Goudsche Courant, maandag 18 februari 1901

30ste Jaargang Maandag 18 Februari 1901 No 8430 JSieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Telefoea H t ADVERTENTIEN woïden geplaatst van 1 S r ela k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tol 1 uur des midd lelefa o Bt De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelyks met uitzondeling van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 h nco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEIN A VAN DËN BERG I Slager TIEÜDEWEQ I 73 KEESTE KWALITEIT RUNDVLEESCH CoBcnrreorende Prtjzen I BIEFSTUK 55 ct per 5 0ns Aanbevelend I A T D BERG TIENDEWEG D 73 Te Huur of Te Hoop om terstond te ai nvaarden twee naaet I elkander staande I pracMige Pakhuizen gelegen te Gonda aan de Türiaingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 1 neetlugê Congreêten tayf 1 Wetten ter beteageling van liet 1 LRAIfEMISBRUIE voürtttan overbodig Gewapend met ns I heilmlddel KHiHKU t kan iedereen zijne eigen iamilie van do drankellende be 1 vr den zeil bnlten medeweten der Igders 1 Nadere inlicbtingen verstrekt gratis en franco de I Firma J JOSKPIIUS Iten Unag Gebroeders STESITSMA Bloemisten Turf§l ngciyy eu 18 Struik en Stamrosen OP BOTTEL PRACHTWAAR steeds voorhanden Bloemen uil t Zuiden TELEPH No lU Ondergeteekende beveelt zich beleeld aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS TOor Partijen Bruiloften enz Alsook alionderiyke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvcrlangd met bijlevering van servies zilver talellinnen nz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 FEMSCEE STpOMVEEVEEIJ cheniiscle WassoheriJ il OPPENiiiEliHi K 10 KruUkaile Botterdam br Trt erd door Z M d n Koning dei Mgen Boofdd p t voor GOUDA d Bmi A VAN O Al jp i Ht it Toor het toomm en ll ae H n en ü m g r roben al ok all SSfioriohting voor b t tooa Dlochemanteli veerm bont m GordSnen t f lkl d n word o r nieowrt D l t te methode g rfd All go l ren heUy 8 I worden on h delBk voor d gMondneid volgen rtaal bewerkt Htt IMM cOMluMrMi m t makWrkni poMnUdal nol Hxna w nar 1 dUM KliidnKkowwwk UOAnntinrTue a MinwfcG wlli iwtMtr l4 MnlMHr a opsum M hMHk m fc i tmra i i eM l iW iiil wm rili Aan onze Leden Genodigden en iiei PIBLIEK worrti bericlil lai de Speiil g Vergaderlng rljdag 15 Feliruarl wegens zielite van de lieer K VRIES lot nader moet worden UITGESTELD HET BESTUUR DER AFDELING VANDENBERGHLS V J VITELLO J üaBbtooitnaoorat KOOk etl RUlSbOUascDOkil per CartoD na een halve Kilogram Geen Kinkhoest Geen Influenza Om iïinkhoesl Influenza Borsten lïeelaandoening binnen den kortst mogelijken tjjd te doen genezen neemt onmiddellük de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borst honigExtract M E L I A K T 11 E nit de KoninklSke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van pd H N VAN SCHAIK t DEN HAAG Hofleveranciers Flacons 11 70 ets 40 ct bij J Th TOaKEN Bostwp B V WI IK Oudmio rr M KOLKMAN Waddinivm II IIOLLMAN Bodegraven W 1 Tilt DAM Haaêlrtchi P W T EDE Oudewater Firma WOLVF C Co Westhaven 198 Oouda ƒ M1KH1M8 Kleiweg B 100 Gouda I E H V N MILD Veerstal B 12Ü te Gouda j A BOÜMAN Moordrecht 1 PIN K8K Niiawtrkerk a d IJttl A N va ZESSEN Schoonhoven Het groote aantal zenuwkwalen TU tvav hoofdplin f tot dB voontfgunda ksRtAekeiiitii vu kpoplvils h FHnb ro rt too trotienM nof itneda sltn nlddeUn door ds iiindiK tifl etAnx hap unzHwend B nt un