Goudsche Courant, donderdag 14 februari 1901

a 1 63 6 80 7 10 7 36 8 86 10 87 U llj 7 16 10 S3 6 11 7 33 1 43 11 01 6 30 7 00 7 B4 8 08 8 69 11 11 11 46 BINNENLAND STATEN QENEUAAL T W B K o Ëi U M jm B B Zitting van Dinsdag 12 Febniari Bij de lierratting der werkzaamheden stelde de Toorïitter voor Imlde te brengen aan de nagedactitenis der achtenswaardige Koninging Victoria de constitntioneele vorstin by nitnemendheid en aan de regeering te verzoeken die hnlde te vertolken aan de Engelsche regeering Daartoe wordt besloten De Kinister van Bnitenl Zaken zal niet herhalen de woorden die hij in de Eerste Kamer gesproken heelt tot nagedachtenis van de Koningin van Engeland wier overlijden in de gansche wereld zooveel indrnk heett gemaakt Hy zal zich beijveren de hnlde ter kennis te brengen van de Engelsche regeering Daarna werd mededeeling gedaan van de ingekomen wetsontwerpen en stokken Er is besloten na eenige kleinere ontwerpen een aanvang te maken met de legerwetten Naar bet Handelsblad verneemt znllendebeide spoorwegmaatschappijtn de HollandBche Spoor en de Staatsspoor Hare Majesteit de Koningin en Gemaal bij Hun verblijf te Arasterdam als hnweiyksgeschenk aanbiedeneen Inxetrein Deze trein zal bestaan nitvier waggons twee Inxe rijtuigen voor hetVorstelijk echtpaar en gevolg tweebagagewagens Elke waggon zal gemiddeld 17 M lang ziJn Aan Hare Majesteit zal thans aangeboden worden een pOrtefenille bevattende de teekeningen van den trein de trein zeil zal eerst binnen een paar jaar gereed kunnen zijn en geheel door de Nederlandsche nijverheid worden vervaardigd Naar aanleiding der beslissing van den Hoogen Baad schrijft o N Gr Ct De onderstelling is niet gewaagd dat er binnenkort een noodwet zal komen die de Hinderwet zoodanig zal wijzigen dat het mogelijk wordt de slachters te noodzaken in het gemeentelijk ilachthnis te slachten Maar wat inllen de slagers in afwachting daarvan doenP Znllen zij voor zoover zij nog slachtplaatsen hebben daar weer gaan slachten Het ligt voor de hand dat de kantonrechter na deze nitspraak van den Hoogen Raad geen veroordeelend vonnis zal uitspreken biJ een overtreding van de verordening op het slachten Maar als zjj weer in hunne slachtplaatsen gaan slachten dan blijven ziJ toch onderworpen aan de verordening betreöende do keuring van het vleesch en ni is het toch dnidelp dat de bestaande keurings verordening waarby natuurlijk geen rekening is gehouden met de bovenbedoelde beslissing van den Hoogen Raad in dat geval geen voldoende waarborgen oplevert voor de richtige keuring Maar aangenomen eens dat de Hinderwet niet gewijzigd wordt dan zal de gemeente naby het openbaar slachthuis ol in een andere streek gelegenheid moeten geven tot slachten En dan zullen de slagers ieder atzonderiyk ol allen gezameniyk een cociiieratieva slacht ütrecte Spoorwegverbindingen met iVUÜA Wlnterdlenst 1900 Aangevangen 1 October Tyd vai fireeiwlcl S i 4 B4 B 81 1 18 T 17 7 16 7 44 8 14 8 17 8 88 14 lO I 10 11 10 4 ll K 6 01 f 1 14 5j 10 19 t 6 11 Kut 1 8 84 M t 10 80 g g I B 18 8 41 J 10 87 I 1 89 8 11 4 08 8 17 B 41 6 89 7 47 8 07 r 8 S 8 B6 9 86 10 80 10 41 11 01 U 7 l Bt 6 10 7 48 8 4B U 81 1 06 B IO 7 B7 11 48 Allan Umi klui ïiti kgbet leii ƒ Op d trtiM liji Zoadai Uuudaf n Dliud g iii iji li € wtonrb üumn TOr dt H TarkraibMir t g ltd mettpuji ff Hiilliiid te Spmr L Bilr nppl iiie t t ji 1 4U w Dind ff I O C D 4 Jt OTTIRDiM i ler U tl 11 18 ll BS 1 17 1 18 8 80 8 41 4 81 t 1 I 