Goudsche Courant, maandag 18 februari 1901

Heden avond 11 uur wordt het Magazijn DE TOEKOMST TIJDELIJK GESLOTEN wegens verplaatsing naar de HOOGSTRAAT A 114 Wie nu nog proflteeren wil van de koopjes haaste zich naar het Magazijn UE TOi KOi lST KORTE TIENDE WEG D 2 A s Zondag ge§loteR VOORTZETTII G VAN DE Yoorjaars IIitverkoop bij B AN TO GERLOO Korte Groenendaal Eleg a ara t © OnovertrofTen fabrikaat TRANSVALIA Antlseptliclie Tandpoeder en Antlsepll§ch JMondtlnctuur van JB ASSVTO Xanaarta te Oouda OVEBAL VBEKBIJQBAAR Age nt voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Gouda VIi K i3 T7IZE2sr tOoédkoopste en loUedst adres voor Tervoer van Inboedel zoowel binnen als hniten de itad met gealoten wageni b A aRAVESïEIJN Bleekerssingel 287 AlUë teord tegmt Xranaport tOtad v e nu ketrd De Miniiter Tan Bnitenlandsche Zaken bracht balde aaii de rede van den heer Van Kaalte De klacjiten in de adressen hebben op den Uinister niet den sterken indrnk gemaakt dien de heer Van Raalte kreeg Plichtvorinim der beroepsconsul ia hem onbekend klai hte omtrent de honorairecon aols worden steeds ernstig onderzocht Vele indnstrieëelen hebben onze consnls geroomd Ons consulair corps bestaat nit 517 honorair en 27 bezoldigde consuls De groote meerderheid zal moeten blyT n bestaan uit honoraire zolls waar hy beroeps eonshls vilde aanstellen adviseerde de Kamer van Koophandel te Amsterdam en te Rotterdam ongunstig Erkennende dat voorlichting van den handel meer noodig is dan vroeger wjjflt de Ministor toch op de voorlichting die de Per op handclsgcbied geelt en op d handelsinlormatiobnrcaux Men vraagt tbSns van de coninlaire ambtenaren vaak inlichtingen die niet tot hun competentie behoarim Waar de heer Van Baalte wees op het uitstekende Amerikaansch Consulaatwezen constateert de Minister dat hij bij de ro eering van Amerika heeft moeten opkomen tegen de totaal verkeerde inlichtingen van den AmerikaanscUen onsai te Batavia Dinsdag voortzetting De volgende dankbetuiging komt in de Mecklenbnrgsche bladen voor i Naar aanleiding van Ons hnwelyk zö H M de Koningin der Nederlanden en MiJ ioo buitengewoon talrgke bowgzBn van liefde trouw en aanbankeiykheid uit alle kringen van Mjjn liel onvorgetelyk vaderland gezonden dat het Ons onmogelijk is elk afzonderlijk te antwoorden Wij wenschon echter uit te spreken wolke groote heerljjko vreugde Wy ovor elk bewijs van belang telüng hebben ondervonden en zeggen derhalve allen die Ons hunniJgeluks wenschen uitdrukten particulieren evenals ook den overheden scholen on vereenigingen hiermede Onzen meest oprechtendank Hot liOO 12 Februari 1901 Henubik Prins der Nederlanden Hertog van Mecklenburg Eenige maanden geleden werd op tLoo uit ambtenaren otflcianton bedienden on verder personeel van het Departement dor Intendance en het Kon Jacht departement eene commissie samengesteld voor het aanbieden van een huldeblijk aan H M en Hertog Hendrik Het oere lidraaatsehap word aan den intendant van t Loo aangeboden en de heeren H W Bontien en A Bouwmeester werden gekozen tot voorzitter en secretaris penningmeester Op voorstel van een der leden ord besloten een zestal gedenkramen to plaatsen in de Holkapel van hot Paleis terwijl ieder raam versierd loudo zijn met een medaillon met tekst van in goud gebrande letters Een door de firma J E Kouwenhoven en Zoon te Delft ingezonden ontwerp werd nadat Harer Majosteits goedkeuring was verkregen gekozen en aan die firma de vervaardiging opgedragen De godenkramen ziJn in gothiscbon stjjl opgetrokken Met liet huldeblijk werd Woensdag een oorkonde aan het Hooge Echtpaar aangeboden waarvoor zich