den nteoweD tijd komt 4a Mr toe dat itj doo h t obraik maknn ran dec nenvoadintfli wag nanelijk langH d liuid aoDa phnlolociBiil obtdekktDi 9da bet ft dle na honderd proetDamtDiten thans ovei lU iceheftle wereld verBrttd W en t pwljl tij in wetenBUhapMllJke knonen d hoof te beUiittatelliug wekt Uven eena weldaad blijkt tp ilJn voor de aan leoiiwkwaleii lijdande meDSCtiheld bece Reneeawijsa la uit f vori n rtoor a ii gewf i n Offlol r van öeeoadhell Dr Boaiaii WeUamani ta VU bofBB en bei o i op don d rvlndlng oi gt ilaao In aeae bOJTlga praktijk iM r witaarhlns i ii het hvofd acumnnl KMiMl ttmtfB fdvvlil Met date K a avUa wfirdea warketijk acblttarende raaalut a vatkragra B klliBUkiaiouveel opging dat van Mn door deo nltvlsder geaoUreveD werkl OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkomlag en fepcfing tiinnm kortei M A r Fde rt ÏIb dmk vri erheneii 1 lilt bufkja b vat nirt allBan vof h t groata publink vprotttanbKre vfrklarIngfQ onlrenT het wpieu der meiiweie themple rn de daarmede clTa lu wanlio l cK fvull v rkrf Bti uitwoiktng maar ook vn lt iii o Uarin wetcnsohajniplljlte varbaiidftlliiB tit Up nMMllaifU bi lriidte iiiiilpï Ki iPi i wiJir ewiid njn loomwle fiiohrift van I ii fifin van hooïir ulaHtalB gHneenkniidigiu nnder weltie f MBKiè B wed ir prolBttof aai t petiklniali l r r f Reitiifnoitt 10 sT a i it iac dr iiralliieereiid gsnetinefr bbb h et kraal tlnnliea MHol t c Chiranlen Sanltltiratn D Cn n te SUl in Br041niaan m ë tt arrond artl lalohlma ladC Oaraea vtA f B ae hBiir d r teuraarBal iB0 t i raDBulii3h laMcMtn voer iBnawridari laPariJt ra gt Hanart 334 Coniui van Atcdaohacli ai d r Cerfu Dr Buabaon arrend arta e ZitltNiti OberItabt it Jecht Mad dr I Waeneii Dr C bengaval taLa FarrlAra Eura il waa Men Caaaail Caniral d ttygteaa M la ginlé I Franknik en vele andereu Rvitnnnrhlljf li til IU traarvan dakanteekenpo ilJn omoa icHa Hoofdpijn mKfaNieOchale haaf lpl i Mo I rnot pHkkBrBaa ia BeJaao f J lirnamvlljko onruat au cfia ielljki loatta d Tfrdpr alla Efkcn dia door beroerU getroffen werdts Dnog hjth ii sah de gavolgPD daarvftn lOoalR verlBRimmBCB oxvvMaian tat ifrakta raara tongval iaoB al jk ilikkBii Itljntain dar grwricnten mal wBorl Mrendi al n p aniiclil B iwakt vt riiwakkln vaB ttHaag n ant an tl dl r fiU oodf r gnaeeaknodiga b handcllni geweftet ttjn maar door dn bfkei de middelen ata ontbondiuicoBn en kuudwatarknnr wrhvott elertrlaeer atoomtooi of ipabaden gwo gpneifTijt of lealgiuu hnnuer kwoAl gevonden hebo o en ten alotta liJ die i f a gt v cl i T r brrnrrte an daartoe rodeo hebben wegena verachiJnaaleD la hbb aanhButaad anga vardeaving la hal haafd haefdpi a ant aliBÜghall lUeringaaia aeniiar ordBB voor da oeien fraWaada pt e Ml arMefi apiilB i o ree ketve e van krlebeltag la an hat ilapta van handt a va taa AMD ai d l drl MtacMüa T li mwlUd r h ook a n loepa ao lilaa lt dandB eaa blttkimbt aa trathWaaatiaM ooi kb goe l M paraenaa ta aal eiti het haafd WBrfa en gawtailjka renotie wUloi TborkiH B wordt dlinnnd UB ganulan slrh het boven vamelda werkje u ts aehtSte hetwelk op wwTlsc kHtal M aa mnM tot londao wordt door Aa t rd ai door M CLttBA t r Heittgeweg 41 R tr rdsMi n r B ▼ aANTBn KOl rF Apotbaktr Kort HoofitMC LVtrMtht LOBIIT rOHTO r ündegracht blJ de Onudbnig F lf Op da loBgit kvginBiBch nadlalMU tantoonatelllng 1 de Itr WMnBBBHB Kho SWM u i i badileba JmrU H t Ulverva NadKni k ehro md