Goudsche Courant, woensdag 20 februari 1901

Ueurs van Ulrecte SiHiurweKverbuTdlngenniet MUOA Moler Wei8t 1900 AanKevangeo I October TUd vai erwtwlcl ir 1 86 I 4 8 14 8 11 8 88 8 14 10 10 18 10 40 11 86 8 01 1 84 J 10 1 f 811 r 8 81 Z I f 1 8 I 8 18 8 41 X 10 8 8 8 8 11 4 08 8 87 5 4 6 8 1 47 8 07 r 8 0 8 86 8S 10 80 10 48 11 01 11 41 1 88 J IO t 7 48 8 48 11 81 1 06 8 80 7 87 11 48 AlUn 11 n kUM rt Hjtatd O 4m Mm i i tnJHi I U PiM4 i fai l b rrtnartili BM T r 4 I H Tglarmb tun tol inaMpriii JT H Hiiul t 9po r l Bilr i ppl nmt S mli 1 111 mMJ lOTTIRDaM onDt Ti nna 18 80 1 48 18 88 1 84 U Sl 11 48 18 10 86 8 U 1 48 8 48 O r 1 8 ft e 8 08 ll taW OS 18 81 1 09 8 09 Si I OS 4 06 l OOVDt HOTTIlDtUri an 1 18 8 81 8 88 8 08 84 tM 1 87 10 88 11 08 U 8 18 18 18 88 1 81 8 18 8 80 S 4 4 8 4 64 1 88 6 18 7 17 1 40 J 6 8 81 48 10 08 U Botterdw B in i f 6 41 Rottanl m D F i 6 88 Jtotlerdui U 4 48 8 80 6 01 1 18 OspelU 4 88 1 41 Hlnvnktrk 8 01 8 81 MoordrMht 8 11 V 4 X Bsada 8 11 6 10 8 88 1 8 8 04 8 84 00 8 8 10 08 10 1 t illau 1 Uun B nb li IknlutW f 4m W 8 I l fa 4 8 41 6 04 6 84 ï ii 1 86 8 M8 4I 47 10 0 lo U 11 08 icl B BMalmt ifn L btn pplM iiuW i 4 0 yfa 4 Witnn tin ll l 10 00 10 1 10 11 88 18 16 M6 1 MU 8 81 4 1 4 80 8 M 6 7 I lii M 8 r4 10 8 10 48 UM U OB 18 48 18 8 1 40 8 80 8 48 4 1 4 4S 8 88 8 88 6 1 6 4 7 87 V M X iHag 8 88 6 04 7 0 1 18 7 8 8 8 8 88 9 03 4t 10 11 11 88 11 88 18 06 VootSwg 8 88 10 17 iMittm Uf 8 68 10 88 Ï Trah Mo 6 08 10 48 Onodl 6 14 6 S1 7 88 7 4 07 019 18 9 80 10 lÜ0 4n S 18 0 11 8 rtmU UU firn mt tMrtamt walm fi HimMÜtaWfa ilUw U a M Tel 1 80 J 40 8 87 4 00 4 18 4 87 8 8 8 81 7 01 7 41 i j 4 48 6 88 1 HO 4 8 i 01 5 1 1 84 II 1 O S IM l 1 48 5 81 5 4 7 0 7 81 S O ItnkMlaa X B d Wli l lU SOU t A MSTZRDAU tim nat JlludA 6 4 8 11 6 8 88 10 80 10 5 IS OS l IO 8 88 8J8 01 4 48 8 1 16 8 48 51 0 1 lM 81 11 06 AmttW 8 01 8 51 M 10 10 11 04 18 48 11 87 1 57 8 88 4 11 4 57 8 S 6 0S 6 44 S5 10 8 11 08 11 8 lAmkC 8 U 9 18 S7 10 11 1 108UI li 8 40 4 81 8 1 5 48 6 6 i8 10 lO 11 16 18 14 i I aai Il a 87 8 18 S IB 4 88 8 88 6 89 7 10 1 86 t U 7 85 8 40 S 6 11 s7 88 O 8l 18jf4v 5 04 6 80 JM 1 54 8 08 i M 8 10 6 84 7 48 8 1 01 l 10 14 10 8 1 11 16 1 4 U 4 8 B 1 K4 8 18 8 88 1 8 10 14 10 4 11 41 Vml C 6 8 7 H 8 10 69 18 8l U 18 U 81 18 1 8 81 8 10 8 84 4 41 6 11 6 81 7 09 8 10 9 81 Aiut W 8 84 6 47 7 80 8 S 8 4 9 80 48 11 80 18 48 1 08 8 4 18 85 8 4i 8 0 6 88 6 88 7 85 8 88 10 06 it aa 1 01 1 81 8 18 l 10 18 10 8 18 8118 1 t 8 88 4 1t 4 84 8 41 1 18 1 84 B 0 11 11 88 8 08 8 1 4 4 4 8 48 6 5 7 00 7 88 01 8S 10 0 10 46 4 8 1 84 11 01 JJ y 140 8 8 4 46 5 80 8 16 7 84 1 48 8 86 10 01 lO M U 88 6 18 88 1 41 8 8 0 10 1 10 88 11 88 18 08 1 4 8 S 6 44 8 0 1 10 88 1K66 U SI lil li 1 M 84o M W8 Iwi U 1 18 11 18 81 8 H BINNENLAND Hot arreat tui den Hoogen Kawl in zake de abattoirs heelt ook de gemeente Haarlem Toor een moei l jke beülmmg geplaatsl Want waar de Raad na tal van besprekingen eindel k besloot hier een abattoir te stichten en een Bpeciale coomieeie te Dnsaeldorf ging tien hoe een model upenbaar glacbthnis er uitliet werd voor f 50 000 grond gekocht en lelis een directear aangeateld op t 3500 per jaar Kn nn nu de bentekken zoo goed al klaar z n en de aanbestedingadag reedi is Tastgeateld komt daar deze kmk in den kabel Kaar men wil weten zal in de geheime zitting die Woensdag zal worden gebonden worden besproken wat nn de gemeente te doen staat Het koninklijk echtpaar op schaatsen De banen van den grooten vüver in het Koninklgk park hot