Goudsche Courant, zaterdag 16 februari 1901

Ulrecte SpoorwegverbtDdlngen met tiUUUi V ioterdlenst 1900 AaoKevaogeD 1 October TUd van Grewwich B d 7 80 7 44 8 14 8 17 8 8 t U 10 8 10 1 10 40 ll t 1 14 J 10 1 8 84 Z 10 80 8 41 J 10 87 7 47 8 07 8 5 8 58 8i 10 80 10 4 11 01 11 4T KOTTIitDiM ia ru 18 58 1 87 8 18 8 80 8 4 4 89 4 54 5 8 8 18 M 1 6 01 K t 1 10 f f 6 11 w t 1 17 9 K f K 5 18 tug 11 60 18 84 1 88 S 8 81 4 08 6 7 5 4 8 S 1 68 6 10 7 48 1 08 5 80 7 57 I 45 Oiudis aulMk ntoutbilirttou oor d S kl r rhjgbMr 1 kol Tradtpnji H HollniMli S Ki t l Zilri ppl oi l 5 wg AU 1 St Um m ter tiJlwoU Op 4w tnitm g mlH HwJ 4 M KOTTIBOIH OOIIDA tIm nm 18 80 1 4 f 18 88 1 64 ll l 11 45 18 10 1 38 t U f jf 48 V 1 S8 o 8 08 U 5 11 08 U Sl 1 0 8 0 a s 8 a4 t iÖO 8 10 08 10 1 VmlUU or lu l p ku iM iwOnl woiln B BolUidKh ijoo L txtn lapplumlbiiiiji m d Comp ia to W fou Uli 00 UD DZNli 18 li l8 1 5H 1 58 81 1 10 1 1 1 1 0 U 4B 18 56 1 40 10 18 10 43 11 5 4 e l 7 1 ll l 10 00 10 1 8 16 8 4 7 67 8 1 i 48 4 15 6 8 41 10 8 O U U i i lis T R D i M fU nna icad e T 8 11 8 31 9 88 10 10 lO S 11 08 1 10 l S 3 86 t 87 Ai 6 19 i IS 1 48 t 61 O i 10 87 11 08 Ailut W 8 01 8 58 S 10 10 11 04 li 48 1 67 1 67 i 86 4 11 4 57 6 S0 8 03 S 44 85 10 3 11 08 11 68 lAmiLO 8 1 9 1S 8 10 15 11 l 1 08 1 10 1 11 8 40 4 1T 6 1 6 45 6 8 a i 10 40 11 1 1 14 44 10 11 ll 6 11 8 1 0 1 80 8 40 7 4 00 4 16 4 87 6 M 8 7 01 7 41 7 56 8 18 61 10 S in 17 1 88 4 48 8 Sm Z I 1 4 88 43 1 11 10 5 Y K in a H Ra 5 8 04 7 0 7 16 7 8 8 66 03 Voorburg 6 8 slt C i 7 11 8 10 8 9 1 8in l l 7 11 6 8 1 8 10 8 4 4 41 8 11 8 81 7 0 8 10 9 61 liAnu W 6 84 8 47 7 30 8 1l 8 4t 30 9 46 11 80 lt 41 1 0 8 41 8 811 At 6 01 B 18 SS 7 85 8 15 10 08 iQudi 7 01 7 81 8 18 9 1 9 89 10 18 10 8111 511 1 I 1 18 4 18 4 84 1 47 7 1 7 64 8 0 ll 11 1 48 S nS 8 1 4 1 4 48 5 4 8 S 7 00 7 68 t Ol 4 7 4 9 8 4 88 B i 18 8 7 47 e M 9 10 10 10 10 56 11 88 8 09 10 88 11 1 85 1M iV M 10 84 11 77 U41 11 61 1 40 8 64 4 48 5 80 1 7 14 7 41 10 07 10 II I BINNENLAND 8TATEN GENEUAAL V W B K U tC U M m B H Zitting van Donderdag i Februari Het debat wordt voortgezet over het ontwerp tot regoling der toelating tot schipper eni van koopvaardgscbepen De Minister van Waterstaat bleef tegenover den heer Fokker volhouden dat de eiBch van NederlandorHchap vdor gezagvoerders onder Nederl vlag onnoodig is maar art 8 zon hg wijzigen zoodat volkomen gelijkstelling verkregen wordt wat eiameneischen betreft voor Nederlandsche en vreemde gezagvoerders De commissie trok nu het amendement op art 2 in Een amendement der commissie op art 5 om voor schippers van de kleine vaart te eischen een stnurmans diploma voor de kleine vaart door den Minister ontraden werd verworpen met 37 tegen 19 stemmen O art 7 werden drie amendementen voorgesteld 1 Door den heer Groen van Waarder om dispensatie in het buitenland te laten verleenen door consuls en havenautoriteiten 2 door den heer Groen van Waarder om voor zeesleepbooten excepties mogetgk te maken bij bestuursmaatregel 3 door den heer Fokker ora wetsbepalingen niet toepasselijk te verklaren voor buiten Europeesche havens of reeden indien onderweg een gediplomeerde verloren gaat om voor die Bleepbooten den eisch van het stuurmansdiploma