Goudsche Courant, dinsdag 19 februari 1901

Dinsdag 19 Februari 1901 39ste Jaargang No 8431 mimm mum JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken leleroaa t De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 Iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nomroers VTJF CENTEN TdefMa R M ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ÜËLR Tm het hoogste Vetgehalte en van Prima OnTerrahichte Kwaliteit wordt met eteeda toenemend snccea geleverd door De Goudscbe lYlelk lDrIchting De VOLLE ZOETE MELK 4 et p Liter GEEOOMDE MELK i 4 EOOMKAKNEMELK 4 GEPA8TEUEI8EEEDE MELK 4 M cent per Literfletcb H t N K E S Oude Jenever Aanberelend Firma C LOURE S Gevestigd te Gouda f H6tel DEZALM MARKT ASTSiCiBDFFUN Genees Heel en Verloskundige De geneeskunde volgens de Bamoeo patUahe methode SPEEEKÜEEN Werkdagen van 1 3 nar behalve Donderdag waarop van 9 12 nnr Voor minvermogenden Werkdagen van 8 i 9 i nnr behalve Donderdags KAAS GOUDSCHE KAAS in diverse kwaliteiten van U M cent per hall Kilo LEIDSCHE KAAS cent per ha Kilo en EDAMMEE KAASJES van 1 i tO p tnk Zijn steeds verkrygbaar by Paln Expeller Dwtif Muv i4t dit mid 1 U mS TWUMBd mnu Il fttuUllMla BiiniiTiii uainraul twiB BImuu tel Tvraonwtn Mm litU kM MbdnMtt AMkK i4 1 1 T6o i Mo 4 tiidanMrt M k M kn TÜOtk ÏMUrdmTlw tjlotk O De Gondsche JHelk Inrlchtlnf n Buderf Roomboter nit GEPASTEUEISEEEDE EOOM gekarnd en van gelijkmatig fijne Kwaliteit wordt dagelijks versch geleverd door De Goudsche Mclk lnrlchting De TAFELBOTEE i t t 0 per Kilogram NAJAAES GRASBOTER voor kenkenge bniik 4 f i 4 © por Kilogram Butellingea worden tweemaal daaga aan hiiit betorgl iP H BTENS Cii GOUDA Kleiweg E 94 Maaodag 18 Februari GROOTE OPRUIMING van LAPPEN Zwarte eu Gekleurde JAPOIXSTOFFEi Lappen gekleurde Katoentjes I Lappen wit Keper gestreept Oimit en Servetgoed JEea partij lappen gekleurde Zij de en riuweell tot Spotprijzen Alle goederen aan het stuk worden tegen verminderde prijzen aangeboden MEN ZIE DE ETALAGE KLEINE 2 SPELS OIIGELS D rJvoor 11 BB Vt meest geliefde êoHtdate MJI B OP DEN DIJIJR BEVREDIüENDK en in billijken prijs wedijverende i MKUIK AN8 UK In voorraad Zie Magazijn Markt No 97 STORY CLARK MASON HAMLIN CARPENTER NEEDHAM ANN ARBOR AMER ORG Co Al deio iabrikaten in voorraad Pl ié O S van TETS ra k uAï Müui k Co e a STEMMEN REPAREEREN L C DE LANG VERHUREN INRUILEN p Tebeharen Strijkstokken s v p in te leveren op den laatsten Zaterdag dor maand @ S maML s 5 o W TJ1ST1BLA 1 TTXE1T J TI Bn r i o u B 4 w Kort ovenicht oneer Prijscourant SHERRIES Pale en Gold A Dry van aU 16 50 per 12 fless 15 12 18 12 1 50 flesch 1 75 5 25 1 Per Fl Per Ank 45 Fl 1 ff ROODE en WITTE PORTWIJNEN MADERA S droog en loet VERMOUTH lo Tnrin BODEGA CHAMPAGNE WGNAC 4 11 75 i 2 25 1 2 75 1 3 25 1 3 75 en SCOTCH WHISKY s as s t O O S S o a e I 27 75 31 42 63 34 42 42 37 50 47 U 65 Nto 0 75 0 85 1 1 25 0 80 1 o eo 1 10 o $ LISTRAC A CHATEAU VALEOSE St ESTEPHE St EMILION 1894 PAUILLAC 1893 GRAVES Witte Bordeaux SAÜTEENE ZELTINGER Moezel BOURGOGNE Sri O O u o ST 3 De fiesschen zSn in de prijzen begrepen en worfen 4 3 ets per stik temggenoiien By elke hoeveelheid verkrggbaar bg De flrma T CREBAfil Gouda o Druk van A BRINKMAN 4 Zn Gouda RUIME KEUZE LAGE PSUZEN Goedkoopst adres voor degelgke Gasgloeilicht Artikelen b M VAN LOON lil De Avouditer DUBBELE BUURT Tel No 117 QasStUrS Te Huur of Te Hoop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande prachtige Pakhuizen gelegen te Gouda aan de Turlsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 PRUIKEN Baarden enz voor Bal lllagqué zijn niet te bekomen 1 Timmeriiiaiis