Loo zgn in orde gemaakt De Koningin met den Prins en het gevolg hebben daar gister schaatsen gereden Gemenjfde Berichten Men seint nit Amsterdrm Do Parkschonwbarg was gisterenavond taopvol Naar aanleiding van de vermindering der stral van Wiebren en Marten Hogerhuis en der invruheidsteiling van Keimpe had het Hogerhnis comité een meeting belegd waarvan door de verschijning van Keimpe zeil de aantrekkelgkbeid werd verhoogd Om hall negen zon men beginnen maar om 8 nar al was het gebouw tot in de nitarste boeken ook op balcon en galerjj gevuld De honderden die toen nog voor de bnitendenren stonden te dringen hadden alreeds geen kans meer De opening eoner zoo nittermate druk bezochte vergadering berokkent door allerlei beslommeringen tydverlies dos was het goed negen nor toen de liotbcbberskapel Uni8ono het programma ten uitvoer legde De kapelmeester was op zgn gewone repertoire Igegaan en gal tot inleiding andere muziek dan men reden had te verwachten De Stem des volks is op betoogingeu als deze beter ingericht en viel in den gewilden toon met het lied der Internationale Drie sprekers voerden het woord Valk de nestor der Hogerhuisbeweging van Munster uit het kamp der calvinisten en mr Troelstra Keimpe werd onder de oogen van het publiek gebracht Maar hot was vrij donker in de zaal en op hot tooneel zoodat men lich van de hoogere rangen beklaagde den ontslagene niet goed te kannen zien iCeimpe s physiek heelt van oen 6 iarig verbiyi in de cel schijnbaar weinig geleden Zyn gelaatskleur strekte tot overtuigend bewys van het weerstandsvermogen van het ras waartoe hy behoort Zijne houding was die vaneen vrijmoedige en later op den avond bleek dat hy zijn woord weet te doen met goed beset van hetgeen over zgn lippen gant Het was beloold dat ook Keimpe even spreken zon het allerlaatst Ooada l 8 7 il MoaidiMkt door 7 18 Siauwtrkerk i 7 88 Oapellt 7 8 totterdan M 88 7 44 KotterdimD P t Bolterdtm B 84 9 08 8 0 1 88 1 48 8 81 8 41 6 88 9 1 8 14 08 l 7 1 i 1 88 1 88 Soada Itnak Moera SoelermMTZag Toorbarg Ooadk Oadew Wowd UUrwkl UIlMkl WsenlM O dew aotda Nadat de sprekers hem hadden begroet met vreugde niet zooseer wegens het teit i ner invrpeidstelling terwgl immers zgn twee broeders nog gevangen bleveo maar eer als een welkome en zeer krachtige hulp voor eene nieuwe agitatie ter bevrgding van Wiebren en Marten en mr l roelslra de verzekering gal dat zijne partg de Hogerbniszaak in den aanstaanden verkiezingsstrgd als een wapen tegen de regeeringspartg zou opvatten kwam ten laatste Keimpe naar voren Hg dankte voor de harteiyke begroeting en sprak de verwachting uit dat de onderscheidene volkspartgen nn allen twist zooden bgleggen en eendrachtig zonden pogen om ook zgn broers Wiebren en Harten aan zjjne oude moeder terug te geven Opmerkeigk scheen het olschoon op dit oogenblik met nit te maken wap welke beteekenis daaraan was te hechten dat het woord onschnldig niet over Keimpe s lippen kwam Hg deelde mede dat zekere baron Rengers getracht had een der twee andere broeders een verklaring te doen onderteekenen en dat dezellde buon Rengers hem Keimpe zelven eenmaaljpin boord kwam met een praatje waarait kg afleidde dat men hem wilde overhalen tot het bekennen van iets waaraan hg geen schuld had Hg wees baron Kengers met een aldoend antwoord terug Men begrijpt dat op die mededeellug toejuiching volgde Men had bjj den aanvang geen verontschuldiging behoeven in te roepen voor den vorm waarin Keimpe zou geven wat hg mede te deelen bad Hg sprak met beslistheid