Goudsche Courant, dinsdag 19 februari 1901

Woensdag 20 Februari 1901 30ste Jaargang No 8438 MDSdHË mRpT iMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Talafaaa Na t AJOVEKTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Talafaan a De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 kanco per post 1 70 Alzonderiijke Nommers VIJF CENTEN Haatsciiapp li k Kapitaal 2 UO0 O0O gM jeplaaist Te Huur of Te Hoop om ter8t nd ta aknvaarden twee naast elkander staande prachtige Paklmizen gelegen te Gouda aan de Tnrisingel Tc bevragen Lange Tiendeweg D 29 QelroedersSTEEUSMA Bloemisten Turfsingel 77 en 79 Struik en Stamro en OP BOTTEL PRAOHTWA AR steeds voorbanden llloemen uil t Zuiden TELEPH No lU FSAUSCEE STOOMYEEVEEIJ ekenlMle WuwcberU n OPVKWIiFJMEit lU KruULaile Hotteriïam OcbnTQiitcrd donr Z M dan Koninfi der Belsren aooldJejiól Toor UODDA de Heer A VAN OS Az Specï titeii Toor h t itoummi en Torren tan ftllo Hwren m l BmHiKftrdï9rob n a iiouk tA t KiDdHrgoMterflD öpeoiale mnchUaK voor het itoom n otun plucbe mantoU veeren bont enz Oordgnen Utelkleeden ent worden our dtnieuwMte en laatste methode gereriA Atle goedereQ hetzg eitoomd of treverl f worden ouichadelgk voor de geiondcMd TolftenH itaal tiewerKt TUtny i WondsrbalBftm In ilü Kulieele wiTwlil lioltiiml en nwind OnuyertnilTun niidtlwl tu xn nil Kuril LUUK I r cr I Maatslf kteii fni luwouilii 9 ouwt t a i ook uitneiiihg ui bijQK tlU ieklonetallen mol mmd tcuvoljj an t wendon l rU HtrflaCun t t per pau t i 15 TUury a We diHtlf be t een altnog oujok iuU gonoeikrac bi n heUume werkintt Maakt muoatal alke pijnlijke n govnarvollö operatie Rebeel oferbiHllK Mot ilou zalf wnnl oen I4 ar oud vuor un en esli k rchoitdeil beenrczwel en onlamta een Injiia isa laar kankeriyden iteneien Breniit geu mg co TBnaohtiliR ler pijnon b wonden ontatektngeD enz ran allerlei aard Pril por pot f 1 50 par poBt f 1 60 Centraal OwpAt voor Nederland ApotbekiT IIKSim SlMtKKM llokin Ainaterdam d A I111KHBÏ II l t 8r i b 1 llikitwli l Urr i k OalUn ir lu U ootbi l bij l l C nlml l p t Madn Bdda mltwlaD Wk sekur i a wu d Ectat l Eikel Cacao te ootrangen taaamen I gaatald an na vela priBfueniiogen ia den 1 Wdal gekomen sndo de naam dea I aitvlndan Dr Hlohaelli Tarroardigd p da beeta machine in het weialdbensmda Mabblisaemaat van Oebr 8toUWtlftïk M Xanleo ImIm J plQie iieDr Bikel Cacao ia Tiarkantan buaan Data Eikkl Casaa ia mat malk gakaokt aana aanganao gaionda drank i 0T ia nlijkBch gebruik een i 8 thaahfda ym t poeder voor een kop Chooolaia geneeakraobtiga drank by ganl vaa I diarrhea daoiiti nat vatar génSkm Tarkiügbaar Uj la miBiWrti B n ApotMun UI ViKo V Ia laarifco I iM a VK a tM Oanataalfttiagenwooadiv Mr H 4arland JuHus MattenM Amiitardttin Kalveiatraai 103 ê aaiki l ii I mdtkilrkMi imlamtMil nor Havaa n fwral daéai i KtAdaneboaawwt la de Geen Kinkhoest Geen Influenza Om ISiiilkhoesl Influenza Borsten i eelaandoenin f binnen den kortst niogelgken tiJd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior BmiYeii Borst honigExtract M E L I A 1 T 11 E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SeHAlK G DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et b j Firma WOLFf Co Westhaven 198 Oouda D MIEBIBS Kleiweg K 100 louia E H V JI MlLLi Veerrtal B 126 te tfot do A BOOMAN Moordrecht PIN K8I5 Nituweritrk o d JJul A N vaa ZE8SE N oi nA w i J Th TOBKBN Bo4twp B V W1 JK Oudtmitrr M KOLKMAN Waddinneer a UOLLMAN Bodegraven W J va DAM Haculrecht P W EDE Oudev at ir llfna l orA llfk d