Goudsche Courant, dinsdag 19 februari 1901

1 I De kerk Was geheel gevuld Op bet Janskerkhol stond een talryk publiek dat den PresidSnt eerbiedig groette Bg de Donderdag te Leiden gehouden vergadering vaA den gemeenteraad was de publieke tribune bgna geheel bezet voor een groot gedeelte door hen die bet vleeschbouwers bouwersol spekslagersbedrgl uitoefenen Hun nienwËgierigbeid die na de beslissing van den Hoogen Raad inzake de Groningsche slachtbuisquaestie gemakkelgk te verklaren is bleef niet onbevredigd Het raadslid de heer Pera deelde het voornemen mede van enkele r Bsleden om in verband met die beslisaing bg den Raad een motie in te dieneq cen uitvoering te geven aan het raadsbesluit tot oprichting van een openbaar gemeentelijk slachthuis Daar deze zaak baast heeft 30u hg baar gaarne zoo spoedig mogeiyk behandeld zien De voorzitter antwoordde den beer Pera dat er geen bezwaar bestaat de zaak zoo spoedig mo elgk te behandelen doch hg nog geen kennis had genomen van het volledig arrest van den Hoogen Raad Hg beloofde dat zoodra dat arrest officieel bekend is hiervan een afschrift in druk aan de raadsleden zal worden toegezonden Waarschgnlgk zon de eerstvolgende vergadering 28 Februari kunnen worden gehouden Gemengtle Berichten In het Sociaal Weekblad heeft dr Cornelia de Lange belangrgke wenken gegeven over de verpleging van longlgders in eigen woning Zg toont op het voetspoor van dr Rosen te Berlgn aan wat men al doen kan om alvorens de zieke in een sanatorium wordt opgenomen zgn eigen thuis met weinig onkosten tot een klein sanatorium in te rich ten althans wanneer groote armoede en zeer slechte bebuiting dat niet onmogelgk maken Luchtverversching reinheid van beddegoed goede temperatuur doelmatige kloeding en voeding regeling van rust en beweging ent zgn in vele gevallen toe te passen en voor de naleving kan worden gezorgd door het verschaffen van een boekje met tabellen welke de patiënt zelfdageiyks uur voor uur invult omtrent rust on beweging verblgf in of buitenshuis geestelgke bezigheid voeding medicgnen wat dan de arts alles controleert Dr Rosen heeft aldus bg 38 van 60 patiënten verbetering vau den toestand waargenomen welke na opneming in een sanatorium i nog toenam Men schrgft uit Holwerd Tengevolge van de yverige bemoeiingen der politie is het gelukt de daders vao de aanranding alhier te ontdekken Och neen I Maar wel is het hun gelukt de beide meisjes te laten bekennen dat de aanklacht valsch en de aanranding verzonnen was t Vermiste benrsje is by de eene in beslag genomen en de tweede droeg de bellen die aan de eerste ontstolen heetten De bewusteloosheid waaraan de eene leed was echter goed verzonnen om de politie op een dwaalspoor te brengen Als men bedenkt dat dit meisje zich op een bed in een wagen van Ternaard naar Directe SpourwegverblDdlngen met eulJDA WtoterdieBSt 1900 AaoKevangeD 1 October TlJd vaa Greeiwich H i 7 88 7 44 8 14 5 17 1 88 14 10 10 1 10 4 11 8 4 J 10 19 8 8t Z 10 80 4I X 10 81 f 7 47 8 07 r 8 S0 8 58 9 85 10 80 10 45 11 01 11 47 n n ri in5 1A a S 4 8 4 54 5 88 8 18 1 u J 8 S 14 08 5 7 5 4 8 1 6 l 0 5 80 f kr gbur tog tt eiil loB rnohtpriji S HoIUndMka Sfon L Eitn itiipUneKt lMWyB t t I l B ll a 88 08 a 84 8 88 87 10 1 08 1 40 11 09 8 50 U l I 8 57 l a OS l 45 10 18 10 58 11 85 11 50 11 84 