kort en met vaste klare stem Nadat hjj onder applaus weer op den achtergrond was getreden werd de vergadering gesloten I Uit Amsterdam meldt men I Alweder is een schuitenvoerder die zoo I onvoorzichtig was zich in het enge vooronder bg een brandend kacheltje te slapen legde I door kolendamp gestikt Den ganschen dag I is werkvolk op het schip bezig geweest I meenende dat de schuitenvoerder zich elders I ophield niet wetende dat er in het voor I onder een lyk lag Na afloop vas het werk I opende een der mannen het vooronder om I gereedschap weg te bergen sprong omlaag I en kwam tot ztjn Bcbrik terecht op bet I reed verstglde Igk van den schailenvoerder Een vroaw ifiet twee kinderen blgven on I verzorgd achter I In den sacht van Zaterdag op Zondag I hoorde de slager B op de Beekstraat te I Arnhem geraas bg het houtmagazijn van den I heer L Uit bet raam ziende bemerkte hij I een individo dat tegen een goot opklom en I door een raampje in het hontmagazyn verdween Onmiddellgk ging do slager naar I buiten en achtervolgde een persoon die met reen flets op den rug van een muurtje alr sprong Inmiddels had zgn knecht de politie per teleloon gewaarschuwd die in het houtmagazgn een makker van den vlnchteling vond en hem arresteerde De vluchteling is Zondagmorgen gevangen genomen Te Ledeberg by Gent kwamen Zaterdag een troep lotelingen een herberg binnen waar zy onder vreeseiyk rumoer de boel 11 0 11 1 11 86 11 88 1 10 l ll 1 86 11 80 18 84 10 18 10 16 11 16 11 88 40 A I 48 i itW 8 41 10 16 10 86 10 88 10 48 10 4 H l U A 18 00 18 11 88 1 begonnen stak te amyten Een politieagent en eonigo gendarinon die hen tot kalmte kwamen aanmanen werden met scheldwoorden ontvangen Zjj grepen toen en van de belhameU aan waarop er een geregeld gevecht tnsschen de oproermakers en de gendarmen ontstond Een brigadier werd op den grond geworpen en gekwetst Een gendarme schouderde zgn karabgn en schoot in den wilden hoop maar trol ongelukkig juist den politieagent die met een loteling worstelde in de hand Eerst toen versterking kwam konden de gendarmen de bende betengelen en ill arrest nemen Op straat echter moesten zg nog verscheidene malen een menigte die een dreigende houding aannam met de wapens uit elkaar jagen Een der lezers van bet Hbld zendt het volgend sonnet dat hg ontving van een Franschman een hoogst eenvoudig landman met wien hg op een fietstochtje naar Pargs te Noyelles sar Snmbre had kennis gemaakt Wy achten het gedicht wel waard onderde oogen van onze lezers te worden gebrrcht Sur un portrait du Pretident Kruger public par ie Daily Exprtn Comme Dante autrelois qui plenrait snr Florence Krnger dans tons ses traits porte l pre souUrance De sentir son pays monrant et tortnré Par nn envahi s eur 4 jamais exécré Si sur son noble Iront nn rayon d espérance Brillait quand il toucha notre rive de y France Nul echo maintenant au ciel enténébré Ne vient répondre jt son appel désespéré Tandis qu an loin 1 bas dans Ie londde O Alrique Les siens sont poursnivant nne lutte héroique Il vi nt ponr implorer les penples et les Rois Et senle dans Ic monde nne mignonne Reine A SU prendre pitié de cette immense peine Et mettre comme un banme en son Ime ani abois In de haven van Brest neemt men sedert eenige dagen vanwege het departement van marine proeven om een kist waarvan de wanden de halve dikte hebben van het pantser van een pantserschip met torpedo s te vernielen Deze proetneming die door deskundigen als totaal nutteloos en onpractisch wordt beschouwd kost niet minder dan 