Goudsche Courant, vrijdag 15 februari 1901

Vrijdag 15 Februari 1901 INo 8428 30ste Jaargang tiouDSCHE mum ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefan to De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon No ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels tl 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd I Geen Ëngelsch vaar Echt BOEHENBHOOD MX cent de iC G A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 Te Huur of Te Hoop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande prachtige Pakhuizen gelegen te öonda aan de Tnrlsingel Te berragen Lange Tiendeweg D 29 GelsroedersSTEEITSMA Bloemisten Turf singel 77 en 78 Struik en Stamrosen OP BOTTEL PRACHTWAAR steeds Toorhanden Bloemen uil t Zuiden TELEPH No 114 WF Wie werkeiyk prjs stelt een nECBLIJIK te hebben laat zich fotografeeren in de VotograftBche HuntUnrichUng ST criDiO Fl SINGEL 661 Ondergeteekende bevoelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS Toor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvcrlangd met btjlevering van servies zilver tafellinnen CDZ enz Aanbevelend G erard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 meeting Vongvettev 4tyf $ Wellen ter boteugoling van het DEArrZMISBEUIE voortaan overbodig I Gewapend met ons heilmiddel KliHKH M kan iedereen zjjne eigen familie van de drankellende bevrjden zelfs bniten medeweten der Ijjders Nadere inlichtingen verstrekt gratis en franco de Firma J JOSEPnUS en Uaag im iMklnlxlulepoMiiildddToarHurea m TCor danoN an KlodtTMlIoulwtrki UilcAppratiiarTatiCH MUIIw fc te Bwllil i 1 8lr l M n latte oai ï n u n Mrlakimark M naam n lu ai tp i a aai tr Hmn WlUalltn h MlMnan iilauxaa a nMaaa aa aaawaal4a atUtt lartanaa tata Hik Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst en lïeelaandoening binnen den kortst mogeiyken tp te doen genezen neemt onmiddellijk do toevlncht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DniiyenBorst tioiiig Extract xH E LIJl N T II E nit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK r DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gouda JO MIEB1B8 Kleiweg B 100 öouda E H VAN MILU Veerstal B 126 te Gouda A BOOMAN Moordrecht PIN K8E Nieumrkerh a d JJiet A N V4H ZESöKN Sciwonhoven J Tb TORKBN Boiioop B T WIJK Oudewatrr M KOLKMAN Waddinxveeri B BOLLMAN Bodegraven W i viH DAM Haaitrecht p W T EDE Oudewater Voor Maaglijders AAN allen die zich door het vatten van konde of overlading van de maag door het gebrnik van slechte moeielp te verteeren te warme of te koude spijzen of door onregelmatige levenswijze een maaglpen als Vaagknturrh Maagkramp MaaypUne nweleHike pii vertering of veraHJming op den hals gehaald hebben ziJ hiermede een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffelijke werkingen reeds sedert vele jaren bewezen zijn Het is Xu6@rt llrioR soRz ruiéensoijn Deze Kruidenwijn is uit voortreftelöke geneeskrachtig bevondene kruiden met goeden wvjn gemaakt en versterkt de spijsverteerings organen van den menscU zonder een laxeermiddel te ziJn Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt bevorderend op de vorming van gezond bloed I Door het op juisten tp gebruiken van Kruidenwyn worden maagkwalen meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dusniet talmen er eene proef medete doen Symptomen als hootdpp oprispen zuur in de maag opzetting i misselpheid met braken die bij cbronischo maagziekten des te heviger I optreden worden dikwijls na eenige malen drinken genezen m e t m v ïno onaangename gevolgen daarvan als Crsl UppiUg benauwdheid koliekpijnen hartkloppingen I slapeloosheid aambeien worden door KltUIDENWIJN dikwijls snel genezen KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spijsvertering en ver j I wijdert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen uit maag en darmen i Scliiaal bleek uitzien bloedaimoede verval van krachten zijn meestal de gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloedI vorming en een ziekelijke toestand van de lever Bö gebrek aan eetlust evenals herhaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voordurend I ziekelijke toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten I op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de spijsvertering prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde I zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust Talrdke attesten en dankbetuigingen bewiaxen dit KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flesschen 4 Fl 1 50 en 2 in de Apotheken van Gouda Oudewater Schoonhoven BodeI graven Woerden Alfon Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam s Gravenhage enz alsook in alle grooto en kleine plaatsen van de provincie NoordHolland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gouda 3 en meer flesschen Kruidenwijn tegen origineele prijzen naar alle plaatsen van Nederland i Voor namaak wordt gewaarschuwd I Hm A i uiislniieiiil PT Hubcrl lllrleh sclie Kruidenwijn toriawater j vt tnrtaHron fe Oberlahnsfeinkffim u f de VicforiaiBron fe Oberlahnsfeini Tafeldrank YanhefKoninklykef uis derjfederfariém yinllscpllsclie Tandpoeder en Anll§epll§cli Moiidtinctuur van JE ASSVXO Tandarts te Gouda OVERAli VESESIJOBAAB Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Gouda MiJn liruidenwijn is geen geheimraiddel zijn bestanddeolen zijn Malagawijn i50 0 Wijngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roode wijn 240 0 Atlas bessensap 150 0 Korsensap 320 0 Manna 30 0 venkel anijs alantswortel Amerik I krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen I worden vermengd I FRMSCHE STOOMVESTESU VS ehcBiisclie Wasselierij TA H OPPËNinEIMElR 19 Kru1 kwlc Botlerdam GebrevettKrd door Z M den Eoniag der Belgen Boafddep6t voor GOUDA de Hmt A VAN OS Az Specialiteit voor het atoomen en verven van lie Ueeren en Dameagarderoben alaook alia Kindergoederen Speciale inrichting voor het atooiBen na plncbemantels veeren boot enz Gordgnen taielkleeden ent worden naar da nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschsdeljk voor de geiondtieid volgeBB ataal bewerkt Hen wordt verzocht op t HEKK te letttn OIT HBT MiOtZIJS Tia iVI lUVENSWAAYZOXEN QORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van viji twee en een half en een Ned on met vermelding van Nommer ec iPr s voorzien van nevenataand JMerk volgen de Wet gedepo neerd Zich tot de nitroeriog van geeerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ I Wie zeker zyn wii d Ecbte EHel Cacao te ontvangm tewmencesteld n na vele proefnemingen in den I handel gekomen ander den uuua des 1 uitvinders Dr Miohaeljfl vervaardigd p de beste machines in het wereldb roemde étabbliaaement van Qebi Stollw rok te Keulen bclw Cikel eacao In vierkantea bunni Peze Eibd Cacao ia met melk gdmkt eene aangename gezonde drank vw r 4a g lijkach gebruik een t 2 fteabpdi tm t posder voor een k p Choadati Ala genee acbtige diank bij gmi van diarrhee aleuta met water t alniiDnn Yerkrijgbaai bjj i ouBuatH B S Apothekan sbc i 1 80 0 90 tM 6enoT lv rt ganwoocdifK Mr IW land Juliuc Mattenklidt Amriterdam Ealverstrut 103 Tiamfi Wosdtfbtlim iu do geheele wereld bekend e Keroemtl Onovertroffea middel tegen alle Borst Long leverMaagziekten enz Inwendig oowel als ook uitwendig in bqna iHe ziektegeTftUen met goed areTolg iau te wenden l rys perflaMI 1 1 per post f 1 16 TUirry s Wosdinalt I bezit een alsnog