Goudsche Courant, vrijdag 15 februari 1901

Vo 8420 Zaterdag 16 Februari 1901 30ste Jaargang fiouDSCHE mum ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelefooB o Kt De Citg ave dezer CourantgeschietK dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr js per drie maanden is 1 25 franco per post 70 Afzonderlijke Nomroers VIJF CENTEN Telefoen No MS ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Verkrijgbsar bjj i M PEETERS Jz N B Als bewijs van eohtheid is oaohet en kurk steeds voor FBAirSCHE ST00UVEBVEEI3 K ekemlsche Wisscherij Tl H OPPENHEIMËU 19 Krui kaAe Botlerdam Oebierataotd door Z H den Koning der Belf en BoofddepAt tooi OODOA de Heer A TAN OH Az dpeciftliteit roor hst stoomen en rerren tbd alle Ueereo en Oameigu deroben alsook alle EindergoedenD Speciale inrichtmg roor het itooiacii ran plo emanteli veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden ene worden naar de nienwite en laatste methode geverid Alle goederen hetzjj gestoomd of g ertd worden oneohsdelijk roor de geïondueid TolgOBi staal bewerkt A VAN OKN BERC Slager TIEMDEWEG D 73 EERSTE KWALITEIT RUNDVLEESCH Concnrreerende Prijzen BIEFSTUK 55 de per 5 Ods AanbeTelend A y D BERG TIENDEWEÖ 0 73 Nleav onovertraSea Frof Dr Lieberi welbekend UVnW KBJlGn UIXBB UUn kt out filirl kimark tot Toortdnrende radicale en lekere genezing T n elle lelli de meest hardnekkige zenuwHekten vooral ontstaan door iIBKBB afdwalingen op jeugdigen leeftgd fotaia geneaiDg van elke swakte Bleek idoht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpgn alechte pijfTertoring Onrermogen Tmpotens PoUntione enz UitToerige proipeotüiien irgapcr fe h fl 1 t 8 dubbele eich 11 6V Onlrail DepAt Mettli t i Vegte Zallbommel üipAts M GMben k Co Botterdem 1 Happel t Grafenbege I Hilmmeni de Jong J Oin Botterdim Wolf k Oa ftoude OD bil aUe drogisten aelroedersSTEEÏÏSMA Bloemisten Turfsi pgel if eu 78 Struik en Stamrosen OP BOTTEL PRACHTWAAR steeds voorhanden Bloemen uit t Zuiden j rt tt HM DeaM eM liadelj tale makkalykMa i i sni i l f l nor Meere inl TnotaldaöiHeBKbiAsnelwaaweik égg £ utlh J I4 l Ual r iSSr op naam o latrisltsiimlc ManM aw a Mrui weitr TELEPH No 114 Aan onze Leden Genodigden en bet PL BLIEK wordt bericht dat de fi peiiiHS Vergadering¥riJdag 15 Februari wegens zielite van de beer IIE VRIES tot nader moet worden UITGESTELD é i Émisi HET BESTUUR DER AFDELING tJ Si V O B a n a S o e e sq SP a 9 V7 xj isrj3 j i nD HiTjji TfBn r Ë O b s Kort overzicht onzer PrIjBCoarsnt SHEEEIES Pale en Gold Dry van alf 16 50 per 12 flees 12 12 flesch EOODE en WITTE PORTWIJNEN 16 MADERA S droog en zoet 18 VEKMODTH la Turin 1 60 b s V wêI u o o g BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC A t 1 75 f 2 25 1 2 76 t 3 26 1 3 75 en 6 SCOTCH WHISKY 25 n BOi r EJLTJx Per Fl Per Ank 45 FI I Br t H 65 Nto l 27 75 g Ö LISTBAC 31 36 42 53 34 42 37 50 47 0 75 0 85 1 1 25 0 80 1 0 90 1 10 H CHATEAU VALE08E 5 i ê St ESTEPHE St EMILION 1894 PAÜILLAC 1893 GRAVES Witte Bordeaux o o lm SAÜTEBNE ZELTINQER Moezel BOURGOGNE den AS ets per stuk teruggenomen De flesschen zjjn in de prijzen begrepen en won Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar bij Letensverzekering IaatschappiJ nOKDKKCHT Goedgekeurd b j Kon besl van 10 Nov 1873 No 21 Naatscbapp lyk Kapitaal UOO OOO gM geplaatst De firma T CREBAI Gouda VERZEKERD BEDRAG 36 800000 30 September 1899 RESERVE 6 196 000 Slnit Al lil soorten van verzekeringen op levens en