1 10 I I t i u 1 16 1 B Bl door 8 88 9 40 B BO 8 B7 9 06 14 9 S8 9 87 lO tB 9 08 7 8B 8 11 7 11 7 18 7 18 7 88 6 8B 7 44 Ooada Moordr oht Hieawerkerk OKpalla llotlardam M SotterdimD F Rotterdam B 9 19 9 4B 10 18 10 08 8 B4 9 08 8 09 BOTTïaD K 90tID Tiaa 11 80 1 49 4 89 11 88 I i4 4 47 1 36 1 14 I 4B 3 46 4 03 4 84 6 1S 46 f a r 4 44 1 68 a a a 4 51 y a 1 08 6 11 1 09 1 09 l Si 1 06 4 6 4 14 6 07 B I8 6 41 7 18 Kotterdun Beun f M Rotterdam D P t otterdMii M 4 41 B 80 8 07 7 18 7 4 Oapelle 4 B1 B 41 tHieuwbrkerk B Ol B Bl Moordreeht B ll 6 64 ftoidi l i 41lMa 1 ta la Uiala altn latalai a 6 41 6 04 t a 6 84 7 01 7 16 8 10 8 41 1 47 10 09 10 16 11 01 8 14 9 00 9 89 10 08 10 19 T anlUti op daa loop kan aUt gonkrad wordn ff HoUiadaAa apoor L Bltri MpplanaBtBawjji via do Gompifiaia der Wagoai Lit 0ÜU04 DI£N HAAOaioo TWi 11 9 81 10 00 10 19 10 89 11 81 U IS 11 16 U 6H 1 63 1 11 8 46 4 19 4 60 6 16 11 11 1 10 6 01 11 11 a a 1 11 a a B 18 a 11 86 a 1 86 a a a B 17 9 88 4 10 18 10 48 11 41 11 01 11 46 11 66 1 40 1 10 1 48 4 1B 4 4B B 81 6 BB I 8T 8 41 8 68 V Ul 9 149 08 9 19 7 16 7 18 7 S 7 B8 7 68 Oouda ZeTenh Mooro Boeteniear Zeg Toorbug Hagf 0 0 U U A A MSTIBDAH rlao illU looda 6 S 8 11 S 8S U 13 10 10 10 6 19 08 1 10 I S8 8 81 07 4 43 6 19 16 8 48 9 61 10 19 10 87 11 06 AmiLW 8 01 8 68 9 SS 10 10 11 04 11 48 11 67 1 B7 8 18 4 11 4 S7 6 t 6 09 6 44 9 3B 10 3 11 03 11 69 Amst 0 8 IK 9 18 9 87 1016 11 1 1081 101 11 40 4 17 B 1 6 46 6 8 9 i3 10 60 11 10 11 14 B 81 6 04 7 01 7 16 7 8 8 8J 8 66 9 03 9 44 10 1111 81 11 88 18 06 1 80 1 40 1 B7 4 00 4 U 4 37 B M 6 11 7 01 7 41 7 BB 8 18 B1 10 80 Wn 1 10 17 1 86 4 48 6 18 67 v V ï in 31 1 60 4 B8 8 43 10 11 f lUtn VooronTg Zoetetm Z T nk Mo i 51 lo ji nl II I J i 84 1 11 3 09 3 14 4 17 4 41 B 11 4 7 0B 7 81 J O 8 18 8 4B l 8 10 69 7j iUB h l pb rirtl to d oriaa M H alk tt l dl 1 kl rt boUl L Bekal k lj l lkl a a l al k nja a 8 i 9 07 7 41 8 16 1 10 6 14 B 8B B 4S 1 03 7 04 lopda Oadew Woerd UttMllt t BU C T 6 31 7 16 8 10 8 16 18 8111 16 11 17 11 68 S lr 8 10 8 84 4 4i 11 6 11 7 0 8 10 9 Bt Jlhui W B 84 6 47 7 30 8 16 3 46 9 80 9 48 11 30 11 41 l OB 1 40 8 1S 8 49 6 011 6 18 8 86 7 16 I IB 10 06 Qouda I Ot 7 81 8 18 l K 10 18 lO lt 3 13 i ii a 10 14 8 18 8 16 6 61 7 47 8 U 9 10 10 1 lO BB 11 38 11 01 1 48 3 08 8 1 4 4 48 B 41 6 Si 7 00 7 B8 9 01 3B lO OS 16 46 8 07 644 8 0 87 10 88 11 66 11 87 4 7 14 18 11 07 1 63 8 17 10 41 1 86 4 88 g 26 l J 0 71 8J0 0 B 10 B4 11 17 11 11 11 B1 M 40 8 64 4 48 6 10 6 18 7 14 T U l 9 8 10 07 lO M 11 11 Utteelit Woenl Oudeir Soida plaats kunnen oprichten en dus concnrreeren met het geraeentelgk slachthuis Welk slachthuis de slagera dan zullen prelereeren is geen vraag Een korte herhaling Wanneer moet men Chilisalpeter nitstrooienf Na al hetgeen we reeds geschreven hebben brengen we in herinnering dat in Chilisalpeter stikstofvoedsel aan de plant wordt gegeven in een vorm dat deze bet direct kan opnemen maar ook in een vorm waarin het niet door den bodem wordt vastgehouden wordt geabsorbeerd zooals de term luidt Het antwoord op bovenstaande vraag is na duidelgk Chilisalpeter moet aangewend worden als er planten zgn die het kannen gebruiken en tevens volgt er uit dat men niet in eens te veel moet uitstrooien Beter is bet de Chilisalpeter in twee ol drie keeren uit te zaaien in kleine hoeveelheden Waar het misschien overbodig is te herinneren dat by gebruik van Chilisalpeter de bodem voldoende kalk kali en phosphorznur