 5 O SADTEENE 1 2 SS g 3 ZELTINGER Moezel 0 90 87 50 JQ B BOURGOGNE 1 10 47 B iz g w De flesschen zijn in de prjzenbogreien en worden 43 ets per Btuk ternggenomen Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar bij pnnff wfrw ïf fTrHlf lTI TI Mat Eere DIptoma en Ooud Bekrooiuia PRAEPARATEN VAN De flrma T CREBAIS Gouda E Diiina l arnrhA demaeitkracbUgeenvaraterkendiKmA Wtpiteeenfwakti 4 t VgU l A l ai y liy Jij ii ie e 1 ol 5enen gebrek aan eeUuat alecb S apuavertering zenuwboofdpUn ter veraterkiag na ziekte of kraambed koorta en hare gevol en Bl QUINA LaROCHE FERRUOINSUX in het bijionder tegen Bloedgebrtk Bleekiuobt P kwalen van Krltiaohen leeft d eai Vifkrligbaar in flacona tL f 1 90 en 1 L FitAl f or a A voadaaam versierkend aangenaamy n imaak voordagelijkiehgeb uöt a ivvl vooral voor kinderen wakken en kllerachtlge geatellen eer aan te bevelen Als geaeeakiaohtl e draiüc bij atoomlaaen der apljaverterlngaorganen en dlarrbée ook voor niJEelingen en kleine kinderen Pri s per bu n K t 1 70 a J Kgr 0 90 t ïi Kgr O BO Chamllcli lU 1lfCltjlf pt Spedaal voor Kindervoeding In buaien 1 Kgr 0 eO uWera inCIK8 UIK Cr fi f q dq ner O M A AQ hma icySlfpff Atl Het ro ken eener halve Cigarette li voldoende ter bettri atnmd VylgarCtlCn ji j e tuvlgata i vaUen van Aathma e f t 0 80 en 0 60 I Tamarinde Bonbons KL rX clSS W Toor kinderen bewïjien de Tamarinde Bonbons van KK AEl EI lEN HO M beUnp iikc dienster P daar de Yorm yoor het kind b ecr Ujk en de smack aangenaam u I rij per doosje 0 90 en O BO j a1lT11Sllr aGif11piC alcem n erkend tU het BESTE huismiddel 0 l lll tK raailllCS i J Hoest Verkoudheid en Keelpljn het U ëcn slymoploisend en verzachtend middel t U Ui tnemen Dieid uitsluitend in Q flwchjes verkrijgbaar Pnjs ƒ 0 20 per flesch jc Th fraêpa etm mm KRAEPKLIER HOtM to Z iet a AM ¥ t w ieH pom KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST A i J I r Wie werkeltk prijs stelt een UEeELIJIK te hebben laat zich fotografeeren in de Votografttehe HuuëtlnrtcMlng STTJ IDIO Tan P V D ¥ AALIS FL SINGEL 661 Wie zeker zyn wu d Ecbte Elïel Cacao te tvangen tesamengasteld en na vela prtB emingen In den handel gekomen nds des naam dea nitvinders Dr Michaells verraardigd p da best machines in het wsrddbercsmde tabblisseuunt van Oebrft StoUwnok te Kenbn IkIm J rTme z4eQr Bikel eacao In viarkantBB h Deze Eikd Cacaa is mst nulk griUokt me aangename gezande drtok Tsor dageiyksch gebruik een t 2 thedifds m t pcnder voor een kop Choodatt All gecee acbtige drank b val van diarrhee akciita met water abraiksn Yerkrijgbaai bij de TnWBlwwH B n Apotliakeni mi t M VtO ft fc 5 Oeneraalvatagenwooiaasr wr Ktdar land luliut attenUwK Amijterdam Kalveistraat lOS GASOENEMENTEN RUIME KEUZE LAGE PRIJZEN Goedkoopst adres voor degelijke Gasgloeiliciit Artikelen bs M VA LOO In De Avoud§ter DUBBELE BUUET Tel No 117 Gasfltterij i O it P D IK OUDK H SCHIEDAMMEB GENEVER Merkt NIGHTOAP Verkrggbui b ji M PEETER8 Jz N B Ala bewiJB van eohtbeid ii OMbet en kurk ateoda voor Eten van den naam der Firaa P HOPPE Nieuw onovertroften Prof Dr Liebera welbekend SESVW SBACBT ILIZaa Ulleei echt met Fabrieksmerk tot Toortd arende radicale D zekere genezing ran alle wlfi de meest hardnekkige xenUW tfiektefif Tooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leettgd Totale genezing van elke zwakte Bleeh acht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagplja slechte ipysvertering OnTermogen Impotenz PoUutione enz Uilroerige prospectuasen rrij3rcr fewili fl 1 fl fi S p dubbel flesch fl 6 