sterftekansen gegiond De Tarieven zijn volgens de laatste sterltetalels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan het HOOFDBUREAU te Dordrecht en de BIJKANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam bij den Hoold en de Provinciale Inspecteurs en bij de Agenten in alle plaatsen van Nederland f Patent H Stolleï iisti iVrffn H yoWiew tming§n hit Anfati it i kan latift itMr unun tt t aeharfan H SVoU F r A WM iib t nlar to wwM ttamumtHUungsH m Warnung Te BnurofTe Koop om terstond te sbnyaarden wee n ast elkander staande prachtige Pakhuizen gelegen te Gouda aan de Tnrlsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 i Pain Expeller = i co 2 Dsetii jaai weidt dit middel vat seaeswesi t tscs eek le dasB Tsrtmwiii Ms lelts erketUsi b Hct ia f U lJ6 ne eaMads lidsauMteaiietluks Is Ansterdsla W 111 0 Ubaa na Is rtl sa leaders HtBtII lttttM T üi 7 i WoBdnbtlim Hst ja tTeAoadl Mid tja Ïq do gebeele wereld bekend es I e eroemd Onorertroffen middel tegSB alle VorsU long LeverMaagziekten eni Inwendig 9 zoowel als ook uitwendig in bijna alls ziektegerstlen met goed erolg san te wenden I S p r SaCOB 1 1 per post t lis TUnry i Windintlf beiit een alsnog ongekende geneeskrselit en heilzame werking Maakt meestal elke pijnlijke en gevaarvolle operatie Reheel overbodig Het deze zalf werd een U a r OBd voor ongeneesUik rehoaden beenicezwel en onlsn een bijna BI jaar kankerlijden genezen Brenut genezing ea verzachting der pqnen by wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prtjs per pot 1 1 60 per post f l eo Centraal Depot voor Nederland Apothekfv IIESIRI SlJiBEKS Sokin S Amsterdam Wair RMn depot M beitelle men direct aen diebehntseokpotlukB de A THIKltHY in Pregrud bel Boiiit li Oeittrreioh Gelieve proapeotni te ontbieden b het Üentrail Oepdt Senden Rokin 8 Anuterdun ft 0 M PD IKK OODK f A SCHIEDAMMER GENEVEE Merki NIGHTOAP aderFiima sien van den i P HOFFB Wie eeker zijn vu d Eobte Elkel CaCaO te ntrangen taaamengetteld en na vela protnemingen ia den nimdd gekomen ander d t naam dea nitvisdaia Dr Hlobaelis vtifiaidigd p da bette maehinea in het wenldMreemda ttabUiioeaant van Oebi BtoUr wwok t KénbD InIm J p n21e ieltf Bikel eacao in vterkantes bi De Bikel Cacaa la mal milk galaokt an aangenama gauoda bank voer iêr gelUkaoh ebmik een ü 2 thnl pali vm t ptBder voor en bop Chooaltli geaaeabacbtige dtink bQ ftnl diarrhte aleohta mat water t gaknfliat Terkrijgbaar bj ia tombmbhü B ApoUiakarz aaz G net ah ttgeDwocf4B Mr t ti m land lunin MattenUtil An terdam lEalvnatraat ItS y dASOBITEMEITElT RUIME KEOZE LAGE PEUZEN Goedkoopst adres voor degelijke Gasgloeilicht Artikelen bfl M M VAN lOON In De Avond§ter DUBBELE BDUET Tel No 117 Gaaatterjj Druk van A BBIMKHAN A Za CkmtU Builculaodscli Overzicbl Kitchener seint dd 14 Februari uit Pretoria Onze troepen zjjn nu bezig met de aldeeling van de Wet ten noorden van Philipstown dat in ons bezit is De Wet die de Oranjerivier bjj Zanddrift overstak wil blijkbaar naar het westen trekken French van 40 K M ten znidoosten van Ermelo rapporteerend bericht dat een groote vijandelijke macht naar Piet Retief is gedreven Hunne pogingen om zich terng te slaan zijn tot zoover mislukt De cavallerie chargeerde den vijand die vijf doeden en zes gewonden achterliet Tien man zijn gevangen genomen Er zijn veel wagens karren en vee genomen Onze verliezen bedroegen een gesneuveld vijt gewond e Het besluit van de eigenaars der steenkolenmijnen