2 300 000 Irancs Een dienstmeisje Anna Liebig in een klein Duitsch plaatsje bad zich wegens dielstal voor de rechtbank te verantwoorden zy had allerlei hniselgke zaken en voorwerpen van waarde van haar meestere ontvreemd en onder andere ook de brieven die mevronw als verloolde aan haar tegonwoordigen man had geschreven De dienstbare gebruikte die als voorbeelden voor de correspondentie met haar vrger f 848 4 41 4 08 4 84 8 88 4 44 4 81 8 1 4 84 8 07 8 18 8 41 7 88 1 18 8110 0 9 87 10 11 10 88 8 98 8 48 10 88 10 8 8 i6 10 81 11 06 10 51 8 48 11 01 M 1 88 ll In Duitscbland wil men langzamerhand de oudere opera s o a uit de 18e eeuw met uitzondering van die van Mozart weer in de concertzaal gaan geven waartoe zg zich byzondor leenen omdat de muzikale schoon hedtn er meer in op den reorgrond tredea dan de dramatische handeling Dit laatste is als de oorzaak te beschouwen dat zi van de tooneelen verdwenen zgn Doch de uitvoeringen der werken van Chembiai Mehul e a zou juist in de concertzaal zeer aan trekkelgk zgn en aan het publiek groote niet zeer bekende schoonheden van vele dier opera s openbaren Toen dr Leyds Zaterdagavond van da leesten alhier te Brussel terugkeerde liet hg zgn keilers zetten in de vestibule van zyn huis Eenige oogeablikken later ontde kte men dat dieven met valsche slentela zich toegang tot zyn woning hadden weten te verschallen en een valies met diplomatieke papieren meegenomen hadden De politie is van het leit in kennis gesteld eh heelt een onderzoek ingesteld Zondagmorgen hall 8 werd te Zaandaa door de klokken brandalarm gemaakt de stoom hontzagerg van de Srma H Simonaz en Zoon genaamd de Oilderneming hl het Westzyderveld aan het Papenpad stond in vlammen Toen het klokluiden aanhield en men daardoor de zekerheid kreeg dat brand was uitgebroken rukten van alle zgden de spatten in alle haast aan en togen de brandweermannen met kracht aan het werk waardoor het vuur tot de eigenlgke zagerg beperkt bleel olicboon men eerst tot de wetenschap van bot nitbreken kwam toen de vlammen reeds uit het dak sloegen en de labriek moeilgk bereikbaar was Do spuiten moesten ol met een vlet wordon overgoot ol met veel behendigheid over te water liggende balken worden getrokken er woei een vrg sterke bries en de labriek is langs alle zgden door bonten scharen omgeven De oorzaak van den brand is niet bekend De schade is door verzekering gedekt De koning van Engeland heelt zgn vriond en bondgenoot koning Carlos benoemd tot honorair kolonel van een Britsch regiment Koning Carlos beantwoordde deze beleetdheid door aan het derde Portugeesche cavalierie regiment den naam te geven van koning Edward Te Moscou bestaat een gisting onder 4 studenten welke niet gemakkelgk zal zji te onderdrukken Honderdvgltig studenten te Kiell kwamtf nlangs in opstand en werden daarolT aangewezen nn in het leger te dienen r Een gedeelte van hen weigerde evenwelyJen eed van getrouwheid gevorderd by hef treden in den militaire dienst al te leggen en werd daarom veroordeeld tot den kogel Het oproer onder de studenten dat aan de universiteit te Moscou werd verwacht kwam niet tot uitbarsting maar er is een ernstige gisting in den kring van studenten van wien gewoonlgk het verset uitgaat I 18 1 10 8 46 10 81 6 17 f s ti m 6 81 7 08 7 69 8 8 1 6 811 8 46 6 SS 8 86 46 6S 10 08 d 8 01 8 9 17 8 18 8 84 S t 88 P 8 48 8 4I 10 1 X 8S 4P1 10 18 10 4i 11J 6 10 08 10 11 10 89 10 84 lO i 11 11 11 81 Daar bevestiging van het verhaal nit Kielt niet kan worden verkregen wordt dit verbaal