8 64 11 18 08 10 08 11 86 UiM titn V Mdo Op iM Man liiii ZmHtf UuaJÊf DiMJ i p ln ntonrMlirtto oor i H 0TTBED 1I OODDi tIm nna li 80 11 85 9 40 48 5 41 0 04 88 sa IR 48 4J 58 f 8 51 10 08 f r O 7 88 0 8 4 47 10 09 lO U U JI 11 81 11 45 11 10 8 8 9 1 47 10 18 10 88 10 88 10 48 10 49 11 58 HM H Sl 8 04 84 700 89 10 08 10 1 v j l B BolU l Jn I Iltr ippl a wiji dt OoBpifai a W r Lito iU 1 1 U l fto l p 1 1 P I i fa H JI 4 tt OUU0 OliN HAA fiH VWH 10 18 10 48 11 8 1 1 l i8 li 6 1 58 1 10 1 5 U O U 45 11 56 1 40 10 5 11 8 11 11 9 11 9 81 10 00 10 1 11 11 88 10 46 11 41 t io 48 4 15 4 45 8 15 8 4 7 57 8 48 8 41 10 1 10 48 11 11 11 6T 9 88 4l 10 18 4 uui 11 1 a i i ♦ 1 i ± l S i 10 17 1 88 Z 4 9 143 IP U 1 i r z r m e O D l 4 4 II S T C R D 1 U ri ana awih 8 1 8 11 8 81 9 88 10 80 10 5 11 08 1 10 1 88 8 1 t07 415 1 8S8 4S 9 51 O i li S7 11 08 lAmiLW 8 01 8 58 9 U 10 10 11 04 11 48 4m 5 5 0 0J8 419 85 10 8 ll OJ 11 6 Ali t C Il 1S 9 8J 10 15 11 1 1081 10 1 18 8 404 1 51 6 45 8 8 i 810 lOll K 18 14 lUage 5 5 8 04 7 08 7 15 7 8 8 8S 8 65 9 0i Voorburg 5 88 j Zo t m Z g 5 51 Z t b Mo 8 08 Owdl 14 SI 7 18 7 41 07 O9 11 9 80 14 SI 7 18 7 41 07 w v ia OU Il I te iMp ba aM mkul ite Q BuaoiUaliaia allan ta kliaa txtn Malaa X l A H tea 5igw 1 U en inpplmait Wuiji t i 1 B U 11 00 18 87 8 15 l Sl l lO ia na in tJlS Il l B 8 10 5 11 18 11 14 11 tl s S 4 5 04 8 11 8 80 VMl 0 1 7 15 8 10 S 9 l Sl n l UJ7 U 5 Baronts Voa Ketteler de gemtlin Van wtjlen den Duitscben gezant te Peking die nn op weg is naar Daitschland heelt verklaard wel naar Dnitachland te gaan om er den keizer te begroeten doch dan spoedig weer te willen temgkeeren naar Amerika bet land der vrgbeid met verwerping van het haar aangeboden cerebaantje aan het Duitaclie hof wat nog lang zoo onverstandig niet is BINNENLAND Naar men verneemt is U M de Koningin voornemens de leden van de Staten Generaal op Donderdag 7 Maart te Amsterdam de door beide lichamen aangevraagde aodientién te verleenea en des avonds de Kamers aan een diner ten paleize te vereenigen Gelijk te verwachten was is het bestnnr van de Liberale Unie heengegaan Een poging om het nog te doen bljjven is met het verwerpen van de motie Uen Helder mislukt Het ia gegaan zooals het gaan moest Het bcstnar kon in de gegeven omstandigheden niet anders handelen De heer Bonman uit iGravenhage betoogde wel dat uit het nittreden van slechts twee kiesvereenigingen Uiddelbarg en Arnhem was gebleken dat in t algemeen do minderheid van dé vorige vergadering de qnaestie niet als een begin elvraag maar eenvondig als een vraag van taktiek beschonwde en dat er dns voor het bestnnr geen voldoende reden was om aUe treden Zeer terecht echter antwoordde dr Bos dat een belangryke qnaestie van taktiek welke voor kiesvereenigingen misschien geen reden tot afscheiding oplevert wel degeljjk een reden tot heengaan kan zjin voor een bestnnr dat immers de vereeniging moet leiden en dat dns in de eerste plaats een goede taktiek moet toonen Men kan het thans afgetreden Unie bostnur voel verwöten gelgk ook wy hebben gedaan Doch te zeggen geiyk de heer Roodhnizen deed dat het bestnnr niet hot recht had om na al al te treden is onzes inziens otbiliyk Wèl was het oen juiste opmerking van den heer Roodbuizen dat het bestunr door lyn schipperen met de roode circulaire