moet bevatten mogen we nog wel herinneren dat een ruitae hoeveelheid stikstolvoedel in den bodem noet zyn daar uit dit voedsel de eiwitstoffen moeten gevormd worden dio zoo kenmerkende stof een noodzakelyk bestanddeel van alle levende planten en dieren En nn is het opmerkeiyk dat vele van onze gronden vooral in bet voorjaar gebrek lyden aan stifstol voedsel Waar koren of gras de bekende koude gele kleur vertoont wordt deze veroorzaakt door gebrek aan opneembare stikstof zoodat een gift van licht opneembare stikstof niet alleen nnttig maar noodig is om de gewassen door znlk een periode heen te helpen De meest aangewezen stof daartoe is Chilisalpeter Gemengfde Berichten De leden der bende die te Duisbnrg den vermelden diefstal pleegden zgn na allen in voorarrest gezeten te hebben ontslagen uitgezonderd R H echtgenoote van 1 B uit Tiel by wie het kistje waarin voor eene waarde van f 4000 zat gevonden is Deze inbond is echter spoorloos verdwenen Ook een huiszoeking te Lienden leverde tegen P V M geen enkele aanwyzing De kinderen van J B zyn eergisteren naar Tiel gebaald Al de 6 in dez zaak betrokkenen zijn zeer goede kennissen der justitie Men seint aan de N E Ct Gisterennacht heeft de geneesheer A J de K te Bruinisse zgn echtgenoote doodgeschoten De echtelieden hadden herhaaldelyk onaangenaamheden Toen hy zjn geweer op haar afschoot meende hy dat het met losse patronen geladen was Zoodra hy het tegendeel bemerkte heeft hy de woijd verbonden doch het was te laat De mare van hot drama wekte groote deelneming in het dorp te meer omdat de K een algemeen geacht man was van wien men alleen wist dat hy een zeer driftig en opvliegend karakter had 11 01 11 09 11 1 11 16 10 66 U 8B 11 16 II IB 11 80 11 84 9 40 46 i M 11 81 11 46 11 10 10 16 10 1 10 88 10 48 10 49 U Bl IS O i 11 81 I u t U 4 IJ r K K L U I tM WM 10 14 10 6 11 00 11 87 I IB S ll 4 31 11 16 1 81 11 14 1 40 3 i 10 4 11 47 U 81 1 0 3 03 4i 6 04 Men schryit uit Mecklenburg hoe de Nene Klub zgn gelnkweuschen met het hnweiyk Tan Hertog Hendrik en Koningin Wilhelmina den 7en Februari overzond De wensch was in dichttonen en luidt als volgt Qottes Segen np Jug beid 1 GlUcklichs Lewen vuil sSute Freud Dat sail uns Wnnsch for Prinz Heinrich sin Un för sin leiwe Fru Koningin Un up Jng öesnudheit dor drinken wi up Wi Meckelnbörgers in n nigen Klub Ons Wnnsch Gott httrt em in hogen Hewen Wat hei man Gands hett Jng sail hei t gewen Vertaald luidt dit ongeveer Godes zegen over n beiden Gelukkig leven vol zoete vreugde Dat zal onze wensch voor Prins Hendrik zyn En voor gn lieve vrouw de Koningin En op uw gezondheid daar drinken wg op Wy Mecklenburgers in d Nene Klub Onze wensch God hoort hem in den hoogen hemel Wat Uy slechts voor goeds heett D zal Hg ft geven Een 25 jarige arbeider uit Maartensdgk sprong Zaterdag volgens verklaring van eenige passagiers op de Ign Maartensdgk Utrecht nit een trein met het gevolg dat eenige oogenblikken latjw zgn Igk langs de rails gevonden werd Volgens een bericht in de Berl N N uit OsnabrUck zgn in die provincie herhaaldeiyk Engelsche ronselaars verschenen om vrgwilligers voor Znid Afrika aan te werven Hun pogingen zgn echter niet gelakt De Gazette de Lausanne bevat een brief van den Zwitserschen consul te Pretoria C Constani on waarin deze betoogt dat de berichten over de mishandeling van de Alrikaander vrouwen door de Engelsche manschappen ongegrond zgn Hy Constanten had veel door Transvaal gereisd en nooit hadden