do commissie had vereenigd in do Hofkapol op t Loo Do heer Bbntzen bood met een paar gepaste woorden het prachtige geschenk aan en H M de Koningin en de Prins Gemaal betuigden daarvoor hunnen hartelijken dank Onder de tonen van hot Oude Wilhelmus verliet het Koninklijk Echtpaar do Holkapel ATJEH Hot Handelsblad doelt hel volgend particulier telegram uit Batavia mede Do pretendent sultan van Atjeh is naar de Gnjoelnnden ontsnapt Onzo troepen vervolgen hem daarlieon Het blad teekent hierbij aan Dit bericht is belangrijk niet omdat het min o meer kans opent 0 bet vangen van den pretendent de betrekkelijke waarde dt rvan hebbon wy al eens in t licht gesteld maar omdat nu zal blgken hoe de Gaioes zich houden Tot dusver hebben de Gajoes zich niet in onzen stryd met Atjeh gemengd ly hebben niet tegen ons gestreden maar ook niet verhinderd dut de eenigen tyd nogal bekende Teungkoe Tapa zich op hun gebied verschool Hun land was v or ons evenals het aangrenzende Aliasland vrywel terra incognita Onlangs echter meldde hot Bataviuasch Nieuwsbl dat dr Snouck llurgronje tgdens oen toevallig oponthoud in een Gajoe kampong in de gelegenheid was geweest om waarnemingen aangaande do Gajoes te doen die vry gunstige rusnltaton opleverden De Gajoes zyn veel vreedzamer dan de Atjehers en dr Snouck had zells een van hen weten te bewegen om eens met hem mee te gaan naar Batavia Thans zullen de Gajoes wel gedwongen tyn party te kieieo Gemengde Berichten I De commissie tot nitbreiding van het ver 1 I stelonderwys te Amsterdam heelt een vrg aanzienigke groep beschaafde jonge vrouwen I bereid gevonden het verstelonderwys belun 1 I geloos te geven Zg ontving daarenboven I de toezegging van enkele particnlieren d e I een geschikte localiteit willen alstaan waar I een verstelles in de middag o avonduren I I kan gegeven worden aonder eenige vergoeI ding te vragen I Weldra hoopt dan ook do commissie n I een daarvoor zeer geschikte buurt een rui n I vertrek te openen 1 Omtrent het gebeurde te Bruinisse verneemt do Z N bde het volgende I Oe dokter moet van de verslagene zeer I veel gehouden hebben maar had daar deze I zeer jaloersch was vaak hooggaande woorden 1 met haar Hy had voor haar een piano laten komen waarop nog des avonds gezellig gemusiceerd was Ijverzucht was dan I ook in den bewusten nacht waarop de nood 1 lottige gebeurtenis plaats greep de aanlei I ding tot een woordenwisseling geweest die I zoo boog liei dat by in hevige drift ontstoken naar het geweer greep teneinde haar I vrees aan te jagen Hi was namelyk in de I meening dat het geweer ongeladen was Des I avonds had by het nog gebruiki om musschen te schieten en had toen het geweer een I Klobert van 9 millimeter in de keuken ge I plaatst I 1 0 dienstbode had het daarop op zyn gewone plaats in d e gang gezet Toen de dokter zyn vrouw van kleur en houding zag verandoren snelde hg ilaar baar toe onderzocht baar en kwam toen tot de droeve ontdekking dat hü haar doodeiyk getrollen I bad De kogel had het bart geraakt 1 Voordat de ongelukkige werd weggevoerd I nam hy nikkend afscheid van zyn achtjarig zoontje met woorden waarvan de zin hierop I neerkomt dat hy hem nooit bet ongeluk zou I verwijten waarvan zyn moeder het slacht I oUer was Des voormiddags word hy op last I van de justitie met het lyk geconfrouteerd I Een hartverscheurend schouwspel moet hot l geweest zyn tóen hy van de verslagene d e I by niet heelt willen doeden afscheid nam I Hot kind is voorloopi door den burge I meester tot zich genomen I STADSNIEUWS GOUDA IG Februari 1901 I Geslaagd voor hot examen nuttige hipdI werken mej P C Vi van Keeuwyk