wel degelijk heelt getoond i n taktiek te knnnen wyzigen naar de stemming in den lande iets dat bet thans zoo geheel verwerpt Maar overigens wan hetgeen de algovaardlgde van Ënkhulzen zeide hoe onderhoudond ook niet geschikt om een demissionair bestuur tot aanbiyven te nopen De Liberale Unie is Intnsschen voorloopig byeengebleven bohoudons do alscheiding van enkelen Laat ons nn hopen dat het nieuwe bestuur nit het gebeurde genoeg heelt geleerd om de Unie in t vervolg met alle beginseloosbeid als politiek lichaam bruikbaar te maken Dit bestuur dat niet eenzgdig is samengesteld en met uitstekende namen prykt kan met het noodige beleid en overlez nog veel goed maken Hand 7 S5 6 51 7 11 dooi 7 18 7 88 7 88 85 7 4 Ooada Moordr eM Sisuwerkerk 0 i Ü4 aottardun M 8 08 RolterdamD P Botlordam B aUan U M 8 55 4 48 6 80 8 07 7 18 4 58 1 41 5 01 6 51 5 11 8 04 f f 5 17 8 10 88 7 8 7 68 BottwduB Baan Rotterdam D F Aotterdam U Oapellt Hiaowerkerk Hoordraokt Soada 7 48 8 87 8 41 8 58 9 08 14 08 9 19 Gouda Ï T nh Mo M SoalaraiMrZeg Vooibutg i Hag 7 1 7 18 7 8 1 68 7 68 ranlWtal P i 9 07 U 7 46 8 18 Uouda Oudaw Woerd 5 10 5 86 5 48 8 18 President Kruger woonde gisterochtend met de boeren Van Boeschoten Wolmarans Wessels en Bredell de godsdienstoefening by in de Janskerk te Utrecht onder gehoor van dr A W Bronsveld bois te Blija tiet brengen dat ze gedurende een paar dagen geen voedsel heeft genuttigd O dat ze nog steeds aan ergerlgke zenuwachtigheid Igdt dan kan men weten dat de politie hier met een paar van de sluwste soort te doen had Ze zyn bovendien zoo brtfaal geweest in tegenwoordigheid der politie iemand te Dokknm als dader aan te wgzen Eergistennorgen is in de gemeente Raamsdonksveer bg de Borst een man gevonden dood liggende tegen een mesthoop De man was naar alle waarschgnlgkheid daar gaan liggen en bevroren Het is naar men verneemt zekere P la C schipper uit s 6ravemoer Komende van Werkendam waar zgn schuit lag heeft by zich onder den invloed van sterkendrank waarschyniyk te slapen gelegd en is zoo doodgevroren 8 H Ct Te Arnhem is de eigenaar van het socialistische vergaderlokaal in de Sonsbeekstraat in staat van faillissement verklaard zoodat de socialisten dit lokaal weer verliezen Dit is nu binnenkort het tweede Ook Café Voorwaarts kon het niet uithouden Zal men den moed hebben een no 3 er aan te wagen f Een der grootste inlandsche meelfabrieken De Weichel zal binnenkort ophouden te bestaan Dit heeft eenige meelfabrikanten aanleiding gegeven om de vraag te stellen of het niet hoog tgd wordt om maatregelen te beramen om den ondergang van het vak tegen te houden Thans wordt reeds 60 pCt van het totale gebruik aan Amerikaansch meel ingevoerd Reeds zgn 56 meelfabriken opgeheven terwgl er nog 26 bestaan Er heeft zich te New York een comité gevormd van 15 voorname personen met bisschop Potter aan t hoofd dat ten doel heeft een legertje van eenige honderden waakzamen op de been te brengen om de zedelgke reiniging der stad te bevorderen door in de verschillende wgken toezicht uit te oefenen over de politie Men zal nagaan in hoever de agenten hun plicht doen of de kroegen en koffiehuizen op het bepaalde uur gesloten de spcelclubs en andere huizen van dien aard behoorlgk geïnspecteerd worden in éen woord ol al die inrichtingen niet door