Boerenvrouwen of kinderen ook maar een woord van afkeuring over de tommies geuit Tot zoover de beweringen van den heer Constanten die echter biykens den Gothaalmanak geen consul van Zwitserland is De Daitsche consul te Pretoria vertegenwoordigt ook Zwitserland Overigens gelooven wy ook dat de berichten van ds Broekhuizen die de heer Constanten speciaal op t oog heeft schromelgk overdreven zyn Volgens ds Broekhuizen toch zouden een derde van de vrouwen in Znid Afrika onteerd zyn door den vgand Ook zonder dit blgft er helaas genoeg over dat ons het recht geeft tot de bewering dat de Boerenvrouwen schandeiyk door de Engelschen behandeld worden Ziehier bv een telegram uit Pretoria in de Kaapsche bladen 6 49 6 11 7 19 6 1B 6 49 7 6 Het systematisch byeenbrengen van alle republikeinsche tamilitin en vee uit de ver afgelegen districten gaat geregeld en krachtig zgn gang De andere kampen die over het geheele land verspreid worden zyn goedgelegen middenposten waar de republikeinsche vluchtelingen en gevangenen gehouden worden en met voedsel voorzien Zy die zich vrywillig overgeven worddn met volle rantsoenen voorzien terwgl zj wier echtgenooten zich nog op het oorlogsveld bevinden op verminderde schaal voorzien worden welke tot de volle schaal vermeerderd wordt als hun mannen zich ove geven Elke gelegenheid wordt aan de vluchtelingen gegeven om tegen betaling werk te krygen en andere voorrechten worden hun toegestaan Voorname burgers die zich overgegeven hebben krggen verlof de kampen te bezoeken om zich te vergewissen van de behandeling Gernchten dat onneodige ontberingen opgelegd worden doen nog de rondte De manneiyke vluchtelingen geven gewilliglgk hulp om het vee op te passen Naarmate hun getal groeit ivlleu stappen genomen worden om hun nuttigheid in deze richting te vermeerderen Een nieuwe harde maatregel tegen de Russische loden echynt aanstaande Het bureau van Herold verneemt namelgk uit St Petersburg dat een reorganisatie van regeeringswege van de Israëlitische vereenigingeu vas liefdadigheid voor de deur staat Vele van deze vereenigingeu bestaan reeds langer dan een eeuw en bezitten vandaar geen statnteu die door de Begeering zyn bekrachtigd Dg kapitalen van dergelgke vereenigingeu tw bedrage van vele millioenen zullen nn is beslag worden genomen ATJEH De correspondent te Batavia van het Handelsblad seint Er wordt geen tegenstand meer geboden in Samalangan De inlanders keeren naar hunne kampongs terug Posterijen en Telegraphic Benoemd 16 Febr Tot opzichter der telegraphie 2de klasse de adspiranten opzichter der telegraphie G A Degens te Groningen 6 A Romgn te s Hertogenbosch J Haartsen te Zutphen en E W Beth te Rotterdam Bevorderd 1 Febr Tot klerk der postergen en telegraphie 1ste klasse de klerk 2de klaia mej D E G Laan ten bgpost en telegraafkantore Hobbemastraat te Amsterdam Verplaatst 1 Febr De klerken der postergen en telegraphie 2de klasse G H van der Ploeg naar Willemstad en W J Oiy naar Hansweerd beiden van Rotterdam telegraal kantoor 16 Febr De commies der telegraphie 3d klasse G C A Ggzen van het byposten telegraafkantoor Fluweelen Burgwal te s Gravenhage naar Leiden onder opdracht van het beheer van het bypost en telegraafkantoor Utrechtsehe Veer aldaar L 9 11 £ 9 86 r t 9 68 10 08 lO lt 46 10 81 I 8 17 a 6 17 a 6 89 7 06 7 89 8 11 6 89 a 8 46 a a 6 66 i L 8 01 8 19 9 17 9 B8 S 18 8 14 J 1 88 E K 8 43 8 i6 4 10 19 10 18 10 48 11 18 9 66 10 08 10 17 10 1 10 84 10 46 11 11 