iïWiiK KÉiiii ïi iDVEETEITIffl in alle Coiiranten worden aangenomen door het Advertentle Burean van A BKINILMAN ZOON GEKiN BETER Kres voor alle soorten SCHOESWEBK dan hel NoiinlbrdlianLsé Sdmn en UarzeniBagazijii apleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteej OPHVIMIVCl van alle Winter Artt kelen in ongesorteerd SCHOENWESK Aanbevelend C S MITS Alle reparatiën en aangemeten werk Thiirty s Wondnbabim in de geheele wereld bekend e Keroemd OnoTertroffen middel tog n all Uortt Il o ar LeterMaa zlekten eu Inwendig jawowel als ook uitwendig in ijna ilti tiektegevftUen met goed vevolg uu te wenden Prya pCt flacvil I 1 ttt post t 1 15 TMwrj i Waadinalf bezit een slanos oa elcaade geaeeskraclit en heilzame werkini Maakt meeetal tk e pijnlijlce en gevaarvolle operatie teheel o erbodi Met dc7 e Kalf wcnl een 14 aftr OUd VOOr OÜCCIIMSlijk relitiudeii beeiii ez et eu ojiIaqkr een bijna St Ittar kHiikeriydfu K eiiezeu Breuizt geneziD eu verzaclitinR dur pijnep bij wontleii ontstekingen onz van uHerlei aard Prijs pf r pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal l op5t voor Nederland Apotheker IIKKKI S L l i KS Kokin t Amsterdam WtiT geen depot ïi beatalle men direct aan die SchuUonapothak dea A l Ult KHY in Pregrad bel Kohita h OcaUrreich Gelieve proapectui U outhieden by het Centraal ItepAt Aoadan KokinS Ainatcrdani pMM Kieuw oiiotertroflcii F rof i r Liübera welbekeud B 2£ t V KKACB7 fiI IS8B aWttt edit inet Ftbnckimok tot vourtdurende radicale en lekere genotirig d alle zelfi de m es hardnekkig xentiwitielitent ooral oottitaan door afdwalingea op jeugdig n leeftyd Totale genezing van elke zwakte IJleel lücht Benauwdlieid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpjjn slechte pijsjertering Onvermogen Impoteni Polintione eni Uitvoerige prOHpectUBaen lijir r teech fl l fl ll SV dubbele Jewli 11 Onlra 1 Depot Matth v d Veste Zaltbommol U póti M Clóban Co Botterdam F Happel 8 Gra eniiage lUlmraane de Jong J Czn Bo terdan WolB t Co Oouda n bi alle drogisten WV Wie werkelijk prijs stelt een te hebben Iaat zich fotografeerea in de Wotografitfhe UunêUurickUng STTJIDIO m I w D WAALS Fl SINGEL 661 Wie zeker jn wu Echte 1 Eikel Cacao te ontvangen taumenmtald en na vaia priduemingen In den handel gekomen ondel dea naam dei nitvindna Dr Ulobaelis vamirdigd p da beat machines In het weraldbansmde Mabbliuement van Oebr StoQ warok te Keulen l ch I JDplQieHeQr iCikel eacao In vlerkanlaD bu i Oeu Bibil CMaa U mat mdc g l kt na aangename geand iaak voor di lykaoh gebmik eeo t t thniliprti VM t paid r voor een kop Choeatali Als geneeskracbti diank by fsnl van diarrhee ilniita tut vratar t Mbrrfkm Terkrügfaaai bij de v liiiiMlll B 1 Apotbekara u f 1 S a iM aatS OaneraalTvttgenwooiAav i Bllvknd Mus attenkliA Amiiterdam Kalverstraat 103 Zenuw en Waagflijders wordt nit OTortoiging als een werkeljke bnlf in den nood het boek aanbevolen ji Na ontvangst van adres per briefkaart word d t boekje franco per post toegeionden doof BLOKPOEL a Bookh Zaltbommel Druk van A BEINKMAN Zn Goada Bulten Overzicht De Engelsche troonrede handelde over de gestorven Koningin over China over de aanstaande reis van den hertog van York naar Australië over de noodzakelijkheid van nieuwe uitgaven voor leger en vloot enz Wat over den oorlog geiegd werd zullen we hier nog woorjelgk aanhalen De oorlog in Zaid Alrika is nog niet geheel geëindigd maar de