bet heerschende looienstelsel blinde toegoetlgkheid genieten De waakzamen aldus noemt hot comité zgn legertje zullen rapport uitbrengen en dan zal bet comité doen wat het raadzaam meent Voor het gerechtshol van Loiret hebben een tuinman Robert genaamd n een keukenmeid Charlotte Salin terecht gestaan die ieder een moord pleegden om met elkander te knnnen trouwen Charlotte Salin overreede Robert tot het vergiftigen van zgn vrouw en gal hem het voorbeeld door haar vader te vergiltigen die haar huwelgk met Robert in den weg zou hebben gestaan 7 1T 1 48 1 54 85 8 14 ♦ 1 5S 1 08 1 09 1 09 1 8 89 4 47 2 45 3 4 4 08 4 S4 6 85 4 44 4 51 s i M 4 18 t l4 5 07 5 18 5 11 S 49 8 81 7 89 1 81 8 45 4 19 4 50 5 15 5 01 6 18 5 17 6 88 5 55 n 10 87 lO Sil 11 01 l 11 7 10 7 88 85 7 88 7 54 8 08 8 48 59 7 00 De plotselinge dood van den ouden Salin wekte geen kwade vermoedens maar toen kort daarna ook de vrosw van Robert plotseling overleed kreeg men achterdocht er werd een onderzoek ingesteld en de dubbele moord kwam aan het licht f De beide schuldigen zgn tot levenslangeo dwangarbeid veroordeeld ver van elkaar Donderdag kwam een bmilottstoet te s Hertogedbosch in het stadhuis zonder bruid Vaders moeders getuigen bruidegom allen waren er maar de bruid had men vergeten Ze werd gehaald en kwam mede In Kopenhagen regeert thans een beeldschoone caféchantant zangeres t manneiyk deel der bevolking Geen man die haar hoort of hg wordt smoorlgk verliefd van haar En nu onlangs zon zy te Odensee zingen Geen beer bloei dien avond thuis Oat verdroot een pastoor in die stad die in zyn woede in een courant een Istnk liet plaatsen waariu hg niet alleen tegen de jultrouw in kwestie doch ook in de scherpste bewoordingen tegen de bezoekers van calés ehantant te velde trok En hierop antwoordde toen de juffrouw Waarom zoo boos mgnheer de pastoor Gy kent my niet en ik ben werkeiyk zoo slecht niet als ge meent Bovendien ik verdien mgn brood met t zingen van vroolgke liederen u met ernstige en met t houden van strenge preeken En de menschen die tot my en die tot u komen de eeneu zyn niet slechter dan de anderen Maar dan heb ik nog een voorstel voor u Ik zal op eeli bepaalden dag voor een weldadig doel zingen u preeken en daarna zullen we samen optellen wie t meest van ons beidon binnen gekregen heeft t Totale bedrag al voor t comité van armenvoeding zyn Zoo n voorstel moogt ge niet afslaan Naar aanleiding van de beslissing in den Hoogen Raad gevallen betrellende het al dan niet verplicht gebruik maken van abattoirs zgn er ook onder de Ngmeegsche slagers weer op eigen gelegenheid gaan slachten Men schryit uit de Friesche venen Door verveners die geen lid zgn van deu Verve ner8bond is eene vergadering gehoadan ter bespreking an de uit te keeren loonen tydens de aanstaande campagne Besloten werd er waren 16 verveners tegenwoordig de loonen voor klgntrekkers en turfmakers met 10 ets per veenroede 16 vierk M te verhoogen Uit dit besluit biykt dat deze verveners gedeeltelgk wenschen te voldoen aan de eischen der afdeelingen van den Nederlandschen Bond van veen en veldarbeiders Bg het eiland Björkö in de Finsche goli waren visschars op het gs aan t werk Plotseling scheurde het gs Do meeste visschers konden zich nog redden maar 60 banner die zich op een schots bevonden vanwaar