Oenlranl DepÖt Matth d Vegte Zaltbomrael Dc p6ls M Cléban k Co Rotterdam P Happel s Gntfcnhage ï HalmmaDs de Jong J Can Eottdrdam Wolff t Co fiouda on biï alle drogisten De BURGEMEESTER Tan Gouda brengt by deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den iien Februari 1901 executoir ia verklaard Het Kohier No 9 der Personeele Belasting voor de gemeente Gouda dienst 1900 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van dtn Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 13 Februari 1901 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS BalteDlaDdscb Overzicht Het koortsseizoen te Louren e Marques vergt van het jaar ongewoon veel offers Er ziin een groot aantal zieken terwijl under voorname Engelsche ingezetenen reeds vele sterfgevallen ziJn voorgekomen De meerderheid van de ambtenaren die verbonden zijn aan den staf van de Imperial Railways Ipt aan koorts en is aan boord van bet hospitaalschip Orcana gebracht Er komen bijna dagelijks bezendingen patiënten nit het district Koviati poort die aan boord van de Orcana worden opgenomen dit schip is iin bgna vol Ook onder de uitgeweken Boeren z n vele sterfgevallen voorgekomen Generaal De Wet is bij Norvalspont de Oranjerivier ovargetrokken en rnkt op in ije richting van J hilipstown Ziedaar het eenige maar daarom niet minder belangrijke nieuws van het oorlogsterrein dat tot ons is gekomen Lord Kitchener bevestigt ze nog we niet deze tijding maar nu de avondbladen alle dit nienws bevatten mogen wjj aannemen dat het juist is Kitchener seinde Maandag dat het scheen alsof De Wet bezig was bij Jagerafontein den spoorweg over te steken na een mislukte poging om ten Oosten van Bethulie de driften over te trekken zoodat men vandaag nog niet kan verwachten dat hiJ precies was ingelicht over de bewegingen van zp geduehten tegenstander i i Koning Victor Emanuel heeft aan den heer Zanardelli de opdracht gegeven een ministerie te vormen Hiermede is voorloopig de kans op een gewijzigd kabinet Saracco zoowel als op een ministerie Sonnino verkeken FeVULLElOK WILSKRACHT 46 Waarom bleef zij niet thuis op het schoone kasteel waar hare moeder en allen die er met haar verblijf hielden zich beijverden den geringste hater i bnscheo te vervullen P waar ieder hare luimen en grillen met toegefelijkheid verdroeg t Ware zeer natuurlijk geweest en volkomen passend bij hare korzelige stemming Maar Angelica werd door ne rusteloosheid voortgezweept die haar het verblijf te huis pijnlijk maakte Had men haar naar de oorzaak daarvan gevraagd dan w u zij niet in staat zijn geweest om die vraag te beantwoorden Zij wist het misschien zelve niet en gat zich geen moeite om een blik te werpen itt hire eigene ziel waardoor het haar niet raoeielijk stallen zou zijn de waarheid te ervaren Zij hield A h veel meer met Egon von Bcmsdorf bezig dan zij zich zelve wel wilde bekennen en meende dat het haar rust en voldoening schonk als zij alles minachtte wat tot hem in betrekking stond Edoch door den omgang met Clara gedurende de laatste maanden waren in haar gemoed de kiemen gelegd voor edeler hoedanigheden dan zij tot heden twzeten had en al gaf zij zich moeite om door hoogmoed en eigenliefde die kiemen in hun groei te belemmeren toch gaven ïtj de bewijzen van hun bestaan door de onvol Zanardelli die reeds vroeger aan de groene tafel plaats genomen heeft hield langdurige besprekingen met Giolitti en Prinetti en heeft daardoor getoond dat hij een kabinet wil vormen uit de linkerzpe en de uiterste linkerzijde met samenwerking der