booldsteden van den vijand en zgne voornaamste verbindingsl nen lün in ons bezit Er zijn maatregelen getroflen die naar ik hoop aan mijne troepen zullen mogelijk maken de vijandelijke machten die zich nog altp verzetten afdoende te bestrijden Ik betreur levendig de verliezen aan menscbenievens en de uitgaven voor de schatkist die worden geëiscbt door een suttelooze guerrilla welke door partjgangors in het gebied der beide voormalige republieken wordt doorgezet Hunne spoedige onderwerping is in hun eigen belang zeer te wenscben daar het mij voordat zulks is gebeurd onmogelijk zal zijn aan die koloniën de instellingen te schenkel die gelijke rechten aan alle blanke bewoners en bescherming en gerechtigheid aan de inlandsche bevolking zullen verzekei n De Regeering van Ednard zal das do politiek van Victoria geheel onveranderd voortzetten het blijkt dat de boerenvrienden niets van de troousverwisseling te wachten hebben En wat Salisbury zei in het Hoogerhuis bij de beraadslaging over bet adres van antwoord was nog wel zoo duidelijk en onbeschaamd Men moet weten dat Lord Kimberly het afgekeurd had dat de oorlog op zoo onvoldoende wijze was begonnen En toen sprak de premier blijkens een Reutertelegram als volgt Het was onredelp te meenen dat er iets ongewoons was in den langen duur van den veldtocht in Znid Afrika Indien de tegenstand met volharding en hardnekkigheid wordt voortgezet moeten er verscheidene maanden verloopen voordat de volkomen rust herstrid is maar er bestaat geen wezenlijke grond bevreesd te zjjn Indien den vgaud wordt toegestaan een gedeelte zguer onafhankelijkheid te behouden zou dit voort4urend en onophoudelijk oorlogsgevaar blijven opleveren Tenzij wij meester zijn van h t terrein ia er geen kans op een blijvandt n vr Hat eente doel waartoe de jjand de macht die hem mocht worden toegestaan zon aanwenden zou zijn nieuwe krachten en nieuwe wapenen te verzamelen voor een FEVILLEIOX WIL SKRAC HT 49 Graaf Waldemar keurde deze plannen goed en wendde neb vroolijker dan in langen tijd schertsend tot Hermann en Egon iDan kunnen wij ons niet al te leer wat de dames betreft gerust gaan niet waar Wij willea maar hopen oat sij sullen missen Vol verbaiing bleef lijn oog op Egon s aangericht rusten Gevoelt gij u niet wel vroeg hij deelnemend gij ziet er zoo veriteoeid uit Blijft gij misschien ook liever thuis f voegde hijer vriendelijk bij Hermann en Justina siosgen haastig den blik op l n en bemerkten dat plotseling een donkere no zqne wangen kleurde dat hij door deze vraag ovreivalLen was en zijne verwarring meester trachtte te wonlen Zy zagen elkander vragend aan als wilden zij in elkanaers blik de verklaring daarvan lezen Epwt was lich zelf weer en erkende volmondig éat hij bij Iwt aangename vooruitzicht op het bek fde bezoek liever op het kasteel bleef Vriendelijk knikte Graal Waldemar hem toe stond op reikte hem de hand en sprak bij het afscheid nemen Nu kunnen wij nog veel gemater gaan volg mü Hermann i het hui is wel bewaard nieuwen aanval Indien Engeland toestond dat zijne pogingen niet met gehsele overwinning werden bekroond zeilden wij aan de wereld kenbaar maken dat onze grenzen kunnen worden geschonden op de meest beleedigende wjjze en dat wij dannoguet in staat zonden zjjn daartegen op te treden De toestand te Madrid wordt voortdurend ernstiger indien wij de berichten moeten golooven Er is trouwens meer kans dat wij