COIFFEUR GEEN BETER adres voor aUe soorten SCHOENWEEK dan het Noordbrabantscb Schoen en Laanenmagazijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OPnUIMIilCi van alle Winter Arti kelen in ongesorteerd SCHOENWERK Aanbevelend C SMITS AUe reparatiën en aangemeten werk Cfe roedersSTEEITSMA Bloemisten Turf Si ngel yy en 7S Struik en Stamroaen OP BOTTEL PRAOHTV AAR Steeds voorhanden Uloemei uil t Zuiden TELEPH No 114 GENEVEE Merkt NIOHTOAP t SCHIEDAMMEe Verbjjgbwi bSi PEETEE8 Jz CHIEPAIil A U bewjji TU Mhtkrilll eukat eii kuik itiedi to lien riui don MM dar Vim P HOPPB Telephoonnet Gouda Abonnement i 40 fet jaar toot pw ceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Eijks iDtercommunaalbureau Op 1 November 119 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTEE DB VÖOHMARKT HT Wie werkeiyk prijs stelt een te hebben laat zich totografeeren in da Vologra Uehe MnntUmrtckUmg m P V WAALI9 FL sQiafii 61 Kamers van Arbeid KIEZERSLIJSTEN BURGEMEESTER ra WETHOUDERS van Gouda maken bekend dat de op heden door hen vastgestelde kiezerslijsten voor de Kamers van Arbeid ter secretarie der Gemeente voor een ieder ter inzage zijn nedergelegd en dat tegen betaling der kosten afschriften daarvan verkrijgbaar zijn Bezwaren tegen die lijsten kunnen binnen veertien dagen na heden worden ingediend bij Gedeputeerde Staten der Provincie Gouda den isen Februari rgoi Burgemeealer en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bulteolandscb Overzicbl Waar generaal De Wet op het oogenblik is na op twee plaatsen ten Noorden en ten Zuiden van Baartman Siding don spoorweg te hebben opgebroken is tot dusverre nog niet gemeld door Lord Kitchener die toch van nit De Aar dus joo goed als aan de bron wel iets moet hebben mee te deelen Misschien is het wel minder aangenaam nieuws en dat bg daarom nog maar een weinig wacht Dat Zgno Excellentie Pretoria verlaten heeft en naar De Aar is vertrokken bewijst wel dat hg meer gewicht hecht aan het omsingelen van den Vrystaatscben generaal dan aan het vernietigen van IJonis Botba s strgdmacbt Uit de telegrammen biykt dat De Wet tegenover een groote overmacht stond bg zgn tocht over de spoorIgn Niet minder dan drie kolonels en eenige gepantserde treinen trachtten hem den doortocht te versperren maar Christiaan toonde wel eens voor heeter vuren te hebhen gestaan en wist zgn plan naar het Westen te trekken door te voeren al was het dan ook ten koste van 20 man en een Maxim Een detachement van tweehonderd Engelschen moet echter eenige benauwde oogenblikken gehad hebben Daar heelt de opperbevelhebber natuurlgks niets van gemeld Met zyn tocht naar het Westen zal generaal De Wet waarschgnlijk een vereeniging met de commando s van Hertzog Brand en Pretorins op het oog hebben Deze zijn toch locals gemeld is van Calvinia naar het Nooi Oosten getrokken op Van Wijksvlei aan Bg deze beweging werden zg gevolgd door kolonel De Lisle die thans echter hun spoor kwgt schgnt te zgn Misschien heelt hg de vervolging ook wel moeten opgeven omdat een groot aantal van zgn dappere vrgwil FEVILLEIOX WIL SgRAC HT 50 Haastig en gejaagd wierp zij al de kostbare zaken in de doozen trok met een rak aan het scheUekoord en beval hare kamenier de dooxen weer naar den wagen te brengen Met nauw hoorbare schreden kwam Justina naast haar staan sloeg den arm oni de slanke meisjesgestalte en vroeg kalm maar op ernstigen toon Angelica zullen wij niet een kort bezoek aan Clara brengen f Onder een luiden spotlach antwoordde Angelica Neen Justina ik verheug mij op dit oogenblik te zeer in de wereldsche bonte woelige drukte der residentie dat ik lust zou hebben