ODgelceode geneeskraolit en heÜKsme werking Maakt meestal tlke pijnt ke en gernarvolle operatie geheel OTerbodi Hei deze zalf werd een 14 jaar oud voor oiirenee8U k S ehoDdeii lieeiiïCZWel en onlanu een bijna HZ laar kankeriyden fcenezen Brengt genezing es Terzachting der pijnen bij wonden ontstakingen eoSt van allerlei aard Prijs per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal ïïepót voor Nederland Apotheker IIBNKl StNDEIIS Kokin S Amsterdam Wair geen depot ia bestelle men direct aan die bcliutieiiapotkek des A THIKRHY m Pregrtd bel Rohitwli Oeattrreiot GelieTC proipectu te ontbieJen by het Ceutrad Diipót bande Rokin 8 Amaterdun RUIME KEUZE LAGE PRIJZEN Goedkoopst adres voor degelgke GasgloeilicM Artikeleii bij M M m LOOiX In D Avondster DUBBELE BUURT Tel No IIT Gasfitters Drnk van A BBINKitAN df Zn Gouda I BuUeDlaidsch Overzicbt LaUan seint nit Kaapstad dat de Wet s hoofdmacht de spoorweglgn tnsschen Springlontein en Jagersfontein weg heeft opgebroken en daar langs komende spoortreinen vernield heelt om vervolgens weer verder te trekken Uiddelerwijl waren kleinere aldeelingen van de Wet s strfldmacht bezig bij RoDxviUe Zastron en de driften over de Oranjerivier om dn ar de Engelschen vast te honden Vermoedelijk was het de Wet s bedoeling naar het district Herbert Grikwaland op te rukken de Vaal overschrijdende bü Douglas en zoo Prieska te bereiken De Wet s ammunitie moet overvloedig en ziJn paarden in zeer goeden staat zijs Volgens telegrammen uit Kaapstad weigert de Alrikaanderbond de zoogenaamde Kroonstadsche vredescommissie te erkennen Piet de Wet erkent dat de taak van zijn commissie waarschijnlijk onvruchtbaar zal zijn de commissie lal geruimen tijd te Kaapstad vertoeven Naar de Standard uit Kaapstad verneemt heeft het uitbreken van de pest geen invloed op het vervoef van de troepen die daar gelijk vroeger aan wal gezet zullen worden Bü de beraadslaging over het wetsontwerp tot reglementeering van het spel heeft de Belgische Kamer met 97 tegen 16 stemmen artikel 7 verworpen dat het privilegie van het spel handhaafde voor Ostende en Spa De Senaat had dit artikel aangenomen De ex koning Milan van Servië die te Weenen gestorven is was een kleinzoon van Kpbraim Ohrenowitch en werd den 10 Augustus 1854 te Jassy geboren ijn vader was Mllosoh Ohrenowitch zijn moeder een Roemeensche prinses Catargi Door zijn oom Michael den vorst van Servië die kinderloos was werd Milan als zoon aangenomen en nadat Michael den 10 Juni 18fi8 vermoord was trad de 14 jarige Milan als vorst op voorloopig onder een Regentschap waarvan Jovan Bistitch president was In 1872 werd Milan meerderjarig en aanvaardde hij zelf de regeering Hij was gehnwd met Nathalie Ketcko de dochter van een Russisch overste De eerste jaren van Milan s rogeering waren niet ongelukkig Hg voerde een oorlog tegen Turkije waarin hij wel is waar de nederlaag leed maar die gaf aanleiding tot de Interventie van Rusland en tot den oorlog van 1877 78 waardoor Servië een belangrgke nithreiding FEVILLEIOX WILSKRACHT 47 Graaf Waldemar gaf zich blijkbaar veel moeite om Marie al die beleefdheden te bewijzen waarop zij aanspraak mocht maken doch daardoor werden opnieuw de smartelijkste herinneringen gewekt Hij had van Marie aU Clara s vriendin zooveel gehouden hij zou haar als de omstandigheden anders geweest waren zeer hebben Remist doch haar als dochter nu hij zijne eenige had moeten alstaan t aan het hart te drukken dat eischte langer tijd Marie begreep hem en drong zich nooit op doch liet geen gelegenheid voorbij gaan om hem de liefde en de toewijding van een rechtgeaard kind te toonen Weken waren voorbijgegaan Nog immer drukte de dood van de beminnelijke Clara