zy niet vandaan kondon komen dreven naar zee af Uit Wiborg is een gsbreker afgezonden om de ongelukkigen te hulp te komen 11 81 11 45 10 1 4 lOJl f 1 f l 1 87 8 89 f 05 7 59 8 l f X 58 5 10 08 10 17 10 1 10 84 8 01 8J t l7 8 18 8 14 88 C Éen andere troep visscbers die by het eiland Hoogland door hetzelfde ongeval werden getroffen zgn door den uit Beval algezonden gsbreker Jermak gevonden en gered Sir Martin Conway een natunrvorscher die Zuid Amerik bereisd heelt rapporteert dat hy in Peru on Bolivia verscheidene rivieren ontdekt heeft waarin bet zand zóó ryk is aan goud dat de landen een ernstige concurrentie kunnen opleveren voor Transvaal Klondjke en Australië In een der Peruaansche provincies Sandia ontdekte men tweehonderd negentig bekkens en men vermoedt dat in de provincie Carabay er minstens evenveel zyn Van alle onontgonnen landen zon deze landstreek in de Andes het rykst aan goud zyn Onontgonnen ia echter niet geheel juist want de Andes mynen werden vroeger reeds door de oude Inca s en in het begin der 16e eeuw na de ontdekking van Amerika zelis door de Spanjaarden ontgonnen maar later werden zy verlaten tengevolge van mooiiykheden die bg het vervoer optraden en de vgandelgkheden der boorlingen Met de middelen waarover de moderne industrie beschikt lou de ontginning met voordeel kunnen worden hervat door lieden die over voldoend kapitaal beschikken want voor den klassieken goudzoeker zyn in deze streken geen winsten te behalen Ken meldt uiMItrecht aan het Volk Naar het hospnaal te Utrecht ia een soldaat van bet Instructie bataljon te Kampen overgebracht die door het springen van n geweer by de schietoefeningen vreeselgk verwond werd Het is zoo goed als zeker dat de jonge man een oog zal moeten missen De o cier die bg het ongeval tegenwoordig was werd licht gewond In de nabyheid van het Hongaartche dorp Kabokapolyane zyn leven broeders Tabej geheeten door een lawine bedolven Zg waren aan den arbeid toen een sneeuwbui hen overviel Naar buis gaande namen zg den koristen weg tusschen twee rotsen langs een beek Een half uur hadden zg geloopen toen een lawine kwam aanrollen en allen begroef Een d r broeders gelukte het na een arbeid van 25 uren zich nit de sneeuw te werken en hulp te halen Honderd arbeiders die vier dagen lang de sneeuw wegscbepten konden nog één der broeders leTend redden de overigen vyf wareB dood Een weldoenster van oude vryers Een Amerikaansche actrice miss May Irwin laat naar men zegt in New York ten voordeele van ongehuwde mannen een prachtig buis inrichten Na gedurende een tiental jaren het New Yorkacbe publiek te hebben vermaakt zegt zg het tooneel vaarwel om zich uitsluitend aan bet beheer van dit zonderlinge etablissement te kunnen wgden Hiss Irwin heeft het motief dat haar noopte zich met de muurbloemen bezig te honden niet verzwegen ze beklaagt hen en uit pure sympathie wil ze hun een verblgf aanbieden waar ze van alle onmisbare gemakken kunnen profiteeren Alle knoopen op haar plaats en stevig genaaid geen scheuren in de broek of gaten in de sokken kortom een ideaal bestaan De plaats is uitgezocht en zelfs reeds gekocht voor het niet onaardig sommetje van f 187 600 de ligging van het gebouw in de 4éste straat il prachtig Onnoodig erbg te voegen dat miss Irwin zich erop beroemen kan bet felst