I Geslaagd voor het examen nuttige handwerken te Haarlem Mej M N Maan van Capelle a d IJssel Geslaagd voor het eiamen nuttige handwerken te B Gravenhage Mej M W Vesseur van Langerak I Geslaagd voor het examen nuttige handwerken te s Gr venhage Mej J W Kdoiman vao Zwammerdam De le luit B J W van der Meer vaft bot Ie rog inf te Leeuwarden heeft eervol ontslag uit den dienst gevraagd De Koninklyke Vereeniging van gopension neerde onderofficieren en minderen van het Noderlandsche Leger opgericht met het doel I om onderstand te verleenen aan behoeftige oud militairen beneden den rang van officier gepensionneerd v66r de Wet van 29 Mei of wel aan hunne weduwen zal daartoe n staat gesteld door eene Bykssubsidie en by I dragen van H H M M de Koninginnen van de natie en bet Leger in de volgende week I aan 4 21 hulpbehoevende een totaal bedrag nitkoeren van ongeveer f 11 000 weshalve mot do uitkocring die in de maand November jl hoeft plaats gehad een bedrag van f 21 000 over hot boekjaar 1900 1901 on gedurende haar 21 jarig bestaan f 275 000 I Deze vereeniging die reeds honderden I oud gedienden tot steun was kon echter wegens den minder guustigen toestand der kas ter gelegenheid van het buwelyk van H M de Koningin geen extra foestgave uitreiken zonder bet bedrag van de aanstaande nitkoering te verminderen I Hier ter stede zal aan een ood militair en vjf hulpbehoevende weduwen een bedrag van f 130 worden uitgekeerd makende met do uitkeering in Ngvember jl een bedrag van I 260 I Voor belangstellenden wordt opgemerkt dat hot Eerevoorzitterschap der afdeeliag Gouda van deze Koninklyke Vereeniging I wordt hekleed door den heer A K van der I Garden en de heer F A J Beaumont Voorzitter do heer C C van de Bergh I Secretaris penningmeester dezer aldeeling is I De vorst der laatste dageu heeft de groote I rivieren weer met dröfös bedekt zoodat I byna overal de schipbruggen zyn weggenomen en de scheepvaart stilstaat Ook deZaidenee is niet meer bevaarbaar Voor den landman en den handwerksman is deze gedwongen werkstaking zoo laat in den tyd een ware bezoeking Het grootste deel van Europa heeft met ons deze koude te verdnren Het Dep Gouda der Ned Uy tot btvur1 dcring van Nyverbeid zal tegen het einde I dezer maand in eene vergadering die ook toegankelyk zal zyn voor belangstellenden j een voordracht doen houden over het ver1 wekken van zeer hooge temperaturen en de toepassingen daarvan op verschillend gebied i De Heer Dr A C Geitel is bereid dit onderwerp met interessante proeven toe te lichten evenals dit vóór eenige maanden te 1 Kotterdam voor tal van genoodigden plaats I bad Vooral het aanéén wellen van dikke I staven yzer en buizen alsmede hetdoorsmelten I van zware stalen platen met zeer eenvou1 digc hulpmiddelen wekten toen in de hoogste i mate de belangstelling Naar wy vernemen hoopt onze geachte 1 stadgenoot de heer F den Hertog Keizer1 straat Maandag a s den dag te herdenken j waarop hy voor veertig jaar geleden be1 giftigd werd door wylen Z M Willem III I met de Militaire Willemsorde I Zy het nog vele jaren gegeven dat dit 1 eeremetaal zyn borst moge sieren 1 De derde openbare vergadering van bet I Nut zal plaats hebben Donderdag 28 Febr 1 a s Met genoegen kunnen wy mededeelen I dat deze derde byeenkomst van hot Nut I een muzikale avond zal zyn 1 Do bh Dr O Beusekamp on Spaander1 man alhier Carl Nolle van Rotterdam en G vroeger hier nu te Utrecht woonachtig I bobben hun medewerking toegezegd zoodat den bezoekers hoog kunstgenot staat te j wachten Het bestuur is zoo welwillend j deze byeenkomst voor niet leden loogankelyk 1 te stellen tegen f 0 