als een looden last op de gehc le tamilie het samenzijn op de wijze als vroeger was niet meer mogelijk naar het scheen Graaf Waldemar gevoelde het en begreep dat eene poging om den geest der levensmoeheid bij allen te bezweren van hem moest uitgaan Hij noodigdc zijne vroegere vrienden uit de buurt weer tot een besoek op zijn dot en stelde zijn huis weer voor de gezelligheid open daardoor werd bij elk der leden van het gezin afzonderiijk de lust tot eenige bedrijvigheid m den vrijen tijd gewekt en welbm geheeten Grut Waldemar van grondgebied en Milan de koningskroon kreeg Doch deze verhooging bracht den koning geen geluk In den oorlog met Bulgarije werden de Servische troepen door Alexander van Battenberg verslagen de financiën van Servië raakten op hopelooze wijze verward en de lamilieoneenigheden tusschen den konmg en zijn gemalin liepen zoo hoog dat eindelijk Milan gehoor gaf aan den raad van zjn ministers en afstand deed van de regeering Geruimen tiJd leefde hij te Parijs onder den naam graaf van Takova hö deed afstand van alle koninklijke rechten en zelfs van ziJn Servische burgerrechten Maar wanneer de nood aan den man kwam klopte Milan weder aan bg zijn zoon Alexander die den vader zoo moeilijk wat weigeren kon Zoo werd hiJ herhaaldelijk met rijksgesehenken begiftigd en ten slotte zelfs tot opperbevelhebber van het Servische leger benoemd Maar het huweljjk van koning Alexander met Draga Maschin leidde tot een breuk met Milan die onherstelbaar scheen Milan legde zijn betrekkingen en waardigheden neder en verliet Servië om in Oostenrijk ala ambteloos burger den dood te vinden Uit Madrid zgn geen nadere berichten De Eegeering meent de anticlericale beweging meester te zullen worden wat de tijd moet loeren Op verschillende plaatsen zijn tal van personen in hechtenis genomen Heden moet te Madrid het huwelijk van de Prinses van Asturie met den graaf Van Caserta voltrokken worden De studenten zijn voornemens bij die gelegenheid een rouwoptocht te houden De graaf Van Caserta behoort tot Napolitaansche Bourbons bekend om hun reactionaire gevoelens en hun intimiteit met de Jezuïeten Prins ilphons ia zwak en wanneer hij komt te overlijden ia de Prinses van Asturie aangewezen om hem op te volgen Vandaar het verzet tegen het huweljjk in alle nietreactioi aire kringen Men begrijpt niet hoe de Regentes Christine dat huwelijk heeft kunnen doorzetten maar ook zij is vooral in den laatsten tiJd moer en meer onder den invloed gekomen van de geestelijkheid Als vreemdelinge is de Regentes nooit bemind geweest in Spanje Daar zij vroeger een zekeren takt volgde werd zij door de Spanjaarden geduld meer niet Dit huwelijk bederft alles Van de Regeering was niet veel te wachten want in de laatste Ministeries was het ultramontaansche element steeds hielp zijn zoon bij diens studiën van hetgeen hij voor zijne toekomst noodig had de predikant was bij dien arbeid tegenwoordig die hem een heerlijk genot bood hetwelk hij lang had moeten ontberen Justina en Marie zorgden gezamenlijk voor de huishoudelijke bezigheden op bet kasteel en in de pastorie Haar omgang was een voorbeeld van vriendschappelijk verkeer aan eene liethehbendc moeder en eene aanhankelijke dochter deed hare verhouding denken En Egon von Bernsdorff Hoewel door trouwe vrienden omringd had fiij toch vaak een gevoel van verlatenheid dat hem ongelukkig maakte Nadat zijne laatste schilderij voltooid was had hij palet noch penseel meer in handen genomen uitgestrekte wandelingen in den omtrek vermoeiden hem doch gaven hem de gemoedsrust niet weder Het zou hem niet mogelijk geweest rijn zijn vleugel dat prachtige instrument weer aan te raken Hij gevoelde zich overtollig en