in een grafkelder af te dalen Zij keek bij deze woorden Egon von Bemsdorf aan en werd gewaar dat alle kleur van zijn aangezicht geweken was en plaats had gemaakt voor eene doodelijke bleekte Langzaam stond de jonge man op maakte eene diepe buiging voor de dames n verwijderde zich Verlegen keek het drieul elkander aan Angelica s moeder was in een gemakkehjken leunïngstoel gezeten ingeslapen Marie kon hare tranen niet bedwingen verwijtend staarde zij Angelic in het trotsche gelaat deze had blijkbaar f hare inquinning nooaig om ligers zich onder zijn vaan hadden geschaard op voorwaarde dat zg alleen zonden gebruikt worden ter verdediging van hun eigen haardsteden en er nu voor bedankten nit hun district te trekken Hoe het zg indien de verschillende commando s zich onder De Wet scharen heelt hg genoeg manschappen om den EngelsChen een echec te bezorgen Vindt hg het daarom raadzamer om zgn strgdmacbt weer te splitsen dan zullen wj wel weer hooren dat De Wet op drie ferschillende plaatsen tegelgk verschenen is Het voorstel van Feron om aan de door de wet op de spelen getrollen badplaatsen als schadeloosstelling een rgkssubsidie toe te staan heelt geen genade mogen vinden in de oogen van de meerderheid in de Kamer met 76 tegen 17 stemmen is het verworpen Bil de opening van de zitting deelde deministerpresident mede dat de op 3 Juli 1890 tusschen Belgié en den Kongostautgesloten overeenkomst den ISden van dezemaand zal eindigen De regeering van denKongostaat verklaart het oordeel van deBelgische Kamer over vernieuwing van dieovereenkomst te willen alwacliten tot dezegereed is gekomen met de aldoening vande werkzaamheden waarmede zg nu overladen ia Sedert de afkondiging van den staat van beleg zgn te Madrid geen oproerige betoogingen meer voorgekomen De dag van bet hnwelgk van de prinses van Austurie is zonder verstoringen der orde voorbggfgaan Dat het evenwel bjj het volk inwendig kookt kan blgken uit hetgeen van daar wordt gemeld De openbare gebouwen zgn geïllumineerd maar overigens beerscht overal duisternit Sommige balkons zgn met zwart gedrapeerd Tot nu toe is de rust niet verstoord De censuur wordt op de dagbladen ingevolge den algekondigden staat van belel uiterst streng toegepast iedere samenscholing in de straten is verboden Alle veerspannigen worden voor den militairen rechter gebracht De ministers hebben de verklaring algelegd dat zg de qnaestie van vertrouwen eerst na vastenavond zullen stellen Aan het ministerie van binnenlandsche zaken werden telegrammen ontvangen dat te Valencia Granada Alicante en Barcelona ongeregeldheden hebben plaats gevonden Te Alicante wierpen de betoogers met steenen naar Bet Raadhuis en werden zg door de politie niteengedreven hare figuur te redden op koelen toon xwgde zij kalm te zeggen Ik ben vermoeid en ga een poo e rusten Zonder antwoord af te wachten ging zij de kamer uit Met diep bewogen hart trad Marie op Justina toe greep hare hand en keek haar vragend aan Door een blik op de rustig sluimerende gat Justina het jonge meisje een teeken om zich aaar eene andere kamer te begeven Onderweg veranderden zg van plan sloegen een verwarmenden doek om liepen ijlings het park door en betraden de kapel Aan den voet van de graltombe op dezelfde plaats waar Clara haar heilig geheim aan Justina s hart had toevertrouwd bleet Marie staan en vroeg fluisterend met bevende stem Gij alleen weet het beminde hij haar die thans zacht en rustig bij hare moeder sluimert Ontkennend schudde Justina het hoofd en fluisterde ilk geloof het niet lief kind ik gcipof het ijiet Acb mocht ik spreken Marie I mocht ik Egon maar een enkelen wenk geven Marie vervolgde zij op hartstochtelijken toon trok het meisje aan haar hart en fluisterde haar in t oor Ik ben overtuigd dat Angelica Ëgon lief heeft en jaloersch op de doodë is Marie ontroerde zij kon geen woorden vinden Eindelijk vroeg zij En Egon In hem gaat iets om dat ik nog niet weet antwoortlde Justina kalhier een oogenblik heb ik geloofd dat hij Clara beminde Thans denk ik er anders over uit voUe overtuiging meen ik Öuuu te kuimen zeggen dat hij met geheel zqne De minister heelt schorsing der telephonilche gemeenschap tusschen de verschillende staden bevolen De militaire overheid ziet niet alleen scherp toe op de dagbladen doch past ook de censuur op de schouwburgen streng tot Ook de regeeringsbladen en zelft de uit het ministerie van binnenlandsche zaken herkomstige berichten zgn aan de censuur onderworpen Het Italiaansche Kabinet is gereed en door den Koning goedgekeurd Zanardetli lal het trachten klaar te spelen door een combinatie v n groepen der reijhterzydeenderlinkerzgde hjl vormde een coalitie ministerie dat natuuVIgjt geen üink werkprogram kan hebben maar dst kan pogen de zaken gaande te houden zoolang Di Rudini en de radicsalsoeialiati Bche Kamergroepen het met vrede laten Zanardelli is bekend genoeg hy was herbsaldelgk minister en voorzitter der Kamer hy wordt onder de beste rechtsgeleerden van Italië gerekend en is lel anti clericaal Glolitti die eveneens herhaaldelgk minister was ia bekend door zgn vooruitstrevende flnancieele staatkunde die hg belichaamd heelt in een voorstel tot invoering eener progressieve belastinghervorming Prinetti is tot dosver nog niet bekend geworden op het gebied der buitenlaadsche siaatkuiïde als minister van openbare werken toonde lig zich vroeger een krachtig en principieel vgand van corruptie en knooierj Wollenburg de nieuwe minister van financiën is van Duitsch Israëlietiscbe alkomst bij heelt zich bekend gemaakt door zgn optreden in de schandalen der Banca Romana die hg grootendeels aan het licht bracht Men verwacht dat het kabinet zal pogen met behoud van de aansluiting by de Triple Alliantie zooveel mogelgk bezuinigingen in te voeren om bet financieel evenwicht te herstellen Dat die bezuinigingen niet zullen voortspruiten nit vermindering van de legersterkte is reeds gebleken door de wgze waarop Zanardelli de toenadering der uiterste linkerzyde atwees Men verwacht echter wel dat dit nienwe ministerie krachtiger dan het vorige zal optreden tegen de Duitsche politiek van beschermende rechten En dat vooruitzicht vinden de DuiUehe agrariërs niet aangenaam President Mc Kinley kan 4 Maart voor ds tweede maal zyn vierjarig ambt aanvaarden Het Congres te Washington heelt in de vereenigde vergadering de verzegelde stembussen geopend en de president van den ziele hangt aan de Gravin aan Angelica doch hij zal zij het ook met de hevigste smart zich van haar loischeuren als aan haar krenkend onvrouwelijk gedrag geen einde komt Kunnen wij niets doen Justina i Neen 1 antwoordde deze na zich een oogenblik bedacht te hebben Ingrijpen in eens menschen lot is in strijd met God i wetten Na een kort vertoef in de kapel keerden zij naar de huiskamer terug Zij vondtfn er Angelica zij zat onverschillijï te bladeren in het boek dat Ëgon bezichtigd had zij deed het voorkomen alsof zij volkomen rustig was doch haar bleek gezicht getuigde van strijd en heftige gemoedsbewegingen De reis naar de residentie bood voldoende stof aan voor een levendig gesprek maar hoewel ieder fijn best deed om den ouden vertrouwelijken toon aan te slaan die immer tusschen haar geheerscht bad wilde het heden toch piet gelukken