rechterzijde terwijl het centrum buiten de bewoging blijven zal Reeds worden als ministers genoemd Giolitti linkerzpe Prinetti rechterzijde Sacchi radicalen en Baccili onafhankelijke linkerzijde Als minister van buitenlandscbe zaken wordt genoemd de heer Tornielli thans gezant te Parijs of ook de Lombardische afgevaardigde Prinetti een lid der clericale rechterzijde die vooral naam heeft gemaakt door zijn voorstellen tot belastinghervorming Zoowel Tornielli als Prinetti zijn bekend om hunne sympathie voor het Drievoudig Verbond wat met het oog op de buitenlandsche staatkunde van Italié van groot gewicht is Natuurlijk wordt ditmaal aan de crisis in Italië meer dan gewone aandacht geschonken omdat thans de jonge Koning voor de eerste maal zal moeten aangeven in welke richting h de zaken wenscht gestuurd te zien De Koning weet het dat een regeering noodzakelijk is die in staat is hervormingen in te voeren en dat vooral flnancieele hervormingen noodig zijn Maar hij weet ook hoe moeilijk het is een program op te stellen dat als ministerieel program van actie aan hooge eischen kan voldoen en tevens door de verschillende groepen der Kamer kan worden aangenomen Zal het aan politici als Zanardelli en Giolitti thans gelnkken om het tooverwoord te vinden dat zij vroeger tevergeefs hebben gezocht f De anticlerioale beweging in Spanje die reeds lang heeft gesmeuld neemt in den laatste dagen zeer in kracht toe In de Ministeries hadden de ultramontanen reedt langen tijd een overwegenden invloed De Regeering ging echter haar gang en maakte zich blijkbaar niet ongerust Het hnvelijk van de Prinses van Astnrië met den graaf van Caserta wiens vader in der tijd in den Carlistischen opstand was betrokken leek een uitdaging van de openbare meening Men herinnert zich nog wel dat de biechtvader van de Regentes moest worden weggezonden omdat hg den aanstaanden Koning leerde dat liberale beginselen gelijk stonden met doodzonden Nu en dan had men te Madrid kleine uitbarstingen die in de altijd officieuse telegrammen of geheel verzwegen of verkleind werden Vooral was dit het ge daanheid van haren innerlijken mensch Volgens bevel van Graaf Waldemar von Felsburg was zijn kind in eene zilveren doodkist met fluweel gevoerd ter eeuwige ruste gelegd en in de kapel van het slot een parr dagen ter bezichtiging gesteld Zelfs hier bleef Justina ofschoon hare krachten bijna waren uitgeput den ganschen tijd m hare nabijheid En toen zij eindelijk terwijl de avondzon m helderen glans scheen in den grafkelder naast hare moeder werd bijgezet was Egon s beeld voltooid en mocht op bijpa volmaakte schoonheid bogen Boven den grafkelder tegen den achterwand bevestigd deed het in den luister der avondzon in volle werkelijkheid aan een engel denken In zwevende houding door doorzichtige wolken gedragen strekte het beeld de slanke armen uit naar wie binnenkwam met de kleine half opgeheven handen was het alsof de engel met een vriendehjken zegen ieder die nader trad welkom heette Het ten hemel geheven hoofd met de kleur cener ontluikende roos op de wangen j de prachtige blauwe oogen door een traan bevochtigd die van de smart der scheiding van droefheid over de achtergeblevenen getuigde maar ook van heimwee sprak naar den hemel daarenboven de meesterlijke gelijkenis van den engel met de ontslapene een en ander kon niet nalaten een overweldigenden indruk op de treurenden te roak en Als heelende balsem verkwikte die indruk de ziel van den zwaar beproefden vader vol verrassing bleven allen innig bewogen op de