het ernstigste niet vernemen dan dat wg meer hoeren dan er werkelijk te vertellen valt de Spaansche telegrammencensnnr is vrij streng Maar het telegram van gister bevestigt indirect de ongunstige berichten Weylor de woesteling de Cnbaansche Alva neemt maatregelen om de oproertjes te dempen En dat doet hij op ouderwetsch flinke manier als oproermaker zal voor den krijgsraad worden gebracht wie berichten verspreidt welke als voorwendsel kunnen worden gebruikt om de orde te verstoren Daaronder is zoowat alles te brengen andoren kunnen in onze woorden wel aanleiding vinden om ergens te hoop te loopen zonder dat wjj in het minst do bedoeling hadden zoo iets uit te lokken Uondhonden is dus de boodschap I Een mooie maatregel is ook het verbod van het gebruik van de intercommnnalete lephoon daarover kon de regoering niet zooals biJ de telegraaf censuur laten uitoefenen door haar ambtenaren En een derde maatregel is niet minder Sink den dagbladredacteuren wordt precies voorgeschreven welke houding zij moeten aannemen anders natuurlijk inbeslagneming sluiting van de drukkerij arrestatie krijgsraad enz En wij weten dat Weyler niet bang is voor bloedbaden ook als hij die dienstig acht om de rust te herstellen Tod Bchgnt het dat een wijziging van bot ministerie verwacht wordt Maar wanneer dit niet wil zeggen dat de liberalen aan het bewind komen dan zal die wijziging zeker niet veel verandering brengen ia den toestand Te Spa en te Ostende is men zeer ontsticht over de aanneming van het artikel van de wet op de spelen waarbij het spel ook in die steden wordt verboden Men beschouwt dit verbod als het begin van den onvermijdelijken ondergang van deze badplaatsen Het staat intnsscben te bezien of de Senaat die met de Kamer in de quaeatie der Nog ecnige oogenbhkkcn toefden de heercn toen gingen zij naar de plaats waar het jachtgezelschap bijeen zou komen Tegen den middag kwamen de gasten die men verwachtte op het kasteel en kort voordat men aan tatel zou gaan de predikant en zijn gezin Marie s eerste vraag was naar Egon het trof haar dat zij hem niet in de huiskamer zag Gravin Angelica merkte schamper op dat hij zeker in da kapel was om er zijn kunststuk te bewonderen Schier op hetzelfde oogenblik kwam hij de kamer binnen en daar Marie vreesde dat hij zijn naam had boeren noemen vertelde zij hem dat er juist over hem gesproken werd Hij betuigde dat hij daar zeer gevoelig voor was en sprak de hoop uit dat men iets goeds van hem gezegd mocht hebben terwijl bi zich met een vrootijk gelaat tot Angelica wendde en haar vroeg cMag ik weten wat men van mij zeide Gravin von Amheim i Niet zoo onbevangen als gewoonlijk gaf zij ten antwoord 0p Marie s vraag waar gij wezen zoudt antwoordde ik dat gij waarschijnlijk in de kapel waart om Verraat en verrukt door de meening dat het bekoorlijke mei e zich met hem had bezig gehouden viel hij haar met vuur in de rede en sprak met bijzonderel opgewektheid Gij hebt het geraden mejuffrouw ik was in de kapel om naar de bloemen te zien Daar deedt gi wel aan antwoordde zij om toch iets te zeggen keerde hem den rug toe en begaf zich naar hare moeder Justina had naast baar gestaan lü wiatelde spjien van gevoelen verschilt dit artikel z J bekrachtigen In de Kamerzitting van eergisteren is Fetons voorstel om aan Spa en Ostende een oiMerstand van twee millioen frank toe te s aan niet ter afdoening gekomen De minister van