te laten vervallen en om verder de onthefftngsbopalingen te wijzigen Do Minister bestreed de amendementen 7 behalve het amendement iiroep van Waarder om voor sleepbooten dispensatie te geven by een algemeenen maatregel van bestuur De heer Groen van Waarder trok ziJn amendement betreflende dispensatie door consuls in Een amendement van den heer mr E Fokker voorzienonde in het geval van ontbreken van gediplomeerden in buiten Ëuropeescho havens werd verworpen met 60 tegen i stemmen Aangenomen werd en amendement van den beer Groen van Waarder om de exceptie voor zeesleepbooten over te laten aan een bestuursmaatregel De overige artikelen werden goedgekeurd Woensdag ai de eindstemming plaats hebben Omtrent de biJ de a s lustrumfeesten te utrecht te houden maskerade wordt ons medegedeeld dat thans definitief bepaald is dat deze zal voorstellen den intocht van de deelnemers aan de kroning van Karel VIII te Eeims in 1429 De heer E O J M baron van Hoevell tot Westerflier en Wezeveld zal Karel VIU voorstellen 1 8 5 7 11 dooi 7 18 7 iS 7 88 8 85 7 44 8 08 40 8 60 8 67 08 7 85 8 11 aoudl MoordrMbt Ii ii ark k C pall aottardam U Eotlerd mD P aoUerdim B 8 54 08 7 68 Botterdua Beun Rollerdwl D P Rotterdam M Capella Hieuwnkerk UoordiMht Bmdi 4 48 6 80 07 7 18 4 5 5 41 5 01 6 51 t 5 11 8 04 5 17 8 10 8 88 7 8 4 Xüm 1 U ntt hUl 8 87 8 41 8 58 9 08 14 0S t l 7 18 7 8 7 7 6 7 68 Gouds ZtTeah Hoeio Bo toniM rZeg VooibuK i Hige w 4 5 10 6 86 6 4 08 load Oudew Woaid Utraeht UlrKikt Woanlal udav otd 07 8 44 8 11 8 6 t 1 08 De kostbare inktkoker welke H M de Koningin bij gelegenheid van Haar Huwelijk namens President Krnger zal worden aangeboden bevat niet een gravure van de Gelderland maar dit historisch geworden schip onzer marine is geheel in zilver en in alle bijzonderheden van tuigage bewapening eni in miniatuur voorgesteld varende op oen zilveren zee UU de baren verrijzen twee koningskronen vormende de deksels van de beide inkthouders en tusschen die sierlgke dekseltjes is op een cartouche het wapen der Zuidafrikaansche republiek gegraveerd Het geheel rust op een voetstuk Üe begrafenis van Willem Van Zuylen In dezen klaaglijken sneeuwdag is de man die zoovele jaren de lost van zgn land is geweest ten grave gedragen Het was een uitvaart waaraan de medewerking van zoovele honderden belangstellenden en de stemming volle rouwdienst in het voorportaal van den schouwburg bijzondere plechtigheid hebben gegeven De vlag woei halfstok de lantarens brandden in ronwfloers En in bet voorportaal was van groen en floers een rouwkapel gebouwd indrukwekkend door eenvond Dof gloeiden de lichten in de omhulde lampen In het midden stond een katafalk vier brandende kaarsen in de hoeken Een massa kransen en bloemstukken waren in de vestibule gestapeld laatste huldebewgzen van vele vrienden Zeer velen kwamen om ook door hunne tegenwoordigheid te doen blijken van deelneming in den algemeenen rouw der kunstvrienden om dit verlies Daar waren de bekendste tooneolspoelstera en tooneelspelers uit Rotterdam en Amsterdam vele schilders uit Den Haag onder hen Apol Klinkenberg literatoren musici Toen tegen halftwee de stoet naderde was het benedenportaal geheel volgeloopen op de vestibules op de trappen t