11 67 1 Maart De commiezen der postergen 2de klasse W Huisman Jr van Alnveloo naar Amsterdam onder opdracht van het beheer van het bypost en telegraafkantoor Watergraafsmeer aldaar en H van der Baan van Groningen naar Almeloo de commiezen der posteryen entelegra phie ide klasse H Schipper van Rotterdam telegraafkantoor naar Leeuwarden postkantoor onder intrekking van zgne verplaatsing naar Umuiden en M A J J Blankert van Hengeloo naar Meppel de surnumerair der postergen en telegraphie A J van Drunen van utrecht telegraafkantoor naar Hengeloo de klerk der postergen en telegraphie 2de klasse J P Schoutens van Amsterdam telegraafkantoor naar Doetinchem Ingetrokken De verplaatsing van den commies der telegraphie 3de klasse H van Wigcheren van Umuiden naar Leeuwarden en van den commies der posteryen en telegraphie 4de klsBSo J Baak van Rotterdam tolegraalkantoor naar Meppel op 1 Maart a 8 Eervol ontslagen op verzoek 1 Mei De onderdirecteur der telegraphie H j van Vianen te Rotterdam 1 Juni Do commies der telegraphie 1ste klasse J G Mulder te Rotterdam Overleden 27 Jan De brievengaarder te St Filipsland M P Faasse Vacante Directie Posten Telegraafkantoor te Ommen Jaarwedde 1 nOO en vrge woning Pensioensgrondslag f 1950 Borgtocht f 2991 reëel Ofschoon aan de ambtenaren van de beide dienstvakken vrgheid wordt gelaten om zich aan te melden hebben ingevolge de bepalingen van het Koninklgk besluit van 21 Maart 1894 no 17 de postambtenarep voor deze directie den voorrang Sollicitaties in te zenden v6ór 1 Maart a 8 STADSNIEUWS GOUDA 13 Februari 1901 Gedeputeerde Staten van Zuid Holland hebben op het verzoek van Burg en Weth van Boskoop vernietigd de besluiten van stemgerechtigde ingelanden van den Vereenigden polder aan de oostzyde van de Gouwe waarbg werd besloten lo om drie duikers tot inlating van Gouwewater gelegen in bet jaagpad onder de gemeente Boskoop te sluiten en 2o met wyziging van het vorige bedoelde duikers s wekelgks op vastgestelde dagen en uren telkens gedurende eenigen tgd te openen ScHOONHOVB Tot Vader en moeder in het Gereformeerde Weeshuis alhier zyn benoemd de heer T de Roos en echtgenoote thans huismeester in het St Joris Gasthuis te DeUt Beasdwijk Door een bruidspaar uit onze gemeente werd de vorige week aan onze geSerbiedigde Koningin een pakje bruidsuikers met begeleidend schrgven gezonden welke binnen enkele dagen daarna door den adjudant van dienst namens Hare Majesteit met een wederkeerigen heilwensch werd beantwoord Het genoemde paar is ook op ienzelfden dag als H M door den huwelgksband vereenigd Stolwijk Vrydag jl werd door de werkende leden der rederykerskamer Excelsior een zoogenaamde Nuts avond gegeven De lezing werd vervuld door den heer D C de Koning met eene novelle van Werumeüs Buning De komedie van Olie Tamme en Maonje Jent Na de pauze werden door den spreker en de heeren Westbroek Klerks en Stoppelenburg nog eenige bydragen geleverd die evenals de lezing zeer in den smaak vielen Haastrecht Gisteravond heeft de heer Heldt Lid der 2e Kamer eene voordracht gehouden in de af deeling van het Nederlandscb WerkliedenVerbond In het begin deelde hy mede dat 1901 een zeer gewichtig jaar was vooreerst omdat het t eerste jaar eener nieuwe eeuw is ten tweede wegens hethuvelgk der Koningin en ten derde het altreden der geheele 2e Kamer Daarna vertelde hy de onschendbaarheid der Koningin en de verantwoordelgkheid der ministers Vooral daarom drukte ZEd op t hart der kiezers