daardoor ongelukkig Even als eiken avond vinden wij ook nu de tamilie bijeen Het gesprek wilde ditmaal volstrekt niet vlotten zelfs de predikant was stil want hij had een ernstig uur aan het bed van een zwaren zieke doorgebracht Graaf Waldemar was ongedurig nu eens liep hij de kamer op en neer dan weer ut hij langen tijd in gepeins verzonken j eindelijk begon hij over den laatsten oorlog te spreken Den jongelui was dit onderwerp hoogst welkom en voor de eerste maal vroeg hij Egon von B nadort of h nooit iets van zijne familie gehoord had behoorlijk rertegenwoordigrd Aan krasse waarschuwingen heeft het in de Cortes niet ontbroken maar niets hielp Ook toen de graal Van Caserta bü zyn komst te Madrid met gefluit en gejoaw werd ontvangen ging men voort De Jezuïeten waren in de laatste jaren in Spanje oppermachtig De openbare meening beeU nu tegenover de heeren andeze orde een zekere satisfactie gekregen door de uitspraak van het hooggerechtshof in een veel geruchtmakende zaak Ëen ryk meisje Adele Uboa was tegen den zin van haar ouders in n Jezuïtenklooster gebracht en t gerechtshof vond dit goed Het hooggerechtshof heeft beslist dat het meisje aan haar ouders moet worden teruggegeven Verspreide Berichten Fbiskeuk Door de Kamer is met 351 tegen 174 stemmen op voorstel van den minister van financiën de stad gemachtigd als vergoeding TOor de mindere inkomsten nit de wijn en bierrechten eon indirecte belasting te heffen van localiteiten welke gebruikt wordön door de industrie den handel en de wetenschap Ka heeft weder de gemeenteraad van MarMille de wenscheiykheid betoogd dat de regeering üer republiek zich zal verstaan met de mogendheden welke zijn toegetreden tot de vredesconferentie van s Gravenhage om door scheidsrechterlgke tnsschenkomst een einde te maken aan den verschrikkelüken strp in Zaid Afril a De douane commissie uit de Kamer heeft zich uitgesproken ten gunste van eenwetsontwerp tot heffing van invoerrechtenop gasgloeilichtkousen Het gaat er met de werkstaking dermodonaaisters en dameskleermakers totdusver zeer lustig toe te Parijs Er zün nuzoo om en btj de zesduizend stakenden terwjjl er juist heel veel werk is voor het voorjaar en den zomer en op de arbeidsbeursgaat t er onder de elegante en smaakvolgekleede juffertjes heel vroolyk toe De stakers te Montceau les Mines hebben zeventigduizend francs gekregen van so ciaaldemocratische vereenigingen redenom voortduring van de staking te verwachten De Russische studente mil Zélénineis nn geopereerd en wel is de kogel diedoor haar vriendin voor den beer Deschanel Verrast omdat hij aan omstandigheden herinnerd werd waarover nog nooit was gesproken keek Egon den Graat met wijd geopende oogen in het vriendelijk gelaat en zeide Ik weet zeer 4ahiig van de familie mijnü vaders Wat hem zel p betreft gQ weet dat wij nog kinderen waren toen wij het ongeluk hadden onzen vader op het bed van eer te verliezen Ja Egon dat weet ik Zooals ik u vroeger reeds gezegd heb wij waren vrienden en uwa vaders geschiedenis tot aan zijn dood is mij zeer goed bekend Tweemaal heb ik in het belang Eijner familie aan uwen oom geschreven ik heb hem de innige verhouding tusschen zijn overleden broeder en mij medegedeeld en hem gemeld dat ik daaraan de vrijmoedigheid tot mijn schrijven ontleende Nooit heb ik aatwoord op mijne brieven gehad Dat wil ik wel gelooven mijnheer von Felsburg mijn iEgon het is u toch niet onaangenaam dat ik spreek over betrekkingen waarvan ik niets weet f viel de Graaf von Felsburg hem vriendelUk in de rede Zeer zeker niet antwoordde Egon von Bernsdorf reeds lang had ik daaraan behoefte doch gij weet zelf de laatste maanden Met de hand een afwijzend gebaar makende dat