stond er al schouder aan scbou Ier En op het oogenblik dat de lijkkist den Schouwburg werd binnengedragen speelde het schouwburgorkest onder Demarée den bekenden trenrmarsch van Mendelssohn De diep bewogen verwanten schaarden sich om de katafalk waarop de kist gezet werd alreeds bedekt mot bloemen Toen werd het zeer stil in deze aangrijpende rouwkapel Een défilé ging om de katafalk bloemen werden daar neergelegd en woorden van oprechte rouwe gesproken Allereerst trad nu de heer P D Xan Eysdon directeur van het Eotterdamsch ïooneejgezelschap naar voren Wél zwaar beproefd zei spr is het Rotterdamsch Tooneel binnen een jaar staan wiJ weer aan da lijkbaar van een der onzen Nu is het Willem Van Zuylen Willem Van Zuylen Isdood hg zoo vol leven zoo vol levenslust W j zullen hem niet meer zien niet meer hooren het schgnt ons zoo onmogelijk Velen zullen zich dat niet kunnen indenken Het is niet aan mij de talenten vanVan Zuylen hier te bespreken die taaklaat ik over aan ouderen en meerderen injaren hier tegenwoordig Maar een enkelwoord bij het heengaan van hem wien wiJ nog zooveel gelukkige jaren hadden toegewenscht die zooveel ons nog had kunnengeven Hot heeft echter niet zoo mogen zjjn Rust zacht Van Zuylen Ontvang hiermede oen laatste hulde v 00 C D A 11 li U 4 88 57 10 86 11 0 11 09 ll l n 8 10 58 11 85 11 18 11 85 X 10 18 f 10 08 40 48 10 18 10 8 10 88 10 48 10 4 18 47 8 8 Si 10 6 11 88 11 11 UI il 8 10 4 11 41 Do heer H J J Bos administrateur vinden Groeten Scnouwburg kwam evenalsde heer Van Eysden een krans neerleggenop de kist met een enkel woord GS zgt te vroeg heengegaan sprak ni hem de heer Moor Wij zullen de berinnering aan u bewaren als aan een glorietijd der kunst waarin gg hebt geleefd Kust in vrede Een fraaien krans legde deze spr op de baar namens de artisten van het Rotterd Tooneelgezekchap Namens het Tivoli gezelschap sprak de heer Mulder een laatsten groet en legde bil een krans bil de andere met de verzekering dat men Van Zuylen steeds zou blijven herdenken De heer Louis Bouwmeester wenschte een kort woord te spreken waarmede hij zoo gaarne uiting wilde geven aan de gevoelens van zijn hart 8pr herinnerde er aan hoe Van Zuylen gestaan had als een soldaat der oude garde als braaf en eerlijk mensch een steun voor velen in nood Een heerlgke kameraad is ons ontrukt en geen woorden kan ik vinden om het diep leedwezen te vertolken dat ik en velen met mg gevoelen Sust in vrede nu gij gaat naar bet land waar geen reiziger van terugkeert Rust in vrede en gg zgt vereenigd met uw moeder die gg zoo zielslief had Namens collega s van het Ned Tooneel legde spr een krans op de baar Goeie beste Willem Van Zuylen stamelde Roeier Faassen die nog in de rg van zgn vroegere collega s had plaats genomen en nu naar voren trad Wie had gedacht dat je nog voor mg zou heengaan jiJ die ik gezien heb als kind heb zien opgroeien als man en die als man mijn vriend geweest lijt Het is zooeven gezegd je behoorde tot de onde garde Fideel en trouw heb je je aan bet consigne dier garde gehouden en alles voor de kunst opgeofferd tot zelfs je dierbare gezondheid La garde meurs mais ne se rend pas 1 Namens directeur regisseur en artisten van den Vlaamschen Schouwburg te Antwerpen sprak