mecMlcnclitlgeenTeriterltendaKINA WUNleEenrwalet Kr VgUIHq a aiWllg oovrl 1 m VmJtrf n 1 ïolwautMn ebrek aar MIluat Biecht apllsverterlnc tenuwboordpUn ter verslerklne na nekte of kraambed koorta en hare tcev Ven K QUINA IaROCHK éRRUGINEUX 10 htl biiioiider ttsen Bloedjebrek Bleekiucbt kwalen van Krltlechen leeflyd ent Verktiii b i m iIhoil 1 90 en L pflf a1 npo vo dsasm veraterketid aangenaamvitnimaak voord i e1i kKbeeb nik W V a ïTOral r kinderen iwakken eti kllorachtlje geetellen eer aan te be Telen AU geneeakrachllKe drank b i etoornUien der jpijiverterinaaorganen ca dlarrhée ook eoor lulgeUngen en kleine kiiuirrf n l nn lier bul a K 1 70 k Kyr y 0 90 k H Kgr 0 60 btitrij te ia Acthma i lttan üt n lletnxikcneencrHalveCimmieliToUoeadtter w aoo 3eaÉyö flöe v T5 Ró ZZ1 fr TamarlnHi RnnhnriQ fruit puROATrEF tepcn vttttopping xam F oor iiïivlcreo WwijitTi ile Tamarinde Bonbons va KKAEPELIEN HOLM l eltti ri kc diensten P d r deTorm voor het kinü begeerlijk rn rii inanK aangenaam ii IViji perdoo te 0 00en 0 60 Qalmialr PacflIlAG alt emeen erkend kis het BESTE huismiddel Verkoudheid en Ke lpljn het U een sl lmoploucn J en verxacbtend middel btj uitnemendbeld uiuluitend in □ fleschjc verkiijybaar Pnu 0 20 p flfwt jc Jh frmparittM wn KltAEPELIEH HOtM tt Zeilt ijm a to ftfórnitH mm I KRAEPBLIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST rr fgtelksuiker r ioXZK t levensverzekering Maatschappij IMIUimKCBT Goedgekeurd bS Kon Éesl van 10 Nov 1873 No 21 VERZEKERD BEDRAG 86 800000 30 September 1899 RFSFRVK 6 196 000 Sluit AlltK soorten van vemekeringen op levens en sterltekansen gegrond De Tarieven zSn volgens de laatste sterftetalels berekend Inlichtingen te bekle voor Nederland aan het HOOFDBUBEAU te Dordrecht en de Bm ANtOEErtrAmBlerdara en te Rotterdam bö den Hoold en de Provinciale Inspecteurs en bjj de Agenten in alle plaat s en van Nedftland ADYEETENTIM in alle Couranteii f worden jsngenomen doot het Adverieutle Bureau vai AltKINKNiN ZOON Geen Engélseh maar Echt BOEUEITBROOD tZ eent de K O A SLEGT NIEDWE HAVEN 28 Itleuw anoveriraSea Frof ür Lielwra welbekend ZEHVW KBACBT BLIZ Alleen Kkt met Pibriekiaiark tot Toortdnrende radicale en wkere genoiing an all ulii de mee hnrdneltki zenHie zifl teiif ToomI ontataan door afdwalingen op jeugdlgi n leeftijd Kenezing an elke iwakte Blea tJeDauwdbeid Hoofdpijn i Migraine llurtkloppiiig Maagpijn slechte pysvertoring Onvermogen Impoteni Pollutione ens Uit Toerige proBpectüBnen Irijipcr eacbll 1 fl 11 Si dubbele kih 11 C J Cenllnl epat Malth r i Vette ZaltbomnMl 1 püti M Olóbau C o Biitterdam 1 llappal k Gratenhage I Halmman do Jook 1 C n BollOrcUia Wclff 11 Co Ooulla rn Ui alle drogis n Ifteetlngt Congrrne Jay H elteu ter beteugeling van het DEAUEMISBIIÜIE voortaan overbodig 1 Gewapend met oni heilmiddel tCI HKIi f kan iedereen zijne eigen familie van de drankellende bevrijden lelfs buiten medeweten der Iper Nadere inlichtingen verstrekt gratis en franco de Firma J JOSEPBUS Wen Uama EENIDBEFQT TAN THEE Hen wordt verzocht op t HEItK te lettii oiT EBT Mioinni Vm M RAVEN WAAY ZONENr OOBINCHEH Deze TREEËN worden B alererd in verzegelde pakjes TM ej twM I tm half 60 en Ntt ont met Termelding van Nommer ec Prfls voorzien van ne ens aaart Merk volgen de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering tan geëerde orders aanbevelende J BREBBAART LZ Zenuw en laag lijders wordt uit overtaigiAg als een werkelijke halp in den nood bet boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordl d t boekje Iranoo per post toegeaonden deal BLOEPOEL S Bookh Zaltbo mmel Druk van A BRINKMAU Zn Goud KOEPORIMENTI G ne BURGEMEESTER van Gouda Brengt ter algeraeene kennia dat aanstaanden Zondag den a4 Februari 1901 des middags te 12 uur op bet Raadhuis voor ieder die zich daartoe aanmeidt gelegenheid zal bestaan om sich geheel kosteloos rechtstreeks van het kalf te doen menten of herinebten terwgi zij die verhinderd zijn of bezwaar hebben van die gelegenheid gebruik te maken de kunstbewerking kunnen ondergaan op het Gasthuis Maandag 25 Februari d a v des voormiddags te 9 uur Gouda den 19 Februari 1901 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS BultenluHdsch Uvcrzlebt Bü het debat in het Eagelsche parlement over het adres van antwoord op de troonjade beantwoordde staatssecretaris Cranborne ie opmerkingen van verschillende leden over China zeggende dat wel de voornaamste Britsche belangen in China van commercieelen aard zjjn maar de vraag van de bestraffing der schuldigen moet voorgaan bjj alle andere overwegingen Met betrekking van de bezetting van den spoorweg van Tientsin naar Sjan Hai Kwan en den noorderspoorweg zijn vriendscbappelyke vertoogen gehouden tegen de Russische regeering In de onderhandelingen over deze zaak is het Russische gouvernement ons op zeer vriendschappeljike wijze tegemoet gekomen en wjj kunnen het slechts betrearen dat de klaarblijkelgk weMillende bedoelingen Tan de Russische regeering niet met meer snelheid worden ten uitvoer gelegd door haar ambtenaren in de verafgelegen provinciën De spoorweg van Tientsin naar SjanHai Kwan ia thans overgedragen en wjj verkeeren in de meening dat de bezetting van den noorderspoorwag van zuiver tpelijken aard is Wy hebben ons onze volle politieke en flnancieele rechten voorbehonden De Russische regeering verzekert ons dat alle overeenkotaaten die tusschen Rusland en China bestaan in den geest van het modus Vivendi z n Hoewel Rusland een waarborg verlangt dat by het terugtrekken der troepen geen onlusten zullen uitbreken zal deze waarborg niet worden gevraagd in den vorm van gebiedsuitbreiding of een werkelijk protectoraat Met betrekking tot het voorstel voor een expeditie naar het binnenland van Chiifh zeida de heer Cranborne d t voor zoover der regeering bekend is geen buitenlandsche mogendheid zulk edn expeditie wenschte maar FEVILLEIOX 50 Hermann had Marie naar een hoek van de kamer gevoerd en overhandigde haar daar een prach tigen reebok dien hij U geschoten haflj met de woorden Die is voor yw vader Mane maar niet waar V vervolgde hij haar befkozend als hg gegeten wordt mag tk uws vaders gast zijn f Graat Waldemar stelde Justïna een grooten terïegelden brief ter hand en verzocht haar hem dien terug te geven xoodra het souper be on ËensÜaps wenl hi ernstig kwam nog even in de kamer terug en vroe met gedempte stem iWaar U Egon f Toch niet ziek u tina werd ietwat verlegen en antwoordde Neen neen hij blc i maar kort in ona gezelschap De Graaf von Felsburg hoorde slechts de woorden dat hri gezond was j daarop beval hïj nog eens het haar gegevcne in hare bijzondere sorg aan en verUet de kamer VIjFTpNDE HOOFDSTUK Aan den avonddisch terecnigde het kleine gezelschap zich weer behalve de kinderen die men naar huis had laten gaan een vroolijk gesprek door Gitai Wkldecaar aangevangen en door Mer als een dergelijke expeditie wordt overwogen moeten onze bevelhebbers onze instructies afwachten voordat zij daarin mogen toestemmen In antwoord aan Lloyd George en andere