om toch vooral toe te zien wie naar de St G wordt algevaardigd Hg gaf vooral de Liberale Unie de eer daar zg de eerste stappen heeft gedaan om wetten te verkrygen in vooruitstrevenden geest en kon zg dit niet alleen dan deed zy dit in Tereeniging met het werklieden verbotó Wat al wetten ign en vooral door dit Ministerie in het leven geroepen doch welkeen untal nuttige wetten moeten nog behandeld worden Met de bede dat de uitslag der verkleiingen zal zga in het belang vanden Mederlandschen werkman eindigde spreker ztne ffinke rdee Na de pauze was er gelegenheid tot debat doch niemand maakte daarvan gebruik Rechtszaken Door de UTODdiisements rechtbank te Rotterdam werden gisteren o a de volgende vonnissen gewezen M A 41 jaar huisvrouw van G v B arbeider te Jaarsveld wegens diefstal van een bankbiljet van f 40 tot vier maanden gevangenisstraf D W V 23 jaar arbeider te Benschop wegens vernieling tot 14 dagen ge vangenisstraf A A V d V 24 jaar slachter te Nieuwerkerk a d IJsel wegens beleediging van den veldwachter J G Rondberg tot f 15 boete subs 10 dagen hechtenis A P 26 jaar werkman en A H V A 33 jaar touwslager beiden te Moordrecht wegens beleediging van een ambtenaar ieder tot 1 5 boete subs 5 dagen hechtenis G H huisvrouw van T W 28 jaar zonder beroep te Waddingsveen wegens eenvoudige beleediging tot f 5 boete subs 6 dagen hechtenis Nog werd gereqnireerd 14 dagen gevangenisstraf voor G S 29 jaar werkman te Jaarsveld die op 25 November 11 een bonten heining van C den Oudsten aldaar zou hebben beschadigd f 10 boete snbs 10 dagen hechtenis voor H P 29 jaar werkman te Bergambacht die op 29 November van het vorige jaar in het café van J Kok aldaar een ruit zou hebben stukgeslagen 14 dagen gevangenisstraf voor L de H 43 aar en A de W 35 jaar arbeiders beiden te Benschop die op 1 November 11 door de veldwachters J Hordyk en J van Spanje betrapt op het visschen met schakels zich tegen de inbeslagneming van het vischtuig zouden hebben verzet Uitspraken over 8 dagen Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zgn in de week geëindigd 12 Februari door tusschenkomst dier bank verhandeld de volgende minder courante fondsen Opr aand Nederl Amerik Stoom vaart Mg f 98 Algem Waarborg Mg 35 Oblig Lexington en Eastern Spw 33 pCt 100 40 420 Aand Cultuur Mg Pondok Gedek Brokopondo Guyana Granpl Oblig Soemalata Mgnbouw Mg Pref aand Nederl West Ind Ëxpl Mynb Mg 60 Aand Nederl Schetpsbouw Maats 110 oude Kon Ned Grofsmederg 115 Oblig Ned fabr v Werkt Spw Mat 100 Aand My t e V Graansilo s en Pakhuizen 75 Krasnapolsky My tot expl der oud 144 Bible Hotel Mg tot expl v h 25 gew Zuid Holl Koiflchuis te Rotterdam 15 Algemeene Waarborg Maats 115 Nationale Hypotheek Bank 210 Verzekering Mg te Rotterd 80 Ned Verz Mg Protector 11 Winst aand Ned Mg v Kunstm Ocbterteelt oude f l Pref aand Waterleiding Maats teRotterdam 60 pCt De Commissiebank zal in de eerste helft van Maart a s eene effectenveiling houden waartoe inzendingen vó6r 26 Februari a s worden ingewacht 365 Staats loter Be Oasae Trekking tbq WoeoBdag 13 Februari No 1688 6 57 en l n 3 itdar lOOO No 7621 9j41 14673 16577 18898 ea 19696 ieder 400 No 4 5 619 SI S 11967 18866 114 4 14861 an 1 418 ieder 200 No 1601 6647 6688 8377 11 185 11996 16890 17678 en 18046 ieder ƒ 100 Prijzen van 70 90 9230 4946 133 64 6112 61 96 18 65 1817 5221 248 40 36 388 42J 96 80 37 6466 83 2679 6666 97 1666 85 479 2729 66F9 619 8033 86 609 8118 6700 7491 lOSil U7I6 11661 18378 