financiën die de badplaatsen de I baad boven t hoofd houdt kon er zich niet mede vereenigen en noemde hot voorgestelde bedrag een aalmoes Daarentegen betoonde Woeste zich vóór en na een hartstochtelijk tel Dstander van elke concessie aan de twee 8t den Tnsschen hem en De Smet de Naeyer vi en daarover vele stekelige Woorden pe afgevaardigde De Groote heoft het véfreikeude voorstel gedaan om voor Spa en Ostende het statu qno tot 19Ö4 in stand te houden ten einde hou tijd t geven de werken te voltooien waarin zij zich gestoken hebben rekenende op de voordeden die de speelbanken afwierpen Versjireitle Benchleii Pbankkuk f De stakende modenaaisters te Pargs blijven haar heil zoeken in hetoogingen in toonbaar langs de boulevards waarbij gessóngen en gesprongen wordt ten gunste va £ den achturigen werkdag tjpiornMflalÜk ik da namildagen wanneer bet op de boulevards hot gezelligst is brengen do dametjes veel vertier terwijl de bewaarders van orde en rust met deze ongewone manifestanten wel een beetje verlegen zitten De sociaal democratische minister van handel heeft nu een onderzoek doen instellen of den aan t werk geblevenen wel gelegenheid wordt gegeven om conform aan de wet buiten de ateliers de maaltijden te gebruiken Een paar unr lang is da rae de la Paii eergisternaraiddag het tooneol geweest van veel rumoer en lawaai waartegen de politiemannen eerst niets vermochten tot ze tot aanhondingen overgingen Snuit Zonder eenig incident doch ook zonder enig vrengdebetoon is te Madrid bet huwelgk tnsschen den graat van Caserta en de prinses van Asturië eergisteren voltrokken door kardinaal Sancha Alleen de openbare gehouwen vlagden en de politie en de militaire macht waren op hun qui vive Vgthonderd genoodigden woonden de plechtigheid bi De koning volgde de mis in het gebedenboek Een honderdtal personen werd in den een blik van verstandhouding met Marie Kgon von Bcrnidorf verbleekte zag vragend eerst Justina vervolgens Marie aan en wierp op Angelica een droeven teleurgestelden blik Een oogwenk bleef hij nog op dezelfde plaats staan richtte zich toen trotsch in zijne volle lengte op verliet de kamer en kwam pas terug in gezelschap van den predikant dien hij in t park had aangetroffen toen het gezelschap aan tafel geroepen werd Hij bleef den geheelen namiddag in t oog loopend il verhel de huiskamer niet e volgde oogenschijnlijk met aandacht en belangstelling het gesprek der dames Gravin Angelica gal zich blijkbaar moeite om Ie doen alsof Egon niet in de kamer was en hem te laten bemerken dat zij op zijne tegenwoordigheid geen acht sloeg Zij liet door hare kamenier de dooien welke nog in het rijtuig stonden binnenbrengen en pakte toen alUrlei toiletbenoodigdheden kostbare japonstolScn kantcA Unten en dergelijke op tafels en stoelen uit vroeg de dames naar haar oordeel en deed alsof zij Egon s tegenwoordigheid geheel vergeten wu Justina was bedroefd Marie verontwaardigd over haar gedrag Beiden legde eene groote mate van onverschilligheid aan den dag bij het zien der kostbare zaken en wijdden alsof zij het samen hadden afgesproken al hare aandacht aan Egon ron Bems orf Marie haalde een groot dik boek uit eene andere kamer dat zij met moeite dragen kon zoodat hare wangen gloeiden van de inspanning lü bracht het Egon met de mendelijke opwekking zich door het kijken der platen at afleidmg te gevm kgde al eene liefbebbeade vooratgaanden nacht gevangengenomen Destrategische punten werden door militairenbezet DürrscuLAKD Bij aangiften van geboorten in het vorstendommetje Reusz jongere linie zal voortaan vijftig pfennig moeten gestort worden voor de pensioenkas der helpsters bü geboorten als tenminste da Landdag er nieta tegen heeft BIN jJENLAND STAÏEN GENEltAAL T W B te o K U M im B m Zitting Wn Vrijdag 15 Februari De behandeling der motie Van Raalte inzake de verbetering van ons cbnsnlaatwezen wordt voortgezet De heer Van Raalte constateerde de gebreken van onze regeling De indeeling der consulaten geschiedt naar het toeval ge heele streken van den aardhol ziJn er van ontbloot opklimming in rang geschiedt wUlekeurig er wordt te veel ruimte gelaten au bon plaisir der regeoring ook do bezoldiging is zeer willekeurig door een en Mdec Wordt de aantrekkelijkheid der betrekking zeer verminderd en stoot men voortreffelijke krachten af Ook dient beter gezorgd dat de inlichtingen der consuls doordringen tot de handelaren De jaarverslagen zijn onvoldoeiide Er wordt gemist een bezielende kracht die het consulaire raderwerk in beweging houdt men moest in de bureaai van Buitenlandscbe Zaken een middelpunt hebben waaruit het cousulaatwezen werd gecontroleerd De particaliere krachten kunnen niet alleen in den noodz kelijken inlichtingsdienst voorzien Staatsbulp is noodig in hot algemeen belang door aanstelling van beroepsconsuls inkrimping dqr diplomatie en gedeeltelijke vervanging door consulaire ambtenaren meer partij te trekken van de diplomatie voor de bevordering dër handelsbelangen De Nederlandsche consulaire ambtenaar moet bniten Ei ropa ook wegbereider zjjn voor den handel Spr verlangt van de regeering voorloopig slechts een plan d ecsemble voor de organisatie van den consulaatdionst en vindt steun voor zijn wenschen by het landbonwcomité De financieele bezwaren zijn niet overwegend Biji de aanneming der motie zal do toestand niet worden omgotooverd op eenmaal maar het uitgangspunt worden voor iheer actie zuster hare hand op zijn schouder en keek hem minzaam en vertroostend in de oogen Egon begreep haar beantwoordde haren vriendelijken blik en fluisterde bewogen Ge zijt wel goed Marie I Angelica gevoelde zich beschaamd maar in plaats van berouw vetvulde wrevel haar gemoed Uit de booste riep zij het lieve meisje toe i Uij stelt geen belang ia al dit moois Marie omdat gij er geen verstand van hebt en het met draagt wij vertrekken over een paar weken naar de residentie ik word dai aan het hof voorgesteld en dan heb ik dit alles noodig Verwonderd eed de oude Gravin die zeer flegmatiek van aard was en zeiden sprak de opmerking hoeren Naar de residentie Angelica f Van morgen hadt gij andere plannen toen wildet gij den winter liever op het elot doorbrengen Onderweg reeds ben ik van plan veranderd antwoordde Angelica zij richtte het woord weer tot justina en verkhiarde beslist dat zij en hare moeder binnen weinige weken de reis zouden aanvaarden Zijt gij ditn de Kerstdagen niet hier i waagde Justina te vragen Blijkbaar wachtte het fiere meisje op een bewijs dat Egon belang in hare plannen stelde en wierp hem een vragenden bhk toe toen hare verwach ting niet verwezenlijkt werd en Egon kalm m zijn boek bleef bladeren vloog er eeó wolk van neersUchtigbeid over haar gelaat en met eene lichte trilling in hare stem zride ij Wij blijven in geen geval dezen winter op het slot Justina Undl vtrvtlgd