prachtige schilderij staren en aller aandoening rereentgde zich in de ééne gedachte Zie daar is zij I Wij kunnen haar dagelijks zien en in hare nabijheid val bö da opvoering van het anti clericale tooneelstuk van het lid der Academie Galdos Dat stuk draait om een Jezniten intrige In een der scènes grijpt da held van het stnk zijn Jeznietischen tegenstander biJ den keel werpt hem op den grond met den nitroep Vervloekte slang Niet alleen te Madrid maar ook in tal van andere steden word dit stnk opgevoerd en overal ging dit gepaard met daverende toejuichingen on buiten met manifestaties Sagasta het hoofd der liberalen liet zich interviewen en merkte zeer terecht op dat men wel weet hoe znlke gebeurtenissen beginaen maar niet hoe ze afloopen De Eegeeriuji houdt nog altp de schorsing van de constitntioneele vrijheden in stand en waant zich sterk Toch kan men zeggen dat zj hoog spel f peelt De betoogingen te Madrid worden ernstiger Do politie wordt met steenen geworpen ten gevolge waarvan Zaterdag twee inspecteurs werden gewond Des avonds om 10 uur werd een bom gelegd op het balcon van het huis waar de werlcen van Galdos worden uitgegeven Do bom ontplofte alle ruiten werden vefbrijzeld en tot op vrij grooten afstand wedden de lantaarns door den schok gedoofd Daio gebeurtenis gaf aanleiding tot ernstige opitootjes die tot twee uur des nachts duurdel Er werden 26 personen in hechtenis genoifW een groot aantal betoogers werd getond Te Valladolid en te Barcelona hadden dergelijke betoogingen piaats Te Valencia werd het r jtuig van den prefect zoo hevig met steenen gebombardeerd dat de ambtenaar moest vluchten in hèt hotel van den kapitein generaal De te Madrid verschijnende Imparcial keart het af dat ook het rjjtuig van den nuntius met steenen geworpen is maar voegt er bij het gednld van de natie is uitgeput Nadat de Balkan kwestie voor een dag of U op den voorgrond dreigde te treden is het even nit geweest mot de onrustbarende berichten waartoe wellicht medewerkte dat in Roemeniö een ministerieele crisis is uitgebroken welker oplossing heel wat moeite Bcliünt te kosten Toch schijnt de vfeos voor ernstige verwikkelingen niet geweken de over het algemeen zeer betrouwbare Pesther Lloyd bevat althans een onthulling van beteekenis Er zog een bondgenootschap zijn gesloten tusBclien Boelgarge Servié en Montenegro dat tot doel heeft Macadoniö te bevrijden In het verdrag wordt bepaald dat als een opstand in Macedonië uitbreekt de drie ver oos gebed uitspreken Hoe klopte allsr hart voor Egon von Bernsdort aller bUk sprak é ne taal die ook zonder woorden voor elk fijngevoelend metischenhart gemakkelijk is te verstaan En Engelica van Amheim Verlegen beschaamd stoad zi voor de schilderij waaruit Clara s blik tot haar sprak haar opwekkende tot alles wat goed is Beschaamd sloeg zij de oogen neder eeo vreemd gevoel was het berouw overweldigde haar Zij maakte zich haastig los van den onaangenamen indruk en beproefde hare rijzige gestalte zoo mogelijk nog grooier makend koud en trotsch over de schilderij heen te zien Onmogelijk i haren anders onbuigzamen wil beheerschend zag de zwijgende engel der zachtmoedigheid haar voortdurend a4n t Was ot zy niet meer denken kon doch ééne gedachte bleef waar alle andere vluchtten Egon is de schuldige Zijne hand jn penseel werd door zijn hart door zijne ziel bestuurd Ach I had zij hem met één blik verwaardigd I AU de versmachtende naar een waterbeek naar één druppel der lafenis zochten zijne oogen in haren blik te lezen dat zij iets voor hem