75 per persoon terwyl leerlingen van de stedelykej muziekschool toegang hebben tegen f 0 60 OuDEUKBBK A D IJSBL Mcj K M V d Zee alhier is benoomd tot onderwyzeres aan een byzondere school te Schiedam ScnoosHovEN De rivier de Lek is vol 1 dryfya waardoor de overtocht wordt bej OuDEBKBKK i u IJsEL Wocnsdag avoud gaf de heer 1 J H Suveryn uit Gouda in de Harmonie alhier een goed bezochte licbtboeldon voorstelling mol dissolving raacbine opgeluisterd door zang en muziek van een fonograai en opgehelderd door de verklaringen van den heer Joh Massaar Jr Dinsdagmiddag is alhier door werklieden bezig met baggeren in een zelling opgehaald het lyk van T K uit Goudorak die in den nacht van 11 op 12 dezer beimelyk zyne woning verlaten had en sedert niet was teruggekeerd Zevenhüizin Tot de geslaagden voor het postradicaal behoort ook onze vroegere dorpsgenoot de heer W Tuinzaad thans werkzaam te Gouda GouDEBAK Tot schatters van het mobilair zyn benoemd de heeren Faay en Binnendyk beiden wonendejte Gouda moeilykt Ammerstoi Woensdag trad in de vergadering der vereeniging Nut en Genoegen als spreker op de heer H A Westbroek hoofd der Sde openbare school te Stolwyk Spreker bad tot onderwerp zyner rede De Mottige van Werumens Bunig De zaal was eivol want ieder kent den heer Westbroek als declamator Ieder verwacntte dua een avond vol Konoegen en andermaal werd die hoop niet beschaamd want de heer Westbroek beeft door zyn meesterlyke voordracht zoo voldaan dat men hem gaarne een tot wedorziens toeriep Stolwuk Door het schrikken van zyn paard geraakte gisteren middag de landboawer K d J met paard en wagen op en door het ys langs den Berg Ambachtsen Opweg Een handelsreiziger die het voorrecht had om mee te ryden deelde ook in de onderdompeling doch toen hy weer vasten grond onder de voeten had miste hy zyne reistasch waarin zich eene vry groote som golds bevond Gelukkig werd dit kostbare voorwerp later opgevischt en daar behulpzame handen ook paard en wagen weer op den weg brachten en er geene schade veroorzaakt was mag men met recht zeggen dat dit ongeval boven verwachting gelukkig was afgeloopen INGEZONDEN Gtacite Redaclie Van het Dames Comité voor hnlpbehoevende Boeren ent ontving ik eene aanschryving of ik ten bate van boven noemd Comité op myne school Frikkaarten wilde nitdeelen ten einde op die wyze eenig geld te verzamelen omdat hulp nog zoo dringend noodig was Die zoogenaamde Prikkaarten zyn voorzien van ruitjes waarin eene 5 of 2 is gedrukt Komt iemand by u met verzoek iets te willen afstaan voor de behoeften der Boeren dan toont hg u die kaart en go geeft een prikje in de 5 of 2 i et en tegeiyk betaalt u dan die 5 of 2Vi et Op deze manier is door kinderen in Rotterdam ongeveer f 3000 byeengebracht Wel is waar is er al veel gegeven voor de Boeren maar zoolang die roofoorlog duurt blgven ook de behoeften bestaan Dezer dagen verschenen in den boekhandel der Berlgnsche Sfadszending een Vliegende brief waarin do barbaarsche wyze van oorlogvooren der Engelschen wordt verhaald maar waarin ook de ellende wordt beschreven die de Boerenbevolking ondergaat Men leest erin van vrouwen en meisjes die in een Kafferkraai of in een Engelsch kamp om brood moesten bedelen en het slechts voor den scbandelijksten prys konden krygen Een onbeschryfelyk leed wordt door onze stamgenooten in Z A doorleefd Op dien bodem bewegen zich menschen van wier lot men zich nanweiykg eenig denkbeeld kan vormen Weerloos arm uitgeput van alles ontbloot zucht en schreit men daar in zyne ellende Het uitmoorden van een trouw en dapper volk wordt door de beschaafde wereld lydelyk aangezien