7618 104i8 11897 66 1 98 10 71 12 li 16673 96 7883 10886 70 16878 18483 7984 84 13106 169 4 27 8003 10801 49 87 68 17 36 68 16033 18600 8109 11000 18327 16161 67 8106 11167 18438 66 0 24 68 40 68 16810 89 88 97 99 luoil S 66 11486 13i 41 111206 19171 26 19 48 8798 1638 13769 16316 1924 86 87 6849 9137 11866 83 83 44 763 3803 6019 63 70 13896 16687 19346 834 87 6200 916 3481 6384 1006 8666 32 11 1 3607 6439 1 48 16 66 4 78 91 67 1 1307 380 61 34 BI 68 8 46 88 6 71 14l 4064 7078 66 4138 116 71 4841 79 82 76 1 816 66 19406 920S 11946 91 16767 86 39 11048 14006 UOns 19606 63 7 14263 17193 2 76 11178 67 17484 64 9877 79 14340 1 678 19668 9100 12216 14467 17713 19863 49 67 14649 29 19809 96 6 IIHO 84 S3 86 9716 64 93 67 86 83 12400 14701 17809 10108 61 11 4 179 2 20 73 1506 4628 7331 9814 11617 66 69 10324 16 48 98 19 36 14981 18040 48 lg07 4664 7448 41 71 96 41 10491 88 66 4 10016 11680 16118 66 10714 2096 81 60 10113 89 16217 18306 10968 j88 4781 88 1 S 40 61 ülenwe Parapliile § Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Heeren gevoerd en ongevoerd en verder vele NOüVEAUTjü S A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA 1 elevAMMs Mo at Iteurs van Ainslerdain Vrkrs Slotkrt 81 61 93 Vi 93 93 93 loov 8 88 88 S6 961 96 V 96 101 67V 67 92 2S l l 10 84 800 91 99V 831 436 661 101 104 1641 9 118 110 90 29 11 10 224 286 100 66 66 m 161 97 lOO Vi 100 114 141 61 105 78 4 74 104 37 9 V 16 99 48 68 160 110 108 101 99 V 100 117 117 101 34 11 ¥ EBE NiMEijiliu Cert Ned W 8 IV t dito dito dllc 3 dito dito dito 3 üolleaa OU Qoudl 1881 93 4 TAl lE laachTgrmg 1868 81 6 OoeTliia Obl in papier 1968 6 dito in ulier 1868 6 PoaTVOAl Ohl met coupon 3 dito ticket 3 auiUKS Obl Biunenl 1394 4 duo Oecons 1880 4 dito bij Rotbs 1889 4 dito bü Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 SrlH Ferpel lebuld 1881 4 Tdeiiu Qepr Conr loeu 1890 4 Oee teening serie D Geo leenin serie 0 ZniuAPB Rp V oblg 189 ï 6 ItliIoo Ob at Sob 1890 VsMHimi Obl 4 onbop 1881 V TIIDAU Obligitien 189B 3 BoTTlu AM Sted leen 1894 8 Kbd N Afr HandelsT aand Ar iid8b T b My Certifioateö Deli Maataohappij dito Ara Uypotbeekb pandbr 4 Gutt Mij derVorBtenl aaud I s Gr Hypolheekb pandbr 41 Nederlandsche bank aand 1 Ned Handelmaatsoh eito N W k Pao Ujrp b pandbr 3 Rott Hy iotlieekb pandbr 4i Utr Hypotbeekb dito 4V OoBTlsii 0 jBtHong bank aand RcsL Hypotheekbank pandb 6 Ahbuka Ëqiti by potb pandb 4 Maiw L O Pr Lien fert 6 Kil HoU IJ Spocir w Mij aand Mij tot Eip 8t Spw aand Ned Ind Spoorveg m aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 illlo dito ilito 1891 dito 6 IliLHSpoor l 1887 89 A Kobl 3 Zoid Ilal Spwrnij A H obl 3 Pol H Warsobau Weonen aand aost Ir Hubs Bal isdhe uto and Fasiowa dito aand 6 Iwarg Pombr dito aand 6 Kursk Ok Azow Sp kap obl 4 dito dito oblie 4 AXCKIKA Cünl Pho Sp Mij obl 6 Chio North W pr U T aand ditn dito Win St Heter obl 7 Denier Si Eio ör Spm eert v a Illinois Central obl in goud 4 Louiar Na hfilli Cer v aand Mexico N Spw Mij Ie hyp a 6 MisB KaniBB r 4pGt pref aand N Tork Ontasio k West aand Penn dto Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 5 St Paul Mimi k Uanit obl Uo Pae Hooflun ob ig 6 dito dito Line Col le hyp 0 6 Stad Rotterdam aand 3 BlLQll Stad Antwerpen 1887 Stad Bruasel 1886 KoKQ Theiss Bo ullr Gcselsoh 4 OoBTin Staatsteeoig 1860 6 JC K Oost B Cr 1880 3 Sunn Stad Madrid 8 1868 NiD Ver B j A b Spoel oort OPRUIMING der RESTEBRENDË MANTELS COSTUMES Blousen l eigiioir § en