door het rrouweiyk element gehaat te worden want op een dergelgke wgze het celibaat aan te moedigen staat jongeg nog onden huwbaren vrouwtjes aan STADSNIEUWS GOUDA 18 Februari 1901 Na gehouden aanbesteding en berbesteding ia bg onderhandaeh contract bet driejarig onderhoud van het Jaagpad langs den Byn van Leiden tot Harmeien opgedragen aan den heer W Bokhoven aannemer alhier Sy Kon Beal is benoemd tot kantonrechter te den Helder mr F W ter Spill thans griffier by het kantongerecht te Woerden zaterdag was een algeèeone Vergadering jfar Liberale Unie belegd te Amsterdam om ia nieuwe leden in het bestunr te kiezen daar het fnngeerende bestuur collectief ontslag had genomen Alvorens daartqe over te gaan deed de algevaardigde van den Helder het voorstel het Beatuir te venoeken aan te biyven of anders dat collectief te herkiezen Na eene pertinente verklaring der altredende leden dat zg in geen geval wilden aanbiyven werd deze motie met 28 tegen 21 stemmen verworpen De uitslag der daarop gehouden stemming is dat qjn uitgebracht 62 atemmen waarvan 3 blanco aldus 18 geldig de volstrekte meerderheid is 25 Gekozen zgn de hoeren mr Merchant Deventer met 42 Bonman Den Haag met 40 mr R Macalester Loup Den Haag met 38 mr Van de Werk Amsterdam en mr Smeenge Amsterdam beiden met 36 C Van Dorp Rotterdam en dr Buyscb Den Haag beiden met 34 Crena do longh Dordrecht en mr De Crane Lochem beidon met 29 Roodbuizen Enkhuizen met 27 en Schillemfus Zutphen met 26 stemmen Voor zoover aanwezig aanvaar den de gekozenen de benoeming behalve de heer De Crane zoodat voor twee plaatsen een nieuwe vrge stemming moet geschieden De uitslag daarvan is dat 44 stemmen waarvan 2 blanco zijn uitgebracht Alleen de heer Boemhoff Tiel wordt met 36 stemmen gekozen doch bedankt Er volgt dus een herstemming voor twee plaatsen tusschen de hoeren die de meeste stemmen hebben verkregen de heeren W F Kops Hoorn prof Van Hamel Amsterdam Zelverder Heerenveen secretaris der Unie en C A Van Enschot Amersfoort De hoer Zelverder verklaart intnsschen bg het bestaande principieel verschil geen herbenoeming te zullen aannemen Alsnu worden de heeren Kops en Van Hamel respectieveiyk met 39 en 34 stommen van de 41 waarvan 2 in blabco gekozen De heer Kops aanvaardt de benoeming Aan de afwezigen zal van hun verkiezing worden kennis gegeven D beer De Ruyter Gouda dankt het bestuur voor hetgeen het ook heden voor de Liberale Unie heeft gedaan en heeft willen doen en den voorzitter voor zyn leidin Hy wenscbt de nieuw gekozenen geluk en hoopt dat zg zullen toonen trouw te zyn aan do liberale partg en aan de Unie der gobeele party opdat overal ia den lande liberalen van welke usance dan ook zullen worden gekofen Hg geeft daarbg in o ferweging om zoo enkelen der gekozenen die benoeming niet mochten aanvaarden de overigen te machtigen zich de ontbrekende leden te assnmeeren Teekenen van verzet De voorzitter deelt nog mede terwyi hy den laatsten spreker dankt voor zgn woorden dat de heeren Zelverder en Kruseman resp als secretaris en penningmeester van het bestuur hebben bedankt en dat de aftredende bestuursleden hun opvolgers gaarne alle voorlichting zullen verstrekken De voorzitter verzoekt ten slotte om de voor de Liberale Unie bestemde stukken tot de constitutie van het nieuwe bestuur op te zenden