gevoelde Toen zij eindelijk magnetisch door zijnen blik aangetrokken gedwongen werd hem aan te zien gingen hare oogen koud en kil hem voorbij als kende zij hem niet Dwaas eigenzinnig menschenkind Niet straffeloos poogt gij Gods edelst gevoel in u te verstikken en te dooden I VEERTIENDE HOOFDSTUK Ten tweeden male in één jaar had de ruwe hand bonden mogendheden tusschenbeide zullen komen om de Turken te verjagen Als Oostenrijk tussclienbeide komt zal Boelgarjje 260000 man leveren Servië 150 000 en Montenegro 50 000 man Mocht eventueel ook Rusland tusschenbeide komen dan zal nader overleg worden gepleegd Verspreide Berichten FauncEUK Op bevel van den minister van marine zijn door admiraal Besson naar Toulon gebracht veertig kisten van generaal Frey en de twee bnitgemaakte bronzen leeuwen 01 met hat stoomschip Vinglong verzonden te worden aan den opperbevelhebber van het Fransche expeditie corps in China De rest zestig kisten blijven in Frankrijk omdat ze persoonlijk eigendom bevatten Wat teruggaat is waarschijnlijk dat deel van den rjken bnit nit China hetwelk generaal Frey bestemd had voor den president der Republiek on de ministers Do premier Waldeck Ronssoau zalnog wel een week lang zijn kamer moetenhonden Het aanstaande sociaaldemocratischecongres zal in het begin van Mei te LyongehOBien worden Het eilandje Porquerolles moet nadoor den eigenaar aan een Engelschmanaangeboden zijn voor drie millioon francsen oen Parjjsche notaris moet alleen hetcontract nog teekenen DUITSOHLAIID Eergister is te Berlijn in den circus Bnsch door den eersten voorzitter geopend de algemeene jaarlpsche vergadering van den Bnnd der Landwirte die nu 232 000 leden telt 26 000 meer dan het vorige jaar Er werd in den loop der door duizenden fbezochte samenkomst geestdriftige sympathie uitgesproken met de Boeren en toen iemand gewaagde van het bankroet van het roemruchtige Britsche leger kwam er aan het gejuich en gejubel geen einde Door den hofmaarschalk van SaksenWeimar wordt nadrnkkelijk verklaard dater bü de begrafenis van den groothertog met prins Alfons van Beieren niets gebeurd is OOSTEKEUK HOSOARIJB Hat gerucht van den afstand en het huwelijk van keizer Franz Joseph wordt beslist tegengesproken van het lot den vrede van een gelukkig gezin verstoord Al poogden de nageblevenen zich zelven vergetend de een voor den ander vol liefde de smart dragelijker te maken toch vorderde het tijd ja veel tijd eer men zulk eene beproeving te boven was en zich w der met belangstelling aan de dingen des gewonen levens kon wijden In het eerst was naar het scheen alle vreugde op het kasteel gestorven Het afscheid van den zomer de dorrende bladeren die neervielen op den grond de verwelkte bloemen de koelere lucht alles Was daar buiten het zinnebeeld van het kwijnen des levens daarbinnen De jonge verloofdei Hermann en Marie genoten hun eluk doch onder den indruk van de somlierheid om hen heen durfden zij daarvan niets te laten blijken op schuchtere wijze spraken alleen hunne oogen elkander van de zaligheid die hunne harten vervulde Al kon men het d predikant aanzien dat ook hij onder den indruk stond van den ernst der tijden I toch leed zijn arbeid daaronder geen schade Ten gevolge an Graaf Waldemar s erlangen werde de kinderen van den predikant vaker dan vroegei op het slot gcnoodigd de Graaf hoopte dat hdnne tegenwoordigheid weer het leven op het kasteel wu wekken Dejongens waren evenwel niet nlecr thuii en de kleinere kinderen veel te beschrdomd om s Graven hoop te kunnen verwezenli iken sL