Pelterijen Tot veel verminderde prjjzen Ü SAMSOM ING EZONDEN Bericht van de Vereeniging tot veredeling van bet ambacht De gewestelijke Commissie voor het afleggen der proeven van bekwaamheid tot het verkrijgen van een diploma voor meester of gezel maakt bekend dat deze proeven over 1901 in Haariera op 25 Februari zullen worden afgenomen voor het timmeren en smeden en de werkplaatsen van de werf Conrad voor bet meubelmaken in de werkplaatsen van do Holl Spoorweg itaMschappj en Toor het schilderen in de Ambachtsschool De Commissie van deskundigen die de werkstukken zal beoordeelen zal bestaen nit als leden van de Technische Commissievan het Hoofdcomité de hh Dr P J H Cuypers te Roermond L J H Trooster te Utrecht en H L Boersma te s Gravenhage Vorder werden door de Gewestelijke Commissie voorgedragen en deze voordracht door het Hoofdbestuur bekrachtigd als leden van deskundige Commissie voor het timmeren de hh J W van Santen P Wagemaker en A de Wijs Voor het smeden do hh van Vnuren te Amsterdam C van der Stad P A Kruijer L W Spiering en J Uitendaal Voor het schilderen de hh J W Veldheer A H Hater en W van Veen Voor het meubelmaken de hh W Nederkoom J P Strijbos en J A Nieman Voor do Theoretische vakken de hh H J de Vries Directeur der Bnrgeravondsehool te Haarlem J Femme Directeur der Ambachtsschool te Haarlem F C de Graaft Directeur der School verbonden aan de Haarlemsche Machinefabriek A van der Spek Bouwkundig opzichter Namens de Gewestelijke Commissie voornoemd H FIGEE Voorzitter E VON SAHER Sec VERSCHEIDENHEID Het slotbedrijf o den brand te Hoboken De zeerecbtbank te Bremerhaven behandelde eergisteren de zaak betreffende den hevigen brand te Hoboken bij New York Het vonnis luidt Het vuur is ontstaan in een katoenopslagplaats en heeft in eenige oogenblikken aanwassend tot een geweldigen brand alle pieren geheel vernield en de stoomschepen Saale Bremen Kaiser Wilhelm der Gross en Main van de Norddeutsche Lloyd met hun bemanningen deerlijk geteisterd De oorzaak van den brand staat niet vast waarschijnlijk is onachtzaamheid de oorzaak Ware het gelukt de Saaie de Bremen en de Main vlugger van do pieren te verwijderen dan zouden de schade aan de schepen en het verlies aan menschenlovens bü lange na niet zoo groot zijn geweest Van de Newyorksche sleepbooten hebben er verscheidene sleepdiensten geweigerd waarom gevraagd werd en zich niet bekommerd om de drenkelingen Bijzonderen lof verdient de le machinist Barende en de 2e officier Holfeidt alsmede eenige manschappen van het Hamburgsche stoomschip Kaiser Friedrich die 37 personen van de Saaie redden De gezagvoerders der beschadigde schapen troft geen schuld De blusschingspogingen en de reddingsmaatregelen verdienen evenals de houding en de tucht onder de equipages hulde AI VEllTi C TIEN Gevestigd te Gouda Hötel DEZALM MARKT AmiCilOFMN Genees Heel eo Verioskuadige De geneeskunde volgens de Homoeo patUche methode SPREEKUREN Werkdagen van 1 3 uur behalve Donderdags waarop van 9 12 uur Voor minvermogenden Werkdagen van 8 9 uur behalve Donderdags Telephoonnet Gouda Abonnement f iO per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en ondefhoud g ratis Het net is aangesloten aan het Rijks Intercommunaalburean Op 1 November 119 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT P O IKK ODOB SCHIEDAMMEH GENEVEE Merkt NIGBLTOAP Verkrjjgbur bij i PEETER8 Jz A 1b bewiji van echtheid it euhet en kurk itcede roortien vu den oaam der Fimi F HOPPE