aan den heer C A Zelverder te Heerenveen en dit in het belang van den geregelden loop der zaken NimiwERKïRK A D IJssKL Voor de Dórcasvereeniging alhier is door de ingezetenen f 97 50 byeengebracht Alcbn Vrgdagnamiddag is de ISjarigP K alhier by het ichaatsenrgden in een wak gereden en verdronken n Alfe 1 D Rus Voor de Martha stichting inrichting voor onverzorgde kinderen alhier is over het jaar 19C0 ontvangen f 38182 22 en uitgegeven 138063 83 zoodat do jaarrekening sluit met een saldo van I 118 39 MARKTBERICHT Steenkolen en Cokes Lancashire De Conciliation Boards vergadering is uitgesteld tot 7 Maart a s De loonsvermindering een gevolg van de daling der kolenpryzen moet dan besproken en zoo mogelgk geregeld worden Men herinnert zich dat deze loonen thans 80 pCt hooger zyn dan 2 jaar geleden De mynwerkers zyn ongenegen de loonen te zien verminderen of er een werkstaking uit voort zal vloeien en of die belpen zal ziedaar open vragen De Association van myneigenaars zal de noodzakelgkheid eener algemoene veriaging moeten erkennen want er is geen animo tot het afsluiten van contracten Durham en Northumberland Ware de scheepvaart op de Oostzee vroeger open dan ou de markt minder slap zgn Gaskool minder gevraagd wegens t lengen der dagen Noteering is nu 10 sh 10 sh 3 d vry aan boord Sommige contracten die afgesloten werden zullen wel tegen dien prys afgesloten zyn maar er is lager notcering te verwachten Bunker kool Huiskool alles slap en lager In de stoomkolen werden enkele contracten afgesloten 6 sh de ton lager dan t vorige jaar Beat Northumbrian stoomkolen noteeren II sh de ton en voor Smalls wordt gevraagd 6 ab 5 d tot 5 ah de ton maarook hier is daling te wachten Gaacokes 17 tot 18 sh de ton Dnitschland In Dnitsebland tracht men door t minderen van de productie der mgnen tegemoet te komen aan de mindere vraag naar kolen en dankt men vreemde werkkrachten af of dit bg de algemeene malaise in de industrie en de daling der Engelscbe i koloimarkt voel zal baten mag met grond betwgleld worden Ulenvve Parapliiie § Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Heeren gevoerd en ongevoerd en verder vele NOUVEAUTE S A VAN OS Az Md TaUleur Kleiweg E 73 GOUDA Telephaa Xo 3i Iteurs vaii Anislerdain 18 TEBB Vckra ülolkra 81 98 a 98 loov 8 8 Vl 9 96 98 lOl i 57 991 1 as 8 1 1 10 84 9 00 91 631 435 5 10 804 1 4 88 HlDSaLUiD Can Nad W 8 81V dilo dito dllc 8 93 dito dito dito 8 Homii UU Ooudl 1881 98 4 lTAUi Insohr iTiDg ISSi 81 5 Oonm Obl m papiar 18 S 5 dito in tilfer 1688 5 Poiniau Olil met coDpoD 8 dito ticket 8 57 98 110 90 89 Eo U n Obl mnnBnl l894 4 l dilo Qeooiia 1880 4 duo bH Botha 188 4 dito by Hop 1889 90 4 dito in good leen 188 dito dito dito 18S4 5 apAHn Ferpel uhuld 1881 4 Tdiiiu Oepr CoDT leen 1890 4 Qec lt enLDa wrie D Oec jaMlttprie C Zoio ArsHp T obIg Isa Uliico Ub It Sob 1890 6 V HltütL OSI 4 oDMp 1881 yvatasDU Obhgatien 1896 S BoniuiiH Steil teen 1894 3 NlD N Afr U indeli aanii Anniliih Tab Uq Cartifioalea DtliUialtchappq dito Arii HypoliiBekb pandbr 4 C l Mii ilerVo tenl aand i Or Hypoibi ekb pandbr 4 Nederlandirhe haal aand Ned H i lelm at oh oito N W k Pao H p b pandbr 8 Bott Hyiiollieekb paniUr 4V I Utr llypotKoekb duo 4 i Oostïsa O t Uong bank aantl BusL Hypotheekbank paodb 5 AxialICA Eqiil hy poth panilb 4 Uatw