de heer W lloysbroek Spr huldigde Van Zuylen als den onovertroffen leerling van den groeten Vlaming Victor Driessens door Van Zuylen bestond er een band tusschen Noord en Zuid Nederland die nu verbroken is Met achting en eerbied zullen de Vlaamsche artisten hem blijven herdenken als een groot kunstenaar een edelmoedig raonsch Slaap zacht goeie brave Willem van Zuylen Nadat spr een krans bg de andere had gevoegd kwamen nog verschillende sprekers kransen aandragen met een enkel woord van hulde Zoo namens do Nederl Tooneelvereeniging van Amsterdam door den heer Van der Horst namens het bestuur en directeur gérant van den Vlaamschen schouwburg te Brussel door den heer Schwab namens hot Aesthetisch Genootschap door den heer P A Schipperus Daarna dr Heine die een pracbtigen bloemkrans leggen kwam op de baar met een hartelgk woord van hulde aan zgn grooten HoUandschen collega De heer Henri Dekking bracht een krans namens zfn vriend Herman Heyermans Jr en één namens zichzelf als blijk van erkentelijkheid voor de liefde waarmede met zgn laatste uiting van energie Van Zuylen spr s bescheiden eersteling had helpen vertolken t 4 4 47 4 0 4 84 6 16 4 44 4 61 8 1 4 4 5 07 5 18 6 41 1 08 4 8 viw nna 4 1 4 60 5 85 6 0 6 IS 8 87 5 6 65 8 46 64 10 88 35 10 06 10 4 11 07 En dan nog een bloemenhulde namens artisten van den schouwburg Frascati en d afd Rotterdam van het Ned TooseelTerbond Hiervoor sprak de heer Veder die aan t veertigjarig jubileum van den gestorvene i herinnerde en het feest dat de heer Ebeling de toenmalige voorzitter hem had bereid Wie onzer bad toen kunnen denken dat beide die mannen na 6 jaar zoo kort na elkander zooden ziJn heengegaan En nog was de stroom van bloemen niet gestuit Daar werden nog kransen aangedragen door den heer Robertson namens abouné s van het Rotterd Tooneelgezelschap verder namens den Dordtschen Schouwburg door den heer J Vriesendorp den HoUandschen Schouwburg te Amsterdam de vereeniging Thalia te Rotterdam de afd Middelburg van het Ned Tooneelverbond door den heer Van der Pauwert de vereeniging Willem ran Zuylen te sHage het hoofdbestuur van het Ned Tooneelverbond en den Raad van Beheer en den di recteurgérant van het Ned Tooneel Een zwager van den overledene de heer Buderman dankt voor de bewezen hulde namens de familie en de plechtigheid in den schouwburg was geëindigd Buiten waar een dreigend neergevallen sneeuw voeten hoog op de straten lag waar de huizen met de levende vensters waar de menschenmenigte op de trottoirs volgeatoven was met een triest vlokkig wit werd do stoet gesteld De Igkkoets bedekt met bloemen daarachter een wagen met bloemen beladen en dan een lange rg rgtuigen Omstnwd en gevolgd door een enorme menigte ging het langzaam grafwaarts En overal op den weg bleven de menschen staan en zeer velen lichtten in eerbied even den hoed voor het stoffelijk overschot van den grooten kunstenaar Op de begraafplaats warm in haar dik wit sneeuwkleed waarop au een heldere zon uit een blauwe lucht schitterglans legde verzamelden zich nog éénmaal de vrienden van Van Zuylen te zamen om zijne groeve Er werd nog gesproken door een van de zoons van Oscar Carré die nog een krans aan de talrijke bloemstukken toevoegde en door den