afgevaardigden verklaarde Chamberlain dat de politiek der regeering ten opzichte van Zuid Afrika niet veranderd is De minister herhaalde zjjn vroegere verklaringen ten opzichte van het toekomstig beatuur van Transvaal en Oranje Vrijstaat Er is groote verslagenheid onder de nationalistische partij te Pargs Ui X Regis heeft het bij de verkiezing voor de Kamer in het elfde arrondissement moeten afleggen En de overwinning van AUemane is er wel een die kan meetellen hij kreeg 4255 stemmen tegen Regis niet meer dan 3346 Bjj de eerste stemming veertien dagen geleden kwam Max Regis vooraan met 2718 stemmen AUemane behaalde toen slechts 2108 stemmen In de laatste veertien dagen is er heel wat gewerkt voor beide partgen en ieder deed alsof zjj voor zich de overwinning zeker rekende De nationalisten sloegen op het laatst zelfs zoo n toon aan dat sommige antinationalisten begonnen bang te worden dat r wat achter zat en dat werkelijk de nationalisten de overwinning wel eens zouden kunnen behalen De kansen voor Regis hebbén dan ook lang goed gestaan De verdeeldheid onder do socialisten van wie er drie kandidaten in aanmerking kwamen moest de nationalisten wol ten goede komen Maar ten slotte hebben eerst Kaberol daarna Legrain voor AUemane het terrein vrj gelaten wat op den uitslag der verkiezing den doorslag heeft gegeven De Spaansche Regeering heeft een zonderlinge gewoonte aangenomen ig meent dat het gevaar bezworeu is wanneer zg geen telegrammen doorlaat En zoo komt het dat in Spanje een halve revolutie heerschte en dat men er in het bnitenlaud niets of bjjna niets van wist De correspondent van de Voss Ztg teMadrid schrijft enkele voorvallen die in deafgeloopen week plaats hadden hg meldt dat de minister van binnenlandsche zaken doorhet woedende volk op straat aangevaUen enmet steenen geworpen Is dat de pauselijkemnntius bjjna doodgeslagen is dat meer dantwintig kloosters gebombardeerd en met petroleum begoten werden dat in de stratenvan Madrid Barcelona Valencia Grenada Saragassa en BUbao geen andere kreten wornen gehoord dan oproerige en anticlericale 1 Ml i Lk I mann onderhouden gaf leven en beweging aan den kleinen kring der toehoorders de heeren hadden allerlei avonturen te vertellen Kindelijk was de raaalt d atgeloopen de tafel werd afgedekt het bedienend personeel verwijderde zich E e oude Gravin dutte weer in haren groot leuningstoel er heerschte een oogenblik stUte Graaf Waldeiftar wisselde een blik rae ustina zQ stond op en haalde den verzefi lden briet dien zij haren zwager overreikte Hij bleef een oogenblik zwijgend met den brjef in de hand zitten toen zag hij Egon von Bernsdorf met cmstigen blik aan en zeide Ons gesprek van gisterenavond heelt op mij tulk een indruk gemaakt dat het lang duurde eer ik aliep miaachien heeft het op u juist den tegenovergestelden invloed geoefend De dames wisten niets van dat gesprek bij s Graven woorden werden z derhalve nieuwsgierig en verUngden naar eentge opheldering Egon zag den Graaf kalm aan en antwoordde Ook mij heeft het onderhoud geniimen tijd bezige gehouden en m tot een besluit gebracht dat ik van plan gewMst was dezen morgen aan u Hermann mede te deelen Eer Hermann antwoorden kon vrofg Graaf Waldemar met aandoening in zijne stetó Egon zoudt gij bereid zjjn uwen oom al bet onrecht te vergeven waaraan hij zich tegenover uwe familie heeft schuldig gemaakt V Onmiddellijk zonder zich een oogenblik te bezinnen antwoordde de jonge man Nooit Graaf Ton FeUbuTg I 0 mwit nogeUike beUngiteUing in bet