L 1 Pt Lien en 6 I D Holl IJ apoor Mij iiand 114 Mij lotEip V 81 Spw aand 10 N d Ii d Spoorweg m aand 984 Ked Zuid Afr Spm aand e 185 dito dito lütii 1891 dito 5 100 iTAUaSpoor 1587 89 A Eolil 8 55 Said Ital Bpamij A U obl 8 55 Poi H Waraobau Weenen aand I 181V BDil nr Ruii Spir Mül obl 4 I 97 i Blliiiohe llto aaid Failowa dito aand 5 8 1001 10 Iwaiig liombr dito aand 5 Eunk Ck Aio r Sp kap obl 4 dito dito oblig t AJUintA Ueni Pio Sp Mijobl 5 114 Ohio it North W p U T aan 1 i ilit ditoWin St l etor obl 7 UI i Denfer Biotir Spn oart T a 5 1 Ulinoia Central olil in goud 4 105 78 Uuiar k Na hTÜIi Ger i aan l 74 Mexico N Min N Totk Quia o k Well amd 5 Penn dto Ohio oblig 0 Oregon Calif Ie hyp in goud 99 St Paul Minn k Manit obl Un Pae Hooflgn ob ig 48 dilo dito Lino Col le hyp O 5 OiHADA Can South Chert T aand 58 Tax 0 Eallw k Na lo h d 0 0 Amiterd Omnibni Mij aand 180 810 Kill Stad Amtterdam aand I 108 Stad Bolterdam aand 8 i 10 BSLOIE Btad Antwerpen US7 V 99 Slad Brunei 1888 100 117 117 101 14 Ho 8 Thoiii Begullr Geielioh 4 OoaiME StaaUleenig 1880 5 K K Ooit B Cr l880a Sniin 8tad Madrid 8 1888 Nan Ver B i ATb 8poeLi rt OPRUIMING der EESTEÈKENDE MANTELS COSTUMES Blousen Peignoirs en Pelterijen Tot veel verminderde pryzen D SAMSOM Veemarkt te Rotterdam Maandag i8 Februari 1901 Vette Ossen en Koeien goede aanroer prïj Kü waren voor ie kwaliteit 33 2e kwal 31 3c kwaliteit a8 cent per half Kilo Vo c Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit $ t jdc kwaliteit 8 3de kwaliteit 26 cent per hall KL Vette Varkens redel aanvoer iste kwaliteit 24 ïde kwaliteit tx hde kwaliteit 21 cent per halfKüo Schapen redelijk aangevoerd De lutndel was voor vet vee vette kalveren tt hapen prijshoudend varkens hooger in prjja A vl vTKfVTI Dillettanten Club GO JD A c EEBSTE mimm voor Kunstlievende Leden op VrUdag 22 Februari a s s avonds 8 nnr in de Z l KUNSTMIN van de Sociëteit ONS ÖENOEÖEN ALGEMEENEREPETiTIE DOyuÈftDAQ il JFEBBOAItr a a om 8 nnr toegankelijk voor kinderen en dienstboden van Knnstl Leden Namens het Bestunr DE EEaEMNöS KOlJMISSIE Oudergcteekende beveelt zich beleefd ian voor de levering van a DEJEUNERS DINERS SOIIPERS Toor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles tvat tot het koksvak behoort desvorlangd ipet btjlevering van servieB zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 sis D r 3 Paiit ExpelUr Dartl jaa ai4t dit middel aiat T Mi aaa w id ameeaa ala iaaliUa la tawüiriai aaaiawaut iMaa Bkaaaiatiak nehtT eadl ai füa w S lijri l ffJwI tdvl lfijMk laden TartToawao Maa latte op kal hbriakasart Aakatl bi4amaaiaa K U aka Ta Imatarlam W Dloli O bao TU Tnril Baaderi H U tK fi ttnta ft UOlfM F O 1KB OU DB m 8CHIEDAMMEH GEITEVEE Herk NIGHTOAP Verkrijgbaar b i M PEETER8 Jz N B AU bewiji ran eohthaid li eaehet en kurk ateedl roortien van den oaam der Firma F HOPPB Teleplioonnet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor per ceelen binnen een kring van K M 1 pelegenv Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rgks Intercommonaalbureun Op INovember 119 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bnrean ACHTEK DE VISCHMARKT GASÖmÜËNTËN EÜIilE KEÜZE LAÖ PRIJZEN Goedkoopst adres voor degelijke GasgloeilicM Artikelen bii M M VAN LOON In De AvoiKUKer DUBBELE BÜUET Tel No 117 Gasfltterij