Egon het verder voortspreken moest beletten sprak de Graai von Felsburg Al ons denken en handelen was aan één onderwerp gewijd en dus hebt gij goed gedaan door te zwijgen Na een oogenblik stilte begon Egon te vertellen sloen de l ng van den dood van onzen vader bestemd was gelukkig verweerd doch indien het meisje er het leven afbrengt zal zf vermoedelijk voor immer verlamd ryn DuiTSCHLAUn Door de Beiersche regeering is afwijzend beschikt op het verzoek van den gemeenteraad van Neurenberg tot toelating van de facultatieve lökverbranding Bg rondschrijven van den minister van binnenlandshhe zaken zijn de autoriteiten uitgenoodigd de samenkomsten ten gunste der Boeren te verbieden wanneer ze een beleedigend karakter dragen voor Engeland De politie te Dortmund heeft op grond hiervan reeds een vergadering verboden BINNENLAND STATEN GENERAAL V tv B K o K U M Ui m H Zitting van Woensdag 13 Februari De Voorzitter opende de vergadering met de mededeeling van de droeve mare van het overlijden van Mr Hartogh die gister nog schijnbaar in goede gezondheid opgewekt als altijd tegenwoordig was en plotseling is heengegaan Hj stelt voor den nagelaten betrekkingen de hartelijke deelneming der Kamer te betuigen Do Minister van Binnenlandsche Zaken gevoelt namens de geheele Begeering niet alleen maar ook als lid der Kamer en oud persoonlijk vriend van den overledene met wien hij zoovele jaren samenwerkte behoefte zich aan te sluiten en de geheele instemming te betuigen met de goede woorden van den Voorzitter Niet alleen voor zijn naasten kring maar voor de Kamer en het land waarvoor hiJ zoozeer gearbeid beeft is dat heengaan een zwaar verlies De heer Groen van Waarder sloot zich later bij die huldewoorden aan namens de Kamerleden Na aSoop dor algemeone discnssie over de Legerwet sectie onderzoek van de onderwüssnbfidiewet Het algemeen debat over het wetsontwerp regelende de toelating ala schipper op koopvaardijschepen is geëindigd nadat de minister van waterstaat het onfwerp gekenschetst had als een eerste stap Ken paar amendementen van de Commissie van rapporteurs werden verworpen Aan belanghebbenden wordt nogmaals in herinnering gebracht dat ingevolge de kies mynen broeder en mij werd medegedeeld bevonden wij ons in het huis van mijnen oom den broeder mijner overleden moeder Hij was ongehuwd en wij kinderen waren zeker een groote last voor hem want hij had de eenzaamheid Het uit neiging en gewoonte Met groote achting en liefde sprak hij over mijnen vader nooit over diens familie Van eene oude dienstbode die jaren lang reeds mijne moeder had opgepast en van alle omstandigheden nauwkeurig op de hoogte was hoorden wij veel dat ons opheldering gat over het verleden Zoo lang wij kinderen waren boezemde dat mjjnen broeder en mij weinig belang in Later werden naar wij vernamen aanklachten ingediend tegen de nog in leven zijnde verwanten mijns vaders In verloop der jaren werden zij vreemden voor ons aan wien wij niet dan hoogst zelden dachten Mijn broeder en ik waren volwassen onze oom had ons naar de strengste opvatting van zijnen plicht opgevoed met een onverzettelijken wil zorgde hij er voor dat wij onderwijs kregen in alle mogelijke razken Daardoor had hij gelijk hij ons later mededeelde een vast oordeel gekregen over de gaven en vermogens van ieder onzer Mijn broeder had vooral lust in taaUtudie en geschiedenis hij speelde zelden daar hij bijzonder veel belang in boeken stelde en vaak met strengheid in zijne neiging tot lezen moest worden tegengegaan Nu en dan meende ik tot de opmerking gerechtigd te zijn dat mijn oom trotsch was op de bewijzen van zijn vlijt en mijns broeders talenten hooger aansloeg dan de mijnen Hcril vtrvilgd