heer Buderman die nóg eens dank betuigde namens de familie R Nbl Gemengde Berichten Men meldt uit Den Haag Van den drakken avond van 7 Februari alhier schjnt gebruik te ziJn gemaakt om door middel van insluiping en braak een huis te plunderen Onder die omstandigheden zgn o a ontvreemd een groot aantal gouden en zilveren voorwerpen meestal lijfsieraden en enig geld Naar wg vernemen is Dinsdag door den commissaris van politie te Tilburg nogmaals een onderzoek ingesteld in de kerk in verband met de mogulgkheid van geschrei te hooren uit het z g torentje N T Ct 8 45 11 11 11 48 1 AUia niwêll X I 17 g it o 8 8 87 4S lO tl 7 05 7 6 8 1 S t r 4 I 8 48 58 8 58 10 08 f 7 08 f S iO 8 48 47 10 09 lO U U Oll 8 41 8 04 6 14 4 1 8 01 8 1 17 5S B I8 8 84 8 88 E = 8 4 t itiAt lO l 68 10 08 10 17 lO i 10 84 10 4 11 11 11 67 Gisterenmorgen Om half tien is uit d Brouwersgracht te Amsterdam tusschen Hoeren en Keizersgrachten opgehaald bet lijk van Naatje Krgnen de sedert 5 weken vermiste dienstbode Het Igk is door een broeder van Naatje herkend en verzegeld reeds opgezonden naar de schonwkamer in het WUhelmina gasthuis Willem Prenger de kleermaker die in verband met de verdwijning werd gearresteerd was juist gisteren weder in vrgheid gesteld omdat er 30 dagen verloopen waren zonder dat men voldoend bewijs tegen hem bad gevonden Onmiddellijk na het ophalen van het lijk is door de zorg der politie weder de hand op hert gelegd De instructie in deze zaak wordt dus heropend Een toestel tot aankondiging van verwijderde onweders is door den Italiaan Tommasitto uitgevonden en in een verslag aan de Parijsche Academie van Wetenschappen beschreven Hij noemt het Elektrische Radiofoom omdat het elektrische ontladingen van nabij en van verre opvangt en in geluid omzet Zachte of schellere kloksignalen geven het voorbijtrekken van een onweer en de hevigte waarmede het woedt duidelijk voor het oor te onderscheiden aan Het toestel moet voor schepen zeer nuttig zijnEen schip zal midden op zee door den elektrischen radiofoon het naderen van een onweer zoo vroeg vernemen dat alle noodige voorzichtigheidsmaatregelen getroffen kunneu worden Te Arnhem werd opgericht de Stenogra feuClub Aviflkum altijd sneller Het doel is het stelsel Riénts Balt zoowel in het Binnen als Buitenland te doen beoefenen en te verbreiden Daartoe zal het o a bjj correspondentie worden gebruikt en op vergaderingen besproken Als correspondentietaal is aangenomen Volapük Wereldtaal Leden zijn Leerlingen van het Instituut Villa Nova Dir de heer J Goester te Arnhem en andere jongelieden Het Bestuur bestaat uit de heeren A H Kalis voorzittercorrespondent J G van Andel secretaris H Boissevain penningmeester K W N Dumon commissaris De Club geeft gaarne gratis inlichtingen omtrent de Stenografle Rients Balt en de Wereldtaal Volapuk Den Haag U Febr De heer Jacques van Genderingen van Kampen verwierf in d Stenografie Riénts Balt Diploma B voor snelheid van minstens negentig lettergrepen in de minuut zonder verkortingen Tevens bleek dat genoemde heer in staat is een dictaat te volgen met een snelheid van minstens honderd en tien lettergrepen in de minuut zonder verkortingen Wegens verschil met den gemeenteraad over het presentiegeld