in Westphalen en de Rynprovincie om de productie in te krimpen heelt ten gevolge gehad dat een aantal werklieden uit het buitenland ziJn afgedankt Do Dnitsche Regeeriug heeft maatregelen genomen om deze arbeiders naar hun land terug te zenden Ook in de weverijen zijn werklieden ontslagen en men vreest voor nog meer gebrek aan werk als de aangekondigde verbooging van invoerrechten maatregelen van tegenweer in andere lauden brengt en daardoor den uitvoer van Duitsche voortbrengselen belemmert Er gaat haast geen dag voorby dat er niet de een of andere groote demonstratie of bijeenkomst tegen de verhooging van de graanrecbten gehouden wordt Zondag is in heel Berljjn het protest van de sociaaldemocratische party verspreid De toon vau het stuk is wat scherp maar zelfs een meestal regeeringsgezind blad als de Hamburger Correspoudent vindt dat dit geen kwaad kan als de toongevende kringen er door tot het besef worden gebracht welk een groote opgewondenheid en verontwaardiging de agrarische politiek waarmee de regeering een proef wil nemen onder de mUlioenen en millioenen arbeiders iu het Duitsche rijk heelt gewekt Van de week is ook iu den gemeenteraad van Halle een heftig debat geweest over de graankwestie De sociaal democraat Albrecht had een voorstel ingediend om een gemengde commissie nit het dagelijksch bestuur en den raad te benoemen teneinde een protest aan den Duitschen Rijksdag tegen de dreigende verhooging van den broodprijs op te stellen FeVILLElODl WILSKRACHT 4 Hij liet zich nooit duidelijk over onze geldelijke aangelegenheid uit en daarom moesten wij het er Toor houden dat de kennis die wij opdeden voor onze latere loopbaan noodig was Hij liet de keus van een beroep aan ons over en zeide vaak Neemt uwen vader tot voorbeeld tracht wat uw karakter betreft op dien edele te gelijken vermeerdert uwe kennis zooveel gij kunt dan zult gÜ in de wereld vooruitkomen 1 Voor my zocht mijn oom de beste onderwijzers in muziek en schilderkunst doch overeenkomstig zijne wenschen zou ik in elk geval een paar jaar de universiteit bezoeken Zijn onverwachte dood veroorzaakte ons eene diepe smart wij hadden een trouwen tweeden vader verloren Wij besloten onze verdere loopbaan in te richten naar zijne plannen Hij had ons een veeljarigen vriend als raadsman aangewezen door hem kwamen wij in het Ixzit van een testament van onzen oom dat ons niet alleen nauwkeurige inlichtingen gaf over mijnen vader en de verhouding tot zijn verwanten doch ook in het bezit stelde van een niet onbelangrijk vermogen Gü weet Graaf von Fcbburg aldus vervolgde Egon zijn verhaal dat mijn vader door zijn huwelijk met onze voortrefièlijke moeder gesclieiden werd van zijne Het magistraatscollege was van meening dat de zaak niet tot de bevoegdheid van den raad behoorde en de opperburgemeester bestreed het voorstel heftig Prof Dittenberger de voorzitter van den raad antwoordde dat hij niet kou deelen in de opvatting van het magistraatscollege Als men overtuigd was van het gevaar van een verhooging van de graanrecbten moest men den moed hebben er tegen op te komen onverschillig of men de regeoring daarmee al dan niet voor het hoofd stootte De radicaal Schmidt zeide onder luide toejuichingen dat het magistraatscollege zulk een afwijzende houding had aangenomen omdat er geen lauweren biJ de zaak te behalen waren De opperburgemeester verliet toen de zaal Het eind was dat bet voorstel van Albrecht na een lange beraadslaging met groote meerderheid werd aangenomen Te Kattowitz heeft een groote verandering van mijnwerkers en ijzersmelters geprotesteerd tegen alle rechten op rleesch en graan De vergadering verklaarde in een met algemeene stemmen aangenomen motie dat alle leden van den Rijksdag die voor een verhooging van de invoerrechten stemden verraders van het volk waren In België is men reeds een paar weken bezig met een wet op de speelbanken In ons blad werd reeds medegedeeld dat de Kamer met overgroote meerderheid van stemnfen de banken van Spa en Ostende niet langer toestond te bestaan De regeering beeft na lang dralen moeten toegeven aan den volksdrang om door een wet paal en perk aan het schandelijk voortwoekeren der speelbanken te stellen De hoofdstrgd gaat om de van ouds beruchte speelholen in Spa en Ostende eu in het bijzonder om de cercles privés aldaar De socialistische linkerzijde evenals de rechterzijde en zeer vele liberalen wenschen al die gelegenheden op te heffen De regeering wil slechts beperkingen zooals verleden week bleek uit de woorden van den ministerpresident De Smet de Nayer en thans weder uit die van den minister van Binnenlandsche Zaken De Trooz De eerste wees op de groote aantrekking8kra ht der speelbanken op de rijke vreemdelingen en de laatste op de groote inkomsten voor stad en provincie waar concessie voor die speelholen gegeven is De provincie OostVlaanderen trekt er elk jaar f 50 000 van de stad Ostende f 750 000 en Blankenberg krjjgt jaarlijks van Ostende 25 000 gulden om geen bank op te richten Het spel in Spa bestaat reeds van 1772 De regeering verlangt een schadevergoeding naaste verwanten die gelijk wij bij die gelegenheid vernamen slechts uit een ouderen broeder dengene over wien gij thans spraakt en diens kinderen bestonden Die broeder wien als oudste het uitgestrekte grondbezit zijner ouders toekwam had uit die toentertijd zeer rijke goederen mijnen vader het hem toekomende aanzienlijke vermogen uitgekeerd het laatste gedeelte daarvan werd hem uitbetaald eer hij uittrok Mijn vader had het mijnen oom toen mijne moeder met ons in zijn huis werd opgenomen toevertrouwd om het te beheeren Hoewel niet rijk had onze oom ons uit zijn eigen middelen gevoed en laten leeren en ons vermogen voordeelig en veilig belegd Niet het geringste gedeelte daarvan had hij voor onze opvoeding gebezigd het was dus voortdurend aangegroeid zoodat mijn broeder en ik onbezorgd de toekomst konden tegengaan Uit zijn testament leerden wij zyne hartelijke trouwe liefde voor ons kennen door ons veeljang samenzijn was zijne belangstelling in de twee verweesde knapen zoo toegenomen dat zij in vaderlijke liefde was overgegaan Zeer beslist was in het testament de bepaling opgenomen dat wij door bloedverwantschap verplicht waren onzen oom den bezitter van het tamiliegoed bericht te zenden indien een van ons mocht overlijden Toen ik het ongeluk had raijn broeder te verliezen heb ik mij van die verplichting naar behooren gekweten Een oflficieele brief van rouwbeklag werd mij door den zaakwaarnemer mijns ooms gezonden van hem zelven ontving ik niet het geringste bewijs van deelneming Graaf Waldemar was in t oog loopend stil ge TO de plaatsen waar men het spel zal vaijleden maar wil liever dat men alleen ffvronwen en minderjarigen den toegang totflie speelgelegenheden waar tevens aleo hol he dranken worden verkocht ontzegt D debatten hebben thans bewezen hoe de vojivertegenwoordiging over de halfheid der regeering denkt en hoe iiij volkomen het wegnemen van het kwaad wenscht V SlBlster president Von Koorber heeft in denï postenrijkschen Rjjksraad een toespraak geMiiflen om bet Huis aan te sporen tot arbwNn Hij zeide daarbij tt heb het woord gevraagd om het standpunt uiteen te zetten dat de Regeering innMat tegenover het werkprogram van het Huil Voor alles wil ik er de aandacht op vestigen dat in strijd met de loopendo geruchten de Regeeriug geen geheime plannen heait en ook niet hebben wil De Regeering zal in al haar uitingen duidelijk en beslist zijn Er dan wil ik al dadelQk verklaren dat wy er niet aan denken de verkiezing van de Delegatie en de Quoten deputatie te verzekeren om dan in het voorjaar maar weer don ouden weg op te gaan Dit zult gij reeds dadelijk zien aan de ingediende ontwerpen Wij vertrouwen op den wensoh van het Huis OD te arbeiden Met het oog op het feit dat de begrooting r a t d rt vier jaren niet door het Huis il afgedaan raden wjj u aan onmiddellijk een korte beraad Iaging te honden over de begrootiug en over de daarmede samenhangende wetsontwerpen De overige dringende ontwerpen kunnen dan in geregelde volgorde in behandeling komen Het Huia moge daaruit opmaken dat wy niet voornemens zijn ons op de bureaux te verlaten Wjj staan als ernstige mannen voor u die niets liever wenschen dan de wederopvatting van den parlementaireu arbeid WiJ willen voor het Huis den weg banen die uit het treurige verleden leiden zal en hopen dat gij ons op dien weg volgen zult Het debat over het adres van antwoord heeft den Czechen de gelegenheid gegeven van hun zijde te doen zien dat ijj zooal besloten tot arbeiden toch de aanvallen op de Duitsche partijen niet achterwege willen laten De algevaardigde Stamsky viel deAllDuitsche parlü heftig aan en verweet haar dat ziJ de verbrokkeling van Oostenrijk en de aansluiting bjj het Duitsche Rijk wenscht Dit gezegde werd met geschreeuw gescheld en geraas door de Duitsche groepen beantwoord Toen Stransky weer aan het woord kon worden Graaf Hermann deed nog eenige onverschillige vragen en daar het laat was geworden ging het drietal ter ruste Vader en zoon waren in hun gedachte meer vervuld met de gebeurtenissen door Egun hun medegedeeld dan zij wet lieten blijken De jonge man betrad onvoldaan zijne vertrekken hij deed alle lichten uit en poogde zijne gedachten te verzamelen in de duisternis Zelden iisd hij zich zoo eenzaam gevoeld als na het gesprek van dezen avond al het goede dat hem beschoren was bleef onopgemerkt hij wist zich verlaten en beschouwde zijn alleen slaan in de wereld aU de grootste ramp Egon dacht aan zijne toekomst en aan zijne groote gave voor muziek en schilderkunst hij nam haar aan als eene gift van God en was er ten hooirstc dankbaar voor doch als hij haar noodig had gehad voor zijn levensonderhoud dan zou zij hem nog veel meer waard zijn geweest Geruimen tijd zocht hij naar de reden waarom hij zich ongelukkig gevoelde naar de oozzaak van zijne mistroostige stemming hij vergoelijkte zich zelven noch eene zijner eigenaardigheden bij dit onderzoek Na lang zoeken moest hij zich zelven bekennen dat niet Angelica s kwetsend gedrag niet de droefheid dat hij onbewust over Clara s Uatste levensdagen een schaduw had geworpen zooals hij meer dan eens gevreesd had schuld waren aan zijne mismoedigheid Neen I hij moest erkennen dat aan zijn jonge leven een prikkel tot arbeiden ontbrak al behoelde die door zijn gunstige omstandigheden nu juist zoo groot niet te zijn Zijn talenten het lezen van goede boeken gaven eene komen zette hij uiteen dat de richting die de heerschappij der Duitschers begunstigt terwijl de Dnitsche linkerzijde onder bevel der AUDuitschers staat gevaarlijk is voor den Staat en roor het bestaan van het Rjjk Ook dit gaf weder tot een groot tumult aanleiding De heer B rnreither poogde aan dit alles een einde te maken door een motie voor te stellen waarin loyanteit aan de kroon wordt betuigd en waarin het Huis het voornemen uitspreekt om te werken Na langdurige en vaak heftige debatten werd besloten de behandeling van deze motie dringend te verklaren Verspreide Berichten Frankrijk De werkstaking ouder de modenaaiatera eu de dames kleermakers te Farys is byna algemeen en er schijut nog geen kans op een schikking terwjl de juffertjes er voor een deel een pretje van schflnen te maken zingende en schreenweude trekken ze de boulevards rond Alle te Marseille uit Kaapstad en dehavens der Oostafrikaansche kust aankomende schepen worden te Marseille onderworpen aan een quarantaine Te Montceau les Hines wordt de toestand steeds ernstiger telkens komt hettot moeieiykheden tusschen de stakers ende gewapende macht Men is begonnen met het afbreken vande monumentale poort van de Paryschewereldtentoonstelling Het beeld der Parisienne zal in zeven stukken naar benedenworden gelaten en daarna weder in elkander gezet en bygewerkt werden OOSIBKRIJK HOIIOAEHB Voor het kantoor te Budapest waar werklieden voor den staat worden aangenomen hebben een twaalfhonderd werkloozen eergisteren kabaal gemaakt Er werd een formeel bombardement gehouden en de ruiten werden vernield zoodat de politie krachtdadig moest optreden waarbg een dertigtal der geweldplegers ingerekend werden Te Gries by Bozen werd den ingenieurKharls von Kharlsberg door boeren denhoed afgeslagen omdat hg zyn hoofddekselniet had afgenomen by het passeeren vaneen processie waarop hy met zyn heelefamilie uit da Roomsch Katholieke kerk isgetreden Do Bozener Ztg die meldingmaakt van dit geval is in beslag genomen aangename afleiding doch een arbeid die rust noodig maakte en in die rust zijne bevrediging vond waren zij niet Altijd meester van zjjn t jd kon hij dien onverlet naar zijn goeddunken besteden Vandaar dat uren lange gemijmer over Angelica s veranderde houding het onnatuurlijk nog altijd voortdurend gevoel van Clara s gemis waardoor hij prikkelbaar was geworden en de familie die hem zoo hartelijk liefhad van zich dreigde te vervreemden Terwijl hij de waarheid onder de oogen zag voelde hij zich hoe langer hoe kleiner en zwakker in eigen oog hij vatte liet plan op te zorgen dat zijn teven eene geheele verandering zou ondergaan Reeds den volgenden morgen wilde hij er met Hermann over spreken Dit plan paf hem eene zekere geruststelling zoodat hij eindelijk lang na middernacht den slaap vond Egon was vergeten dat Graaf Waldemar voor den volgenden dag de uitnoodlging tot het bijwonen van eene groote jachtpartij had aannenomea Hij was zelf geen liefhebber van de jacht maar had toch beloofd te zullen medegaan Aan de ontbijttafel zouden nadere afspraken worden gemaakt De Graaf von Eelsburg vroeg Jiistina hoe hare plannen voor dien dag waren zij antwoordde dat de Gravin von Amheim en hare dochter een paar dagen belet hadden gevraagd en zij derhalve den predikant met Marie en de kinderen den ganBchen dag had genoodigd fWenil wnAfd