door den berichtgever onder reserve medegedeeld en wordt door hem aan demo gelgkheid gedacht dat deze geschiedenis door de Moscan sche leiders is verzonnen I als agitatiemiddel In Frankrgk bip de koade aanbonden en de meteorologen kannen geen hoop op een spoedigen ommekeer geven In het vijlde arrondissement werden s morgens twee nachtwakers dood op straal gevonden Te Parg ign politieagenten bewusteloos geworden van de konde opgenomen om verpleegd te worden Op sommige plaatsen daalde de thermometer Zaterdagnacht tot 19 graden Celsius Te Madrid en te Murcia is sneeuw gevallen en wees Zaterdag de thermometer 8 2 gr Celsius aan Te Palma op het eiland Majore viel eveneens sneeuw tot groote verbazing der bewoner die dit natuurverschgnsel niet kennen Het carnaval te Rome is Donderdag wegens de hevige koude jammerlgk mislukt Uok het bloemenbombardement dat Vrydag plaats moest hebben ging niet door Te Napels werden s nachts drie personen dood op straat gevonden Uit Consunce wordt gemeld dat het Be nedenMeer dichtgevroren en de scheepvaartverbinding met Scballhausen verbroken is De treinen in Zwitserland kwamen wegens den sneenwstorm an Zaterdag met enorme vertragingen aan De eleetrische tram tnsschen Hannover en Hildesheim Duitscbland heelt haar dienst gestaakt In de Rgnprovineie en Thnringen is ontzettend veel sneeuw gevallen In Amerika is het weer omgeslagen en verbetering in den emstigen toestand van het gs in de haven van New York ingetreden zoodat de vaart weldra hervat zal kunnen worden Tnnis noch Algiers zgn gespaard gebleven Te Maktar en te Thala valt de sneeuw onatgebroken en er heerscht een hevige konde De zee is onstuimig en de reedergen hebben hare diensten tgdeiyk opgeheven Te Blida heelt de sneenwlaag een dikte van 3 decimeter bereikt Vele inboorlingen stierven tengevolge van congesties In het binnenland der Franscbe kolonie is de telegrafische gemeenschap verbroken Op sommige plaatsen in Frankryk heelt de sneenwlaag een dikte van anderhalven meter bereikt zoodat de boeren om niet van de buitenwereld algesloten te zyn gangen in de sneeuw hebben moeten graven Zaterdagavond ontspoorde tnsschen de stations Lioran en Saint Jacques een locomotiel die bezig was met het opruimen der sneeuw Men werkte door tot 3 uur in den morgen om de machine weder in het spoor te brengen maar vergeelsch Te Saint Yrieii Ie DejUlat heelt men Zaterdag een Igkkist over een alstand van enkele kilometers per slede naar het kerkhol moeten brengen De bewoners van Weenen brachten Zaterdag den koudsten dag in dezen winter door De thermometer wees daar 15 gr Celsins aan terwgl hy te Raitz Moravie daalde tot 26 gr en in het Reuzengebergte tot 29 gr Celsius Te Triest blies een yzig koude Bora vergezeld van een hevigen sneeuwstorm ATJEH By het departement van Koloniën is ontvangen hef olgende van 18 dezer gedagteekende telegram van den OonverneurGeneraal van Nedel landscb Indië betreöende de excursie naar het Atjehsche landschap Samolanga Expeditie is door Samalanga naar Fensangan opgerukt zonder tegenstand te ontmoeten Pretentent sultan gevlucht in de richting van de Qajoelanden wordt door de marechaussee opgespoord Bevelhebber is mot zyn stal hnlpwa ens en landingsdivisie teruggekeerd Inlanterie biyit patrouilleeren PöSterUen n Telegraphic Met ingang van 1 Haart a s kunnen pakketten worden verzonden naar de Vereenigde Staten van Noord Amerika De pakketten moeten voorzien zjjn van een zoo volledig mogelgk adres vermeldende behalve den naam van den geadresseerde de plaats