heeft de pas benoemde commissie tot wering van schoolverzuim te IJlst reeds nu en bloc haar ontslag genomen In overleg met de commissie hadden B en W aan den Baad voorgesteld het presentiegeld te bepalen op f 1 per lid voor elke bijgewoonde vergadering voor den secretaris op f 2 Op voorstel van een der raadsleden echter werd met 4 tegen 3 atpmmen door den Raad besloten het voorgestelde presentiegeld alleen aan den secretaris toe te kennen de andere commissieleden zouden hunne diensten zonder betaling moeten verleenen Hierna nam de commissie haar ontslag Een deel van het publiek dat was komen kgken naar sir Henry Irvings optreden in The Merchant of Venise dat te Belfast in het Eoninklgk Theater werd gegeven was zeer ontstemd over verschillende dames die haar hoeden op hadden gebonden De directie voelde voor de klachten van de bezoekers welke haar werden overgebracht en even voordat hot scherm opging werd eon papier op het voorhang geplakt waarop met duidelijke letters was geschreven mevrouw Vil n zoo goed zgn uw hoed af te zetten aangezien ik vlak achter u zit en het tooneel niet kan zien De beleefde vraag had tot onmiddelgk gevolg dat alle dameshoeden werder afgezet Dit recept van sir Henri wordt beleefd doch zéér dringend aan onze tooneel en operadirecties ter overweging en spoedige navolging aangeboden STADSNIEUWS GOÜDA 15 Febmari 1901 Na een paar dagen scherpe koude waarbg de thermometer te Maastricht o a in de nacht van Woensdag op Donderdag 6 graden Fahrenheit aanwees hebben wjj gisteren een sneeuwjacht of liever een korte sneeuwstorm gehad die over het gansche land schjjnt gewoed te hebben Overal bracht de sneeuw belangrijke stoornis in het verkeer BMiUtaat T het bacteriologisch onder zoek van drinkwater der Gondsehe Waterleiding Maatschappij Datum 7 Febmari 1901 Oorsprong Kraan kantoor Aantal kiemen per gram 57 vervloeiende kiempn 17 soorten 8 ziektekiemen niet aanwezig Opmerkingen goed w g PENNINK VRIENS GooDïRiK In den nacht van Zondag op Maandag heeft alhier een bejaarde man De K in nachtgewaad de echtelijke woning verlaten Sedert is niets van hem vernomen Een ongeluk wordt gevreesd 365 Staats loterij 6fl Oaase Trekking Tan Trgdag 15 Februari No 6017 premie T U 1 000 No 7J03 en 14646 todor 100 Prijzen Tan 70 110 2167 4 49 7080 8 03 l 8S9 17414 20381 Ui 8639 4848 7581 9898 15193 18383 204 6 423 3 63 53 3 7914 1 S8 U401 200S8 tO 50 1668 8816 6190 8406 U U 16941 6e Klaiae 16e Lfjit No 11164 m z 11169 70 No 18606 1S690 eu 17857 ni e 70 FOSTBR IJ E TSr Postkantoor Gouda Lijst van de brieven en briefkaarten aan dit kantoor en de daaronder bohoorendo hnlpkantoren ter post bezorgd welke wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zgn kunnen worden uitgereikt Ie helft der maand Februari 1901 Namen der Plaatsen van geadresseerden bestemmming BRIEVEN Mej A de Vries Amsterdam M L Bertelman Corn Kooiman Bodegraven J ï d Boerk Rotterdam D Boere J J Morelis Mej Zeegers Joh Kuiper Sneek BRIEFKAARTEN Mej N Maandag Amster lam A V Pesci Delft Marie Karman Gouda S van Ender Haarlem H Wolfers Rotterdam üit het buitenland terugontvangen M H Bik Duitscbland B J Fasma Madetle Both Bruxelles Geweigerd Letter B posterestante Amsterdam C V Willigen Boskoop W J H