Alle middelen waarvan hulp kon verwacht worden zyn uitgeput Moge dan deze wi ze van eenig geld inzamelen nog eenig succes hebben Men noemt het wellicht kinderachtig maar men bedenke dat het juist door kinderen geschiedt die het zich eene eer rekenen iets voor de Boeren te mogen doen Waarschyniyk hebben myne collega s op openbare en byzondere scholen te Gouda ook zulke kaarten ontvangen t is dus mogelyk dat velen in de gelegenheid zullen gesteld worden een prikje te geven D dankende geachte Bedactie voor do plaatsing Uw dw Dienaar J v D PUTTE Geachte Stadgenooten De feestavond die wy de kinderen der kindervoeding konden bereiden y gelegenheid van het hnwelyk onzer Koningin zal zeker niet spoedig door hen vergeten worden Ruimschoots konden wy hen onthalen op krentenbrood broodjes met kaas of vleesch en chocolademelk Daar in onze stad geen feesten gegeven werden was het een genot de arme kleinen die anders zoo menig feest moeten aanzien nu te zien genieten Een verrassing was voor hen nog de tombola alle kinderen konden wy iets geven Ons beroep op uwe medewerking voor dan tombola was niet vruchteloos Onze hartelyke dank dan ook aan die milde gevers en geefsters gy gaatt ons wederom het bewys dat wy uw Vertrouwen bezitten meermalen hebt gy ons bewezen dat wy niet te vergeefs iets van n vrageu Door dpn tombola ontving ieder kind een blyvende herinnering aan dezen avond Gelukkig behoefde de feestavond geen slot der Kindervoeding te zyn geregeld komen de 140 kinderen lederen avond nog in on lokaal om daar te ontvangen wat hunne ouders niet in staat zyn ze te geven De Commissie voor Kindervoeding dor Ver tot Heil des Volks VERSCHEIDENHEID Uit een brief van den heer Versélewel d Wilt Hamer kapitein hy het Hollandsche vrywilligerskorps op 18 December verzonden van St Holena deelt men het volgende mede De menschen in Nederland blgven geluk kig voor ons hun Bewyzen Van sympathie niet onthouden en ik ben thans door eas vanwege het Middelburgsehe Damescomité ontvangen zending in staat een Kerstboom te houden in het kamp Ook kocht ik voor de krggsgevangenen een piaUo ter begeleiding van de zangoefeningen en concertos terwyl ik het plan heb een kleedermakery en schoenmakery in het kamp op ie richten waar de jeugdige Boeren een ambacht kunnen leeren Ik heb daartoe de hulp verzocht van gezegd comité Hoofddoel by een en ander is by my de ledigheid en luiheid te bestryden en tot nn toe lukt my dat aardig Onze scholen gaan goed vooruit waartoe ik hel noodige verkryg van de Zuidhollandsche vereeniging voor de Boeronkrggsgevangenen te Sliedrecht Zwolle steunt met geld Arnhem met geld en goud tn Rotterdam ia flink uit den hoek gekomen met de laatste mail waaruit ik dan ook een Kerstboom opbouw Den Haag was bet eerste met ons een bezending te sturen daar ik mocht nimmer taal noch teeken meer hooren na die eerste bezending Wy zyn geenszins hopeloos omtrent don uitslag Victoria trok als koningin uit da Britsche schatkist behalva wat haar voor bet onder lioni der paleizen an domeinen werd toegelegd elk jaar 168 000 pond 5V millloen gulden en als weduwe van prins Albert nog 30 000 Van haar moeder had zg een inkomen van 8000 geërfd zy heeft Tan die inkomsten heel wat bespaard gemiddeld rekent men 160 000 pond per jaar zoodat zy vermoedelijk in 6Ö jaren ruim 126 millloen gulden heeft overgelegd Aan geschenken en legaten kwam daar ongeveer I 480 000 s jaars hy zoodat in t geheel hieroit ongeveer 24 miUioen is verkregen De bouwterreinen te Kensington leverdan bovendien een zeer groot inkomen op Men schat bet gouden vaatwerk dor koningin op 16 millioen en de juweeleu achilderyen meubelen enz hebben te zamen nog grooter waarde Zoo komt men tot een grove raming van 230 millioen gnlden voor de geheele nalatenschap üientre Parapliiles Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Heeren gavqerd en ongevoerd en verder vele NOUVEAUTE S A VAN OS Az Md TaiUeur Kleiweg E 73 GOUDA Telepbaém Xa SÊ Ainslerdain Vrkr SJotkri 81V 98 V 3 lOOV 88 l Beurs van 1 TEBB 81 93 987 S li Vis t 9 V VlS v lOl s B7V s is isl 10 ♦ V oo 91 ï s 991 438 5 10 904 1B4V 9 HlBlBUJiD 0 l Ned W 8 V dito dito dllc dito dito dito S HoKSia Obl Goadl H81 ItALii laMhryvmgUeï Bl S OotTM OW m p pi r 1S88 t dito io lilTorliat i PoiTlWAL ObL mot coupon S dito ticket S 1S8 UO s 90 V l s H4 35 100 Il l l s asiLAKD OU Biiineal ISlt 4V dito Oeconi ItIO 4 dito bij Kolbl l8SI 4 dito bü Hop 1819 BO 4 dito ia goad leen 1883 8 dito dito dito 1884 rAllI Perpot Mhuld 1811 4 Tuiaiu Oepr Conr leen 1890 4 Oeo leening serie D Geo leenin wrieO Zllll A n Sp T oblg 18 3 I IblloO Ob likSek 1890 t TlHUniu Obl 4onlie l 81 vVillODAJI Obligetieo 18BB 8 4otTt DiM Sted leeu 1894 8 KiD N Afr Uudeliv und Ar i eb T b My Certiloeten DeliJI iteoh ppii dito Am Hipotheekb pandbr 4l i Oult M deiVor tenl uad I e Gr Hypolbeokb pandbr 4 j HederlMdecho baak aand Ked Handelmaatwh dito M W k Fao Urp b pandbr S Bott Hjrpolhoefcb pandbr 4 Vu Hrpotheekb dito 4 i OomiNa Ooat Hong bank aand JLotl Hypotbeokbank pandb iintilA Bqat hj poth pandb 4 Maiw L O Pr Lien cert Sib HoU U Spoor w Mij aand Mij tot Kipl 8t 8pw aand Ned lod Spoorweg m aand Nad Znid Afr Spm aand dito dito dito 1191 dito t IIAUlSpoorwl 1887 89 A Eobl S looS J 100 1147 141 6 lOi 74 is tl 160 110 10 108 99 100 117 1 1 ZBld Ital Bpwmij A H obl 8 PoLRjf Waraekau Weeiien aand BoaL Or nuaa Bpw Hyd abl 4 Baltiaelu dito aand Faalowa dito a nd 5 Iwaog Pombr dito aand 8 Kink Ch A ow 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 AuaiXA Cent Pao Sp Mij obl 6 Obie k North W pr G r aand dito dito Vüi 8t Peter obl 7 Smvar k Bio Sr Spm eert tji IlUnoia Oentnl oU in gond 4 Louiav fc Naahvilll Oer t aand Hoileo K Bpw Mij 1 hyp a Mils Eanau v 4pCt pnt aand N TorkOBt aiofcWeat aand Pann dto Ohio obllg Oiaroa Calil Itltn U gond 6 St Faal Mlin t kaait obl i OB Pae Hoo iyn ob ig dito dito line Ooi la kyp O 8 Gakadi Oan Zenuwziekten De nnnwsiekten kpmen voort door eene groote zwakte der zenuwen en eene min of gM rdere bederving van het bloed De krachtige Bplerheritellar eo vernieuwer van het Uoad il aoodig ia deM onutandi hedeB De heer O Borgstein een zeer achtbaar persoon wonende te Cnlemhorg in de provincie Gelderland vertelde kan onze verslaggever het volgende Gedurende een reeks van jaren is mgne ephtgenoole lydende aan zwakte op de zenuwen voortdurende pyn in t hoofd in een woord aan al de gevolgen der zenuwziekten Menigmaal de gunstige resultaten van de Pink Pillen van Dr Williams gelezen hebbende besloot ik ook eens eenige doezen dier Pillen aan te wenden en na eenige maanden gevoelde zy klaarblykeiyk zeer veel verlichting want de hoofdpyn is verdwenen En ofschoon ik aan do aanbiedingen en aanbevelingen die de courant en nieuwsbladen dagelyks bevatten geen geloof hecht kan ik met zekerheid constateeren dat de Pink Pillen van Dr Williams myne vrouw van een groot lyden verlost hebben en beveel ze de lydende personon ten zeerste aan De Pink Pillen van Dr Williams zyn werkdadig in alle gevallen van lichanulyke verzwakking zoowel by de vrouw als by den man ton gevolge van de verarming van het bloed zooals bleeke gelaatskleur bloedarmoede rbeumatiek algemeene lichaamszwakte zy zyn een bemienwer van het bloed een versterker der spieren Prys f 1 75 de doos f 9 per 6 doezen Verkrygbaar by J H I SsiuiLiE Steiger 27 Rotterdam hoofddepotboudor voor Nederland en Apotheken Franco toezending logen postwissel Ook echt verkrygbaar voor Gouda en omstreken by Wolfl Co West Haven 198 Wackt ü evtnwsl mor de namaaheU emeha u de echte Pink Pillen alken hij den Heer Suae bilii te Rotterdam of hij de depothouderi dit onder de attesten in de couranten zijn aangegeven Alle andere personen verkoopen goedkoopere zoogenaamde Pink PilUn zulke ie ileehte om het publiek te bedriegen Onze verslaggever vernam op verschillende plaatsen in Nederland hoe de personen er ingeloopen zijn en hoegenaamd niet de minste uitwerking dezer nagemaakte Pink Pillen ondervonden hadden onnoodig ie zeggen dat deze personen epoedig met het gehruik der echte Pink Pillen weder zijn heijonnen Set namaakeel der Pink Pillen hee nog nooit iemand genexen Afbeelding der doos OPRUIMING der EESTEEEENDE MANTELS COSTUMES Blou§en Peignoirs en Pelterijen Tot veel verminderde pryzon D SAMSOM Burgerlijke Stand GKBOEEN 13 Febr Jacobus Johannes ouders J G van Hofweegen en G van Brandwyk Antonia Cornelia Maria ouders A M J M Beaumont en N Homos 14 Johannes ouders J J van der Speld en A M Schenkel 15 Johannes ouders J Kerrebyn en P Hoegee Marinus Johannes ouders G Sloof en C B Tuynenburg OVEELEDEN li Febr J E van der Staal huisvr van A Boslopor 26 j 15 M Ketel 72 j G S van der Klis 4j ONDEKTEOUWD 15 Febr L Verhoek on J Loef AIIVEIlTEllJTIh lN Voor de vele bewyzen van deelneming by het overiyden van onzen bartelyk geliefden Broeder en Behuwdbroeder de Heer JACOB ADEIAAN KOEST vak LIMBUEG betuigen wy onzen oprechten dank Gouda 15 Febr 1901 8 0 EOEST VAit LIMBUEG J A F NOOTHOVEN vak GOOE BOEBX VU LlHBUBQ J M NOOTHOVEN tak GOOE notierdam A E H 8CHALKWIJK BOKIT VAK LlHBUBa Amsterdam W N ROLDANDS Gravenhage J DE WILDT BOZST TAK LuBUBa J H Dï WILDT Klatten N ƒ F C EOEST TAK LIMBURG L EOEST TAK LIMBUEG Wbhuth V Hedon aTond ontsliep zacht en kalm in zy n Heer en Heiland na eene langdurige ziekte myn geliefde Echtgenoot Vader Behuwd en Grootvader de Heer liRmUS KETEL in den ouderdom van 72 jaar Wed G A KETELVAK OODSHOOBN Wed M C VA DOEP Ketel Cl EOEPERS Dordrecht N B0EPEES Ketil M G KETEL H KETEL en Kleinkinderen Gouda 15 Febr 1901 Voor de vele bewyzen van deelneming ondervonden by bet overiyden van onzen geliefden Broeder Behuwdbroeder Oom en Behnwdoom den Heer ABRAHAM JACOBUS POTTER betuigen wy onzen harteiykon dank Uit aller naam F J POTTER Amsterdam 16 Februari 1901 GEVRAAGD in een klein gezin tegen MEI te Rotterdam door hnwelyk der tegenwoordige een nette Dienstbode goed kunnende koken en netjes werken niet als MeidAlleen Franco brieven onder Nummer 2499 aan het Bureau van dit Blad JFJ J die iets te vorderen hebben van den 1 Luit G OHMFS worden verzocht biervan vóór den lOen Alleen verkoop MAART a s opgave te doen Turfmarkt 46o ALBïïM ERïïSEB BEZICHTIGING van bovenstaand ALBUM bestaat voor 1 Jt 2 Afgevaardigden nit de Besturen der daaraan deelgenomen hebbende Vereenigingen op DINSDAG AVOND a 6 van 8 10 nur achterzaal by de Wed KAHLE HET BESTÜÜE VAN VOLKSWEEEBAAEHEID S8 Citroen Kwast Sinaasappel FraiDbuzen Aardbeien llj NanderUn Verpakt in mooie Witte Literflesschen 7 O Cent per Liter Met inbegrip van ilesch by J VAN OIJE Kleiweg Ho 2 Gonda Ondergoteékende beveelt zich beleefd aas voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlyke schotels en dlles wat tot het koksvak behoort desvorlangd met bylevering van servies zilver tafellinu n enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen tTie u wr © Cuisinier Westhaven 182