gesprek En wanneer hg die feiten onverbloemd enonopgesmukt had wUlen seinen zou hg nogeer over de grenzen geweest zjjn dan zjjntelegram Wil de Spaansche Begeering haar taakgoed opvatten dan moet zjj niet alleen detelagraphiscbo censuur toepassen maar ookde brieven aan den censor onderwerpen Al is het dan ook een paar dagen later wij veraemen thans per post toch dat do toestand in Spanje niet alleen zeer treurig mok bepaald zorgwekkend is De anticleri cala en anti dynastieke betoogingen in vele groote plaatsen zijn beslist revolutionnair Te Saragossa is het in de straten tot een gevacbt gekomen waarbij de gendarmerie schoot op een menschenmenigte die een klooster bestormden Di gevechten waren zoo bloedig dat het Roode Kruis een lazaretb heeft moeten oprichten Te Grenada werd uit een klooster op het volk geschoten de woedende menigte wilde een wapenwinkel plunderen doch do eigenaar vuurde zoolang op de menigte dat deze moest afdeinzen Inmiddels verlangde d menigte dat de autoriteiten eeu onderzoek zouden instellen naae het vnren uit het klooster Het bericht dat gendarmes die in het klooster verborgen waren het zouden gedaan hebben wordt door lüemaud geloofd m pe correspondent van de Times te Peking spreekt van een nieuw plan van do verbondenen met China Te Peking zou worden opgericht een vesting waar de vreemde legaties met geschat en kazernes voor tweeduizend man desnoods een beleg van drie maanden zouden kunnen uithouden Bovendien zullen elf duizend man ongeveer geplaatst worden tusschen Peking en de zeekust om de gemeenschap open te houden Mefi het maken van de versterkingswerken te Peking zal terstond oen begin gemaakt worden Binnen den versterkingsgordel mogen geen Chineesche gebouwen staan De vreemde legaties hebben zonder schadeloosstelling het noodige terrein ingenomen De Duiisêhets en Italianen hebben Hart s douanekaptoren verbeurd verklaard zoodat het personeel naar elders moet verhuizen Ook de Franschen hebben belangröke particuliere eiger dommen genaast De correspondent voegt erbij dat deze plannen vanzelf den aanleg van forten in de verdragshavens meebrengen En dan heet het dat de groote ChristeIgke Mogendheden het Chineesche rijk wUlen in stand houden tcekendc zich op het gelaat der aanwezigen waarop de ipannmg te lezeq stond I e predikant zag gon aan met iets van een verwijt in zijn blik de Gravin ApRelica sloeg hare schoone oogen vol verrassing op hem Graaf Waldemar staarde nog ernstiger dan te voren op het vt r hem liggend pakket ea vroeg schoorvoetend Ook dan met als uw oom door onheil getroffen zich tot u wendde Egon ditmaal een oogenblik peinzend antwoordde door de vraag blijkbaar m t nauw gebracht Ook dan niet mijnheer von KeUburg Vergeet bid ik u niet aldus wendde hij zich tot de aanwezigen op wier gelaat hij afkeuring van ziJB antwoord meende te lezen ihoe vaak mijne naoeder beleed gd werd en hoe zwaar zij onder den smaad van mijns vaders familie geleden heeft Egon hernam Graaf Waldemar terwijl hij langtaam sprak als wilde hij op elk zijner woorden nadruk leggen uw vader heeft op lyn stalbed feeds met halfgebroken stem zijnen Iwoeder door mij vergiftenis geschonken Vra tid waren aller oogen op den jt ngen man gevestigd nauw hoorbalr antwoordde hij Indiéa het mogelijk was dat ik mijn vader nog hooger achtte nog inniger vereerde dan het eval is dan zou uwe mededeehng daartoe aanleiding geren Zijne btem werd nog zachter toen hij aan deze woorden met een blik op den predikant de verklaring toevoegde lk zal mijn best doen Qm hem ook in dit opzicht na te volgen De beide heeren von Felsburg vader en zoon reikten hem al de nuyesteit van deze verzekering waardeerende de band Graaf Waldemar nam Verspreide Berichten FiuirKKUic Kolommen dmks wgden de Parijsche mondaine bladen aan het kerkelijke huweiyk van den Kamerpresident Paul Deschanel in de kerk Saint Qermain des Prés in tegenwoordigheid van al wat Parijs groot en aanzieuiyk heeft naar de gangbare opvatting I Het meest opmerkeiyke schijnt ondanks da persoonlgke aanwezigheid van den president der Republiek wol geweest te zyu het feit dat de bruidegom geen rok en witte das droeg het tradltioneele en nogal leeiyke trouwpak doch een gakleede jas met een blauwsatynen das en een wandelstok met gouden knop geheel op lyn Engelsch dna De gemeenteraad van Bayonne heeft met algeroeene stemmen de wenschelgkheid uitgesproken dat de regeering der Republiek de conclnsiën van de Haagscho vredesconferentie zal steunen om te komen tot een scheidsrechteriyke beslissing in den EngelscbTranivaalschen oorlog Ten getale van vier duizend man hebben de stakende dameskleermakers en modanaaisters eergisteren ten arbeidsbourze ta Parys vergaderd zonder tot beëindiging der beweging te besluiten Te Chalons sur Saone en te Montceaslei Mines krygen de stakingen een meer ernstig karakter het revolutionaire element doet er zich by galden en reeds zyu ernstige geweldplegingen voorgekomen terwgl da autoriteiten krachtig en beslist optreden tegen alle vergrUpen aan personen en eigendommen en geen aanzetting tot den opstand dulden DurrscHuni Wel hjlstte het Zaterdag dat da toestand van de keizerin weduwe t rederik vry bevredigend was doch haar zoon prins Heinrich is toch overgekomen on bet aanstaand bezoek van den koning en de koningin van Engeland op korten termyn staat vast waardoor dan een bezoek aan Beriyn zon uitgesloten zgn De lyderes gebruikt weinig yoldaal da krachten nemen geregeld al Butaiaim De toestand van den jongen kroonprlni Boris die aan bronchitis lydt is Zaterdag verergerd Er hebben zich verschynselcn van longontsteking voorgedaan by de roodvonk weder het woon en sprak Niet zonder aanleiding Egon heb ik het gesprek op uwc iamilie gebracht luister Kort na elkander ontving ik uit de residentie brieven van twee vrienden wier hooge betrekking al hun tijd in beslag neemt Dat moet wel iets bijsondera zgn dacht ik als zij parttcutieFe brieven schrijven want in den regel laten zij die taak o er aan hunne vrouwen of dochters Ongeveer veertien dagen geleden kreeg ik den eersten brief die in haast was geschreven en niets anders ten doel had dan inltcHlmgen omtrent u in te winnen Omtrent mij V vroeg Egon terwijl hij droevig lachte v ijn er dan behalve gij nog menschen die in mij belang stellen V Graaf Waldemar gaf hierop geen rechtstreeksch antwoord nam be vö6r hem liggende pakket ia de hand en sprak Gisteren kreeg ik van mijn anderen vriend den tweeden briet met bijna dezelfde vragen Die brief gat aanleiding tot ons gesprek van gisteren avond Egon von Bernsdort gevoelde zich niet op zijn gemak het geheimzinnige maakte hem prikkelbaar hij werd ongeduldig en wilde om ophelclering vragen toen Graal Waldemar van iijn stoel o tond op hem toetrad en op eene wijze die zijn onrust wel bedareri moest tot hem sprak Dit pakltct werd mij bij de groote poort door een estafette ter band gesteld rnet een ophelderenden brief aan mijn adres Hij liet Egon een opengevouwen blad papier zien waarop een paar regelen gtscfareven waren i prdt virvoJgd