Justma en Marie deden daartoe verschillende pogingen loch de Gravin von Amheim was steeds van eene andere meening wie bij het onderhoiid tegenw fl rdig was geweest zou gedacht hebben dat Angelica aangevallen werd en zich verdedigen moest Ai A jjeen tegenspraak gewoon werd zij daardoor telkens teer geprikkeld en toen zij dit bemerkte steeds meer ipgewonden In haren geest vatte w er Ot ge clMwïst dat Egon aan alles schuld wM hi MUfiftW zeker over haar beklaagd en Justina s ra Maxie ff edelijden gaande gemaakt A De heeren bleven langer W dfn men gemeend had Reeda lang was de zoo ooAergegaaa het Senaat heeft plechtig verklaard dat Mc Kinley tot President en Eosevelt tot vicePresident der Unie zgn gekozen met 292 stemmen tegen 155 op Bryan en Stephenson President Mc Kinley heelt aan den Amerikaanschen gouverneur Wood te Havana doen weten dat de Unie de onalhankeiykheid van Cuba sal waarborgen mits in de nieuwe grondwet alle alstand ol huur van grondgebied aan een buitenlandsche mogendheid wordt verboden Cuba met de Ver enigde Staten tegenover het buitenland éen Ign trekt en aan de Unie drie kolenstations aistaat waar Unie troepen mogen worden gelegd Verspreide Berichten FUXKBUK Vrydag is te St Etienne in werking getreden het verbod aangaande het drafen van het geesteiyk kleed in t openbaar en reeds dadeiyk moest proces verbaal worden opgemaakt tegen twee priesters en twee Jezuietenpaters Wel wordt het rumoer en lawaai door de stakende damea kleermakera en de modenaaisters te Parys volgehouden doch er schgnt een kentering te komen zoo hier en daar gaat men tevreden met kleine concessies weder aan t werk terwyi bet nieuwtje van de betoogingen er ook alweer al ia vooral nu de agenten wat krachtiger optreden is er geen aardigheid meer aan De minister president Opnieuw heet het dat de pauseiyke nuntius te Pargs mgr Loranzelli vervangen zal worden en reeds wordt de naam van zyn opvolger genoemd Nu heet het weer dat het beeld det iparisiene dat den ingang der tentoonstelling sierde ol ontsierde niet naar Auvergne zal gaan doch dat Amerika en Ja an het elkaar betwisten DoiTscaLiiD Opnieuw loepen er geruchten dat het met keizerin Friedrlch heel ernstig gesteldis zg zou waterzucht hebben samengaande met een ongeneeslgke nierziekte waarscbyniyk nierkanker Men kan alleen trachten de pgnen te verminderen en de onvermgdelgke catastrophe te vertragen was buiten zeker koud want als de deur openging of het venster opengezet werd voer de dames eene rilling door de leden zoodat het in de verwarmde huiskamer dubbel gezellig en aangenaam was De dames zaten om eene ronde tafiel de thee dampte ïn de kopjes en het koude gebak no xlde tot toetasten Helder verlicht door de waskaarsen op de kronen maakte het fraaie rijk en toch eenvoudig gemeubelde vertrek een hoogst weldadigen indruk niettemin zag Justina verlangend uit naar de terugkomst der heeren Angelica s moeder verveelde zich en had al tweemalen aan hare dochter gevraagd of zij maar niet liever weer zouden laten inspannen Eindelijk kwam er een njtilig aangereden GoddankI sprak Angelica daar zulten de heeren zijn Zoo was het Vol drukte en beweging nog onder den indruk van den aangenaam doorgebrachten dag en van de versterkende avondkoelte traden de heeren bij de dames binnen Het had voor t eerst gesneeuwd lachend reikte Grarf Waldemar zijne schoonzuster zijn besneeuwden hoed en sprak vriendelijk Hier Justina ik heb wat nieuws voor u medegebracht De scherts vond bijval Justina betuigde op vroolijken toon haren dank en ried den heeren uit vrees voor hunne gezondheid terstond van kliederen te veranderen Wordt v rvtlgd