van besteraming en c q de straat en het bnisnammer het district en den taat waarin de plaats van bestemming gelegen is en de aanwjzing U 8 A Elk pakket moet behalve van het vereischte aantal donaneverklaringen vergezeld zyn van eene lactunr voor ds douane aanwgzende hetieUde waardebedrag als de donaneverklaringen Indien dit bedrag meer dan 500 Irancs beloopt dan behoort de laetnnr gelegaliseerd te zgn door een der eonails van de Vereenigde Staten Berichten van ontvang zgn niet toegelaten Bg eventneele aanbieding van pakketten voor de Vereenigde Staten behooren de belanghebhendon er zoo noodig opmerkzaam op te worden gemaakt dat in het land van be temming vaak zeer booge invoerrechten worden geheven en dat teruggaat daarvah ook indien de pakketten ingeval Tan onbeitolbaarheid worden teruggezondea ol da aliender van hnone rechten daarop atstand doen niat kan plaaU rlndan In die gevallen w4rden deie rechten derhalve op de alzenders verhaald Benoemd 1 Febr Tot bureelambtenaar der postergon en telegraphic 3de klasse ten bnreele van den Inspecteur der postergen en telegraphie te Venloo F Voet 1 Maart Tot brievengaarder te Best A J Tbennissen thans brieven en telegrambesteller te St Oedenrode Verplaatst 16 Febr De telegrafist W ten Cale van Wageningen naar s Qraveubage 1 Maart De commies der telegraphic 3de klasse J H Belgraver van Venloo naar Hoorn onder intrekking van zyne verplaatsing naar Amsterdam de commies der postergen en telegraphic 1de klasse F Leinweber van Hoorn naar Maastricht postkantoor de surnumerairs der posteryen en telegraphic F Bakker naar Groningen postkantoor en A W Hissink naar het postkantoor beiden van Rotterdam telegraalkantoor de telephonisten mej F V A Schieke van Venloo naar s Hertogenbosch en mej A H Varenkamp van s Öravenbage naar Venloo Eervol ontslagen op verzoek 1 Maart De telephoniste mej E H M J Kahle te s Hertogenbosch 1 April De brievengaarder te Beusichem M H Immink 20 April De directear van het post en telegraattantoor te Rhenen ö 1 van Mansvelt 1 Mei De onderdirecteur der telegrapbie A Pot te s Gravenhage Overleden 5 Febr De brievengaarder te Eenrum 8 1 Cohen Vacante directie Posten Telegraalkantoor te Rbenen Jaarwedde 11700 en vrge woning Pensioe isgrondslag 1 1950 Borgtocht 1 3804 reëel Olschoon aan de ambtenaren van de beide dienstvakken vrgheid wordt gelaten om zich aan te melden hebben ingevolgd de bepalingen van het Koninklgk besluit van 21 Maart 1891 no 17 de postambtenarcn voor deze directie den voorrang Sollicitaties in te zenden v66r 10 Maart a s STADSNIEUWS GOUDA 19 Februari 1901 Het jaarlgksch Bal Masquè in de Sociëteit Ons Genoegen had gisterenavond weder plaats een groot aantal gemaskerde bewogen zica in de balzaal Sedert enkele jaren heelt het Bestuur der Sociëteit prgzen uitgeloold en na dien tgd ziet men meer werk gemaakt van de verschillende costumes hetgeen het geheel zeer ten goede komt De prys voor het Iraaiste dames costnnm werd uitgereikt aan het guirlande costnum De prys voor het Iraaiste heeren costnum werd niet uitgereikt omdat geen enkel heerencostunm eene bekrooning werd waardig gekeurd na ryp beraad werd deze prys uitgereikt aan de dame die het riddSr oostnnm aanhad De prgs voor heer en dame werd toegewezen aan de scboolryderes met baar eavalier De prgs voor het komische dames costnum werd toegekend aan de grootste der beide oude dames De prys voor het komische heeren costnum werd toegekend aan den oliekoek bakker De prys voor de club werd toegekend aan de marskramers club De waarnemende Voorzitter de heer H Jager reikte dete prjzen aan de dames en heeren over onder gepaste toespraak hg dankte verder de bh der jury die geen gemakkeiyken taak hadden gehad Nog zeer lang bleel een groot pnbliek aanwezig en den geheelen avond en nacht heerschte in Ons Genoegen een gezellige geest Men vierde carnaval in de rechte beteekesis De heer G Boot alhier heelt by gelegenbeid van het hnweiyk van H M de Koningin met Z K H den Prins der Nederlanden eenige dichtregelen toegezonden en ontving daarop de volgende dankbetuiging Het Loo 16 Februari 1901 Ingevolge de bevelen an Hare Majesteit de Koningin heb ik de eer ook in opdracht van zyne Koninklgke Hoogheid den Prins der Nederlanden den Heer G Boot te Gouda Hoogstderzelver dank te betnigen voor de dichtregelen het Vorsteiyk Echtpaar aangebodeff ter gelegenheid van öoogstderzelver hnwelgk De FarticnliM Secretaris van H M de Koningin Aan A vai dib STAAL den Weledelen Heer den Heer G BOOT t Gouda De atdeeliog Gonda van het Alg Ned Werkl Verbond bereidde Zondag aan do kinderen barer leden een leest dat bg die kleinen nog lang in prettige herinnering zal blgven De heer J J H Suvergn gal met zyn fraaie tooverlantaarn een menigte lichtbeelden te aanschouwen die aan grootte en duidelijkheid niets te wenschen overlieten Door milddadige stadgenooten en den heer A Driessen te Rotterdam daartoe in staat gesteld kon bet bestuur de aanwerige jeugd tevens rykclgk op versnaperingen onthalen Waddiïxv is Beroepen bg de Gerotormeerde Kerk alhier de heer J Schoonhoven cand te Alkmaar Uleawe Parapliiies Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Heeren gevoerd en ongevoerd en vorder vele NOUVEAUTÉS A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA elei9 M Mo ai AiiisleniHin 18 FEBS Vtkrs Slolkri 81 98 8 88 WiMaiAHD ü n Ned W 8 8V 81 dilo dito diic 8 I 93 i ilito dito dilo 8 98 llail8il Ubl Qaudl l8ll984 1001 itAl n Iniobr jTiag 1868 81 5 88 OOSTIKK Obl m p pw 1868 5 8S dito in iil erl868 5 881 PoaTuSAL 01 I mot ooupoa 8 1 8 l dito tiokel 8 84 u ReiI A ID OIll Biiiiuiil l8 4 41 68 dilo Oeoou 1880 4 961 dito bij Bolbl 1889 4 9e i dtto bg Hop 1889 90 4 9SV dito ia goud leou 1888 6 dvto dilo dito 1884 5 101 StAllIS Perpol lobuld 1881 4 87V ToHiu Oepr CoDT loei 1890 98 O Ireoing Htie Ü S8 Oec leenin HrtcC 1 86 JZmniArsKp ii oblg 189 It Mlïioo üb 11 Sob I8 0 6 10 VsHMOlLi Obl 4 oiiiKip 1881 I 641 yxiTHDAM ObliBilion 1896 8 900 KomaDill SlB I li u 1894 8 91 SlD N Aft H li l li And 99 Arend b T b Mg C rlia i l ii 681 DeliUMUchAiipIj dito 485 Am HTpolboekb pAodbr 4V Oult Mü dotVorit ol AAnd I 681 Ot Uypotb ekb pAndbr 4 10 NnderlAodicho bmll und 804 Ned HmidelmutKib ailo 154 N W It Pac Hjp b ptndbr 8 9 Kiflt Hï olhookb pBBdbr 4 ütr Hypotbeekb dito 4 OMtlM ü t HoDg bank aAod i 88 Huil HypotheakbAok piiidb 5 110 AnuiA Equt bj poth paoilb 4 0 BB ir 85 161V 97 Miiw L G Pt Lion rort 6 891 VsD Holl IJ 8p w Mij AAnd i 114 Hg tot Bipl 81 Spw AAiul 10 Ned Ind apoorweg ni atid 884 Ned Zuid Afi Bpm AADd 6 dito dito dito 1891 dito 8 Ilius Spoorwl 18 7 89 A II obl 8 nen Asnd ïuid iul 8p m A H obl 8 Poi K WAnobAil WatjUli ani Ir Run 8pw Wl l obl 4 BAl itohe ito ur d Fsalowa dito RAnd 5 IwADg l ombr dito AAad 5 1006 100 114 141 88 105 74 KatAk Ck A 8p kap obl 4J dito dilo obhi 4 Axssiu Oenl Fho Sp Mg obl 6 Obic k Nortb W pr C T AADd dito dito Win 81 Poter obl 7 Denver fc Rio Ir Spm eert v a T V Ulioois Central obl in goud 4 Loaiiv fc NA biilH Oer v aan l lleii o N 8pw Mi lehn A 6 104V 88 IIlsa KanM r 4pCt