Feber Breda Rotterd Dagblad Rotterdam Cato Gouverneur Gouda De Directeur M C HENNEQUIN VERSCHEIDENHEID Gisternacht tegen 1 uur is brand uitgebroken in het weeshnis te Montauban in Frankrijk in het vertrek waar petroleum en andere lichtbrandbare stoffen werden bewaard t Duurde tot 5 uur in den morgen voor men het vuur meester was Drie kinderen resp zeven en vier jaar en het jongste slechts enkele maanden oud zgn omgekomen Van een nog slechts is het lijkje gevonden het was een verkoolde zwarte vormlooze massa die alleen aan eenige vodden linnengoed was te herkennen Uit Leerdam schrgft men Gisterenmorgen geraakte het nachtponnetje van het vierjarig meisje van v M bg de kachel in brand terwijl de moeder uit werken was Op he geschrei van het kind kwamen de buren aansnellen die de brandende kleertjes bluschten Het kind is echter na eenige uren overleden Eergistermiddag i de marktwagen van Dokkum op Holwerd waarin verscheidene passagiers zaten door de gladheid van den weg dicht bij Dokkum in de sloot geraakt Een der passagiers brak den arm allen geraakten te water m uir kwamen overigens met den schrik vrij De vlasbouw in Friesland heeft in 1900 vrij vst betere resulaten opgeleverd dan in vroegere jaren De opbrengst van t zaad was helangrgk grooter en de Ig nzaadprijzen hooger terwijl ook voor vlas en vlasafval thans flinke prijzen worden bedongen De vlasbouw zal in 1901 wel belangrijk toenemen Bij Weert speelden eenige kinderen met een oud pistool Een der knapen legde aan en trok af toen tot grooten schrik het schot afging Een 8 jarig knaapje werd in de borst getrolfen Stervend werd het arme ventje naar huis gebracht Consul Pott is niet voornemens vooreerst naar Lorenqo Marquez terug te keeren Hienw c Parapliiles Nieuwe DASSEN NieuweHANDSCHOENEN voor Dames en Heeren gevoerd en ongevoerd en verder vele NOUVEAUTE S A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telephaon Mo 31 Iteurs van Anislerdain 16 ËBR Vikrt Slotkr SlM LiN0 Gen Nod W 8 9 8IV 81 duo dito due 8 3 98 dtto dito duo S 98 98 Ho i8 Obl Qoa ll 1881 984 100 iTAin lMohrjTms 1862 81 8811 OoaTna Obl m papier 1868 6 8811 duo in cilTorlSSB 6 8 Po TOSii Olil met coupon 8 duo ticket 3 24 4 i Ro Li D Obl Binnen 1894 4 66 duo OecoDi 1880 4 96 dLto bil Eolha 1889 4 8 l dito b Hop 1889 90 4 98 dUo in goud leen 1883 6 dito duo dito 1884 6 lóïv sirANji Ferpel icliald 1881 4 67 17 Tuuiiij Oepr CüuT leen 1890 4 921 Gec leening eeiie D Gao leenm lerieC l Zoiu AmRp t oIiIk 8 tlllloo Ub it 8ob 1890 8 10 ViNElliiu Obl 4 onbep 1881 84 V BTBaDLH Obligatien 1896 3 900 BoTTlBDAll Sted leeu 1894 3 91 MlO N kh UandelK aand Arendab Tab Mg Certiticaten 631 l eli Mast8ohBopü dito 486 Am H potheekb paudbr 4V w Cult M j der Voratenl aand 65 a Gr Hypolbeekb pandbr 4Vi 102 Nederland rhe bauk aand S04 Ned Haudelmaataoh uito 164 N W k Pao Hyp b pandbr 8 9 Kou Hyi othetikb pandbr 4i Utr Hjpotheokb duo 4 OosTINB OjBt Hüng baok aand 28 EOBL Hypotheekbaak paoiib 6 110 AHBRlKA Ëqut by poth paodb 4 90 llakw L a Pt Liun ren 6 89 ID Moll IJ 9poar Mg aand 114 l Mij tot Kip T St Spv aand 10 Ned Ii d Spoorweg m naud 9t4 Nad Zuid Afr öpm aand 6 2351 djto dito dito 1891 duo 5 100 lTi ta8poor l 1887 S9A Eobl 3 56 Zu d Ilal Sp miJ A H obl 3 