prer AAnd 87 N TorkOnt aiokWeal A d 85 Penn dlo Obio oblig 6 Oregon CaIiI Ie brp In good i t Vi 48 Ü ibÖ 10 10 10 Bt PAal Hinn ti Anit oW Dn Pao Hoof Ign ob ig 6 dito dito Lino Ooi Ie hyp O 5 Oaitaoa Oah South Clieri T aAnd Tw O aAllw tNa lck d 0 0 Aaiterd Omnibui Hij aand aotterd TramweK MaAU Mnd Nsn BtAd Amaterdam AAnd 8 HtAd Beiterdam Aand 8 Bswil Stad Antwerpen 18 7 1 9 117 117 101 84 Slad BriiBMl 1886 8 100 Uma TheiH Begnllr O wlich 4 OoiTlxa Staaulaeniii 1860 8 E K O01I B Cr 1880 8 S ASii Sted Madrid 3 1168 Nao Vur B i Af b oool oort OPRUIMING der BESTEERENDE MANTELS COSTUMES Blousen Peignoirs en Pelterijen Tot veel verminderde prgzen ü SAM80M Veem rlct te Rotterdam Dinsdag 19 Februari 1001 Vette Oasen en Koeien goede aanvoer prijlen waren voor ie kwaliteit 33 ae kwal 30 3e kwaliteit 38 cent per half Kilo Magere Oasen melkvee en Vaarkoeien goed aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 30 ade kwaliteit 38 3de kwaliteit 36 cent jier halt KI Stieren redelijk aangevoerd De handel was in vet vee en melkvee redeldk prijshoudead vette kalveren duur stieren pnjahoudend VERSCHEIDENHEID In de zittingzaal van het Hol van Gezworenen te Napels heelt zich Zaterdag een bloedig tooneel algespeeld Op de bank der beklaagden zat een jonge boer die een anderen plattelandsbewoner vermoord heelt In de panze drong een opgeschoten jongen door de karabiniers heen die den beklaagde bewaakten en stiet dezen bliksemsnel een mes in het hart Do dadhr die gearresteerd werd bleek te zgn de zestienjarige neet van don vermoorde die aldus op den moordenaar vendetta nam Een duren dag had een slager die Zondag tnsschen Den Haag en Haarlem xyn porteteuille met 1860 verloor Een koopman te Beriyn die een tyd lang tevergeels aansluiting per teleloon bad gevraagd en daarop ten slotte met een verkeerden persoon was verbonden werd zoo driltig dat hg bcleedigende woorden tot de teleloonbeambton richten Hg werd vervolgd en tot 300 mark boete veroordeeld In hooger beroep ging het hem nog slechter de rechtbank verhoogde da boete tot SOO mark I n d BurgerlUko Bta GEBOREN IB Febr Wilhelmina onder J Horneman en P F M Jansen Sophia Catharine ouden H Bosman en 8 C Serton 17 Wilhelmina ouders H Spee en H Seton 18 Margaretha Elisabeth ondors A H van der Kind en T de Bruin Wilhelmina ouders M Baoe en N Beyeman Franciscus Johannes oud ers J P Mul en E R de Jong 19 Polgdor ouders P de Busschero en S Hey Pieter ouder P C van Dam en C Nootenboom OVERLEDEN IB E Nederhol 3 j A de Mol 8 w J H Spit 67 J Janssen 18 j Ai Vii ilTF l TH N IIËBT GIJ ASTHMA D R SCllIFFMANN S Middel tegen Asthma geelt onmiddoiyke verlichting zells by de hevigste aanvallen en geneest waar andere middelen lalen Verkrygbaar by A Wolll Gouda in pakjes van l SO en fl X IS Telephoonnet Qouda Abonnement 1 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 11 gelegen Aanleg en onderhoud gfratis Het net is aangesloten aan het Ryks Intercommunaalburean Op 1 November 119 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrygbaar aan het Bureau ACHTER CE VISCHMARKT B GASMlÜËNm RUIME KEUZE LAGE PBIJ7EN Goedkoopst adres voor degeiyke Gasgloeiliclit Artikelen by M M VA LOON In De Avondster Gasfittery DUBBELE BUURT No 117 Meeting € engre en MêgU Weifel ter beteugeling van bet DBANEMISBEÏÏIE voortaan overbodlgl Gewapend met onS heilmi ddel KI HKHM kan iedereen zyne eigen lamilie van de drankellende bevrijden zells buiten medeweten der lijders Nadere inlichtingen iVorstrekt gratis n Iranco de Firma i JOSEPHUS o i mamg