56 Pol k Waraoiiau Weenen aand 181 Buil Gr Ruaa IjpiT Mlj t obl 4 7 Bal iaolie ito aa d Faniowa dito aand 5 iTatig tiombr Itto aand 6 8V loo Vi Kurak Ch Azo 8p kap obl 4 rlito dito oblie 4 100 ktiniui JenT P C Sp Hij obl 6 114 Ohio Il Nortb W pr J T aand dito dito Win St koter obl 7 1417 m DenTer k Rlo Gr Spm eert T a 5 Ulinoia Central obi in iroud 4 105 7 V LouiaT k Na hTilIl Cer t aao l 74 Ueiiio N Spv Hij Ie hyp a 6 Miaa Kanuaa t 4pCt prof aand l04 4 87 N Tork Oulai o k Weat a nd S5 Peon dto Obio oblig 6 Oregon Caiif Ie byp lo goud o 99 St Paul Minii H Manit obl On Pao Hoof lya eb ig 8 48 V dito dito Line Ooi Ie hyp O 5 OiHiD Can Soutb Chert T aand 68 Va 0 Ball Il Na Ie h d o 0 Amiterd Omiiibui Hij aand 180 Botterd Tramwc Maali aaod 10 Nso Stad Amaterdam aand 1 108 nud Kotterdam aand 3 10 BlWil Stad Antwerpen 1887 99 Siad Bruuel 1886 2 100 KoKO Tbeisa Regullr G aelich 4 117 Ooatin StaaUleenig I860 5 117V K K Coat B Or 1880 8 101 Spüui Sud Idadrid 8 1888 84 Nsn Ter B z ATb Spoel eert = 5sa = OPRÜIiWIVG der EESTEERENDE MANTELS COSTUMES Blousen Peignoirs en Pelterijen Tot veel vermiuderde prjjzen ü samsom ADVEtiTEJMTIF lN ASTHMA KAN GENEZEN WORDEN D R SCHIFFMANN H Middel tegen Asthma geeft onmiddelgke verlichting zelfs bg de hevigste aanvallen en geneest waar andere middelen falen Verkrggbaar biJ A Wolff Gouda in pakjes van 1 S0 en fl li 75 Heden overleed zacht en kalm in den ouderdom van 75 jaar onze geliefde Moeder HEllEnS IABL4 UZiNDOORN Weduwe van Mr M S F de Mokaaz Ihahs H S F DE MORAAZ IMANS N M A M DE MORAAZ IMANS Utrecht 13 Februari 1901 Eenige kmnUgeving Voor de vele bewijzen van deelneming biJ het overlijden van onzen hartelijk geliefden Broeder en Behuwdbroeder do Heer JACOB ADllIAAN ROEST VAM LIMBURG betuigen wg onzen oprechten dank Gouda 15 Febr 1901 S C ROEST VAS LIMBDKG J A F NOOTHOVEN va GOOB ROEST VA LlMBÜBO J M NOOTHOVEN vak ÖOOK Botterdom A E H schalkwijkRoest VAH LlMBDBa AmaUrdam W N EOLDANDS e Gravenhage 3 DE WILDT ROEST VA LiMBOKa J H DE WILDT Keathen N ƒ F C ROEST VA LIMBURG L ROEST VA LIMBÜEG Wekmuth Eerste Aankon ging Bij vonnis der Arrondissements Eechtbank te Rotterdam dd 7 Januari 1901 is uitgesproken de tckeldiHff can tafelen bed tusschen CORNELIA de BRUIN winkelierster wonende te Gouda en FRANS de BRIJ zonder beroep wonoiide te Rotterdam met alle gevolgen daaraan bij de wet verbonden De Procureur der verzoekster Mr M M SCHIM vak dee LOEFF Gouda Telephoonnet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rijks Intercommunaalbureau Op 1 November 119 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrggbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT Pain ExpelUr Dertig jaai wardt dit middel aaet Temaaaod itieoaa ala pdnaüUeada iawt Tug aaBgawMii teren BliauBatlak Jlot tYerkoadl i 4 pgn bdao Hoianud Wl t iM dan Tartrottwen op kal abrUnurk Aikart Al l a6 76a aali0a4ea mdameaataaiMtliakaB Te Amatarlaia bg tüatli CUbai ras TiirU m Baadara it ffn H ittnliaBt ir QASOBl EMENTEir EUIME KEUZE LAGE PRIJZEN Goedkoop8l adres voor degelijke Crasgloeiliclit Artikelen bij M M VA LOO In De Avondster DUBBELE BUURT Tel No 117 Gasfitterij VAN Blommestein s Inkt is protfondei Vindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK